55
Een ecohydrologische systeembeschrijving van het landinrichtings- gebied Ochten-Opheusden Rapport 166: Tabellen en figuren LVA s$ ? >?6?.WB DLO-Staring Centrum, Wageningen, 1992 538MR * f

Een ecohydrologische systeembeschrijving van het

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Een ecohydrologische systeembeschrijving van het landinrichtings­gebied Ochten-Opheusden

Rapport 166: Tabellen en figuren LVA s$?>?6?.WB

DLO-Staring Centrum, Wageningen, 1992 538MR

* f

INHOUD

biz. TABELLEN

1 Overzicht van het Kwartair vanaf het Holsteinien 179 2 Indeling van het Holoceen 180 3 Administratieve gegevens van IGG-TNO-potentiaalbuizen 181 4 Grondwaterstanden in de periode 8-8-1990 tot 15-4-1991

in de potentiaalbuizen 182 5 Analysecijfers van waterkwaliteitsmonsters op 6-9-1990,

31-1-1991 en 24-6-1991 183 6 Analysecijfers van waterkwaliteitsmonsters, soortelijk

elektrisch geleidingsvermogen en zuurgraad, op 6-9-1990, 31-1-1991 en 24-6-1991 185

7 Analysecijfers van referentiemonsters 186 8 Verwantschap in de chemische samenstelling van water

tussen eigen monsters en referentiemonsters op 6-9-1990, 31-1-1991 en 24-6-1991 187

9 Verwantschap in de chemische samenstelling van water tussen de monsters in de raai Rijn-Waal en de referentie­monsters Rijnwater en Grondwater in de zomer- en winter­periode 188

10 Verwantschap in de chemische samenstelling van water tussen de potentiaal- en landbouwbuizen, en de referentie­monsters Rijnwater en Grondwater in de zomer- en winter­periode 188

11 Verwantschap in de chemische samenstelling tussen meng-monsters (Grondwater-Angeren en Rijnwater) en het referentie­monster Grondwater-Veluwe met het berekende elektrisch geleidings vermogen 189

12 Indeling van de uiterwaarden naar reliëf en terreinvorm 190 13 Overstromingsfrequenties van polders in het groeiseizoen

(1 april-31 oktober 191 14 Ecotooptypen 192 15 Gewogen gemiddelde trofie-getallen van de waterlaag voor

de aanwezige vegetatietypen op basis van het gewogen gemiddelde ortho-fosfaatgehalte van de soorten 193

16 Lijst van aandachtssoorten 194 17 Waterkwaliteit in relatie tot de vegetatie, getoetst aan de

analysegegevens van 31-1-1991 196 18 Vergelijking wateropnamen provincie Gelderland (1978 -1985)

met karteringsresultaten Heidemij (1990) 198 19 Indeling vegetatieopnamen provincie versus Heidemij in

trofieklassen 199 20 Absoluut en procentueel aandeel van de graslandtypen voor

de uiterwaarden, bezien voor de karteringen van de provincie Gelderland en Heidemij Adviesbureau 200

21 Relatie bodemeenheid, grondwatertrap en potentiële natuur­lijke vegetatie voor het binnendijkse gebied 201

biz.

22 De potentiële natuurlijke vegetatie van het binnendijkse gebied met bijbehorende vervangingsgemeenschappen en de verwantschap met de voor Ochten-Opheusden gebruikte vegetatietypologie 202

23 De potentiële natuurlijke vegetatie van de uiterwaarden met bijbehorende vervangingsgemeenschappen en de verwant­schap met de voor Ochten-Opheusden gebruikte vegetatie­typologie 203

24 Syntaxonomische verwantschap van de watervegetaties 204 25 Syntaxononische verwantschap van de moerasvegetatiés 205 26 Syntaxonomische verwantschap van de graslanden 206 27 Syntaxonomische verwantschap van de ruigten en akkers 206 28 Syntaxonomische verwantschap van de kruidachtige,

lijnvormige vegetaties 206 29 Syntaxonomische verwantschap van de grienden, struwelen

en hagen 206 30 Syntaxonomische verwantschap van de singels, houtwallen,

bossen en kapvlakten 206

FIGUREN 1 Ligging van het gebied 209 2 Hoogteligging van het gebied 210 3 Ligging van de landbouwbuizen en rivierpeilmerken 211 4 Dwarsprofiel tussen Waal en Rijn met gemeten grondwater­

standen op 8-8-1990, 28-8-1990 en 25-9-1990 212 5 Dwarsprofiel tussen Waal en Rijn met gemeten grondwater­

standen op 29-10-1990, 22-11-1990 en 13-12-1990 212 6 Dwarsprofiel tussen Waal en Rijn met gemeten grondwater­

standen op 8-1-1991, 30-1-1991 en 28-2-1991 213 7 Ligging van de potentiaalbuizen 214 8 Grondwaterstanden in potentiaalbuizen PllOh, PI 101 en

landbouwbuis S29 215 9 Grondwaterstanden in potentiaalbuis P60 en landbouw­

buis S27 215 10 Grondwaterstanden in potentiaalbuis P170 en landbouw­

buis S26 216 11 Grondwaterstanden in potentiaalbuizen P300 (1), P300 (2)

en P300 (3) 216 12 Grondwaterstanden in potentiaalbuis PS1 en landbouw­

buis Si l 217 13 Grondwaterstanden in potentiaalbuis PS2 en landbouw­

buizen S23 en S25 217 14 Grondwaterstanden in potentiaalbuis PS3 en landbouw­

buis S28 218 15 Grondwaterstanden in potentiaalbuis S13d en landbouw­

buis S13 218 16 Ligging van de monsterplekken voor kwaliteitsmetingen

van oppervlaktewater 219

biz.

17 Ri vierstanden van Rijn, Linge en Waal 220 18 Waterstanden van de Linge 220 19 Locaties met kwel van de ondiepe en middeldiepe systemen 221 20 Locaties met wegzijging van de ondiepe en middeldiepe

systemen 222 21 Locaties van watermonsters en hun type op 31-1-1991 223 22 Locaties van watermonsters en hun type op 24-6-1991 224 23 Verwantschap van monsters met referentiemonsters LiHdu

en Th 225 24 Rivierdynamiek 226 25 Staafdiagrammen van de verschuivingen van de grasland-

typen 226 26 Verschuiving binnen graslandtype G5 227 27 Verschuiving binnen graslandtype G7 227 28 Verschuiving binnen graslandtype G9 227 29 Verschuiving binnen graslandtype G10 227 30 Verschuiving binnen graslandtype Gil 227 31 Ecologisch diagram voor de potentiële natuurlijke ooibos­

vegetaties en rivierdynamiek in het Nederlandse rivieren­gebied 228

32 Dwarsdoorsnede 229

\ % /

• %

'? >

Tabel 1 Overzicht van het Kwartair vanaf het Holsteinien

koude t i jd

glaciale en f luvioglaciale afzettingen

f luviatiele afzettingen van Rijn en Maas

"_: afzettingen van lokale herkomst

179

Tabel 2 Indeling van het Holoceen (Mulder, 1979)

C-14 JAREN

v/n Chr. BP

1000 -

0 -

1000 -

2000 -

3000 -

4000 -

5000 -

6000 -

7000 -

nnnn _

- u

- 1000

- 2000

- 3000

- 4000

- 5000

- 6000

- 7000

- 8000

- 9000

•"»«"» w l u u u u

Chronostratigrafie

H

0

L

U

C

E

E

IS!

i o r- 2 O LU

LU LU J O CL

TIJD

SUBATLANTICUM

SUBBOREAAL

ATLANTICUM

BOREAAL

PRAEBOREAAL

WEICHSELIEN

_ i LU u ÜL

LU <

E z

LU E

^ r N .=

0,3

1

2,3

4

6

8

12

19

40?

Lithostratigrafie

INDELING

STICHTING VOOR

BODEMKARTERING

( -Û 2 LU u z < > z LU O z H H LU N Li.

<

z LU V) Ui UI

cc z < > z o Z H H ai N u. <

GENDT III

GENOT II

G E N D T I

G E N D T 0

NIET

O N D E R ­

VERDEELD

AFZETTINGEN

VAN DE

GROTE

RIVIEREN

B

E

T

U

w

E

F

O

R

M

A

T

I j

E /

/ F . VAN

KREFTEN-

HEYE

AFZETTINGEN VAN LOKALE

HERKOMST

EOLISCH

F

O

R

M

A

T

I

E

V

A

IM

K

0

0

. T

W

IJ

K

F. VAN

TWENTE

180

Tabel 3 Administratieve gegevens van IGG-TNO potentiaalbuizen

Buis nr.

