of 196 /196
XELLERIA LTD °ÂÓÈÎfi ÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·. ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˘ ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ, 140 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 .. 3011, §ÂÌÂÛfi˜, ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385733 ————— ADPATRONI LIMITED ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·ÁÔÚ¿ Î·È ÒÏËÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ¿ÏÏ·. £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë, 41 HAWAII TOWER, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 405 .. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385734 ————— I.C.M. CLUB MODELS & PR ENTERTAINMENT AGENCY LTD ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ηÈ/‹ Âη›‰Â˘Û˘ ηÈ/‹ ηٿÚÙÈÛ˘ ÌÔÓ٤ψÓ, Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ù˙¤ÓÙË- ‰ˆÓ,ÂÎÚÔÛÒˆÓ, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·. ˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 66 ÓıÔ‡ÔÏË, .. 2301, §Â˘ÎˆÛ›·, ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385735 ÚÈıÌfi˜ 4326 ÂÙ¿ÚÙË, 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2018 1979 A.–E∆∞πƒ∂π∂™ ¶ƒπ√ƒπ™ª¡™ EÀ£À¡———— O ¶EPI ETAIPEIøN NOMO™, KEº. 113 ———— ™‡ÛÙ·ÛË H̉·ÒÓ EÙ·ÈÚÂÈÒÓ OÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¢ı‡Ó˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚfiÓÔȘ ÙÔ˘ ÈÔ ¿Óˆ NfiÌÔ˘ H ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ™ÎÔÒÓ Ù˘ οı ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋. §ÂÙÔÌÂÚ‹˜ Î·È ÂÍ·ÓÙÏË- ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· È‰Ú˘ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ EÊfiÚÔ˘ EÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È E›ÛËÌÔ˘ ¶·Ú·Ï‹ÙË Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó. E¶I™HMH EºHMEPI¢A TH™ À¶ƒπ∞∫∏™ ¢HMOKPATIA™ ¶APAPTHMA ¶ª¶TO MEPO™ π

E¶I™HMH EºHMEPI¢A - Ministry of Finance · mpmr estate marketing ltd °ÂÓÈÎfi ÂÌ fiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·. ªÂıÒÓ˘ 1, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·,

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of E¶I™HMH EºHMEPI¢A - Ministry of Finance · mpmr estate marketing ltd °ÂÓÈÎfi ÂÌ...

 • XELLERIA LTD°ÂÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˘ ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ, 140 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 ∆.∫. 3011, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385733

  ————— ADPATRONI LIMITED∏ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·ÁÔÚ¿ Î·È ÒÏËÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ¿ÏÏ·.£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë, 41 HAWAII TOWER, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 405 ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385734

  ————— I.C.M. CLUB MODELS & PR ENTERTAINMENT AGENCY LTD∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎÌ¿ıËÛË ̃ ηÈ/‹ Âη›‰Â˘Û˘ ηÈ/‹ ηٿÚÙÈÛ˘ ÌÔÓ٤ψÓ, Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ù˙¤ÓÙË-‰ˆÓ,ÂÎÚÔÛÒˆÓ, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 66 ∞ÓıÔ‡ÔÏË, ∆.∫. 2301, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385735

  ∞ÚÈıÌfi˜ 4326 ∆ÂÙ¿ÚÙË, 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2018 1979

  A.–E∆∞πƒ∂π∂™ ¶∂ƒπ√ƒπ™ª∂¡∏™ EÀ£À¡∏™

  ————

  O ¶EPI ETAIPEIøN NOMO™, KEº. 113

  ————

  ™‡ÛÙ·ÛË H̉·ÒÓ EÙ·ÈÚÂÈÒÓ

  OÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¢ı‡Ó˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚfiÓÔȘ ÙÔ˘ ÈÔ ¿Óˆ NfiÌÔ˘

  H ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ™ÎÔÒÓ Ù˘ οı ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋. §ÂÙÔÌÂÚ‹˜ Î·È ÂÍ·ÓÙÏË-ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· È‰Ú˘ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ EÊfiÚÔ˘EÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È E›ÛËÌÔ˘ ¶·Ú·Ï‹ÙË Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó.

  E¶I™HMH EºHMEPI¢ATH™ ∫À¶ƒπ∞∫∏™ ¢HMOKPATIA™

  ¶APAPTHMA ¶∂ª¶TO

  MEPO™ π

 • 1980

  ENACTIA LIMITED∂ÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ (software) ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù̂ Ó Î·È ¿ÏÏ·.™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘, 236 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2048, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385736

  ————— FIT FOR DIGITAL WORLD (F4DW) LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.πˆÓ¿ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 5 ¢·ÛÔ‡ÔÏË, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2015, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385737

  ————— ANELS STUDIO LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘, 1 MAVROS COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 42 ∆.∫. 6050, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385738

  ————— FREDERICK INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.πˆ¿ÓÓË ºÚÂȉÂÚ›ÎÔ˘, 7 ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, ∆.∫. 1036, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385739

  ————— ELBURG LTD∂ÚÁ·Û›Â˜ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 172 MELFORD TOWER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 3027, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385740

  ————— GOLDSKY S.H. LTD°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.ÿˆÓÔ˜, 6 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102 ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385741

  ————— OCENICAL HOLIDAYS LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ & ∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜, 182 KOFTEROS BUSINESS CENTER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201 ∆.∫. 3083, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385742

  ————— RCAPPS LIMITED¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜, ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.ª¿ÚÎÔ˘ ªfiÙÛ·ÚË 3, 2nd & 3rd Floor ∆.∫. 3040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385743

  ————— ACE Y.S. CONSULTING LTD∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘/¤Ú¢ӷ˜ (business information/researh) Î·È ¿ÏÏ·.∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ™È·ÌÌ¿ 3, ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∆.∫. 4105, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385744

  ————— A & G KOLIANTRI TRADING LIMITED∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹, 24 ∫ÔÏfiÛÛÈ, ∆.∫. 4632, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385745

  ————— A.C. CHARTER HOUSE LTD°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, 275 ∆.∫. 3035, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385746

 • 1981

  YO THAI ASIAN RESTAURANT LTDÀËÚÂۛ˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜,·Ó·„˘ÎÙËÚ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏ·.¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡, 17 ∞Á›· ¡¿·, ∆.∫. 5330, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385747

  ————— P.L.P. DPO SERVICES LTD∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∫›Î·˜ & ºÚfiÛˆ˜ ™Ô‡ÓÙÈ·, 1-5 ZENIA IRIS COURT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 204 ∆.∫. 6016, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385748

  ————— BORKEROL SERVICES LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.¶ÚÔÛʇÁˆÓ, 4 ∞Á›· µ·Ú‚¿Ú·, ∆.∫. 2560, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385749

  ————— COMPUONE LIMITED¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÁÔÚ¿˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÒÏËÛ˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ʇÛ˘ οÚÙ˜, ‚›ÓÙÂÔ, ‰ÈÎÙ‡Ô˘,ÌÔÓÙÂÌ,ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ,Ì˯·ÓÒÓ, ÂÎÙ˘ˆÙÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ SYNORAMA, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102 ∆.∫. 6050, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385750

