8

EEsti KohtuEKspErtiisi instituut (EKEi) · DNA osakond on ka Riikliku DNA registri volitatud töötleja. Registris on üle 10 tuhande sündmuskohaprofiili, mida ei ole seni veel isikuga

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EEsti KohtuEKspErtiisi instituut (EKEi) · DNA osakond on ka Riikliku DNA registri volitatud töötleja. Registris on üle 10 tuhande sündmuskohaprofiili, mida ei ole seni veel isikuga
Page 2: EEsti KohtuEKspErtiisi instituut (EKEi) · DNA osakond on ka Riikliku DNA registri volitatud töötleja. Registris on üle 10 tuhande sündmuskohaprofiili, mida ei ole seni veel isikuga

EEsti KohtuEKspErtiisi instituut (EKEi) on riiklik eksper-tiisiasutus, mille tegevus algas „Kohtute seadustiku“ väljakuulutamisega 6. aprillil 1938 aastal. Instituudi tegevus katkes II maailmasõja keerises. Sõjajärgselt tekkis üle NSVL süsteem, kus miilits tegi ekspertiise ja uuringuid miilitsa laboris, prokura-tuur Eesti NSV Kohtuekspertiisi Teadusliku Uurimise Laboratooriumis ning kohtu-arstid tegutsesid Tartu Ülikooli juures. Instituut taasloodi 01.01.2008. aastal kahe ekspertiisiasutuse Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo ja Kohtuekspertiisi ja Krimi-nalistika Keskuse ühendamisel. Instituudi põhitegevus on ekspertiiside ja uuringute tegemine; ekspertiisivaldkondade teadus-ja arendustegevuse edendamine; politsei, kohtute, prokuratuuri ja muude õigusmõistmisega tegelevate asutuste ekspertiisi-alane koolitamine ja nõustamine ning riiklike andmekogude ja registrite valdamine.

EKEI pädevuses on teha üle 45 erineva ekspertiisiliigi ja alaliigi. Asutuses töötavad käsikäes kri-minalistika eksperdid, kohtuarstid, kohtupsühhiaatrid ja kohtupsühholoog. Lisaks haldab instituut ka Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja, kuhu kuuluvad 60 eksperti ligikaudu 12 ekspertiisi-liigist. Nimekirja eesmärgiks on tagada kohtutele valik asjatundjatest, keda on võimalik instituudi väliselt kaasata ekspertidena.

Seadusest tulenevalt saavad instituudilt ekspertiise ja uuringuid tellida politsei, kohus, proku-ratuur kui ka muude uurimisasutuste või haldusorganite menetlejad. EKEI-s on võimalik teha ka menetlusega mitteseotud uuringuid DNA, toksikoloogia, käekirja, elektronmikroskoopia ja kohtu-arstlikus valdkonnas.

Instituut lähtub oma põhitegevuses Euroopa Kohtuekspertiisiinstituutide Ühenduse (ENFSI) põ-himõtetest: olla erapooletu, kõrgel professionaalsel ja tehnilisel tasemel, kuluefektiivse tööprotses-siga, tagades töötulemuste usaldusväärsuse ning olles tegevustes siseriiklikult ja rahvusvahelistelt tunnustatud. Instituut koosneb 16 struktuuriüksusest, kus töötab 169 inimest, kellest 89 omavad kohtuekspertiisi vannutus tunnistust.

Eesmärgi saavutamiseks on instituudis rakendatud kvaliteedijuhtimissüsteem, mis on üles ehi-tatud lähtudes rahvusvaheliselt tunnustatud standarditest: EVS-EN ISO/IEC 17025 Katse- ja kalib-reerimislaborite kompetentsuse üldnõuded: EVS-EN ISO/IEC 17020 Vastavushindamine. Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks:

EVS-EN ISO 9001 Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Instituut on akrediteeritud Eesti Akrediteeri-miskeskuse poolt 2003 aastast.

ISO17025 akrediteerimisulatus (tunnistus nr L127) hõlmab instituudi toksikoloogia, narkooti-liste ja psühhotroopsete ainete määramise, lasujääkide ja elektronmikroskoopia, DNA analüüside, massi mõõtmise, võltsingukahtlusega euro paberrahade uurimise, sõrmejälgede esiletoomise ja identifitseerimise ning infotehnoloogia valdkondi.