P1101 PllOh P60 P170 P300(l) P300(2) P300(3)

Maaiv. (cm t.o.v. NAP)

769 769 720 646 675 675 675

Filterdiepte (cm t.o.v.

bovenk.

-3946 -5112

207 -74

-1339 •

-5601

.NAP)

onderkant

-4046 -5212

107 -174

-1439 •

-5701

Diepte buis (m - mv.)

48 60 6 8

21 ,

64

Waterv. pakket

2 2 . 1 1 . 2

Begindatum van de metingen

18/04/'74 18/04/'74 14/01/'76 28/08/'73 10/07/'75 . 10/07/'75

Freq. metingen n û f i n n i *

pel Jddl

4 4

12 4

24 .

24

181

Tabel 4 Grondwaterstanden (cm - mv.) in de periode 8-8-1990 tot 15-4-1991 in de potentiaalbuizen

Buis nr.

PllOh P1101 P60 P170 P300(l) P300(2) P300(3) PS1 PS2 PS3 S8d S13d

Tabel 4

Buis nr.

PllOh P1101 P60 P170 P300(l) P300(2) P300(3) PS1 PS2 PS3 S8d S13d

Kaarteenheid

Uiterwaard Uiterwaard Rn55A-VIId Rn74C-IIIb Buiten gebied Buiten gebied Buiten gebied Rn74C-IIIb Rn35A-VIo Rn74C/v-IIIb Rn54C-IVu Rn74C-IVu

vervolg

Kaarteenheid

Uiterwaard Uiterwaard Rn55A-VIId Rn74C-IIIb Buiten gebied Buiten gebied Buiten gebied Rn74C-IIIb Rn35A-VIo Rn74C/v-IIIb Rn54C-IVu Rn74C-IVu

1989

8/8

11« 92

198

27/

192 198

74 71 Kt 38 82 8C 32 6«

15/8

314 314 237 117 102 102 102

, . .

131 96

9 1991

12 8/1

OW

OW

fon 20

.

. fon 67 27 10 59

28/8

>310 330 248 118 104 104 104 73

110 ,

122 88

9/1

OW

OW

fon ,

49 33 33

fon , .

15 •

4/9

305 305 255 113 95

100 100 66

115 116 132 90

11/1

OW

OW

fon 26 54 41 40 0

70 52 17 61

25/9

>310 >330

265 115 99

106 105 75

110 117 145 90

14/1

OW

OW

fon 32 61 45 44 0

72 41 39

15/10

290 290 250 113 106 106 107 70

115 110 136 90

17/1

OW

OW

0 37 67 50 50 12 80 50 51 70

29/10

>310 >330

260 109 87

100 100 59

105 110 146 80

30/1

195 195 74 71 87 82 82 45

104 89 63 93

13/11

240 240 228 85 80 89 89 47 98 90 98 72

28/2

245 245 207 88 90 95 95 60

106 105 80

104

22/11

110 110 189 50 62 64 64 20 76 67 35 66

14/3

230 230 200 91

100 100 100 65

115 105 89

120

29/11

68 68 78 60 79 73 73 30 90 68 55 85

27/3

173 180 200 95

102 102 102 55

105 96

100 105

13/12

213 213 154 68 74 83 83 32 83 78 29 68

15/4

152 152 200 93

100 99 99 55

104 94

104 93

ow = onder water fon = fonteintje

182

c i c i r- ve VC f pH t>

Cl M <s vo

I S t N « r - pH r » VÔ

E

a co

» ^

^ «3

a «

Ie' "• i **>•*

si

e£ •2i

*s S s § ä •§ I S « s

• * v.

&

£•2

O «o

m r » v e r - r - o e , ' » N r - w o \ r - ©

r - r ^ v o v o v e n r - r - r - . w h -

M c i • * m ©_ <s r- © o © © o

o\ o Ci © ©V CI © "tf © © © © • © " © "

O K O , O , 0_ rt^ « 0_ O K O © _ © © © .

©©©"©"©"©'©"©'©"©er©©' o l n p H < S r l l n f l n r <

© © © © © r » © p n o © o © o © o

pH C l pH e i © © ^ © ©

© © " © " © " ©

T t © © i n ^ ©" ©" v©

© © c f ©~

H H » o © © © c i

r<

O

z.

* . c . 'T. ° . ®. * . s . T. 1 "!. 1 1 ° . vé" c f © in" i-^ oo PH »s © p i ©~ ©" t- "

C l 1/1 C l P H C*

*. 1 °°. 'S. 8 . ^ 1 , ° . c . H . * . ' © p H © " r i v © ' p H ' i n ' p H ' © ~ © ' ' © \ t ~ "

•p* r « © © C l P I M f S

© © V) © M N M N

a

0 0 h « H O » H O \ 9 \ P l » 0 0 « «S pH pH «S C l H C | H H H pH r i

N « ' O © N 0 6 N N I f l l f l T J ' O * H N N r) PH t Cl © PH <S

00 P H

so vo

© M m Vf

• •

C l P H © PH © " ©

o\ m PH ©_ © ~ © "

• •

© ©

M Vi ©" ©

• •

90 O 1 « T f

'

m

©

T. <S

©

In

r-

Vi

<s

o 0 \ ©

© VC ©

©_ © "

P I

o ©

© ©

C l

vo o

Cl c i

©^ ©"

m © ©

pH © ^ ©

O © ~

© ©

PH

©

00

00

'

vt

VI © „ © "

VI

Vi

O © "

VO ©_ © "

PH

© "

© o

t -

'

• *

so © ©

•p* ©

r~ Vi

Vi

<s Vi

o © "

c i © ©

©_ ©"

© ©

© ©

©_ ©"

PH

C l

© «s

© pH pH

© pH pH

©

© "

00

©

© ©

© © "

© ©

© _ © "

»s

«s

Vi

t <s

' t ©

©

00 ©_ ©

pH

© "

o ©

© © "

t M

Vi «s

s

'

<s rs

1 - VI VC Vi

»O 00

00 00

« © © " © "

© PH

© ©

© © "

1 'T. c4" P I

SS

r- r-n oo

Vi fl Tt Vi H « N © m ©

© in ©^ in_ oo" fO VC © " PH PH PH C*

PH O PH <S

"Î. "i. *t "i. ve~ rî oo f»T pH <S PH PH

© ^ U ^ l n © ^ « ^ © ^ © ! ^ ! « , © ^ » ! «

pH,c-Tfs'pH'©''(^r^in'r4"ió"orve

Ml

P H P H P H M C S P H C I P H P H O I P H P H P H

© in i n i n i f l i « s m ©_ i n O K O _

in © " c f o o © " © ' < s i n ' T f o o , ' o ' p H ~ P H P H P H P H < S P H C 4 P H P H P H P H P H

m ©"

*5. °i. r ï ' t "

vc in <s in © " © PH ©

f O _ r ^ r » o o m C h i n i n f ^ i n t ^ t oo © * ' © * ' r f c r © ' ' o ' i - ; ' © © © " © ' © ' © '

« s i n r - v9 i n © <t vs o^ v9 oe t ^ ©" o " ©" ©" o " «T W ©" PH* H O " O

m ve c i

© m m © © •<*• fi • * t

• m m n es • t t ^

• © © © © « H O o t m m c*

O

u X

© © o i n o m o i n o o i n o o o o i n © f ) r ~ i n i n t - v o o o T f v c ( ^ n H r u f n ^ K n ^ i f i H r i

o o o o i n m o i n e v o m o o o v e o o v © p H v c v e t v e o © o v M p H M T t t t s C f r j o i n t p H

»S «S 00 t PH n- m t

r~ © r» o\ ( O t O H T f

o o o o m r j o v o v r - o v v e T t t o o v © o o t t f e o M » n * n t oe

VC T t 00 © n t t~ m

0 \ h C l O f } 0 0 f l 0 0 r~ H H « VO N P )

m m © m m

© o t~ © ©

P H f S

© © vo i^

U

© i n r - © i n © © © m i n i n i n © v e t - o \ o \ o O T t v c v o i n i n i n t ~ © \ PH P M P H P H Ç S P H P H P H P H P H

