Click here to load reader

EESTI KUTSESÜSTEEM MILLEKS KUTSESTANDARD ?

 • View
  102

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EESTI KUTSESÜSTEEM MILLEKS KUTSESTANDARD ?. Rutt Lumi Kutsekoda. ÕIGUSLIK ALUS. Kontseptsioon ja tegevuskava 9.12.1997 Eesti töötajate kutsekvalifikatsiooni süsteemi loomiseks ja rakendamiseks Tööd alustati Kaubandus - Tööstuskojas juures 02.02.1998 - PowerPoint PPT Presentation

Text of EESTI KUTSESÜSTEEM MILLEKS KUTSESTANDARD ?

 • EESTI KUTSESSTEEMMILLEKS KUTSESTANDARD ?Rutt LumiKutsekoda

  Kutsete ssteemi arendamist toetab Euroopa Liit

 • IGUSLIK ALUSKontseptsioon ja tegevuskava 9.12.1997 Eesti ttajate kutsekvalifikatsiooni ssteemi loomiseks ja rakendamiseksTd alustati Kaubandus - Tstuskojas juures 02.02.1998

  Kutseseadus veti vastu 19.12.2000 Uus kutseseadus justus 1. septembril 2008

 • Kutsessteemi olemusHaridus-ssteem(formaal,mittefoemaal- jainformaalne)

  Tjuturg(avalik, era- ja mittetulundusSektor)Kutse-Ss-teem

 • MILLEKS KUTSESSTEEMToetada seda, et Eestis on konkurentsivimeline tjud - ttajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud.Olla tugistruktuuriks haridusssteemile ning siduda haridusssteemi tturugaAidata kaasa pitulemuste hindamisele olenemata, kus ja kuidas ppimine on toimunud

  Kutsete ssteemi arendamist toetab Euroopa Liit

 • PHISEISUKOHAD JA -ALUSEDSOTSIAALPARTNERLUS Sotsiaalpartnerite kaasamine (tturu osapooled: tandja, ttaja ja riik) on kutsessteemi rakendamisel peamised osalised ja otsustajad.Kokkulepped snnivad erinevate osapoolte koosts Kutsessteem on terviklik SSTEEM ja selle phimttelised alused htsed kikide valdkondade jaoks. Kutsestandardis kirjeldatud kompetentsid on mdetavadMtmisssteem on htne ja vrreldav Kompetentsiphine lhenemine- Kutsestandardid on tegevusphised, neis kirjeldatakse tlesannete edukaks sooritamiseks vajalikke kompetentse. - Kutse hindamise aluseks on inimese tegelikud kompetentsid sltumata nende saamise viisist. Tturu vajadustega arvestav paindlik ja optimaalne koolitusssteemMotivatsioon elukestvale ppimiseleKompetentsus on hinnatud ja ametlikult tunnustatud

 • PHIMISTEDKompetentsus edukaks (kutsealaseks) tegutsemiseks vajalik teadmiste, oskuste, kogemuste ja hoiakute kogum. Kompetentsus on suutlikkus teatavas valdkonnas tulemuslikult tegutseda koos seda tulemuslikkust kirjeldavate mdetavate tunnustegaKompetents on suutlikkus teatavas valdkonnas edu tagavat tegevust tulemuslikult sooritada koos selle tegevuse tulemuslikkust kirjeldavate mdetavate tunnustega.Kompetentsus on kompetentside kogum Kvalifikatsioon hindamise ametliku tulemusena tunnustatud kompetentsus, millega kaasneb teatav iseseisvuse ja vastutuse ulatus (iguspdevus) Kutse - hindamise ametlik tulemus, mis saadakse, kui kutset andev organ otsustab, et isikul on kutsealal vajalik kompetentsus, mille tase on mratud asjakohases kutsestandardis

 • KUIDAS KUTSESSTEEM RAKENDUBKutsessteemi phiprotsessid on:

  Inimeste oodatava talase kompetentsuse vljaselgitamine ja formaliseerimine

  Inimeste tegeliku talase kompetentsuse vastavushindamine ja tunnustamine

 • MIS ON KUTSESTANDADKutsestandard kirjeldab td ja mratleb selle tegemiseks vajalikud kompetentsid

 • Millistele tingimustele peab vastama kutsestandard?

