Click here to load reader

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 77. ISTUNGJÄRK · PDF file Eesti Vabariigi riigieelarve 1992. aasta kulude finantseerimise kohta..... 149 Eesti Vabariigi seaduse "Rahaühiku

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 77. ISTUNGJÄRK · PDF file Eesti...

 • EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU

  77. ISTUNGJÄRK

  15.–18. juuni 1992

 • 2

  SISUKORD

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 77. ISTUNGJÄRK ESIMENE ISTUNG

  15. juuni 1992 .......................................................................................................................................... 4

  Istungjärgu päevakorra kinnitamine ........................................................................................................ 4

  Arvo Niitenbergi nimetamine Eesti Vabariigi ministriks ........................................................................ 6

  Olari Taali nimetamine Eesti Vabariigi majandusministriks ................................................................ 13

  Eesti Vabariigi seaduse "Eesti Vabariigi 1992. aasta riigieelarve kohta II poolaastaks" eelnõu esimene

  lugemine ................................................................................................................................................ 15

  Eesti Vabariigi seaduse "Eesti Vabariigi presidendi ning Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja

  muude sotsiaalsete garantiide kohta" eelnõu esimene lugemine ........................................................... 21

  Eesti Vabariigi seaduse "Aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta" eelnõu teine

  lugemine ................................................................................................................................................ 34

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 77. ISTUNGJÄRK TEINE ISTUNG

  16. juuni 1992 ........................................................................................................................................ 36

  Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Panga infotund ................................................................................. 37

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 77. ISTUNGJÄRK KOLMAS ISTUNG

  17. juuni 1992 ........................................................................................................................................ 70

  Eesti Vabariigi ühinemise kohta Ülemaailmse Meteoroloogiaorganisatsiooni konventsiooniga ......... 71

  Eesti Vabariigi seaduse "Süümevande andmise korra kohta" eelnõu esimene lugemine ...................... 76

  Eesti Vabariigi seaduse "Rahaühiku muutmise kohta seadustes ja muudes normatiivaktides" eelnõu

  esimene lugemine .................................................................................................................................. 88

  Eesti Vabariigi seaduse "Eesti Vabariigi 1992. aasta riigieelarve kohta II poolaastaks" eelnõu esimese

  lugemise jätkamine ................................................................................................................................ 92

  Eesti Vabariigi seaduse "Muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti Vabariigi Riigikogu

  valimisseaduses" eelnõu teine lugemine ............................................................................................. 115

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 77. ISTUNGJÄRK NELJAS ISTUNG

  18. juuni 1992 ...................................................................................................................................... 123

  Jaan Kabini nimetamine Eesti Vabariigi ehitusministriks ................................................................... 125

  Ülo Uluotsa nimetamine Eesti Vabariigi kaitseministriks .................................................................. 128

 • 3

  Eesti Vabariigi seaduse "Muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti Vabariigi Riigikogu

  valimisseaduses" eelnõu teise lugemise jätkamine.............................................................................. 135

  Ülemnõukogu saadikute puhkusest ja Ülemnõukogu reglemendi kohaldamisest Ülemnõukogu

  erakorralistel istungjärkudel 1992. aasta suvel .................................................................................... 146

  Eesti Vabariigi riigieelarve 1992. aasta kulude finantseerimise kohta ................................................ 149

  Eesti Vabariigi seaduse "Rahaühiku muutmise kohta seadustes ja muudes normatiivaktides" eelnõu

  teine lugemine ..................................................................................................................................... 152

  Eesti Vabariigi seaduse "Eesti Vabariigi presidendi ning Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja

  muude sotsiaalsete garantiide kohta" eelnõu teine lugemine .............................................................. 153

 • 4

  EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU

  77. ISTUNGJÄRK

  ESIMENE ISTUNG

  15. juuni 1992

  Istungjärgu päevakorra kinnitamine

  Juhataja (Ü. Nugis)

  Tere päevast, kolleegid! Alustame 77. istungjärku. Asugem töökohtadele. Kontrollime

  kohalolekut.

  Kohaloleku kontroll. Kohal on 68 rahvasaadikut, puudub 30.

  Lugupeetud kolleegid! Täna ei anna vabariigi valitsus meile seaduseelnõusid, küll aga

  annavad rahvasaadikud. Aleksandr Gussev.

  A. Gussev

  Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Mäletatavasti palusin ma üle-eelmisel

  istungjärgul võtta kiireloomulise küsimusena päevakorda laste suvelaagrite finantseerimise

  riigieelarvest 1992. aastal. Seoses sellega, et valitsus eraldas nende vajaduste rahuldamiseks

  10 miljonit krooni, võtan ma oma projekti tagasi. Me leidsime aruka kompromissi. Tänan!

