Eesti keelest erineva emakeelega t£¤iskasvanute eesti keele ... Eesti keele £µpet soodustavaid ja takistavaid

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Eesti keelest erineva emakeelega t£¤iskasvanute eesti keele ... Eesti keele...

 • Tallinn 2018

  Eesti keelest erineva emakeelega tiskasvanute

  eesti keele pe limumis- ja thivepoliitikas:

  kvaliteet, mju ja korraldus

  2. osa uuringust:

  Elanikkonna senine kogemus eesti keele omandamisel

  ja vajadus eesti keele ppe jrele

 • 2

  Uuring on valminud Sotsiaal- ja Kultuuriministeeriumi tellimusel ning rahastatud programmi Valdkondliku

  teadus- ja arendustegevuse tugevdamine (RITA) tegevuse 2 Teadmistephise poliitikakujundamise

  toetamine alt.

  Uuringu Eesti keelest erineva emakeelega tiskasvanute eesti keele pe limumis- ja thivepoliitikas:

  kvaliteet, mju ja korraldus aruanne koosneb jrgmistest osadest, mis on eraldi failidena:

  1. Lhikokkuvte, sntees ja poliitikasoovitused

  2. Elanikkonna senine kogemus ja nudlus eesti keele ppe jrele

  3. Keeleppe pakkujate vaade eesti keele ppe pakkumisel

  4. Tturuteenusena osutatav eesti keele pe

  5. Metoodikaraport

  Uuringu viisid lbi Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar ja Tallinna likool.

  Aruande siinse teise osa koostas Tallinna likooli hiskonnateaduste instituudi rahvusvaheliste

  sotsiaaluuringute keskuse trhm. Palume viidata:

  Roosalu, T., Raudsepp, M., Kazjulja, M., Vallime, T. (2018) Elanikkonna senine kogemus eesti keele

  omandamisel ja vajadus eesti keele ppe jrele. Peatkk kogumikus: Kallaste, E. (toim) Eesti emakeelest

  erineva emakeelega tiskasvanute eesti keele pe limumis- ja thivepoliitikas: kvaliteet, mju ja

  korraldus. Tallinn: Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar & Tallinna likool.

  Tname kiki, kes uuringu kordaminekule kaasa aitasid. Autorid on eriti tnulikud kolleegidele Eesti

  Rakendusuuringute Keskuse Centar trhmast eesotsas Epp Kallaste ja Sten Anspaliga ning Aleksandr

  Aidarovile Kultuuriministeeriumist ning Brit Rammulile ja Annika Sepale Sotsiaalministeeriumist nuannete,

  toetuse ja tagasiside eest uuringu lbiviimise kigus. INSA ksitlusandmete eest tname Marianna Makarovat.

  Kantar Emor aitas koguda elanikkonnaksitluse andmeid suur aith Reet Marii Rokkile ning Aivar Voogile.

 • 3

  Sisukord

  SISUKORD .......................................................................................................................................... 3

  SISSEJUHATUS ................................................................................................................................... 5

  2 TISKASVANUTE EESTI KEELE PPES OSALEMINE: UURIMUSE RAAMISTIK, PPIJATE

  KOGEMUSED, ARVAMUSED, KAVATSUSED, VAJADUSED ................................................................... 7

  2.1 LHTEKOHAD TISKASVANUTE KEELEPPE ANALSIKS ................................................................................. 7

  2.1.1 Keelepe kui mitmetasandiline thenduste ja praktikate ssteem.................................................... 7

  2.1.2 Mikrotasand: eesti keelest erineva emakeelega tiskasvanud elanikkond kui eesti keele ppija ..... 10

  2.1.3 Mesotasand koolitust pakkuvad organisatsioonid ....................................................................... 14

  2.1.4 Makrotasandi tegurid normid, regulatsioonid ja thendused ....................................................... 15

  2.2 EESTI KEELE PPE VAJADUSE JA KOGEMUSE ANALS ...................................................................................20

  2.2.1 Eesti keele oskuse tase ....................................................................................................................20

  2.2.2 Muu emakeelega inimeste eesti keele ppimise kogemus ...............................................................28

  2.2.3 Eesti keele pingute jtkamise kavatsus ......................................................................................... 36

  2.2.4 Muu emakeelega inimeste motivatsioon keeleppeks: milleks vajatakse paremat eesti keele oskust

  44

  2.2.5 Muu emakeelega inimeste takistused ja probleemid ppimise ja eesti keele omandamisega ..........58

  2.2.6 Hinnangud eesti keele ppe kttesaadavusele ja tulemuslikkusele .................................................66

  2.2.7 Nudlus: eesti keele ppe vajadus ja kavatsus, motiivid ja takistused keeleoskuse ja talase

  staatuse jrgi .................................................................................................................................................. 77

