Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2012 5 Sida (25) Dnr EBM A-2011/0481 1.1 Prestationsomr£¥de M£¤ngdbrott

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2012 5 Sida (25) Dnr EBM A-2011/0481 1.1...

 • Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2012

  December 2011

 • Datum Sida 2011-12-22 1 (23)

  Ert datum Dnr EBM A-2011/0481

  Hantverkargatan 15 Box 820 101 36 Stockholm Tel 08-762 00 20 Fax 08-613 40 19 www.ekobrottsmyndigheten.se

  Innehåll

  Generaldirektörens inledning .................................................................................................... 2 1. Ökad lagföring ................................................................................................................... 4

  1.1 Prestationsområde Mängdbrott ................................................................................... 5 1.2 Prestationsområde Allvarligare brottslighet ............................................................... 6 1.3 Utredningsstöd ............................................................................................................ 7

  2. Finansmarknadskammaren ................................................................................................ 8 3. Kriminalunderrättelseverksamhet ..................................................................................... 9 4. Högt förtroende för EBM ................................................................................................ 10

  4.1 Utåtriktad brottsförebyggande verksamhet............................................................... 11 4.2 Samordning och samverkan ...................................................................................... 11

  5. Proaktivitet, enhetlighet och effektivitet ......................................................................... 12 5.1 Uppföljningen, tillsynen och utvecklingen av verksamheten ................................... 12 5.2 Rättslig utveckling och metodutveckling ................................................................. 14

  5.3 Intern styrning och kontroll ...................................................................................... 15 6. En attraktiv arbetsplats .................................................................................................... 16 7. En offensiv aktör internationellt ...................................................................................... 18

  8. Återförande av brottsvinster ............................................................................................ 20

  9. Resurser ........................................................................................................................... 21 Bilaga....................................................................................................................................... 22

  Budget 2012 ........................................................................................................................ 22

 • Sida

  2 (25) Dnr EBM A-2011/0481

  Generaldirektörens inledning

  Regeringens kriminalpolitiska mål är att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

  Ekobrottsmyndigheten ska enligt regleringsbrevet 2012 bidra till en sådan utveckling genom

  att se till att de personer som begått brott blir föremål för brottsutredning och lagföring samt

  genom att vidta brottsförebyggande åtgärder. Ekobrottsmyndighetens arbete ska bedrivas

  med högt ställda krav på kvalitet och effektivitet. Vi ska styra och organisera vår verksamhet

  på ett sätt som ger bästa möjliga förutsättningar för goda och enhetliga verksamhetsresultat

  samt för en enhetlig rättstillämpning. Vi ska också utveckla vår verksamhet och samverka

  med andra aktörer för att bidra till ett effektivare rättsväsende.

  I verksamhetsplanen för 2012 beskrivs vilka åtgärder vi vidtar för att genomföra vårt uppdrag

  i syfte att nå målen i regleringsbrevet. Jag vill lyfta fram tre områden som är särskilt

  prioriterade under 2012 i alla delar av verksamheten.

   Det första fokusområdet är återförande av brottsvinster. Här finns potential att bli ännu bättre både i kriminalunderrättelse- och utredningsverksamheten. Vi kommer

  därför att ta ett helhetsgrepp om brottsutbytesverksamheten, bland annat i fråga om

  ledning och styrning, utveckling och uppföljning.

   Det andra fokusområdet tar sikte på det operativa utredningsarbetet. Vår målsättning är att ha ett effektivt utnyttjande av resurser och en hög kvalitet i utredningarna. För

  att nå dit ska instrumentet förundersökningsbegränsning användas mer frekvent och

  tvångsmedel ska användas när det är rättsligt möjligt. Det ökar dessutom möjlig-

  heterna att återföra brottsvinster. Ur ett externt perspektiv ska vi bli mer proaktiva,

  bland annat genom att ytterligare förbättra samverkan med andra aktörer som är

  involverade i ekobrottsbekämpning, både nationellt och internationellt.

   Det internationella samarbetet är vårt tredje fokusområde under nästa år och det finns utvecklingsmöjligheter både på strategisk och på operativ nivå. Strategiskt kan vi öka

  närvaron i nationella och internationella forum där våra frågor hanteras. Vi ska också

  dra lärdom av erfarenheter som andra brottsbekämpande myndigheter i Europa har

  gjort. I det operativa arbetet kan vi göra mer för att komma åt den ekonomiska

  brottsligheten som går utanför landets gränser. Vi kan mer aktivt använda oss av de

  verktyg som står till vårt förfogande.

