Click here to load reader

EESTI KEEL I ASTE - fileEESTI KEEL I ASTE ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID Põhikooli eesti keele kui teise keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1) omandab eesti keele oskuse tasemel,

 • View
  247

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of EESTI KEEL I ASTE - fileEESTI KEEL I ASTE ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID Põhikooli...

 • EESTI KEEL I ASTE

  PPE- JA KASVATUSEESMRGID

  Phikooli eesti keele kui teise keele petusega taotletakse, et pilane:

  1) omandab eesti keele oskuse tasemel, mis vimaldab iseseisvalt toimida eestikeelses keskkonnas

  ning jtkata pinguid eesti keeles;

  2) omandab oskuse edaspidi vrkeeli ppida ja oma keeleoskust pidevalt tiendada;

  3) mistab eesti kultuuri ja teiste kultuuride erinevusi ja mtteviiside mitmekesisust ning vrtustab

  neid;

  4) tunneb huvi Eesti kultuurielu vastu, huvitub eestikeelsetest kirjandusteostest, teatri- ja

  filmiloomingust, raadio- ja telesaadetest ning trkimeediast;

  5) oskab kasutada eakohaseid eestikeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, snaraamatuid,

  internetti), et leida vajalikku infot ka teistes ppeainetes ja vljaspool ppetd.

  EESTI KEEL I KLASS PPESISU

  Teemavaldkonnad

  Mina ja teised. Enese, pereliikmete ja sprade tutvustamine.

  Kodu ja lhimbrus. Kodukoht; kodukoha loodus; kodused toimingud.

  Eesti. Suuremad linnad; aastaring.

  Igapevaelu. ppimine ja t. Tervis; koolipev, koolitee, kauplused ja kaubad

  Vaba aeg.

  pikus esitatud teemade ring: kool, koolitegevused, pere ja kodu, julud, aastaajad, tervis, Eesti,

  loodus.

  PPEKIRJANDUS

  Inga Mangus, Merge Simmul

  pik Minu eesti keel 1. osa

  pik Minu eesti keel 2. osa Tvihik lahtiste tlehtedega Minu eesti keel Lauamngud,

  lasteraamatutd

  PITULEMUSED TABELINA

  Eesti keel teise keelena I KLASS

  Tegevused

  Klass

  pitulemused lhtuvalt skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa keeleppe

  raamdokumendis: ppimine, petamine ja hindamine

  Suuline tekstloome (rkimine)

  Skaalatabel 1. ldine

  rkimisoskus 1. kl Nimetab asju ja objekte enda mber, moodustab lihtsaid fraase

  Skaalatabel 2. Pikk

  monoloog: kogetu

  kirjeldamine

  1. kl Nimeteb oma pereliikmeid, asju enda mber

  Skaalatabel 5. Suuline

  esinemine 1. kl Loeb lihtsamaid luuletusi peast

  Kirjalik tekstiloome (kirjutamine)

  Skaalatabel 6. ldine

  kirjutamisoskus 1. kl Kirjutab snu ja thti.

 • Skaalatabel 7.

  Loovkirjutamine 1. kl Kirjutab snu, mis vastavad konkreetsele ksimusele

  Kuulamistoiming (kuulamine)

  Skaalatabel 12. ldine

  kuulamisoskus 1. kl Suudab jlgida vga aeglast ja hoolika hldusega juttu tuttava teema

  raames (mrksnade abil)

  Skaalatabel 15.

  Teadeannete ja juhiste

  kuulamine

  1. kl Mistab lhijuhiseid

  Lugemistegevus (lugemine)

  Skaalatabel 17. ldine

  lugemisoskus 1. kl Mistab vga lhikesi, lihtsaid tekste fraashaaval, leides tuttavaid nimesid,

  snu ja tuntumaid fraase ning lugedes vajadust mda mitu korda.

  Suuline suhtlus

  Skaalatabel 24. ldine

  suuline suhtlus 1. kl Mistab vga lhikesi, lihtsaid tekste fraashaaval, leides tuttavaid nimesid,

  snu ja tuntumaid fraase ning lugedes vajadust mda mitu korda.

  Skaalatabel 25. Emakeelse

  vestluskaaslase mistmine 1. kl Mistab igapevaseid vljendeid, mis aitavad konkreetseid lihtsaid elulisi

  asju ajada.

