ecoTEC plus - Vaillant · [email protected] . Sadržaj 2 Uputa za uporabu ecoTEC plus 0020152354_00 Sadržaj

 • View
  228

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of ecoTEC plus - Vaillant · [email protected] . Sadržaj 2 Uputa za uporabu ecoTEC plus 0020152354_00...

 • Za korisnika

  Uputa za uporabu

  ecoTEC plusPlinski zidni ureaj za grijanje s kondenzacij-skom tehnologijom

  HR

  Uputa za uporabu

  Izdava / izvoaVaillant GmbHBerghauser Str. 40 D-42859 RemscheidTelefon 02191180 Telefax 021911828 [email protected] www.vaillant.de

 • Sadraj

  2 Uputa za uporabu ecoTEC plus 0020152354_00

  Sadraj

  1 Sigurnost ............................................................. 31.1 Upozorenja koja se odnose na rukovanje ............. 31.2 Ope sigurnosne napomene ................................. 31.3 Namjenska uporaba............................................... 51.4 CE oznaka ............................................................. 52 Napomene o dokumentaciji ................................ 62.1 Potivanje vaee dokumentacije ......................... 6

  2.2 uvanje dokumentacije ......................................... 62.3 Podruje vaenja uputa ......................................... 63 Opis proizvoda .................................................... 63.1 Serijski broj ............................................................ 63.2 Konstrukcija proizvoda........................................... 63.3 Otvaranje prednjeg poklopca................................. 63.4 Pregled upravljakih elementa .............................. 63.5 Digitalni informacijski i analitiki sustav (DIA)........ 74 Rukovanje ........................................................... 74.1 Koncept rukovanja ................................................. 74.2 Osnovni prikaz ....................................................... 84.3 Razine za rukovanje .............................................. 85 Pogon.................................................................. 85.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja.............................. 85.2 Putanje proizvoda u pogon .................................. 95.3 Podeavanje temperature polaznog voda

  grijanja ................................................................. 105.4 Podeavanje pripreme tople vode ....................... 105.5 Iskljuivanje funkcija proizvoda ........................... 115.6 Zatita sustava grijanja od smrzavanja ............... 115.7 Oitavanje poruka za odravanje ........................ 126 Uklanjanje smetnje............................................ 126.1 Oitavanje dojave greaka .................................. 126.2 Prepoznavanje i uklanjanje smetnje .................... 126.3 Uklanjanje smetnje pri paljenju............................ 127 Dodatne funkcije ............................................... 127.1 Funkcije u izborniku............................................. 127.2 Podeavanje jezika.............................................. 13

  8 ienje i odravanje........................................ 138.1 Sklapanje ugovora o odravanju ......................... 138.2 Njega proizvoda................................................... 138.3 Ispitivanje voda za odvod kondenzata i

  odvodnog lijevka.................................................. 139 Stavljanje izvan pogona .................................... 139.1 Stavljanje proizvoda izvan pogona na stalno ...... 1310 Reciklaa i zbrinjavanje otpada ........................ 1410.1 Zbrinjavanje ambalae ........................................ 1410.2 Zbrinjavanje proizvoda i pribora .......................... 1411 Jamstvo i servisna sluba za korisnike ............. 1411.1 Jamstvo ............................................................... 1411.2 Servisna sluba za korisnike ............................... 14Dodatak ............................................................................ 15A Pregled strukture izbornika ............................... 15B Prepoznavanje i uklanjanje smetnji................... 16

  C Kratke upute za uporabu................................... 17Kazalo .............................................................................. 18

 • Sigurnost 1

  0020152354_00 ecoTEC plus Uputa za uporabu 3

  1 Sigurnost

  1.1 Upozorenja koja se odnose narukovanje

  Klasifikacija upozorenja koja se odnose naodreenu radnjuUpozorenja koja se odnose na odreenu rad-nju klasificirana su znakovima upozorenja isignalnim rijeima u pogledu mogue opa-snosti na sljedei nain:

  Znakovi upozorenja i signalne rijeiOpasnost!Neposredna opasnost po ivot iliopasnost od tekih tjelesnih ozljeda

  Opasnost!Opasnost po ivot od strujnog udara

  Upozorenje!Opasnost od lakih tjelesnih ozljeda

  Oprez!Rizik od materijalnih ili ekolokihteta

  1.2 Ope sigurnosne napomene

  1.2.1 Instalacija samo od strane instalatera,a putanje u pogon od straneservisera

  Instalaciju proizvoda smije provesti samostruni instalater, a inspekciju, odravanje ipopravak te podeavanje plina samo ovla-teni serviser.

  1.2.2 Opasnost zbog pogrenog rukovanja

  Pogrenim rukovanjem moe doi do nepre-dvidivih opasnih situacija. Paljivo proitajte ove upute. Pri svim radnjama prilikom rukovanja proi-

  zvodom obratite pozornost na ope sigur-nosne napomene i upozorenja.

  Prilikom rukovanja proizvodom pridravajtese svih vaeih propisa.

  1.2.3 Opasnost po ivot zbog curenja plina

  U sluaju pojave mirisa dimnih plinova uobjektima: Izbjegavajte prostorije s mirisom plina. Ako je mogue, irom otvorite vrata i pro-

  zore i omoguite propuh.

  Izbjegavajte stvaranje otvorenog plamena(npr. upaljaem, ibicama).

  Nemojte puiti. Nemojte koristiti nikakve elektrine preki-

  dae, mrene utikae, zvona, telefone iliostale interfone u zgradi.

  Zatvorite zaporni organ plinskog brojila iliglavni zaporni organ.

  Ako je mogue, zatvorite zapornu slavinuza plin na proizvodu.

  Upozorite stanovnike u kui dozivajui ih ililupajui.

  Odmah napustite objekt i sprijeite ulazakostalih.

  im se nalazite izvan zgrade, alarmirajtepoliciju i vatrogasnu slubu.

  Putem telefonskog prikljuka izvan zgradeobavijestite deurnu slubu distributeraplina.

  1.2.4 Opasnost po ivot zbog zaepljenih ilipropusnih dimovoda

  Zbog greke pri instalaciji, oteenja, mani-pulacija, nedoputenog mjesta postavljanja isl. moe doi do curenja dimnog plina, kao iopasnosti od trovanja. Nemojte vriti nikakve promjene na cijelom

  dimovodnom sustavu.

  U sluaju pojave mirisa plina u objektima: irom otvorite sva pristupana vrata i pro-

  zore te napravite propuh. Iskljuite proizvod. Obavijestite servisno poduzee.

  1.2.5 Opasnost po ivot zbog curenjadimnih plinova

  Ako proizvod koristite s praznim sifonom kon-denzata, onda moe doi do ulaska dimnihplinova u prostorije. Vodite rauna o tome da sifon kondenzata

  uvijek bude napunjen dok je proizvod upogonu.

  1.2.6 Opasnost po ivot zbog rada sdemontiranom prednjom oplatom

  U sluaju nepropusnosti unutar ureaja moedoi do curenja dimnog plina i do trovanja. Proizvod koristite iskljuivo sa zatvorenom

  prednjom oplatom.