  Under 2012 kommer Ekobrottsmyndigheten att genomföra flera genomgripande förändringar

  för att få ännu bättre förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag. Den 1 januari 2012 inrättas

  Finansmarknadskammaren, vilket innebär en kraftsamling från myndighetens sida vad gäller

  finansmarknadsbrotten. Uppbyggnaden av den nya kammaren är en del i en långsiktig

  strategi där vi satsar på specialisering och spetskompetens.

 • Sida

  3 (25) Dnr EBM A-2011/0481

  Utvecklingen mot en ökad specialisering är resurskrävande och måste rymmas inom våra

  ekonomiska ramar. I 2012 års regleringsbrev har regeringen tilldelat Ekobrottsmyndigheten

  ett anslag om drygt 438 Mkr, vilket utmanar oss att hitta vägar för att bedriva och utveckla

  verksamheten med i princip oförändrade resurser, jämfört med 2011. De satsningar vi gör

  finansieras genom effektivt resursutnyttjande och kontinuerliga omprioriteringar i befintliga

  verksamhetsgrenar.

  Min bedömning är att utvecklingsarbetet inom Ekobrottsmyndigheten på flera områden har

  kommit långt. Bland annat gäller det mängdbrottsområdet där vi under många år visat på

  goda resultat. Under 2012 tar vi ytterligare steg. Vi vill ta reda på om fler ärenden kan

  handläggas enligt de effektiva rutiner som redan tillämpas på enklare mängdbrott. Det pågår

  också en försöksverksamhet med medarbetardrivet utvecklingsarbete som ska utvärderas mot

  slutet av året. Vi ska dessutom arbeta intensivt med att förbereda verksamheten för införandet

  av central ärenderegistrering. Samtliga av dessa utvecklingsprojekt är mycket angelägna för

  Ekobrottsmyndighetens fortsatta utveckling.

  Den verksamhetsplan som nu läggs fram utgår från befintlig verksamhet och tar inte hänsyn

  till den pågående utredningen om en samlad ekobrottsbekämpning. Skulle regeringen fatta

  beslut om att ge Ekobrottsmyndigheten ett nationellt ansvar har vi beredskap för nödvändiga

  omprioriteringar under 2012.

  Ekobrottsmyndigheten har en hög ambitionsnivå i alla delar av verksamheten, vilket framgår

  i denna verksamhetsplan. Det är med stor tillförsikt jag ser fram mot verksamhetsåret 2012.

  Eva Fröjelin

 • Sida

  4 (25) Dnr EBM A-2011/0481

  1. Ökad lagföring

  Regleringsbrevet: Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Ekobrotts-

  myndigheten ska bidra till en sådan utveckling genom att se till att de personer som begått

  brott blir föremål för brottsutredning och lagföring.

  Mål 2015:

  • Minst 90 procent av alla brottsmisstankar i slutredovisade förundersökningsprotokoll

  lagförs.

  • Antalet av Ekobrottsmyndigheten lagförda personer ska öka med 20 procent jämfört med

  2009 års nivå (1818 lagförda personer).

  Långsiktig inriktning

  Vi höjer kvaliteten och effektiviteten främst genom att säkerställa att alla medarbetare har rätt

  kompetens för sina arbetsuppgifter och att myndighetens riktlinjer, planer och rutiner

  tillämpas.

  Förundersökningsledaren är mer aktiv i sitt ledarskap och för en tät dialog med utredarna.

  Vidare bör instrumentet förundersökningsbegränsning användas mer offensivt. Vi får ett mer

  effektivt utnyttjande av resurser och bättre kvalitet i utredningarna, vilket också leder till att

  en större andel av de brottsmisstankar som läggs fram i slutredovisade

  förundersökningsprotokoll blir lagförda.

  För att säkra inströmningen av brottsmisstankar måste vår samverkan med Skatteverket,

  Konkursförvaltarkollegiet och andra ingivare ytterligare stärkas. Vidare ska myndighetens

  kriminalunderrättelseverksamhet bidra med fler rapporter som leder till förundersökning,