Click here to load reader

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 52 ... 3 EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 52. ISTUNGJÄRK ESIMENE ISTUNG 14. oktoober 1991 Istungjärgu päevakorra kinnitamine

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 52 ... 3 EESTI VABARIIGI...

 • EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU

  52. ISTUNGJÄRK

  14.–17. oktoober 1991

 • 2

  SISUKORD

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 52. ISTUNGJÄRK ESIMENE ISTUNG

  14. oktoober 1991 .................................................................................................................................... 3

  Istungjärgu päevakorra kinnitamine ........................................................................................................ 3

  Eesti Vabariigi seaduse "Eesti Vabariigi kodakondsuse seaduse jõustumisest" eelnõu esimese lugemise

  jätkamine ................................................................................................................................................. 8

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 52. ISTUNGJÄRK TEINE ISTUNG

  15. oktoober 1991 .................................................................................................................................. 54

  Päevakorravälised avaldused ................................................................................................................. 54

  Eesti Vabariigi seaduse "Muudatuste tegemise kohta Eesti Vabariigi üksikisiku tulumaksu seaduses"

  eelnõu teise lugemise jätkamine ............................................................................................................ 61

  Eesti Vabariigi ettevõtte tulumaksu seaduse eelnõu teine lugemine ..................................................... 78

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 52. ISTUNGJÄRK KОLMAS ISTUNG

  16. oktoober 1991 .................................................................................................................................. 93

  Eesti Vabariigi seaduse "Eesti Advokatuuri kohta" eelnõu ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse

  "Eesti Vabariigi seaduse "Eesti Advokatuuri kohta" kehtestamise korrast" eelnõu esimene lugemine 94

  Eesti Vabariigi karusnahaaktsiisi seaduse eelnõu ja Eesti Vabariigi seaduse "Muudatuste tegemise

  kohta Eesti Vabariigi aktsiisimaksu seaduses" eelnõu teine lugemine.................................................. 98

  Eesti Vabariigi käibemaksuseaduse eelnõu teine lugemine ................................................................ 102

  Kirikute vabastamisest maksudest ....................................................................................................... 107

  Eesti Vabariigi seaduse "Eesti Vabariigi kodakondsuse seaduse jõustumisest" eelnõu esimese

  lugemise jätkamine .............................................................................................................................. 124

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 52. ISTUNGJÄRK NELJAS ISTUNG

  17. oktoober 1991 ................................................................................................................................ 144

  Heiki Nurmsalu nimetamine Eesti Vabariigi looduskaitse peainspektoriks........................................ 144

  Jüri Paapi valimine Eesti Vabariigi Ülemkohtu liikmeks ................................................................... 149

  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu saadiku Mikk Titma saadikuvolituste lõpetamine .............................. 150

  Eesti Vabariigi maareformi seaduse eelnõu teise lugemise jätkamine ................................................ 151

  Eelarve-majanduskomisjoni arupärimine omandireformi aluste seaduse rakendamise kohta ............ 196

 • 3

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU

  52. ISTUNGJÄRK

  ESIMENE ISTUNG

  14. oktoober 1991

  Istungjärgu päevakorra kinnitamine

  Juhataja (Ü. Nugis)

  Tere õhtust, head kolleegid! Kas me võime alustada 52. istungjärgu tööd? Kontrollime

  kohalolekut. Kohal on 77 rahvasaadikut. Puudub 27. Kes hilines, palun ennast registreerida.

  Kolleegid! Vastavalt meie reglemendile ja eelnevale kokkuleppele soovib valitsus täna üle

  anda ühe komplekti seadusandlike aktide eelnõusid ja ma paluksin kõnetooli proua Krista

  Kilveti.

  K. Kilvet

  Austatud juhataja, lugupeetud Ülemnõukogu liikmed! Me esitame teile Eesti Vabariigi

  elamuseaduse ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse "Eesti Vabariigi elamuseaduse

  rakendamise kohta" eelnõu, mis vaadati läbi Eesti Vabariigi Valitsuse istungil käesoleva aasta

  20. septembril. Ettekande antud küsimuses teeb Kommunaalameti peadirektor Toivo

  Lippmaa.

  Eesti Vabariigi Valitsus esitab eelnõu Riigi- ja Piirikaitseameti töötajate poolt tulirelvade ja

  erivahendite omamise ning kasutamise korra kohta. Seoses eelnõus käsitletud küsimuste

  aktuaalsusega palume võtta eelnõu arutamisele kiireloomulise küsimusena. Ettekande selles

  küsimuses teeb Eesti Vabariigi riigiminister härra Raivo Vare.

  Seoses Eesti Vabariigi konkurentsi- ja demonopoliseerimisseaduse eelnõu menetlusse

  võtmisega Eesti Vabariigi Ülemnõukogu poolt võtab Eesti Vabariigi Valitsus tagasi eelnevalt

  menetluses olnud Eesti Vabariigi konkurentsiseaduse projekti koos Eesti Vabariigi

  Ülemnõukogu otsuse projektiga 13. mai 1991 otsuse "Eesti Vabariigi Valitsuse poolt esitatud

  konkurentsiseaduse eelnõu kohta" tühistamisest. See on kõik. Aitäh!

