of 38 /38
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny © CKE 2015 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 38 stronach jest wydrukowanych 25 zadań. 2. Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi. 3. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 5. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 6. W arkuszu znajdują się żne typy zadań. Do niektórych zadań podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i zaznacz znakiem , np.: A. B. C. D. 7. W niektórych zadaniach zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe i zaznacz znakiem wybraną odpowiedź, np.: P F albo T N 8. Jeśli się pomylisz, otocz znak łkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.: A. B. C. D. 9. Pozostałe zadania wykonuj zgodnie z poleceniami. 10. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Uprawnienia ucznia do nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę 21 KWIETNIA 2015 Godzina rozpoczęcia: 9:00 Czas pracy: do 80 minut GH-H4-152 Powodzenia! miejsce na naklejkę

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM - oke.waw.pl · światłości nad krajem Sumeru i Akadu, król, który zmusił do posłuszeństwa cztery strony świata, ulubieniec Isztar –

Embed Size (px)

Text of EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM - oke.waw.pl · światłości nad krajem Sumeru i Akadu, król,...

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu.

Ukad graficzny CKE 2015

UZUPENIA ZESP NADZORUJCY

KOD UCZNIA PESEL

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

CZ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOECZESTWIE

Instrukcja dla ucznia 1. Sprawd, czy na kolejno ponumerowanych

38 stronach jest wydrukowanych 25 zada. 2. Sprawd, czy do arkusza jest doczona karta

odpowiedzi. 3. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgo

nauczycielowi. 4. Czytaj uwanie wszystkie teksty i zadania. 5. Rozwizania zada zapisuj dugopisem lub pirem

z czarnym tuszem/atramentem. Nie uywaj korektora.

6. W arkuszu znajduj si rne typy zada. Do niektrych zada podane s cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz j i zaznacz znakiem , np.:

A. B. C. D. 7. W niektrych zadaniach zdecyduj, czy zdanie jest

prawdziwe, czy faszywe i zaznacz znakiem wybran odpowied, np.:

P F albo T N

8. Jeli si pomylisz, otocz znak kkiem i zaznacz inn odpowied, np.:

A. B. C. D. 9. Pozostae zadania wykonuj zgodnie z poleceniami. 10. Zapisy w brudnopisie nie bd sprawdzane

i oceniane.

UZUPENIA ZESP NADZORUJCY

Uprawnienia ucznia

do nieprzenoszenia zaznacze na kart

21 KWIETNIA

2015

Godzina rozpoczcia:

9:00

Czas pracy: do 80 minut

GH-H4-152

Powodzenia!

miejsce na naklejk

2 GH-H4

Tekst i mapa do zadania 1.

Jam jest krl potny, soce Babilonu, ktry pozwala wzej wiatoci nad krajem Sumeru i Akadu, krl, ktry zmusi do posuszestwa cztery strony wiata, ulubieniec Isztar oto ja! Gdy Marduk poleci mi ad zaprowadzi (wrd) ludu i krajowi dobre obyczaje da, woyem prawo i sprawiedliwo w usta kraju (oraz) dobrobyt ludowi zapewniem.

1

2

3

4

GH-H4 3

Zadanie 1. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Przytoczony fragment tekstu zwizany jest z cywilizacj, ktra rozwina si na obszarze oznaczonym na mapie numerem A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

4 GH-H4

Tekst i ilustracje do zadania 2.

Smakujc w wiecach zwyciskich Byszczaa jasno ich sprawno I w stadionowych biegach bez rynsztunku, I w biegach hoplitw ze szczkajcymi tarczami, I w rcznych rzutach oszczepem, I wrd miotaczy kamiennych dyskw. Najwysz jest nagrod pie pochwalna, Kwiat sowa u swoich i obcych.

1 2

3 4

GH-H4 5

Zadanie 2. (01) Ktra ilustracja nie przedstawia sytuacji opisanej w tekcie? Zaznacz odpowied spord podanych. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

6 GH-H4

Ilustracje do zadania 3.