ISO 17020 akrediteerimisulatus (tunnistus nr I072) hõlmab isikute ja surnute kohtuarstli-ke uuringute valdkondi. Instituut on sertifitseeritud Bureau Veritas Eesti OÜ poolt 2009 aastast (sertifikaadi nr EST90645A). Sertifitseerimine annab kolmanda sõltumatu osapoole kinnituse, et instituudis tehtavad kohtuekspertiisid ja uuringud ning nendega seonduvad tegevused vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisstandardi ISO 9001 nõuetele.

Lisaks igapäevasele tööle tegeldakse instituudis innovaatiliste ideede väljatöötamisega ja uute ekspertiisimetoodikate ja tehnoloogiate arendamise ning rakendamisega.

EKEI omab liikmestaatust paljudes rahvusvahelistes eriala organisatsioonides: Euroopa Kohtu-ekspertiisi Instituutide Ühendus (ENFSI), Rahvusvaheline Toksikoloogia Assotsiatsioon (TIAFT), Rahvusvaheline Geneetikute Ühendus (ISFG), Euroopa Kohtuarstide Ühendus (ECLM), Baltimaa-de Kohtuekspertiisi Asutuste Ühendus (NBFSI).

Lisaks eeltoodule osalevad kohtueksperdid piireületavas koostöös (Schengeni ja Prümi leping) ning omavad koostöölepinguid Eesti Ülikoolidega, Teaduste Akadeemiaga ning Põhjamaade ja Eu-roopa Instituutidega.

Page 3: EEsti KohtuEKspErtiisi instituut (EKEi) · DNA osakond on ka Riikliku DNA registri volitatud töötleja. Registris on üle 10 tuhande sündmuskohaprofiili, mida ei ole seni veel isikuga

DNA osakonnas viiakse läbi DNA ekspertiise ja uurin-guid, uurimise objektiks on inimpäritolu DNA. Kõige suurema töömahu annavad sellised DNA ekspertiisid, mille eesmärgiks on võrrelda sündmuskohalt saadud DNA profiili isiku DNA profiiliga. Lisaks viiakse DNA osakonnas läbi ka sugulusana-lüüse, kas isiku tuvastamise eesmärgil või põlvnemise kind-lakstegemiseks.

Analüüse EKEI DNA osakonnast võidakse tellida ka eraisi-kute poolt väljaspool kriminaal-või tsiviilmenetlust.

Eraisikute poolt tellitakse peamiselt DNA analüüse bioloo-gilise isaduse kindlakstegemiseks. Aastas viiakse osakonnas DNA proovidest läbi 25-30 tuhat reaktsiooni. Osakonnas on lisaks kasutusel mõned DNA analüüsile eelnevad uuringud-peamiselt testid vere ja sperma kindlakstegemiseks. EKEI DNA osakond on ka Riikliku DNA registri volitatud töötleja. Registris on üle 10 tuhande sündmuskohaprofiili, mida ei ole seni veel isikuga seostatud ja 37 tuhat isikuproovist saadud DNA profiili.

Dokumendiosakonnas uuritakse paberist või plastikust infor-matsioonikandjaid, milleks on isikut tõendavad dokumendid, sõiduki dokumendid, paberraha, lepingud, testamendid, ar-ved, avaldused, diplomid, tunnistused jms, mille suhtes viiakse läbi tehnilisi võrdlusuuringuid. Dokumendi- sh ka paberraha, käekirja- ja raamatupidamisekspertiise vajatakse nii krimi-naal- kui tsiviilmenetluses peamiselt majandusvaidluste la-hendamisel.

Käekirjaekspertiis on klassikaline kriminalistika eksper-tiisivaldkond, mille põhiliseks ülesandeks on kirjutaja mää-ramine. Oluline on ekspertide pikaajaline töökogemus, sest käekirjatunnuste võrdleval analüüsil arvamuse kujundamisel on põhilised tehnilised abivahendid vaid luup ja mikroskoop. Kategoorilises vormis antud eksperdiarvamusel võib olla suur tõenduslik väärtus kirjutaja määramisel või välistamisel, kuid koos muude tõenditega hinnates on oluline ka tõenäoline ar-vamus. Eksperdid uurivad nii ladina kui ka vene tähestiku tä-hekujusid.

Ligikaudu üks kolmandik töödest on seotud tsiviilvaidlus-tega.