© t - © © © i n © © i n © m r -t t ^ N v c o o T f T f i n t i n t o o PN , - ^ p M p H p H r i p H p H p H p H

in ©^ «s r f PH

T. "1. r i PH PH pH

• '

t~ 00

M © vé" ro*

• •

o o

as m in 00 00 «S PH

• •

m ve P H © PH pH

©> T f ON O

© M OV ON

ov «s ©V © \

"

© ô pH

*

VO 0 0

© © \ pH

HT

Ci 00

"n. ©T ts

i n in" pH

©

pH

«T. <s

PH*

°5.

in

t

© in

© VO

m v©

3

0 0

©

«s

© vo PH

©

© ^

cT

©

PH

00 r f

0 0 «s

in oo"

m OV Ci

m 00 o

P H

V© PH

00

PH

m PH

m PH PH

V© O

"

«s r i

© "

©\

o Cl

© _ r i

pH

r i

vo © "

a0-© "

© ov

00 00

00

© PH

00

r*

PH

cf

<i.

m PH

PH

Ci O

p H

in r i

©

r i PH

m r i

i n t "

r i

m

c>

m pH C )

m C )

PH Cl

Ci

r i Cl

Vt pH pH

O PH PH

O PH

©

PH

V©" PH

©

pH

00 ©C

V© ©C

V© 00"

m o • t

© ©

O PH •PJ1

© Cl

© C l

m •pj-PH

© t PH

© ' t

i n r i PH

in_ r i PH

© ^

r i pH

©V PH*

O

r i

«T.

©

Cl

© «s C l

©

C l

©V m

o ve

Tt i n

m © PH

m o pH

© ©

r i pH

© ve pH

t ©\ pH

Tl" 00

© © P H © PH PH

" i . T . Tt r i PH PH

in in PH r i P H P H

T. M ve m"

T. ^ ' t ve

n PH 00 00"

© m oo vo pH pH

O © t 00 C ) PH

m o ve m pH P H

m vt m PH pH pH

© © m t -

00 N ©V ©V PH pH

00 Ci r- r-

m © pH

M PH 00 00

•Cl

S El p H r . o o o v © T t i n v e r » o o o v

U l O l H H H H N N N N M N N W M V i y i n U I A E A W V I V l I A l A

ja — 5J Ci C2 © © © © © © . _ H H O t ^ o o o H N r i

< S p H p H v o p H c i c i c i c n c « w 3 W W P I H P I P I W H H P I H

01 —

•S, e e« U J »t

o Vi

O Ol

o

Z

en

* -H

o u s

u

o > u 0>

> VI

— &> Ä es H

M

U

^i u 01

S s 3 a.

© © © © T f l - l N l - l © ' - l < S © » H ! - l ! - l © © < s o o © o © o o o o o o o © © ^ H © © © © « ©

© © © t S V © » - ! © ^ « » ) © « « t ^ ^ 11 °. °. °. H "•* ^ ° ©" © »H © " © © © " © " © tH © ©

in cf o o ^ o ^ u ^ s e ^ T t ^ o o e © © © , © ^

' r t ' ^ r ^ r r t ' F j © f 4 ' © © r î © ©

n » f | » N » OB in o i-i © \e r »T« /?© '«srsc f© 'c f« r© '© '©

w « o o v i » » n f t n t » ' " i n i e i n

© O v i - i i / j ' t o t s a e n v e u i r - -

°. "!, ". "I °. *>Ç fÇ *& *4 r*

i-«'or<s'©'cr'-^or©

W ^ l n © © ! ^ © © © » © © ©

vî-<tciï\o,<ovîv?vTG><s<£rî\o*it i«

". * . T. 1 , 1 1 1 1 ' t * . * .

O o\ ts

m o «

VI vo

VI ve

o 90

O Vi

o l ~

o V)

Vl tN

i / ï «S

Vl so

o t ~

o r~

oc 90

O n f H

viviviviOQVio&esvivi n i - i © f » ) s e o \ m f ) v © * \ o \ ©

« « « « » ) » O N 9 h O ^ N O S Î

r ~ t ~ t - r » o e v o r ) v e < s < s f ) « » >

© m o c » o e t - * o o a o v e h o » i n N

u i m o u i u i e e v i H e e i n

_ © <s m *f «o »« t-

o o o o o o o o o o o o o o o

Tabel 6 Analysecijfers van waterkwaliteitsmonsters soortelijk elektrisch geleidingsvermogen (mS/m) en zuurgraad (pH-indikatorstokjes), op 6-9-1990 (1), 31-1-1991 (2) en 24r6-1991 (3)

Meet­punt

L13 S5 S6 S8 S9

S i l S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29

P2 PllOh P1101 P60 P170 P300(l) P300(2) P300(3) PS1 PS2 PS3

Rijn Linge Waal 0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 7 0 8 0 9 OIO 012 013 014 OIS 016 017

Geleiding

1

102,0 95,6 99,4 39,0 53,9

78,2 53,8 42,2 71,5 95,7

115,0 83,6

122,5 88,5

100,0 92,0

129,3 82,3 60,2

84,2 73,9 72,7

110,3 27,9 19,2 17,9 22,3 66,2 90,0 68,6

107,7 108,0 105,0

.

2

94,6 • .

52,0

61,2 . . .

106,8 110,5 78,4

126,0 .

96,0 82,8

125,0 83,2 50,7

110,0

80,5 70,5

. 93,5 63,2

. 17,5

. 64,7 84,0 69,0

, 76,3 95,5 82,8 84,5

107,0 62,8 87,8 73,0 55,7 77,5 49,0 68,0 68,0 72,5

.

. •

3

, 89,0

.

. 59,0

73,5 . . .

90,5 .

70,6 104,0

.

. 78,0

130,0 81,5 63,8

, . .

141,5 60,0

.

.

. 61,0 80,0 64,0

. 79,5 66,6 73,5 76,2 30,5 83,8 80,0 71,7 76,6 72,3 37,2 54,5 43,0 73,5 85,0 44,5 54,7

PH

1

7,2 6,5 6,5 6,4 6,4

7,0 6,4 6,2 6,« 6,9 7,0 6,« 6,8 6,9 6,8 6,9 6,5 6,« 6,9

6,9 6,8 6,8 6,8 6,4 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,8

6,9 6,8 7,2

2

6,8

. 6,8

6,8 .

. 6,8 6,8 6,8 6,8

. 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

6,8 6,8

6,8 6,8

. 6,8

6,9 6,8 6,8

. 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,8 6,8 6,8

.

. •

3

. 6,8

.

. 6,8

6,8 . . .

6,8 .

6,8 6,8

.

. 6,8 6,8 6,8 6,8

.

.

. 6,8 6,8

.

.

. 6,8 6,8 6,8

, 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

185

Tabel 7 Analysecijfers van referentiemonsters

Referentie-monster

Regenwater (AT) Grondwater-Veluwe (LI) Grondwater-Angeren Rijnwater Zeewater (TH)

Geleiding (mS/m)

5,0 22,5 65,1 99,6

5200,0

PH

4,2 8,3 7,3 7,8 8,3

Ca2* (mg/1)

0,4 33,0

115,0 82,0

420,0

Cl (mg/l)

3,0 12,0 11,0

178,0 19100,0

HCOj-(mcq/1)

0,0 2,0 6,6 2,6 2,0

K* (mg/l)

0,2 1,0 2,0 7,0

390,0

Mg2* (mg/l)

0,2 4,1 8,0

10,0 1400,0

Na* (mg/l)

2,0 12,0 12,0 96,0

10480,0

S042

(mg/l)

5,8 10,9 13,0 80,0

2640,0

186

Tabel 8 Verwantschap (%) in de chemische samenstelling van water tussen eigen monsters en referentie monsters op 6-9-1990 (1), 31-1-1991 (2) en 24-6-1991 (3)

Meetpunt

S5 S9 S i l S17 S18 S19 S20 S24 S25 S26 S27 S28 S29

P2 P60 PllOh P1101 P170 P300(l) P300(2) P300(3) PS1 PS2 PS3

Rijn Linge Waal Ol 0 2 0 3 0 4 0 6 07 0 8 0 9 OIO 012 013 014 OIS 016 017

Grondwater-Veluwe (LI)

1

51 74 69 70 52 79 64 56 65 43 78 74

58 47 54 55 91 99 99 99 84 69 81

14 14 14

2

65 74 87 62 54 82 63 64 81 43 80 79 54

51 72 58

90 .