A

B

C

GH-H4 7

Zadanie 3. (02) Spord budowli przedstawionych na ilustracjach oznaczonych literami AD wybierz t, ktra zostaa wzniesiona najwczeniej, oraz t, ktr wzniesiono najpniej. W kadym wierszu tabeli zaznacz waciw liter.

3.1. budowla wzniesiona chronologicznie najwczeniej

A B C D

3.2. budowla wzniesiona chronologicznie najpniej

A B C D

Zadanie 4. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Szereg, w ktrym uporzdkowano religie zgodnie z chronologi ich powstania, to: A. judaizm, chrzecijastwo, islam. B. islam, judaizm, chrzecijastwo. C. chrzecijastwo, islam, judaizm. D. judaizm, islam, chrzecijastwo.

D

8 GH-H4

Tekst do zada 5. i 6.

Jako e wszystkim wiadomo, i nie mam rodkw, by si wykarmi i przyodzia, zwracam si z prob, aby pan, udzielajc mi w swej askawoci pozwolenia na oddanie si i powierzenie jego opiece i yczliwoci, mi to zapewni. Niniejszym to czyni pod warunkiem, e musisz, panie, pomaga mi i zapewni poywienie i przyodziewek, stosownie do tego, e jestem w stanie suy ci i pooy dla ciebie zasugi; i e pki yj, musz ci suy i okazywa posuszestwo takiego rodzaju, jakiego oczekuje si od wolnego czowieka; i przez cae ycie nie bd wadny wycofa si spod twej wadzy i opieki, lecz musz przez wszystkie dni mego ycia pozostawa pod twoj wadz i opiek. Zadanie 5. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied A albo B i jej uzasadnienie 1., 2., albo 3. Cytowany tekst jest zobowizaniem

A. wasala,

1. wiernej suby. poniewa zawiera obietnic

2. zapewnienia utrzymania.

B. seniora, 3. oddania si w niewol.

GH-H4 9

Zadanie 6. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Opisany w tekcie model stosunkw spoecznych by powszechny w Europie Zachodniej A. w staroytnoci. B. w redniowieczu. C. w czasach renesansu. D. w czasach owiecenia.

10 GH-H4

Mapa do zadania 7.

Zasig terytorialny Polski za panowania Mieszka I i Bolesawa Chrobrego

granica pastwa Mieszka I granica Krlestwa Polskiego za panowania Bolesawa

Chrobrego

MILSKO UYCE

GRODY CZERWIESKIE

SOWACJA

MORAWY

GH-H4 11

Zadanie 7. (03) Uzupenij poniszy tekst. Zaznacz poprawne uzupenienie kadego zdania, wybierajc liter A, B albo C. Mapa przedstawia zmiany terytorialne pastwa polskiego 7.1. ___. W Polsce panowaa wtedy dynastia 7.2. ___. Bolesaw Chrobry powikszy terytorium swojego pastwa o 7.3. ___ . 7.1. A. pod koniec IX i na pocztku X wieku

B. pod koniec X i na pocztku XI wieku C. pod koniec XI i na pocztku XII wieku

7.2. A. Piastw

B. Jagiellonw C. Andegawenw

7.3. A. lsk B. Wielkopolsk C. Grody Czerwieskie

12 GH-H4

Tekst i tama chronologiczna do zadania 8.

I eby nie wybuchy przypadkiem midzy synami wojny o tron, nienawici i spory, dzieli midzy synw pastwo polskie. Pierworodnemu Wadysawowi zapisuje ziemi krakowsk, sieradzk, czyck, lsk i Pomorze. Poleca, by w jego rku zostaa wadza zwierzchnia, tron ksicy i dawny autorytet, a pozostaym braciom rozkazuje, aby mu byli we wszystkim posuszni.

Zadanie 8. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych.

Opisana w tekcie decyzja wadcy zostaa podjta w okresie oznaczonym na tamie chronologicznej numerem A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1 2 3 4

mier Bolesawa Chrobrego

koronacja Wadysawa okietka

przyjcie chrztu przez Mieszka I

sprowadzenie Krzyakw

na ziemie polskie

zaoenie Akademii Krakowskiej

przez Kazimierza Wielkiego

GH-H4 13

Pusta strona

14 GH-H4

Tekst i mapa do zadania 9.