  S. Sovetnikov

  Lugupeetud spiiker, lugupeetud kolleegid! Teatavasti kohustas Ülemnõukogu käesoleva aasta

  26. veebruaril oma kodakondsuse seaduse rakendusotsusega (§ 17 punkt 1) valitsust esitama

  kolme nädala jooksul dokumendi eesti keele oskuse nõuete kohta, mis esitatakse

  kodakondsust taotlevatele isikutele. Seni pole meil seda dokumenti. Seepärast julgen esitada

  valitsusele oma projekti, mis sisaldab eesti keele oskuse nõudeid inimestele, kes taotlevad

  kodakondsuse saamist naturalisatsiooni korras. Võib-olla ergutab see pisut valitsust ja sunnib

  teda kiirustama selle väga tähtsa küsimusega, aga võib-olla ka aitab kaasa töös selle

  dokumendi kallal. Palun andke üle.

 • 5

  Juhataja

  Me oleme arvamusel, et juhtivkomisjoniks peaks olema õiguskomisjon. Keegi ei vaidle vastu.

  Juhtivkomisjoniks jääb õiguskomisjon. Uno Ugandi.

  U. Ugandi

  Lugupeetud spiiker, lugupeetud kolleegid! Ma annan saadikugrupi nimel üle Eesti Vabariigi

  presidendi ja Riigikogu liikme ametipalga, pensioni ja sotsiaalsete garantiide seaduseelnõu.

  See on läbi vaadatud õiguskomisjonis. Ühtlasi võtan tagasi eelmisel nädalal üle antud

  seaduseelnõu sotsiaalsete garantiide kohta.

  Juhataja

  Juhtivkomisjon on sotsiaalkomisjon, Lehte Hainsalu? Õiguskomisjon?

  Õiguskomisjon, õige. Õiguskomisjon on juhtivkomisjon. Jüri Põld.

  J. Põld

  Austatud härra juhataja, lugupeetud kolleegid! Ma annan teile üle Ülemnõukogu

  seaduseelnõu, mis käsitleb 1939. aastal nn. baaside lepinguga sundvõõrandatud omandi

  tagastamist endistele omanikele. Jutt on Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel vastastikuse

  abistamise pakti 2. lõike alusel sõlmitud baaside leppest, millega näiteks Saaremaal

  sundvõõrandati enam kui 400 talumajapidamist. Maad on söötis, sõjavägi on osaliselt need

  territooriumid juba vabastanud ja minu arvates tuleks maa peremeestele tagasi anda. Ma palun

  küsimust käsitleda kiireloomulisena. Aitäh!

  Juhataja

  Jüri Reinson, eelarve-majanduskomisjon on juhtivkomisjon. Enn Tupp.

  E. Tupp

  Härra juhataja, lugupeetud kolleegid! Annan üle Ülemnõukogu otsuse projekti "Eesti

  Vabariigi kaitsepolitsei kontrollikomisjonile lisavolituste kinnitamise kohta". Palun arutada

  nimetatud projekti kiireloomulisena.

  Juhataja

  Me oleme arvamusel, et juhtivkomisjon peaks olema õiguskomisjon. Palun, Valeri Kois!

 • 6

  V. Kois

  Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Seoses sellega, et õiguskomisjon koostas

  seaduseelnõu ametipalkade, pensionide, sotsiaalsete tagatiste jne. kohta – selle esitas täna

  härra Ugandi –, võtan ma tagasi oma varem esitatud, umbes samasisulise seaduseelnõu. Minu

  arvates on täna esitatud seaduseelnõu täiesti arutamiskõlblik. Tänan!

  Juhataja

  Aitäh! Lugupeetud rahvasaadikud! Tuleme nüüd päevakorraprojekti juurde. Juhatuse istungil

  tegin juhatuse liikmetele ettepaneku teha projektis parandus, et tänaseks planeeritava teise

  päevakorrapunkti kaasettekandja oleks Liia Hänni asemel Ülle Aaskivi. See ettepanek ei

  leidnud toetust, nii et püsima jääb esialgne tekst. Menetluses muudatusi ei ole. Juhatuses vastu

  võetud aktid on täiskogu aktsepteerinud. Meil oleks vaja langetada otsus päevakorra kohta

  tervikuna. Ma panen selle hääletusele. Ükski päevakorrapunkt ei ole sattunud projekti

  juhuslikult, need on täiskogu aktsepteerinud.

  Kas viime läbi uue kohaloleku kontrolli? Viime. Kohaloleku kontroll. Kohal on 65

  rahvasaadikut, puudub 33.

  Lugupeetud Ülemnõukogu! Kes on selle poolt, et kinnitada 77. istungjärgu päevakor

Search related