Click here to load reader

ecoTEC plus - dewa-vvs.dk · Sikkerhed1 0020151773_00 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 3 1 Sikkerhed 1.1 Handlingsrelateredeadvarsler Klassificeringafhandlingsrelateredeadvarsler

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ecoTEC plus - dewa-vvs.dk · Sikkerhed1 0020151773_00 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 3 1...

 • Til ejeren

  Betjeningsvejledning

  ecoTEC plusVghngt gaskedel med kondensationsteknik

  DK

  Betjeningsvejledning

  Udgiver/producent

  Vaillant GmbHBerghauser Str. 40 D-42859 RemscheidTelefon 02191180 Telefax 021911828 [email protected] www.vaillant.de

 • Indhold

  2 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020151773_00

  Indhold

  1 Sikkerhed.............................................................. 3

  1.1 Handlingsrelaterede advarsler............................... 3

  1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger .......................... 3

  1.3 Korrekt anvendelse................................................ 4

  1.4 CE-mrkning......................................................... 4

  2 Henvisninger vedrrende dokumentationen .... 5

  2.1 Overholdelse af vrig dokumentation.................... 5

  2.2 Opbevaring af dokumentation ............................... 5

  2.3 Vejledningens gyldighed........................................ 5

  3 Produktbeskrivelse.............................................. 5

  3.1 Serienummer ......................................................... 5

  3.2 Produktets opbygning............................................ 5

  3.3 bning af frontklappen........................................... 5

  3.4 Oversigt over betjeningselementerne.................... 5

  3.5 Digitalt informations- og analysesystem (DIA)....... 6

  4 Betjening .............................................................. 6

  4.1 Betjeningskoncept ................................................. 6

  4.2 Grundvisning.......................................................... 7

  4.3 Betjeningsniveauer ................................................ 7

  5 Drift ....................................................................... 7

  5.1 Krav til opstillingsstedet ......................................... 7

  5.2 Opstart af produktet ............................................... 7

  5.3 Indstilling af fremlbstemperatur ........................... 8

  5.4 Indstilling af varmtvandsproduktion ....................... 9

  5.5 Deaktivering af produktets funktioner .................... 9

  5.6 Frostbeskyttelse af varmeanlgget .................... 10

  5.7 Aflsning af servicemeddelelser......................... 10

  6 Afhjlpning af fejl ............................................. 10

  6.1 Aflsning af fejlmeddelelser ............................... 10

  6.2 Fejlfinding og -afhjlpning .................................. 11

  6.3 Afhjlpning af tndingsfejl ................................. 11

  7 Ekstra funktioner ............................................... 11

  7.1 Funktioner menuen.............................................. 11

  7.2 Indstilling af sprog................................................ 11

  8 Rengring og vedligeholdelse ......................... 12

  8.1 Indgelse af servicekontrakt ................................ 12

  8.2 Vedligeholdelse af produktet ............................... 12

  8.3 Kontrol af kondensaflb og aflbstragt................ 12

  9 Standsning ......................................................... 12

  9.1 Endelig standsning af produktet .......................... 12

  10 Genbrug og bortskaffelse................................. 12

  10.1 Bortskaffelse af emballagen ................................ 12

  10.2 Bortskaffelse af produktet og tilbehr.................. 12

  11 Garanti og kundeservice................................... 12

  11.1 Garanti ................................................................. 12

  11.2 Kundeservice ....................................................... 12

  Tillg.................................................................................. 13

  A Oversigt over menustrukturen ......................... 13

  B Fejlfinding og -afhjlpning............................... 14

  C Kort betjeningsvejledning................................. 15

  Stikordsfortegnelse........................................................... 16

 • Sikkerhed 1

  0020151773_00 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 3

  1 Sikkerhed

  1.1 Handlingsrelaterede advarsler

  Klassificering af handlingsrelaterede advarslerDe handlingsrelaterede advarsler er forsynet med advarsels-symboler og signalord, der passer til farens mulige omfang:

  Advarselskilte og signalordFare!

  Umiddelbar livsfare eller fare for alvorlige kvstel-ser

  Fare!

  Livsfare p grund af elektrisk std

  Advarsel!

  Fare for lette kvstelser

  Forsigtig!

  Risiko for materielle skader eller miljskader

  1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

  1.2.1 Installation kun ved autoriseret installatr

  Installation, eftersyn, vedligeholdelse og reparation af pro-duktet samt gasindstillinger m kun udfres af en autoriseretinstallatr.

  1.2.2 Fare som flge af forkert hndtering

  Ved forkert hndtering kan der opst uforudsigelige farligesituationer.

  Ls denne vejledning grundigt. Overhold de generelle sikkerhedsanvisninger og advars-

  lerne ved alt arbejde p og med produktet.

  Flg alle de gldende forskrifter ved anvendelse af pro-duktet.

  1.2.3 Livsfare som flge af udstrmmende gas

  I tilflde af installationsfejl, beskadigelse, forkert hndtering,forkert opstillingssted eller lign. kan der strmme gas ud, ogdet kan medfre forgiftnings- og eksplosionsfare.

  I tilflde af gaslugt inde i bygninger:

  G ikke ind i rum, hvor det lugter af gas. bn om muligt alle dre og vinduer, og skab gennem-

  trk.

  Brug ikke ben ild (f.eks. lighter, tndstikker). Der m ikke ryges. Brug ikke elektriske kontakter, stik, ringeklokker, telefo-

  ner eller andre samtaleanlg i bygningen.

  Luk for gassen p gasmlerens stopventil eller hoved-ventilen.

  Luk om muligt gasventilen p produktet. Advar beboerne i huset ved at rbe eller banke p deres

  dr.

  G ud af bygningen. G straks ud af bygningen, hvis det kan hres, at der

  strmmer gas ud, og srg for at hindre, at andre gr ind ibygningen.

  Tilkald politiet og brandvsenet, s snart du er kommetud af bygningen.

  Ring til gasforsyningsselskabet fra en telefon uden forbygningen.

  1.2.4 Livsfare, hvis rggaskanaler er tilstoppedeeller uttte

  I tilflde af installationsfejl, beskadigelse, manipulation, for-kert opstillingssted eller lign. kan der strmme rggas ud ogmedfre forgiftninger.

  Foretag ikke ndringer p nogen dele af rggasanlg-get.

  I tilflde af rggaslugt inde i bygninger:

  bn alle tilgngelige dre og vinduer, og skab gennem-trk.