99 .

85 74 82

. 78 26 71 66 63 88 68 75 86 75 94 88 88 86

.

.

3

65 57 83 72

, 85 77

. 83 40 81 71

34 . .

91 . . .

87 76 84

33 47 70 71 96 25 33 33 33 32 85 83 85 36 26 49 54

Rijnwater

1

89 66 78

"•"71 83 58 69 86 80 91 62 68

89 84 91 92 36 23 22 25 58 70 67

99 99 99

2

78 66 57 75 79 53 72 81 61 92 61 64 83

94 73 89

46

20

56 65 67

. 68

100 77 80 79 51 80 73 56 72 45 53 52 57

.

.

3

81 71 63 69

. 50 60

. 59 94 57 70

77 . .

44 . . .

52 63 64

99 96 81 77 29

100 99 99 99 99 63 71 65 98

100 87 91

Regenwater

1

-28 •28 -38 -47 -40 -58 -44 -34 -38 -33 -51 -33

-31 -22 -22 -23 -37 -48 -47 -51 -49 -43 -49

-2 -2 -1

2

-42 -26 -50 -46 -42 -60 -48 -37 -49 -23 -48 -28 -35

-21 -44 -22

-58

-47

-49 -43 -49

-43 -6

-36 -35 -43 -51 -38 -41 -46 -42 -53 -56 -54 -52

, .

(AT)

3

-39 -32 -53 -47

, -59 -55

. -49 -29 -52 -36

-13 , .

-58 . . .

-49 -43 -50

-3 -9

-33 -36 -60

1 -4 1

-3 0

-29 -42 -39 -3 -1 6

-8

Zeewater (TH)

1

75 46 62 64 79 52 68 75 68 85 54 52

74 78 70 72 12 -4 -6 -1 44 64 51

88 88 87

2

67 43 40 71 77 47 70 69 49 85 51 39 76

75 62 64

34 .

-7

\ 42 57 50

. 54 84 61 67 73 36 66 57 38 57 26 40 37 42

.

.

3

66 55 48 61

. 41 54

• 46 85 50 53

79 . .

32 . . .

38 55 46

75 67 62 61 11 77 76 72 74 72 26 44 32 71 79 46 56

187

Tabel 9 Verwantschap (%) in de chemische samenstelling van water tussen de monsters in de raai Rijn-Waal en de referentiemonsters Rijnwater en Grondwater in de zomer­en winterperiode

Referentiemonster Waal P2 S5 S9 SU Linge S17 S18 Rijn

Rijnwater

Veluwe

zomer winter

zomer winter

99 100

14 26

89 94

58 51

89 78

51 65

66 66

74 74

78 57

69 87

99 68

14 78

71 75

70 62

83 79

52 54

99

14

Tabel 10 Verwantschap (%) in de chemische samenstelling van water tussen de potentiaal- en landbouwbuizen, en de referentiemonsters Rijnwater en Grondwater in de zomer- en winterperiode

Meet­punt

P60 S27

PllOh P1101 S29

P170 S26

P300(l) P300(2) P300(3)

PS1 Sil

PS2 S25

PS3 S28

Grondwater-Veluwe

zomer

47 78

54 55

91 44

99 99 99

84 69

69 65

81 74

winter

72 80

58 .

54

90 43

99 •

85 87

74 81

82 79

Rijnwater

zomer

84 62

91 92

36 91

23 22 25

58 78

70 80

67 68

winter

73 61

89 •

83

46 92

20 •

56 57

65 61

67 64

188

Tabel 11 Verwantschap (%) in de chemische samenstelling tussen mengmonsters (Grondwater-Angeren en Rijnwater) en het referentiemonster Grondwater-V'eluwe met het berekende elektrische geleidingsvermogen (mS/m)

Geleiding

(mS/m)

49,9 49,9 55,6 64,4 71,6 80,7 89,1

100,2 111,6 125,6 125,6

Verhouding Grondwater-Angeren/Rijnwater

100/ 0 90/ 10 80/ 20 70/ 30 60/ 40 50/ 50 40/ 60 30/ 70 20/ 80 10/ 90 0/100

Verwantschap met Grondwater-Veluwe <%)

92 92 88 80 72 61 51 39 29 20 20

189

Tabel 12 Indeling van de uiterwaarden naar reliëf (12a) en terreinvorm (12b)

Tabel 12a Indeling van de uiterwaarden naar reliëf

Reliëfklasse Reliefsubklasse Lokaal maximaal hoogteverschil (m)

Vlaklandreliëf 1

2

< 0,25

0,25-0,5

Vrij vlak laag­gelegen reliëf 3

4

5

0,5 -1

1 -1,5

1,5 -2

Tabel 12b Indeling van de uiterwaarden naar terreinvorm

Vormgroep Vormeenheid

V Vlakten (reliëfsubklasse 1 & 2)

1 vlakte ontstaan door afgraving en/of egalisatie

2 vlakte ontstaan door ophoging

3 vlakte ontstaan door fluviatiele sedimentatie

W Welvingen (reliëfsubklasse 2 t/m 4)

1 welvingen in afgegraven terreinen

2 welving ontstaan door fluviatiele sedimentatie

3 welving ontstaan door opstuiving (rivierduin)

R Ruggen (reliëfsubklasse 5)

1 rug ontstaan door ophoging

2 rug ontstaan door fluviatiele sedimentatie

3 rug ontstaan door opstuiving (rivierduin)

D Dalvormige laagten (reliëfsubklasse 1 t/m 5)

1 sträng in afgegraven terreinen

2 sträng in natuurlijke terreinen

L Niet dal-vormige laagten (reliëfsubklasse 1 t/m 5)

1 laagte in afgegraven terreinen

2 laagte in natuurlijke terreinen

G Glooiingen (geen onderscheid 1 rivierstrand naar reliëfsubklasse)

190

Tabel 13 Overstromingsfrequenties van polders in het groeiseizoen (1 april - 31 oktober)

Polder

Waal: - Gouverneursche Polderj - Hiensche Uiterwaarden

Nederrijn: - Wolfs- en Manuswaard - Opheusden

Overstromingsfrequentie (1 maal per x jaar)

4,5 4,3

18 30

191

Tabel 14 Ecotooptypen

Letter Omschrijving Lijn (L) - of vlakvormig (V) element

Te gebruiken karterings-sleutel

W sloten, plassen

M moerassen, vochtige ruigten, pioniervegetaties, vlakvormige oevervegetaties

L,V

V

M

G

R

A

V

drooggevallen sloten •

graslanden

droge ruigten

akkers

greppels, slootkanten. oevervegetaties

en plassen

, lijnvormige

L,V

V

L.V

V

L

2

4

3

5

6

D wegbermen, perceelranden, droge sloottaluds

T taluds van rivierdijken, kaden, afritten e.d.

Fh hoogstamboomgaard Fl laagstam boomgaard Hg hagen Hs singels Hw houtwallen

V V L L L

7 8 8

Sg st

grienden struwelen

V V

7 7

B bossen (incl. populierenaan-

planten en boomweiden)

K kapvlakten

U muurvegetaties

192

Tabel 15 Gewogen gemiddelde trofie-getallen van de waterlaag voor de aanwezige vegetatietypen op basis van het gewogen gemiddelde ortho-fosfaatgehalte van de soorten

Trofieklasse bij 0-P04 -gehalte

I II III IV

<0,5 0,5 - 2,5 2,5 - 9,0 > 9,0

W26 W29 W30 W32 W33 W34 W35 W36

2,1 2,2 1,9 1,8 1,2 1,8 1,6 1,7

W 3 W 8 W14 W15 W16 W18 W19 W20 W24 W25 W27 W28 W38

7,0 8,7 5,8 7,1 3,6 5,9 4,4 3,7 4,9 4,5 3,9 2,8 2,7

W4 W5 W6 W7

10,0 17,8 11,9 9,8

W31: geen 0-P04"-getal bekend van de dominante soort (kroosmos)

