of 62 /62
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny © CKE 2015 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Uprawnienia ucznia do nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę 21 KWIETNIA 2015 Godzina rozpoczęcia: 9:00 Czas pracy: do 80 minut GH-H5-152 miejsce na naklejkę

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM - oke.waw.pl · który pozwala wzejść światłości nad krajem Sumeru i Akadu, król, który zmusił do posłuszeństwa cztery strony świata,

Embed Size (px)

Text of EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM - oke.waw.pl · który pozwala wzejść światłości nad...

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu.

Ukad graficzny CKE 2015

UZUPENIA ZESP NADZORUJCY

KOD UCZNIA PESEL

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

GIMNAZJUM

CZ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOECZESTWIE

UZUPENIA ZESP NADZORUJCY

Uprawnienia ucznia do nieprzenoszenia zaznacze na kart

21 KWIETNIA 2015

Godzina rozpoczcia:

9:00

Czas pracy: do 80 minut

GH-H5-152

GH-H5-152 miejsce na naklejk

2 GH-H5

Instrukcja dla ucznia 1. Sprawd, czy na kolejno

ponumerowanych 62 stronach jest wydrukowanych 25 zada.

2. Sprawd, czy do arkusza doczona jest karta odpowiedzi.

3. Brak stron lub inne usterki zgo nauczycielowi.

4. Czytaj uwanie wszystkie teksty i zadania.

5. Rozwizania zada zapisuj dugopisem lub pirem z czarnym tuszem / atramentem. Nie uywaj korektora.

6. W arkuszu znajduj si rne typy zada. Do niektrych zada podane s cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz j i zaznacz znakiem , np.: A. B. C. D.

GH-H5 3

7. W niektrych zadaniach zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe, czy faszywe i zaznacz znakiem wybran odpowied, np.:

P F albo T N 8. Jeli si pomylisz, otocz znak

kkiem i zaznacz inn odpowied, np.: A. B. C. D.

9. Pozostae zadania wykonuj zgodnie z poleceniami.

10. Zapisy w brudnopisie nie bd sprawdzane i oceniane.

Powodzenia!

4 GH-H5

Tekst i mapa do zadania 1. Jam jest krl potny, soce Babilonu, ktry pozwala wzej wiatoci nad krajem Sumeru i Akadu, krl, ktry zmusi do posuszestwa cztery strony wiata, ulubieniec Isztar oto ja! Gdy Marduk poleci mi ad zaprowadzi (wrd) ludu i krajowi dobre obyczaje da, woyem prawo i sprawiedliwo w usta kraju (oraz) dobrobyt ludowi zapewniem.

1 2

3

4

GH-H5 5

Oznaczenia na mapie:

Zadanie 1. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Przytoczony fragment tekstu zwizany jest z cywilizacj, ktra rozwina si na obszarze oznaczonym na mapie numerem A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

6 GH-H5

Tekst do zadania 2. Smakujc w wiecach zwyciskich Byszczaa jasno ich sprawno I w stadionowych biegach bez rynsztunku, I w biegach hoplitw ze szczkajcymi tarczami, I w rcznych rzutach oszczepem, I wrd miotaczy kamiennych dyskw. Najwysz jest nagrod pie pochwalna, Kwiat sowa u swoich i obcych.

Zadanie 2. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Autor tekstu opisuje A. uroczystoci ku czci boga Re. B. bitw z Persami. C. walki gladiatorw. D. igrzyska olimpijskie.

GH-H5 7

Pusta strona

8 GH-H5

Ilustracje do zadania 3.

A

B

GH-H5 9

C

D

10 GH-H5

Opisy ilustracji do zadania 3. A. Wielopitrowa arkadowa budowla

o owalnym ksztacie (Koloseum). B. Ruiny wityni z kolumnami w porzdku

joskim (Partenon). C. Wyniosa witynia zwieczona kopu

(Hagia Sophia). D. Zesp ostrosupowych budowli

o kwadratowych podstawach (piramidy).

GH-H5 11

Zadanie 3. (02) Spord budowli przedstawionych na ilustracjach oznaczonych literami AD wybierz t, ktra zostaa wzniesiona najwczeniej, oraz t, ktr wzniesiono najpniej. W kadym wierszu tabeli zaznacz liter.

