Click here to load reader

ecoTEC exclusiv, ecoTEC plus, ecoCOMPACT, ecoVIT ... Návod na montáž odvodu spalín pre kaskádové zapojenia ecoTECexclusiv/plus, ecoCOMPACT, ecoVIT 0020052761_00 5 2.3 Použitie

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ecoTEC exclusiv, ecoTEC plus, ecoCOMPACT, ecoVIT ... Návod na montáž odvodu...

0020052761_00_SKCZRUUA_072007.indbSK, CZ, RU, UA
ecoTEC exclusiv
ecoTEC plus
z plynových výhrevných kotlov
Obsah
2 Bezpenostné pokyny a predpisy ..................... 3 2.1 Bezpenostné pokyny .................................................3 2.2 Predpisy ..........................................................................4 2.3 Pouitie poda urenia ................................................5 2.4 Poloha vyústenia cez strechu ...................................5 2.5 Zásobovanie spaovacím vzduchom ........................6 2.6 Potrubie odvodu spalín mimo šachty ......................6 2.7 Minimálna výška potrubia odvodu spalín ...............6
3 Popis zariadení .................................................... 6 3.1 Prehad typov ................................................................6 3.1.1 Kaskáda s 2 prístrojmi ................................................6 3.1.2 Kaskáda s 3 alebo 4 prístrojmi .................................8 3.1.3 Pokyn k príslušenstvu .................................................8
4 Montá .................................................................. 9 4.1 Rozsah dodávky a popis prvkov ...............................9 4.2 Pokyny k montái .........................................................11 4.3 Rozmery a dky v priestore inštalácie
- plynové nástenné vykurovacie zariadenie s výhrevnou technikou ................................................11
4.4 Rozmery a dky v priestore inštalácie - plynové kompaktné zariadenie s výhrevnou technikou a plynový výhrevný kotol .......................13
4.5 Rozmery a dky v šachte - plynové nástenné vykurovacie zariadenia s výhrevnou technikou, plynovými kompaktnými prístrojmi s výhrevnou technikou a plynovým výhrevným kotlom ..................................................... 14
4.6 Montá základnej súpravy pre zabudovanie šachty ............................................................................ 15
4.7 Montá dvojitej kaskády ........................................... 16 4.8 Montá trojitej alebo štvoritej kaskády ................. 18 4.9 Umiestnenie príchytok rúr ...................................... 20
5 Zákaznícka sluba a záruka ............................20 5.1 Servisná sluba zákazníkom ................................... 20 5.2 Záruné podmienky .................................................. 20
3Návod na montá odvodu spalín pre kaskádové zapojenia ecoTECexclusiv/plus, ecoCOMPACT, ecoVIT 0020052761_00
1 Pokyny k dokumentácii
Nasledovné pokyny platia pre celú dokumentáciu. V spojení s týmto návodom na montá sú záväzné alšie podklady.
Za škody spôsobené nedodraním inštrukcií v tomto návode nepreberáme záruku.
Súvisiace platné dokumenty
1.1 Umiestnenie a úschova podkladov Tento návod na montá, ako aj pomocné prostriedky odovzdajte alej prevádzkovateovi zariadenia. Tento prevezme uschovanie, aby v prípade potreby boli k dispozícii návody a pomocné prostriedky.
1.2 Pouité symboly Pri inštalácii odvodu spalín dodriavajte pokyny k bezpenosti v tomto návode na montá!
d Nebezpeenstvo! Bezprostredné nebezpeenstvo úrazu a ohrozenia ivota!
a Pozor! Moné nebezpené situácie pre výrobok a ivotné prostredie!
h Upozornenie Potrebné informácie a pokyny.
• Symbol pre nevyhnutnú aktivitu
1.3 Platnos návodu Návod na montá platí výlune pre prístroje Vaillant uvedené v súvisiacich platných dokumentoch.
2 Bezpenostné pokyny a predpisy
2.1 Bezpenostné pokyny
d Nebezpeenstvo! Nebezpeenstvo ohrozenia ivota vplyvom otravy na základe unikajúcich spalín! Inštaláciu odahu vzduchu a spalín smie previes len uznávaná prevádzka odborného remeselného drustva. Táto prevezme aj záruku za riadne vykonanie montáe. Taktie dodrujte predpisy, pravidlá a smernice uvedené v návode na inštaláciu prístroja.
Nebezpeenstvo! Nebezpeenstvo ohrozenia ivota vplyvom otravy na základe unikajúcich spalín! Všetky otvory odahu vzduchu a spalín, ktoré môu by otvorené za úelom inšpekcie, musia by pred uvedením do prevádzky a poas prevádzky uzavreté. Otvory smie otvori len odborník.
