of 20 /20
Til ejeren Betjeningsvejledning ecoTEC plus Væghængt gaskedel med kondensationsteknik DK Betjeningsvejledning Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 180 Telefax 021 91 1828 10 [email protected] www.vaillant.de

ecoTEC plus - Vaillant · Til ejeren Betjeningsvejledning ecoTEC plus Væghængt gaskedel med kondensationsteknik DK Betjeningsvejledning Udgiver/producent VaillantGmbH Berghauser

 • Author
  vodang

 • View
  227

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of ecoTEC plus - Vaillant · Til ejeren Betjeningsvejledning ecoTEC plus Væghængt gaskedel med...

 • Til ejeren

  Betjeningsvejledning

  ecoTEC plusVghngt gaskedel med kondensationsteknik

  DK

  Betjeningsvejledning

  Udgiver/producent

  Vaillant GmbHBerghauser Str. 40 D-42859 RemscheidTelefon 02191180 Telefax 021911828 [email protected] www.vaillant.de

 • Indhold

  2 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020150322_01

  Indhold

  1 Sikkerhed.............................................................. 3

  1.1 Handlingsrelaterede advarsler............................... 3

  1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger .......................... 3

  1.3 Korrekt anvendelse................................................ 5

  1.4 CE-mrkning......................................................... 5

  2 Henvisninger vedrrende dokumentationen .... 6

  2.1 Overholdelse af vrig dokumentation.................... 6

  2.2 Opbevaring af dokumentation ............................... 6

  2.3 Vejledningens gyldighed........................................ 6

  3 Produktbeskrivelse.............................................. 6

  3.1 Serienummer ......................................................... 6

  3.2 Produktets opbygning............................................ 6

  3.3 bning af frontklappen........................................... 6

  3.4 Oversigt over betjeningselementerne.................... 6

  3.5 Digitalt informations- og analysesystem (DIA)....... 7

  4 Betjening .............................................................. 7

  4.1 Betjeningskoncept ................................................. 7

  4.2 Grundvisning.......................................................... 8

  4.3 Betjeningsniveauer ................................................ 8

  5 Drift ....................................................................... 8

  5.1 Krav til opstillingsstedet ......................................... 8

  5.2 Opstart af produktet ............................................... 8

  5.3 Indstilling af fremlbstemperatur ......................... 10

  5.4 Indstilling af varmtvandstemperatur..................... 10

  5.5 Deaktivering af produktets funktioner .................. 10

  5.6 Frostbeskyttelse af varmeanlgget .................... 11

  5.7 Aflsning af servicemeddelelser......................... 11

  6 Afhjlpning af fejl ............................................. 11

  6.1 Aflsning af fejlmeddelelser ............................... 11

  6.2 Fejlfinding og -afhjlpning .................................. 11

  6.3 Afhjlpning af tndingsfejl ................................. 12

  7 Ekstra funktioner ............................................... 12

  7.1 Funktioner menuen.............................................. 12

  7.2 Indstilling af sprog................................................ 12

  8 Rengring og vedligeholdelse ......................... 12

  8.1 Indgelse af servicekontrakt ................................ 12

  8.2 Vedligeholdelse af produktet ............................... 13

  8.3 Kontrol af kondensaflb og aflbstragt................ 13

  9 Standsning ......................................................... 13

  9.1 Endelig standsning af produktet .......................... 13

  10 Genbrug og bortskaffelse................................. 13

  10.1 Bortskaffelse af emballagen ................................ 13

  10.2 Bortskaffelse af produktet og tilbehr.................. 13

  11 Garanti og kundeservice................................... 13

  11.1 Garanti ................................................................. 13

  11.2 Kundeservice ....................................................... 13

  Tillg.................................................................................. 14

  A Oversigt over menustrukturen ......................... 14

  B Fejlfinding og -afhjlpning............................... 15

  C Vandbehandling afhngig af vandhrdhedog anlgsvolumen............................................ 15

  D Kort betjeningsvejledning................................. 16

  Stikordsfortegnelse........................................................... 17

 • Sikkerhed 1

  0020150322_01 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 3

  1 Sikkerhed

  1.1 Handlingsrelaterede advarsler

  Klassificering af handlingsrelaterede ad-varslerDe handlingsrelaterede advarsler er forsynetmed advarselssymboler og signalord, derpasser til farens mulige omfang.

  Advarselssymboler og signalordFare!Umiddelbar livsfare eller fare for al-vorlige kvstelser

  Fare!Livsfare som flge af elektrisk std

  Advarsel!Fare for lette kvstelser

  Forsigtig!Risiko for materielle skader eller mil-jskader

  1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

  1.2.1 Installation kun ved autoriseretinstallatr

  Installation, eftersyn, vedligeholdelse og re-paration af produktet samt gasindstillinger mkun udfres af en autoriseret installatr.

  1.2.2 Fare som flge af forkert hndtering

  Ved forkert hndtering kan der opst uforud-sigelige farlige situationer.

  Ls denne vejledning grundigt. Overhold de generelle sikkerhedsanvisnin-

  ger og advarslerne ved alt arbejde p ogmed produktet.

  Flg alle de gldende forskrifter ved an-vendelse af produktet.

  1.2.3 Livsfare som flge afudstrmmende gas

  I tilflde af installationsfejl, beskadigelse,forkert hndtering, forkert opstillingssted ellerlign. kan der strmme gas ud, og det kanmedfre forgiftnings- og eksplosionsfare.

  G ikke ind i rum, hvor det lugter af gas. bn om muligt alle dre og vinduer, og

  skab gennemtrk. Brug ikke ben ild (f.eks. lighter, tndstik-

  ker).

  Der m ikke ryges. Brug ikke elektriske kontakter, stik, ringe-

  klokker, telefoner eller andre samtalean-lg i bygningen.

  Luk for gassen p gasmlerens stopventileller hovedventilen.

  Luk om muligt gasventilen p produktet. Advar beboerne i huset ved at rbe eller

  banke p deres dr. G ud af bygningen. G straks ud af bygningen, hvis det kan

  hres, at der strmmer gas ud, og srg forat hindre, at andre gr ind i bygningen.

  Tilkald politiet og brandvsenet, s snartdu er kommet ud af bygningen.

  Ring til gasforsyningsselskabet fra en tele-fon uden for bygningen.