  ————— PPA PHOENIX PIVOT ANALYTICS LTD™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∂˘ÚÈ›‰Ô˘, 43 ∆.∫. 6036, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385751

  ————— GAZELO LTD∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·˜, Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ ¿ÁÁÂÏÌ·.¶Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ENTRANCE OLD PORT, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 3042, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385752

  ————— STRUQTA CONSULTING LTD∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.µÈ¤ÓÓ˘, 7 À„ˆÓ·˜, ∆.∫. 4187, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385753

  ————— BELSIA LIMITEDEÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÈÙ›Ô˘, 34 ¶·ÏÈÔ̤ÙÔ¯Ô, ∆.∫. 2682, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385755

  ————— HORMESTO INVESTMENTS LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 113, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 3021, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385756

  ————— ∞¡∆ƒ∂∞™ ∫√Àª∞¡∆∞ƒ∏™ ∫ƒ∂√¶ø§∂π∞ §∆¢∂ÚÁ·Û›Â˜ ÎÚÂԈϛԢ Î·È ¿ÏÏ·.º·ÓÂڈ̤Ó˘ 123, ∆.∫. 6031, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385757

  ————— DTK SERVICES LIMITED¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÔÛÙfiÏÔ˘ µ·ÚÓ¿‚· 3, AVENSIA COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 12 ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385758

 • 1982

  F.H.M. FISHING HUNTING MARKET GROUP LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 367 MEDITERRANEAN COURT, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô A5, ∆.∫. 3107, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385759

  ————— HENAN WANDI MINERALS LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞Á›ˆÓ √ÌÔÏÔÁËÙÒÓ, 15 ∆.∫. 1080, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385760

  ————— ELEVATLY LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.¶·ÙÚÒÓ, 10 ∆.∫. 6051, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385761

  ————— AVALARTIE LIMITED∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∂Ï›‰·˜, 9 KARAOLIS BAY VIEW, VILLA NO.12 ¶‡ÚÁÔ˜, ∆.∫. 4534, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385762

  ————— MOKAFEN INVESTMENTS LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.£Âfi‰ˆÚÔ˘ ª·˘ÚÔÛ¿‚‚·, 27 §‡ÌÈ·, ∆.∫. 2566, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385763

  ————— KOKTYSH LIMITED∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·˜, Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ ¿ÁÁÂÏÌ·.¶Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ENTRANCE OLD PORT, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 3042, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385764

  ————— P.A.M. GIANATHES PROPERTIES LIMITED∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞ıËÓÒÓ, 14 ∆.∫. 6014, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385765

  ————— KADEN ENTERPRISES LTD∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞ıËÓÒÓ 7, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203 ∆.∫. 8035, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385766

  ————— P.M.M. PAPAMICHAEL HOLDING LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, 4 ª·Ó‰ÚÈ¿, ∆.∫. 8504, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385767

  ————— FERROCAT LIMITED√ÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜, ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘, 39 ACADEMIA CENTRE, BLOCK C, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 402 ∆.∫. 6021, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385768

  ————— FULL VIEW LTD¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ 5, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 302 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2013, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385769

 • 1983

  BRIANTIE LIMITED∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.§ÂÎÔÚÔ˘˙ȤÚ, 12∞ ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102 ∆.∫. 3075, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385770

  ————— SPILLANED TRADING LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.Kennedy, 12 KENNEDY BUSINESS CENTRE, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385771

  ————— EVROIA INVESTMENTS LTD∂ÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÒÛÙ· √˘Ú¿ÓË, 5 ∆.∫. 3085, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385772

  ————— NS POLYDOMIC LTD∂ÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÒÛÙ· √˘Ú¿ÓË, 5 ∆.∫. 3085, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385773

  ————— FERULLO HOLDING LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.Kennedy, 12 KENNEDY BUSINESS CENTRE, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385774

  ————— SULGONA HOLDINGS LTD∂ÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÒÛÙ· √˘Ú¿ÓË, 5 ∆.∫. 3085, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385775

  ————— MXP BUSINESS CONSULTANTS LTD∂ÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÒÛÙ· √˘Ú¿ÓË, 5 ∆.∫. 3085, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385776

  ————— SHARLTO INVESTMENTS LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.Kennedy, 12 KENNEDY BUSINESS CENTRE, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385777

  ————— MPMR ESTATE MARKETING LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.ªÂıÒÓ˘ 1, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385778

  ————— DANIEL GENERATION CYPRUS LTD¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÚÔÛ¢¯ÒÓ Î·È¿ÏÏˆÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ ÛÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÙÔ˘ DANIELGENERATION.∞ÈÁÈ·ÏÔ‡Û˘, 19µ ∫›ÙÈ, ∆.∫. 7550, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 2 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385779

  ————— ¶.π.ª.∂. ∂ƒ°√¢À¡∞ªπ∫∏ πø∞¡¡π¡ø¡ §∆¢°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞›ÂÈ·˜ 44, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2411, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385780

 • 1984

  ELSANCO LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.Σ‹ÓˆÓÔ˜ ∫ÈÙȤˆ˜, 9 ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385781

  ————— ELESTIN LIMITED∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡, 115 ∆.∫. 3077, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385782

  ————— MILLWOOD KANE CONSULTANCY LTD™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∏Ê·›ÛÙÔ˘, 10 ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7102, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385783

  ————— ANANDAMIDE TECHNOLOGIES LIMITED¡· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Î·È Î·Ùˆ¯˘ÚÒÓÂÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÌÔÚ›ˆÓ ·fi Ê·Ú̷΢ÙÈο‹ ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿, Ù· ÔÔ›· ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ·ÓÙ·Ìȉ›Ô˘ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· Î·È ¿ÏÏ·.µ‡ÚˆÓÔ˜, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385784

  ————— MERIDIAN TECHNOLOGIES LTD∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 228 AGIOS PAVLOS COURT, BLOCK B, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 411/412 ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385785

  ————— JESTINER LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÎÚÔfiψ˜, 66 ACROPOLIS TOWER ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385786

  ————— OSTEOFIT ENTERPRISES COMPANY LIMITED§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‰È·Ù‹ÚËÛË ·ÓÙÈÚÔۈ›·˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ‹ ΤÓÙÚÔ˘ ˘Á›·˜ Î·È ¿ÏÏ·.¶·ÓÙÂÏ‹ ∫·ÙÂÏ¿ÚË, 16 DIAGORAS HOUSE, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 1097, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385787

  ————— VF BRAIN EVOLUTION LTDÀËÚÂۛ˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡, 75 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¶ÔÙ·Ìfi˜ °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·˜, ∆.∫. 4042, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385788

  ————— ABC RE L1 LIMITED ∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.§ÂÌÂÛÔ‡, 11 GALATARIOTIS BLDG, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 2112, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385789

  ————— VENALLY HOLDING LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ III, 173 §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2311, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385790

 • 1985

  D.N.N PAPA BROS REAL ESTATE LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.¢ÈÁÂÓ‹ ∞ÎÚ›Ù·, 9 ∆.∫. 3035, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385791