 • 1 Sigurnost

  4 Uputa za uporabu ecoTEC plus 0020152354_00

  1.2.7 Opasnost po ivot zbog eksplozivnih ilako zapaljivih tvari

  U prostoriji u kojoj je postavljen proizvodnemojte skladititi eksplozivne ili lako za-paljive tvari (npr. benzin, papir, boje).

  1.2.8 Opasnost po ivot zbog nedostatkasigurnosne opreme

  Nepostojea i nepostavljena sigurnosnaoprema (npr. sigurnosni ventil, ekspanzijskaposuda) moe dovesti do smrtonosnih ope-klina i drugih ozljeda, npr. uslijed eksplozije. Neka vam ovlateni serviser objasni funk-

  cije i poloaj sigurnosne opreme.

  1.2.9 Opasnost od opeklina vruompotronom vodom

  Na mjestima potronje tople vode s tempe-raturama od preko 60 C postoji opasnost odopeklina. Za malu djecu ili starije osobe opa-snost moe postojati ve i pri niim tempera-turama. Temperaturu odaberite tako da nitko ne

  bude ugroen.

  1.2.10 Rizik od materijalnih teta zbogprevisokih temperatura izazvanihkamencem

  Uvjeti: VUW

  Kod proizvoda s pripremom tople vode kojaima tvrdou veu od 3,57 mol/m postoji opa-snost od stvaranja kamenca. Temperaturu tople vode podesite na mak-

  simalno 50 C.

  1.2.11 Opasnost po ivot zbog preinakaproizvoda ili prostora oko proizvoda

  Promjenama okruja proizvoda moe doiopasnosti do tjelesnih ozljeda i opasnosti poivot korisnika ili treih osoba, odn. oteenjaproizvoda i drugih materijalnih vrijednosti. Ni u kojem sluaju nemojte onesposobiti

  funkcionalnost sigurnosne opreme. Nemojte vriti nikakve manipulacije na

  sigurnosnoj opremi. Nikada nemojte unitavati ili uklanjati

  plombe na sastavnim dijelovima. Promjenena plombiranim sastavnim dijelovima smiju

  vriti samo ovlateni serviseri i tvornikasluba za korisnike.

  Nemojte vriti nikakve promjene: na proizvodu na vodovima za dovod plina, za dovod

  zraka, za vodu i struju na kompletnom dimovodnom sustavu na kompletnom sustavu za odvod kon-

  denzata na sigurnosnom ventilu na odvodnim vodovima na graevinskom objektu koje mogu

  utjecati na pogonsku sigurnost proizvod

  1.2.12 Opasnost od smrzavanja zbognedovoljnih sobnih temperatura

  Ako se sobna temperatura pojedinanih pro-storija podesi na prenisku vrijednost, postojiopasnost od smrzavanja dijelova sustava zagrijanje. Obvezno obratite pozornost na Napomene

  o zatiti od smrzavanja ( stranica 11).

  1.2.13 Opasnost od smrzavanja zbognestanka struje

  U sluaju prekida strujnog napajanja odre-ena podruja u sustavu grijanja mogu seotetiti zbog smrzavanja. Ako proizvod elite odravati u stanju pri-

  pravnosti i sluaju nestanka struje, ondaradi instalacije agregata za sluaj nudepotraite savjet instalatera.

  1.2.14 Opasnost od smrzavanja ako seproizvod iskljui

  Ako oprema za zatitu od smrzavanja nijeaktivna, proizvod se moe otetiti. Opremaza zatitu od smrzavanja proizvoda aktivnaje samo ako je proizvod prikljuen na strujnonapajanje i ukljuen. Proizvod nemojte odvajati od strujne

  mree. Tipku za ukljuivanje / iskljuivanje osta-

  vite u poloaju Uklj. Zapornu slavinu za plin ostavite otvore-

  nom.

 • Sigurnost 1

  0020152354_00 ecoTEC plus Uputa za uporabu 5

  1.2.15 Opasnost od oteenja uslijedkorozije izazvane zrakom zaizgaranje i zrakom u prostoriji

  Rasprivai, otapala, sredstva za ienje sasadrajem klora, boje, ljepila, spojevi amoni-jaka, praine i sl. mogu izazvati koroziju naproizvodu i dovodu zraka / odvodu dimnih pli-nova. Pobrinite se o tome da dovod zraka za

  izgaranje uvijek bude bez fluora, klora,sumpora, praine itd.

  Pobrinite se o tome da se na mjestu posta-vljanja ne skladite kemijske tvari.

  1.2.16 Opasnost od ozljeda i rizik odmaterijalnih teta zbog nepropisnoobavljenih ili neizvrenih radovaodravanja i popravaka!

  Nikada nemojte sami pokuavati provoditiradove odravanja ili popravke svojeg proi-zvoda.

  Uklanjanje smetnji i oteenja odmah bitrebao provesti serviser.

  Pridravajte se zadanih intervala za ra-dove odravanja.

  1.3 Namjenska uporaba

  U sluaju nestrune ili nenamjenske uporabemoe doi opasnosti do tjelesnih ozljeda iopasnosti po ivot korisnika ili treih osoba,odn. oteenja proizvoda i drugih materijalnihvrijednosti.

  Ovaj proizvod nije predvien za rukovanje odstrane osoba (ukljuujui i djecu) s ograni-enim tjelesnim, osjetilnim ili duevnim spo-sobnostima, ili od strane osoba s nedovoljnimiskustvom i/ili znanjem. Stoga je neophodnoda te osobe nadgleda nadlena osoba ili daim daje upute o tome kako se treba rukovatiureajem.Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi sezajamilo da se ne igraju s proizvodom.

  Proizvod je predvien kao ureaj za grijanjeu zatvorenim toplovodnim sustavima za cen-tralno grijanje i pripremu tople vode.Namjenska uporaba obuhvaa:

  uvaavanje priloenih uputa za uporabu,instaliranje i servisiranje proizvoda i svihostalih komponenti sustava

  potivanje svih uvjeta za inspekciju i odr-avanje navedenih u uputama.

  Neka druga vrsta uporabe od one koja jenavedena u ovim uputama ili uporaba kojaprelazi granice ovdje opisane uporabe smatrase nenamjenskom.U nenamjensku uporabu ubraja se i svakaneposredna komercijalna i industrijska upo-raba.

  Koritenje proizvoda u vozilima, kao npr. ukamp prikolicama ili prikolicama za stanova-nje, ubraja se u nenamjensku uporabu.Pod vozilima se ne smatraju cjeline koje sutrajno instalirane na jednom mjestu i kojenemaju kotae (takozvana instalacija vezanaza mjesto).

  1.4 CE oznaka

  CE-oznakom je dokumentirano da proizvodisukladno tipskoj ploici ispunjavaju osnovnezahtjeve vaeih smjernica.Uvid u izjavu o sukladnosti mogue je dobitikod proizvoaa.

 • 2 Napomene o dokumentaciji

  6 Uputa za uporabu ecoTEC plus 0020152354_00

  2 Napomene o dokumentaciji

  2.1 Potivanje vaee dokumentacije

  Obvezno obratite pozornost na sve upute za uporabukoje su priloene uz komponente sustava.

  2.2 uvanje dokumentacije

  Sauvajte ove upute za rukovanje, kao i svu vaeu do-kumentaciju, kako biste ih mogli koristiti i kasnije, meu-tim nemojte ih uvati u proizvodu ili na njemu.

