EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMETEKÄITLEMINE TALLINNAS

 • View
  222

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Infovoldik

Transcript

 • EHITUS- JA LAMMUTUSJTMETE KITLEMINE TALLINNAS

 • Jtmekitluskohad realiseerivad ehitus- ja lammutusjtmete mberttlemisel saadud materjale:

  asfaltbetoonkillustik (erinevad fraktsioonid)betoonkillustik (erinevad fraktsioonid)purustatud silikaatkiviselutud haljastusmuldtiteks sobiv mineraalpinnasvljasorteeritud silikaattellis

  Jtmete taaskasutusega vheneb looduslike materjalide kasutamise vajadus.

  EHITUSJTMED

  Tallinna jtmehoolduseeskiri peatkk 3 stestab nuded ehitusjtmete ning ehitus- ja

  lammutustdel tekkivate jtmete kitlemiseks.

  Ehitus- ja lammutusjtmed on jtmed, mis tekivad ehitiste vi nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel vi restaureerimisel.

  Ehitusjtmete kitlemise eest vastutab jtmevaldaja ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevtja vi kinnisvaraarendaja vaheline leping ei ne ette teisiti,

  vi muu isik, kelle valduses on jtmed.

  EhitusjtmedEI TOHI

  anda kitlemiseks s.h. vedamiseks le isikule, kellel puudub vastav jtmeluba vi registreerimistend (vljastab Keskkonnaamet, Viljandi mnt 16, Tallinn).

  Jtmevaldajal on otstarbekas (ka majanduslikult) sortida ehitusjtmed liikidesse nende tekkekohal.

 • asbesti sisaldavad jtmed eterniit, asbesttsement plaadid, asbesttsementtorud, isolatsioonimaterjalid;vrvi-, laki-, liimi-, ja vaigujtmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid;naftaprodukte sisaldavad jtmed trvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, trva sisaldav asfalt jne;saastanud pinnas (sisaldab ohtlikke aineid le igusaktidega kehtestatud piirnormide).

  Ohtlike ehitusjtmete hulka kuuluvad:

  Ohtlikud ehitusjtmed, vlja arvatud saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi konteineritesse. Konteinerid peavad olema lukustatavad vi valve all.

  Ohtlikud ehitusjtmed, s.h. saastunud pinnas, tuleb selleks kehtestatud korras le anda vastavat ohtlike jtmete kitluslitsentsi

  ja jtmeluba omavale ettevttele.

  Infot ettevtete kohta, kellel on igus ehitusjtmeid kidelda (sh vedada), leiab Keskkonnaameti aadressilt: eteenus.keskkonnaamet.ee (Avalik Info)

  Eraldi tuleb sortida:

  Juhul, kui ehitusjtmete tekkekohas puudub vimalus jtmete sorteerimiseks vi see osutub majanduslikult ebaotstarbekas, vib ehitus-segajtmed sorteerimiseks le anda vastavale jtmekitlusettevttele.Pinnase ja ehitusprahi krvaldamine vljaspool ametlikke ladestuspaiku nende taaskasutamise eesmrgil, sh territooriumi planeerimiseks, on lubatud ainult kehtivate nuete kohaselt vormistatud ehitusprojekti ja ehitusloa ning Keskkonnaameti (Viljandi mnt 16) poolt vljastatud vastava jtmeloa vi registreerimistendi alusel.Raudbetoon- ja betoondetailide, asfaldi ja ehituskivide ning telliste ladestamine prgilas vi kasutamine pinnasetiteks vljaspool prgilat ei ole lubatud. Nimetatud materjalid tuleb taaskasutada toodetena vi le anda vastavale jtmeluba omavale jtmekitlusettevttele.

  puit;kiletamata paber ja kartong;metall (eraldi must- ja vrviline metall);mineraalsed jtmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne.);raudbetoon- ja betoondetailid;trva mittesisaldav asfalt;kile.

 • Lisainfo saamiseks prduge:Tallinna Keskkonnaamettel.:6404 285; e-post: keskkonnaamet@tallinnlv.eewww.tallinn.ee/keskkond

  DOKUMENTATSIOON JA LISAINFO

  Ehitus- ja lammutusjtmete kitlemine tuleb koosklastada Tallinna Keskkonnaameti jtmespetsialistiga jrgmiselt:

  Ehitusprojekt peab sisaldama jtmekava, kus on ra nidatud:

  Kui ehitamise (lammutamise) kigus tekib jtmeid le 10 m3, tuleb ehitise vastuvtmiseks esitatavatele dokumentidele lisada Tallinna Keskkonnaametis kinnitatud jtmeiend ehitusjtmete nuetekohase kitlemise kohta.Jtmeiendi vorm on kttesaadav Tallinna linna kodulehel: www.tallinn.ee/ehitusjaatmed .Ehitiste lammutamiseks peab olema kehtivatele nuetele vastav lammutusprojekt, mis on koosklastatud Tallinna Keskkonnaametiga.

  Jtmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jtmeloendile;Pinnasetde mahtude bilanss;Selgitused jtmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;Jtmete edasine suunamine.

  PRGILAD JA JTMEKITLUSKOHAD

  SLOPS OMaleva 4, 11711 Tallinntel.: 666 30 65, 666 30 60veebileht: www.slops.eee-post: slops@slops.ee

  ATI GRUPP OPeterburi tee 94, 11415 Tallinntel.: 622 42 50, 622 42 55veebileht: www.atigrupp.eee-post: atigrupp@atigrupp.ee

  Vastavaid lube omavatele ettevtetele

  JTMEJAAMAD (ainult linnaelanikelt): Artelli 15, Kristiine; Paljassaare pik 9a, Phja-Tallinn; Suur-Sjame 31a, Lasname; Raba 40, Nmme.