  ————— SAVVAS OMORPHOS DLCπ·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.¡È΋ٷ, 5 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385792

  ————— PULS8 (CYPRUS) LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÏÎÈ‚È¿‰Ô˘, 2 KATERINA RESIDENCE, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 ∆.∫. 8011, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385793

  ————— ZOUMPERI HOLDING LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˘ ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ, 140 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 ∆.∫. 3011, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385794

  ————— NETORIUS HOLDING LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ III, 173 §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2311, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385795

  ————— HRIMKO LTD∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘, 6 ⁄„ˆÓ·˜, ∆.∫. 4193, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385796

  ————— ALFA AKTIV SYNERGY CREATION LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞ıËÓÒÓ, 7 TOLMI COURT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201 ∆.∫. 8035, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385797

  ————— NATALIIA BUDKO LTD™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.¢ÒÚÔ˘ §Ô›˙Ô˘, 7 ∆ÚÂÌÈıÔ‡Û·, ∆.∫. 8270, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385798

  ————— L.A. PROJECT LIMITED∆Ô˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.¶ÚÔ˘Ï·›ˆÓ, 101 µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘, ∆.∫. 2033, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385800

  ————— UMARK OIL LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞ıËÓÒÓ 7, TOLMI COURT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201 ∆.∫. 8035, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385801

  ————— DO.KA CONSTRUCTION LTD¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∂‡‰ˆÚ· µ·ÛÈÏ·Ú¿ 8, ∫·ÌÈ¿, ∆.∫. 2644, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385802

 • 1986

  F&F ATHONUS LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∞Á·‹ÓÔÚÔ˜ & ∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 2 IRIS TOWER, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 403-405 ∆.∫. 1076, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385803

  ————— N.C RAPID AUTO REPAIR LTD§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Áηڿ˙ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 17 •˘ÏÔÙ‡ÌÔ˘, ∆.∫. 7510, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385804

  ————— OCTECH CONSULTING LIMITED°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜, 12 ÕÁÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∆.∫. 1107, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385805

  ————— B.S.S. ALFALFA LIMITED¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∂˘·ÁfiÚ· §·Ó›ÙË, 16 APHRODITE HILLS ∫Ô‡ÎÏÈ·, ∆.∫. 8509, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385806

  ————— SILVATO TRADING LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 2 ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4006, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385807

  ————— E.P.G. WORLDWIDE LTD∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙÔ˜, 20 ÕÁÈÔ˜ ∆‡¯ˆÓ·˜, ∆.∫. 4521, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385808

  ————— SS CYPRATEC LTD¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.ª¿ÚÎÔ˘ ªfiÙÛ·ÚË, 3 2nd & 3rd Floor ∆.∫. 3040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385809

  ————— UBERYM LTD°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 18, SANTA MARINA B/No 2, ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5290, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385810

  ————— ACE2ACE MANAGEMENT LTD∂Ù·ÈÚ›· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˘ ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ, 140 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 ∆.∫. 3011, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385811

  ————— S. & K. MENA ADVISORS LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.¶·ÛÙ¤Ú 5, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∆.∫. 1055, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385812

  ————— DROPALIGO LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 33 FRIXOS BUSINESS CENTER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 206 ∆.∫. 6017, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385813

 • 1987

  RUNAL LIMITED∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, 33 METROPOLITAN HOUSE, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202 ∆.∫. 6025, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385814

  ————— NION ASTARTI ART INVESTMENTS LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.πÊÈÁÂÓ›·˜, 17 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2007, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385815

  ————— GCEM INVESTINGS LTD∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ, ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.™ÈÙÙÈο ÷ÓÔ‡Ì, 54 PRODROMOU COURT ∆.∫. 6051, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385816

  ————— ENDOCO LIMITED∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, 33 METROPOLITAN HOUSE, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202 ∆.∫. 6025, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385817

  ————— FILOCHOROS INVESTMENT LTD∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∂ÊÂÛÔ‡, 9 ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5280, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385818

  ————— KEYMORE LTDÀËÚÂۛ˜ Ì¿Ú, ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏ·.ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿, 12 HARMONIA BUILDING, BLOCK 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 15 ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385819

  ————— RUVIKA LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿, 12 HARMONIA BUILDING, BLOCK 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 15 ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385820

  ————— Y.V CONSULTING SERVICES LTD¡·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 3, LOUCAIDES COURT, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401 ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4000, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385821

  ————— COLNIA LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 12, HARMONIA BUILDING, BLOCK 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 15 ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385822

  ————— VATTEL PROPERTIES LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.°fiÚ‰ÔÓÔ˜ 17, ∆.∫. 3070, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385823

  ————— PEROVI LIMITED°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÊÂÓÙڛη˜ 3, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102-4, ∆.∫. 6018, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385824

 • 1988

  C.G. PLATIDES AGENCY LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.µÔÛfiÚÔ˘, 8 ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2370, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385825

  ————— UPVENTA HOLDINGS LTD∂ÚÁ·Û›Â˜ ‹ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.¶·ÙÚÒÓ, 10 ∆.∫. 6051, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385826

  ————— PROPULSORES MEDIA LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.ª·Î·Ú›Ô˘ III, 327L ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385827

  ————— ONE COPE HOLDINGS LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË, 18 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2408, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385828

  ————— FILOLIV INVEST LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, 24 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 103 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2023, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385829

  ————— BERISTON LIMITED∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, 75 ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 304 ∆.∫. 2063, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385830

  ————— GOUDALO LIMITED∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, 33 METROPOLITAN HOUSE, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202 ∆.∫. 6025, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385831

  ————— CREMOLINOZA LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÁÚÈÓ›Ô˘, 8 ∆.∫. 3066, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385832

  ————— REBACO LTD∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.ªÈÛÈ·Ô‡ÏË & ∫·‚¿˙ÔÁÏÔ˘ 41, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201B ∆.∫. 3016, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385833

  ————— KRIKETKA LIMITED∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 33, METROPOLITAN HOUSE, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202 ∆.∫. 6025, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385834

  ————— RENYIAN LIMITED°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 5, ELENION BUILDING, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 3 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385835

 • 1989

  KAPKAN LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.Kennedy 12, KENNEDY BUSINESS CENTRE, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385836

  ————— LILU ATHLETICS LTD∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ, Ú·ÎÙfiÚˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∞Á›·˜ ΣÒÓ˘, 1 NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 406 ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385837

  ————— AGSE INVESTMENTS LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.Ã˘ÙÚÒÓ, 3 ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301 ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385838

  ————— VASILIOU ICE CREAM LIMITED∂ÚÁ·Û›Â˜ Ï·ÓÔ‰ÈÔÒÏË ˆÏËÙ‹ οı ›‰Ô˘˜ ·ÁˆÙÔ‡ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ó‰Ú¤· ∆ÛȤÏÂÔ˘, 8 °ÂÚÔÛ΋Ԣ, ∆.∫. 8201, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385839

  ————— ETAMUS LIMITED¡· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ, ˘ÂÚ‚ÔÏ¿‚ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡, 14 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 ∆.∫. 3070, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385840

  ————— ACELON INVESTMENTS LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.Ã˘ÙÚÒÓ, 3 ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301 ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385841

