Click here to load reader

Eesti keele ja kirjanduse ainekavad 9. k · PDF fileVäitlus, väitluse reeglid. Õpilane 1) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb ... Eesti keele kasutus­valdkonnad ja arendus:

 • View
  275

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Eesti keele ja kirjanduse ainekavad 9. k · PDF fileVäitlus, väitluse reeglid....

 • Eesti keele ja kirjanduse ainekavad 9. klass

  Eesti keele ja kirjanduse petamise eesmrgiks phikoolis on kujundada pilastes eakohane

  keele- ja kirjanduspdevus, see thendab suutlikkus mista eakohaseid ilukirjandustekste ja

  nende osathtsust Eesti ja maailma kultuuriloos ning tajuda keelt ja kirjandust kui rahvusliku

  ja iseenda identiteedi alust; keeleteadlikkus ja oskus end vastavalt suhtlussituatsioonile ja

  keelekasutuseesmrkidele nii suuliselt kui ka kirjalikult vljendada; arusaamine, et lugemine

  teeb vaimselt rikkamaks.

  9. klass eesti keel 2,5 tundi ndalas

  Teemad

  pitulemused

  1. Suuline ja kirjalik suhtlus

  Veebisuhtluse eesmrgid, vimalused

  ja ohud.

  Veebiphised suhtluskanalid:

  jututoad, blogid, kommentaarid.

  Veebis kommenteerimine.

  Keeleviisakus ja -vrikus.

  Anonmsuse mju keelekasutusele.

  Aktuaalse meediateksti

  kommenteerimine vestlusringis. Loetu

  kirjalik ja suuline vahendamine.

  Suhtlemine ajakirjanikuga.

  Vitlus, vitluse reeglid.

  pilane

  1) esitab kuuldu ja loetu kohta ksimusi, teeb

  kuuldu ja loetu phjal jreldusi ning annab

  hinnanguid;

  2) suudab asjalikult sekkuda avalikku

  diskussiooni meediakanalites, ritustel ja

  mujal;

  3) teab veebisuhtluse eesmrke, vimalusi ja

  ohtusid;

  4) kasutab veebiphiseid suhtluskanaleid;

  5) kommenteerib veebis asjakohaselt.

  2. Teksti vastuvtt

  Veebilehed: eesmrgid ja lesehitus.

  Veebist teabe otsimine, teabeallikate

  ja info kriitiline hindamine.

  Teabe talletamine ja

  sstematiseerimine.

  Snalise teksti seostamine pildilise

  teabega (foto, joonis, skeem jm).

  Pilttekstide ja teabegraafika lugemine

  ja tlgendamine.

  Tarbetekstide eesmrk, tarbetekstide

  pilane

  1) loeb ja kuulab avaliku eluga kursisoleku ja

  ppimise vi t eesmrkidel ning isiklikust

  huvist; rakendab lugemise ja kuulamise eri

  viise ja vimalusi;

  2) loeb ja kuulab sihipraselt, kriitiliselt ja

  arusaamisega nii oma huvivaldkondade kui

  ka pi- ja elutarbelisi tekste;

  3)valib teadlikult oma lugemisvara;

  4) suudab teha jreldusi kasutatud

  keelevahenditest, mrkab kujundlikkust;

  5) loeb veebilehti;

 • tunnused ja lesehitus. Tarbe- ja

  teabetekstidest olulise info leidmine,

  sstematiseerimine ja selle phjal

  jrelduste tegemine.

  Funktsionaalstiilid: tarbe-, teabe-,

  meedia- ja reklaamitekstide

  keelekasutus.

  6) otsib veebist vajalikku teavet;

  7) oskab teavet elektrooniliselt talletada ja

  sstematiseerida.

  3. Tekstiloome

  Arutlusteema leidmine ja snastamine

  isikliku kogemuse vi alustekstide

  phjal. Arutluse phiskeem: vide,

  phjendus, jreldus.

  Teksti pealkirjastamine. Tekstilik,

  tekstiligu lesehitus. Likude

  jrjestamise phimtted ja

  vimalused.