193

Tabel 16 Lijst van aandachtssoorten

BBR- Nederlandse naam Nummer

Afk Latijnse naam

A. WATERPLANTEN 184 --441 442 638 640 724 851 852 -865 866 867 985 990 991 994 992 995 999 1002 1003 1041 1046 --1231 1255 1327

gewoon sterrekroos kranswier kranswier brede waterpest smalle waterpest waterviolier kikkerbeet puntkroos , aarvederkruid kransvederkruid kranswier gele plomp witte waterlelie watergentiaan spits fonteinkruid gekroesd fonteinkruid paarbladig fonteinkr. glanzig fonteinkruid puntig fonteinkruid drijvend fonteinkruid doorgroeid fonteinkruid tenger fonteinkruid haarfonteinkruid fijne waterranonkel stijve waterranonkel watervorkje kroosmos kleine egelskop krabbescheer groot blaasjeskruid

B. OVERIGE SOORTEN 5

13 27 38 46

171 187 196 198 209 232 258 325 357 382 393 412 435

wilde bertram gewone agrimonie slanke waterweegbree rosse vossestaart kleine majer zwanebloem gewone dotterbloem rapunzelklokje grasklokje knikkende distel zeegroene zegge ijle zegge wilde cichorei bont kroonkruid hopwarkruid doornappel grote kaardebol naaldwaterbies

t-E-F-y-g-w-k-g-a-B-m-u-z-j -D-i-e-h-b-A-P-d-s-r-f-V-

X-

m-1-c-

Acp-Age-AH-Apa-Amb-Buu-Clp-Cpp-Crp-Cdn-Caf-Car-Cii-Cnv-Cul-Das-Dif-Eca-

Callitriche platycarpa Chara globularis Chara vulgaris Elodea canadensis Elodea nuttallii Hottonia palustris Hydrocharis morsus-ranae Lemna trisulca Myriophyllum spicatum Myriophyllum verticilatum Nitella flexilis Nuphar lutea Nymphaea alba Nymphoides peltata Potamogeton acutifolius Potamogeton crispus Potamogeton densus Potamogeton lucens Potamogeton mucronatus Potamogeton natans Potamogeton perfoliatus Potamogeton pusillus Potamogeton trichoides Ranunculus aquatilis Ranunculus circinatus Riccia fluitans Ricciocarpos natans Sparganium emersum Stratiotes aloides Utricularia vulgaris

Achillea ptarmica Agrimonia eupatoria Alisma lanceolatum Alopecurus aequelis Amaranthus blitum Butomus umbellatus Caltha palustris var. Palustris Campanula rapunculus Campanula rotundifolia Carduus nutans Carex flacca Carex remota Cichorium intybus Coronilla varia Cuscuta lupuliformis Datura stamonium Dipsacus fullonum Eleocharis acicularis

194

BBR-Nummer

Nederlanse naam Afk Latijnse naam

463 485 493 609

2342 651 662 678 699 717 726 739 772 788 798 815

1772 859 509 877 894 928 938 940 941 949 957 982

1012 1029 1030 1045 1051 1062 1100 1114 1160 1167 1179 1185 1189 1733 1216 1254 1275 1954 1300 1340 1349 1362 1755

holpijp echte kruisdistel heksenmelk s.S. kaal breukkruid kantig hertshooi s.1. gevleugeld hertshooi engelse alant platte rus kompassla aardaker ruige leeuwetand slijkgroen echte koekoeksbloem vijfdelig kaasjeskruid sikkelklaver hertsmunt wollige munt slanke waterkers late ogentroost kattedoorn wilde marjolein karwijvarkenskervel echt bitterkruid grote bevernel kleine bevernel ruige weegbree moerasbeemdgras zwarte populier liggende ganzerik heelblaadjes klein vlooienkruid knolboterbloem grote boterbloem wilde reseda goudzuring pijlkruid bosbies geoord helmkruid gewone hemelsleutel viltig kruiskruid moeraskruiskruid bezemkruiskruid grote watereppe zeegroene muur poelruit morgenster aardbeiklaver zwarte toorts beekpunge schildereprijs oeverstekelnoot

Eqf-Erc-Eue-Heg-Hym-Hyt-Inb-Juc-Lcs-Lat-Leh-Lia-Lyf-Maa-Mes-Mnl-Mnn-Nam-Odv-Ons-Orv-Pec-Pih-Pmm-Pms-Plm-Pap-Ppn-Pos-Pud-Puv-Rab-Ral-Res-Rum-Sas-Scs-Sra-Sdt-See-Sep-Sei-Sil-Stp-Thf-Trp-Trf-Vbn-Veb-Ves-Xao-

Equisetum fluviatile Eryngium campestre Euphorbia esula ssp. Esula Herniaria glabra Hypericum maculatum Hypericum tetraterum Inula britannica Juncus compressus Lactuca serriola Lathyrus tuberosus Leontodon hispidus Limosella aquqtica Lychnis flos-cuculi Malva alcea Medicago sativa ssp. Falcata Mentha longifolia Mentha x niliaca Nasturtium microphyllum Odontites verna ssp. Serotina Ononis spinosa Origanum vulgare Peucedanum carvifolia Picris hieracioides Pimpinella major Pimpenella saxifraga Plantago media Poa palustris Populus nigra Potentilla supina Pulicaria dysenterica Pulicaria vulgaris Ranunculus bulbosus Ranunculus lingua Reseda lutea Rumex maritimus Sagittaria sagittifolia Scirpus silvaticus Scrophularia auriculata Sedum telephium ssp. Telephium Senecio erucifolius Senecio paludosus Senecio inaequidens Sium latifolium Stellaria palustris Thalictrum flavum Tragopogon pratensis Trifolium fragiferum Verbascum nigrum Veronica beccabunga Veronica scutellata Xanthium orientale

195

Tabel 17 Waterkwaliteit in relatie tot de vegetatie, getoetst aan de analysegegevens van 31-1-1991

Locatie

1 2 3 4

Linge 6 7 8

10 12 13 14 15 16 17 Rijn Waal

Vegetatie­type

4t 27 6 24 21hkpgn 3 24de bron 15kmgsvwD 28fgk9syF 32k9n 32fgk9tw 24fh 28 14j 2 2

Waterkwaliteit

Indicatie water

4 3 4 3 3 4 3 -3 3 2 2 3 3 3 4 4

Analyse O-PO/ (31-1-91)

12 9

39 3,6 2,1 4,8 0,3 0,09 3,9

33 3,9 0,6 ----3,6

Trofie-klasse

4 3 4 3 2 3 1 3 3 4 3 2

3

196

Tabel 18 Vergelijking wateropnamen provincie Gelderland (1978-1985) met karterings-resultaten Heidemij (1990)

Opname-

nr.

binnendiiks 5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

20

24

29

31

37

38

39

42

51

56

59

61

Provincie Gelderland

jaar

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1983

1983

1984

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1985

type

17

6

6

32

6

30

24

24

30

30

16

28

6

30

6

30

27

27

28

27

24

24

dgt

dit

dikwt

dgkqtuw

k

fkt

cdgk

dgku

dfkqt

gknst

ft

dgkqw

dfgkqty

bdfgkqtw

dgkU

adfgkw

jq

fkpF

cgx

cdeksx F

ku

Heidemij type

dichtgegroeid

dichtgegroeid

24

32

dgt

egkqt

dichtgegroeid

27

24

32

k

fgkqsyF

gkqu

dichtgegroeid

dichtgegroeid

16

28

6

15

6

27

19

3

28

24

24

6

fqF

et

fkqsuwy

fgqstw

kqwy

qtwy

diqt

cgkt

cfgt

fgw

Opmerkingen

waterviolier wèl in belendende sloten

exacte ligging opname onduidelijk grote waterranonkel is waarschijnlijk stijve waterranonkel grote waterranonkel is waarschijnlijk stijve waterranonkel

197

Tabel 18 vervolg

Opname-

nr.