  ————— INFRACO LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∫·ÏÏÈfiψ˜ & πÊÈÁÂÓ›·˜, 1 AMARAL 30, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 501 ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∆.∫. 1055, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385842

  ————— ABMC TECH LTD∂ÚÁ·Û›Â˜ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.¶¿ÌÏÔ ¶ÈοÛÔ, 7 °ÂÚÔÛ΋Ԣ, ∆.∫. 8200, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385843

  ————— ROSTOLIA LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.¡ÂÔʇÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë, 21, KOULOUNTIS COURT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201 ∆.∫. 8011, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385844

  ————— GOLDEN DOME LTD¡·ÙÈÏȷο Î·È ¿ÏÏ·.™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 143, ∆.∫. 3083, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385846

  ————— M.K. NOVARE REALTY LTD™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.™·Ó ™o˘Û› 2, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 2003, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385847

 • 1990

  A.T. SHIP TECHNICAL GROUP LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.£¿ÛÔ˘, 3 DADLAW HOUSE ∆.∫. 1520, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385848

  ————— BLCH LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞ıËÓÒÓ, 7 ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203 ∆.∫. 8035, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385849

  ————— ENEVORIA LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.°ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÙÛÔ˘ÓˆÙÔ‡, 6 ∆.∫. 3036, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385850

  ————— ANASTASIOS ZORBAS INTERNATIONAL ESTATES LTD∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÚÌÂÓ›·˜, 51 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2006, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385851

  ————— CONSTANTINOS ZORBAS INTERNATIONAL ESTATES LTD∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÚÌÂÓ›·˜, 51 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2006, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385852

  ————— M.M. KIMA DEVELOPMENT LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.ªfiÙÛ·ÚË, 4 ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2122, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385853

  ————— INTUITIVEONE LTD¡· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÚÔÒıËÛË ÂÌfiÚ›·˜ Î·È ¿ÏÏ·.ª·Î‰ÔÓ›·˜, 20 THE VIEWS AT PLYLA, BLOCK C, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô C01 ¶‡Ï·, ∆.∫. 7080, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385855

  ————— PERSPECT INVESTMENTS LIMITED¡· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ Î·È ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜, 19 ÕÁÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∆.∫. 1105, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385856

  ————— SATZER MEDIA LTD¡· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÚÔÒıËÛË ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 88, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 22 ∆.∫. 6017, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385857

  ————— REEFBREAK LTD¡· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÚÔÒıËÛË ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 59 A. MOUYIAS TOWER, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 302 ∆.∫. 6017, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385858

  ————— PARACOSM LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∆ÚÈÔÏÈÙÛ¿˜ 25B, ∆.∫. 3086, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385859

 • 1991

  COMSERA TRADING AND ENGINEERING CO. LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜ 67, DRAKOS HOUSE, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 4, ∆.∫. 3025, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385860

  ————— ¢∫¡ ∞§√Àªπ¡√ª∂∆∞§§π∫∏ §∆¢√ÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 46 ∆.∫. 3060, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385861

  ————— PEZOLAR II LIMITED°ÂÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.ºÏˆÚ›Ó˘, 7 GREG TOWER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385862

  ————— D. DYNAMIC CONSULTANCIES LIMITED√ÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∫›ÌˆÓÔ˜, 4 ∫ÔÓÈ¿, ∆.∫. 8300, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385863

  ————— TAG ORANGE LINK CONSULTANTS AND SERVICES LTD™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ºˆÎ¿, 22 ¶·ÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, ∆.∫. 1036, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385864

  ————— GCW TRADING AND MARKETING LTD¡· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÌÔÚ›·˜, ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ III SEAVIEW GARDENS, VILLA 8 ¶ÂÚ‚fiÏÈ·, ∆.∫. 7560, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385865

  ————— EPTALIO LIMITED°ÂÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™ÎfiÎÔ˘, 1 CAPITAL CHAMBERS, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∞ÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∆.∫. 1061, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385866

  ————— GHG CORPORATE SERVICES LTD¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.§Â˘ÎˆÛ›·˜, 22 FTELEHAS & ARGYRIDES BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 103 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385867

  ————— NHCMI LTD¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.∂ÊÂÛÔ‡ 9, ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5280, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385868

  ————— BLAKCAP HOLDINGS LIMITED°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡, 5 ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 61 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2059, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385869

  ————— LI HSUAN WU LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.ÕÓ‰ÚÔ˘ 11, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2028, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385870

 • 1992

  SOVARE LIMITED∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™ÎfiÎÔ˘, 1 CAPITAL CHAMBERS, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∆.∫. 1061, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385871

  ————— PILATES CENTER BY ROTSIDOU LTD§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚˆÓ ıÂڷ¢ÙÈ΋˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, pilates Î·È ¿ÏÏ·.°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹, 23 ROTSIDES HOUSE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 303 ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385872

  ————— NIDELO LIMITED°ÂÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™ÎfiÎÔ˘, 1 CAPITAL CHAMBERS, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∞ÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∆.∫. 1061, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385873

  ————— INTERTRADE SUPPLIES LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.™Ù·Û›ÓÔ˘, 1 MITSI BUILDING 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 4 ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385874

  ————— WRADICO LIMITED∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™ÎfiÎÔ˘, 1 CAPITAL CHAMBERS, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∆.∫. 1061, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385875

  ————— SPIDALES LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘, 77 STROVOLOS CENTRE, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 204 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385876

  ————— J.W. DE ZEGGE HOLDING LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∆¿ÛÔ˘ ªËÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, 64 MACKENZY COURT 2, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 701 ∆.∫. 6028, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385877

  ————— ELMENDORF HOLDINGS LIMITED¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÌÔÚÈÎÒÓ, ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∆·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ô˘ ¶Ô˘Ï›Ô˘, 31 ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 2 ∆.∫. 1101, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385878

  ————— KAR-PA NUTS LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË, 18 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2408, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385879

  ————— VP CYPRUS DOMUS LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∂˘ÚÒÙ·, 9 À„ˆÓ·˜, ∆.∫. 4184, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385880

 • 1993

  SEFETO LIMITED°ÂÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 20 ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385881

  ————— FIBANO LIMITED°ÂÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 20 ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385882

  ————— PROXIMICON LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË, 18 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2408, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385883

  ————— MINIUM LTD∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘, 12 WEST BLOCK, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∆.∫. 4103, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385884

  ————— RITOVA LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÈÓ‡Ú·, 19 MICHAEL KYPRIANOU HOUSE ∆.∫. 8011, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385885

  ————— IACOVOU & IACOVOU INVESTMENTS LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∫·Ú·ÈÛοÎË, 21 OASIS CENTER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 22 ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385886

  ————— TRIX INVESTMENTS LIMITED¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤ÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.™Ù¤ÏÈÔ˘ ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË, 55 ∆.∫. 2364, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385887

  ————— FIRALONT LIMITED§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, Ù·‚¤ÚÓˆÓ, ηÊÂÙÂÚÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 232 OCEANIC COURT, SHOP B ∆.∫. 3035, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385888

