Click here to load reader

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 19 ... 3 EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 19. ISTUNGJÄRK ESIMENE ISTUNG 15. oktoober 1990 Istungjärgu päevakorra kinnitamine

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 19 ... 3 EESTI VABARIIGI...

 • EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU

  19. ISTUNGJÄRK

  15.–18. oktoober 1990

 • 2

  SISUKORD

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 19. ISTUNGJÄRK ESIMENE ISTUNG

  15. oktoober 1990 .................................................................................................................................... 3

  Istungjärgu päevakorra kinnitamine ........................................................................................................ 3

  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu reglemendi töögrupi moodustamine ..................................................... 21

  Kohtla-Nõmme Alevi Rahvasaadikute Nõukogu valimispäeva määramise kohta ................................ 27

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 19. ISTUNGJÄRK TEINE ISTUNG

  16. oktoober 1990 .................................................................................................................................. 28

  NSV Liidu presidendile M. Gorbatšovile saadetava õnnitlustelegrammi kohta ................................... 28

  A. Rüütli sõnavõtt vastuseks K. Koha järelepärimisele ........................................................................ 31

  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 1990. aasta 9. oktoobri seadluse "Riiklike pühade ja Eesti

  NSV töökoodeksi muutmise kohta" arutelu .......................................................................................... 33

  NSV Liidu presidendile M. Gorbatšovile saadetava õnnitlustelegrammi kohta ................................... 51

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 19. ISTUNGJÄRK KOLMAS ISTUNG

  17. oktoober 1990 .................................................................................................................................. 56

  Istungjärgu päevakorra kinnitamine ...................................................................................................... 57

  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu alatiste komisjonide kohta .................................................................... 58

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 19. ISTUNGJÄRK NELJAS ISTUNG

  18. oktoober 1990 .................................................................................................................................. 87

  Eesti Vabariigi majanduspiiri seaduseelnõu teise lugemise jätkamine ................................................. 87

  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu saadikurühma "Võrdsete õiguste eest" ettepanekust Tallinna

  Linnavolikogu 16. augusti 1990. aasta otsuse "Piirangutest eluruumide saamisel Tallinnas" kehtetuks

  tunnistamise kohta ............................................................................................................................... 130

 • 3

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU

  19. ISTUNGJÄRK

  ESIMENE ISTUNG

  15. oktoober 1990

  Istungjärgu päevakorra kinnitamine

  Juhataja (Ü. Nugis)

  Lugupeetud Ülemnõukogu, asugem töökohtadele. Kontrollime kohalolekut. Kohal on 79

  saadikut, puudub 26. Kas Enn Leisson soovib enne istungjärgu tööd sõna?

  E. Leisson

  Lugupeetud hr. eesistuja, kallid kolleegid! Praegu toimub siin saalis meie silme all üks väga

  ebatavaline protseduur – Ülemnõukogu saadikutele jagatakse välja elementaarsete

  eluvajaduste rahuldamiseks poepääsmeid. See on väga normaalne. Kuid ebanormaalne on see,

  et nendega varustatakse ka neid kodanikke siin saalis, kes ei ole Eesti Vabariigi

  Ülemnõukogusse tööle asunud. Ja selle peale ma avaldan protesti. Samuti nagu neile

  saadikutele majas tööruumide eraldamise peale. Võtku nad oma ruumid sealt, kus nad on

  hingekirjas, palgal, seebil ja toidul. Tänan!

  J. Liim

  Ma tahaksin enne töö algust, lugupeetud saadikud, puudutada meie talongimajandust. Nende

  alusel elanikkond teatavasti sai ja saab osa toiduainetest. Uutel talongidel, vähemalt nendel

  Tallinna suurtel rohelistel "tapeetidel" on mõned tähed ja terve rida numbreid, mida inimesed

  peavad pingsalt jälgima. Segadust ja keerukust kui palju. Täiesti arusaamatu on, miks ei ole

  peale trükitud toiduainete nimesid. See selleks. Kuid eelkõige olnuks vaja otseselt puudutada

  nüüd juba aegunud talonge. Nimelt, ühe kuu talongi eest saadi jahu, teise eest makarone,

  kolmanda eest kruupe jne. See oleks kena, kui nii oleks. Praegu ei olnud saada ei ühte, teist

  ega kolmandat. Talongide eest anti ainult seda, mis oli ette nähtud, asenduskaupa ei

  tunnistatud. Inimesed otsisid pingsalt neile ettenähtud ja garanteeritud norme, väga nappe

  norme, kuid asjatult – kaupa ei olnud ja talongid kaotasid 15. kuupäeval kehtivuse.

 • 4

  Ajakirjanduses aga lisaks kõigele veel pilgatakse rahvast, kes näljahirmuga ostab kokku

  toiduaineid. Kas seda saab kokkuostuks nimetada, neid kasinaid talongikilosid? Ma ei saa

  nõustuda sellega, et elanikel jäi ettenähtud kaup suuresti kätte saamata. Kõik, kellel sellised

  probleemid tekkisid, peavad tagantjärele kätte saama normipajuki, ja seda ilmselt vanade

  hindadega. See on riigi võlg oma rahva ees ja on väga näotu inimesi niimoodi petta. Sellised

  hädad ei ole kahjuks ainult Tallinnas.