  On koostatud t funktsionaalsest analsist lhtuvalt, arvestades kokkuleppeid kutsete laiaphjalisuse vi kitsuse osasOn les ehitatud iseseisvalt kasutatavate osadenakirjeldama oodatavaid kompetentse vaadeldavate ja hinnatavatenamratlema isiku kompetentsuse hindamise viisid, st kasutatavate hindamismeetodite klassid (eksam, ...)?mratlema vastava kutse kvalifikatsioonitaseme EKR-s

 • Kutsete ssteemi arendamist toetab Euroopa LiitKUTSESTANDARDI KOOSTAMINE valdkonna kutsete kaardistamine trhma moodustamine valdkonna tandjatest ja spetsialistidest kutsestandardi koostamine trhma poolt t analsi teostamine: t olemus, sisu, tlesanded, ttingimused- kutsekirjeldus kompetentsusnuded kutsestandardi kavandi tutvustamine kutsestandardi kinnitamine kutsenukogu poolt

 • KUTSESTANDARDKUTSESTANDARD on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning esitatakse kutsealade ja tasemete kompetentsusnuded. Kokkuvtlikult vib elda, et kutsestandard kirjeldab ra vastava tegevusvaldkonna ttingimused ning selle t edukaks tegemiseks vajalike teadmiste, oskuste, kogemuste ja hoiakute kogumi.

  Kutsestandardi kasutamisvimalused erinevatele sihtgruppidele on jrgmised:

 • Kutsete ssteemi arendamist toetab Euroopa LiitA-osa KUTSEKIRJELDUSB-osa KOMPETENTSUSNUDEDC-osa LDTEAVE JA LISADKutsestandardi vorm

 • Kutsete ssteemi arendamist toetab Euroopa LiitKutsestandardi vormA-osa KutsekirjeldusA.1 Tvaldkonnad ja ametinimetusedA.2 T eesmrk ja sisu lhikirjeldus tasemetiA.3 T osadA.4 TvahendidA.5 Tkeskkond ja eripraA.6 Vimed ja isikuomadusedA.7 Kutsealane ettevalmistus

 • Kutsete ssteemi arendamist toetab Euroopa LiitKutsestandardi vormB-osa KompetentsusnudedB.1 Kompetentsidoskuste, teadmiste, vimete ja hoiakute kogumid, mis vimaldavad ttajal tita konkreetseid tlesandeid ning mis vljenduvad tegevustenaB.2 TeadmisedB.3 Muud nuded

 • Kutsete ssteemi arendamist toetab Euroopa LiitC.2 ldteave ja lisadKutsestandardi number kutseregistris; Kutsestandardi koostajad; levaade kavandi tutvustamine; Kutsestandardi kinnitaja; kutsenukogu otsuse number ja kuupev; Kutsestandardi kehtivusaeg; Kutsestandardi versioon; Kutsenukogu alavaldkond; Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator Ametite klassifikaator; Euroopa kvalifikatsioonide raamistiku (EQF); Kutset andev organ; Kutsekoda; Viited ppekavadele eesti hariduse infossteemis.

 • Kutsete ssteemi arendamist toetab Euroopa LiitKompetentsiphine kutsestandard

 • Kutsete ssteemi arendamist toetab Euroopa LiitKompetentsidKompetentsid teadmiste, oskuste ja vimete kogumid,mis vimaldavad ttajal tita konkreetseid tlesandeidning mis vljenduvad tegevustena.Kompetentsid on tegevuste kirjeldusedTegevuste kirjeldused sisaldavad oskusi, teadmisi, hoiakuid, vimeidKompetentsid on mdetavad

 • Kutsete ssteemi arendamist toetab Euroopa LiitKUTSESTANDARDI TUTVUSTAMINETrhma poolt koostatud kutsestandardi kavandit tutvustatakse vastava valdkonna ettevtetes ja asutustes hinnangute ja parandusettepanekute saamiseks

  Tulemused analsitakse, viiakse sisse vajalikud parandused-tiendused ja koostatakse lplik versioon, mis esitatakse kutsenukogule kinnitamiseks

