Effekt af prأ¸vestأ¸rrelse og interval pأ¥ coliforme ... 5 Forord Coliforme bakterier er blevet anvendt

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Effekt af prأ¸vestأ¸rrelse og interval pأ¥ coliforme ... 5 Forord Coliforme bakterier er...

 • Effekt af prøvestørrelse og interval på coliforme bakterier i drikkevand

 • Titel: Effekt af prøvestørrelse og interval på coliforme bakterier i drikkevand

  Resumé Rapporten viser, at der kan forekomme coliforme bakterier, uden at der behøver at være tale om tegn på forurening, idet der ikke er konstateret fejl eller forureningshændelse i forbindelse med bakteriefundene, og at der tilsyneladende har været normale driftsforhold i vandforsyningerne.

  Rapporten viser, at ved anvendelse af integreret prøvetagning med en prøvemængde på 10 eller 100 blev der påvist E. coli i meget lav koncentration i 8 ud af 54 integrerede prøver. E, coli blev ikke påvist i nogen af vandprøverne med en prøvemængde på 100 ml. Resultaterne viste, at prøvemængde og -interval har en effekt på fund af bakterier, og s pecielt at store prøvemængder og –intervaller sænker påvisningsgrænsen og muliggør måling af bakterier i lav koncentration.

  Forfatter: Peter L. Wejse, Aaron Saunders, Birthe M- Pedersen

  URL: www.blst.dk

  ISBN: ISBN (PDF-version) 978-87-92617-45-3

  Udgiver: By- og Landskabsstyrelsen

  Udgiverkategori: Statslig

  År: 2010

  Sprog: Dansk

  Copyright© Må citeres med kildeangivelse. By- og landskabstyrelsen, Miljøministeriet

  Forbehold: By- og Landsskabsstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter inden for miljøsektoren, finansieret af By- og Landskabsstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for By- og Landskabsstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at By- og Landskabsstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik

 • 3

  Indhold

  Forord ......................................................................................................... 5

  Sammenfatning og konklusioner ............................................................. 6

  Baggrund og formål ............................................................................... 6

  Undersøgelsen ........................................................................................ 6

  Hovedkonklusioner ................................................................................. 7

  Projektresultater ..................................................................................... 7

  Summary and conclusions ........................................................................ 9

  Background and aim ............................................................................... 9

  The investigation .................................................................................... 9

  Main conclusions ...................................................................................10

  Results ...................................................................................................10

  1 Indledning ..............................................................................................11

  2 Undersøgelsen .......................................................................................12

  2.1 Formål .............................................................................................12

  2.2. Materialer og metoder ....................................................................12

  2.2.2 Analyser ...................................................................................13

  2.2.3 Omfang af prøvetagning ...........................................................14

  2.2.4 Beskrivelse af prøvetagningssteder ............................................14

  2.3 Resultater ........................................................................................16

  2.3.1 Samlede analyseresultater .........................................................16

  2.3.2 Fund af coliforme bakterier ......................................................16

  2.3.3 Supplerende undersøgelser af vandkvaliteten ............................18

  2.3.4 Stabilitet af måleværdier ...........................................................20

  2.4 Diskussion........................................................................................20

  2.4.1 Forekomst af coliforme bakterier ...............................................20

  2.4.2 Datasættets generelle anvendelighed ........................................20

  2.4.3. Coliforme bakterier som indikator for forurening ......................21

  2.4.4 Stabilitet af måling ................................................................... 22

  3 Konklusion ............................................................................................ 24

  4 Litteraturliste ........................................................................................ 25

  Bilag A - Samlede data ............................................................................ 26

 • 4

 • 5

  Forord Coliforme bakterier er blevet anvendt som indikator for den mikrobiologiske kvalitet af drikkevand gennem mere end 100 år og anvendes i dag i mange lande. I Danmark har man i en årrække analyseret drikkevand for coliforme/E. coli efter DS 2255, og fund har været sjældne og typisk knyttet til fejl ved anlæg eller drift.