  Sluk produktet. Kontakt en autoriseret installatr.

  1.2.5 Livsfare ved drift med afmonteretfrontkabinet

  Hvis der opstr uttheder i produktet, kan der strmme rg-gas og medfre forgiftninger.

  Lad kun produktet kre med lukket frontkabinet.

  1.2.6 Livsfare Eksplosive og let antndeligestoffer

  Fare for forpufning opstr som flge af antndelige gas-/luftblandinger.

  Undg anvendelse eller opbevaring af eksplosive eller letantndelige materialer (f.eks. benzin, papir og maling) idet rum, hvor produktet er installeret.

  1.2.7 Livsfare manglende sikkerhedsudstyr

  Manglende sikkerhedsudstyr (f.eks. sikkerhedsventil, eks-pansionsbeholder) kan medfre livsfarlig skoldning og andrekvstelser, f.eks. som flge af eksplosioner.

  F installatren til at forklare, hvordan sikkerhedsudstyretfungerer, og hvor det sidder.

  1.2.8 Skoldningsfare p grund af varmtdrikkevand

  Ved varmtvandshanerne er der fare for skoldning ved enindstillet varmtvandstemperatur p over 60 C. Sm brneller ldre mennesker kan vre i fare allerede ved laveretemperaturer.

  Vlg temperaturen, s ingen kommer til skade.

  1.2.9 Risiko for materiel skade som flgeaf kalkaflejringer p grund af for hjvarmtvandstemperatur

  Betingelser: VCW

  I produkter med varmtvandsproduktion medfrer en vand-hrdhed p over 3,57 mol/m fare for kalkaflejring.

  Indstil varmtvandstemperaturen til maks. 50 C.

  1.2.10 ndringer omkring produktet

  Brugeren eller tredjemand kan blive udsat for fare, mskeendda livsfare, og produktet samt andre ting kan blive beska-

 • 1 Sikkerhed

  4 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020151773_00

  diget som flge af enhver form for ndringer omkring pro-duktet.

  Deaktiver under ingen omstndigheder sikkerhedsudsty-ret.

  Foretag ikke ndringer af sikkerhedsudstyret. Plomberinger p komponenter m ikke delgges eller

  fjernes. Kun autoriserede installatrer og kundeservice erautoriseret til at ndre p plomberede komponenter.

  Foretag ikke ndringer: p produktet p tilfrselsledningerne til gas, indsugningsluft, vand

  og strm

  p hele rggasanlgget p hele kondensaflbssystemet p sikkerhedsventilen p aflbene p dele af bygningen, der kan have indflydelse p

  produktets driftssikkerhed

  1.2.11 Frostskader som flge af for lavrumtemperatur

  Hvis rumtemperaturen er indstillet til en for lav vrdi, ogs ienkelte rum, er der fare for frostskader p dele af varmean-lgget.

  Flg altid anvisningerne vedrrende frostsikring( side 10).

  1.2.12 Frostskader som flge af strmafbrydelse

  I tilflde af strmafbrydelse kan dele af varmeanlggetblive beskadiget af frost.

  Kontakt installatren i forbindelse med installation af enndstrmsgenerator, hvis produktet ogs skal kunnekre videre i tilflde af strmafbrydelse.

  1.2.13 Frostskader som flge af slukning afproduktet

  Hvis frostsikringsudstyret er deaktiveret, kan produktet blivebeskadiget. Produktets frostsikringsudstyr er kun aktiveret,nr produktet er sluttet til strmforsyningen og er tndt.

  Sluk ikke for strmmen til produktet. Lad ON/OFF-knappen st i positionen "ON". Lad gasventilen st ben.

  1.2.14 Korrosionsskader som flge af kemiskbelastet forbrndings- og rumluft

  Spray, oplsningsmidler, klorholdige rengringsmidler, ma-ling, lim, ammoniakforbindelser, stv osv. kan under ugun-stige forhold medfre korrosion p produktet og i luft-/rgga-saftrkssystemet.

  Der m ikke anvendes og opbevares spray, oplsnings-midler, klorholdige rengringsmidler, maling, lim oglign. p produktets opstillingssted.

  Hvis produktet skal anvendes i en virksomhed, f.eks. fri-sr, maler- eller snedkervrksted eller rengringsvirk-somhed, skal det st i et separat opstillingsrum for atsikre tilfrsel af forbrndingsluft, som er teknisk fri forkemiske stoffer.

  1.2.15 Fare for personskade og risiko formaterielle skader som flge af forkert ellermanglende vedligeholdelse og reparation!

  Manglende eller forkert service kan begrnse produktetsdriftssikkerhed.

  F fejl og skader, der pvirker sikkerheden, afhjulpetomgende.

  Forsg aldrig selv at foretage vedligeholdelsesarbejdereller reparationer p produktet.

  Lad en autoriseret installatr udfre arbejdet. Overhold de foreskrevne vedligeholdelsesintervaller.

  1.3 Korrekt anvendelse

  Alligevel kan brugeren eller tredjemand udsttes for fare,evt. med dden til flge, og produktet samt andre ting kanblive beskadiget som flge af enhver form for forkert brug.

  Dette produkt m ikke anvendes af personer (herunder brn)med begrnsede fysiske eller intellektuelle evner eller afpersoner med manglende erfaring og/eller utilstrkkelig vi-den, medmindre en person, der har ansvaret for deres sik-kerhed, overvger brugen eller vejleder de frnvnte perso-ner i brugen af produktet.

  Brn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke legermed produktet.

  Produktet er beregnet til opvarmning af lukkede varmtvands-centralvarmeanlg og til central opvarmning af varmt brugs-vand.

  Korrekt anvendelse omfatter:

  overholdelse af de medflgende betjenings-, installa-tions- og vedligeholdsvejledninger til produktet samt tilde vrige anlgskomponenter

  overholdelse af alle de eftersyns- og servicebetingelser,der fremgr af vejledningerne.

  Anden anvendelse end den, der er beskrevet i denne vejled-ning, og anvendelse, der gr ud over den her beskrevne, erforkert.

  Forkert anvendelse omfatter ogs enhver umiddelbar kom-merciel og industriel anvendelse.

  Anvendelse af produktet i kretjer, f.eks. autocampere ogcampingvogne, anses ikke for at vre i overensstemmelsemed formlet.

  Enheder, der ikke er installeret permanent og fast t sted,og som ikke har nogen hjul (skaldt stationr installation),anses ikke for at vre kretjer.