Nebezpeenstvo! Nebezpeenstvo ohrozenia ivota vplyvom otravy na základe netesností v potrubí odvodu spalín! Tesnenia sú citlivé na tuky na báze minerálnych olejov. Tesnenia sa preto nesmú namaza. Pouívajte v prípade potreby výhradne vodu alebo bené mazavé mydlo kvôli uaheniu montáe.
Nebezpeenstvo! Nebezpeenstvo ohrozenia ivota otravou na základe zúenia alebo poškodenia odvodu spalín! Poas montáe dbajte na to, aby iadne triesky, zvyšky malty at. nezostali v odahu vzduchu a spalín, ktoré by mohli bráni odvádzaniu spalín.
Nebezpeenstvo! Nebezpeenstvo poiaru v dôsledku zásahu bleskom! Ak je budova vybavená zariadením na ochranu pred bleskom, musí by vzduchové/spalinové potrubie napojené na túto ochrana pred bleskom. Zvislé potrubie odvodu spalín (iba ušachtilá oce) sa musí zahrnú do vyrovnania napätia.
Pokyny k dokumentácii 1 Bezpenostné pokyny a predpisy 2
SK
Návod na montá odvodu spalín pre kaskádové zapojenia ecoTECexclusiv/plus, ecoCOMPACT, ecoVIT 0020052761_004
d Nebezpeenstvo! Nebezpeenstvo zadusenia! Priestor inštalácie musí ma vetrací otvor 150 cm2, ktorý vedie mimo budovy, nakoko potrubie odvodu spalín v priestore nie je odvetraný.
a Pozor! Spaovací vzduch, ktorý je privádzaný ku kotlu, nesmie obsahova chemické látky, ktoré obsahujú napr. fluór, chlór alebo síru. Spreje, rozpúšadlá alebo istiace prostriedky, farby a lepidlá môu obsahova také látky, ktoré pri prevádzke zariadenia môu vies v nepriaznivom prípade ku korózii v zariadení spalín. Pri inštalácii odvodu spalín môete poui len príslušné diely od Vaillantu.
Pozor! Nebezpeenstvo poiaru! Potrubie na odvod splín musí ma mimo šachty minimálny odstup 5 cm od horavých súiastok.
Inštaláciu zariadení smie vykonáva uznávaný odborník. Tento prevezme aj zodpovednos za riadnu inštaláciu a uvedenie do prevádzky.
V prípade, e je budova vybavená zariadením na ochranu pred bleskom, musí by odvodná rúra spalín zahrnutá do ochrany pred bleskom. Poas montáe je potrebné dba nato, aby v odvode spalín neostali triesky, zvyšky malty at. Pri inštalácii odvodu spalín je potrebné dba nato, aby sa pouívala výlune odvodné rúry spalín z rovnakého materiálu.
2.2 Predpisy Prístroje uvedené v kapitole 3 sú certifikované poda Smernice k plynovým zariadeniam ES 90/396/EHS ako systémy výhrevných kotlov s k tomu patriacim zariadením spalín. Tento návod na montá je súasou certifikácie a bude citovaný v potvrdení o skúške konštrukného vzoru. Za podmienky dodrania vykonávacích nariadení tohto návodu na montá je preukázaná pouitenos výrobkov pre odah vzduchu a spalín oznaených íslom výrobku Vaillant. Všetky prístroje, ktorých pripojenie na kaskádu je popísané v tomto návode, sa smú tie napoji na rovnocennú kaskádu spalín poda návodu na montá 834 454. K vyhotoveniu zariadenia spalín (napr. umiestnenie revíznych otvorov, minimálna výška nad strechou) treba dodriava stavebné predpisy príslušných štátov, ako aj nariadenia k spaovaniu príslušných štátov a reciproné a kontrolné nariadenia príslušných štátov. Odsúhlaste preto zriadenie zariadenia spalín s kompetentným oblastným kominárskym majstrom. Taktie dodrujte predpisy, pravidlá a smernice uvedené v návode na inštaláciu prístroja.
• K vyhotoveniu zariadenia spalín treba dodriava - stavebné predpisy príslušných štátov - nariadenia k spaovaniu príslušných štátov a - reciproné a kontrolné nariadenia príslušných štátov.
Odsúhlaste preto zriadenie zariadenia spalín s kompetentným oblastným kominárskym majstrom. • Montá odahu vzduchu a spalín smie vykona iba
uznávaný odborný podnik. Tento prevezme aj záruku za riadne vykonanie montáe.