3.1. budowla wzniesiona chronologicznie najwczeniej

A B C D

3.2. budowla wzniesiona chronologicznie najpniej

A B C D

12 GH-H5

Zadanie 4. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Szereg, w ktrym uporzdkowano religie zgodnie z chronologi ich powstania, to: A. judaizm, chrzecijastwo, islam. B. islam, judaizm, chrzecijastwo. C. chrzecijastwo, islam, judaizm. D. judaizm, islam, chrzecijastwo.

GH-H5 13

Pusta strona

14 GH-H5

Tekst do zada 5. i 6. Jako e wszystkim wiadomo, i nie mam rodkw, by si wykarmi i przyodzia, zwracam si z prob, aby pan, udzielajc mi w swej askawoci pozwolenia na oddanie si i powierzenie jego opiece i yczliwoci, mi to zapewni. Niniejszym to czyni pod warunkiem, e musisz, panie, pomaga mi i zapewni poywienie i przyodziewek, stosownie do tego, e jestem w stanie suy ci i pooy dla ciebie zasugi; i e pki yj, musz ci suy i okazywa posuszestwo takiego rodzaju, jakiego oczekuje si od wolnego czowieka; i przez cae ycie nie bd wadny wycofa si spod twej wadzy i opieki, lecz musz przez wszystkie dni mego ycia pozostawa pod twoj wadz i opiek.

GH-H5 15

Zadanie 5. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3. Cytowany tekst jest zobowizaniem A. wasala, B. seniora, poniewa zawiera obietnic 1. wiernej suby. 2. zapewnienia utrzymania. 3. oddania si w niewol.

16 GH-H5

Zadanie 6. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Opisany w tekcie (strona 14) model stosunkw spoecznych by powszechny w Europie Zachodniej A. w staroytnoci. B. w redniowieczu. C. w czasach renesansu. D. w czasach owiecenia.

GH-H5 17

Pusta strona

18 GH-H5

Mapa do zadania 7. Zasig terytorialny Polski za panowania Mieszka I i Bolesawa Chrobrego

Oznaczenia na mapie:

granica pastwa Mieszka I granica Krlestwa Polskiego

za panowania Bolesawa Chrobrego

Wi

GC l Ma

Mz

S

M

GH-H5 19

Wi Wielkopolska l lsk Mz Mazowsze Ma Maopolska GC Grody Czerwieskie S Sowacja M Milsko i uyce Zadanie 7. (03) Uzupenij poniszy tekst. Zaznacz poprawne uzupenienie kadego zdania, wybierajc liter A, B albo C. 7.1. Mapa przedstawia zmiany terytorialne

pastwa polskiego A. pod koniec IX i na pocztku X wieku. B. pod koniec X i na pocztku XI wieku. C. pod koniec XI i na pocztku XII wieku.

20 GH-H5

7.2. W Polsce panowaa wtedy dynastia A. Piastw. B. Jagiellonw. C. Andegawenw. 7.3. Bolesaw Chrobry powikszy terytorium swojego pastwa o A. lsk. B. Wielkopolsk. C. Grody Czerwieskie.

GH-H5 21

Pusta strona

22 GH-H5

Tekst do zadania 8. I eby nie wybuchy przypadkiem midzy synami wojny o tron, nienawici i spory, dzieli midzy synw pastwo polskie. Pierworodnemu Wadysawowi zapisuje ziemi krakowsk, sieradzk, czyck, lsk i Pomorze. Poleca, by w jego rku zostaa wadza zwierzchnia, tron ksicy i dawny autorytet, a pozostaym braciom rozkazuje, aby mu byli we wszystkim posuszni. Opis tamy chronologicznej do zadania 8.