Wolfswaard 103

120

124

127

136

138

142

145

147

148

Provincie Gelderland

jaar

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

type

27

11

19

28

32

24

28

27

32

27

chy

kt

gnu

chkw

cghkt

hjkt

gk

kr

X

gkl

Heidemij type

6 mqt

dichtgegroeid

28 q

28 ghqt

24 fh

24

28 j

dichtgegroeid

2

27 fklL

Opmerkingen

vergraven tot grote plas

198

Tabel 19 Indeling vegetatieopnamen provincie versus Heidemij in trofie-klassen

Opname-nummer

7

8

10

11

12

20

24

29

31

37

38

39

42

51

56

59

61

103

124

127

136

138

142

148

Trofieklasse opn. 1978-1985

Heidemij 1990

III

II

III

III

II

III

III

I V

III

III

III

III

IV

III

III

III

III

IV

III

III

III

III

III

III

199

Tabel 20 Absoluut (n) en procentueel (%) aandeel van de graslandtypen voor de uiterwaarden, bezien voor de karteringen van de pro­vincie Gelderland en Heidemij Adviesbureau

Type

G2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Totaal

Provincie

(n)

4

16

28

37

8

30

79

26

1

2

6

237

(%)

1,8

6,8

12,0

15,6

3,4

12,7

33,3

11,0

0,4

0,8

2,5

100

Heidemij

(n)

6

3

48

37

11

94

9

2

-

-

-

237

(%)

2,5

13,5

20,3

15,6

4,6

39,7

3,8

0,8

100

200

Tabel 21 Relatie bodemeenheid, grondwatertrap en potentiële natuurlijke vegetatie voor het binnendijk.se gebied (merendeels naar Kalkhoven et al, 1976)

Bodemeenheid Grondwatertrap Vegetatiereeks pnv

Stroomrug/oevergrond Ooivaaggronden Rd02/12/15A Rd32/35A Poldervaaggronden Rnl2/15A Rnl5/35A/C Rn32/35/55A Rn35/55C

Restbeddinggronden Poldervaaggronden B3/5 B3/5

Komgronden Poldervaaggronden Rn33/34/53/54/A Rnl4/33/34/53/54/ 73/74/C Rn 14/34/53/54/73/74 A/C

Overslaggronden Gooreerd- en vlakvaaggronden Al A l Kanteerdgronden A2

Bewoningsgronden Tuineerd- en hofeerdgronden EK15/35/55

Pol of huisterp P

Kaden en dijken < 17,5 % lutum 17,5-25 % lutum > 25 % lutum

Smalle geulvormige laagte kalkrijk kalkarm nat

VI,VII VI, VII

IV,VI,VII III IV,VI,VII IV,VI,VII

IV,VI 11,111

IV,VI,VII IV,VI,VII

II, III

IV,VI,VII III

VII

VI, VII

---

IV,VI,VII IV,VI,VII II,III

Abelen-iepenbos Essen-iepenbos

Abelen-iepenbos Elzenrijk essen-iepenbos Essen-iepenbos Fluitekruidrijk essenbos

Essen-iepenbos Elzenrijk essen-iepenbos

Essen-iepenbos Fluitekruidrijk essenbos

Elzenrijk essen-iepenbos

Abelen-iepenbos Elzenrijk essen-iepenbos

Abelen-iepenbos

Fluitekruidrijk essenbos

Fluitekruidrijk essenbos

Abelen-iepenbos Iepen-Essenbos Fluitekruidrijk Essenbos

Iepen-essenbos Fluitekruidrijk essenbos Elzenrijk essen-iepenbos

v f

V

h f g

f h

v h

v f g

f g

201

Tabel 22 De potentiële natuurlijke vegetatie van het binnendijkse gebied met bijbehorende vervangingsgemeenschappen en de verwantschap met de voor Ochten-Opheusden gebruikte vegetatietypologie (merendeels naar Kalkhoven et al. 1976)

Vegetatie Potentieel Vervangingsgemeenschappen reeks natuurlijke (beweide of gehooide

vegetatie vegetatie)

Verwantschap-typologie Ochten-Opheusden

Abelen-iepenbos Associatie van sikkelklaver en zachte haver Associatie van zacht vetkruid en grote tijm Associatie van zand- en cypreswolfsmelk

G14: vegetaties met echte kruisdistel en sikkelklaver

G16: vegetaties met akker-hoornbloem en muurpeper

Essen-iepenbos Glanshaverassociatie: - subass. van echt bitterkruid • subass. van bevertjes Kamgrasweide: - subass. van ruige weegbree

- subass. van kattedoorn

G14: vegetaties met echte kruisdistel en sikkelklaver

G13: vegetaties met gewoon knoopkruid en gewone rolklaver

G12: vegetaties met glans-haver en groot streepzaad

Fluitkruidrijk Glanshaverassociatie: essenbos - typische subass.

- subass. met grote vossestaart Kamgrasassociatie: - typische subass. - subass. met veldgerst

Gil: vegetaties met glans-haver en veldgerst

G10: vegetaties met scherpe boterbloem en veldzuring

Elzenrijk Glanshaverassociatie: essen-iepenbos - subass. met geknikte

vossestaart Associatie van waterkruiskruid en trosdravik

G4: vegetaties met ge­streepte witbol en echte koekoeksbloem G6: vegetaties met ge­knikte vossestaart en akkerkers G17: vegetaties met ge­streepte witbol en valse vos zegge

202

"S a

S B

S.* ? K

•c; te Sä»*

! " S a te Q g oe B 2 Î te ^ §•-" §•« .s *• < j w

S te

te te te -w 5 ^ te v o« s

•5:2 c .^ o ^

* ï £ 2 S o * * s w B 2 § « * "S * • §

"« 'Si B © « "5 a. « ••e è»

i 2 te 6 «

S e •.es « B ^ O te

te CJ.

<N - • * te

5

s 4> •o V) s tu

ja

a 4)

4-» • a u O •** 4> s 41 'I ô >» •** O , es

• f i u V5

4-» S es

u 4>

> s a a. 93

J = U vj

e 4> 4> E 41 6 0

6 0 S es >

>

u S

4> V

X 60 BU >

e a» 6 0 U es es

• O . S .

3 t e a. es u>

' S <«

5 «

s 4» b

M

V B O

B a> b 0 6 B

> O

b I -

> • Q . es 4>

" 3 O -= 2 * • « 3

* * S

sS S - = B v

i S

J < J 5

M «3

OC B

• f i b)

a* ** 4 )

E vi 41

• * - »

es • • -» a> M eu i>

.. T f »H

^ .M R

4 ^ 4>

S VJ

.2 4 ^ eS *^ a» eo 0)

> .. <o l -H

Ü a

^ ^ ^ 's! ô ^ i -^ (V

'B § ! ^ 7 00

•Is

W B a> ^

S E

s ni N 4» ** 2 i <« a» "* « « S« E M > g g SS L. U 4»

> > S es es - o

J 3 £ V B B U es « « M M "S a» a» -g

S E i

OU , B

'C s 2 S

~ S g S« _ fc"

«- B t ! 4» 4» • -"SU* _ Ä ~ B U > 4» 4) > b O B 4) J 3 4»

es ï -^ 1 &S B ^ » es « • *

^ *rf a» * * Si B g Ë s B m va V J W J V 3 V 3 U ) M U ) V 3

.ÏÏ .M .22 • - « [« <ß . -*•+* '•+* "Ä 'S tG o* tf3 "S CC CQ CQ C3 03 * - » * r f • * - • • * - * ^ J V V 4> U U W) ÖD OC (30 5 0 V V V w ^ > > > > > rr (*i «s Un © l-H 1—I l-H 1-H I-H

CJ u o o o

es . 2

es h 41 > es

4>

8.a VI

es b 41

> es J = VI S es

e> O

es VI es u OC

E es

O tt

••aaS CS 4> 4> OC OC o c 41 41 4»

> > > 1-1 <-H 0 0

4> es

'5 'S <-> es o j>

g | B

2 3.2 " , > V3

» . 2 s B 0 . - 2 es >> S

E es u

-4^

41 J 2

41 T 3 ^3 ^ B 4>

4> 4>

^ .* •*rf 4)

E M 4>

-4^

es -4-* 4> OC 4>

> ..

9 0

VI

es 6 0

.* B

1 N

4- * _4»

"C B 4)

4 - *

.*' #B

'3 •Q •*ê 41

E V } 41

•»H

es 4 ^ 4> oe 4>

>

T f

O ûJ

v> u

4>

4>

es

e 4>

es es

«#

O

> a 'fi 4 1 OC

•4-* 4 )

E

a 41 6 0 41 >

4)

M S

fi £ s i: o

s 4)

6 0

es es -e

h

es es 4> N os

• B

S 4*

B

• O M

J 3 4)

O i

£ â a O 4) 4> O - £ O *» g "O ,-ï 3 Î3 «» S es u h

• s i s r 4i ;

H E js

o I.-2 a 5 t. *

2 OC

V) _

es ai U 4> 0 0 0 0

u

Ë * V]

o ., Ä V)

o « S 4. 3 u O es

•g N es

* J

03

fi V) 4) VI

O > 41 O h. OC

4)

4-* es

V)

es V3 es 6 0 E es

ë V]

es

3 VI 4»

• B U V3

Q .