  ————— DAYSHARE LIMITED™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 276 LARA COURT ∆.∫. 3105, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385889

  ————— BLUE SAKURA INVESTMENTS LTDπı‡ÓÔ˘Û· ÂÙ·ÈÚ›·, ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 1 MITSI BUILDING 3, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 211 ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385890

 • 1994

  GREGORY'S (CYPRUS) LIMITED¶·Ú·ÁˆÁ‹, ÂÌÔÚ›· ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ¿ÏÏ·.£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ, 22 MYRTIANA COURT 9, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 302 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2007, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385891

  ————— PRONAIA ENTERPRISES LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÁÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, 2 LIMASSOL CENTER, BLOCK B, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 406 ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385892

  ————— MISCELATO LIMITED∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.25 ª·ÚÙ›Ô˘, 19 ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2408, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385893

  ————— RADO HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÒÛÙ· ∞Ó·Í·ÁfiÚ·, 30 STORIKON BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2014, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385894

  ————— M. & Z. ZINDILIS LTD∂ÚÁ·Û›Â˜ Ì˯·ÓÔÏfiÁˆÓ ÌËÓ·ÓÈÎÒÓ, ÁÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.÷ÏÎȉÈ΋˜, 6 ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7101, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385895

  ————— RUSU I. & MATSAGKOS A. CONSTRUCTIONS LTD¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ,̃ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ηٷÛ΢‹˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, ·ÏÔ˘ÌÈÓ›ˆÓ,Ûȉ‹ÚˆÓ, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, 2 ANASTASIA COURT, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385896

  ————— BETALIO LIMITED∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™ÎfiÎÔ˘, 1 CAPITAL CHAMBERS, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∆.∫. 1061, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385897

  ————— VOTRE PARTENEUR CONSULTING LTD∏ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ¡ÈÎÔÏ·›‰Ë, 10 PITTAKEIO BUILDING, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 302 ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385898

  ————— TABERA LIMITED∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, 33 METROPOLITAN HOUSE, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202 ∆.∫. 6025, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385899

  ————— GOLAU LTD∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘, 9 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2021, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385900

 • 1995

  ROSHAN LIMITED∂ÚÁ·Û›Â˜ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.¢ËÌÔÛı¤ÓË ™Â‚¤ÚË, 12 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 601 ∆.∫. 1080, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385901

  ————— AKTALAS LTD∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘, 133 GROUND FLOOR ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2369, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 4 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385902

  ————— FRIENDS INVEST D.L LTD¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜, ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, 47 ∆.∫. 3091, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385903

  ————— MELITIS ANTI - AGING & WELLNESS INTERNATIONAL CENTRE LTD∂ÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·Ô‰Â›ÍÂȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ıÂڷ›·˜, ÒÏËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ, Û˘ÌÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜,ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ, ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.°ÚËÁÔÚ›Ô˘ ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘, 4 ∞ÛÒÌ·ÙÔ˜, ∆.∫. 4645, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385904

  ————— WEALTHBIRD LIMITED¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.¶Ú‚¤˙˘, 13 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385905

  ————— DREAMCREST AUDIO FIDELITY LIMITED∂ÌÔÚ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹¯Ô˘ ˘„ËÏ‹˜ ÈÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.∫¿ÛÔ˘, 16 '∞ÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1086, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385906

  ————— ACEMOUNT MEDIA LTD¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.§Â‡ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, 8 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385907

  ————— GREEN SENTINEL LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.πÊÈÁÂÓ›·˜, 17 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2007, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385908

  ————— G.S. PREMIER CLASS LIMITED∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.¶ÔÏ˘Ó›ÎË 9, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2047, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385909

  ————— DESOUKI ART LTD°ÂÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 38, CCS BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫¿Ùˆ ¶ÔÏÂÌ›‰È·, ∆.∫. 4154, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385910

  ————— AIRSHARP LTD¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.§Â‡ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, 8 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385911

 • 1996

  DIGITRA LIMITEDÀËÚÂۛ˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È ¿ÏÏ·.£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë, 17-19 THE CITY HOUSE ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385912

  ————— MEMMINGER LLP LTD∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÌÔÚ›·˜, ÏËÚÔÊfiÚËÛË, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚ¢ÓÒÓ, ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È¿ÏÏ·.§fiÚ‰Ô˘ µ‡ÚˆÓÔ˜, 61-63 ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385913

  ————— SHIPHOLD MARITIME PARTNERS LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ì·ıÔ‡ÓÙÔ˜, 22 OSM HOUSE ÕÁÈÔ˜ ∆‡¯ˆÓ·˜, ∆.∫. 4532, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385914

  ————— FRIENDVERSE SERVICES LTD¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.§Â‡ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, 8 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385915

  ————— AGI-CYPRE PROPERTY 7 LIMITED∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.§ÂÌÂÛÔ‡, 11 GALATARIOTIS, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 2112, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385916

  ————— ADSUPPLY INTERNATIONAL LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞fiÛÙÔÏÔ˜ µ·ÚÓ¿‚·˜, 2 CENTAUR HOUSE ¡‹ÛÔ˘, ∆.∫. 2571, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385917

  ————— K&P NUTRI HARMONY LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË, 18 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2408, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385918

  ————— H & J MARINE CONSULTANTS LTD¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ó·˘‹ÁËÛË ,̃ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÏÔ›ˆÓ, ψÙÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, 50 THEKLA COURT, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 41 ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385919

  ————— G & J ORO TRADING LTD∂ÌfiÚÈÔ ¯Ú˘ÛÔ¯Ô›·˜, ·ÚÁ˘ÔÚÔ¯Ô›·˜, ˆÚÔÏÔÁ›ˆÓ, ÔχÙÈÌˆÓ Ï›ıˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.ºÈÏ›Ô˘, 8 √ÚfiÎÏÈÓË, ∆.∫. 7040, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385920

  ————— VINCILAB VENTURES LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 261 VIEW POINT TOWER ∆.∫. 3035, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385921

 • 1997

  REFEKLER LTD¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ, ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, 50 THEKLA COURT, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 41 ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385922

  ————— GOVIERY HOLDINGS LTD∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.Σ‹Ó·˜ ∫¿ÓıÂÚ, 16 KARANTOKI BUILDING, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 25-26 ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385923

  ————— C.K. AMARA ARCHITECTS & CONSULTANTS LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜, ·Ú¯ÈÙ¯ÙÔÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 22 MAKARIA CENTER, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 402 ∆.∫. 6017, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385924

  ————— OKITIS ENTERPRISES LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜, 4 BRIDGE TOWER, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 303 ∆.∫. 3013, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385925

  ————— ∞™¶π¢∞-π¢πø∆π∫∏ À¶∏ƒ∂™IA ∞™º∞§∂π∞™ (∫À¶ƒ√™) §∆¢ÀËÚÂۛ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 232 APOLLO COURT, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104 ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385926

  ————— CRAGET LTD∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, 2 LIMASSOL CENTER, BLOCK B, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 406 ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385927

  ————— ICONSULT L.L.C.∂ÚÁ·Û›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹ÌË ̃Î·È ¿ÏÏ·.™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡, 117B ∆.∫. 3077, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385928