1 od przyjcia chrztu przez Mieszka I

do mierci Bolesawa Chrobrego 2 od mierci Bolesawa Chrobrego

do sprowadzenia Krzyakw na ziemie polskie

1 2 3 4

GH-H5 23

3 od sprowadzenia Krzyakw na ziemie polskie do koronacji Wadysawa okietka

4 od koronacji Wadysawa okietka do zaoenia Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego

Zadanie 8. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Opisana w tekcie decyzja wadcy zostaa podjta w okresie oznaczonym na tamie chronologicznej numerem A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

24 GH-H5

Tekst i mapa do zadania 9. Z okolicy Kalikatu, ktra zwie si Grne Indie, pochodz przyprawy korzenne, uywane we wszystkich krajach wiata. W Kalikacie korzenie adowane s na statki i przewoone do lecego w Arabii portu Didda, gdzie kupcy pac wielkiemu sutanowi myto. W tym samym porcie korzenie aduje si na mniejsze statki, pyn one do miejsca Tur. Tutaj kupcy wynajmuj wielbdy i w drodze do Kairu s czsto napadani przez rabusiw. Z Kairu korzenie przewoone s do Aleksandrii. Std zabierane s przez galery weneckie i genueskie.

GH-H5 25

Oznaczenia na mapie:

1

2

26 GH-H5

Zadanie 9. (01) Oce, czy ponisze zdania dotyczce tekstu i mapy s prawdziwe. Zaznacz P, jeli zdanie jest prawdziwe, albo F jeli zdanie jest faszywe.

Porednikami w handlu przyprawami pomidzy Azj i Europ byli m.in. kupcy woscy.

P F

Trasa transportu korzeni opisana w tekcie jest oznaczona na mapie numerem 1.

P F

GH-H5 27

Pusta strona

28 GH-H5

Opis tablicy genealogicznej do zadania 10. Wadysaw Jagieo krl Polski w latach 13861434; jego synowie panowali w latach: Wadysaw Warneczyk 14341444; Kazimierz Jagielloczyk 14471492, ktrego synowie panowali w latach: Jan Olbracht 14921501, Aleksander Jagielloczyk 15011506, Zygmunt Stary 15061548. Tekst do zadania 10. Mikoaj Kopernik urodzi si w 1473 roku w Toruniu, zmar w 1543 roku we Fromborku. Od 1496 roku studiowa astronomi w Bolonii. W kocu 1503 roku powrci do Polski. By sekretarzem i lekarzem przybocznym wuja, biskupa warmiskiego ukasza Watzenrode. W 1510 roku jako kanonik osiedli si we Fromborku. Podczas wojny polsko-

GH-H5 29

-krzyackiej w latach 15201521 broni Olsztyna przed Krzyakami. W 1543 roku ukazao si jego najwaniejsze dzieo O obrotach sfer niebieskich. Zadanie 10. (01) Oce, ktre z poniszych zda dotyczcych tablicy genealogicznej i tekstu jest faszywe. Zaznacz F przy zdaniu faszywym.

1. Za ycia Kopernika w Polsce panowao kolejno czterech krlw.

F

2.

Gdy w Polsce panowa Aleksander Jagielloczyk, Mikoaj Kopernik rozpocz studia uniwersyteckie we Woszech.

F

3.

Za rzdw Zygmunta Starego ukazao si dzieo Mikoaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

F

30 GH-H5

Tekst do zadania 11. Henryk, z boej aski krl Polski, wielki ksi litewski. Wiadomo czynimy niniejszym pismem. I za ywota naszego my i potomkowie nasi, krlowie polscy, nie mamy mianowa ani obiera krla, aby po zejciu naszym wolne obieranie zostao. A jelibymy (czego Boe uchowaj) co przeciw prawom, wolnociom, artykuom, kondycjom wykroczyli albo czego nie wypenili, tedy obywateli od posuszestwa i wiary nam powinnej wolnym czyniemy.

GH-H5 31

Zadanie 11. (01) Oce, czy ponisze zdania dotyczce tekstu s prawdziwe. Zaznacz P, jeli zdanie jest prawdziwe, albo F jeli zdanie jest faszywe.

Dokument, z ktrego pochodzi tekst, wprowadza w Rzeczypospolitej monarchi dziedziczn.

P F

W przypadku zamania przez krla praw obowizujcych w Rzeczypospolitej szlachta miaa prawo nie podporzdkowywa si jego decyzjom.