  2.3 Podruje vaenja uputa

  Ove upute vae iskljuivo za sljedee ureaje za grijanje kojise u nastavku nazivaju proizvodom:

  Tipovi i brojevi artikala ecoTEC plusVU INT I 116/55 0010011732

  VU INT I 206/55 0010011729

  VU INT I 256/55 0010011731

  VU INT I 306/55 0010011733

  VU INT I 356/55 0010011725

  VUW INT I 206/55 0010011720

  VUW INT I 256/55 0010011722

  VUW INT I 306/55 0010011724

  Broj artikla proizvoda je sastavni dio serijskog broja( stranica 6).

  3 Opis proizvoda

  3.1 Serijski broj

  Broj od sedme do 16. znamenke serijskog broja predstavljabroj artikla.

  Serijski broj moete nai na ploici koja se nalazi iza pred-njeg poklopca na donjoj strani proizvoda u plastinoj boci, amoete ga pozvati i putem displeja, Prikai serijski broj i brojartikla ( stranica 13).

  3.2 Konstrukcija proizvoda

  Izgled sprijeda

  1

  2

  3

  1 Upravljaki elementi

  2 Ploica sa serijskim bro-jem na stranjoj strani

  3 Prednji poklopac

  3.3 Otvaranje prednjeg poklopca

  1. Zahvatite u lijeb za otvaranje na prednjem poklopcu.2. Prednji poklopac preklopite nadolje.

  3.4 Pregled upravljakih elementa

  1234

  5

  1 Tipka za ukljuivanje /iskljuivanje

  2 Ugradni regulator (pribor)

  Digitalni informacijski i analitiki sustav (DIA) sastoji se od sljedeihelemenata:3 Tipka za ukljanjanje smet-

  nji4 Upravljake tipke

  5 Displej

 • Rukovanje 4

  0020152354_00 ecoTEC plus Uputa za uporabu 7

  3.5 Digitalni informacijski i analitiki sustav (DIA)

  Proizvod je opremljen digitalnim informacijskim i analitikimsustavom (DIA sustav). Sustav informira o pogonskom sta-nju proizvoda i pomae pri uklanjanju smetnji.

  Osvjetljenje displeja se ukljuuje kada

  ukljuite proizvod ili pritisnete jednu od tipki DIA sustava dok je proizvod ve

  ukljuen. Takvim pritiskom tipke najprije ne dolazi doaktiviranja nikakve funkcije.

  Osvjetljenje se gasi nakon jedne minute ako ne pritisnetenijednu tipku.

  Upravljaki elementi DIA sustava

  50F.01 1

  2

  3

  4

  8

  7

  5

  6

  1 Aktualna temperatura po-laznog voda grijanja, tlakpunjenja sustava grijanja,nain rada, kd greke ilidodatne informacije

  2 Aktualna dodijeljena funk-cija desnoj tipki za odabir

  3 Lijeva i desna tipka zaodabir

  4 Tipka i5 Pogon za dimnjaara

  (samo za dimnjaara!)6 Pristup izborniku za do-

  datne informacije7 Aktualna dodijeljena funk-

  cija lijevoj tipki za odabir8 Aktivno pogonsko stanje

  3.5.1 Prikazani simboli

  Simbol Znaenje Objanjenje

  Propisan rad plamenika Plamenik uklj.

  Trenutni stupanj modula-cije plamenika

  Simbol Znaenje Objanjenje

  bar Trenutni tlak punjenjasustava grijanjaIsprekidane linije ozna-avaju doputeno po-druje.

  Neprekidno uklj.: tlakpunjenja je u dopu-tenom podruju.

  Trepe: tlak punjenjaje izvan doputenogpodruja.

  Pogon grijanja je aktivan Neprekidno uklj.:zahtjev za toplinomkod pogona grijanja

  Trepe: plamenikje uklj. u pogonugrijanja

  Priprema tople vode jeaktivna

  Neprekidno uklj.:reim uzimanja, prijeuklj. plamenika

  Trepe: plamenikje uklj. u pogonuuzimanja

  Komfor funkcija aktivna(Samo VCW)

  Neprekidno uklj:komfor funkcijaaktivna

  Trepe: komforfunkcija aktivna,plamenik uklj.

  Neophodno je odrava-nje

  Informacije uz dojavu zaodravanje u Praenju(Live Monitor).

  Ljetni pogon je aktivanPogon grijanja je isklju-en

  Vrijeme blokade plame-nika je aktivno

  Radi izbjegavanja estogukljuivanja i iskljuiva-nja (produuje ivotnivijek proizvoda).

  F.XX

  Greka u proizvodu Pojavljuje se umjestoosnovnog prikaza, even-tualno objanjenje uobliku teksta.

  4 Rukovanje

  4.1 Koncept rukovanja

  Proizvodom moete rukovati pomou tipki za odabir i tipkiplus i minus.

  Obje tipke za odabir imaju takozvanu funkciju softversketipke, tj. funkcija moe biti drugaija.

  Ako npr. u Osnovnom prikazu ( stranica 8) pritisnete lijevutipku za odabir , onda se aktualna funkcija mijenja sa(Temperatura tople vode) u Natrag.

  Pomou :

  dospijevate izravno u postavke za temperaturu toplevode

  prekidate promjenu vrijednosti postavke ili aktiviranjenaina rada

  dospijevate u izborniku na jednu izbornu razinu vie.

  Pomou :

 • 5 Pogon

  8 Uputa za uporabu ecoTEC plus 0020152354_00

  dospijevate izravno do postavki za temperaturu polaznogvoda grijanja, do vrijednosti tlaka punjenja sustava grija-nja i do aktiviranja komfor funkcije

  potvrujete vrijednost postavke ili aktiviranje naina rada dospijevate u izborniku na jednu izbornu razinu nie.

  Pomou + istovremeno:

  dospijevate u Izbornik ( stranica 12).

  Pomou ili :

  kreete se kroz stavke u izborniku, poveavate odn. smanjujete odabranu vrijednost po-

  stavke.

  Podesive vrijednosti uvijek se prikazuju treptanjem.

  Promjenu vrijednosti morate uvijek potvrditi. Tek zatim se po-hranjuje nova postavka. Pomou postupak moete pre-kinuti bilo kada. Ako dulje od 15 minuta ne pritisnete nikakvutipku, onda se displej vraa natrag na osnovni prikaz.

  IzbornikTlak vodePraenjeInformacija

  Natrag Izbor

  Oznaeni objekt na displeju prikazuje se bijelim slovima natamnoj pozadini.

  4.2 Osnovni prikaz

  50

  Na displeju vidite osnovni prikaz s aktualnim stanjem pro-izvoda. Ako pritisnete tipku za odabir, onda se na displejuprikazuje aktivirana funkcija.

  Od toga je li regulator prikljuen na proizvod ovisi koja funk-cija stoji na raspolaganju.

  Na osnovni prikaz vraate se tako to:

  pritisnete te tako napustite izborne razine dulje od 15 minuta ne pritisnete nijednu tipku.

  im doe do dojave greke, osnovni prikaz se mijenja nadojavu greke.

  4.3 Razine za rukovanje

  Proizvod ima dvije razine za rukovanje.