  Skaalatabel 26. Vestlus 1. kl Oskab end tutvustada. Oskab ksida, kuidas lheb, ja kuuldule reageerida.

  Skaalatabel 29.

  Eesmrgiprane koost 1. kl On vimeline mistma. Oskab jrgida lhikesi lihtsaid npuniteid.

  Skaalatabel 30. Toimingud

  kaupade ja teenuste

  ostmisel

  1. kl Oskab paluda, et talle midagi ulatataks vi antaks;

  Skaalatabel 31. Infovahetus 1. kl Mistab ksimusi ja juhtnre, kui need on esitatud aeglaselt ja

  selgesnaliselt. Oskab esitada lihtsaid ksimusi ja vastata samalaadsetele

  ksimustele.

  Skaalatabel 32. Ksitleja ja

  vastaja roll 1. kl Oskab ksitletava rollis vastata lihtsatele ja otsestele ksimustele oma isiku

  kohta

  Tekstid

  Skaalatabel 40. T tekstiga 1. kl Oskab mber kirjutada ksiksnu

  Suhtluspdevus

  Skaalatabel 42. Snavara

  ulatus 1. kl Teab vga lihtsaid snu ja fraase mne konkreetse olukorra kohta.

  Skaalatabel 45.

  Hlduspdevus 1. kl Hldab igesti , , , .

  Skaalatabel 46.

  igekirjaoskus 1. kl Oskab kirja panna oma nime, lihtsamaid snu.

  Skaalatabel 47.

  Keelekasutuse olukohasus 1. kl Oskab kasutada kige lihtsamaid igapevaseid viisakusvljendeid

  Skaalatabel 51. Teksti

  selgus ja sidusus 1. kl Oskab siduda snu ja fraase phisidendite abil nagu ja, sest

  PITULEMUSED

  1. klassi lpetaja:

  1) teab eesti thti ja hlikuid

  2) saab aru lihtsatest igapevastest vljenditest ja lhikestest lausetest;

  3) Aktiivselt osaleb tunni tegevuses

  4) reageerib adekvaatselt lihtsatele ksimustele ja korraldustele;

  5) suhtub positiivselt eesti keele ppimisesse;

  6) oskab petaja juhendamisel ttada nii paaris kui ka rhmas.

 • EESTI KEEL II KLASS

  PPESISU

  Teemavaldkonnad

  Mina ja teised. Enese, pereliikmete, kaaslaste ja sprade tutvustamine ning kirjeldamine.

  Kodu ja lhimbrus. Kodukoht; kodukoha loodus, perekondlikud

  sndmused.

  Eesti. Suuremad linnad; aastaring; rahvakalendri thtpevad.

  Igapevaelu. ppimine ja t. Tervis; koolipev, koolitee.

  Vaba aeg. Lemmiktegevused, mngude ksklused ja juhendid.

  pikus esitatud teemade ring: kool, klassikaaslased, nende vlimus, reeglid, kodu ja kodused

  toimingud, aastaajad looduses, aastaajad ja thtpevad

  PPEKIRJANDUS

  Inga Mangus, Merge Simmul

  pik Minu eesti keel 1. osa

  pik Minu eesti keel 2. osa Tvihik lahtiste tlehtedega Minu eesti keel Keeletabelid ja

  kaardid

  Lauamngud, lasteraamatutd

  PITULEMUSED TABELINA

  Eesti keel teise keelena I KLASS

  Tegevused

  Klass

  pitulemused lhtuvalt skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa keeleppe

  raamdokumendis: ppimine, petamine ja hindamine

  Suuline tekstloome (rkimine)

  Skaalatabel 1. ldine

  rkimisoskus 2. kl Oskab moodustada lihtsamaid fraase, kirjeldab objekte

  Skaalatabel 2. Pikk

  monoloog: kogetu

  kirjeldamine

  2. kl Nimetab ja kirjeldab asju, inimesi pitud teemade raames

  Skaalatabel 3. Pikk

  monoloog: phjendamine ja

  selgitamine (nt vitluses)

  2. kl Kasutab lihtsaid lauseid, vis vljendavad tema suhtumist, kasutades sest

  Skaalatabel 4. Teadete

  edastamine 2. kl Lihtne telefonimng

  Skaalatabel 5. Suuline

  esinemine 2. kl Loeb lihtsamaid luuletusi ja kirjeldusi peast

  Kirjalik tekstiloome (kirjutamine)

  Skaalatabel 6. ldine

  kirjutamisoskus 2. kl Oskab kirjutada lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid.