Dokumendiekspertiis. Trükitooteid nagu passe, juhilu-basid või paberraha uuritakse, et vastata küsimustele nende dokumentide õigsuse või ka valmistamisviisi kohta. Osakonnas koostatud andmebaasid ja kollektsioonid nii õigetest kui võlt-situd dokumentidest ja paberrahast on abiks võltsingute pärit-olu tuvastamisel. Dokumendiuuringute läbiviimisel on võima-lik rakendada nii mikroskoopilisi kui spektraalseid meetodeid

DnA osAKonD

DoKuMEnDiosAKonD

Page 4: EEsti KohtuEKspErtiisi instituut (EKEi) · DNA osakond on ka Riikliku DNA registri volitatud töötleja. Registris on üle 10 tuhande sündmuskohaprofiili, mida ei ole seni veel isikuga

ning uurida dokumendi materjale keemiaosakonna abiga kaasaegsete analüütiliste meetoditega. Euro paberraha võltsingute tuvastamine, nendega seonduva tehnilise teabe kogumine ja infovahe-tus teiste pädevate asutustega on osa dokumendiekspertide ülesannetest. Tavapärased dokumendi-ja käekirjaekspertiisid valmivad umbes kuu ajaga.

Raamatupidamisekspertiisi eesmärk on aidata menetlejal lahendada keerukaid majandus-alaseid kuritegusid. Vastavalt kuriteole uuritakse raamatupidamiskohuslase raamatupidamisarves-tuse ja aruandluse korraldamist, raamatupidamisandmete moonutamist või ebaõigete andmete esi-tamist, ainelise kahju tekitamist ja selle ulatust, revisjonijärelduste õigsust jm tõendamisel tähtsust omavaid asjaolusid. Olenevalt materjali mahust võib raamatupidamisekspertiis osutuda suhteliselt aeganõudvaks ja selle kestust tuleb arvestada kuudes kui mitte aastates.

Infotehnoloogiaosakonnas on võimalik teostada menetleja poolt ette antud märksõna-, kirjavahetuse -, dokumendi-ja failiotsinguid uuringuks esitatud arvutitest ning nendega seotud andmekandjatest (kõvakettad, CD/DVD-plaadid, flopikettad, mälupulgad ja-kaardid).Samuti on võimalik uurida ka muid, menetlusasjas olulist infot sisaldada võivaid digitaalseid või elektroonikasead-meid.Infotehnoloogiauuringute ja ekspertiiside peami-ne uurimisobjekt on andmekandja.

Levinumad uuritavad andmekandjad on kõvakettad-need paiknevad personaalarvutites ja sülearvutites, aga ka paljudes eriotstarbelistes seadmetes (arvutites) nagu turva-video salvestusseadmed, kõvakettaga DVD-salvestid, män-gukonsoolid jne.

Olemas on mikrokettad-väikesemõõdulised kõvakettad mobiiltelefonidele, kaameratele ja

pihuarvutitele. Tegu on võimsate andmekandjatega, mis on mõeldud eelkõige meediafailide talletamiseks. Optilised andmekandjad ja magnetlindid-CD, DVD, LTO, DAT jne on pigem arhiveerimismeediad, operatiivset infot neil reeglina ei hoita. Peamiselt just tänu mugavatele välkmäludele. Küll aga on neid andmekandjaid mugav loetamatuks teha.

Ekspertiisi seisukohalt huvitab meid taaskord seadme mälus olev info. Näiteks modifitseeritud lisamäluga pangakaardilugeja, füüsiline keylogger arvutiklaviatuuris või isevalmistatud pealtkuula-misseade. Lisaks ülalpool mainitule ollakse alati valmis menetlejat aitama videosalvestiste või di-gitaalkujutistega seotud küsimustes kujutiseekspertiisi teostamise vormis (eriformaadis video-salvestiste konvertimine, töötlus ja kvaliteediparandus; videosalvestiste mahamängimisega seotud probleemide lahendamine, kaadrite väljavõtmine, digitaalkujutistega seotud küsimustele vastami-ne, menetlusasjaga seotud pildi- ja videofailide otsing esitatud andmekandjatest ja seadmetest).