  1.4 CE-mrkning

  CE-mrkningen dokumenterer, at produkterne

  i henhold til typeskiltet overholder de grundlggende grav ide relevante direktiver.

  Overensstemmelseserklringen foreligger hos producenten.

 • Henvisninger vedrrende dokumentationen 2

  0020151773_00 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 5

  2 Henvisninger vedrrendedokumentationen

  2.1 Overholdelse af vrig dokumentation

  Flg altid alle de driftsvejledninger, der leveres med an-lggets andre komponenter.

  2.2 Opbevaring af dokumentation

  Opbevar denne vejledning og alle andre gyldige bilag tilvidere brug, men dog ikke i eller oven p produktet.

  2.3 Vejledningens gyldighed

  Denne vejledning glder kun for flgende kedel, herefterkaldet "produktet":

  Typer og artikelnumre for ecoTEC plus

  VC DK 156/5-5 0010011659

  VC DK 246/5-5 0010011660

  VCW DK 246/5-5 0010011661

  Produktets artikelnummer er en del af serienummeret( side 5).

  3 Produktbeskrivelse

  3.1 Serienummer

  Artikelnummeret er det 7. til det 16. tal i serienummeret.

  Serienummeret str p et skilt, som er fastgjort bag front-klappen med en plasttap p undersiden af produktet, og detvises p displayet, nr du vlger "Vis serie- og artikelnum-mer" ( side 11).

  3.2 Produktets opbygning

  Set forfra

  1

  2

  3

  1 Betjeningselementer

  2 Skilt med serienummeretp bagsiden

  3 Frontklap

  3.3 bning af frontklappen

  1. Tag fat i grebet i frontklappen.

  2. Klap frontklappen ned.

  3.4 Oversigt over betjeningselementerne

  1234

  5

  1 ON/OFF-knap 2 Indbygget styring (tilbehr)

  Digitalt informations- og analysesystem (DIA), som bestr af:

  3 RESET-tast

  4 Betjeningstaster

  5 Display

 • 4 Betjening

  6 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020151773_00

  3.5 Digitalt informations- og analysesystem(DIA)

  Produktet er udstyret med et digitalt informations- og analy-sesystem (DIA-system). Systemet informerer om produktetsdriftstilstand og hjlper med at afhjlpe fejl.

  Displaybelysningen tndes, nr

  produktet tndes eller nr der trykkes p en knap p DIA-systemet, mens pro-

  duktet er tndt. Tryk p en af disse taster udlser umid-delbart ingen anden funktion.

  Displaybelysningen slukker efter et minut, hvis der ikke tryk-kes p flere taster.

  Betjeningselementer til DIA-systemet

  50F.01 1

  2

  3

  4

  8

  7

  5

  6

  1 Aktuelle fremlbstem-peratur, anlgstryk pvarmeanlgget, driftsart,fejlkode eller supplerendeoplysninger

  2 Aktuel funktion af denhjre valgtast

  3 Venstre og hjre valgtast

  4 - og -tast

  5 Skorstensfejerdrift (kun forskorstensfejere!)

  6 Adgang til menuen medekstra informationer

  7 Aktuel funktion af denvenstre valgtast

  8 Aktiv driftstilstand

  3.5.1 Viste symboler

  Symbol Betydning Forklaring

  Korrekt brnderdrift Brnder til

  Aktuel brndermodula-tionsgrad

  Symbol Betydning Forklaring

  bar Aktuelt anlgstryk pvarmeanlgget

  De stiplede linjer marke-rer det tilladte omrde.

  lyser konstant: an-lgstryk i det tilladteomrde.

  blinker: anlgstrykuden for det tilladteomrde.

  Varmedrift aktiveret lyser konstant: var-mekrav Varme i drift

  blinker: Brnder TilVarme i drift

  Varmtvandsproduktionaktiveret

  lyser konstant: tap-pedrift, fr BrnderTil

  blinker: Brnder Til itappedrift

  Komfort drift Aktiv lyser konstant: Kom-fort drift Aktiv

  blinker: Komfort driftAktiv, Brnder Til

  Service pkrvet Informationer om servi-cemeddelelsen i "Livemonitor".

  Sommerdrift aktiveret

  Varmedrift er deaktiveret

  Brndersprretid akti-veret

  For at undg hyppig ak-tivering og deaktivering(giver produktet en ln-gere levetid).

  F.XX

  Fejl i produktet Vises i stedet for grund-visningen, evt. forkla-rende tekst.

  4 Betjening

  4.1 Betjeningskoncept

  Du kan betjene produktet med valgtasterne og plus/minus-tasterne.

  De to valgtaster har skaldt softkey-funktion, dvs. at funktio-nen kan skifte.

  Nr du, f.eks. i "Grundvisning" ( side 7), trykker pvenstre valgtast , skifter den aktuelle funktion fra(varmtvandstemperatur) tilbage til.

  Ved at trykke p :

  gr du direkte til indstilling af varmtvandstemperaturen afbryder ndringen af en indstillingsvrdi eller aktiverin-

  gen af en driftsart

  gr du til menuen p det nste hjere valgniveau.

  Ved at trykke p :

  gr du direkte til indstilling af fremlbstemperaturen, tilanlgstrykket i varmeanlggets vrdi og til aktivering afkomfortdrift

  bekrfter du en indstillingsvrdi eller aktiveringen af endriftsart

  gr du til menuen p det nste lavere valgniveau.

  Nr du trykker p + samtidig:

  gr du til menuen ( side 11).

 • Drift 5

  0020151773_00 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 7

  Ved at trykke p eller :

  scroller du gennem menuens punkter, ger eller reducerer en valgt indstillingsvrdi.

  Indstillelige vrdier blinker altid, nr de vises.

  Du skal altid bekrfte ndringen af en vrdi. Frst dereftergemmes den nye indstilling. Du kan altid afbryde en procesved at trykke p . Hvis du ikke trykker p en tast i over 15minutter, springer displayet tilbage i grundvisningen.

  MenuAnlgs trykLive monitorInformation

  Tilbage Vlg

  Et markeret punkt vises p displayet med lys skrift p mrkbaggrund.

  4.2 Grundvisning

  50

  P displayet kan du se grundvisningen med produktets aktu-elle tilstand. Nr du trykker p en valgtast, vises den aktive-rede funktion p displayet.

  Hvilke funktioner der er adgang til, afhnger af, om der ersluttet en styring til produktet.