  Tahaks paari sõnaga puudutada ka norme. Ajakirjanduses on juba näitlikult räägitud võist.

  Nimelt oli Saksa okupatsiooni ajal, kui käis sõda, nädalas ette nähtud 180 grammi võid. Nüüd,

  kui on Nõukogude okupatsioon, saavad eestimaalased kahe nädala peale 200 grammi. Olgugi

  et Eestimaal ei käi momendil lahingutegevus. Tõin selle näite selgituseks, et ei tohi neid

  väheseidki norme kunstlikult rahva laualt ära võtta. Tänan, hr. spiiker!

  Juhataja

  Lugupeetud Ülemnõukogu, alustame 19. istungjärgu tööd. Ja nagu ikka on probleemid, mis

  seonduvad päevakorraga. Ma annaksin natukene alguses omalt poolt selgitust ja siis asume

  koos päevakorra projekti läbi arutama ja päevakorda kinnitama.

  Te olete, lugupeetud saadikud, tähele pannud, et väga tihti tuleb meenutada reglementi ja

  päris lõpuni selgeks me seda endale polegi teinud. See käib kõigepealt minu ja võib-olla ka

  teiste kolleegide kohta. Võtkem paragrahvi 7 paar alapunkti. Üks, mis vaidlusi ei tekita, on

  see, et päevakord võetakse vastu istungjärgu esimese istungi alguses lihthäälteenamusega.

  Sellega oleme ikka hakkama saanud ja loodetavasti saame ka täna. Kuid 5. lõige väidab, et

  istungjärgul käsitlemata jäänud päevakorraküsimused kuuluvad arutamisele järgmisel

  istungjärgul. Siin on võimalik kaksiti mõistmine. Seda võib mõista nii, et iga järgmine

  istungjärk on ka ülejärgmine jne. Kuid võib mõista ka nii, et ainult järgmine, s.o. teine ja mitte

  rohkem. Siiamaani, kuni tänase istungjärguni oleme seda tõlgendanud nii, et iga järgmine

  võib olla mis tahes järgmine. Loodetavasti saame käesoleval istungjärgul moodustatava

  töögrupiga selles küsimuses selgust. Ja mul on ettepanek, et me täna tõlgendaksime seda

  lõiget veel vanamoodi, mis tähendab, et juba päevakorda kinnitatud punktid on ikkagi

  tegelikult päevakorras ja need, mida presiidium teile täna projektis juurde pakub, on uued

  punktid. Olgu meil nii palju kollektiivset mõistust, et oskaksime täna, esimesel istungil

  lihthäälteenamusega kokku saada ühe korraliku päevakorra nii nendest, mis on presiidiumi

  poolt esitatud, kui ka nendest, mis on juba päevakorda kinnitatud. Ja seda niimoodi, et meil

  nädala pärast esmaspäeval ei tekiks jälle probleeme, kuidas me mõistame ühte või teist juba

  päevakorras olevat punkti, kas see on veel n.-ö. menetluses või juba automaatselt päevakorras.

 • 5

  See minupoolne selgitus tähendaks, et tuleb aluseks võtta presiidiumi pakutav projekt, mis teil

  on olemas. Ja ma värskendan teie mälu, millised on need n.-ö. menetluses olevad

  päevakorrapunktid, et vajaduse korral võiksime siit ka lisa võtta.

  Enne kui me läbirääkimiste juurde asume, panen kõigile südamele, et veel ei ole vaidlusi

  tekitanud ja ilmselt ei kuulu muutmisele paragrahvi 7 1. punkt, mis väidab, et istungjärgu

  päevakorra kohta teevad ettepaneku ainult Ülemnõukogu Presiidium, saadikurühm või

  komisjon. Seekord ei ole rahvasaadikul kui isiksusel päevakorra koha pealt suurt midagi kaasa

  rääkida.

  Millised on siis need punktid, mis on menetluses ja peaksid minu arusaama järgi ka

  automaatselt päevakorras olema? Juba kaugest hallist ajaloost pärit "Vähemuse kaitsest Eesti

  Vabariigi Ülemnõukogus". Selline punkt sai kunagi päevakorda kinnitatud. Veel on võib-olla

  ununenud, et meil on valimata Harju maakohtu kohtunik. Sama probleem on Ülemkohtu

  esimehe esimese asetäitjaga – see kõrge ametnik on ka valimata. Siis on meil veel arutamata

  Eesti õiguskaitse kontseptsioon üleminekuperioodil ning seaduseelnõu muudatuste ja

  täienduste kohta Eesti NSV maksukorraldusseaduses, Eesti Vabariigi ettevõtte tulumaksu

  seaduse eelnõu, Eesti Vabariigi käibemaksuseaduse eelnõu, Eesti Vabariigi sideseaduse

  eelnõu, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu alatised komisjonid, Eesti Vabariigi majanduspiiri

  seaduse

Search related