Samuti on võimalik läbi viia hääleekspertiisi (erandjuhtudel ka uuringuid). See ekspertiisiliiktegeleb salvestise autentsuse uurimisega, salvestise kvaliteedi “parandamisega” st taustamüra,

telefonihäirete, raadiohäirete, isegi aeglase muusika, tänavamüra jms eemaldamist eesmärgiga muuta salvestisel kostuv kõne võimalikult kuulajasõbralikuks ja arusaadavamaks ning teksti trans-kribeerimisega ehk salvestise üleskirjutusega ja kõneleja tuvastamisega.

inFotEhnoLooGiA osAKonD

Page 5: EEsti KohtuEKspErtiisi instituut (EKEi) · DNA osakond on ka Riikliku DNA registri volitatud töötleja. Registris on üle 10 tuhande sündmuskohaprofiili, mida ei ole seni veel isikuga

Keemiaosakonnas tehakse narkootilise aine, tok-sikoloogia-, alkoholi-, põlevvedeliku-, värvkatte-, kiu-, lõhkeaine-, metalli- ja lasujäägi ekspertiise ja uuringuid. Keemiaosakonna allüksus paikneb Tartus, kus tehakse toksikoloogiaekspertiise ja -uuringuid.

Valdava osa töömahust moodustavad toksikoloogia- ja narkootilise aine ekspertiisid ja uuringud ning enamus nar-kootilise aine määramises ja toksikoloogias kasutatavatest metoodikatest on akrediteeritud. Lisaks neile on akreditee-ritud veel lasujäägi ja elementanalüüsi elektronmikroskoo-pilised metoodikad.

Narkootilise aine ekspertiiside käigus analüüsitakse nar-kootilisi ja psühhotroopseid aineid enne tarvitamist, tok-sikoloogias peale tarvitamist (bioloogilistest materjalidest nagu veri, uriin).

Toksikoloogias analüüsitakse lisaks veel alkohole ja teisi kergestilenduvaid ühendeid, ravimite toimeaineid, karboks-ühemoglobiini ja muid mürgistavaid aineid.

Alkoholi ekspertiisidega tehakse kindlaks kas on tegemist võltsitud või omavalmistatud alkoholiga.

Põlevvedeliku ekspertiisi korral uuritakse, kas tulekahju sündmuskohal leidub süütevedeliku jäl-gi. Värvkatte ekspertiiside puhul on üldjuhul tegemist autovärvidega. Värvkatte ekspertiisi tulemusi kasutatakse liiklusõnnetuste, auto kahjustuste põhjustaja kindlaks tegemiseks.

Kiu ekspertiis annab vajalikku informatsiooni eelkõige isikuvastaste kuritegude lahendamisel. Lõhkeaine ekspertiisiga tehakse kindlaks kas on tegemist lõhkeainega või missugust lõhkeainet

kasutati plahvatuse tekitamiseks.Lasujäägi ekspertiisi puhul tehakse kindlaks, kas inimese kätel või riietel leidub tulirelva kasuta-

misest tingitud aine osakesi.Alates 2011 aastast on võimalik teha võltsitud euromüntide tuvastamist.

Kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad paiknevad neljas Ees-ti piirkonnas: Tallinnas Põhja-Eesti, Tartus Lõuna-Eesti, Pärnus Lääne-Eesti ja Kohtla-Järvel Ida-Eesti osakond. Kõigis osakondades tehakse isiku ja surnu kohtuarstlikke ekspertiise, lisaks Tallinnas kohturadioloogia ja meditsiini-lis-kriminalistika ning Tartus arstlik-toksikoloogia eksper-tiise ja uuringuid.

Isikute kohtuarstlikud ekspertiisid tehakse tervi-sekahjustuse (vigastuste) hindamiseks, terviseseisundi ja seksuaalse enesemääramise süütegude kindlakstegemiseks või muude meditsiiniliste probleemide lahendamiseks, mis õiguskaitseorganitel tekkivad.

Surnute kohtuarstlikud ekspertiisid tehakse kui ilmnevad kuriteo tunnused või on tegemist selle kahtlusega, surnu kohtuarstlik lahang määratakse juhul kui on tegemist väliskeskkonnast tuleneva teguri mõ-juga (nt poomine, uppumine, mürgitus, alajahtumine jm).

Arstlikud toksikoloogiaekspertiisid tteostatakse toksiliste ainete mõju hindamiseks kohtu-eelsete uurimisasutuste või kohtute ekspertiisimääruste alusel.