  Du skifter tilbage til grundvisningen, ved:

  at trykke p og dermed forlader valgniveauerne ikke at trykke p en tast i over 15 minutter.

  Nr der foreligger en fejlmeddelelse, skifter grundvisningentil fejlmeddelelse.

  4.3 Betjeningsniveauer

  Produktet har to betjeningsniveauer.

  Brugerens betjeningsniveau viser dig de vigtigste informa-tioner og har indstillingsmuligheder, der ikke krver srligviden.

  Installatrens betjeningsniveau m kun betjenes af en per-son med faglig viden og er derfor beskyttet med en adgangs-kode. Her kan installatren indstille de anlgsspecifikke pa-rametre.

  4.3.1 Menuens opbygning

  MenuAnlgs trykLive monitorInformation

  Tilbage Vlg

  1

  4

  2

  3

  1 Scrollbar

  (vises kun nr der er flerepunkter p listen, endder kan vises samtidig pdisplayet)

  2 Aktuel funktion af denhjre og den venstrevalgtast

  (softkeyfunktion)3 Valgniveauets punkter

  4 Valgniveauets navn

  Menuen er opdelt i to valgniveauer.

  Bemrk

  En stiangivelse i starten af et kapitel viser, hvor-dan du finder denne funktion, f.eks. Menu In-formation Kontakt data.

  En oversigt over menustrukturen finder du i tillgget tildenne driftsvejledning ( side 13).

  5 Drift

  5.1 Krav til opstillingsstedet

  5.1.1 Skabslignende kabinet

  Et skabslignende kabinet til produktet skal overholde udfrel-sesforskrifterne.

  Kontakt en installatr, hvis du nsker et skabslignende kabi-net til produktet. Bekld under ingen omstndigheder pro-duktet p egen hnd.

  5.2 Opstart af produktet

  5.2.1 bning af stopventiler

  1. F installatren, som har installeret produktet, til at for-klare, hvor stopventilerne sidder og hvordan de skal an-vendes.

  2. bn gasventilen helt til anslag.

  3. Kontrollr, at eventuelle serviceventiler i varmeanlg-gets frem- og returlb er bne.

  Betingelser: VCW

  bn koldtvandsstopventilen. Kontrollr det ved at prveat bne en varmtvandshane for at se, om der kommervand ud af den.

 • 5 Drift

  8 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020151773_00

  5.2.2 Aktivering af produktet

  50

  1

  2

  Tryk p ON/OFF-knappen (1).

  Nr produktet er tndt, viser displayet(2)"Grundvisning" ( side 7).

  5.2.3 Kontrol af anlgstrykket p varmeanlgget

  Bemrk

  Produktet er udstyret med trykfler og digital try-kindikator for at undg for lav vandmngde veddrift af anlgget og dermed eventuelle flgeska-der.

  For at varmeanlgget skal kunne fungere korrekt,skal anlgstrykket i et koldt varmeanlg liggemellem 0,1 MPa og 0,2 MPa (1,0 bar og 2,0 bar)eller mellem de to stiplede linjer p displaybjl-ken.

  Hvis varmeanlgget strkker sig over flere eta-ger, kan det vre ndvendigt at have et hjereanlgstryk. Sprg installatren om det.

  Bemrk

  Hvis anlgstrykket kommer under 0,08 MPa(0,8 bar), blinker hjre displaybjlke og detaktuelle anlgstryk p displayet.

  Desuden vises symbolet efter ca. et minut.

  Nr varmeanlggets anlgstryk falder til under0,05 MPa (0,5 bar), slukkes produktet automatisk.P displayet vises der herefter skiftevis fejlmed-delelsen F.22 og det aktuelle anlgstryk.

  1,0Anlgs tryk

  Tilbage

  0,8 3,0

  bar

  1

  23

  1 Aktuelt anlgstryk

  2 Maks. anlgstryk

  3 Min. anlgstryk

  1. Tryk to gange p .

  P displayet vises vrdierne for det aktuelle an-lgstryk (1) og for min. (3) og maks. (2) anlgstryk.

  2. Hvis anlgstrykket er for lavt, skal der fyldes vand p.

  S snart der er pfyldt nok vand, forsvinder meddel-elsen af sit selv efter ca. 20 sekunder.

  3. F foretaget fejlfinding for at finde og f afhjulpet rsa-gen til, at anlgget mister vand, hvis trykket falder ofte.Kontakt en autoriseret installatr.

  5.2.4 Pfyldning af varmeanlg

  Forsigtig!Risiko for materiel skade som flge afmeget kalkholdige, kraftigt korroderendeeller kemikalieforurenet anlgsvand!

  Uegnet ledningsvand beskadiger pakningerog membraner, tilstopper vandgennemstrm-mede komponenter i produktet og varmean-lgget og medfrer stjgener.

  Fyld kun egnet anlgsvand p varmean-lgget.

  Sprg i tvivlstilflde installatren.

  1. Sprg installatren om, hvor pfyldningsventilen sidder.

  2. Forbind pfyldningsventilen med varmtvandsforsynin-gen, om muligt med en koldtvandshane, sdan som in-stallatren har forklaret det.

  3. bn alle varmeanlggets radiatorventiler (termostat-ventiler).

  4. bn koldtvandshanen.

  5. bn langsomt for pfyldningsventilen.

  6. Fyld vand p anlgget, indtil det krvede anlgstryker net.

  7. Luk koldtvandshanen.

  8. Udluft alle radiatorerne.

  9. Kontrollr derefter anlgstrykket p displayet.

  10. Pfyld om ndvendigt vand igen.

  11. Luk pfyldningsventilen.

  12. Vend tilbage til "Grundvisning" ( side 7).

  5.3 Indstilling af fremlbstemperatur

  5.3.1 Indstilling af fremlbstemperaturen (udentilsluttet styring)

  Bemrk

  Hvis der ikke er sluttet en ekstern eller intern sty-ring til produktet, skal du indstille fremlbstempe-raturen som beskrevet nedenfor.

  60Fremlb temperatur

  Tilbage

  1. Tryk p ( ).

  P displayet vises den nominelle fremlbstempera-tur.

  2. ndr fremlbstemperaturen ved at trykke p eller.

 • Drift 5

  0020151773_00 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 9

  3. Bekrft ndringen ved at trykke p (OK).

  Bemrk

  Installatren har mske tilpasset den maks.mulige temperatur.