  ————— PIIRGOS 18538 HOLDINGS LTD™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, 11 ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385929

  ————— BROWSEPATH LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë, 3 JULIA HOUSE ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385930

  ————— GHD TECHNOLOGIES LTD∂ÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È Û‡ÓıÂÛ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û ÎÈÓËÙ¿, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.§Ô˘ÙڷΛԢ, 5 CHARA VENEZIA BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 ∆.∫. 2027, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385931

 • 1998

  SOPHOCLES HADJIKYRIACOU LTD§ÔÁÈÛÙÈΤ˜, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.Edelweiss, 4 ∆.∫. 3110, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385932

  ————— K.T. GOLDEN RETAIL VENTURE LTD∂ÚÁ·Û›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.°ÂˆÚÁ›Ô˘ §·ÌÂϤÙ, 23 PANAYIOTA THEOPHILOU HOUSE, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 02 ∞Á›· º‡Ï·, ∆.∫. 3120, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385933

  ————— PUKU ORGANIC SPECIALTY COFFEE LTDÀËÚÂۛ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ¿ÏÏ·.™·ÊÔ‡˜, 2 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2007, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385934

  ————— SERIOUS COFFEESHOP LTD∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.™Ì‡ÚÓ˘, 60∞ ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2401, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385935

  ————— D.Y.M. PROSPEROUS ECONOMICS LTD°ÂÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 14 ∞ÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∆.∫. 1061, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385936

  ————— STONEBLUE VENTURES LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.¢ËÌÔÛı¤ÓË ™Â‚¤ÚË, 12 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 601 ∆.∫. 1080, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385937

  ————— MAVEROSE GROUP LTD¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.§Â‡ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, 8 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385938

  ————— D.Y.M. PROSPEROUS ECONOMICS SUPPORT LTD°ÂÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜ 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 14 ∞ÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∆.∫. 1061, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385939

  ————— TIKOMA CONSOLIDATED LTD¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.§Â‡ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë 8, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385940

  ————— BE-MOTOR SA LTD¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ˆ˜ ÂÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ, ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜, ‰È·ÓÔÌ‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔ-Ô›ËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞Á›· £¤ÎÏ· 104, LIOBAY VILLAGE HOUSE 2 ™ˆÙ‹Ú·, ∆.∫. 5391, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385941

  ————— PERCLIP LTD∂ÚÁ·Û›Â˜ Èı‡ÓÔ˘Û·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ 48, GURICON HOUSE ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385942

 • 1999

  LATENA LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘, 12 WEST BLOCK, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 ∞ÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∆.∫. 4103, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385943

  ————— P. PANAYIOTIS COSTA LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 17 ÃÏÒڷη, ∆.∫. 8220, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385944

  ————— ZUPINA LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘, 12 WEST BLOCK, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 ∞ÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∆.∫. 4103, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385945

  ————— RLF PARTNERS LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.¢Ú¿Ì·˜, 2 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 1077, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385946

  ————— NORELGA LTD∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜, 11 ∂Ù·ÁÒÓÂÈ·, ∆.∫. 4506, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385947

  ————— R-TEL HOLDING LTD¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÌÔÚÈÎÒÓ,ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 1 MITSI BUILDING 3, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 211 ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385948

  ————— ANASCON HOUSES APARTMENTS LTD√ÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜, ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.ªÓ·ÛÈ¿‰Ô˘, 21 ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 8 ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385949

  ————— JCA AHAVAT ZION (THE LOVE OF ZION) LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞Á›·˜ º·ÓÂڈ̤Ó˘, 145 ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201 ∆.∫. 6031, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385950

  ————— SEALT CAPITAL LTD∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.∫Ô‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, 1 ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202 ∆.∫. 6022, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385951

  ————— CK SPORTS EVENTS LIMITED∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂȘ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.ºÈÏÔÏ¿Ô˘, 4 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2036, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385952

 • 2000

  DIPTERA HOLDINGS LTD°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, 2 LIMASSOL CENTER, BLOCK B, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 406 ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385953

  ————— CAMBPHARMA SOLUTIONS (CY) LTD¡· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Î·È ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÈÁ‡ÙÔ˘, 36 ∆.∫. 6030, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385954

  ————— JTCY ENTERPRISE LTD∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∫›ÌˆÓÔ˜, 40 ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385955

  ————— THEVERMI LIMITED∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ì·ıÔ‡ÓÙ·˜, 59 KYPRAIOPOULOS COURT A, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 5 ÕÁÈÔ˜ ∆‡¯ˆÓ·˜, ∆.∫. 4532, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385956

  ————— VECTORTEC UPA LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÈÁ‡ÙÔ˘, 36 ∆.∫. 6030, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385957

  ————— AMMOUDIA TECHNOLOGIES LTD¡· ·Ú¤¯ÂÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ˘ËÚÂۛ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ¿ÏÏ·.16 πÔ˘Ó›Ô˘ 1943, 12A ∆.∫. 3022, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385958

  ————— IRDACO LIMITED∂ÚÁ·Û›Â˜ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 22 MAKARIA CENTER, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 403 ∆.∫. 6016, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385959

  ————— 1017 CLICK SQUAD LTD¡· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔÒıËÛ˘ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÈÁ‡ÙÔ˘ 36, ∆.∫. 6030, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385960

  ————— NESTEROV AVIATION LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·‡ÏÔ˘, 205 LOULOUPIS COURT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201 ∆.∫. 3036, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 5 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385961

  ————— UNITIM TRADING LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.¶ÚÔÌËı¤ˆ˜ 12, PELEKANOS COURT 21, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 302 ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385963

  ————— CHATBEAT LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 3, JULIA HOUSE, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385964

 • 2001

  BELLISOS LIMITED∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∞ı·Ï¿ÛÛ· ,̃ 170 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2025, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385965

  ————— RAJI TECHNO LTD∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.¢ËÌ‹ÙÚË §È¤ÚÙË, 2 ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, ∆.∫. 1040, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385966

  ————— ROKANT LTD∏ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜, 16 PALOMA COURT, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 701 ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385967

  ————— EVANKA CORPORATION LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.ŒÎÙˆÚÔ˜, 1 ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2123, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385968

  ————— LAGOUSTE HOLDINGS LTD¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÌÔÚÈÎÒÓ, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÒÛÙ· √˘Ú¿ÓË, 5 ∆.∫. 3085, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385969

  ————— FOUROSHIKI LIMITED°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÚÌÂÓ›·˜, 39A ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2003, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385970

  ————— CPS CYPROSKILLS LTD¡· ·Ú¤¯ÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ Âη›‰Â˘Û˘, ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Âη›‰Â˘Û˘, ηٿÚÙÈÛ˘, Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, Ó·ÚÔÛʤÚÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÌÂϤÙË ‹/Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∫·ÓÙ¿Ú·˜, 154 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2051, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385971

  ————— M.H. BRIGHTSIDE PADDOCKS LTD∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ª·Î¿ÚÈÔ˘ III, 1 ¶ÈÛÛÔ‡ÚÈ, ∆.∫. 4607, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385972

  ————— HARVIN TECHNO LTD∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.¢ËÌ‹ÙÚË §È¤ÚÙË, 2 ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, ∆.∫. 1040, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385973

