Click here to load reader

EESTI KEELE AJALOOLINE GRAMMATIKA I

 • View
  268

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of EESTI KEELE AJALOOLINE GRAMMATIKA I

 • EESTI KEELE AJALOOLINE GRAMMATIKA

  Hlikulugu

  I

  1 9 8 0

 • TARTU RIIKLIK LIKOOL

  Eesti keele kateeder

  EESTI KEELE GRAMMATIKA

  Hlikulugu

  A. Kask

  1.vihik

  AJALOOLINE

  TARTU 19 8 0

 • Val;)v8tei "A^^^Eask, Eesti keele ajalooline grasnmatika 1. Haalikulugu. ** Tartu, 1972, lk. 1-92.

  Kinnitatud filoloogiateaduskonna ntikogus 19. mail 1980.

 • I . S I S S E J U H A T U S .

  Eesti keele ajalia^u, selle aiiiestiJc ja ssssassswsssass;

  lesazided.

  2- Keelt kui hiskondlikku aiitust saab tiel iaral

  mista alles siis, kui suudetakse nidata faissuguste sea

  dusprasuste alusel ja miks ks Ti teine keelend on kuju

  nenud selliseks* nagu ta seda on aeie tnapeva keeles*

  Vastuse neiuiele ksiisustele annab keele ajalugu*

  Eesti keele ajalugu jaguneb kahte suurde ossa nioelt

  eesti kirjdiceele ajalooks ja ajalooliseks gramaiatikaks*

  Eesti kirjakeele ajalugu vimaldab valgustada eesti keele

  arenemiskiku lhemas minevikus, alates XVI sajandist,kau

  gemat ajalugu aga selgitab eesti keele ajalooline gramiBa-

  tikso

  Ajalooline grammatika jaguneb omakorda vastavateks

  osadeks* Ajaloolise grammatika esimeseks osaks on ajalooli

  ne hlikupetus, mida meie keeleteaduslikus kirjanduses

  nlm

 • neaiisest ja arsneajissst aegade jooicsui.

  Peale ajaloolise grammatika on aga eesti Iceele ajaloo

  tielikumaks aSiatmiaeks vaja tunda ka ajaloolist sSnavara-

  6petust eiik diatapoonilist leksikoloogiat.

  2. Keele ajalugu oa kige tiJtiadamas seoses hiskonna

  ajalooga, vastavat keelt kneleva rahva ajaiiooga. See seos

  avaldub keelte ldises aveaejoises sugukonna- ja himukeel

  te kaudu rahva- ja rahvuskeelteks* see seos avaldub aga ka

  iga ksiku keele ajaloos. Mii suuidaaie mista eesti keele

  arenemist alles siis, kui saaoe jlgida tema kujunemist

  seoses teiste sooe-ugri keeltega, tema murrete kujunemist

  sltuvalt oiaaegsete himude asustusest, muistsetest maa

  kondadest ja kihelkondadest, temas leiduvate'vraste kee

  leliste sugemete esinemist sltuvalt kokkupuudetest naaber-

  rahvastega, tema snavara kujunemist seoses rahva tegevus-,

  t- ja elualadega, seoses eesti kirjanduse ja kultuuri

  ldise arenemisega. Kige ilmekamalt avaldub see seos kir

  jakeele ajaloos, vhemal mral aga ka ajaloolises gramma

  tikas-

  Eesti keele ajalugu on seotud rea naaberdistsipliini-

  dega, eelkige ajalooteaduse eri harudega. Keele ajaloo

  mistmiseks on oluline silmas pidada peale idajaloo ka

  arheoloogiat ja etnogx'aafiat. Veelgi enam tuleb arvestada

  filoloogilisi distsipliixi - rahvaluulet ja kirjandusaja

  lugu, Kige tihedataalt on aga eesti ksele ajalooline gram

  matika seotud puhtkeeleliste distsipliinidega, nagu seda

  on eesti dialektoloogia ja sugulaskeelte, eriti soome keele

  kursus. Eesti murrete ja sugulaskeelte materjalide lhem

  uurimine vimaldabki teha jreldusi vastavate keeleliste

  nhtuste kujaneaiise kohta.

  iSesti keele ajaloolise hlikupetuse lesandeks

  on jlgida, missugune on meie tnapeva eesti keeles esine

  vate hlikute ajalugu, nidata, missugused hlikud on

  silinud oma varasemal kujul, missugused kvalitatiivsed

  vi kvantitatiivsed muutused on toimunud hlikute arene-

  4

 • mlsel, oiissugused hlikud vi hlikuhendid on varased,

  missugused hilised.