• alej treba dodriava predpisy, pravidlá a smernice uvedené v tomto návode na inštaláciu.
• Nie je potrebný iadny odstup koncentrického vedenia vzduchu/spalín resp. príslušného predenia súiastok z horavých materiálov, pretoe pri menovitom tepelnom výkone prístroja na povrchoch hraniiacich súiastok nemôu vzniknú iadne vyššie teploty ako 85 °C.
• Ak je budova vybavená zariadením na ochranu pred bleskom, musí by vzduchové/spalinové potrubie zahrnuté konštruktérom bleskozvodného zariadenia do ochrany pred bleskami.
• Pri montái odahu vzduchu a spalín cez strešnú krytinu sa musí zohadni, e vodná para obsiahnutá v spaline môe za nepriaznivých poveternostných podmienok na streche alebo na strešnej nadstavbe kondenzova ako ad. Zo strany stavby sa treba postara o to, aby sa tieto tvorby adu nezošmykli zo strechy. Namontujte k tomu príp. ochranné zariadenia (výr. . 303 096, 300 865).
• Poas montáe nesmú v odahu vzduchu a spalín zosta iadne triesky, zvyšky malty at.
• Dávajte pozor na to, aby ste pri inštalácii zariadenia spalín pouívali výlune odvodné rúry spalín z rovnakého materiálu.
2 Bezpenostné pokyny a predpisy
5Návod na montá odvodu spalín pre kaskádové zapojenia ecoTECexclusiv/plus, ecoCOMPACT, ecoVIT 0020052761_00
2.3 Pouitie poda urenia Odvody spalín Vaillant pre kaskádové zapojenia sú vyrobené poda technickej úrovne a uznávaných bezpenostných pravidiel. Napriek tomu môe neodborným pouívaním alebo pouívaním v rozpore s urením vzniknú nebezpeenstvo poranenia alebo ohrozenie ivota pouívatea alebo tretej osoby resp. poškodenie prístroja a iných vecných hodnôt. Odvody spalín sa smú pouíva iba v spojení s prístrojmi uvedenými v odseku 3.1.1 a 3.1.2. Iné pouitie alebo pouitie mimo uvedeného popisu sa povauje za pouitie mimo urenia. Za takto vzniknuté škody výrobca/ dodávate neruí. Riziko znáša výhradne uívate. K pouívaniu poda urenia patrí aj dodriavanie príslušných návodov.
Pre pripojenie prístrojov na kaskádu sa smú pouíva aj nasledovné tov. .:
Prvok Tov. .
Oblúk PP 80 x 87° 303 263
Oblúk PP 80 x 45° 303 259
Oblúk PP 80 x 30° 303 258
Oblúk PP 80 x 15° 303 257
Revízny T-kus PP 80 303 264
Revízny otvor PP 80 303 256
Tab. 2.1 Pripojenia prístrojov výr. .
2.4 Poloha vyústenia cez strechu Dbajte na neprípustnú oblas ústia cez strechu pre potrubie odvodu spalín. Neprípustná oblas ústia sa uruje sklonom strechy a polohou otvorov na prívod vzduchu.
4,
nezávisle od polohy otvorov na prívod vzduchu
4,
Obr. 2.2 Neprípustná oblas ústia pri sklone strechy > 25°, ale
len vtedy, ak otvory strechy a šachta leia na
opaných stranách hrebea strechy
SK
Návod na montá odvodu spalín pre kaskádové zapojenia ecoTECexclusiv/plus, ecoCOMPACT, ecoVIT 0020052761_006
2.5 Zásobovanie spaovacím vzduchom Zásobovanie spaovacím vzduchom (prívodný vzduch) pre výhrevné zariadenia sa musí uskutoova cez otvor vedúci na voné priestranstvo. Prierez tohto otvoru musí pri celkových menovitých tepelných výkonoch ini a do 50 kW min. 150 cm2. Za kadý kilowatt, ktorý presahuje hodnotu 50 kW celkového menovitého tepelného výkonu, je potrebné pripoíta k 150 cm2 po 2 cm2. Vedenia spaovacieho vzduchu, ktoré vedú von musia by aerodynamicky ekvivalentne odmerané. Potrebný prierez smie by rozdelený na maximálne dva otvory.
2.6 Potrubie odvodu spalín mimo šachty Potrubie odvodu spalín mimo šachty musí by v minimálnej vzdialenosti 5 cm k súiastkam z horavých zloiek alebo s horavými zlokami.