  1.2.4 Livsfare, hvis rggaskanaler ertilstoppede eller uttte

  I tilflde af installationsfejl, beskadigelse,manipulation, forkert opstillingssted eller lign.kan der strmme rggas ud og medfre for-giftninger.

  Foretag ikke ndringer p nogen dele afrggasanlgget.

  I tilflde af rggaslugt inde i bygninger:

  bn alle tilgngelige dre og vinduer, ogskab gennemtrk.

  Sluk produktet. Kontakt en autoriseret installatr.

  1.2.5 Livsfare ved drift med afmonteretfrontkabinet

  Hvis der opstr uttheder i produktet, kander strmme rggas og medfre forgiftninger.

  Lad kun produktet kre med lukket frontka-binet.

  1.2.6 Livsfare Eksplosive og letantndelige stoffer

  Fare for forpufning opstr som flge af an-tndelige gas-/luftblandinger.

  Undg anvendelse eller opbevaring afeksplosive eller let antndelige materialer(f.eks. benzin, papir og maling) i det rum,hvor produktet er installeret.

 • 1 Sikkerhed

  4 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020150322_01

  1.2.7 Livsfare manglendesikkerhedsudstyr

  Manglende sikkerhedsudstyr (f.eks. sikker-hedsventil, ekspansionsbeholder) kan med-fre livsfarlig skoldning og andre kvstelser,f.eks. som flge af eksplosioner.

  F installatren til at forklare, hvordan sik-kerhedsudstyret fungerer, og hvor det sid-der.

  1.2.8 Skoldningsfare p grund af varmtdrikkevand

  Ved varmtvandshanerne er der fare for skold-ning ved en indstillet varmtvandstemperaturp over 60 C. Sm brn eller ldre men-nesker kan vre i fare allerede ved laveretemperaturer.

  Vlg temperaturen, s ingen kommer tilskade.

  1.2.9 Fare som flge af ndringeromkring produktet

  Brugeren eller tredjemand kan blive udsatfor fare, mske endda livsfare, og produktetsamt andre ting kan blive beskadiget somflge af enhver form for ndringer omkringproduktet.

  Deaktiver under ingen omstndighedersikkerhedsudstyret.

  Foretag ikke ndringer af sikkerhedsud-styret.

  Plomberinger p komponenter m ikkedelgges eller fjernes. Kun autoriseredeinstallatrer og kundeservice er autoriserettil at ndre p plomberede komponenter.

  Foretag ikke ndringer: p produktet p tilfrselsledningerne til gas, indsug-

  ningsluft, vand og strm p hele rggasanlgget p hele kondensaflbssystemet p sikkerhedsventilen og aflbene p dele af bygningen, der kan have ind-

  flydelse p produktets driftssikkerhed.

  1.2.10 Frostskader som flge af for lavrumtemperatur

  Hvis rumtemperaturen er indstillet til en forlav vrdi, ogs i enkelte rum, er der fare forfrostskader p dele af varmeanlgget.

  Flg altid anvisningerne vedrrende frost-sikring ( side 11).

  1.2.11 Frostskader som flge afstrmafbrydelse

  I tilflde af strmafbrydelse kan dele af var-meanlgget blive beskadiget af frost.

  Kontakt installatren i forbindelse medinstallation af en ndstrmsgenerator, hvisproduktet ogs skal kunne kre videre itilflde af strmafbrydelse.

  1.2.12 Frostskader som flge af slukningaf produktet

  Hvis frostsikringsudstyret er deaktiveret, kanproduktet blive beskadiget. Produktets frost-sikringsudstyr er kun aktiveret, nr produkteter sluttet til strmforsyningen og er tndt.

  Sluk ikke for strmmen til produktet. Lad ON/OFF-knappen st i positionen

  "ON". Lad gasventilen st ben.

  1.2.13 Korrosionsskader som flge afkemisk belastet forbrndings- ogrumluft

  Spray, oplsningsmidler, klorholdige reng-ringsmidler, maling, lim, ammoniakforbindel-ser, stv osv. kan under ugunstige forholdmedfre korrosion p produktet og i luft-/rg-gasaftrkssystemet.

  Der m ikke anvendes og opbevaresspray, oplsningsmidler, klorholdigerengringsmidler, maling, lim og lign. pproduktets opstillingssted.

  Hvis produktet skal anvendes i en virk-somhed, f.eks. frisr, maler- eller sned-kervrksted eller rengringsvirksomhed,skal det st i et separat opstillingsrum forat sikre tilfrsel af forbrndingsluft, som erteknisk fri for kemiske stoffer.

 • Sikkerhed 1

  0020150322_01 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 5

  1.2.14 Fare for personskade og risikofor materielle skader som flgeaf forkert eller manglendevedligeholdelse og reparation

  Manglende eller forkert service kan be-grnse produktets driftssikkerhed.

  F fejl og skader, der pvirker sikkerhe-den, afhjulpet omgende.

  Forsg aldrig selv at foretage vedligehol-delsesarbejder eller reparationer p pro-duktet.

  Lad en autoriseret installatr udfre arbej-det.

  Overhold de foreskrevne vedligeholdelses-intervaller.

  1.3 Korrekt anvendelse

  Alligevel kan brugeren eller tredjemand ud-sttes for fare, evt. med dden til flge, ogproduktet samt andre ting kan blive beskadi-get som flge af enhver form for forkert brug.

  Dette produkt kan anvendes af brn fra 8 rog derover samt af personer med begrn-sede fysiske eller intellektuelle evner ellermanglende erfaring og viden, sfremt de erunder opsyn eller er blevet undervist i sikkerbrug af produktet og den dermed forbundnefare. Brn m ikke lege med produktet. Ren-gring og vedligeholdelse foretaget af bruge-ren m ikke udfres af brn, medmindre deer under opsyn.

  Produktet er beregnet til opvarmning af luk-kede varmtvandscentralvarmeanlg og tilcentral opvarmning af varmt brugsvand.

  Korrekt anvendelse omfatter:

  overholdelse af de medflgende betje-nings-, installations- og vedligeholdelses-vejledninger til Vaillant-produktet samt tilde vrige anlgskomponenter

  overholdelse af alle de eftersyns- og ser-vicebetingelser, der fremgr af vejlednin-gerne.