Z okolicy Kalikatu, ktra zwie si Grne Indie, pochodz przyprawy korzenne, uywane we wszystkich krajach wiata. W Kalikacie korzenie adowane s na statki i przewoone do lecego w Arabii portu Didda, gdzie kupcy pac wielkiemu sutanowi myto. W tym samym porcie korzenie aduje si na mniejsze statki, pyn one do miejsca Tur. Tutaj kupcy wynajmuj wielbdy i w drodze do Kairu s czsto napadani przez rabusiw. Z Kairu korzenie przewoone s do Aleksandrii. Std zabierane s przez galery weneckie i genueskie.

2

1

GH-H4 15

Zadanie 9. (01) Oce, czy ponisze zdania dotyczce tekstu i mapy s prawdziwe. Zaznacz P, jeli zdanie jest prawdziwe, albo F jeli zdanie jest faszywe.

Porednikami w handlu przyprawami pomidzy Azj i Europ byli m.in. kupcy woscy.

P F

Trasa transportu korzeni opisana w tekcie jest oznaczona na mapie numerem 1.

P F

16 GH-H4

Tablica genealogiczna i tekst do zadania 10.

Zapis, np. 14711516, oznacza lata panowania. Mikoaj Kopernik urodzi si w 1473 roku w Toruniu, zmar w 1543 roku we Fromborku. Od 1496 roku studiowa astronomi w Bolonii. W kocu 1503 roku powrci do Polski. By sekretarzem i lekarzem przybocznym wuja, biskupa warmiskiego ukasza Watzenrode. W 1510 roku jako kanonik osiedli si we Fromborku. Podczas wojny polsko-krzyackiej w latach 15201521 broni Olsztyna przed Krzyakami. W 1543 roku ukazao si jego najwaniejsze dzieo O obrotach sfer niebieskich.

Wadysaw Jagieo krl Polski

(13861434)

Wadysaw Warneczyk krl Polski

(14341444)

Kazimierz Jagielloczyk krl Polski

(14471492)

Wadysaw Jagielloczyk

krl Czech (14711516) krl Wgier i Chorwacji

(14901516)

Jan Olbracht

krl Polski (14921501)

Aleksander

Jagielloczykkrl Polski

(15011506)

Zygmunt

Stary krl Polski

(15061548)

GH-H4 17

Zadanie 10. (01) Oce, ktre z poniszych zda dotyczcych tablicy genealogicznej i tekstu jest faszywe. Zaznacz F przy zdaniu faszywym.

1. Za ycia Kopernika w Polsce panowao kolejno czterech krlw.

F

2. Gdy w Polsce panowa Aleksander Jagielloczyk, Mikoaj Kopernik rozpocz studia uniwersyteckie we Woszech.

F

3. Za rzdw Zygmunta Starego ukazao si dzieo Mikoaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

F

18 GH-H4

Tekst do zadania 11.

Henryk, z boej aski krl Polski, wielki ksi litewski. Wiadomo czynimy niniejszym pismem. I za ywota naszego my i potomkowie nasi, krlowie polscy, nie mamy mianowa ani obiera krla, aby po zejciu naszym wolne obieranie zostao. A jelibymy (czego Boe uchowaj) co przeciw prawom, wolnociom, artykuom, kondycjom wykroczyli albo czego nie wypenili, tedy obywateli od posuszestwa i wiary nam powinnej wolnym czyniemy. Zadanie 11. (01) Oce, czy ponisze zdania dotyczce tekstu s prawdziwe. Zaznacz P, jeli zdanie jest prawdziwe, albo F jeli zdanie jest faszywe.

Dokument, z ktrego pochodzi tekst, wprowadza w Rzeczypospolitej monarchi dziedziczn.

P F

W przypadku zamania przez krla praw obowizujcych w Rzeczypospolitej szlachta miaa prawo nie podporzdkowywa si jego decyzjom.