  St eesti keele hlikuline kulg aegade jooksul on muu-

  tunud, seda nitab juba meie varasema kirjakeele vormide

  jlgimine* On ju teada, et veel Mdlleri ja Stahll pevil,

  s.o. XVII sajandi algupoolel tarvitati praeguse s5na a^

  asemel sSnaikuju auwo, mis hiljem arenes auo, siis auu ja

  15puks kujuliseks. Seda arenemiskiku vib mrkida jrg

  miselt: auvo S auo y auu >au. Silt selgub, et varasem v la-

  blaalvokaallde naabruses on kadunud ja varasem jrgsilbi

  o on muutunud u-ks. Samasuguseid muutusi, olgu varasemaid

  v6l hilisemaid, vib mrkida ka teiste hlikute phul.

  Need muutused on toimunud teatava seadusprasuse kohaselt

  ja ajaloolise grammatika lesandeks ongi neid muutusi ning

  nende esinemise seadusprasust jlgida ja selgitada. Mitte

  alati ei ole aga keele vanemad vormid kttesaadavad joeie

  varasematest kirjalikest mlestusmrkidest. Sel puhul tuleb

  varasemate vormide selgitamiseks ja rekonstrueerimiseks

  kasutada veel teisigi allikaid*

  Eesti keele ajaloolise grammatika allikat e-

  n a tuleb peale kirjakeele vanemate mlestusmrkide kasu

  tada veel rahvalaulude keelt, kus on silinud

  hulk mitmesuguseid varasemale keelele omaseid jooni, ni

  teks v61b siin puududa iSpukadu (ksi noori meesi, kurba

  lindu) ja sisekadu (kamberissa. akkenasta, kandaja, laske-

  massa), samuti vokaalide kontraktsioon (kauge'ella, tae

  va' asta, ehte'ida), esinevad varasemad kndevormid (lunda.

  tubaje vini*uile, naaberiksi) ja prdevormid (tegemale,

  ostetie, tehtanekse) jt.

  Rohket materjali keele ajaloo selgitamiseks pakuvad

  ka eesti murded, mis on ebahtlaselt arenenud, kus

  juures hes murdes on silinud ks, teises teine varasem

  vorm, nit. idamurdes vaenlaisi, leevujce. rannikumurdes ^ fflflnslkkas, Jo^Dane,jnekseD, v6ru murdes naraskella,

  keneles, honeht jne.

 • Vga vrtuslikud eesti keele ajaloo nhtuste selgi

  tamise seisukohalt on ka sugulaskeeled. Eriti

  olulised on lhemate sugulaskeelte materjalid. Nii on ni

  teks soome keel silitanud palju varasemaid vorme, mis

  eesti keeles on kadunud, nit. korkea 'krge', veteen

  'vette', makaamaan 'magama', laiha 'lahja', .iauho 'jahu',

  karhu 'karu* jne. Vhemal mral pakuvad keeleliste nhtus

  te selgitamisel tuge ka muistsed koha- ja isikunimed, lae

  nud teistest keeltest eesti keelde ja vastupidi.

  l,_^egie_Br itolB8t_i_gu^^imisest.

  3* Eesti keel kuulub teatavasti soome-ugri keelte

  hulka. Sooae-ugri keeled jagunevad viide rhma': lnemere

  soome, lapi, volga, permi ja ugri keeled. Kige lhemad

  on eesti keelele Balti mere piirkonnas kneldavad sugulase

  keeled, mis seetttu kannavadki lnemeresoome keelte ni

  metust. Linemeresoome keeli vib rhmitada kahte ossa, ni

  melt lunarhmaks, kuhu kuuluvad peale eesti keele meie l-

  hioad sugulaskeeled vadja ja liivi, ja phjarhmaks, kuhu

  kuuluvad soome, karjala, isuri ja vepsa keel. Need seitse

  linemeresoome keelt on oma grammatiliselt struktuurilt ja

  anavaraltki ksteisele vga lhedased.