  Anvendelse af produktet i kretjer, f.eks.autocampere og campingvogne, anses ikkefor at vre i overensstemmelse med form-let. Enheder, der er installeret permanent psamme sted (skaldte faste installationer),anses ikke for at vre kretjer.

  Anden anvendelse end den, der er beskreveti denne vejledning, og anvendelse, der grud over den her beskrevne, er forkert. Forkertanvendelse omfatter ogs enhver umiddelbarkommerciel og industriel anvendelse.

  Bemrk!

  Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

  1.4 CE-mrkning

  CE-mrkningen dokumenterer, at

  produkterne i henhold til typeskiltet overhol-der de grundlggende grav i de relevantedirektiver.

  Overensstemmelseserklringen foreliggerhos producenten.

 • 2 Henvisninger vedrrende dokumentationen

  6 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020150322_01

  2 Henvisninger vedrrendedokumentationen

  2.1 Overholdelse af vrig dokumentation

  Flg altid alle de driftsvejledninger, der leveres med an-lggets komponenter.

  2.2 Opbevaring af dokumentation

  Opbevar denne vejledning og alle andre gyldige bilag tilvidere brug.

  2.3 Vejledningens gyldighed

  Denne vejledning glder kun for flgende kedel, herefterkaldet "produktet":

  Typer og artikelnumre for ecoTEC plus

  VC DK 806/55 0010010758

  VC DK 1006/55 0010010771

  VC DK 1206/55 0010010783

  Produktets artikelnummer er en del af serienummeret.

  3 Produktbeskrivelse

  3.1 Serienummer

  Artikelnummeret er det 7. til det 16. tal i serienummeret.

  Serienummeret str p et skilt, som er fastgjort bag front-klappen med en plasttap p undersiden af produktet, og detvises p displayet, nr du vlger "Vis serie- og artikelnum-mer ( side 12).

  3.2 Produktets opbygning

  Set forfra

  1

  3

  2

  1 Betjeningselementer

  2 Skilt med serienummeretp bagsiden

  3 Frontklap

  3.3 bning af frontklappen

  1. Tag fat i grebet i frontklappen.

  2. Klap frontklappen ned.

  3.4 Oversigt over betjeningselementerne

  50Cbar

  1234

  5

  1 ON/OFF-knap 2 Indbygget styring (tilbehr)

  Digitalt informations- og analysesystem (DIA), som bestr af:

  3 RESET-tast

  4 Betjeningstaster

  5 Display

 • Betjening 4

  0020150322_01 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 7

  3.5 Digitalt informations- og analysesystem(DIA)

  Produktet er udstyret med et digitalt informations- og analy-sesystem (DIA-system). Systemet informerer om produktetsdriftstilstand og hjlper med at afhjlpe fejl.

  Displaybelysningen tndes, nr

  produktet tndes eller nr der trykkes p en knap p DIA-systemet, mens pro-

  duktet er tndt. Tryk p en af disse taster udlser umid-delbart ingen anden funktion.

  Displaybelysningen slukker efter et minut, hvis der ikke tryk-kes p flere taster.

  Betjeningselementer til DIA-systemet

  50F.01 1

  2

  3

  4

  8

  7

  5

  6

  1 Aktuelle fremlbstem-peratur, anlgstryk pvarmeanlgget, driftsart,fejlkode eller supplerendeoplysninger

  2 Aktuel funktion af denhjre valgtast

  3 Venstre og hjre valgtast

  4 - og -tast

  5 Skorstensfejerdrift (kun forskorstensfejere!)

  6 Adgang til menuen medekstra informationer

  7 Aktuel funktion af denvenstre valgtast

  8 Aktiv driftstilstand

  3.5.1 Viste symboler

  Symbol Betydning Forklaring

  Korrekt brnderdrift Brnder ON

  Aktuel brndermodula-tionsgrad

  Symbol Betydning Forklaring

  bar Aktuelt anlgstryk pvarmeanlgget

  De stiplede linjer marke-rer det tilladte omrde.

  lyser konstant: an-lgstryk i det tilladteomrde.

  blinker: anlgstrykuden for det tilladteomrde.

  Varmedrift aktiveret lyser konstant: var-mekrav varmedrift

  blinker: brnder ONi varmedrift

  Varmtvandsproduktionaktiveret

  lyser konstant: fri-koblet periode forvarmtvandsproduk-tion

  blinker: varmtvands-beholderen opvar-mes, brnder ON

  Service pkrvet Informationer om servi-cemeddelelsen i "Live-monitor".

  Sommerdrift aktiveret

  Varmedrift er deaktiveret

  Brndersprretid akti-veret

  For at undg hyppig ak-tivering og deaktivering(giver produktet en ln-gere levetid).

  F.XX

  Fejl i produktet Vises i stedet for grund-visningen, evt. forkla-rende tekst.

  4 Betjening

  4.1 Betjeningskoncept

  Du kan betjene produktet med valgtasterne og plus/minus-tasterne.

  De to valgtaster har skaldt softkey-funktion, dvs. at funktio-nen kan skifte.

  Nr du, f.eks. i "Grundvisning ( side 8), trykker pvenstre valgtast , skifter den aktuelle funktion fra(varmtvandstemperatur) Tilbage til.

  Ved at trykke p :

  gr du direkte til indstilling af varmtvandstemperaturen afbryder ndringen af en indstillingsvrdi eller aktiverin-

  gen af en driftsart

  gr du til menuen p det nste hjere valgniveau.

  Ved at trykke p :

  gr du direkte til indstilling af fremlbstemperaturen, tilanlgstrykket i varmeanlggets vrdi og til aktivering afkomfortdrift

  bekrfter du en indstillingsvrdi eller aktiveringen af endriftsart

  gr du til menuen p det nste lavere valgniveau.

  Nr du trykker p og samtidig,

  gr du til menuen ( side 12).

  Ved at trykke p eller :

 • 5 Drift

  8 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020150322_01

  scroller du gennem menuens punkter, ges eller reduceres en valgt indstillingsvrdi.

  Indstillelige vrdier blinker altid, nr de vises.

  Du skal altid bekrfte ndringen af en vrdi. Frst dereftergemmes den nye indstilling. Du kan altid afbryde en procesved at trykke p . Hvis du ikke trykker p en tast i over 15minutter, springer displayet tilbage i grundvisningen.