  Skaalatabel 7.

  Loovkirjutamine 2. kl Kirjeldb ksiksnu, mis vastavad ksimustele vi laahendavad lesannet

  Kuulamistoiming (kuulamine)

  Skaalatabel 12. ldine

  kuulamisoskus 2. kl Suudab jlgida vga aeglast ja hoolika hldusega juttu tuttava teema

  raames

  Skaalatabel 15.

  Teadeannete ja juhiste

  kuulamine

  2. kl Mistab lhijuhiseid

  Lugemistegevus (lugemine)

  Skaalatabel 17. ldine

  lugemisoskus 2. kl Mistab vga lhikesi, lihtsaid tekste fraashaaval, leides tuttavaid nimesid,

  snu ja tuntumaid fraase ning lugedes vajadust mda mitu korda.

 • Skaalatabel 18.

  Kirjavahetuse lugemine 2. kl Mistab lhikesi ja lihtsaid postkaardisnumeid.

  Skaalatabel 20. Lugemine

  info hankimiseks ja

  arulemiseks

  2. kl A1 Saab aru lihtsama sisuga teadete ja lhikirjelduste mttest, eriti kui pilt

  teksti toetab.

  Suuline suhtlus

  Skaalatabel 24. ldine

  suuline suhtlus 2. kl Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner on nus teda parandama,

  eldut aeglasemalt kordama vi mber snastama. Oskab esitada lihtsaid

  ksimusi ja sellistele ksimustele vastata.

  Skaalatabel 25. Emakeelse

  vestluskaaslase mistmine 2. kl Mistab igapevaseid vljendeid, mis aitavad konkreetseid lihtsaid elulisi

  asju ajada

  Skaalatabel 26. Vestlus 2. kl Oskab end tutvustada ja kasutada vga lihtsaid tervitus- ja

  hvastijtuvljendeid. Tunneb viisakusreegleid

  Skaalatabel 29.

  Eesmrgiprane koost 2. kl On vimeline mistma ksimusi ja juhtnre, kui need edastatakse talle

  selgelt ja aeglaselt. Oskab jrgida lhikesi lihtsaid npuniteid.

  Skaalatabel 30. Toimingud

  kaupade ja teenuste

  ostmisel

  2. kl Oskab paluda, et talle midagi ulatataks vi antaks; oskab teiste ksimise

  peale asju ulatada vi anda.

  Skaalatabel 31. Infovahetus 2. kl Mistab ksimusi ja juhtnre, kui need on esitatud aeglaselt ja

  selgesnaliselt. Oskab esitada lihtsaid ksimusi ja vastata samalaadsetele

  ksimustele. Oskab moodustada lihtsaid lauseid, mis puudutavad tema

  vajadusi.

  Skaalatabel 32. Ksitleja ja

  vastaja roll 2. kl Oskab ksitletava rollis vastata lihtsatele ja otsestele ksimustele oma isiku

  kohta

  Kirjalik suhtlus

  Skaalatabel 34.

  Kirjavahetus 2. kl Oskab kirjutada lhikest ja lihtsat postkaarditeksti.

  Skaalatabel 35. Teated,

  snumid ja plangid 2. kl Oskab kirjutada oma nime, aadressi, vanust.

  Tekstid

  Skaalatabel 40. T tekstiga 2. kl Oskab mber kirjutada ksiksnu ja lhemaid trkitekste.

  Suhtluspdevus

  Skaalatabel 42. Snavara

  ulatus 2. kl Teab vga lihtsaid snu ja fraase mne konkreetse olukorra kohta.

  Skaalatabel 45.

  Hlduspdevus 2. kl Hldab igest , . .

  Skaalatabel 46.

  igekirjaoskus 2. kl Oskab mber kirjutada tuttavaid snu ja lhikesi kibefraase, nagu

  lihtsamad sildid ja juhised, tarbeesemete ja poodide nimetused jms.

  Skaalatabel 47.

  Keelekasutuse olukohasus 2. kl Oskab kasutada kige lihtsamaid igapevasei

Search related