P F

GH-H4 19

Teksty do zadania 12. A. Monarcha i sprawiedliwo ustanowieni s przez Boga

i stanowi niejako czci niezalenoci boskiej. Bg jeno moe sdzi ich wyroki i czyny. Pastwu wychodzi na korzy, jeli caa wadza skupia si w jednym rku.

B. Caa wadza ustawodawcza przyznana bdzie kongresowi.

Wadza wykonawcza przyznana bdzie prezydentowi. Ma on piastowa ten urzd przez lat 4, razem z wiceprezydentem.

C. Przeto rzeczeni lordowie oraz Izba Gmin owiadczaj: e

rzekoma wadza zawieszania praw lub ich wykonywania na podstawie powagi krlewskiej, a bez zgody parlamentu, jest bezprawiem.

D. Ta jednak izba poselska dosza do takiej wadzy, e gdy

dawniej miaa tylko gos doradczy, dzi wszystko stanowi. [Senat] zoony z osb dojrzalszych, bliszy osoby krlewskiej, postpuje ostroniej i z wiksz ogldnoci w wyjawianiu swych myli.

Zadanie 12. (02) Wskazanym poniej formom ustrojowym przyporzdkuj waciwy opis wybierz go spord oznaczonych literami AD. W kadym wierszu tabeli zaznacz waciw liter.

12.1. monarchia parlamentarna w Anglii A B C D

12.2. monarchia absolutna we Francji A B C D

20 GH-H4

Ilustracja do zadania 13.

Zadanie 13. (01) Czy przedstawiona budowla reprezentuje styl klasycystyczny? Zaznacz odpowied A albo B i jej uzasadnienie 1., 2., albo 3.

A. Tak,

gdy nawizuje do

1. budowli w stylu romaskim.

2.wzorcw architektury antycznej.

B. Nie, 3.

redniowiecznej sztuki gotyckiej.

GH-H4 21

Pusta strona

22 GH-H4

Mapa i tabela do zada 14. i 15.

Rozbiory Polski

Obszary zagarnite przez zaborcw w poszczeglnych rozbiorach Polski (w tys. km)

Rosja Austria Prusy

I rozbir 92 83 36

II rozbir 250 58

III rozbir 120 47 48

Warszawa

Krakw

Wilno

Biaystok

Pozna

Gdask

Lublin

Lww

Misk

GH-H4 23

Zadanie 14. (01) Oce, czy informacje zawarte na mapie i w tabeli pozwalaj potwierdzi prawdziwo poniszych zda. Zaznacz T, jeli mona potwierdzi ich prawdziwo, albo N jeli nie mona potwierdzi ich prawdziwoci.

Najwiksza cz ziem Rzeczypospolitej znalaza si pod zaborem rosyjskim.

T N

Ziemie najlepiej rozwinite gospodarczo znalazy si pod wpywami Prus.

T N

Zadanie 15. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Obszar zaboru, ktrego granice oznaczono na mapie przerywan lini, mia powierzchni A. 92 tys. km2. B. 83 tys. km2. C. 58 tys. km2. D. 47 tys. km2.

24 GH-H4

Teksty do zadania 16. Fragment Deklaracji Praw Czowieka i Obywatela Artyku 17. Wasno jest prawem witym i nietykalnym. Nikt nie moe by go pozbawionym, z wyjtkiem wypadku, gdy tego wymaga w sposb oczywisty konieczno publiczna uznana przez prawo, wszelako pod warunkiem susznego i z gry wypaconego odszkodowania. Fragment Kodeksu Napoleona 544. Wasno jest to nieograniczone prawo uywania i rozporzdzania rzeczami. 545. Nikt nie moe by przymuszony do odstpienia swej wasnoci z wyjtkiem wypadkw wywoanych koniecznoci spoeczn, lecz po uiszczeniu sprawiedliwego wynagrodzenia z gry.

Zadanie 16. (01) Oce, czy ponisze zdania dotyczce tekstw s prawdziwe. Zaznacz P, jeli zdanie jest prawdziwe, albo F jeli zdanie jest faszywe.

Dokumenty prezentuj sprzeczne koncepcje dotyczce prawa wasnoci.