  MenuAnlgs trykLive monitorInformation

  Tilbage Vlg

  Et markeret punkt vises p displayet med lys skrift p mrkbaggrund.

  4.2 Grundvisning

  50

  P displayet kan du se grundvisningen med produktets aktu-elle tilstand. Nr du trykker p en valgtast, vises den aktive-rede funktion p displayet.

  Hvilke funktioner der er adgang til, afhnger af, om der ersluttet en styring til produktet.

  Du skifter tilbage til grundvisningen, ved:

  at trykke p og dermed forlade valgniveauerne ikke at trykke p en tast i over 15 minutter.

  Nr der foreligger en fejlmeddelelse, skifter grundvisningentil fejlmeddelelse.

  4.3 Betjeningsniveauer

  Produktet har to betjeningsniveauer.

  Brugerens betjeningsniveau viser dig de vigtigste informa-tioner og har indstillingsmuligheder, der ikke krver srligviden.

  Installatrens betjeningsniveau m kun betjenes af en per-son med faglig viden og er derfor beskyttet med en adgangs-kode. Her kan installatren indstille de anlgsspecifikke pa-rametre.

  4.3.1 Menuens opbygning

  MenuAnlgs trykLive monitorInformation

  Tilbage Vlg

  1

  4

  2

  3

  1 Scrollbar

  (vises kun nr der er flerepunkter p listen, endder kan vises samtidig pdisplayet)

  2 Aktuel funktion af denhjre og den venstrevalgtast

  (softkeyfunktion)3 Valgniveauets punkter

  4 Valgniveauets navn

  Menuen er opdelt i to valgniveauer.

  Bemrk

  En stiangivelse i starten af et kapitel viser, hvor-dan du finder denne funktion, f.eks. Menu In-formation Kontaktdata.

  En oversigt over menustrukturen finder du i tillgget tildenne driftsvejledning ( side 14).

  5 Drift

  5.1 Krav til opstillingsstedet

  5.1.1 Skabslignende kabinet

  Et skabslignende kabinet til produktet skal overholde udfrel-sesforskrifterne.

  Kontakt en installatr, hvis du nsker et skabslignende kabi-net til produktet. Bekld under ingen omstndigheder pro-duktet p egen hnd.

  5.2 Opstart af produktet

  5.2.1 bning af stopventiler

  1. F installatren, som har installeret produktet, til at for-klare, hvor stopventilerne sidder og hvordan de skal an-vendes.

  2. bn gasventilen helt til anslag.

  3. Kontrollr, at eventuelle serviceventiler i varmeanlg-gets frem- og tilbagelb er bne.

 • Drift 5

  0020150322_01 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 9

  5.2.2 Aktivering af produktet

  50

  1

  2

  Tryk p ON/OFF-knappen (1).

  Nr produktet er tndt, viser displayet (2) "Grundvis-ning" ( side 8).

  5.2.3 Kontrol af anlgstrykket p varmeanlgget

  Bemrk

  Produktet er udstyret med trykfler og digital try-kindikator for at undg for lav vandmngde veddrift af anlgget og dermed eventuelle flgeska-der.

  For at varmeanlgget skal kunne fungere korrekt,skal anlgstrykket i et koldt varmeanlg liggemindst 0,1 MPa (1,0 bar) over det krvede an-lgstryk, som beregnes ud fra bygningens hjde.F.eks. krver en 10 m hj bygning et min. an-lgstryk p 0,2 MPa (2,0 bar).

  Sprg installatren om det.

  Bemrk

  Hvis anlgstrykket kommer under 0,1 MPa(1,0 bar), blinker hjre displaybjlke og detaktuelle anlgstryk p displayet.

  Desuden vises symbolet efter ca. 1 minut.

  Nr varmeanlggets anlgstryk falder til under0,05 MPa (0,5 bar), slukkes produktet automatisk.P displayet vises der herefter skiftevis fejlmed-delelsen F.22 og det aktuelle anlgstryk.

  1,5Anlgs tryk

  Tilbage

  1,0 4,5

  bar

  1

  23

  1 Aktuelt anlgstryk

  2 Maks. anlgstryk

  3 Min. anlgstryk

  1. Tryk to gange p .

  P displayet vises vrdierne for det aktuelle an-lgstryk (1) og for min. (3) og maks. (2) anlgstryk.

  2. Hvis anlgstrykket er for lavt, skal der fyldes vand p,idet anvisningerne i afsnittet "Anvisninger ( side 9).

  S snart der er pfyldt nok behandlet vand, forsvin-der meddelelsen af sit selv efter ca. 20 sekunder.

  3. F foretaget fejlfinding for at finde og f afhjulpet rsa-gen til, at anlgget mister vand, hvis trykket falder ofte.Kontakt en autoriseret installatr.

  5.2.4 Pfyldning af varmeanlg

  Forsigtig!Risiko for materiel skade som flge afmeget kalkholdige, kraftigt korroderendeeller kemikalieforurenet anlgsvand!

  Uegnet anlgsvand beskadiger pakningerog membraner, tilstopper vandgennemstrm-mede komponenter i produktet og varmean-lgget og medfrer stjgener. Anlgsvan-det skal opfylde grnsevrdierne afhngigtaf anlgsvolumen, som det fremgr af dia-grammet i tillgget. Om ndvendigt skal an-lgsvandet forbehandles. Desuden glderde nationale forskrifter for vandbehandling.

  Fyld kun egnet anlgsvand p varmean-lgget.

  Sprg installatren om det.

  Bemrk

  Installatren noterer oplysninger om frste pfyld-ning, eventuelle efterflgende pfyldninger samtden regelmssige kontrol af vandkvaliteten ind ianlggets logbog.

  1. Sprg installatren om, hvor pfyldningsventilen sidder.

  2. Forbind pfyldningsventilen med varmtvandsforsynin-gen, om muligt med en koldtvandshane, sdan som in-stallatren har forklaret det.

  3. bn alle varmeanlggets radiatorventiler (termostat-ventiler).

  4. bn koldtvandshanen.

  5. bn langsomt for pfyldningsventilen.