  Razina za rukovanje namijenjena korisniku pokazuje najva-nije informacije i nudi mogunosti podeavanja za koje nisupotrebna specifina predznanja.

  Na razini za rukovanje namijenjenoj serviserima smije seupravljati samo sa strunim znanjem te je stoga zatienakodom. Ovdje serviser moe podesiti parametre specifineza sustav.

  4.3.1 Struktura izbornika

  IzbornikTlak vodePraenjeInformacija

  Natrag Izbor

  1

  4

  2

  3

  1 Traka s klizaem(vidi se samo kada postojivei broj stavki nego tose moe prikazati nadispleju)

  2 Aktualna dodijeljena funk-cija desnoj i lijevoj tipki zaodabir(funkcija softverske tipke)

  3 Stavke izborne razine

  4 Naziv izborne razine

  Izbornik se dijeli na dvije izborne razine.

  NapomenaDirektorij naveden na poetku poglavlja pokazujekako moete dospjeti do dotine funkcije, npr.Izbornik Informacija Kontakt podaci.

  Pregled strukture izbornika moete nai u Dodatku oveUpute za uporabu ( stranica 15).

  5 Pogon

  5.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja

  5.1.1 Oplata u obliku ormara

  Oplata proizvoda u obliku ormara podlijee posebnim propi-sima o izvedbi.

  Ako va proizvod elite obloiti oplatom u obliku ormara,onda se obratite ovlatenom servisu. Va proizvod nikadanemojte oblagati na vlastitu inicijativu.

 • Pogon 5

  0020152354_00 ecoTEC plus Uputa za uporabu 9

  5.2 Putanje proizvoda u pogon

  5.2.1 Otvaranje zapornih ureaja

  1. Neka vam serviser koji je proizvod pustio u pogon ob-jasni gdje se nalaze zaporni ureaji i kako se njima ru-kuje.

  2. Do graninika otvorite zapornu slavinu za plin.3. Ako su instalirane slavine za odravanje u polaznom

  i povratnom vodu sustava za grijanje, provjerite jesu liotvorene.

  Uvjeti: VUW

  Otvorite zaporni ventil za hladnu vodu. U svrhu provjere,na slavini za toplu vodu moete ispitati izlazi li toplavoda.

  5.2.2 Ukljuivanje proizvoda

  50

  1

  2

  Pritisnite tipku za ukljuivanje / iskljuivanje (1).

  Ako je proizvod ukljuen, onda se na displeju (2) po-javljuje Osnovni prikaz ( stranica 8).

  5.2.3 Ispitivanje tlaka punjenja sustava grijanja

  NapomenaKako bi se izbjegao rad sustava s premalom ko-liinom vode, ime bi se sprijeile eventualne po-sljedine tete, va proizvod raspolae osjetnikomtlaka i digitalnim prikazom tlaka.

  Za besprijekoran rad sustava tlak punjenja kodhladnih sustava grijanja mora biti izmeu 0,1 MPai 0,2 MPa (1,0 bar i 2,0 bar) odn. izmeu dvijeisprekidane linije na signalizaciji u obliku trake.

  Ako se sustav grijanja protee preko vie katova,onda je moda neophodan vei tlak punjenja su-stava grijanja. Pitanja u vezi s tim postavite servi-seru.

  NapomenaU sluaju manje vrijednosti od 0,08 MPa (0,8 bar)na displeju trepe signalizacija u obliku trake iaktualni tlak punjenja.

  Dodatno se nakon oko jedne minute pojavljujesimbol .

  Ako tlak punjenja sustava grijanja padne na ispod0,05 MPa (0,5 bar), onda se proizvod iskljuuje.Na displeju se izmjenino pojavljuju dojava grekeF.22 i aktualni tlak punjenja.

  1,0Tlak vode

  Natrag

  0,8 3,0

  bar

  1

  23

  1 Aktualni tlak punjenja

  2 Maksimalni tlak punjenja

  3 Minimalni tlak punjenja

  1. Dva puta pritisnite .

  Na displeju se pojavljuju vrijednosti aktualnog tlakapunjenja (1) kao i minimalnog (3) i maksimalnog (2)tlaka punjenja.

  2. Ako je tlak punjenja prenizak, nadopunite vodu.

  im ste nadopunili dovoljno vode, prikaz nestajesam od sebe nakon 20 sekundi.

  3. U sluaju estog pada tlaka utvrdite uzrok gubitka og-rjevne vode i otklonite ga. U vezi s tim kontaktirajte ser-visera.

  5.2.4 Punjenje sustava grijanja

  Oprez!Rizik od materijalnih teta zbog vrlo tvrde ilivrlo korozivne ogrjevne vode, odn. vode sdodatkom kemikalija!

  Neprikladna voda iz vodovoda oteuje brtvei membrane, zaepljuje dijelove proizvodai sustava grijanja kroz kroje protjee voda istvara umove.

  Sustav grijanja punite samo prikladnomogrjevnom vodom.

  Ako imate bilo kakvih dvojbi, obratite seserviseru.

  1. Pitajte servisera gdje se nalazi slavina za punjenje.2. Otvorite sve ventile grijaih tijela (termostatske ventile)

  sustava grijanja.

  Uvjeti: Vrijedi za: VU

  Slavinu za punjenje prikljuite na opskrbu ogrjevnomvodom kao to vam je to objasnio serviser.

  Uspostavite opskrbu ogrjevnom vodom. Slavinu za punjenje otvorite polako. Vodu nadopunjavajte sve dok se ne dostigne neophodni

  tlak punjenja. Prekinite opskrbu ogrjevnom vodom.

  Uvjeti: Vrijedi za: VUW

  Slavinu za punjenje otvorite polako na donjoj strani proi-zvoda.

  Vodu nadopunjavajte sve dok se ne dostigne neophodnitlak punjenja.

  Zatvorite slavinu za punjenje.

  3. Odzraite sva grijaa tijela.4. Nakon toga na displeju provjerite tlak punjenja.

 • 5 Pogon

  10 Uputa za uporabu ecoTEC plus 0020152354_00

  5. Eventualno nadopunite jo vode.6. Zatvorite slavinu za punjenje.7. Vratite se na Osnovni prikaz ( stranica 8).

  5.3 Podeavanje temperature polaznog vodagrijanja

  5.3.1 Podeavanje temperature polaznog vodagrijanja (bez prikljuenog regulatora)

  NapomenaAko na proizvod nije prikljuen nikakav vanjski iliunutarnji regulator, onda temperaturu polaznogvoda grijanja podesite kao to je opisano u na-stavku.

  60Temperatura grijanja

  Natrag

  1. Pritisnite ( ).

  Na displeju se pojavljuje zadana vrijednost tempera-ture polaznog voda grijanja.

  2. Pomou ili promijenite temperaturu polaznogvoda grijanja.

  3. Promjenu potvrdite pomou (OK).

  NapomenaServiser je eventualno podesio maksimalnumoguu temperaturu.

  5.3.2 Podeavanje temperature polaznog vodagrijanja (s prikljuenim regulatorom)

  Ako je va ureaj za grijanje opremljen atmosferskimregulatorom ili regulatorom sobne temperature, na ure-aju za grijanje podesite maksimalnu temperaturu po-laznog voda grijanja, vidjeti Podeavanje temperaturepolaznog voda grijanja (bez prikljuenog regulatora)( stranica 10).