  ————— AAAIC INTERNATIONAL CONSULTANTS LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.§. ÕÚÓÔÏÙ, 4B ∆.∫. 3075, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385974

  ————— FLOGELIA INVESTMENTS LTD¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÌÔÚÈÎÒÓ, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÒÛÙ· √˘Ú¿ÓË, 5 ∆.∫. 3085, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385975

 • 2002

  SEDOLPAY LTD¡· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÓfi˜ ȉڇ̷ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏ·.™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜, 16 PALOMA COURT, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 701 ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385976

  ————— JOURNEYUS LIMITED∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞ı·Ï¿ÛÛ· ,̃ 170 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2025, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385977

  ————— RENOVIZE INVESTMENTS LTD∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.πÊÈÁÂÓ›·˜, 48∞ ∆.∫. 2007, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385978

  ————— TEACH & DRAW LIMITED™¯Â‰È·ÛÌfi˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ·Ó¿Ù˘ÍË, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 22 MAKARIA CENTER, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 403 ∆.∫. 6016, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385979

  ————— CGB LTD§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ, ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ˘ÂÚ·ÁÔÚÒÓ, ÊÔ‡ÚÓˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∆¿ÊÔÈ ÙˆÓ µ·ÛÈϤˆÓ, 42 HOUSE B ∫¿Ùˆ ¶¿ÊÔ˜, ∆.∫. 8046, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385980

  ————— OLBESTON CONSULTING LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜, 12 CONNECTEDSKY HOUSE ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2027, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385981

  ————— DIVERSE NEW INVESTMENTS CYPRUS LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 66 ∆.∫. 1015, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385982

  ————— SSD OVERSEAS CORP LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÒÛÙ· ∞Ó·Í·ÁfiÚ· & §ÂÌÂÛÔ‡, 30 STORIKON BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2014, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385983

  ————— KHESTO LIMITED∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞ı·Ï¿ÛÛ· ,̃ 170 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2025, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385984

  ————— KAZABUTO PROPERTY MANAGEMENT LTD∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.§·‹ıÔ˘, 11 ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101 ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2410, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385985

 • 2003

  DILENCIO LIMITED∂ÚÁ·Û›Â˜ Èı‡ÓÔ˘Û·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë, 17-19 THE CITY HOUSE ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385986

  ————— SADCORM LTD∏ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜, 16 PALOMA COURT, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 701 ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385987

  ————— STARFEK LTD∏ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜, 16 PALOMA COURT, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 701 ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385988

  ————— L.TH. INSURANCE AGENTS, SUB-AGENTS & CONSULTANTS LIMITED¡· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Âȯ›ÚËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, 35A §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2224, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385989

  ————— ICTS SERVICES LTD¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÓË̤ڈÛ˘, Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘, ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘, ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ¤ÁηÈÚ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÂÈ‚·ÙÒÓÎ·È ÎÔÈÓÔ‡ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÏÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.µ·ÛÈϤˆ˜ ¶·‡ÏÔ˘, 42 FROSO COURT No. 4, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401 ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2360, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385990

  ————— PECL PRODUCTION ENGINEERING COMPANY LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÁÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹, 84 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102 ∆.∫. 3101, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385991

  ————— C.C.C COFFEE TEAM LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.√ÌÔÓÔ›·˜, 51B ∆.∫. 3052, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385992

  ————— PSKOUTS BISTRO LTD¡· ‰ÈÂÂÍ¿ÁÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÊÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.¢ËÌ‹ÙÚË Ã¿Ì·ÙÛÔ˘, 56 ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5282, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385993

  ————— SORPAX LTD∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, 48 GURICON HOUSE ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385994

  ————— G. I. KIOSK LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.ƒ·Ê·‹Ï ™¿ÓÙË, 32 ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3, ∆Û·ÎÎÈÏÂÚfi, ∆.∫. 6052, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385995

 • 2004

  CMES LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.¢ËÌÔÛı¤ÓË ™Â‚¤ÚË, 12 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 601 ∆.∫. 1080, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385996

  ————— DASSIATI LTD∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, 48 GURICON HOUSE ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385997

  ————— F. G. F. PITTORTOS FARM LTD∫ÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜, ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∆‡ÎÚÔ˘ ∞Óı›·, 27 梉¿˜, ∆.∫. 7649, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385998

  ————— MELLOAN SERVICES LIMITED¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 69 TLAIS TOWER, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301 ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.385999

  ————— ARCHER RESIDENCE LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞‰Ú›·˜, 22 ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 11 §˘Î·‚ËÙfi˜, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 6 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386000

  ————— DELIABY EK LIMITED¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏ·.πÊÈÁÂÓ›·˜, 17 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2007, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386001

  ————— CM GARDENLIFE LIMITED∫ËÔ˘ÚÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.25 ª·ÚÙ›Ô˘, 71 ¶·Ï·ÈÔ̤ÙÔ¯Ô, ∆.∫. 2682, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386002

  ————— V.K EUROPE & ASIA LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.§Â˘ÎˆÛ›·˜, 54 ¢¿ÏÈ, ∆.∫. 2540, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386003

  ————— T.M.C.A COFFEE MARKET LTD§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜, ηÊÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏ·.∫·ÓÙ¿Ú·˜ 26C, ∫·˚Ì·ÎÏ›, ∆.∫. 1037, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386004

  ————— SPEZ HOLDINGS LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 116, M. KYPRIANOU HOUSE, 3 & 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386005

  ————— VK FINEARTHOLDERS LTD°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∞˘ÏÒÓÔ˜ 9, KARYATIS BUILDING No. 10, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 14A ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386006

 • 2005

  K.K. ATLAS TRANSPORT LTD¡· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÌÔÚ›·˜, ÏËÚÔÊfiÚËÛË, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚ¢ÓÒÓ, ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ì-‚ԇψÓ, ÁÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È·ÓÔ̤ˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, Ú·ÎÙfiÚˆÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, 16 MALEMA COURT, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 41 ∆.∫. 3031, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386007

  ————— RED CELL TRADING LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.§ÂÔÓÙ›Ô˘ ª·¯·ÈÚ¿, 57 ∆.∫. 3025, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386008

  ————— VENOBO CO. LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.π¿ÛˆÓÔ˜, 10 JASON BUILDING ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386009

  ————— LIBERTY NETWORKS CYPRUS LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·, 2 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202 ªÔÓÈ¿Ù˘, ∆.∫. 4747, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386010

  ————— MELANIGA TRADING LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.§¿ÌÔ˘Û·˜, 1 ∆.∫. 1095, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386011

  ————— ELDALOT LIMITED∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.π¿ÛˆÓÔ˜, 10 JASON BUILDING ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386012

  ————— ALI DIBO BUILDING SERVICES LTD∂ÚÁ·Û›Â˜ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.¶Ï¿Î·˜, 4 ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∆.∫. 4105, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386013

  ————— TASTE OF THE ARCTIC LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·˜ £ÂÔ‰ÒÚ·˜, 10 ∆.∫. 8020, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386014