  6. Fyld vand p anlgget, indtil det krvede anlgstryker net.

  7. Luk koldtvandshanen.

  8. Udluft alle radiatorerne.

  9. Kontrollr derefter anlgstrykket p displayet.

  10. Pfyld om ndvendigt vand igen.

  11. Luk pfyldningsventilen.

  12. Vend tilbage til "Grundvisning" ( side 8).

 • 5 Drift

  10 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020150322_01

  5.3 Indstilling af fremlbstemperatur

  5.3.1 Indstilling af fremlbstemperaturen (udentilsluttet styring)

  Bemrk

  Hvis der ikke er sluttet en ekstern eller intern sty-ring til produktet, skal du indstille fremlbstempe-raturen som beskrevet nedenfor.

  60Fremlb temperatur

  Tilbage

  1. Tryk p ( ).

  P displayet vises den nominelle fremlbstempera-tur.

  2. ndr fremlbstemperaturen ved at trykke p eller.

  3. Bekrft ndringen ved at trykke p (OK).

  Bemrk

  Installatren har mske tilpasset den maks.mulige temperatur.

  5.3.2 Indstilling af fremlbstemperaturen (medtilsluttet styring)

  Hvis produktet er udstyret med en vejrkompenserendestyring eller en rumtemperaturstyring, skal du indstilleden maks. fremlbstemperatur p produktet.

  Den faktiske fremlbstemperatur indstilles automatiskaf styringen.

  5.4 Indstilling af varmtvandstemperatur

  Glder for: VC med beholder

  Fare!Mulig livsfare p grund af legionellabakte-rier

  Flg nedenstende anvisninger, nr produk-tet anvendes til efteropvarmning i et solener-gidrevet vandvarmeanlg:

  Indstil varmtvandstemperaturen til mindst60 C.

  Forsigtig!Risiko for materiel skade som flge afkalkaflejringer!

  Hvis vandet har en hrdhed p over3,57 mol/m

  3(= 357 mg/l), er der fare for, at

  der opstr kalkaflejringer.

  Indstil varmtvandstemperaturen til maks.50 C.

  45VV Temperatur

  Tilbage

  1. Tryk p ( ).

  P displayet blinker den indstillede nominellevarmtvandstemperatur.

  2. ndr varmtvandstemperaturen med eller .

  3. Bekrft ndringen ved at trykke p (OK).

  Bemrk

  Hvis der er tilsluttet en styring, som du kanindstille varmtvandstemperaturen p, skaldu indstille varmtvandstemperaturen til denmaks. mulige temperatur p produktet.

  5.5 Deaktivering af produktets funktioner

  5.5.1 Deaktivering af varmtvandsproduktionen

  Glder for: VC med beholder

  VV Temperatur

  Varmt vand fra

  Fortryd Ok

  1. Tryk p ( ) for at slukke for beholderopvarmnin-gen og fortsat lade varmedriften vre aktiveret.

  P displayet blinker den indstillede varmtvandstem-peratur.

  2. Indstil varmtvandstemperaturen med til Beholdero-pvarm. OFF.

  3. Bekrft ndringen ved at trykke p OK.

  Beholderopvarmningen er deaktiveret. Kun beholde-rens frostbeskyttelsesfunktion er aktiveret.

 • Afhjlpning af fejl 6

  0020150322_01 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 11

  5.5.2 Deaktivering af varmedrift (sommerdrift)

  Varme fra

  Fremlb temperatur

  Fortryd Ok

  1. Tryk p ( ) for at slukke for varmedriften om som-meren, men stadig lade varmtvandsproduktionen vre idrift.

  P displayet vises den fremlbstemperaturensvrdi.

  2. Indstil fremlbstemperaturen ved at trykke p tilVarme OFF.

  3. Bekrft ndringen ved at trykke p (OK).

  Varmedriften er deaktiveret. P displayet vises sym-bolet .

  5.5.3 Midlertidig standsning af produktet

  Forsigtig!Risiko for materiel skade som flge affrost!

  Frostbeskyttelses- og overvgningsudsty-ret er kun aktiveret, nr der ikke er slukketfor strmforsyningen, produktet er tndt pON/OFF-knappen, og gasventilen str ben.

  Tag kun produktet midlertidigt ud af drift,nr der ikke er risiko for frost.

  Tryk p ON/OFF-knappen for at slukke produktet.

  Nr produktet er slukket, slukker displayet ogs.

  Hvis produktet skal tages ud af drift i lngere tid (f.eks. isommerferien), skal gasventilen ogs lukkes.

  5.6 Frostbeskyttelse af varmeanlgget

  5.6.1 Frostsikringsfunktion

  Forsigtig!Risiko for materiel skade som flge affrost!

  En gennemstrmning af det samlede varme-anlg kan ikke garanteres med frostsikrings-funktionen, dvs. at dele af varmeanlggetkan fryse og blive beskadiget.

  Srg for, at varmeanlgget fortsat er idrift, og rummene opvarmes nok, hvis duer bortrejst i en frostperiode.

  Bemrk

  For at frostsikringsudstyret fortsat er aktiveret,skal produktet tndes og slukkes p styringen,hvis en sdan er installeret.

  Hvis varmeanlggets fremlbstemperatur kommer under5 C, nr der er tndt p ON/OFF-knappen, starter pro-duktet og opvarmer cirkulationsvandet p varmesiden og eneventuel varmtvandsside til ca. 30 C.

  5.6.2 Tmning af varmeanlgget

  En anden mulighed for frostsikring i forbindelse med, at pro-duktet er slukket i en lang periode, er at tmme produktethelt.

  Kontakt en installatr.

  5.7 Aflsning af servicemeddelelser

  Nr symbolet vises p displayet, skal der foretages vedli-geholdelse af produktet.

  Kontakt en installatr.

  Produktet er ikke i fejltilstand, men krer videre.

  Hvis anlgstrykket samtidig blinker p displayet, skal dubare fylde mere vand p anlgget.

  bn "Livemonitor" ( side 12) for at f yderligere oplys-ninger om rsagen til vedligeholdelsen.

  6 Afhjlpning af fejl

  6.1 Aflsning af fejlmeddelelser

  F.75Fejl

  Pumpe/Vandmangel

  Fejlmeddelelser har fortrinsret frem for alle andre visningerog vises p displayet i stedet for grundvisningen. Hvis derer opstet flere fejl samtidig, vises de skiftevis med 2 sekun-ders mellemrum.