P F

32 GH-H5

Teksty do zadania 12. A. Monarcha i sprawiedliwo ustanowieni

s przez Boga i stanowi niejako czci niezalenoci boskiej. Bg jeno moe sdzi ich wyroki i czyny. Pastwu wychodzi na korzy, jeli caa wadza skupia si w jednym rku.

B. Caa wadza ustawodawcza przyznana

bdzie kongresowi. Wadza wykonawcza przyznana bdzie prezydentowi. Ma on piastowa ten urzd przez lat 4, razem z wiceprezydentem.

C. Przeto rzeczeni lordowie oraz Izba

Gmin owiadczaj: e rzekoma wadza zawieszania praw lub ich wykonywania na podstawie powagi krlewskiej, a bez zgody parlamentu, jest bezprawiem.

GH-H5 33

D. Ta jednak izba poselska dosza do takiej wadzy, e gdy dawniej miaa tylko gos doradczy, dzi wszystko stanowi. [Senat] zoony z osb dojrzalszych, bliszy osoby krlewskiej, postpuje ostroniej i z wiksz ogldnoci w wyjawianiu swych myli.

Zadanie 12. (02) Wskazanym poniej formom ustrojowym przyporzdkuj waciwy opis wybierz go spord oznaczonych literami AD. W kadym wierszu tabeli zaznacz waciw liter.

12.1. monarchia parlamentarna w Anglii

A B C D

12.2. monarchia absolutna we Francji A B C D

34 GH-H5

Ilustracja do zadania 13.

GH-H5 35

Zadanie 13. (01) Czy przedstawiona budowla reprezentuje styl klasycystyczny? Zaznacz odpowied A albo B i jej uzasadnienie 1., 2., albo 3. A. Tak, B. Nie, gdy nawizuje do 1. budowli w stylu romaskim. 2. wzorcw architektury antycznej. 3. redniowiecznej sztuki gotyckiej.

36 GH-H5

Mapa i tabela do zada 14. i 15. Rozbiory Polski

Oznaczenia na mapie:

I rozbir 1772

II rozbir 1793

III rozbir 1795

GH-H5 37

Obszary zagarnite przez zaborcw w poszczeglnych rozbiorach Polski (w tys. km)

Rosja Austria Prusy

I rozbir 92 83 36

II rozbir 250 58

III rozbir 120 47 48

38 GH-H5

Zadanie 14. (01) Oce, czy informacje zawarte na mapie i w tabeli pozwalaj potwierdzi prawdziwo poniszych zda. Zaznacz T, jeli mona potwierdzi ich prawdziwo, albo N jeli nie mona potwierdzi ich prawdziwoci. Najwiksza cz ziem Rzeczypospolitej znalaza si pod zaborem rosyjskim.

T N

Ziemie najlepiej rozwinite gospodarczo znalazy si pod wpywami Prus.

T N

GH-H5 39

Zadanie 15. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Obszar zaboru, ktrego granice oznaczono na mapie (strona 36) przerywan lini ( ), mia powierzchni A. 92 tys. km2. B. 83 tys. km2. C. 58 tys. km2. D. 47 tys. km2.

40 GH-H5

Teksty do zadania 16. Fragment Deklaracji Praw Czowieka i Obywatela Artyku 17. Wasno jest prawem witym i nietykalnym. Nikt nie moe by go pozbawionym, z wyjtkiem wypadku, gdy tego wymaga w sposb oczywisty konieczno publiczna uznana przez prawo, wszelako pod warunkiem susznego i z gry wypaconego odszkodowania. Fragment Kodeksu Napoleona 544. Wasno jest to nieograniczone prawo uywania i rozporzdzania rzeczami. 545. Nikt nie moe by przymuszony do odstpienia swej wasnoci z wyjtkiem wypadkw wywoanych koniecznoci spoeczn, lecz po uiszczeniu sprawiedliwego wynagrodzenia z gry.

GH-H5 41

Zadanie 16. (01) Oce, czy ponisze zdania dotyczce tekstw s prawdziwe. Zaznacz P, jeli zdanie jest prawdziwe, albo F jeli zdanie jest faszywe. Dokumenty prezentuj sprzeczne koncepcje dotyczce prawa wasnoci.