  2.3 KOKKUVTE ............................................................................................................................................. 83

  Keeleoskus ja selle hoidmine ........................................................................................................................... 83

  Senine eesti keele ppe kogemus .................................................................................................................... 83

  Millega on inimeste keeleppevajadus eelkige seotud? .................................................................................84

  Milline on inimeste motivatsioon eesti keelt ppida? ......................................................................................84

  Kas ja kuidas mjutavad sotsiaalmajanduslikud karakteristikud keele omandamist vi juurdepsu

  koolitustele? ...................................................................................................................................................85

  Millised on keeleppes osalemise vimalikud takistused? ...............................................................................85

  Millised on eesti keele omandamise probleemid? ............................................................................................86

  Milline on inimeste hinnang eesti keele ppe kvaliteedile ja kttesaadavusele? ............................................. 87

  Edasise eesti keele ppe kavatsused ............................................................................................................... 87

  Peamised jreldused .......................................................................................................................................88

  KASUTATUD KIRJANDUS .................................................................................................................. 90

  LISA 1. SOTSIAALMAJANDUSLIKE KARAKTERISTIKUTE MJU EESTI KEELE OMANDAMISELE JA

  KOOLITUSTEST OSAVTULE ............................................................................................................ 97

  LISA 2. KEELEPPE MOTIIVID ........................................................................................................... 99

  ksikute motiivide olulisus sotsiaaldemograafilistes rhmades......................................................................99

  Motiivide faktoranals ................................................................................................................................ 102

  Motiivid INSA vahendatud koolitustel 20152016 osalenute valimis............................................................ 103

  LISA 3. KEELEPPE BARJRID ...................................................................................................... 104

  ksikute barjride olulisus sotsiaaldemograafiliste rhmade likes............................................................ 104

 • 4

  Barjride faktoranals .............................................................................................................................. 110

 • 5

  Sissejuhatus Uuringu 2. osa eesmrk on tuvastada eesti keele kui teise keele omandamise subjektiivsed vajadused ning

  eesti keele pet soodustavad ja takistavad tegurid Eestis elavatel, kuid eesti keelest erineva emakeelega

  tiskasvanutel. Selle analsi tulemuste ja jrelduste alusel saab pakkuda vimalusi keelepet takistavate

  tegurite mju leevendamiseks ja soodustavate tegurite mju vimendamiseks.

  Raportis antakse levaade tiskasvanute eesti keele oskusest ning eesti keele ppe vajadustest, kogemustest,

  takistustest ja nendega seonduvatest hoiakutest. Otsime vastuseid jrgnevatele uurimisksimustele:

  1. Milline on sihtrhma eesti keele oskus (enesehinnanguline oskus, tasemetunnistuse olemasolu)?

  2. Milline on sihtrhma senine eesti keele ppimise kogemus (ppevormid, ppe rahastaja: nt INSA,

  ttukassa, tandja, inimene ise)?

  3. Millega on sihtrhma keeleppevajadus eelkige seotud?

  4. Milline on sihtrhma motivatsioon eesti keelt ppida? Milline on sihtrhma hinnang keeleppe

  vajalikkusele isikliku karjri edendamisel?

  5. Kas ja kuidas mjutavad sihtrhma sotsiaalmajanduslikud karakteristikud (vanus, sugu, majanduslik

  olukord, kodakondsus jm) eesti keele omandamist vi juurdepsu koolitustele?

  6. Millised on keeleppes osalemise vimalikud takistused, sh keeleppe erinevate komponentide mju

  osalemisele (nt vimalus maksta keelekursuse eest, kursuste kttesaadavus, kursuste toimumise aeg,

  eksami sooritamise kohustus, informeeritus keeleppe vimalustest jms)?

  7. Millised on sihtrhma eesti keele omandamise probleemid, sh kursuste sisu, keeleppe eri vormide

  sobivus vajadustega, hindamis- ja nustamisteenuste vajadus?

  8. Milline on sihtrhma hinnang eesti keele ppe kvaliteedile ja kttesaadavusele, milles seisnevad

  peamised kvaliteedi ja kttesaadavuse probleemid?

  Probleemide vljaselgitamiseks ja ksimustiku ankeedi koostamiseks tehti eesti keele tasuta ppe kohta

  delfi.ru keskkonnas 2017. aasta sgisel lugejate kogemusi kogunud artiklile (Privalova 2017a, b) kirjutatud

  anonmsete kommentaaride teemaanals (artiklile kirjutati kokku 91 kommentaari). Anals