  Stvarnu temperatura polaznog voda grijanja automat-ski postavlja regulator.

  5.4 Podeavanje pripreme tople vode

  5.4.1 Podeavanje temperature tople vode

  45Temp. tople vode

  Natrag

  1. Pritisnite ( ).

  Na displeju trepe podeena zadana temperaturatople vode.

  2. Pomou ili promijenite temperaturu tople vode.3. Promjenu potvrdite pomou (OK).

  NapomenaAko je prikljuen regulator preko kojeg mo-ete podeavati temperaturu tople vode,onda temperaturu tople vode na proizvodupodesite na maksimalnu moguu tempera-turu. Podesite eljenu temperaturu Toplavoda na regulatoru.

  5.4.2 Ukljuivanje i iskljuivanje komfor funkcije

  Vrijedi za: VUW

  NapomenaKomfor funkcija odmah isporuuje toplu vodu saeljenom temperaturu, a da ne morate ekati vri-jeme zagrijavanja.

  Komfor funkcija

  Komfor uklj.

  Natrag

  1. Pritisnite ( ).2. Pritisnite ( ).

  Na displeju se trepui prikazuje Komfor uklj. iliKomfor isklj..

  3. Aktivirajte odn. deaktivirajte komfor funkciju s ili .4. Promjenu potvrdite pomou (OK).

  Ako ste aktivirali komfor funkciju, na osnovnom pri-kazu pojavit e se simbol . Ako ste deaktiviralikomfor funkciju, na osnovnom prikazu e se ugasitisimbol .

  5.4.3 Aktiviranje spremnika za punjenje potoplinskim slojevima

  Vrijedi za: VUW sa spremnikom tople vode actoSTOR

  Da biste aktivirali dodatno prikljueni spremnik za punjenjepo toplinskim slojevima actoSTOR, morate da ukljuite pu-njenje spremnika na vaem proizvodu.

  U tu svrhu aktivirajte komfor funkciju (Komfor funkcija( stranica 10)).

  Na displeju se pojavljuje simbol .

  Podesite temperaturu tople vode.

 • Pogon 5

  0020152354_00 ecoTEC plus Uputa za uporabu 11

  Uvjeti: Punjenje spremnika ukljueno

  Temperatura tople vode: 50 65

  Opasnost!Opasnost od opeklina!

  Proizvodi su opremljeni automatskom funk-cijom zatite od legionela: ako temperaturau spremniku za punjenje po toplinskim slo-jevima tijekom 24 sati padne ispod 50 C,spremnik se jednokratno zagrijava na 70 C.

  Vodite rauna da voda prilikom troenjamoe biti vrlo vrua.

  Ako elite iskljuiti funkciju zatite od legionela, pitajte usvezi s tim instalatera.

  Ako elite iskljuiti punjenje spremnika, deaktivirajte kom-for funkciju, Ukljuivanje i iskljuivanje komfor funkcije( stranica 10).Uvjeti: Punjenje spremnika iskljueno

  Temperatura tople vode: 35 65

  Spremnik se ne odrava na temperaturi. Kada troitevodu, ukljuuje se proizvod i u tom sluaju radi samokao ureaj za zagrijavanje protone vode.

  5.5 Iskljuivanje funkcija proizvoda

  5.5.1 Iskljuivanje pripreme tople vode

  Vrijedi za: VU sa spremnikom

  Temp. tople vode

  Isklj. zagrij. sprem.

  Otkai OK

  1. Kako biste iskljuili zagrijavanje spremnika, a pogongrijanja i dalje ostavili da radi, pritisnite ( ).

  Na displeju trepe podeena temperatura toplevode.

  2. Temperaturu tople vode pomou podesite na Zagr.spremnika isklj..

  3. Potvrdu promijenite pomou OK.

  Zagrijavanje spremnika je iskljueno. Samo je funk-cija zatite od smrzavanja aktivirana za spremnik.

  5.5.2 Iskljuivanje pogona grijanja (ljetni pogon)

  Grijanje iskljueno

  Temperatura grijanja

  Otkai OK

  1. Kako bi ste ljeti iskljuili pogon grijanja, a pripremu toplevode i dalje ostavili funkcionalnom, pritisnite ( ).

  Na displeju se pojavljuje vrijednost temperaturepolaznog voda grijanja.

  2. Temperaturu ogrjevne vode pomou podesite naGrijanje iskljueno.

  3. Potvrdu promijenite pomou (OK).

  Pogon grijanja je iskljuen. Na displeju se pojavljujesimbol .

  5.5.3 Privremeno stavljanje proizvoda izvanpogona

  Oprez!Rizik od materijalnih teta zbog smrzavanja!

  Oprema za zatitu od smrzavanja i nadzoraktivna je samo ako nema prekida strujnognapajanja, ako je proizvod ukljuen prekotipke za ukljuivanje / iskljuivanje i ako jeotvorena zaporna slavina za plin.

  Proizvod stavljajte privremeno izvan po-gona samo onda ako se ne moe oeki-vati smrzavanje.

  Kako biste iskljuili proizvod, pritisnite tipku za ukljuiva-nje / iskljuivanje.

  Kada je proizvod iskljuen, gasi se displej.

  U sluaju stavljanja izvan pogona na neko dulje vrijeme(npr. tijekom godinjeg odmora) dodatno biste trebali zatvo-riti zapornu slavinu za plin, a kod kombiniranih proizvoda(VUW, VUI) zaporni ventil za hladnu vodu.

  5.6 Zatita sustava grijanja od smrzavanja

  5.6.1 Funkcija zatite od smrzavanja

  Oprez!Rizik od materijalnih teta zbog smrzavanja!

  Protok vode kroz cjelokupni sustav grijanjane moe se osigurati funkcijom zatite odsmrzavanja tako da se dijelovi sustava grija-nja mogu smrznuti, a time i otetiti.

  Vodite rauna o tome da za vrijeme odsu-stva u periodima s moguim smrzavanjemsustav grijanja ostane ukljuen i da se sveprostorije zagrijavaju na dovoljnu tempe-raturu i tijekom vaeg odsustva.

 • 6 Uklanjanje smetnje

  12 Uputa za uporabu ecoTEC plus 0020152354_00

  NapomenaKako bi oprema za zatitu od smrzavanja ostalaaktivna, va proizvod bi se trebao ukljuivati i is-kljuivati preko regulatora ukoliko je on montiran.

  Ako temperatura polaznog voda grijanja padne ispod 5 Cdok je ukljuena tipka za ukljuivanje / iskljuivanje, ondaproizvod prelazi u pogon i zagrijava optonu vodu za grijanjei pripremu tople vode (ako postoji) na oko 30 C.

  5.6.2 Pranjenje sustava grijanja

  Druga mogunost zatite od smrzavanja na vrlo duga vre-mena iskljuivanja predstavlja potpuno pranjenje sustavagrijanja i proizvoda.

  U vezi s tim se obratite ovlatenom serviseru.

  5.7 Oitavanje poruka za odravanje

  Ako se na displeju pojavi simbol , onda je neophodno odr-avanje proizvoda.

  U vezi s tim se obratite ovlatenom serviseru.

  Proizvod se ne nalazi u modusu s grekom, nego radii dalje.