  Tunduvalt vhem hisjooni eesti keelega on teistel

  soome-ugri keeltel. Eige lhemal lnemeresoome keeltele

  on phja pool asetsevad lapi keelemurded. Kaugemal oleva

  test idapoolsetest soome-ugri keeltest on lhemad meile

  volga keeled, nimelt mari ja kaks mordva (ersa ja moka)

  keelt. Kaugemal on juba permi keeled: udmurdi ja komi keel,

  veelgi kaugemal ugri keeled: handi, mansi ja ungari keel.

  Soome-ugri keeltega on kauges suguluses ka samojeedi kee

  led. Kik soome-ugri ja samojeedi keeled kokku moodustavad

  uurali keelkonna.

  Lhtudes eeldusest, et hisjooned keeltes ei ole ju

  huslikud, vald on hise ajaloolise arenemise tulemus,vib

  teha jreldusi nii keelte suguluse kui ka ksikute keele

 • liste joonte Tanuse kohta. Mida rohkem on kahe keele gram

  matikas ja snavaras rgseid hisjooixi, seda suvirem on

  nende keelte sugulus seda kauemini on need keeled hes

  arenenud*

  6. Kuidas keelte v6rd^emise teel suudeti selgitada

  sooiae-ugri keelte sugulus, eesti keele asend teiste soome-

  ugri keelte hulgas ja selle kujunemine, selleks olgu heide

  tud pilk nende keelte uurimisloole*

  Keeli omavahel vSrdlema hakati juha XVII sajandil*Nii

  konsT^ateeris soome ja eesti keele lhedust 1650.a* M.O*

  Wexionius, kes lisaks snavarale vrdles ka nende

  keelte grammatikat* Wexionius mrkis htlasi ka laPi keele

  sugulvist soome keelega* Veelgi kaugemaid sugulussidemeid,

  nimelt soome ja ungari keele vahel nentis sel sajandil

  saksa arst M. ? c g e 1.

  Themait hakati soome-ugri keelte omavahelisi suhteid

  j l g i m a X V I I I s a j a n d i l . P h . J * v . S t r a h l e n b e r g

  esitas peamiselt snavaraliste hisjoonte alusel oma ts

  "Das Nord- und Ostliche Theil von Burpa und Asia** (1730)

  juba peaaegu tieliku soome-ugri keelte loetelu. Sammu

  edasi astus ungarlane J. Sajnovics oma tga

  **Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse"

  (1770), kus ta ungari ja lapi keele suguluse nitamiseks

  arvestab peale snavara ka grammatika hisjooni. Bestis

  aga julgeb A.W* H u p e 1 oma grammatikas^ "Shstnische

  Sprachlehre fr beide Hauptdialekte" (1780) alles vga ta

  gasihoidlikult mrkida, et "eesti keel nib soome keele

  de olevat, sest tal on sellega palju hiseid snu ja reeg

  leid" Phjalikumalt selgitas soome-ugri keelte sugxilust

  oma ts "Affinitas linguae hungaricae cum linguis fenni-

  cae origines grammatice demonstrata" ungari teadlane

  S.Gjarmathi a. 1799* Seega oli juba mdunud

  1 A.W. Hupel, Shstnische Spraohlehre rr beide Haupt-dialekte, Ei^a und Leipzig 1780, lk.4.

  7

 • Sftjfiidi algusGics pottiliselt; 8elgl'ta'Cud sooine"Ugri. kellie

  kuuluvus hte keelkonda.^

  2 Elavam huvi keelte ja nezide suguluse vastu tekkis

  mdunud sajazidi teisel aastakmnel. Ilmekalt avaldub see

  meil H* Rosenplnteri poolt asutatud ajakirjas,

  "Beitrge zur genauern Kenntniss der eistnipohen Sprache**

  (I8I3-I32). Siin hakatecse lhemalt vrdlema ees