  Teksti sidusus. Jutustava, kirjeldava

  ja arutleva tekstiosa sidumine

  tervikuks.

  Sobivate keelendite valimine

  knelemisel ja kirjutamisel vastavalt

  suhtluseesmrkidele.

  Kirjaliku ja suulise keelekasutuse

  eripra.

  Teksti keeleline toimetamine:

  snastus- ja lausestusvigade

  parandamine.

  Keeleteadmiste rakendamine ts

  tekstidega. Keelekujundite

  kasutamine tekstiloomel: konteksti

  sobivad ja sobimatud kujundid.

  Tarbetekstide koostamine ja

  vormistamine: elulookirjeldus,

  seletuskiri, avaldus, taotlus.

  pilane

  1) oskab eesmrgipraselt kirjutada kirjandit;

  asjalikke kommentaare ja arvamusavaldusi;

  2) oskab kirjutada elulugu, avaldusi,

  seletuskirju ja taotlusi;

  3) seostab oma kirjutise ja esinemise sndmuse

  vi toimingu eesmrgiga ja teiste tekstidega;

  4) vahendab kuuldud ja loetud tekste eetiliselt,

  sobiva pikkuse ja tpsusega;

  5) kasutab teksti loomiseks, toimetamiseks ja

  talletamiseks elektroonilisi vahendeid.

  4. igekeelsus ja keelehoole

  ldteemad

  Keeleuuendus. Kirjakeele areng

  tnapeval: vimalused ja ohud.

  Keelesugulus, soomeugri ja

  pilane

  1) vrtustab eesti keelt hena Euroopa ja

  maailma keeltest; suhestab keeli teadlikult,

  tajub nende erinevusi;

  2) edastab vrkeeles kuuldud ja loetud infot

 • indoeuroopa keeled.

  Eesti keele eripra, vrdlus teiste

  keeltega.

  Hlikupetus ja igekiri

  Muutumatute snade kokku- ja

  lahkukirjutamine.

  Tsitaatsnade mrkimine kirjas.

  Vrnimede igekiri ja

  vormimoodustus.

  Lhendamise phimtted ja igekiri,

  lhendite knamine.

  Poolitamine, sh vrsnade ja nimede

  poolitamine.

  Arvuti keelekorrektori kasutamine.

  Snavarapetus

  Keelendite stiilivrving, seda

  mjutavad tegurid. Fraseologismid,

  nende stiilivrving.

  Snavara tiendamise vimalused:

  snade tuletamine, liitmine ja

  tehissnad. Sagedamini esinevad

  tuletusliited ja nende thendus.

  Eesti keele olulisemad sna- ja

  ksiraamatud, keelealased

  veebiallikad. Snaraamatute

  kasutamine snade thenduse ja

  stiilivrvingu leidmiseks.

  korrektses eesti keeles ja arvestades eesti

  keele kasutuse vljakujunenud tavasid;

  3) leiab oma snavara rikastamiseks

  keeleallikatest snade konteksti-thendusi,

  kasutusviise ja mistesuhteid;

  4) tunneb keelendite stiilivrtust;

  5) oskabkeelendeid tekstis mista ja kasutada;

  6) tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja

  avalikus elus ning edasi ppides;

  7) kasutab arvuti keelekorrektorit;

  8) kasutab keelealaseid veebiallikaid.

  9. klass kirjandus 2 tundi ndalas

  Teemad

  PITULEMUSED

  1. Lugemine

  Erinevate lugemistehnikate

  valdamine. Oma lugemise anals

  ja lugemisoskuse hindamine.

  pilane

  1) on lbi lugenud vhemalt neli

  eakohast ja erianrilist vrtkirjanduse hulka

  kuuluvat tervikteost (raamatut);

 • Huvipakkuva kirjanduse leidmine

  ja iseseisev lugemine.

  Loetud raamatu autori, sisu,

  tegelaste, probleemide ja snumi

  tutvustamine klassikaaslastele,

  teose vrdlemine mne teise

  teosega. Lugemissoovituste

  jagamine klassikaaslastele.