  Ako istovremeno trepe tlak vode, onda samo nadopu-nite vodu.

  Kako biste itali ostale informacije o uzroku potrebe odr-avanja, onda pozovite Praenje ( stranica 12) (LiveMonitor).

  6 Uklanjanje smetnje

  6.1 Oitavanje dojave greaka

  F.75Greka

  Crpka/Nedostatak vode

  Dojave smetnje imaju prednost nad svim ostalim prikazima ina displeju se prikazuju umjesto osnovnog prikaza, a ako seistovremeno pojavi vie greaka, onda se one izmjenjuju napo dvije sekunde.

  Ako proizvod prikazuje dojavu neke greke, onda seobratite instalateru.

  Kako biste dobili ostale informacije o stanju vaeg proi-zvoda, pozovite Praenje ( stranica 12) (Live Monitor).

  6.2 Prepoznavanje i uklanjanje smetnje

  Ako pri radu vaeg proizvoda doe do problema, ondaneke stavke moete provjeriti i sami pomou tablice udodatku.Prepoznavanje i uklanjanje smetnji ( stranica 16)

  Ako proizvod ne radi besprijekorno nakon provjere po-mou tablice, onda se radi uklanjanja problema obratiteserviseru.

  6.3 Uklanjanje smetnje pri paljenju

  F.28Greka pri pokretanjuNeuspjeno paljenje

  Izbornik

  Ako se plamenik ne upali nakon pet pokuaja paljenja, ondaproizvod ne prelazi u pogon i prebacuje se na smetnju. To sedojavljuje prikazom kodova greke F.28 ili F.29 na displeju.

  Tek nakon to runo uklonite smetnju, paljenje se provodiautomatski.

  Uvjerite se da je zaporna slavina za plin otvorena. Kako biste uklonili smetnju na proizvodu, pritisnite tipku

  za ukljanjanje smetnji. Ako smetnju pri paljenju ne moete ukloniti nakon tri po-

  kuaja, onda se obratite serviseru.

  7 Dodatne funkcije

  7.1 Funkcije u izborniku

  7.1.1 Tlak punjenja sustava grijanja

  Izbornik Tlak vode

  Moete pozvati tonu vrijednost tlaka punjenja, kao i mini-malni, odn. maksimalni doputeni tlak.

  7.1.2 Praenje (kodovi statusa)

  Izbornik Praenje

  Pomou Praenja (Live Monitora) moete pozvati aktualnistatus proizvoda.

  Kd statusa Znaenje

  Prikazi u pogonu grijanja

  S.00 Grijanje, nema potrebe za toplinom

  S.02 Pogon grijanja, polazni vod crpke

  S.03 Pogon grijanja, paljenje

  S.04 Pogon grijanja, plamenik uklj.

  S.06 Pogon grijanja, naknadni rad ventilatora

  S.07 Pogon grijanja, naknadni rad crpke

  S.08 Grijanje, preostalo vrijeme blokade xx min

  Prikazi u pripremi tople vode

  S.10 Topla voda, zahtjev od strane krilnog osjetnika

  S.14 Pogon tople vode, plamenik uklj.

 • ienje i odravanje 8

  0020152354_00 ecoTEC plus Uputa za uporabu 13

  Kd statusa Znaenje

  Prikazi u komfor funkciji (VUW i VUI) ili u po-gonu zagrijavanja spremnika (VU)

  S.20 Topla voda, zahtjev

  S.22 Pogon tople vode, polazni vod crpke

  S.24 Pogon tople vode, plamenik uklj.

  Posebni sluajevi

  S.31 Nema zahtjeva za toplinom, ljetni pogon

  S.34 Pogon grijanja, zatita od smrzavanja

  S.40 Aktivna funkcija osiguranja komfora

  7.1.3 Podaci za kontakt servisera

  Izbornik Informacija Podaci za kontakt

  Ako je serviser pri putanju u pogon ostavio svoj broj tele-fona, onda ga ovdje moete oitati.

  7.1.4 Serijski broj i broj artikla

  Izbornik Informacija Serijski broj

  Ovdje moete oitati serijski broj proizvoda.

  Broj artikla je naveden u drugom retku.

  7.1.5 Podeavanje kontrasta displeja

  Izbornik Informacija Kontrast displeja

  Ovdje moete podesiti kontrast tako da se displej bude do-bro itljiv.

  7.1.6 Preostalo vrijeme blokade (reset vremenablokade plamenika)

  Izbornik Reset vrem. blokade

  Serviser koristi ovu funkciju pri radovima odravanja.

  7.1.7 Pozivanje razine za servisera

  Oprez!Rizik od materijalnih teta zbog nestrunogrukovanja!

  Nestruno provedena podeavanja na raziniza servisera mogu izazvati oteenja sustavagrijanja.

  Pristup razini za servisera koristite samoako ste serviser.

  7.2 Podeavanje jezika

  Ako elite podesiti neki drugi jezik:

  Pritisnite i tako drite i istovremeno. Dodatno kratko pritisnite tipku za ukljanjanje smetnji. Drite pritisnutim i , sve dok se na displeju ne po-

  kau postavke za jezik. Pomou ili odaberite eljeni jezik. To potvrdite s (OK). Ako je podeen ispravan jezik, onda to jo jednom potvr-

  dite s (OK).

  NapomenaAko se sluajno podesili pogrean jezik, ondapromjenu moete izvriti na gore opisani na-in. Pomou ili listajte sve dok se nepojavi eljeni jezik.

  8 ienje i odravanje

  8.1 Sklapanje ugovora o odravanju

  Preduvjet za trajnu pogonsku spremnost i sigurnost, pouzda-nost i dugi ivotni predstavlja provoenje inspekcije vaegproizvoda svake godine i radova odravanja svake druge go-dine od strane servisera.

  Redovito odravanje osigurava optimalnu korisnost, a time iekonomian pogon proizvoda.

  Preporuujemo sklapanje ugovora o odravanju.

  8.2 Njega proizvoda

  Oprez!Rizik od materijalnih teta zbog neprikladnihsredstava za ienje!

  Neprikladna sredstva za ienje mogu ote-titi oplate, armature ili upravljake elemente.

  Nemojte koristiti rasprivae, sredstva zaribanje, sredstva za pranje ili ienje kojasadre otapala ili klor.

  Oplatu istite vlanom krpom natopljenom u otopini vodes malo deterdenta koji ne sadri otapala.

  8.3 Ispitivanje voda za odvod kondenzata iodvodnog lijevka

  1. Redovito provjeravajte postoje li na vodu za odvod kon-denzata i odvodnom lijevku nedostaci, a naroito vide lise i osjeaju prepreke ili zaepljenja.

  2. Ako utvrdite nedostatke, onda angairajte ovlateniservis s otklanjanjem nedostataka i ponovno osigurajteprohodnost.

  9 Stavljanje izvan pogona

  9.1 Stavljanje proizvoda izvan pogona na stalno

  Stavljanje proizvoda izvan pogona na stalno prepustiteserviseru.

 • 10 Reciklaa i zbrinjavanje otpada

  14 Uputa za uporabu ecoTEC plus 0020152354_00

  10 Reciklaa i zbrinjavanje otpada

  10.1 Zbrinjavanje ambalae

  Zbrinjavanje ambalae prepustite strunom instalateru koji jeinstalirao ureaj.