2.7 Minimálna výška potrubia odvodu spalín Výška potrubia odvodu spalín v šachte (úinná vztlaková výška) musí ini pri poloení bez oblúkov min. 4 m. Ak sa pouijú dva 30° -oblúky alebo dva 15°- oblúky, musí výška potrubia odvodu spalín v šachte ini min. 5,0 m.
3 Popis zariadení
3.1 Prehad typov Odvod spalín kaskádových zapojení plynových zariadení s výhrevnou technikou sa smie poui v kombinácii s nasledovnými prístrojmi Vaillant výlune spôsobom prevádzky závislým od vzduchu v miestnosti:
3.1.1 Kaskáda s 2 prístrojmi Pri kaskáde s 2 prístrojmi sú dovolené iba kombinácie prístrojov poda tab. 3.1. Klapka spalín nie je potrebná (neplatí pre VC/VM/VU .. 656 .. resp. VKK 656 ..).
d Nebezpeenstvo! Nebezpeenstvo ohrozenia ivota vplyvom otravy na základe unikajúcich spalín! Predpisy poda tab. 3.1 sa musia bezpodmienene dodriava. V prípade nedodrania predpisov môe dôjs k výstupu spalín v miestnosti inštalácie.
a Pozor! Pri kaskáde s jedným alebo dvoma VC/VM/VU .. 656 .. resp. VKK 656 .. treba kadý prístroj vybavi klapkou spalín (tov. . 303 960).
2 Bezpenostné pokyny a predpisy 3 Popis zariadení
7Návod na montá odvodu spalín pre kaskádové zapojenia ecoTECexclusiv/plus, ecoCOMPACT, ecoVIT 0020052761_00
VC/VCW .. VCI ..
VM/VMW .. VU/VUW ..
VSC VKK
VC/VCW .. VCI ..
VM/VMW .. VU/VUW ..
.. 126 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 156 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 186 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 196 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 226 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 236 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 246 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 256 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 286 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 296 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 306 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1) X X X X X X X X 1)
.. 346 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1) X X X X X X X X 1)
.. 356 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1) X X X X X X X X 1)
.. 376 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1) X X X X X X X X 1)
.. 136 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 206 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 276 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1) X X X X X X X X 1)
.. 466 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1) X X X X X X X X 1)
.. 656 .. 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)
VSC
.. 126 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 196 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 246 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 306 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
VKK
.. 226 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 286 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.. 366 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1) X X X X X X X X 1)
.. 476 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1) X X X X X X X X 1)
.. 656 .. 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)
Tab. 3.1 Kaskáda s 2 prístrojmi
1) Pri kaskádach s 2 prístrojmi sa musí pre kadý prístroj poui klapka spalín (tov. . 303 960).
Popis zariadení 3
Návod na montá odvodu spalín pre kaskádové zapojenia ecoTECexclusiv/plus, ecoCOMPACT, ecoVIT 0020052761_008
3.1.2 Kaskáda s 3 alebo 4 prístrojmi Pri kaskáde s 3 alebo 4 prístrojmi sú dovolené kombinácie prístrojov poda tab. 3.2. Pre kadý prístroj je potrebná jedna klapka spalín (výr. . 303960).
VC .. VM/VMW .. VU/VUW ..
2) Na kaskádu spalín sa smú pripoji len 3 prístroje!
Na Vašom trhu nie sú k dostaniu všetky prístroje!
a Pozor! Predpisy poda tab. 3.3 sa musia bezpodmienene dodriava. Pri nedodraní predpisov môe dôjs k poruchám funkcií prístrojov.
Pozor! Pri kaskáde s VC/VM/VU .. 656 .. resp. VKK 656 .. je poet prístrojov obmedzený na 3.
3.1.3 Pokyn k príslušenstvu
h Upozornenie! Prístroje musia by vybavené vhodným prípojkami pre vzduchový/spalinový systém 80/125. Preto sú pri nasledovných prístrojoch potrebné dodatoné prípojky: pozri tab. 3.3.
tov. . 303 926. tov. . 303 926. tov. . 301 369.
VC/VCW .. VM/VMW .. VU/VUW ..