 • KUTSE- JA KVALIFIKATSIOONIRAAMISTIKVastavalt 2001. a vastu vetud kutseseadusele on kutsetasemeid kirjeldatud viie-astmelises raamistikus. Tegelikult hulk autonoomseid kutseala raamistikke.Uue, 01.09.2008 justunud kutseseaduse jrgi minnakse le 8-tasemelisele raamistikule, mis on identne kutse- ja haridustasemeid liigitava Euroopa kvalifikatsioonidaamistikuga. Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF):8 kompetentsuse taset kirjeldatuna oodatavate pivljunditena (teadmised, oskused, igus-pdevus (iseseisvuse ja vastutuse ulatus)) 2010. a rahvuslikud raamistikud siduda EQF-ga2012. a diplomi- ja tunnistuse lisadel mrge EQF taseme kohta5- tasemeliselt 8-tasemelisele raamistikule lemineku protseduurid on vljattamisel.

 • Kutsete ssteemi arendamist toetab Euroopa LiitKUTSESTANDARD - ppekava alus Kutseppeasutuse seadus 11 lg 2Kutse- vi erialade riiklikud ppekavad kehtestab haridus- ja teadusminister, lhtudes kutsenukogus kinnitatud kutsestandardist ja kutseharidusstandardist

  VV 2003.a mruse likooli ja rakenduskrgkooli ning nende ppekavade akrediteerimise kord ja akrediteerimisel esitatavad nudedlisa 3ppekavade vljattamisel on lhtutud nii krgharidusstandardi kui ka kutsestandardi vi vastavat kutseala reguleerivatest rahvusvahelistest igusaktidest tulenevatest nuetest

 • KUTSENUKOGU 16Kutsenukogu roll kutsessteemis on olla valdkonna ekspertide koostna sndinud otsuste kinnitaja ja kogu tegevuse le jrelevalvaja ning suuna andja. Kutsenukogu lesanded on:ettepanekute tegemine kutsestandardite vljattamiseks ja uuendamiseks;kutsestandardite kinnitamine;kutset andva organi iguse andmine ja osalemine kutset andva organi kutse andmise tegevuse le teostatavas jrelevalves;kutse andmise korra kinnitamine;kutse andmise ja kutse taastendamise tasu suuruste kinnitamine;kutse andmisega seotud kaebuste lahendamine;muude seaduses stestatud lesannete titmine.

 • KUTSE ANDMINE...on protsess, mille kigus hinnatakse kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardis toodud nuetele ja vljastatakse kutsetunnistus

 • KA lesandedKorraldab kutsekompetentsuse hindamise juhendite, eksamimaterjalide ning teiste kutse andmiseks vajalike dokumentide vljattamiseKalkuleerib ja esitab KN-le kinnitamiseks kutse andmise ja kutse taastendamisega seotud tasu suuruseKorraldab kutse andmise vljakuulutamistTagab teabe avalikustamiseVtab vastu kutset hindab taotleja sobivust taotletavale kutsetasemele ning esitab nuetekohased dokumendid kutsekomisjonileVljastab kutsetunnistuse vi selle duplikaadiTagab teabe kaitstuse Vastutab protseduuride titmise eestEsitab vhemalt 1 kord aastas KN-le aruande kutse andmise korraldamise ja kutse andmisega seotud rahaliste vahendite kasutamise kohta (vanas kord kvartalis)Edastab andmed kutseregistrile

 • Kutsekomisjon

  KA moodustab selle erapooletuse tagamiseksMrkus: peab olema moodustatud enne KA iguste taotlemist

  Kuuluvad selle valdkonna kutse andmisest huvitatud osapooled: spetsialistid, tandjat, ttajad, koolitajad, kutse- ja erialaliitude esindajad, vajadusel klientide ja tarbijate esindajad, samuti teised huvitatud osapooled

 • Kutsekomisjoni lesanded

  Ttab vlja kutse andmise korra koosts KA iguste taotlejagaKinnitab vajadusel kutsekompetentsuse hindamise koha nuded (kutseeksamikeskuse hindamine ja tunnustamine)Vaatab lbi kutset taotleva isiku dokumendid ning otsustab taotleva isiku kutsekompetentsuse hindamise vormi ja viisiNimetab vajadusel hindamiskomisjoni(d)Kinnitab hindamise korraldamise juhendi ja eksamimaterjalidOtsustab isikule kutse andmise vi andmata jtmiseLahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi

 • Hindamiskomisjon

  On kutsekomisjoni moodustatud komisjon kutsetunnistuse taotleja kompetentsuse hindamiseksHin