P F

Twrcom Deklaracji Praw Czowieka i Obywatela przywiecaa idea ochrony wasnoci prywatnej.

P F

42 GH-H5

Mapa do zadania 17.

Oznaczenia na mapie:

GH-H5 43

Zadanie 17. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Granice Krlestwa Polskiego widoczne na mapie zostay ustalone A. na mocy pokoju w Tyly. B. w wyniku I rozbioru Polski. C. podczas kongresu wiedeskiego. D. po upadku powstania listopadowego.

44 GH-H5

Tekst do zadania 18. Komitet Centralny Narodowy jako Tymczasowy Rzd Narodowy postanowi i stanowi:

Art. I. Wszelka posiado ziemska, jak kady gospodarz dotd tytuem paszczyzny, czynszu lub innym tytuem posiada, wraz z nalenymi do niej ogrodami, zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarskimi, tudzie prawami i przywilejami do niej przywizanymi od tego niniejszego dekretu, staje si wyczn i dziedziczn dotychczasowego posiadacza wasnoci, bez adnych jakichkolwiek bd obowizkw, danin, paszczyzny lub czynszu, z warunkiem jedynie opacania przypadajcych z niej podatkw i odbywania nalenej suby krajowej.

GH-H5 45

Zadanie 18. (03) Uzupenij poniszy tekst. Zaznacz poprawne uzupenienie kadego zdania, wybierajc liter A, B albo C. 18.1. Dokument, z ktrego pochodzi

powyszy fragment, wydany zosta przez wadze powstacze w czasie trwania

A. powstania kociuszkowskiego. B. powstania listopadowego. C. powstania styczniowego. 18.2. Dokument stanowi o A. uwaszczeniu chopw. B. powoaniu chopw do wojska. C. podwyszeniu opacanego czynszu.

46 GH-H5

18.3. Celem wydania tego aktu byo A. zwalczanie bogatych wacicieli

ziemskich. B. stworzenie nowoczesnych gospodarstw

rolnych. C. zachcenie chopw do wzicia udziau

w powstaniu.

GH-H5 47

Pusta strona

48 GH-H5

Tekst do zadania 19. My ludzie stanu Karolina Poudniowa zebrani na konwencji deklarujemy i zarzdzamy, e przyjty przez nas akt z 23 maja roku Paskiego 1788, aeby konstytucja Stanw Zjednoczonych Ameryki bya ratyfikowana, a take akty i czci aktw zgromadzenia oglnego tego stanu ratyfikujce poprawki do rzeczonej konstytucji, s teraz odwoane, a Uni obecnie istniejc midzy Karolin Poudniow i innymi stanami pod nazw Stany Zjednoczone Ameryki uwaamy za zerwan.

GH-H5 49

Zadanie 19. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. W wyniku ogoszenia dokumentu, ktrego fragment zacytowano powyej, A. podpisano Deklaracj Niepodlegoci

Stanw Zjednoczonych. B. wybucha wojna secesyjna w Stanach

Zjednoczonych. C. Stany Zjednoczone przystpiy

do I wojny wiatowej. D. uchwalono konstytucj Stanw

Zjednoczonych.

50 GH-H5

Tekst do zadania 20. onierze! Wrd powszechnej biernoci naszego spoeczestwa wypadki dziejowe zaskoczyy Polakw, zostawiajc ich bez okrelonych decyzji, bez moliwoci jednolitego i silnego postpowania. Koniecznym byo, by najmielsi i najenergiczniejsi wzili na swoje barki odpowiedzialno, inicjatyw rzucenia iskry na proch. T iskr rzucilicie, dajc przykad innym, jako przodownicy walki narodu polskiego o niepodlego ojczyzny. Obecnie nard burzy si zaczyna i nie chce nas zostawi samotnymi, tak jak bylimy dotychczas. W Krakowie zawiza si Naczelny Komitet Narodowy 1) ze wszystkich stronnictw polskich, ktry ma wystawi Legiony Polskie do walki z Rosj.

GH-H5 51

1) Naczelny Komitet Narodowy organizacja polityczna utworzona w sierpniu 1914 roku przez politykw galicyjskich w Krakowie.