P F

Twrcom Deklaracji Praw Czowieka i Obywatela przywiecaa idea ochrony wasnoci prywatnej.

P F

GH-H4 25

Pusta strona

26 GH-H4

Mapa do zadania 17.

GH-H4 27

Zadanie 17. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Granice Krlestwa Polskiego widoczne na mapie zostay ustalone A. na mocy pokoju w Tyly. B. w wyniku I rozbioru Polski. C. podczas kongresu wiedeskiego. D. po upadku powstania listopadowego.

28 GH-H4

Tekst do zadania 18.

Komitet Centralny Narodowy jako Tymczasowy Rzd Narodowy postanowi i stanowi:

Art. I. Wszelka posiado ziemska, jak kady gospodarz dotd tytuem paszczyzny, czynszu lub innym tytuem posiada, wraz z nalenymi do niej ogrodami, zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarskimi, tudzie prawami i przywilejami do niej przywizanymi od tego niniejszego dekretu, staje si wyczn i dziedziczn dotychczasowego posiadacza wasnoci, bez adnych jakichkolwiek bd obowizkw, danin, paszczyzny lub czynszu, z warunkiem jedynie opacania przypadajcych z niej podatkw i odbywania nalenej suby krajowej. Zadanie 18. (03) Uzupenij poniszy tekst. Zaznacz poprawne uzupenienie kadego zdania, wybierajc liter A, B albo C. Dokument, z ktrego pochodzi powyszy fragment, wydany zosta przez wadze powstacze w czasie trwania 18.1. ___. Dokument stanowi o 18.2. ___. Celem wydania tego aktu byo 18.3. ___. 18.1. A. powstania kociuszkowskiego

B. powstania listopadowego C. powstania styczniowego

GH-H4 29

18.2. A. uwaszczeniu chopw B. powoaniu chopw do wojska C. podwyszeniu opacanego czynszu

18.3. A. zwalczanie bogatych wacicieli ziemskich

B. stworzenie nowoczesnych gospodarstw rolnych C. zachcenie chopw do wzicia udziau w powstaniu

30 GH-H4

Tekst do zadania 19.

My ludzie stanu Karolina Poudniowa zebrani na konwencji deklarujemy i zarzdzamy, e przyjty przez nas akt z 23 maja roku Paskiego 1788, aeby konstytucja Stanw Zjednoczonych Ameryki bya ratyfikowana, a take akty i czci aktw zgromadzenia oglnego tego stanu ratyfikujce poprawki do rzeczonej konstytucji, s teraz odwoane, a Uni obecnie istniejc midzy Karolin Poudniow i innymi stanami pod nazw Stany Zjednoczone Ameryki uwaamy za zerwan. Zadanie 19. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. W wyniku ogoszenia dokumentu, ktrego fragment zacytowano powyej, A. podpisano Deklaracj Niepodlegoci Stanw

Zjednoczonych. B. wybucha wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych. C. Stany Zjednoczone przystpiy do I wojny wiatowej. D. uchwalono konstytucj Stanw Zjednoczonych.

GH-H4 31

Tekst do zadania 20.

onierze! Wrd powszechnej biernoci naszego spoeczestwa wypadki dziejowe zaskoczyy Polakw, zostawiajc ich bez okrelonych decyzji, bez moliwoci jednolitego i silnego postpowania. Koniecznym byo, by najmielsi i najenergiczniejsi wzili na swoje barki odpowiedzialno, inicjatyw rzucenia iskry na proch. T iskr rzucilicie, dajc przykad innym, jako przodownicy walki narodu polskiego o niepodlego ojczyzny. Obecnie nard burzy si zaczyna i nie chce nas zostawi samotnymi, tak jak bylimy dotychczas. W Krakowie zawiza si Naczelny Komitet Narodowy 1) ze wszystkich stronnictw polskich, ktry ma wystawi Legiony Polskie do walki z Rosj. 1) Naczelny Komitet Narodowy organizacja polityczna

utworzona w sierpniu 1914 roku przez politykw galicyjskich w Krakowie.