1

U O

V) es B 4>

* 4>

4)

** es O V)

es X, 41 41

* 06 U.

B JA 4> 6 0

B es > .2 "•4-»

es '% Vi Vi

<

-4M»

es es te 4> V) V)

>

4) *p4

es

'i VI V] es Vi es 6 0

4>

S

4) -

S3 u 3 6 0 U.

U> 6 0

H lm ~

0 Al

r o o ^ a. s Ta t . L> .-. e 4>

« vî «C 4>

Cf fi 41 "" S 4>

§ | Ë — JS va

E V) O •ç 'S o

-4^ 3 o

JS 4 ^ J= U es

N

bran

c m

, te

rzoe

£ ,2 es .tî

"3 60-S -3 O 60 3 U a s a o 4> * "° ^

•4J 4^ *. M

zwar

sc

hie

nete

l sm

ee

; en

hiet

wi

katw

il

V3 £J O w B

utoo

ib

I met

: w

ilg e

5 4> T!

Zac

hthi

-s

truw

e am

ande

«s o

v .

Tabel 24 Syntaxonomische verwantschap van de watervegetaties

Type Overeenkomende syntaxa volgens Westhoff en Den Held (1975) ( ) = fragmentarisch

1 2 3 4 5 1A3 6 1A1 7 5Ba3 8 (5Ba)

14 5Ba9 15 lAa 16 5Aal 18 5Abl 19 (5Bb) 20 5Bbl 24 (5Ba) 25 5Bc 26 5Ba 27 (5Bc) 28 5Ab 29 lAa5 30 5BalO 31 32 5Ba 33 5Ab 34 (5Ab, 5Ba, 5Bc) 35 SBalO 36 5Ba5 38 4

204

Tabel 25 Syntaxonomische verwantschap van de moerasvegetaties

Type Overeenkomende syntaxa volgens Westhoff en Den Held (1975) ( ) = fragmentarisch

1 2 HAb 3 16Ab (llAb) 4 19Bbl 5 19Bb3 (19Bb2) 6 (19Aalc) 7 19Aalc 8 19Ba7 9 19B

11 19Ca7 12 19Ba 13 19B 14 19Bal 15 (19Ba9) 17 19Ba4 18 19Ba2 19 19Ba6 20 (19Ca5) 21 (19Ca5, 19Bb)

Tabel 26 Syntaxonomische verwantschap van de graslanden

Type Overeenkomstige syntaxa volgens Westhoff en Den Held (1975) ( ) = fragmentarisch

1 16Ab 2 16Ab2 (19Bb) 5 19Ca7, 16Ab2 6 16Ab2 7 16Ab 8 16Ab 9 16Ab8

10 16Ab8, 25Ba 11 16Ab8, 25Ba3 12 25Bal 13 (25BA1C)

205

Tabel 27 Syntaxonomische verwantschap van de ruigten en akkers en muren

Type Overeenkomstige syntaxa volgens Westhoff en Den Held (1975) ( ) = fragmentarisch

R2 17 R4 16Abl A2 (12Aa) A3 (12Aa)

Tabel 28 Syntaxonomische verwantschap van de kruidachtige, lijnvormige vegetaties

Type Overeenkomende syntaxa volgens Westhoff en Den Held (1975) ( ) = fragmentarisch

3 19Ba7 4 (16Ab, 19, 25Aa, 25Ba) 7 17Aal, 25Bal (12Bb) 8 17 9 16Ab

10 16Ab, 25Ba 11 25Balb 12 25Balc 13 25Balc (21Aa)

Tabel 29 Syntaxonomische verwantschap van de grienden, struwelen en hagen

Type Overeenkomende syntaxa volgens Westhoff en Den Held (1975) ( ) = fragmentarisch

2 33Aal 3 33Aa3 4 (34A) 5 (34A)

Tabel 30 Syntaxonomische verwantschap van de singels, hout­wallen, bossen en kapvlakten

Type Overeenkomende syntaxa volgens Westhoff en Den Held (1975) ( ) = fragmentarisch

2 16Ab, 17A, 25 3 17 (16Ab, 25) 4 16Ab, 19 (25A, 17)

206

T3

'-5

*•*

S 6«

.5?

.6« O

££-# - * • « V

*l*/ * ,,". « *** * *

'^*;:^\'--. *;*,', */.*-'**** V * * - * ». * • i f " i j . - \ i l ^ *

n^ isw " v v^S: •v tKf-••• • • s

?'; X-

r- Î-"

ï r

t,,(D M'o> JR c £ üu

.*#

,#__ ^ T ~ e n ;

,

f *

m •

K '

;;

(V i *

• a è

c

• o

• ^ l

*

4 s* a e §

• R

a 1 5 5

fee

1 -6«

0

9

8

7

6

5

4

-

/

_ J

/

ft'

Waal

— ' - ^ f^

L 1 nge

Maaiveld _ _ B-8-1990

28-B-1990 25-9-1990

* • - " • = — -

^

/

R l j n

1 2 3

A f s t a n d (km)

Fi£. 4 Dwarsprofiel tussen Waal en Rijn met gemeten grondwaterstanden op 8-8-1990, 28-8-1990 en 25-9-1990

0

9

8

7

6

5

A

-

-

I

"

-

-i

Maal vol H _ 29-10-1990 _ . 22-11-1990

13-12-1990

v.. ^ .

' \ / x ^ " \ / v >

•v

>

WaaL L l n g e R l j n

1 2

A f s t a n d (km)

Fig. 5 Dwarsprofiel tussen Waal en Rijn met gemeten grondwaterstanden op 29-10-1990, 22-11-1990 en 13-12-1990

212

10

9

8

7

ó

5

4

- _

-

/

-

1

\X--~—\ \ \ ^

- J

Waal

Maalvplrl _ _ _ 8-1-1991

30-1-1991 28-2-1991

^ _ _ ^ _ _ _ ^ - ' 1

\ ^ "•* - -~ ' „ N

\ 1

— __ _ _ J

1

"

L

i

L I n g e R i j n

1 1 1 1

0 1 2 3 4 5

A f s t a n d (km)

Fig. 6 Dwarsprofiel tussen Waal en Rijn met gemeten grondwaterstanden op 8-1-1991, 30-1-1991 en 28-2-1991

213

100

50

-50

3 8> - 1 0 0

> -,50

-200 -

-250

-300

-350

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

Fig. 8 Grondwaterstanden in potentiaalbuizen PllOh en P1101, en landbouwbuis S29 in 199011991

0

- 5 0

5 -100 "0

ï 1 -150

> 0

i->

2 -200 8-

-250

-300

-

-

-

-

O.

aug sep

?

?

okt nov i f i

; \ i ^ ,

*

d e c

#%

• \

J an

k \ t

\/\

\ 1

f e b

\

kr'

-e.

,o-

m r t

527 P60

-Q—--0

a p r

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

Fig. 9 Grondwaterstanden in potentiaalbuis P60 en landbouwbuis S27 in 1990/1991

215

S26

-20

-40

-60

> 6 » -80

100

-

-

-

ô -

aug

1

O---- 0

s e p

- - ô - - ^

o kt

t

i

/,é

nov

"^4

d e c J an

* ^ P17C

feb mrt apr

-120 -

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

Fig. 10 Grondwaterstanden in potentiaalbuis P170 en landbouwbuis S26 in 199011991

1

1

> d

0)

1 •

0

-20

-40

-60

-80

-100

-120

-

- a u g

/&,_

sep

V"*~

o k t

F J f ®

/ / ' iß

nov

$

'il y \ É \

K$

dec J an

\

K

f e b

A -0

^

^ \

m r t

P300(1) P300 (2) P300 (3)

~ ^ v - = ^

apr

• i

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

Fig. 11 Grondwaterstanden in potentiaalbuizen P300(l), P300(2) en P300(3) in 199011991

216

0

- 20

-40

-60

-80

-

-

-

a u g

s e p

V''

o k t

b

r

nov

%

' V"K

d e c

$t '

\ \

J an

< $ > — * - -

\

\ *

feb

0 ©

\~<2>,

m r t

31 1 PS1

0 —-O

a p r

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

Fig. 12 Grondwaterstanden in potentiaalbuis PS1 en landbouwbuis Sil in 199011991

-20

-40

-60 -

-80

-\00

-120

$ 0 S23 <&— — -o S25 « ^ PS2

aug sep okt nov dec Jan feb mrt apr

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

Fig. 13 Grondwaterstanden in potentiaalbuis PS2 en landbouwbuizen S23 en S25 in 1990/1991

217

-20

-40

"O

9 m - 6 0

> ô J -80

-100

120

$ 0 S28

-O

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

Fig. 14 Grondwaterstanden in potentiaalbuis PS3 en landbouwbuis S28 in 199011991

0

- 2 0

- 4 0

- 6 0

- 8 0

- 100

- 120

-

V

aug

& - A

ßSx>

sep

O • t

o k t

/ • * * '

/ ®'

nov

\ /f>-*\

«•'

dec J an

» »

^\y V

f e b m r t

S13 SI 3d

f 1> 9

a p r

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

Fig. 15 Grondwaterstanden in potentiaalbuis S13d en landbouwbuis S13 in 199011991

218

V,.