Zadanie 20. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Powyszy tekst jest fragmentem A. rozporzdzenia Rady Regencyjnej

o obowizku suby wojskowej. B. manifestu wydanego w imieniu cesarza

Niemiec i cesarza Austro-Wgier. C. rozkazu Jzefa Pisudskiego do

oddziaw Pierwszej Kompanii Kadrowej.

D. odezwy Ignacego Jana Paderewskiego do Polakw sucych w armii francuskiej.

52 GH-H5

Tekst do zadania 21. Art. 10. 2. Wadz ustawodawcz sprawuj Sejm

i Senat, wadz wykonawcz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrw, a wadz sdownicz sdy i trybunay.

Zadanie 21. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Z przytoczonego zapisu wynika, e ustawy w Polsce uchwala A. rzd. B. trybuna. C. prezydent. D. parlament.

GH-H5 53

Pusta strona

54 GH-H5

Zadanie 22. (02) Jakie prawa i wolnoci gwarantowane przez konstytucj zostay zamane w opisanych sytuacjach? Przyporzdkuj kadej sytuacji podanej w tabeli waciwy zapis w konstytucji wybierz go spord oznaczonych literami AD. W kadym wierszu tabeli zaznacz waciw liter.

22.1.

Micha znalaz zaadresowany do Marysi list, otworzy go i przeczyta.

A B C D

22.2.

Przewodniczcy przerwa wystpienie radnemu Kowalskiemu i nie dopuci ponownie do gosu, gdy ten, w czasie posiedzenia rady gminy, zacz krytykowa dziaania burmistrza.

A B C D

GH-H5 55

A. Kademu zapewnia si nietykalno osobist i wolno osobist. (Art. 41.)

B. Zapewnia si wolno i ochron tajemnicy komunikowania si. (Art. 49.)

C. Kademu zapewnia si wolno wyraania swoich pogldw. (Art. 54.)

D. Zapewnia si nienaruszalno mieszkania. (Art. 50.)

56 GH-H5

Tabela do zadania 23. Ugrupowania wchodzce w skad jednej z instytucji europejskich

Nazwa ugrupowania Liczba poswEuropejska Partia Ludowa 221 Postpowy Sojusz Socjalistw i Demokratw 191

Europejscy Konserwatyci i Reformatorzy 70

Porozumienie Liberaw i Demokratw na rzecz Europy

67

Zjednoczona Lewica Europejska Nordycka Zielona Lewica

52

Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie 50

Pozostae 100 Razem 751

GH-H5 57

Zadanie 23. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Wyej wymienione ugrupowania obecnie tworz A. Rad Europejsk. B. Komisj Europejsk. C. Rad Unii Europejskiej. D. Parlament Europejski.

58 GH-H5

Tekst do zadania 24. Ustawa o samorzdzie terytorialnym (fragment) Art. 6. 1. Do zakresu dziaania gminy nale

wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym.

Zadanie 24. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Jednym z zada gminy jest A. zarzdzanie budynkami komunalnymi. B. utrzymanie autostrad przebiegajcych

na jej obszarze. C. wydawanie cudzoziemcom zezwole

na pobyt stay w Polsce. D. wydawanie paszportw.

GH-H5 59

Pusta strona

60 GH-H5

Tabela do zadania 25. Poparcie dla wprowadzenia euro w Polsce

w latach 20102013

I. Euro w Polsce naley wprowadzi najszybciej, jak to bdzie moliwe.

II. Z wprowadzeniem euro nie naley si spieszy.

III. Trudno powiedzie.

2010 2011 2012 2013 I. 28% 23% 15% 17% II. 68% 73% 81% 79% III. 4% 4% 4% 4%

GH-H5 61

Zadanie 25. (01) Oce, czy ponisze zdania dotyczce danych w tabeli s prawdziwe. Zaznacz P, jeli zdanie jest prawdziwe, albo F jeli zdanie jest faszywe. W 2013 roku wikszo Polakw chciaa szybkiego przystpienia Polski do strefy euro.

P F

Od roku 2010 do roku 2012 wcznie wzrasta odsetek respondentw akceptujcych jak najszybsze wprowadzenie euro w Polsce.

P F

62 GH-H5

Brudnopis ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................