3
2 (3) 27 XI 2014 WYDANIE SPECJALNE EGZAMIN EGZAMIN GIMNAZJALNY GIMNAZJALNY P O W T Ó R K A cena 8,90 zł (w tym 8% VAT) Część humanistyczna Jak zaplanować powtórkę do części humanistycznej? LEKTURY gimnazjalne – bohaterowie, zagadnienia Jak napisać WYPRACOWANIE? Omówienie obowiązkowych form wypowiedzi Powtórka z GRAMATYKI i teorii literatury HISTORIA i WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – zagadnienia, które musisz znać (w tym ak tór um RY b PR bo rm z eo OŁ re (w Ja powt hu LEKTUR WYP ob for i te O O O O O O S SP PO k k k któ ó TESTY HUMANISTYCZNE z komentarzem do zadań! Poćwicz z nami!

EEGZAMINGZAMIN - publio.pl · ale dzięki naszemu repetytorium bez niepo- ... Powodzenia! Redakcja Victora Gimnazjalisty 3 Jak się przygotować do testu humanistycznego? język polski

Embed Size (px)

Citation preview

2 (3) 27 XI 2014WYDANIE SPECJALNE

EGZAMINEGZAMIN GIMNAZJALNYGIMNAZJALNY

POWTÓRKA cena 8,90 zł(w tym 8% VAT)

Część humanistyczna

Jak zaplanować powtórkę do części

humanistycznej?

LEKTURY gimnazjalne – bohaterowie,

zagadnienia

Jak napisać WYPRACOWANIE?

Omówienie obowiązkowych

form wypowiedzi

Powtórka z GRAMATYKI

i teorii literatury

HISTORIAi WIEDZA

O SPOŁECZEŃSTWIE – zagadnienia,

które musisz znać

(w tym

aktórum

RY– b

PR

borm

zeo

OŁ–

re

(w

Japowt

hu

LEKTUR–

WYP

obfor

i te

OOOOOO SSPPO

kkkktóó

TESTY

HUMANISTYCZNE z komentarzem

do zadań!

Poćwicz z nami!

dod_spec_human_okl.indd 1dod_spec_human_okl.indd 1 2014-11-13 11:34:052014-11-13 11:34:05

OD REDAKCJI: Przypominać sobie treść lektur czy trenować pisanie wypracowań? A może wystarczy rozwią-zywać testy? Takie pytania każdego roku zadają sobie trzecioklasiści rozpoczynający przygoto-wania do egzaminu gimnazjalnego. A ponieważ już od wielu lat pomagamy kolejnym rocznikom w tym niełatwym zadaniu, przygotowaliśmy coś, co się wam na pewno przyda. Trzymasz w ręce gazetę, która zawiera wskazówki potrzeb-ne w powtórce. Przede wszystkim podajemy wymagania i zagadnienia, jakie musisz mieć opanowane. Po drugie wyjaśniamy to, co spra-wia kłopoty. Porządkujemy wiedzę z historii. Podpowiadamy, jak poradzić sobie z każdym rodzajem wypracowania. I co powinniście pa-miętać o swoich lekturach. I oczywiście przydaje się też trochę praktyki – trzy testy, dzięki którym sprawdzisz swoją wiedzę. Sporo tego? Może tak, ale dzięki naszemu repetytorium bez niepo-trzebnego stresu przygotujesz się do egzaminu…

Do dzieła! Powodzenia!Redakcja Victora Gimnazjalisty

3 Jak się przygotować do testu humanistycznego?

język polski4 Co musisz umieć z języka polskiego?

7 12 najważniejszych lektur Pieśń o Rolandzie • Romeo i Julia • Skąpiec • Dziady, cz. II • Zemsta • Balladyna • Latarnik • Krzyżacy • Mały Książę • Stary człowiek i morze • Kamienie na szaniec • Oskar i pani Róża

16 Pisemne formy wypowiedzi Rozprawka • Opowiadanie • Opis • List • Sprawozdanie • Pamiętnik i Dziennik • Zaproszenie • Charakterystyka • Recenzja • Artykuł prasowy • Wywiad • Podanie • Dedykacja • CV • Ogłoszenie

24 Najważniejsze zagadnienia z teorii literatury i gramatyki

historia28 Co musisz umieć z historii?

30 Historia – powtórka z epokStarożytność • Średniowiecze • Nowożytność • Wiek XIX i XX

wiedza o społeczeństwie40 Co musisz umieć z wiedzy o społeczeństwie?