  5.3.2 Indstilling af fremlbstemperaturen (medtilsluttet styring)

  Hvis kedlen er udstyret med en vejrkompenserende sty-ring eller en rumtemperaturstyring, skal du indstille denmaks. fremlbstemperatur p kedlen.

  Den faktiske fremlbstemperatur indstilles automatiskaf styringen.

  5.4 Indstilling af varmtvandsproduktion

  5.4.1 Indstilling af varmtvandstemperatur

  45VV Temperatur

  Tilbage

  1. Tryk p ( ).

  P displayet blinker den indstillede nominellevarmtvandstemperatur.

  2. ndr varmtvandstemperaturen med eller .

  3. Bekrft ndringen ved at trykke p (OK).

  Bemrk

  Hvis der er tilsluttet en styring, som du kanindstille varmtvandstemperaturen p, skaldu indstille varmtvandstemperaturen til denmaks. mulige temperatur p kedlen.

  5.4.2 Aktivering og deaktivering af komfortdrift

  Bemrk

  I komfortdrift leveres der omgende varmt vandmed den nskede temperatur, uden ventetid popvarmning.

  Komfortdrift

  Komfort ON

  Tilbage

  1. Tryk p ( ).

  2. Tryk p ( ).

  P display blinker Komfort til eller Komfort fra.

  3. Aktivr eller deaktiver komfortdrift ved at trykke peller .

  4. Bekrft ndringen ved at trykke p (OK).

  Nr komfortdrift er aktiveret, vises symbolet " " igrundvisningen. Nr komfortdrift er deaktiveret, sluk-kes symbolet " " i grundvisningen.

  5.4.3 Aktivering af lagdelt varmtvandsbeholder

  Glder for: VCW med varmtvandsbeholder actoSTOR

  For at aktivere en ekstra tilsluttet lagdelt varmtvandsbeholderactoSTOR skal beholderopvarmningen aktiveres p produk-tet.

  Det gres ved at aktivere komfortdrift (Aktivering og de-aktivering af komfortdrift ( side 9)).

  Symbolet " " vises p displayet.

  Indstil varmtvandstemperaturen.

  Betingelser: Beholderopvarmning aktiveret

  Varmtvandstemperatur: 50 65

  Fare!Fare for skoldning!

  Produkterne er udstyret med en automatiskfunktion til beskyttelse mod legionella: Hvistemperaturen i den lagdelte varmtvandsbe-holder falder til under 50 C i 24 timer, s op-varmes beholderen en gang til 70 C.

  Husk, at vandet kan vre meget varmtved tapning.

  Hvis funktionen "legionellabeskyttelse" skal deaktiveres,skal du kontakte installatren.

  Hvis beholderopvarmningen skal deaktiveres, skal kom-fortdrift deaktiveres, se "Aktivering og deaktivering afkomfortdrift ( side 9)".Betingelser: Beholderopvarmning deaktiveret

  Varmtvandstemperatur: 35 65

  Beholderen opretholder ikke temperaturen. Nr dertappes vand, tndes produktet og krer i s fald kunsom gennemlbsvarmer.

  5.5 Deaktivering af produktets funktioner

  5.5.1 Deaktivering af varmtvandsproduktionen

  Glder for: VC med beholder

  VV Temperatur

  Varmt vand fra

  Fortryd Ok

  1. Tryk p ( ) for at slukke for beholderopvarmnin-gen og fortsat lade varmedriften vre aktiveret.

  P displayet blinker den indstillede varmtvandstem-peratur.

 • 6 Afhjlpning af fejl

  10 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020151773_00

  2. Indstil varmtvandstemperaturen med til Varmt vandfra.

  3. Bekrft ndringen ved at trykke p OK.

  Beholderopvarmningen er deaktiveret. Kun beholde-rens frostbeskyttelsesfunktion er aktiveret.

  5.5.2 Deaktivering af varmedrift (sommerdrift)

  Varme fra

  Fremlb temperatur

  Fortryd Ok

  1. Tryk p ( ) for at slukke for varmedriften om som-meren, men stadig lade varmtvandsproduktionen vre idrift.

  P displayet vises den fremlbstemperaturensvrdi.

  2. Indstil fremlbstemperaturen ved at trykke p tilVarme fra.

  3. Bekrft ndringen ved at trykke p (OK).

  Varmedriften er deaktiveret. P displayet vises sym-bolet .

  5.5.3 Midlertidig standsning af produktet

  Forsigtig!Risiko for materiel skade som flge affrost!

  Frostbeskyttelses- og overvgningsudsty-ret er kun aktiveret, nr der ikke er slukketfor strmforsyningen, produktet er tndt pON/OFF-knappen, og gasventilen str ben.

  Tag kun produktet midlertidigt ud af drift,nr der ikke er risiko for frost.

  Tryk p ON/OFF-knappen for at slukke produktet.

  Nr produktet er slukket, slukker displayet ogs.

  Hvis produktet skal tages ud af drift i lngere tid (f.eks. isommerferien), skal gasventilen og koldtvandsventilen i kom-biprodukter ogs lukkes.

  5.6 Frostbeskyttelse af varmeanlgget

  5.6.1 Frostsikringsfunktion

  Forsigtig!Risiko for materiel skade som flge affrost!

  En gennemstrmning af det samlede varme-anlg kan ikke garanteres med frostsikrings-funktionen, dvs. at dele af varmeanlggetkan fryse og blive beskadiget.

  Srg for, at varmeanlgget fortsat er idrift, og rummene opvarmes nok, hvis duer bortrejst i en frostperiode.

  Bemrk

  For at frostsikringsudstyret fortsat er aktiveret,skal produktet tndes og slukkes p styringen,hvis en sdan er installeret.

  Hvis varmeanlggets fremlbstemperatur kommer under5 C, nr der er tndt p ON/OFF-knappen, starter pro-duktet og opvarmer cirkulationsvandet p varmesiden og eneventuel varmtvandsside til ca. 30 C.

  5.6.2 Tmning af varmeanlgget

  En anden mulighed for frostsikring i forbindelse med, at pro-duktet er slukket i en lang periode, er at tmme produktethelt.

  Kontakt en installatr.

  5.7 Aflsning af servicemeddelelser

  Nr symbolet vises p displayet, skal der foretages vedli-geholdelse af produktet.

  Kontakt en installatr.

  Produktet er ikke i fejltilstand, men krer videre.

  Hvis vandtrykket samtidig blinker p displayet, skal dubare fylde mere vand p anlgget.

  bn "Live monitor" ( side 11) for at f yderligere oplys-ninger om rsagen til vedligeholdelsen.