  10.2 Zbrinjavanje proizvoda i pribora

  Proizvod nikada nemojte odlagati u kuni otpad, kao nipribor.

  Vodite rauna o tome da se proizvod, kao i kompletanpribor zbrinu sukladno propisima.

  Pridravajte se relevantnih propisa.

  11 Jamstvo i servisna sluba za korisnike

  11.1 Jamstvo

  Tvorniko jamstvo vrijedi 2 godine uz predoenje rauna sdatumom kupnje i ovjerenom potvrdom o jamstvu i to po-evi od dana prodaje na malo. Korisnik je duan obveznopotivati uvjete navedene u jamstvenom listu.

  11.2 Servisna sluba za korisnike

  Korisnik je duan pozvati ovlateni servis za prvo putanjeureaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvor-niko jamstvo nije vaee. Sve eventualne popravke na ure-aju smije obavljati iskljuivo ovlateni servis. Popis ovla-tenih servisa mogue je dobiti na prodajnim mjestima ili uPredstavnitvu tvrtke Vaillant GmbH, Planinska ul.11, Za-greb ili na Internet stranici: www.vaillant.hr.

 • Dodatak

  0020152354_00 ecoTEC plus Uputa za uporabu 15

  Dodatak

  A Pregled strukture izbornika

  Izbornik

  Razina za serviseraReset vrem. blokadeInformacija

  Natrag Odabir

  Otkai OK

  Kontrast displeja

  20

  Serijski broj21 10 43

  0001000033NO0010011621

  Natrag

  IzbornikTlak vodeLive MonitorInformacija

  Natrag Odabir

  IzbornikTlak vodeLive MonitorInformacija

  Natrag Odabir

  IzbornikTlak vodeLive MonitorInformacija

  Natrag Odabir

  IzbornikLive Monitor

  Reset vrem. blokadeInformacija

  Natrag Odabir

  InformacijaPodaci za kontaktSerijski broj

  Natrag Odabir

  Kontrast displeja

  InformacijaPodaci za kontaktSerijski broj

  Natrag Odabir

  Kontrast displeja

  Podaci za kontakt

  0219118

  Natrag

  InformacijaPodaci za kontaktSerijski broj

  Natrag Odabir

  Kontrast displeja

  50

  1,0Tlak vode

  Natrag

  0,8 3,0

  S.00Grijanje

  nema zahtjeva zatoplinom

  Natrag

  Reset vrem. blokadeTrenutn. vrijeme blok.

  0 min

  Natrag

 • Dodatak

  16 Uputa za uporabu ecoTEC plus 0020152354_00

  B Prepoznavanje i uklanjanje smetnji

  Problem Mogui uzrok Potrebna mjera za uklanjanje

  Nema tople vode, grijanjeostaje hladno; proizvod neprelazi u pogon

  Zaporna slavina za plin na objektu je zatvorena Otvorite zapornu slavinu za plin na objektu

  Iskljueno je strujno napajanje na objektu Ukljuite strujno napajanje na objektu

  Tipka za ukljuivanje / iskljuivanje na proizvodu jeiskljuena

  Ukljuite tipku za ukljuivanje / iskljuivanje naproizvodu

  Temperatura polaznog voda grijanja je podeena naprenisku vrijednost ili je podeena preniska vrijed-nost u postavki Grijanje iskljueno i/ili temperaturatople vode

  Temperaturu polaznog voda grijanja podesite naeljenu temperaturu i/ili temperaturu tople vodepodesite na eljenu temperaturu

  Tlak punjenja sustava grijanja nije dovoljan Nadopunite vodu u sustavu grijanja

  Zrak u sustavu grijanja Odzraite grijaa tijelaU sluaju ponavljanja problema: obavijestite ser-visera

  Smetnja pri postupku paljenja Pritisnite tipku za ukljanjanje smetnjiU sluaju ponavljanja problema: obavijestite ser-visera

  Priprema tople vode je bezsmetnji; grijanje ne prelazi upogon

  Nema zahtjeva za toplinom od strane regulatora Ispitajte vremenski program na regulatoru i even-tualno ga korigirajteIspitajte sobnu temperaturu i eventualno korigi-rajte zadanu sobnu temperaturu (Upute za upo-rabu regulatora)

 • Dodatak

  0020152354_00 ecoTEC plus Uputa za uporabu 17

  C Kratke upute za uporabu

  Iskljuivanje pogona grijanja (ljetni pogon)

  50 50Zad. temp. pol. voda

  Natrag

  Grijanje isklj.

  Zad. temp. pol. voda

  Otkai OK

  > ( ) > dok se grijanje ne iskljui

  Podeavanje temperature grijanja (ukljuivanje pogona grijanja)

  50 50Zad. temp. pol. voda

  Natrag

  48Zad. temp. pol. voda

  Otkai OK

  > ( ) > /

  Podeavanje temperature tople vode

  50 45Temp. tople vode

  Natrag

  48Temp. tople vode

  Otkai OK

  > ( ) > /

  Ukljuivanje / iskljuivanje komfor funkcije

  50 45Temp. tople vode

  Natrag

  Komfor funkcija

  Komfor isklj.

  Natrag

  Komfor funkcija

  Komfor uklj.

  Otkai OK

  > ( ) > za komfor funkciju > /

  > S (OK) potvrditi

  > S (OK) potvrditi

  > S (OK) potvrditi

  > S (OK) } potvrditiza

  ukljuivanje/iskljuivanje

  za izbor tempe-

  rature

  za izbor tempe-

  rature

 • Kazalo

  18 Uputa za uporabu ecoTEC plus 0020152354_00

  Kazalo

  BBroj artikla ....................................................................... 6, 13CCE oznaka............................................................................. 5ienje............................................................................... 13DDemontirana prednja oplata .................................................. 3DIA sustav ............................................................................. 7Displej............................................................................... 67

  Osnovni prikaz ................................................................. 8Prikazani simboli.............................................................. 7

  Dojava greke ..................................................................... 12Dokumentacija....................................................................... 6FFunkcija zatite od smrzavanja ........................................... 11IInspekcija .............................................................................. 3Instalacija .............................................................................. 3Iskljuivanje ......................................................................... 11Izbornik

  Konstrukcija ..................................................................... 8KKdovi statusa..................................................................... 12Komforni pogon ................................................................... 10Korozija ................................................................................. 5LLegionele............................................................................. 10Ljetni pogon......................................................................... 11MMiris dimnih plinova............................................................... 3Miris plina .............................................................................. 3Mjesto postavljanja................................................................ 4Mraz

  Zatita sustava grijanja od smrzavanja ......................... 12NNedostatak vode ................................................................... 9Njega ................................................................................... 13OOdravanje .................................................................. 3, 5, 13Odvodni lijevak

  Provjera ......................................................................... 13Osnovni prikaz....................................................................... 8PPodaci za kontakt servisera ................................................ 13Podeavanje jezika ............................................................. 13Podeavanje kontrasta displeja........................................... 13Pogon grijanja (kombinirani proizvod)

  Iskljuivanje ................................................................... 11Popravak ........................................................................... 3, 5Praenje (Live Monitor) ....................................................... 12Prednji poklopac.................................................................... 6Priprema tople vode