' N l

oc

5 g

Ol

o

•2 o

/

f

S n i*5

• /--.-

10

O «> RUn O— — -o Waal S _<> Llnge

Ó - o—e-<s> o o — ^

mrt apr

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

Fig. 17 Rivierstanden van Rijn, Linge (beneden) en Waal in 199011991

o-- • o « - - * . . . . « - ^

^-<3>

^ _<j bovenst rooms benedenstrooms

£> O

aug sep okt nov dec Jan feb mrt apr

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

Fig. 18 Waterstanden van de Linge in 199011991

220

* * * * * * * . # # * • ••••

JC

* ' • *

o Q.

c E

c v

- E - "-I 8

Il h i ?p "1

8 v E

I I I S e

1 2

«

s

s •A*

I 8 •e. «

o • e

•o • • 1& ^

B

~J c

%.£ 3 9 •9 -

.... lift f

ft S a •*; e

8$

• §*•

-Si Ui

I S

•I

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

- 1 0

- 2 0

- 3 0

- 4 0

- 5 0

-

-

-

-

- ! At

..L.iHdu

i

^- ~v~ :.

\ N\ "•• •

\ . \ .

N ^ ' 1 RLob

<%

< i i i i i i i i

Th

, 20 40 60 80

Verwantschap met Zeewater (%)

00

Eigen Monsters ^_ _£> Mengmonsters Veluue-Rljn (Lijn 1) 0 o Mengmonsters Angeren-Rljn (lijn 2)

LiHau Referentiemonster Grondweter-Veluue LlAng Referentiemonster Grondwater-Angeren RLob Referentiemonster Rijnwater Th Referent l etnonster Zeewater At Referentiemonster Regenwater

Fig. 23 Verwantschap van monsters met referentiemonsters IAH du en Th

225

Rivierdynamiek

Hydrodynamiek

- overstroming - grondwaterfluctuatie - waterkwaliteit

Morfodynamiek

• sedimentatie - erosie

Fig. 24 Rivierdynamiek

60

50

? «

o- 30 •

20

10 -

U 1 ^ A 1-7-f-n 17771 V/f/

G2 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14

Uiterwaarden

Aanwezige vegetatietypen (LID code)

0 %1982

R3 % 1990

Fig. 25 Verschuivingen van de graslandtypen

226

verschu iv ing b i n n e n G5 n = 16

6,25 (6,3%)

12,5(12,5%)

12,5(12,5%)

verschu iv ing b i n n e n G7 n = 37

2,7 (2,7%)

16,22 (16,2%)

32,43 (32,4%

37,5(37,5%) 16,22(16,2%)

31,25(31,3%) S = stabiel 18,92 (18,9%)

Fig. 26 Verschuiving binnen graslandtype G5 Fig. 27 Verschuiving binnen graslandtype G7

verschu iv ing b i n n e n G9 n = 30 verschu iv ing b i n n e n G10 n = 79

6,67 (6,7%) 3 - 8 5 <3 '8%) 1,28(1,3%) 10,26(10,3%)

6,67 (6,7%)

13,33(13,3%)

23,33 (23,3%)

42,3 (42,3%)

50 (50,0%)

17,95(18,0%)

23,08(23,1%)

S = stabiel 1,28(1,3%)

Fig. 28 Verschuiving binnen graslandtype G9 Fig. 29 Verschuiving binnen graslandtype G10

verschu iv ing b i n n e n G11 n = 28

7,68 (7,7%) 7,69 (7,7%)

3,85(3.9%) ^ . „ „ „ ^ v v v » . ^ ^ ^ v v v v ^ 7,69(7,7%)

11,54(11,5%)

61,54(61,5%)

S = stabiel

Fig. 30 Verschuiving binnen graslandtype Gil

227

« B CU

E

6 e

f 3 «Ë fc-S, O CA • -

fi -* — 4) — »

•9 I S

.S ° IS

•o B 03 N

4>

E es B >> "O O <s u

o S 4)

hl V

C/3

V « 4 es ** B 4»

e '•5 CA

B

4>

CA O u

• * *

CA

•o e °C M

«ta O • o s es s

— es ** CA

E E

•o O

X )

B

„ O

4> 13 ""* *4>

•3 S

<u <A 2 O 4?

X) . *

B s e ­es es S

"S fi «

.3 § 3 es " " S • « J5 S E "»

g Sw • • S B

s?|.-a « o £

8?'S I es cs o J JB N

C es

- S 4» B

• O v

•3 S-M NM

• * A * * B . _ „j S <A >- W S * * 'S : = >

s a

el "O

'3 3 Ui

t- ' S

g o

s S

'S "« es o

II "2 »? E W o „ O Ja! h . -

4» e o o ~ N o» 'S 3 § o" B o» . u CA

ta «5

4» ©

"£ -0

g s «« 8" ü 'T o* s h w

.s « o a •£.•© M o dl es S <fl

, f l ü H

«M es* .SP'S « B *ï 2 'Z J2 'S S ta h B B « t l V

CA ~ U B

M J O *

. • S o a » eu "O fi U SA *"

v v e i E « g O B J 2 N i ^ £ V V O - j -o

S .E « 3 ~ . *

j s -S ' p • O B ?

£?£ §

S Is S 8P«<§

• " 4 *

SS fi o-

I S A S 1/3 41

O 4>

B ÇA 4» O

S Ä X 4>

. " >

S "

IA

13 M

1 41

X? U

C/3 • 4 * 4)

E IA O

4* O U

M 4>

• a B O

*J* u O O CA

E o o A

M .

'S 'C

4> B

U 4> C/2 A

U

4> -4-*

es ? 'S-4> B

W 61)

"es ^

B eu 4, . -•a >B . s u 3 C/2 u ^ ^

^ (A

e* g ' 3 e>e -** es e B 4>

o „ .-S o. O 4» 4»

5 ~ ï — 1_ es

B ' S N

S 3 ^

gém

i

e pop

be

el,

1 3 •** CS

E S 4> S ? * i ^ es

S ! i *• .s *• B ifl 1» « u *

2 « 2 £ E a

CA

O

B 41 U 4»

3 a. o o.

o. 41

E IA" O

J O

1 •o BC B 4>

E 41 M S 4>

4)

"3 M

8

4> -4-»

es ? N

v,

4> 4 1

-U O)

ti 3

A es

% S es

x o

£ S »"g « a»

•B X _ÇV

4> o

s 8

^ B J i _ {

« 4»

4» <!

B .

.2 ä C« « _ b. .= o 4> 3 Ä

S U B 3 . * 4» a >> a o es 4»

a. ? &

B 4) B

41 X I

Ë IA

es « B B

"O ^ O « T* 4>

>» es •B ?

•£E -4-i

u o

£.25

41 • a

B

B es 4> <«->

IA 4* L.

"g Ö B 'S 8 0

.2P 2 h -

« •§ 2 +* ^s *^

I Si

41 4)

Ë %

S -B J*> IA •o « o 2 u es

* 2 x: °-

(A

OU -ta»

B J= "C 4»

> -4>

"O B O Q.

•3 B O

4> V 4> «3 g es — 41 B M es 4» •a >

•S e •S •s

s « c

t s: 4>

<u

•es

«a .-U!

§ c ^ > ^ :%> Q

'« s Ï 3 TS <u

k «

l e Sa «

If le Et.

^ îr, '

: ^ c QJ <u £ a

P m P <D :=• c £ £ • i - £ - 5 -£ £ ™ : o> ^ *S ^f ™ £ c s

e

BS.