  6 Afhjlpning af fejl

  6.1 Aflsning af fejlmeddelelser

  F.75Fejl

  Pumpe/Vandmangel

  Fejlmeddelelser har fortrinsret frem for alle andre visningerog vises p displayet i stedet for grundvisningen. Hvis derer opstet flere fejl samtidig, vises de skiftevis med 2 sekun-ders mellemrum.

  Kontakt installatren, hvis produktet viser en fejlmeddel-else.

  bn "Live monitor" ( side 11) for at f yderligere oplys-ninger om produktets tilstand.

 • Ekstra funktioner 7

  0020151773_00 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 11

  6.2 Fejlfinding og -afhjlpning

  Hvis der skulle opst problemer i driften af produktet,kan du selv kontrollere et par punkter ud fra skemaet itillgget.

  Fejlfinding og -afhjlpning ( side 14) Hvis produktet ikke krer problemfrit, efter at du har fo-

  retaget kontrollen i skemaet, skal du bede en installatrafhjlpe problemet.

  6.3 Afhjlpning af tndingsfejl

  F.28Fejl i opstart

  Tnding forgves

  Menu

  Hvis brnderen ikke er tndt efter fem tndingsforsg,starter produktet ikke og gr over i fejl-tilstand. Det markeresmed visning af fejlkode F.28 eller F.29 p displayet.

  Frst nr der er foretaget manuel fejlafhjlpning p produk-tet, starter det igen automatisk.

  Kontrollr, at gasventilen er ben. Tryk p RESET-knappen for at genstarte produktet. Hvis tndingsfejlen ikke kan afhjlpes med tre forsg,

  skal du kontakte installatren.

  7 Ekstra funktioner

  7.1 Funktioner menuen

  7.1.1 Anlgstryk p varmeanlgget

  Menu Anlgs tryk

  Du kan f vist anlgstrykkets njagtige vrdi samt det min.og maks. tilladte anlgstryk.

  7.1.2 Live monitor (statuskoder)

  Menu Live monitor

  Du kan f vist den aktuelle produktstatus p Live monitor.

  Statuskode Betydning

  Visninger i varmedrift

  S.00 Varme Ingen varmebehov

  S.02 Varme i drift Pumpe forlb

  S.03 Varme i drift Tnding

  S.04 Varme i drift Brnder on

  S.06 Varme i drift Efter ventilation

  S.07 Varme i drift Pumpe efterlb

  S.08 Varme Restsprretid xx min

  Visninger i varmtvandsdrift

  S.10 Varmt vand Krav fra aqua-sensor

  S.14 Varmt vand drift Brnder on

  Visninger i beholderopvarmningsdrift

  S.20 Varmt vand Krav

  Statuskode Betydning

  S.22 Varmt vand drift Pumpe forlb

  S.24 Varmt vand drift Brnder on

  Srlige tilflde

  S.31 Ingen varmebehov Sommer drift

  S.34 Varme i drift Frost beskyttelse

  S.40 Komfort sikring drift aktiv

  7.1.3 Installatrens kontaktdata

  Menu Information Kontakt data

  Hvis installatren har indtastet sit telefonnummer ved instal-lationen, kan du se det her.

  7.1.4 Serie- og artikelnummer

  Menu Information Serie nummer

  Her kan du se produktets serienummer.

  Artikelnummeret str p den anden linje.

  7.1.5 Indstilling af displaykontrast

  Menu Information Display kontrast

  Her kan du indstille kontrasten, s displayet er lettere atlse.

  7.1.6 Reset sprretid (reset brnder-sprretid)

  Menu Reset sprretid

  Installatren anvender denne funktion ved vedligeholdelse.

  7.1.7 bning af installatrniveauet

  Forsigtig!Risiko for materiel skade som flge afforkert hndtering!

  Forkerte indstillinger p installatrniveauetkan medfre skader p varmeanlgget.

  G kun ind p installatrniveauet, hvis duer installatr.

  7.2 Indstilling af sprog

  Hvis du vil vlge et andet sprog:

  Tryk p , og hold og inde samtidig. Tryk desuden kort p RESET-tasten. Hold og inde, indtil displayet viser sprogindstilling. Vlg det nskede sprog ved at trykke p eller . Bekrft valget ved at trykke p OK. Hvis det rigtige sprog er valgt, skal du bekrfte ved at

  trykke p OK igen.

  Bemrk

  Hvis du ved en fejl er kommet til at vlge etforkert sprog, kan du ndre indstillingen sombeskrevet ovenfor. Scroll ved at trykke peller , indtil det nskede sprog vises.

 • 8 Rengring og vedligeholdelse

  12 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020151773_00

  8 Rengring og vedligeholdelse

  8.1 Indgelse af servicekontrakt

  Det er en forudstning for, at produktet er konstant funk-tionsdygtigt og driftsikkert samt plideligt og har en lang le-vetid, at en installatr foretager eftersyn og vedligeholdelsehvert andet r af produktet.

  Regelmssig vedligeholdelse sikrer en optimal effekt ogdermed ogs, at produktets har en konomisk drift.

  Det anbefales at tegne en servicekontrakt.

  8.2 Vedligeholdelse af produktet

  Forsigtig!Risiko for materiel skade som flge afbrug af uegnede rengringsmidler!

  Uegnede rengringsmidler kan beskadigekabinettet, armaturerne og betjeningsele-menterne.

  Brug ikke spray, skuremidler, opvaske-midler eller oplsningsmiddel- eller klor-holdige rengringsmidler.

  Rengr kabinettet med en fugtig klud og lidt sbe, somikke indeholder oplsningsmidler.

  8.3 Kontrol af kondensaflb og aflbstragt

  1. Kontrollr regelmssigt kondensaflbet og aflbstrag-ten for mangler, isr for synlige eller mrkbare forhin-dringer og tilstopninger.

  2. Hvis der konstateres mangler, skal de afhjlpes af enautoriseret installatr, og den ndvendige gennem-strmning skal genetableres.

  9 Standsning

  9.1 Endelig standsning af produktet

  F en installatr til at tage produktet ud af drift.

  10 Genbrug og bortskaffelse

  10.1 Bortskaffelse af emballagen

  Bortskaffelsen af emballagen overlades til den installatr,der har installeret produktet.

  10.2 Bortskaffelse af produktet og tilbehr

  Hverken produktet eller tilbehret m bortskaffes medhusholdningsaffaldet.