  Iskljuivanje .................................................................. 11Proizvod

  Iskljuivanje ................................................................... 11Njega ............................................................................. 13Stavljanje izvan pogona na stalno ................................. 13Uklanjanje smetnje ........................................................ 12

  Ukljuivanje...................................................................... 9Zbrinjavanje ................................................................... 14

  RRazina za rukovanje

  Korisnik ............................................................................ 8Serviser............................................................................ 8

  Regulator............................................................................. 10SSerijski broj ...................................................................... 6, 13Servisna dojava................................................................... 12Simboli................................................................................... 7Smetnja pri paljenju............................................................. 12Spremnik za punjenje po toplinskim slojevima

  Aktiviranje ...................................................................... 10Status ureaja ..................................................................... 12Stavljanje izvan pogona

  Na stalno........................................................................ 13Privremeno .................................................................... 11

  Sustav grijanjaPunjenje........................................................................... 9

  Sustav grijanjaPrikazivanje tlaka punjenja .............................................. 9

  Sustav za grijanjePranjenje...................................................................... 12

  TTemperatura polaznog voda grijanja................................. 11

  Podeavanje (bez regulatora) ....................................... 10Podeavanje (s prikljuenim regulatorom) .................... 10

  Temperatura tople vodeOpasnost od opeklina...................................................... 4Podeavanje .................................................................. 10

  Tlak punjenjaDigitalni prikaz ............................................................... 12

  Tlak punjenja sustava grijanjaPrikazivanje ..................................................................... 9

  Tlak sustava .......................................................................... 9UUgovor o odravanju ........................................................... 13Uklanjanje smetnji ............................................................... 12Upravljaki elementi .......................................................... 67VVod za odvod kondenzata

  Provjera ......................................................................... 13Vrijeme blokade plamenika ................................................. 13ZZagrijavanje spremnika ....................................................... 11Zaporni ureaji .................................................................... 11Zbrinjavanje

  Ambalaa....................................................................... 14Zrak za izgaranje................................................................... 5

 • 0020152354_00 05.09.2013

  Vaillant d.o.o.Planinska 11 10000 Zagrebtel. 0161886 70 tel. 0161886 71tel. 0160643 80 tehniki odjel 0161886 73fax 0161886 [email protected] www.vaillant.hr

  Ove upute, kao i njezini dijelovi, zatiene su autorskim pravima i smiju se umnoavati ili obraivati samo uzpismenu suglasnost proizvoaa.

  Sadraj1 Sigurnost1.1 Upozorenja koja se odnose na rukovanje1.2 Ope sigurnosne napomene1.2.1 Instalacija samo od strane instalatera, a putanje u pogon od strane servisera1.2.2 Opasnost zbog pogrenog rukovanja1.2.3 Opasnost po ivot zbog curenja plina1.2.4 Opasnost po ivot zbog zaepljenih ili propusnih dimovoda1.2.5 Opasnost po ivot zbog curenja dimnih plinova1.2.6 Opasnost po ivot zbog rada s demontiranom prednjom oplatom1.2.7 Opasnost po ivot zbog eksplozivnih i lako zapaljivih tvari1.2.8 Opasnost po ivot zbog nedostatka sigurnosne opreme1.2.9 Opasnost od opeklina vruom potronom vodom1.2.10 Rizik od materijalnih teta zbog previsokih temperatura izazvanih kamencem1.2.11 Opasnost po ivot zbog preinaka proizvoda ili prostora oko proizvoda1.2.12 Opasnost od smrzavanja zbog nedovoljnih sobnih temperatura1.2.13 Opasnost od smrzavanja zbog nestanka struje1.2.14 Opasnost od smrzavanja ako se proizvod iskljui1.2.15 Opasnost od oteenja uslijed korozije izazvane zrakom za izgaranje i zrakom u prostoriji1.2.16 Opasnost od ozljeda i rizik od materijalnih teta zbog nepropisno obavljenih ili neizvrenih radova odravanja i popravaka!

  1.3 Namjenska uporaba1.4 CE oznaka

  2 Napomene o dokumentaciji2.1 Potivanje vaee dokumentacije2.2 uvanje dokumentacije2.3 Podruje vaenja uputa

  3 Opis proizvoda3.1 Serijski broj3.2 Konstrukcija proizvoda3.3 Otvaranje prednjeg poklopca3.4 Pregled upravljakih elementa3.5 Digitalni informacijski i analitiki sustav (DIA)3.5.1 Prikazani simboli

  4 Rukovanje4.1 Koncept rukovanja4.2 Osnovni prikaz4.3 Razine za rukovanje4.3.1 Struktura izbornika

  5 Pogon5.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja5.1.1 Oplata u obliku ormara

  5.2 Putanje proizvoda u pogon5.2.1 Otvaranje zapornih ureaja5.2.2 Ukljuivanje proizvoda5.2.3 Ispitivanje tlaka punjenja sustava grijanja5.2.4 Punjenje sustava grijanja

  5.3 Podeavanje temperature polaznog voda grijanja5.3.1 Podeavanje temperature polaznog voda grijanja (bez prikljuenog regulatora)5.3.2 Podeavanje temperature polaznog voda grijanja (s prikljuenim regulatorom)

  5.4 Podeavanje pripreme tople vode5.4.1 Podeavanje temperature tople vode5.4.2 Ukljuivanje i iskljuivanje komfor funkcije5.4.3 Aktiviranje spremnika za punjenje po toplinskim slojevima

  5.5 Iskljuivanje funkcija proizvoda5.5.1 Iskljuivanje pripreme tople vode5.5.2 Iskljuivanje pogona grijanja (ljetni pogon)5.5.3 Privremeno stavljanje proizvoda izvan pogona

  5.6 Zatita sustava grijanja od smrzavanja5.6.1 Funkcija zatite od smrzavanja5.6.2 Pranjenje sustava grijanja

  5.7 Oitavanje poruka za odravanje

  6 Uklanjanje smetnje6.1 Oitavanje dojave greaka6.2 Prepoznavanje i uklanjanje smetnje6.3 Uklanjanje smetnje pri paljenju

  7 Dodatne funkcije7.1 Funkcije u izborniku7.1.1 Tlak punjenja sustava grijanja7.1.2 Praenje (kodovi statusa)7.1.3 Podaci za kontakt servisera7.1.4 Serijski broj i broj artikla7.1.5 Podeavanje kontrasta displeja7.1.6 Preostalo vrijeme blokade (reset vremena blokade plamenika)7.1.7 Pozivanje razine za servisera

  7.2 Podeavanje jezika

  8 ienje i odravanje8.1 Sklapanje ugovora o odravanju8.2 Njega proizvoda8.3 Ispitivanje voda za odvod kondenzata i odvodnog lijevka

  9 Stavljanje izvan pogona9.1 Stavljanje proizvoda izvan pogona na stalno

  10 Reciklaa i zbrinjavanje otpada10.1 Zbrinjavanje ambalae10.2 Zbrinjavanje proizvoda i pribora

  11 Jamstvo i servisna sluba za korisnike11.1 Jamstvo11.2 Servisna sluba za korisnike

  DodatakA Pregled strukture izbornikaB Prepoznavanje i uklanjanje smetnjiC Kratke upute za uporabu

  KazaloBCDFIKLMNOPRSTUVZ