  Soovitatud tervikteoste

  kodulugemine, hisaruteluks

  vajalike lesannete titmine.

  2) loeb eakohast erianrilist kirjanduslikku

  teksti ladusalt ja mtestatult, vrtustab

  lugemist;

  3) tutvustab loetud raamatu autorit, sisu,

  tegelasi, probleeme ja snumit ning vrdleb

  teost mne teise teosega;

  4) huvipakkuva kirjanduse ja selle kohta

  kirjutatud info leidmiseks kasutab

  beebiallikaid.

  2. Jutustamine

  Loo jutustamine: jutustamine

  teksti kompositsioonist lhtuvalt,

  jutustades tegevuse aja ja koha

  muutmine,

  uute tegelaste ja sndmuste ja/vi

  erinevat liiki lppude lisamine,

  eri vaatepunktist jutustamine,

  jutustades tsitaatide kasutamine,

  kokkuvtlik jutustamine faabula

  ja/vi see jrgi.

  Tutvumine elektroonilise meedia

  (raadio, televisioon, internet)

  erinevate jutustamisviisidega.

  pilane

  1) jutustab kokkuvtvalt loetud teosest,

  jrgides teksti sisu ja kompositsiooni;

  2) tunneb elektroonilise meedia

  jutustamisviise.

  3. Teksti tlgendamine, anals ja

  mistmine

  Teose mistmist toetavad tegevused

  Ksimuste koostamine: fakti-,

  jreldamis-, analsi- ja

  hindamisksimused. Ksimustele

  vastamine tsitaadiga, teksti toel

  oma snadega vi oma

  pilane

  1) vastab teksti phjal fakti-, jreldamis-

  ja analsiksimustele;

  2) kasutab esitatud videte testamiseks

  tekstiniteid ja tsitaate;

  3) kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -

  kohta, mratleb teose olulisemad

  sndmused, arutleb phjus-tagajrg-seoste

  le;

  4) kirjeldab teksti phjal tegelase vlimust,

 • arvamusega, toetumata tekstile.

  Teksti kesksete mtete leidmine.

  Teose teema ja peamtte

  snastamine. Konspekti

  koostamine.

  Arutlemine mnel teoses ksitletud

  teemal. Autori hoiaku ja teose

  snumi mistmine ja snastamine.

  Oma arvamuse snastamine,

  phjendamine ja kaitsmine.

  Esitatud videte testamine oma

  elukogemuse ja tekstinidete varal.

  Illustratiivsete nidete leidmine

  tekstist: tsitaatide otsimine ja

  valimine, thenduse

  kommenteerimine ja valiku

  phjendamine. Probleemi olemuse-

  phjuse-tagajrje-lahenduse seoste

  le arutlemine. Loetu phjal

  jrelduste tegemine.

  Tundmatute snade thenduse

  otsimine snaraamatust vi teistest

  teabeallikatest, oma snavara

  rikastamine.

  Teose/loo kui terviku mistmine

  Tegelase anals: bioloogiline,

  pshholoogiline ja sotsiaalne

  aspekt. Muutuv ja muutumatu

  tegelane. Teose kigus tegelasega

  toimunud muutuste leidmine.

  Lihtne ja keeruline tegelane.

  Tegelase suhe iseendaga, teiste

  tegelastega, mbritseva maailmaga.

  Tegelase sisekonflikti ratundmine.

  Tegelastevahelise phikonflikti

  leidmine ja snastamine, suhete

  anals. Tegelaste tegevusmotiivide

  selgitamine, kitumise phjuste

  iseloomu ja kitumist, analsib tegelaste

  omavahelisi suhteid, vrdleb ja hindab

  tegelasi, lhtudes humanistlikest ja

  demokraatlikest vrtustest;

  5) arutleb kirjandusliku tervikteksti vi

  katkendi phjal teksti teema,

  phisndmuste, tegelaste, nende

  probleemide ja v

Search related