  Srg for, at produktet og alt tilbehr bliver bortskaffetkorrekt.

  Flg alle relevante forskrifter.

  11 Garanti og kundeservice

  11.1 Garanti

  Vaillant yder en garanti p fire r regnet fra opstartsdatoen,sfremt alle anbefalede serviceeftersyn overholdes . I dennegarantiperiode afhjlper Vaillant kundeservice gratis materi-ale- eller fabrikationsfejl. For fejl, som ikke skyldes materiale-eller fabrikationsfejl, f.eks. p grund af en usagkyndig instal-lation eller ureglementeret anvendelse, ptager Vaillant sigikke noget ansvar.

  Fabriksgarantien dkker kun, nr installationen er udfrtaf en vvs-installatr /el-installatr. Hvis der udfres ser-vice/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfal-der garantien, medmindre dette arbejde udfres af en vvs-installatr. Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der ermonteret dele i anlgget, som ikke er godkendt af Vaillant.

  11.2 Kundeservice

  Vaillant A/SDrejergangen 3 ADK-2690 KarlslundeDanmark

  Telefon: 4616 02 00

  Fax: 4616 02 20

  Hjemmeside: http://www.vaillant.dk

  E-mail: [email protected]

 • Tillg

  0020151773_00 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 13

  Tillg

  A Oversigt over menustrukturen

  Menu

  Installatr niveauReset sprretidInformation

  Tilbage Vlg

  Fortryd Ok

  Display kontrast

  20

  Serie nummer21 10 43

  0001000033NO0010011621

  Tilbage

  MenuAnlgs trykLive monitorInformation

  Tilbage Vlg

  MenuAnlgs trykLive monitorInformation

  Tilbage Vlg

  MenuAnlgs trykLive monitorInformation

  Tilbage Vlg

  MenuLive monitor

  Reset sprretidInformation

  Tilbage Vlg

  InformationKontakt dataSerie nummer

  Tilbage Vlg

  Display kontrast

  InformationKontakt dataSerie nummer

  Tilbage Vlg

  Display kontrast

  Kontakt data

  0219118

  Tilbage

  InformationKontakt dataSerie nummer

  Tilbage Vlg

  Display kontrast

  C50

  1,0Anlgs tryk

  Tilbage

  0,8 3,0

  bar

  S.00Varme

  Ingen varmebehov

  Tilbage

  Reset sprretidAktuel sprretid

  0 min

  Tilbage

  bar

 • Tillg

  14 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020151773_00

  B Fejlfinding og -afhjlpning

  Problem Mulig rsag Afhjlpning

  Intet varmt vand, ingenvarme p: Produktet starterikke

  Gasventilen i bygningen er lukket bn gasventilen i bygningen

  Strmforsyningen i bygningen er slukket Tnd for strmforsyningen i bygningen

  ON/OFF-knap p produktet er slukket Tnd ON/OFF-knappen p produktet

  Fremlbstemperaturens indstilling er for lav ellerindstillet til "Varme fra", og/eller varmtvandstempe-raturens indstilling er for lav

  Indstil fremlbstemperaturen til den nskedetemperatur, og/eller indstil varmtvandstempe-raturen til den nskede temperatur

  Varmeanlggets anlgstryk er ikke tilstrkkeligthjt

  Fyld ekstra vand p varmeanlgget

  Luft i varmeanlgget Udluft radiatorerne

  Hvis problemet opstr flere gange: Kontakt in-stallatren

  Fejl ved tndingen Tryk p RESET-tasten

  Hvis problemet opstr flere gange: Kontakt in-stallatren

  Varmtvandsdrift fejlfri, var-meanlgget starter ikke

  Intet varmekrav fra styringen Kontrollr og tilret om ndvendigt tidsprogram-met i styringen

  Kontrollr rumtemperaturen, og tilret om ndven-digt den nominelle rumtemperatur ("driftsvejled-ningen til styringen"

 • Tillg

  0020151773_00 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 15

  C Kort betjeningsvejledning

  Deaktiver varmedrift (sommerdrift)

  50 50Fremlb temperatur

  Tilbage

  Varme fra

  Fremlb temperatur

  Fortryd Ok

  > ( ) > til varme fra > Bekrft med (Ok)

  Indstil varmetemperatur (aktiver varmedrift)

  50 50Fremlb temperatur

  Tilbage

  48Fremlb temperatur

  Fortryd Ok

  > ( ) > / til temperaturvalg >

  Indstil varmtvandstemperatur

  50 45VV Temperatur

  Tilbage

  48VV Temperatur

  Fortryd Ok

  > ( ) > / til temperaturvalg >

  Aktiver/deaktiver komfortdrift

  50 45VV Temperatur

  Tilbage

  Komfort drift

  Komfort fra

  Tilbage

  Komfort drift

  Komfort til

  Fortryd Ok

  > ( ) > til komfortdrift > / >

  Bekrft med (Ok)

  Bekrft med (Ok)

  Bekrft med (Ok) til aktiver/deaktiver

 • Stikordsfortegnelse

  16 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020151773_00

  Stikordsfortegnelse

  AAfhjlpning af fejl ................................................................ 11Aflbstragt

  Kontrol af ....................................................................... 12Afmonteret frontkabinet ......................................................... 3Anlgstryk .......................................................................... 8

  digitaldisplay .................................................................. 11Anlgstryk i varmeanlgget

  Visning af ......................................................................... 8Artikelnummer ................................................................. 5, 11BBeholderopvarmning ............................................................. 9Betjeningselementer.......................................................... 56Betjeningsniveau

  Bruger .............................................................................. 7Installatr ......................................................................... 7

  BortskaffelseEmballage...................................................................... 12

  Brndersprretid ............................................................... 11CCE-mrkning ........................................................................ 4DDeaktivering af .................................................................... 10DIA-system............................................................................ 6Display.............................................................................. 56

  Grundvisning.................................................................... 7Viste symboler ................................................................. 6

  EEftersyn ................................................................................. 3FFejlmeddelelse .................................................................... 10Fremlbstemperatur.......................................................... 10

  Indstilling af (med tilsluttet styring) .................................. 9Indstilling af (uden styring)............................................... 8

  Frontklap ............................................................................... 5Frost