  Kontakt installatren, hvis produktet viser en fejlmeddel-else.

  bn "Livemonitor ( side 12) for at f yderligere oplys-ninger om produktets tilstand.

  6.2 Fejlfinding og -afhjlpning

  Hvis der skulle opst problemer i driften af produktet,kan du selv kontrollere et par punkter ud fra skemaet itillgget.

  Fejlfinding og -afhjlpning ( side 15) Hvis produktet ikke krer problemfrit, efter at du har fo-

  retaget kontrollen i skemaet, skal du bede en installatrafhjlpe problemet.

 • 7 Ekstra funktioner

  12 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020150322_01

  6.3 Afhjlpning af tndingsfejl

  F.28Fejl i opstart

  Tnding forgves

  Menu

  Hvis brnderen ikke er tndt efter fem tndingsforsg,starter produktet ikke og gr over i fejl-tilstand. Det markeresmed visning af fejlkode F.28 eller F.29 p displayet.

  Frst nr der er foretaget manuel fejlafhjlpning p produk-tet, starter det igen automatisk.

  Kontrollr, at gasventilen er ben. Tryk p RESET-knappen for at genstarte produktet. Hvis tndingsfejlen ikke kan afhjlpes med tre forsg,

  skal du kontakte installatren.

  7 Ekstra funktioner

  7.1 Funktioner menuen

  7.1.1 Anlgstryk p varmeanlgget

  Menu Anlgstryk

  Du kan f vist anlgstrykkets njagtige vrdi samt det min.og maks. tilladte anlgstryk.

  7.1.2 Livemonitor (statuskoder)

  Menu Livemonitor

  Du kan f vist den aktuelle produktstatus p Livemonitor.

  Statuskode Betydning

  Visninger i varmedrift

  S.00 Varme intet varmebehov

  S.02 Varmedrift pumpefremlb

  S.03 Varmedrift tnding

  S.04 Varmedrift brnder ON

  S.06 Varmedrift blserefterlb

  S.07 Varmedrift pumpeefterlb

  S.08 Varme restsprretid xx min

  Visninger i beholderopvarmningsdrift

  S.20 Varmtvandskrav

  S.22 Varmtvandsdrift pumpefremlb

  Srlige tilflde

  S.31 Intet varmebehov sommerdrift

  S.34 Varmedrift frostsikring

  7.1.3 Installatrens kontaktdata

  Menu Information Kontaktdata

  Hvis installatren har indtastet sit telefonnummer ved instal-lationen, kan du se det her.

  7.1.4 Serie- og artikelnummer

  Menu Information Serienummer

  Her kan du se produktets serienummer.

  Artikelnummeret str p den anden linje.

  7.1.5 Indstilling af displaykontrast

  Menu Information Displaykontrast

  Her kan du indstille kontrasten, s displayet er lettere atlse.

  7.1.6 Reset sprretid (reset brnder-sprretid)

  Menu Nulstil sprretid

  Installatren anvender denne funktion ved vedligeholdelse.

  7.1.7 bning af installatrniveauet

  Forsigtig!Risiko for materiel skade som flge afforkert hndtering!

  Forkerte indstillinger p installatrniveauetkan medfre skader p varmeanlgget.

  G kun ind p installatrniveauet, hvis duer installatr.

  7.2 Indstilling af sprog

  Hvis du vil vlge et andet sprog:

  Tryk p , og hold og inde samtidig. Tryk desuden kort p RESET-tasten. Hold og inde, indtil displayet viser sprogindstilling. Vlg det nskede sprog ved at trykke p eller . Bekrft valget ved at trykke p OK. Hvis det rigtige sprog er valgt, skal du bekrfte ved at

  trykke p OK igen.

  Bemrk

  Hvis du ved en fejl er kommet til at vlge etforkert sprog, kan du ndre indstillingen sombeskrevet ovenfor. Scroll ved at trykke peller , indtil det nskede sprog vises.

  8 Rengring og vedligeholdelse

  8.1 Indgelse af servicekontrakt

  Det er en forudstning for, at produktet er konstant funk-tionsdygtigt og driftsikkert samt plideligt og har en lang le-vetid, at en installatr foretager eftersyn og vedligeholdelsehvert andet r af produktet.

  Regelmssig vedligeholdelse sikrer en optimal effekt ogdermed ogs, at produktets har en konomisk drift.

  Det anbefales at tegne en servicekontrakt.

 • Standsning 9

  0020150322_01 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 13

  8.2 Vedligeholdelse af produktet

  Forsigtig!Risiko for materiel skade som flge afbrug af uegnede rengringsmidler!

  Uegnede rengringsmidler kan beskadigekabinettet, armaturerne og betjeningsele-menterne.

  Brug ikke spray, skuremidler, opvaske-midler, oplsningsmiddel- eller klorholdigerengringsmidler.

  Rengr kabinettet med en fugtig klud og lidt sbe, somikke indeholder oplsningsmidler.

  8.3 Kontrol af kondensaflb og aflbstragt

  1. Kontrollr regelmssigt kondensaflbet og aflbstrag-ten for mangler, isr for synlige eller mrkbare forhin-dringer og tilstopninger.

  2. Hvis der konstateres mangler, skal de afhjlpes af enautoriseret installatr, og den ndvendige gennem-strmning skal genetableres.

  9 Standsning

  9.1 Endelig standsning af produktet

  F en installatr til at tage produktet ud af drift.

  10 Genbrug og bortskaffelse

  10.1 Bortskaffelse af emballagen

  Bortskaffelsen af emballagen overlades til den installatr,der har installeret produktet.

  10.2 Bortskaffelse af produktet og tilbehr

  Hverken produktet eller tilbehret m bortskaffes medhusholdningsaffaldet.

  Srg for, at produktet og alt tilbehr bliver bortskaffetkorrekt.

  Flg alle relevante forskrifter.

  11 Garanti og kundeservice

  11.1 Garanti

  Vaillant yder en garanti p fire r regnet fra opstartsdatoen,sfremt alle anbefalede serviceeftersyn overholdes . I dennegarantiperiode afhjlper Vaillant kundeservice gratis materi-ale- eller fabrikationsfejl. For fejl, som ikke skyldes materiale-eller fabrikationsfejl, f.eks. p grund af en usagkyndig instal-lation eller ureglementeret anvendelse, ptager Vaillant sigikke noget ansvar.