  ————— VC ACE DIGITAL LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.¢ËÌÔÛı¤ÓË ™Â‚¤ÚË, 12 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 601 ∆.∫. 1080, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386015

  ————— BEEM GROUP LIMITED∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹, 49 CHRYSTALLA COURT, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 51 ∆.∫. 6036, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386016

 • 2006

  PANAYIOTIS TSAMOURLIDIS CONSTRUCTION LTD√ÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜, ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.°ÂˆÚÁ›Ô˘ • πˆ·ÓÓ›‰Ë UNIVERSE 1, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 2 ∆.∫. 8036, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386017

  ————— SPEAREND LIMITEDÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ & Σ‹ÓˆÓÔ˜ ∫ÈÙȤˆ˜, 2 PALACEVIEW HOUSE ∆.∫. 2064, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386018

  ————— GME GANG MIDDLE EAST (PRODUCTIONS) LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.§¿ÌÔ˘Û·˜, 1 ∆.∫. 1095, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386019

  ————— Ã. ∞¡∞™∆∞™π√À Ãøª∞∆√Àƒ°π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ §πªπ∆∂¢ÃˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 243 CHRISTIANA SEA VIEW COURT, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301-302 ∆.∫. 3035, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386020

  ————— DUZOLEIL LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, 12 THEODOROU COURT, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301 ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386021

  ————— M.S. LARNAKA TREASURES DEVELOPMENT LTD∫·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.º·Ó·ÚÈÔ‡, 7A ∆.∫. 6057, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386022

  ————— VILLDOR LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡, 10 ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô G1 ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4001, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386023

  ————— ELIOCON LTD¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÁÈ· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·, ÂÎfiÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ, ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·Ù·Û΢ÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ·ÚÔ¯‹˘ËÚÂÛÈÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ¿ÏÏ·.∂˘·ÁfiÚÔ˘, 31 EVAGORAS BUILDING, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 41-42 ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386024

  ————— SEMPRO LTD°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.§·‹ıÔ˘, 14 ª∂ΣΣ∞¡π¡∂, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 008B ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2410, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386025

  ————— LATOSHA LIMITED∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.π¿ÛˆÓÔ˜ 10, JASON BUILDING ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386026

 • 2007

  MARKAYORI LTD∂ÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 22 MAKARIA CENTER, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 403 ∆.∫. 6016, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386027

  ————— VIGODANTE HOLDINGS LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.§¿ÌÔ˘Û·˜, 1 ∆.∫. 1095, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386028

  ————— VORONIE CO. LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.π¿ÛˆÓÔ˜, 10 JASON BUILDING ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386029

  ————— HIMMERBURG LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 41-49 NIMELI COURT, BLOCK C, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∂ÁΈÌË, ∆.∫. 2408, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386030

  ————— PALMILA INVESTCO LTD¡· ‰ÈÂÍ·ÁÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.πˆ¿ÓÓË ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, 6 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202 ∆.∫. 2003, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386031

  ————— STELIOS STYLIANOU DRIVING SCHOOL LIMITED§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û¯ÔÏ‹˜ Ô‰ËÁÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.°È¿ÓÓË ∫Ú·ÓȉÈÒÙË SHOP No. 3 ∆.∫. 3110, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386032

  ————— ORANGEIVITY LTD™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 4A ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2412, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386033

  ————— GINCAT LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.¢ÈÁÂÓ‹ ∞ÎÚ›Ù· 45, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386034

  ————— ISOTOXAL HOLDINGS LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÎÚÔfiψ˜ 59-61, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386035

  ————— YKG 770 GROUP VACATION LTD∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ‹ ÌÂÌÔÓÔ̤Ó˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÚÈËÁËÙÒÓ, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.°·Ï¿ÙÂÈ·˜, 2-4 ∆.∫. 8046, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386036

  ————— WENDELIN LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.1 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 118 ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5280, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386037

 • 2008

  DEMI'S BAKERY LIMITED¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.§·‹ıÔ˘, 1 ∆Û¤ÚÈ, ∆.∫. 2480, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386038

  ————— GSC&GEC LTD¡· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ ÂȯÂÈÚËÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÚÔÒıËÛË ÂÌÔÚ›·˜, ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ¿ÏÏ·.ƒfi‰Ô˘, 6 ∞Á›ÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1086, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386039

  ————— RJ TWO LIMITED°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË, 16 EAGLE HOUSE, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386040

  ————— MADROID SOFTWARE LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÎÚÔfiψ˜, 59-61 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301 ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386041

  ————— ACULCO LTD∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 5 °ÂÚÔÛ΋Ԣ, ∆.∫. 8200, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386042

  ————— ZONOHEDRON SOFTWARE LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞ÎÚÔfiψ˜, 59-61 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301 ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386043

  ————— SADAR TRADE LIMITED°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.π¿ÛˆÓÔ˜ 10, JASON BUILDING, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386044

  ————— CYCOS NAVIGATION LIMITED¡·˘ÙÈÏȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˘ ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ, 140B ∆.∫. 3011, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386045

  ————— SHAROMA LIMITED∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.π¿ÛˆÓÔ˜, 10 JASON BUILDING ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386046

  ————— NULUV LIMITED∂ÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·˜, Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ ¿ÁÁÂÏÌ·¢ËÌÔÛı¤ÓË ™Â‚¤ÚË 12, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 601 ∆.∫. 1080, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386047

  ————— A.H.OPTIMUM TRANSFORMATION LIMITED™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ & ª·Ú·ıÒÓ·, GNAFTIS HOUSE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102 ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386048

 • 2009

  COMVATECH LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.ª·Ú·ıÒÓÔ˜, 8 ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2112, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386049

  ————— JEDI CONSULTING SERVICES LTD∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 214 IDEAL BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201 ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386050

  ————— N.D. SPORT SERVICES LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∞Ú¯. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡, 29 BLOCK A, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 22 ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2059, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386051

  ————— VINORUSO LTD∏ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜, 16 PALOMA COURT, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 701 ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386052

  ————— ADOLM LTD∏ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜, 16 PALOMA COURT, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 701 ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386053

  ————— REDANGUS TECHNOLOGIES LTD°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹, 28 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102 ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386054

  ————— ARAFIN LIMITED∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.25 ª·ÚÙ›Ô˘, 19 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2408, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386055

  ————— EARTH NATURAL CONSULTANTS LTD∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.∫ÒÛÙ· ∞Ó·Í·ÁfiÚ·, 21 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 501C ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2014, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386056

  ————— MG CHRISTOU LTD°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.ªÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, 18 ∫Ï‹ÚÔ˘, ∆.∫. 2600, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386057

  ————— ODEMIA HOLDINGS LTD∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿, 10 MAGNUM HOUSE ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386058

 • 2010

  E.G. S. LAZAROS PROJECT LTD¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·ÊÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ηʤ, ΤÓÙÚˆÓ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ¿ÏÏ·.¶ÂÏÏ·¿È˜, 51 ° §ÂÈ‚¿‰È·, ∆.∫. 7060, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜. 9 πÔ˘Ï›Ô˘, 2018. H.E.386059

  ————— N & N LOUKAIDES BROS LTD∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ, ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘, 71 §·