  Metodeovergangen i maj 2005 til den mere følsomme ISO EN 9308-1:2001/ Colilert Quanti Tray har bevirket en betydelig stigning i antallet af fund af coliforme bakterier, selv om dansk drikkevand sikkert ikke er hverken mere eller mindre forurenet end tidligere. Denne udvikling var ikke uventet, idet det udførte ækvivalensstudie (ref. 1) før ændring af metode havde vist, at den nye metode påviste flere positive prøver med coliforme bakterier.

  Den øgede fraktion af coliform positive prøver stiller dog vandforsyningerne over for et problem, idet det er uklart, hvad der er påkrævet af aktion i til- fælde af fund af coliforme bakterier i lavt antal. Det vides ikke, om disse lave koncentrationer af coliforme bakterier tyder på forurening, eller om der kan være tale om et lavt niveau af coliforme bakterier som forekommer alminde- ligt, men som hidtil har været under detektionsgrænsen, og som således kan antages at være uden sundhedsmæssig betydning.

  I et tidligere projekt for Miljøstyrelsen (ref. 2) blev der ikke påvist sygdoms- fremkaldende coliforme bakterier, men projektet afklarede ikke, om lave koncentrationer af coliforme bakterier indikerer en forurening.

  Nærværende projekt søger derfor at belyse, om coliforme bakterier forekom- mer almindeligt i lavt niveau i dansk drikkevand.

 • 6

  Sammenfatning og konklusioner

  Baggrund og formål De mange fund af coliforme bakterier i dansk drikkevand i de seneste år rejser spørgsmål omkring de coliforme bakteriers forekomst i vandet: Er fund af lave antal coliforme bakterier en unormal tilstand; en indikator for fejl, som bør rettes; eller er de en del af drikkevandets almindelige tilstand, som blot måles dårligt med traditionelle prøvestørrelser og -metoder?

  Projektet tager afsæt i denne problemstilling, og projektets formål er at afklare, om coliforme bakterier forekommer i drikkevand i så lavt niveau, at prøvemængden og –intervallet har stor effekt på påvisningen af dem. Projek- tets arbejdshypotese er således:

  ”Der forekommer ofte coliforme bakterier i dansk drikkevand i lav koncentration.”

  Denne hypotese testes i nærværende projekt ved gentagne analyser af drik- kevand fra udvalgte drikkevandsforsyninger for coliforme bakterier med en metode, som giver en langt lavere detektionsgrænse end almindelig praksis. Herved afklares, om der findes coliforme bakterier i meget lav koncentration, og der opnås information om effekten af prøvevolumen og prøvetagningspe- rioden på fund af coliforme bakterier. Projektets metode med anvendelse af tre forskellige prøvestørrelser bygger på rationalet, at forekommer coliforme bakterier almindeligt i lavt antal, så bør de stort set altid kunne måles i 100 liter, hvorimod en lille vandprøve på 100 ml nogle gange vil indeholde enkelte coliforme bakterier, men oftest ingen.

  Undersøgelsen I undersøgelsen deltog tre østjyske vandforsyninger af forskellig størrelse. Ved hver vandforsyning er der udvalgt tre prøvetagningssteder hhv.: rentvands- beholder, hovedledning og taphane hos forbruger Dette valg er gjort for at opnå stor variation i undersøgelsens begrænsede prøveantal.

  Fra hvert prøvetagningssted er der udtaget den traditionelle vandmængde på 100 ml samt prøver med en vandmængde på 10 og 100 liter med en integre- ret prøvetagningsenhed, som opsamler filterprøver over hhv. 1 og 24 timer. Samlet for undersøgelsen består datasættet af 36 stk. 100 ml vandprøver, 27 stk. 10 liter prøver og 27 stk. 100 liter prøver.

  Vandprøverne er analyseret for indhold af coliforme/E. coli med Colilert18- metoden, som er fundet at være ækvivalent med ISO EN 9308-1:2001(ref. 1). På en delmængde af prøverne er der desuden som reference for om vandet generelt er forurenet med bakterier analyseret for kimtal ved 22 og 37 grader efter DS 6222 samt totalt bakterieindhold (Eubakterier) med den molekylære metode qPCR. Disse generelle mål for vandets bakterieindhold er udført, for at give et bedre vurderingsgrundlag ved eventuelle