  Fabriksgarantien dkker kun, nr installationen er udfrtaf en vvs-installatr /el-installatr. Hvis der udfres ser-vice/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfal-der garantien, medmindre dette arbejde udfres af en vvs-

  installatr. Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der ermonteret dele i anlgget, som ikke er godkendt af Vaillant.

  11.2 Kundeservice

  Vaillant A/SDrejergangen 3 ADK-2690 KarlslundeDanmark

  Telefon: 4616 02 00

  Telefax: 4616 02 20

  Internet: http://www.vaillant.dk

  E-Mail: [email protected]

 • Tillg

  14 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020150322_01

  Tillg

  A Oversigt over menustrukturen

  Menu

  Installatr niveauReset sprretidInformation

  Tilbage Vlg

  Fortryd Ok

  Display kontrast

  20

  Serie nummer21 10 43

  0001000033NO0010011621

  Tilbage

  MenuAnlgs trykLive monitorInformation

  Tilbage Vlg

  MenuAnlgs trykLive monitorInformation

  Tilbage Vlg

  MenuAnlgs trykLive monitorInformation

  Tilbage Vlg

  MenuLive monitor

  Reset sprretidInformation

  Tilbage Vlg

  InformationKontakt dataSerie nummer

  Tilbage Vlg

  Display kontrast

  InformationKontakt dataSerie nummer

  Tilbage Vlg

  Display kontrast

  Kontakt data

  0219118

  Tilbage

  InformationKontakt dataSerie nummer

  Tilbage Vlg

  Display kontrast

  C50

  1,5Anlgs tryk

  Tilbage

  0,8 6,0

  bar

  S.00Varme

  Ingen varmebehov

  Tilbage

  Reset sprretidAktuel sprretid

  0 min

  Tilbage

  bar

 • Tillg

  0020150322_01 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 15

  B Fejlfinding og -afhjlpning

  Problem Mulig rsag Afhjlpning

  Intet varmt vand, ingenvarme p: Produktet starterikke

  Gasventilen i bygningen er lukket bn gasventilen i bygningen

  Strmforsyningen i bygningen er slukket Tnd for strmforsyningen i bygningen

  ON/OFF-knap p produktet er slukket Tnd ON/OFF-knappen p produktet

  Fremlbstemperaturens indstilling er for lav ellerindstillet til "Varme OFF", og/eller varmtvandstem-peraturens indstilling er for lav

  Indstil fremlbstemperaturen til den nskedetemperatur, og/eller indstil varmtvandstempe-raturen til den nskede temperatur

  Varmeanlggets anlgstryk er ikke tilstrkkeligthjt

  Fyld ekstra vand p varmeanlgget

  Luft i varmeanlgget Udluft radiatorerne

  Hvis problemet opstr flere gange: Kontakt in-stallatren

  Fejl ved tndingen Tryk p RESET-tasten

  Hvis problemet opstr flere gange: Kontakt in-stallatren

  Varmtvandsdrift fejlfri, var-meanlgget starter ikke

  Intet varmekrav fra styringen Kontrollr og tilret om ndvendigt tidsprogram-met i styringen

  Kontrollr rumtemperaturen, og tilret om ndven-digt den nominelle rumtemperatur ("driftsvejled-ningen til styringen"

  C Vandbehandling afhngig af vandhrdhed og anlgsvolumen

  0,0

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  12,0

  14,0

  16,0

  18,0

  20,0 3,5

  3,0

  2,5

  2,0

  1,5

  1,0

  0,5

  0,0

  0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

  80 kW

  100/120 kW

  B

  A

  y [

  dH

  ]

  x [l]

  y [

  mo

  l/m

  3]

  80 kW: A

  100/120 kW: B

  x Anlgsvolumen

  y Vandhrdhed

  A Vandbehandling pkrvet

  B Vandbehandling ikke pkrvet

 • Tillg

  16 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020150322_01

  D Kort betjeningsvejledning

  Sluk for varmedriften (sommerdrift)

  50 50Fremlb temperatur

  Tilbage

  Varme fra

  Fremlb temperatur

  Fortryd OK

  > ( ) > til varme OFF > Bekrft med (OK)

  Indstil varmetemperatur (tnd for varmedriften)

  50 50Fremlb temperatur

  Tilbage

  48Fremlb temperatur

  Fortryd OK

  > ( ) > / til temperatur-valg

  > Bekrft med (OK)

  Indstil varmtvandstemperaturen

  50 45VV Temperatur

  Tilbage

  48VV Temperatur

  Fortryd OK

  > ( ) > / til temperatur-valg

  > Bekrft med (OK)

 • Stikordsfortegnelse

  0020150322_01 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 17

  Stikordsfortegnelse

  AAfhjlpning af fejl ................................................................ 11Aflbstragt

  Kontrol af ....................................................................... 13Afmonteret frontkabinet ......................................................... 3Anlgstryk .......................................................................... 9

  digitaldisplay .................................................................. 12Anlgstryk i varmeanlgget

  Visning af ......................................................................... 9Artikelnummer ................................................................. 6, 12BBeholderopvarmning ........................................................... 10Betjeningselementer.......................................................... 67Betjeningsniveau

  Bruger .............................................................................. 8Installatr ......................................................................... 8

  BortskaffelseEmballage...................................................................... 13Produkt .......................................................................... 13Tilbehr.......................................................................... 13

  Brndersprretid ............................................................... 12CCE-mrkning ........................................................................ 5DDeaktivering af .................................................................... 11DIA-system............................................................................ 7Display.............................................................................. 67

  Grundvisning.................................................................... 8Viste symboler ................................................................. 7

  Dokumentation ...................................................................... 6EEftersyn ................................................................................. 3Emballage

  Bortskaffelse af .............................................................. 13FFejlmeddelelse .................................................................... 11Fremlbstemperatur.......................................................... 11

  Indstilling af (med tilsluttet styring) ................................ 10Indstilling af (uden styring)............................................. 10

  Frontklap ............................................................................... 6Frost