42 Wiedza o społeczeństwie – powtórka zagadnień

46 TESTY HUMANISTYCZNE Z ODPOWIEDZIAMI I KOMENTARZEM

Spis treści

Już wkrótce druga część naszej powtórki!

Egzamin gimnazjalny. Powtórka. Część matematyczno-przyrodnicza

Zagadnienia i wymagania z wszystkich przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz przykładowe testy z komentarzem…

Szuk

aj

pod ko

niec s

tycz

nia

w kios

kach

i em

pikac

h alb

o

już

tera

z za

mów na

www.eduk

ram.pl

Wyd

awca

:W

ydaw

ca: A

genc

ja W

ydaw

nicza

AG

A PR

ESS S

p. z o

.o.

Pren

umer

ata,

kolpo

rtaż,

mar

ketin

g:Pr

enum

erat

a, ko

lporta

ż, m

arke

ting:

Ma

łgor

zata

Nad

ziejko

-Stef

anow

icz (d

yrekt

or)

malg

orza

ta.na

dziej

ko@

cogit

o.com

.pl

tel. (

22) 6

10 11

64

Anna

Śled

zińsk

a (ko

lporta

ż)ko

lporta

z.cog

@gm

ail.co

m,

tel. (

22) 6

10 11

64

Anna

Polań

ska (

pren

umer

ata)

pren

umer

ata@

cogit

o.com

.pl

tel./f

aks (

22) 6

10 11

71

Reda

kcja:

Reda

kcja:

tel. (

22) 6

10 11

73ul.

Kam

ionko

wska

45, 0

3-81

2 War

szaw

a re

dakc

ja@vic

tor.c

om.pl

Reda

ktor

nacze

lna:

Reda

ktor

nacze

lna:

Bog

na B

izoń

Zesp

ół i w

spółp

raco

wnicy

: Ze

spół

i wsp

ółpra

cown

icy: O

la Sie

wko,

Agni

eszk

a Wyg

anow

ska,

Do

rota

Nos

owsk

a

Skła

d i ła

man

ie:

Skła

d i ła

man

ie: R

emigi

usz C

ichoc

ki,

Krys

tyna O

borsk

a-Ma

słows

ka

Stro

na in

terne

towa

:St

rona

inter

neto

wa: A

leksa

ndra

Chud

a ale

ksan

dra.c

huda

@co

gito.c

om.pl

Sklep

inter

neto

wy:

Sklep

inter

neto

wy: A

leksa

ndra

Chud

a ed

ukra

m@

eduk

ram

.pl,

tel./f

aks (

22) 6

10 11

71, w

ww.ed

ukra

m.pl

Biur

o Rek

lamy:

Biur

o Rek

lamy:

Mag

dalen

a Głog

owsk

a (d

yrekt

or) t

el. 51

0 273

659

Anna

Kaw

ińsk

a tel.

502 5

35 96

2

Druk

:Dr

uk: E

lande

rs Po

lska S

p. z o

.o. P

łońsk

Reda

kcja

nie zw

raca

mat

eriał

ów

nieza

mów

ionych

oraz

zastr

zega

sobie

praw

o do

skra

cania

i adiu

stacji

teks

tów.

Wyd

awca

czas

opism

a Vict

or G

imna

zjalis

ta

ostrz

ega P

.T. Sp

rzed

awcó

w, że

sprz

edaż

ak

tualn

ych i a

rchiw

alnych

num

erów

cza

sopis

ma p

o cen

ie inn

ej niż

wyd

ruko

wana

na

okła

dce j

est d

ziała

niem

na sz

kodę

W

ydaw

cy i s

kutk

uje od

powi

edzia

lności

ą są

dową

.

Reda

kcja

nie po

nosi

odpo

wied

zialn

ości

za

treść

rekla

m i o

głos

zeń z

amies

zczan

ych

w cza

sopiś

mie

Victo

r Gim

nazja

lista

.

pod

2-83 dodatek human caly.indd 22-83 dodatek human caly.indd 2 2014-11-13 11:44:412014-11-13 11:44:41

test humanistyczny – co trzeba wiedzieć ??

Krok 1

Określ, na czym stoisz Najlepsza metoda to zrobienie testów. Jeżeli za każdym razem zacinasz się na pytaniach z gramatyki albo WOS–u, jeżeli musisz nieźle się napocić, żeby napisać wypracowa-nie i wcale nie jesteś pewien, czy zrobiłeś to dobrze – to już wiesz, gdzie jest problem. Wypisz sobie wszystkie zagadnie-nia, jakie koniecznie musisz powtórzyć.