  Frostbeskyttelse af varmeanlgget .............................. 10Frostsikringsfunktion ........................................................... 10GGaslugt .................................................................................. 3Grundvisning ......................................................................... 7IIndstilling af displaykontrast ................................................ 11Indstilling af sprog ............................................................... 11Installation ............................................................................. 3Installatrens kontaktdata ................................................... 11KKomfortdrift ............................................................................ 9Kondensaflb

  Kontrol af ....................................................................... 12LLagdelt varmtvandsbeholder

  Aktivering af ..................................................................... 9Legionellabakterier ................................................................ 9Live monitor......................................................................... 11MMenu

  Opbygning ....................................................................... 7

  PProdukt

  Afhjlpning af................................................................ 11Aktivering af ..................................................................... 8Bortskaffelse af .............................................................. 12Deaktivering af............................................................... 10Endelig standsning af .................................................... 12vedligeholdelse af .......................................................... 12

  Produktstatus ...................................................................... 11RRengring............................................................................ 12Reparation............................................................................. 3Rggaslugt ............................................................................ 3SSerienummer................................................................... 5, 11Service ............................................................................ 3, 12Servicekontrakt.................................................................... 12Servicemeddelelse .............................................................. 10Sommerdrift ......................................................................... 10Standsning

  Endelig........................................................................... 12Midlertidig ...................................................................... 10

  Statuskoder ......................................................................... 11Stopventiler ......................................................................... 10Styring ................................................................................... 9Symboler ............................................................................... 6TTndingsfejl ........................................................................ 11VVandmangel .......................................................................... 8Varmeanlg

  Pfyldning af .................................................................... 8Tmning af..................................................................... 10Visning af anlgstryk ...................................................... 8

  Varmedrift (kombiprodukt)Deaktivering af............................................................... 10

  VarmtvandsproduktionDeaktivering af ................................................................ 9

  VarmtvandstemperaturFare for skoldning............................................................ 3Indstilling af...................................................................... 9

  Vedligeholdelse ................................................................... 12

 • 0020151773_00 25.01.2013

  Vaillant A/S

  Drejergangen 3 A DK-2690 KarlslundeTelefon 4616 02 00 Vaillant Kundeservice 4616 02 00Telefax 4616 02 [email protected] www.vaillant.dk

  Vaillant GmbH2013

  Det er kun tilladt at kopiere denne vejledning, ogs uddrag heraf, med skriftlig tilladelse fra producenten.

  Indhold1 Sikkerhed1.1 Handlingsrelaterede advarsler1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger1.2.1 Installation kun ved autoriseret installatr1.2.2 Fare som flge af forkert hndtering1.2.3 Livsfare som flge af udstrmmende gas1.2.4 Livsfare, hvis rggaskanaler er tilstoppede eller uttte1.2.5 Livsfare ved drift med afmonteret frontkabinet1.2.6 Livsfare Eksplosive og let antndelige stoffer1.2.7 Livsfare manglende sikkerhedsudstyr1.2.8 Skoldningsfare p grund af varmt drikkevand1.2.9 Risiko for materiel skade som flge af kalkaflejringer p grund af for hj varmtvandstemperatur1.2.10 ndringer omkring produktet1.2.11 Frostskader som flge af for lav rumtemperatur1.2.12 Frostskader som flge af strmafbrydelse1.2.13 Frostskader som flge af slukning af produktet1.2.14 Korrosionsskader som flge af kemisk belastet forbrndings- og rumluft1.2.15 Fare for personskade og risiko for materielle skader som flge af forkert eller manglende vedligeholdelse og reparation!

  1.3 Korrekt anvendelse1.4 CE-mrkning

  2 Henvisninger vedrrende dokumentationen2.1 Overholdelse af vrig dokumentation2.2 Opbevaring af dokumentation2.3 Vejledningens gyldighed

  3 Produktbeskrivelse3.1 Serienummer3.2 Produktets opbygning3.3 bning af frontklappen3.4 Oversigt over betjeningselementerne3.5 Digitalt informations- og analysesystem (DIA)3.5.1 Viste symboler

  4 Betjening4.1 Betjeningskoncept4.2 Grundvisning4.3 Betjeningsniveauer4.3.1 Menuens opbygning

  5 Drift5.1 Krav til opstillingsstedet5.1.1 Skabslignende kabinet

  5.2 Opstart af produktet5.2.1 bning af stopventiler5.2.2 Aktivering af produktet5.2.3 Kontrol af anlgstrykket p varmeanlgget5.2.4 Pfyldning af varmeanlg

  5.3 Indstilling af fremlbstemperatur5.3.1 Indstilling af fremlbstemperaturen (uden tilsluttet styring)5.3.2 Indstilling af fremlbstemperaturen (med tilsluttet styring)

  5.4 Indstilling af varmtvandsproduktion5.4.1 Indstilling af varmtvandstemperatur5.4.2 Aktivering og deaktivering af komfortdrift5.4.3 Aktivering af lagdelt varmtvandsbeholder

  5.5 Deaktivering af produktets funktioner5.5.1 Deaktivering af varmtvandsproduktionen5.5.2 Deaktivering af varmedrift (sommerdrift)5.5.3 Midlertidig standsning af produktet

  5.6 Frostbeskyttelse af varmeanlgget5.6.1 Frostsikringsfunktion5.6.2 Tmning af varmeanlgget

  5.7 Aflsning af servicemeddelelser

  6 Afhjlpning af fejl6.1 Aflsning af fejlmeddelelser6.2 Fejlfinding og -afhjlpning6.3 Afhjlpning af tndingsfejl

  7 Ekstra funktioner7.1 Funktioner menuen7.1.1 Anlgstryk p varmeanlgget7.1.2 Live monitor (statuskoder)7.1.3 Installatrens kontaktdata7.1.4 Serie- og artikelnummer7.1.5 Indstilling af displaykontrast7.1.6 Reset sprretid (reset brnder-sprretid)7.1.7 bning af installatrniveauet

  7.2 Indstilling af sprog

  8 Rengring og vedligeholdelse8.1 Indgelse af servicekontrakt8.2 Vedligeholdelse af produktet8.3 Kontrol af kondensaflb og aflbstragt

  9 Standsning9.1 Endelig standsning af produktet

  10 Genbrug og bortskaffelse10.1 Bortskaffelse af emballagen10.2 Bortskaffelse af produktet og tilbehr

  11 Garanti og kundeservice11.1 Garanti11.2 Kundeservice

  TillgA Oversigt over menustrukturenB Fejlfinding og -afhjlpningC Kort betjeningsvejledning

  StikordsfortegnelseABCDEFGIKLMPRSTV