  Frostbeskyttelse af varmeanlgget .............................. 11Frostsikringsfunktion ........................................................... 11GGaslugt .................................................................................. 3Grundvisning ......................................................................... 8IIndstilling af displaykontrast ................................................ 12Indstilling af sprog ............................................................... 12Installation ............................................................................. 3Installatrens kontaktdata ................................................... 12KKondensaflb

  Kontrol af ....................................................................... 13LLivemonitor.......................................................................... 12MMenu

  Opbygning ....................................................................... 8

  OOpstillingssted ....................................................................... 3PProdukt

  Afhjlpning af................................................................ 12Aktivering af ..................................................................... 9Deaktivering af............................................................... 11Endelig standsning af .................................................... 13vedligeholdelse af .......................................................... 13

  Produktstatus ...................................................................... 12RRengring............................................................................ 13Reparation......................................................................... 3, 5Rggaslugt ............................................................................ 3SSerienummer................................................................... 6, 12Service ........................................................................ 3, 5, 12Servicekontrakt.................................................................... 12Servicemeddelelse .............................................................. 11Sommerdrift ......................................................................... 11Standsning

  Endelig........................................................................... 13Midlertidig ...................................................................... 11

  Statuskoder ......................................................................... 12Stopventiler ......................................................................... 11Styring ................................................................................. 10Symboler ............................................................................... 7TTilbehr

  Bortskaffelse af .............................................................. 13Tndingsfejl ........................................................................ 12VVandmangel .......................................................................... 9Varmeanlg

  Pfyldning af .................................................................... 9Tmning af..................................................................... 11Visning af anlgstryk ...................................................... 9

  Varmedrift (kombiprodukt)Deaktivering af............................................................... 11

  VarmtvandsproduktionDeaktivering af .............................................................. 10

  VarmtvandstemperaturFare for skoldning............................................................ 4Indstilling af.................................................................... 10

  Vedligeholdelse ................................................................... 13ndringer omkring produktet................................................ 4

 • 0020150322_01 27.05.2013

  Vaillant A/S

  Drejergangen 3 A DK-2690 KarlslundeTelefon 4616 02 00 Vaillant Kundeservice 6495 99 00Telefax 4616 02 [email protected] www.vaillant.dk

  Vaillant GmbH 2013

  Disse vejledninger samt dele heraf er ophavsretligt beskyttet og m kun mangfoldiggres og distribueres medskriftlig accept fra producenten.

  Indhold1 Sikkerhed1.1 Handlingsrelaterede advarsler1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger1.2.1 Installation kun ved autoriseret installatr1.2.2 Fare som flge af forkert hndtering1.2.3 Livsfare som flge af udstrmmende gas1.2.4 Livsfare, hvis rggaskanaler er tilstoppede eller uttte1.2.5 Livsfare ved drift med afmonteret frontkabinet1.2.6 Livsfare Eksplosive og let antndelige stoffer1.2.7 Livsfare manglende sikkerhedsudstyr1.2.8 Skoldningsfare p grund af varmt drikkevand1.2.9 Fare som flge af ndringer omkring produktet1.2.10 Frostskader som flge af for lav rumtemperatur1.2.11 Frostskader som flge af strmafbrydelse1.2.12 Frostskader som flge af slukning af produktet1.2.13 Korrosionsskader som flge af kemisk belastet forbrndings- og rumluft1.2.14 Fare for personskade og risiko for materielle skader som flge af forkert eller manglende vedligeholdelse og reparation

  1.3 Korrekt anvendelse1.4 CE-mrkning

  2 Henvisninger vedrrende dokumentationen2.1 Overholdelse af vrig dokumentation2.2 Opbevaring af dokumentation2.3 Vejledningens gyldighed

  3 Produktbeskrivelse3.1 Serienummer3.2 Produktets opbygning3.3 bning af frontklappen3.4 Oversigt over betjeningselementerne3.5 Digitalt informations- og analysesystem (DIA)3.5.1 Viste symboler

  4 Betjening4.1 Betjeningskoncept4.2 Grundvisning4.3 Betjeningsniveauer4.3.1 Menuens opbygning

  5 Drift5.1 Krav til opstillingsstedet5.1.1 Skabslignende kabinet

  5.2 Opstart af produktet5.2.1 bning af stopventiler5.2.2 Aktivering af produktet5.2.3 Kontrol af anlgstrykket p varmeanlgget5.2.4 Pfyldning af varmeanlg

  5.3 Indstilling af fremlbstemperatur5.3.1 Indstilling af fremlbstemperaturen (uden tilsluttet styring)5.3.2 Indstilling af fremlbstemperaturen (med tilsluttet styring)

  5.4 Indstilling af varmtvandstemperatur5.5 Deaktivering af produktets funktioner5.5.1 Deaktivering af varmtvandsproduktionen5.5.2 Deaktivering af varmedrift (sommerdrift)5.5.3 Midlertidig standsning af produktet

  5.6 Frostbeskyttelse af varmeanlgget5.6.1 Frostsikringsfunktion5.6.2 Tmning af varmeanlgget

  5.7 Aflsning af servicemeddelelser

  6 Afhjlpning af fejl6.1 Aflsning af fejlmeddelelser6.2 Fejlfinding og -afhjlpning6.3 Afhjlpning af tndingsfejl

  7 Ekstra funktioner7.1 Funktioner menuen7.1.1 Anlgstryk p varmeanlgget7.1.2 Livemonitor (statuskoder)7.1.3 Installatrens kontaktdata7.1.4 Serie- og artikelnummer7.1.5 Indstilling af displaykontrast7.1.6 Reset sprretid (reset brnder-sprretid)7.1.7 bning af installatrniveauet

  7.2 Indstilling af sprog

  8 Rengring og vedligeholdelse8.1 Indgelse af servicekontrakt8.2 Vedligeholdelse af produktet8.3 Kontrol af kondensaflb og aflbstragt

  9 Standsning9.1 Endelig standsning af produktet

  10 Genbrug og bortskaffelse10.1 Bortskaffelse af emballagen10.2 Bortskaffelse af produktet og tilbehr

  11 Garanti og kundeservice11.1 Garanti11.2 Kundeservice

  TillgA Oversigt over menustrukturenB Fejlfinding og -afhjlpningC Vandbehandling afhngig af vandhrdhed og anlgsvolumenD Kort betjeningsvejledning

  StikordsfortegnelseABCDEFGIKLMOPRSTV