Zadanie 20. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Powyszy tekst jest fragmentem A. rozporzdzenia Rady Regencyjnej o obowizku suby

wojskowej. B. manifestu wydanego w imieniu cesarza Niemiec i cesarza

Austro-Wgier. C. rozkazu Jzefa Pisudskiego do oddziaw Pierwszej

Kompanii Kadrowej. D. odezwy Ignacego Jana Paderewskiego do Polakw sucych

w armii francuskiej.

32 GH-H4

Tekst do zadania 21.

Art. 10. 2. Wadz ustawodawcz sprawuj Sejm i Senat, wadz

wykonawcz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrw, a wadz sdownicz sdy i trybunay.

Zadanie 21. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Z przytoczonego zapisu wynika, e ustawy w Polsce uchwala A. rzd. B. trybuna. C. prezydent. D. parlament.

GH-H4 33

Zadanie 22. (02) Jakie prawa i wolnoci gwarantowane przez konstytucj zostay zamane w opisanych sytuacjach? Przyporzdkuj kadej sytuacji podanej w tabeli waciwy zapis w konstytucji wybierz go spord oznaczonych literami AD. W kadym wierszu tabeli zaznacz waciw liter.

22.1. Micha znalaz zaadresowany do Marysi list, otworzy go i przeczyta.

A B C D

22.2.

Przewodniczcy przerwa wystpienie radnemu Kowalskiemu i nie dopuci ponownie do gosu, gdy ten, w czasie posiedzenia rady gminy, zacz krytykowa dziaania burmistrza.

A B C D

A. Kademu zapewnia si nietykalno osobist i wolno

osobist. (Art. 41.) B. Zapewnia si wolno i ochron tajemnicy

komunikowania si. (Art. 49.) C. Kademu zapewnia si wolno wyraania swoich

pogldw. (Art. 54.) D. Zapewnia si nienaruszalno mieszkania. (Art. 50.)

34 GH-H4

Tabela do zadania 23.

Ugrupowania wchodzce w skad jednej z instytucji europejskich

Nazwa ugrupowania Liczba posw

Europejska Partia Ludowa 221

Postpowy Sojusz Socjalistw i Demokratw 191

Europejscy Konserwatyci i Reformatorzy 70

Porozumienie Liberaw i Demokratw na rzecz Europy

67

Zjednoczona Lewica Europejska Nordycka Zielona Lewica

52

Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie 50

Europa Wolnoci i Demokracji Bezporedniej 48

Posowie niezrzeszeni 52

Razem 751

Zadanie 23. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Wyej wymienione ugrupowania obecnie tworz A. Rad Europejsk. B. Komisj Europejsk. C. Rad Unii Europejskiej. D. Parlament Europejski.

GH-H4 35

Tekst do zadania 24.

Ustawa o samorzdzie terytorialnym (fragment) Art. 6. 1. Do zakresu dziaania gminy nale wszystkie sprawy

publiczne o znaczeniu lokalnym. Zadanie 24. (01) Dokocz zdanie. Zaznacz odpowied spord podanych. Jednym z zada gminy jest A. zarzdzanie budynkami komunalnymi. B. utrzymanie autostrad przebiegajcych na jej obszarze. C. wydawanie cudzoziemcom zezwole na pobyt stay

w Polsce. D. wydawanie paszportw.

36 GH-H4

Wykres do zadania 25.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

2010 2011 2012 2013

Poparcie dla wprowadzenia euro w Polsce

Euro w Polsce naley wprowadzi najszybciej, jak to bdziemoliwe.Z wprowadzeniem euro nie naley si spieszy.

Trudno powiedzie.

Kiedy w Polsce naley wprowadzi euro?

GH-H4 37

Zadanie 25. (01) Oce, czy ponisze zdania dotyczce wykresu s prawdziwe. Zaznacz P, jeli zdanie jest prawdziwe, albo F jeli zdanie jest faszywe.

W 2013 roku wikszo Polakw chciaa szybkiego przystpienia Polski do strefy euro.

P F

Od roku 2010 do roku 2012 wcznie wzrasta odsetek respondentw akceptujcych jak najszybsze wprowadzenie euro w Polsce.

P F

38 GH-H4

Brudnopis

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................