3 Popis zariadení
4 Montá
Oznaenie tov. . Prvky Obsah
Základné pripojenie súpravy pre 2 prístroje
00 2004 2761
0
- 2 predenia PP 80, 500 mm - 2 oblúky PP 80 x 87° - 2 odvodné rúry spalín PP 130 s
pripojením PP 80 pod 45°, 280 mm
- 2 predenia PP 130, 500 mm - 1 predenie PP 130, 250 mm - 1 odvod kondenzátu PP 130 so
sifónom - 1 revízny T-kus PP 130 s vekom
Základná pripojovacia súprava pre zabudovanie šachty
00 2004 2762
7
Ø125 - 1 podporný oblúk PP 130 x 87° vrát. úlonej lišty
- 1 odvodná rúra spalín, hliník (bez spojky), 500 mm
- 1 kryt šachty pre PP 130 - 1 krycia lišta muriva pre PP 130 - 1 ochranná rúra pre otvor šachty
DN 180, 300 mm - 1 vetracia mrea - 7 dištanných driakov pre PP 130
Dištanný driak (7 kusov) 130 mm PP
00 2004 2763 560 Dištanný driak (7 kusov)
Revízny otvor 130 mm PP
00 2004 2764
Oblúk 87° 130 mm PP
00 2004 2765
00 2004 2766
Montá 4
Oznaenie tov. . Prvky Obsah
Oblúk 30° 130 mm PP
00 2004 2767
00 2004 2768
00 2004 2769
Predenie 130 mm, 1,0 m PP
00 2004 2770
Klapka spalín 303 960
Rozširovacia súprava 3-itá kaskáda a 4- itá kaskáda
00 2004 2910 - 1 predenie PP 80, 500 mm - 1 oblúk PP 80 x 87° - 1 odvodná rúra spalín PP 130 s
pripojením PP 80 pod 45°, 280 mm
- 1 predenie PP 130, 500 mm
Tab. 4.1 Rozsah dodávky a popis prvkov (pokraovanie)
4 Montá
11Návod na montá odvodu spalín pre kaskádové zapojenia ecoTECexclusiv/plus, ecoCOMPACT, ecoVIT 0020052761_00
4.2 Pokyny k montái Pri montái odvodu spalín dodriavajte nasledovné pokyny: - Namontujte v priestore inštalácie prístroja na
skúšobné úely min. jeden revízny T-kus. - Odvodné rúry spalín nesmú by zamurované. Pre
prieraz šachty preto pouite ochrannú rúru, ktorá je súasou dodávky.
- V miestnosti inštalácie upevnite kadú odvodnú rúru spalín príchytkou na stenu alebo strop. Príchytky rúry musia by oddelené od zvuku v tuhej látke.
h Upozornenie! Dodriavajte umiestnenie príchytok rúr, ako je popísané v odseku 4.9.
- Tesnenia sú citlivé na tuky na báze minerálnych olejov. Tesnenia sa preto nesmú namaza. V prípade potreby pouite pre uahenie montáe výhradne vodu.
- Nemontujte poškodené rúry (netesnos). - Pri montái rúr bezpodmienene dbajte na správne
uloenie tesnenia (nepouívajte poškodené tesnenia). - Pri spájaní zasúvajte rúry do hrdla vdy a na doraz. - V prípade potreby skráte kolmo dku odvodných rúr
spalín na ich hladkej strane, skoste hrany odvodných rúr spalín, odstráte výronky a vyistite ich predtým, ako odvodné rúry spalín namontujete.
4.3 Rozmery a dky v priestore inštalácie- plynové nástenné vykurovacie zariadenie s výhrevnou technikou
G
B
variantoch inštalácie plynových vykurovacích zariadení
s kondenzanou technikou
Návod na montá odvodu spalín pre kaskádové zapojenia ecoTECexclusiv/plus, ecoCOMPACT, ecoVIT 0020052761_0012
Pri montái rešpektujte nasledujúce body: - Po kadej zmene smeru je potrebné nainštalova jeden
T-kus. - Vzdialenos horizontálnej strednej osi podporného
oblúka k stropu v priestore inštalácie musí ini min. 200 mm.
- Prvý prístroj v kaskáde musí ma k bonej stene vzdialenos min. 600 mm.
- Potrubie odvodu spalín sa musí poloi s min. 3° stúpaním (5 cm/m) k šachte, aby mohol odteka kondenzát. Ako sa uria rozmery X a Y, je zobrazené na obrázku veda.
- Minimálna vzdialenos medzi prístrojmi je 0,5 m. - Maximálna povolená vzdialenos medzi prístrojmi je
1,5 m. - Medzi dvoma prístrojmi sa smú nasadi maximálne
jeden 87°-ový oblúk a dva 45°-ové oblúky. - Medzi posledným prístrojom a šachtou sa smú nasadi
maximálne dva 87°-ové oblúky alebo štyri 45°-ové oblúky.
Rozmery VC/VCW .. VCI ..
VM/VMW .. VU/VUW ..
.. 126 .. .. 256 .. .. 156 .. .. 286 .. .. 186 .. ..…