KEEMiAosAKonD

KohtuArstLiKuD osAKonnAD

Page 6: EEsti KohtuEKspErtiisi instituut (EKEi) · DNA osakond on ka Riikliku DNA registri volitatud töötleja. Registris on üle 10 tuhande sündmuskohaprofiili, mida ei ole seni veel isikuga

Alates 2009 korraldab instituut kohtupsühhiaatriliste ja -psühholoogiliste ekspertiiside läbiviimist.Kohtupsühhiaatria ja -psühholoogia ekspertiiside eripäraks on, et seda ei ole võimalik teha n.ö ta-

sulise teenusena, vaid selle saab määrata ainult menetleja konkreetse kohtuasja või menetluse raames seadusest tuleneva aluse korral. Aastas määratakse ca 2000 (2500-2700) ekspertiisi, millest enamuse moodustavad eestkostemenetluste käigus määratud teovõime piiramise või tahtest olenematu ravile paigutamise ekspertiisid. Teise suure osa moodustavad ekspertiisid kriminaalasjades, mille käigus püütakse teha kindlaks kahtlustatava/tunnistaja seisund teo toimepanemise hetkel.

Lisaks määratakse ekspertiise testamendi või laste hooldusõiguse jagamisega, jm vaidluste pu-hul. Nimetatud ekspertiisid on menetluse algatamisel hagejale üldjuhul tasulised. Hinnakirja alu-seks Kohtuekspertiisiseaduse kehtestatud hinnad.

Liiklusosakonnas tehakse liiklustehnilisi-, autotehnilisi- ja liiklustrassoloogilisi ekspertiise.Liiklustehnilise ekspertiisi valdkonda kuuluvad küsimused, mis on seotud liiklusõnnetuse

rekonstruktsiooniga ja eeldavad sõidukite liikumisprotses-side arvutuslikku analüüsi. Analüüs põhineb füüsikasea-dustel. Analüüsil kasutatakse lisaks teistele meetoditele ka kogu Euroopas levinud liiklusõnnetuste rekonstrueerimise programmi PC-CRASH

Autotehniliste ekspertiiside tegemise eesmärgiks on sõidukite liiklusohutust tagavate süsteemide töövõime-lisuse kontrollimine ning nende rikete ja vigastuste tuvas-tamine, tehes kindlaks millised aspektid võisid juhi tahtest olenemata mõjutada sõiduki liikumist või juhitavust. Auto-tehniliste ekspertiiside tegemise eesmärgiks ei ole sõiduki tehnilise seisukorra kontrollimine, vastavuses määrusega „Mootorsõidukile ja selle haagise tehnoseisundile esita-tavad nõuded“, vaid uuritakse sõiduki tehnilist seisundit konkreetse ekspertiisiülesande ja/või liiklussituatsiooni (liiklusõnnetuse) suhtes.

Liiklustrassoloogia ekspertiisi valdkonda kuuluvad küsimused, mis on seotud sõidukite identifitseerimise ning sõidukite poolt jäetud või sõidukitel olevate jälgede tuvas-tamise ja uurimisega.

Osakonna tegevusvaldkondadeks on sõrmejälgede esiletoo-mine, sõrmejälgede fotografeerimine, sõrmejälgede alusel isikute identifitseerimine ja Riikliku sõrmejälgede registri pidamine.

Sõrmejäljeosakonnas tegeletakse lisaks sõrmejälgedele ka peopesajälgede ning sõrme lülijälgede, vahel ka jala-jälgede, seega laiemalt naha papillaarkurrustiku jälgede uurimisega. Sõrmejäljeosakonnas antav eksperdi arvamus

KohtupsÜhhiAAtriAtALitus

LiiKLusosAKonD

sÕrMEJÄLJEosAKonD

Meditsiinilise-kriminalistika ekspertiisid määratakse surma põhjuse või mehhanismi kind-lakstegemiseks skeletiseerunud surnukeha või inimese mõne skeletiosa põhjal.Koos uue hoone valmimisega Tallinnas tekkis võimalus soetada EKEIsse kompuutertomograaf ja magnetresonants-tomograaf kohturadioloogiliste ekspertiiside ja uuringute tegemiseks.

Alates 2010 aastast on võimalik lisaks eeltoodule tellida kohtuarstlikest osakondadest menetlus-väliseid uuringuid vigastuste hindamiseks.