Krok 2

Wyznacz priorytety Teraz czas na przejrzenie obowiązujących zagadnień z wszystkich przedmiotów. Publikujemy je w tym dodatku (z polskiego, historii, WOS-u). Postaw kropki, wykrzykni-ki, plusiki – zastosuj własne oznaczenia przy tych, których koniecznie musisz się nauczyć, a które tylko powtórzyć lub przećwiczyć w testach. Podziel materiał na trudny, średni i łatwy. Zastanów się, na co potrzebujesz najwięcej czasu, a co wystarczy tylko sobie przypomnieć. To bardzo ważny punkt powtórek – solidny plan działania!

Krok 3

Zbierz potrzebne źródła

wiedzy Zeszyty z ubiegłych lat, podręczniki – to na pewno się przyda. Oczywiście także wcześniejsze wydania Victorów. Znajdziesz w nich testy do ćwiczeń, ale i wyjaśnienie wielu zagadnień z różnych przedmiotów. Skorzystaj też z mate-riałów do ćwiczeń zamieszczonych na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Krok 4

Znajdź swój sposób

nauki Tak właściwie masz do wyboru cztery sposoby nauki.

Możesz iść na specjalny • kurs przygotowawczy – jesz-cze zdążysz się zapisać na intensywny kurs powtórkowy. Plusem jest to, że jest prowadzony przez przygotowaną do tego kadrę, jest dostęp do materiałów powtórko-wych, a jeśli będziesz aktywnie i rzetelnie uczestniczył we wszystkich zajęciach, to masz pewność, że wszystko zostanie powtórzone. Minusem jest koszt, często także

Jak przygotować się do testu humanistycznego?

dojazd, ale przede wszystkim to, że zajęcia nie są zindy-widualizowane – czasem będziesz siedział i słuchał tego, co doskonale umiesz. Możesz wybrać • korepetycje, ale mają spory minus – koszt. I to wysoki, jeśli będziesz potrzebował korepe-tycji z kilku przedmiotów. Upewnij się też (choć raczej zrobią to rodzice), że korepetytor ma doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminu i doskonale zna wy-mogi CKE. Plusem natomiast jest dopasowanie zajęć do twoich potrzeb - zajęcia są poświęcone tylko tobie i temu, z czym masz problem.Możesz przygotowywać się • samodzielnie i ma to taką zaletę, że sam panujesz nad „akcją powtarzanie”, uczysz się organizować swój czas. No i niski koszt – ewentual-nie dokupienie jakiś pomocy naukowych. Ale minus może być dość poważny – ta metoda wymaga samodziel-ności, skupienia i odpowiedzialności. Samemu bardzo trudno obiektywnie ocenić stan swojej wiedzy. Istnieje też ryzyko, że źle zaplanujesz powtórkę i nie zdążysz z przerobieniem całego materiału. Powtórka ze znajomymi• . Na pewno plusem może być wzajemne mobilizowanie się, nawet rywalizacja. Tłumaczenie czegoś komuś to świetna forma powtórki także dla „nauczyciela”. Koszt prawie zerowy. Ale minus jest dość poważny – trudno oddzielić naukę od towarzy-skiego spotkania, często nauka zamienia się w swobodną pogaduchę, a to strata czasu i energii.

Krok 5

Konsekwencja

i szczerość Wybrałeś metodę powtarzania? Wiesz, na czym masz się skupić? OK, to teraz trzymaj się planu. Nie oglądaj się na innych, nie szukaj wymówek. Konsekwentnie i spokojnie powtarzaj wiedzę, uzupełniaj braki, rozwiązuj testy. A gaze-ta, którą trzymasz w ręce, na pewno ci w tym pomoże.

Uwaga! Wszystko sprowadza się do najważniejszej zasady: im wcześniej weźmiesz sprawy w swoje ręce, tym lepsze będziesz miał samopoczucie. Ty oraz twoi ro-dzice, bo przecież oni bardzo się denerwują – to twój pierwszy tak ważny egzamin. Nie złość się, kiedy przypominają o nauce. Lepiej sam ich informuj o swoich postępach i koniecznie zgłaszaj problemy, np. konieczność dokupienia pomocy naukowych lub poproszenia kogoś o pomoc. To TWÓJ egzamin, ale RODZINNE wyzwanie☺

3victor.com.plVictor Gimnazjalista

2-83 dodatek human caly.indd 32-83 dodatek human caly.indd 3 2014-11-13 11:44:452014-11-13 11:44:45