  Juhataja

  Suur tänu! Ma küsin ühe asja üle. Kas üht eelnõu taotletakse arutada kiireloomulisena?

 • 4

  K. Kilvet

  Jah.

  Juhataja

  Vastavalt eelnevale kokkuleppele ja reglemendisätetele annab meile ühe komplekti

  seadusandlike aktide eelnõusid üle ka rahvasaadik härra Jõerüüt.

  J. Jõerüüt

  Härra juhataja, lugupeetud kolleegid! Ma esinen siin kahe komisjoni nimel. Need on siis

  teadus-, haridus- ja kultuurikomisjon ja ajakirjanduskomisjon. Nimelt vastavalt siin saalis

  vastuvõetud põhikirjale määrab Ülemnõukogu oma otsusega Rahvuskultuuri Fondi esimehe.

  Vastava eelnõu selle isiku määramiseks tahaksin mа nüüd ulatada juhatajale kahe komisjoni

  nimel ja öelda veel, et kui see päevakorda jõuab, siis vastavalt kokkuleppele teeb ettekande

  selles küsimuses ajakirjanduskomisjoni liige Jaak Allik.

  Juhataja

  Suur tänu! Lugupeetud kolleegid! Mul on teile ettepanek, et enne, kui asuksime kinnitama

  käesoleva istungjärgu päevakorda, võtaksime kõne alla käesoleva istungjärgu tööaja režiimi ja

  pikendaksime istungite tööaega enne päevakorra kinnitamist. Juhatus teeb täiskogule

  ettepaneku, et me homme, teisipäeval ei töötaks mitte kaks tundi, vaid kolm tundi (kella 10–

  13) ja kolmapäeval kell 14–18. Sel juhul oleks 20-minutiline vaheaeg kella nelja paiku.

  Kas me раneme need kaks ettepanekut eraldi hääletusele, sest sisuliselt on tegemist kahe eri

  ettepanekuga, kuigi nad on väga sarnased? Või on Ülemnõukogu valmis arvama, et nad

  võiksid olla üks ja seesama ettepanek nii homse kui ka ülehomse päeva suhtes? Koos. See

  nõuaks kvalifitseeritud häälteenamust (kaks korda rohkem poolt kui vastu). Tundub, et ka

  kõik hilinejad on kohale jõudnud. Viime veel kord läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku

  kontroll. Kohal on 84 rahvasaadikut, puudub 20. Päris ilus kvoorum.

  Lugupeetud Ülemnõukogu! Kes on selle poolt, et 52. istungjärgu kahel päeval, s.o. homme,

  teisipäeval töötaksime me kella 10–13 ja kolmapäeval kella 14–18? Palun hääletada! Selle

  ettepaneku poolt on 57 rahvasaadikut, 1 saadik on vastu, 9 on erapooletud. Ettepanek on vastu

  võetud. Töörežiim on määratud.

  Ja veel üks teadaanne enne päevakorra juurde minekut. Riigikaitsekomisjonis on toimunud

  teatud muudatused. Komisjon on valinud omale uue esimehe. Esimeheks on härra Enn Tupp

 • 5

  ja nüüd me palume siis ka Enn Tuppi juhatuse koosolekutest osa võtta. Kokkuleppeliselt on

  need esmaspäeviti pool neli juhataja kabinetis ja teisipäeviti pool kolm juhatuse ruumis.

  Kolleegid! Asugem päevakorra juurde. Võtame kõigepealt kätte tabeli selle lõigu, kus tuleb

  langetada otsus juhatusse saabunud seaduseelnõude kohta. Nagu te näete, puudutab jutt

  konkurentsi- ja demonopoliseerimisseaduse eelnõu ja tehakse ettepanek arutada seda teemat

  53. istungjärgul. Раnen selle hääletusele.

  Lugupeetud Ülemnõukogu! Kes on selle poolt, et konkurentsi- ja demonopoliseerimisseaduse

  eelnõu tuleks arutusele 53. istungjärgul? Palun hääletada! Selle ettepaneku poolt on 57

  rahvasaadikut, vastu on 1 saadik, erapooletuid on 7. Otsus on vastu võetud, läheb 53.

  istungjärgule.

  Kolleegid! Teie ees on 52. istungjärgu päevakorra projekt, juhatus pakub välja 26

  päevakorrapunkti. Nii mahukas ei ole seni olnud veel ükski päevakorra projekt. See näitab, et

  me oleme jäänud oma töödega pehmelt öeldes jänni. Ma tegin juhatuses ettepaneku kaaluda

  võimalust, kas ei oleks otstarbekas sellises keerulises olukorras anda üheks või ka kaheks

  istungjärguks juhatajale erivolitused. Loomulikult ei ole see lähenemisviis demokraatlik, me

  kõik mõistame seda. Loomulikult käsitleksid erivolitused ainult töö organiseerimist, mitte

  seadusloomega seonduvat. See on üks ettepanek. Kolleegid, mõelge. Ärge praegu veel

  ettepaneku

Search related