Page 7: EEsti KohtuEKspErtiisi instituut (EKEi) · DNA osakond on ka Riikliku DNA registri volitatud töötleja. Registris on üle 10 tuhande sündmuskohaprofiili, mida ei ole seni veel isikuga

Tehnikaosakonnas tehakse järgmisi ekspertiise:Jäljeekspertiisi eesmärk on jälje jätnud eseme identifitsee-rimine sündmuskohale jäetud jälgedes kajastuvate tunnuste põhjal. Jäljeekspertiisi objektideks on murdmisriista jäljed; jalatsi-, jala- ja rehvijäljed; lukud; tervikust eraldunud osad; kilekotid; stantsmärgised; plommid; vigastused riietel ja muud jäljed (nt verejäljed, kõrvajäljed, kindajäljed).

Lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiisid jagu-nevad kahte põhigruppi sõltuvalt sellest, kas tegemist on identifitseerimist vajavate objektidega või on plahvatus juba toimunud ja on tarvis sündmus ning plahvatanud objekt rekonstrueerida. Uuritakse nii tööstuslikult kui ka iseval-mistatud objekte. Ekspertiisiks esitatud objektide identi-fitseerimisel on põhilisteks eesmärkideks tuvastada nende ehitus, omadused ja lõhkeainesisaldus ning teha kindlaks objektide tüüp, mark, võimalik funktsioon lõhkeseadeldises ja kasutamiskõlblikkus. Plahvatusjärgse ekspertiisi korral on eesmärkideks lisaks eelnevale veel plahvatuse keskme kindlaksmääramine, sündmuskohalt leitud objektide seoste tuvastamine plahvatusega, lõhkeseadeldise võimaliku ehi-tuse ja rakendusmehhanismi tuvastamine ning sündmuse rekonstrueerimine.

Tulekahjuekspertiisi eesmärk on:- tulekahju tehnilise tekkepõhjuse kindlakstegemine;- tulekahjukolde (süttimiskoha) asukohakindlakstegemine;- tulekahju arengut puudutavate andmete kogumine (tulekahjukollete arv, tule leviku teed, tulelevikut soodustavad asjaolud) ning võimalusel teiste tulekahju puudutavate asjaolude väljaselgita-mine (uste ja akende asendid tulekahju toimumise ajal , klaaside purunemine jm).

Tulirelvaekspertiis tehakse tuli-, gaasi- ja pneumorelvadele, padrunitele ja nende poolt jäetud jälgedele eesmärgiga: tuvastada, kas esitatud objektid kuuluvad relvade hulka, tuvastada relva liik, süsteem, mudel ja modifikatsioon, tuvastada relva valmistamisviis ja laskekõlblikkus, tuvastada padrunite liigi kuuluvus ja nende laskekõlblikkus, identifitseerida relv lastud kuulide, kestade ja erandjuhtudel ka muude padruni komponentide põhjal, tuvastada erinevatele objektidele jäänud jälgede põhjal lasu suund, kaugus ja muud laskmisega seonduvad asjaolud.

tEhniKAosAKonD

Tulekahju sündmuskohtadel aitab põlevvedelikke otsida tulekahjukoer Aiko.

põhineb holistilisel lähenemisel, rahvusvaheliselt tunnustatud ACE-V printsiibil ja eksperdi eri-teadmistel ning kogemustel. Naha papillaarkurrustiku jälgede uurimisel kasutatakse kvalitatiiv- kvantitatiivset jäljeanalüüsi, millele järgneb võrdlusuuring, hindamine ja uuringu kinnitamine.

Sõrmejäljeosakond peab Riiklikku sõrmejälgede registrit. Registris on nii paberkandjal kui elekt-roonselt talletatud üle 140 000 peamiselt politsei poolt kinnipeetud või vanglates ja arestimajades daktüloskopeeritud isiku sõrmejälgede kaardi ning alates 1998. aastast ekspertiisi või uuringu raa-mes esitatud sündmuskohajäljed.

Sõrmejäljeekspertiise ja -uuringuid määratakse reeglina kriminaalmenetluse raames. Aastas te-hakse sõrmejäljeosakonnas ligi 800 ekspertiisi ja uuringut ning umbes 1500 registrisse sisestavatel sõrmejälgede kaartidel olevate sõrmejälgede võrdlust seni avastamata sündmuskohajälgedega.

Page 8: EEsti KohtuEKspErtiisi instituut (EKEi) · DNA osakond on ka Riikliku DNA registri volitatud töötleja. Registris on üle 10 tuhande sündmuskohaprofiili, mida ei ole seni veel isikuga

Tervise 3013419 Tallinn

Tel: 663 6600

e-post: [email protected]