Ekstra Bladet Effekten: Irakere

  • View
    4.485

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Ekstra Bladet Effekten: Irakere

60% p alle havemblerse det store udvalg eller shop online p ilva.dkspar mindstTR - HVOR ANDRE TIER sndag 2. august 2009 nr. 172 uge 31 106. rg. ekstrabladet.dk 16,00 kr.FOTO: ANTON UNGER / AP / BENJAMIN KRSTEINFr frtids-pension iAlbertslund- og ln somtop-politiker hjemme i IrakBEDRAGERDANMARKUTROLIGEDOBBELTLIVIRAKERSSIDE10-11 OG12-13Jetset-dronningaflytteti ugevisSIGTET SOMNARKO-KURERGULD- LOTTEGULD- LOTTEHISTORISKMEDALJEsport sport10 EKSTRA BLADET SNDAG 2. AUGUST 2009REDIGERET AF BIRGITTE HELWEGDE IRAKISKE BEDRAGEREFR FRTIDS-PENSION I DANMARKOG TOPLN I IRAK P papiret er de frtidspen-sionister med folkeregister-adresse i sociale boligblokkerundt om i landet. I virkeligheden lever de etdobbeltliv, hvor de malkerden danske stat for socialeydelser samtidig med, at dehar et luksusliv i Irak. Ekstra Bladet afslrer idag og de kommende dageirakere med dansk statsbor-gerskab, der p den mdehar beget skattefusk og be-draget den danske stat i re-vis. Biler og luksusboligerNogle af dem er toppoliti-kere, der hver mned hveren kmpe hyre og fr luk-suslejligheder og biler stillettil rdighed i Irak. Som danske statsborgereog med folkeregisteradresseherhjemme skal irakernebetale dansk skat af hyren ogfrynsegoderne i Irak; mende har i strid med lovgivnin-gen hverken oplyst kommu-nen eller skattevsenet omderes guldrandede ekstraindkomst. P den baggrund har deogs i ere r kunnet hvefuld frtidspension, selv omde ikke er berettiget til den,fordi de har en alt for storindkomst. En af landets frende eks-perter i socialt bedrageri,Peter Mller, der er leder afkontrolenheden i Ishj Kom-mune, er ikke i tvivl om,hvad irakerne begr: Socialt bedrageri Det er i den grad socialt be-drageri, og det skal stoppes.De har naturligvis pligt til atoplyse bde Skat og denkommune, hvor de er folke-registertilmeldt, om, at dehar en indtgt, siger han. Peter Mller er heller ikkei tvivl om, at Ekstra Bladetsafslringer br f konse-kvenser. Der skal rejses en sag omtilbagebetaling, og var sa-gerne landet p mit bord, vil-le de ogs blive meldt til poli-tiet for bedrageri, siger han. Skal undersgesDe danske myndigheder harikke noget overblik over,hvor mange irakere meddansk statsborgerskab, derer politisk aktive i Irak. Men den danske ambassa-dr i Irak, Mikael Winther,vil nu have kortlagt omfan-get. Jeg ved, at der er dansk-irakere i bde det kurdiskeparlament og i Iraks natio-nale parlament. Men jeg harikke overblik over, hvem deer. Derfor vil jeg til efterretstte en undersgelse i gangfor at f det overblik, sigerhan. Utroligt dobbeltliv: Irakerehar i revis snydt sig til socialeydelser og svindlet i skat- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -De malker den danske stat forsociale ydelser samtidig med, at de haret luksusliv som toppolitikere i Irak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Det scorer de S meget modtager et kurdiskparlamentsmedlem i Irak: Ln: Mellem 23.000 og27.600 skattefri kroner ommneden. Fri bolig: Vrdi 96.000-120.000 kroner om ret i NazCity. Pension: 80 pct. af ln-summen resten af livet. Pen-sionen overgr til arvingerne,nr politikeren dr. Bil: 162.000 kroner til atkbe bil for i Irak (ingen afgif-ter i Irak). Bodyguards: Ln til trebodyguards, der ogs fungerersom chauffrer. Jord: Nyvalgte parlaments-medlemmer fr et stykke jord. Kilder: www.awene.com,radionawa.com, gksat.tv,klawrojna.com, hawpshti.com Fusk med frtidspension En frtidspensionist skriverbl.a. under p flgende: Efter retssikkerhedslovens11, stk. 2, har man pligt tilstraks at underrette pensions-kontoret om enhver forandring ipersonlige, konomiske og hel-bredsmssige forhold, som kanhave indydelse frtidspensio-nen. Forkerte eller manglende op-lysninger kan medfre tilbage-betaling, jf. pensionslovens 42eller frtidspensionslovens 42.Hvis man ved grov uagtsomhedafgiver urigtige eller vildledendeoplysninger, kan man idmmesbde. Straffen for bedrageri er optil halvandet rs fngsel, menkan stige til otte r, hvis bedra-geriet er srlig groft. Hvis man har indtgter vedsiden af frtidspensionen, bliverden reduceret. Jo mere man tje-ner, jo mindre bliver pensionen. BenjaminKrsteinfoto@eb.dkThomas GstaSvenssontgs@eb.dk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Reportage- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PerMathiessen pma@eb.dkTorstenRuusruus@eb.dkekstrabladet.tvSe heleinterviewet p2. AUGUST 2009 ...EKSTRA BLADET SNDAG 11 REDIGERET AF BIRGITTE HELWEGHan har snydt ogbedraget i fem r Balen Abdulla Mahmood fr 384.000 kr. som parlaments-medlem i Irak - og 156.000 kr. i pension i Danmark De danske myndighedertror, at Balen Abdulla Mah-mood bor i det sociale bolig-byggeri, Krgrden, i Al-bertslund. Hver mned udbetaler defrtidspension p sm 13.000kroner fr skat til dendansk-irakiske politiker,fordi man har vurderet, atden 52-rige iraker meddansk statsborgerskab eruarbejdsdygtig. Men det hele er t stort be-drag. Balen har siden 2005vret medlem af det kurdi-ske parlament, hvor han fren mnedsln p mindst23.000 kroner skattefrit,hvilket er nsten 30 ganges meget som en almindeligirakers ln. LuksuslejlighedHerudover er der et vld affrynsegoder. Hver parla-mentsmedlem fr 160.000kroner til at kbe en bil for,og de fr penge til at hyre trebodyguards. Balen scorer ogs en gra-tis luksuslejlighed p 225kvadratmeter i det mond-ne Naz City, der koster cirka9000 kroner om mneden ihusleje. Samlet udgr lnnen ogden fri bolig alene en ind-tgt p mindst 384.000 kro-ner, som Balen skulle betaleskat af i Danmark. Men Skat ved ikke, at Ba-len har disse lukrative ind-tgter i Irak. Dermed erstatskassen get glip af erehundrede tusinde skattekro-ner fra Balen siden 2005. Ikke ret til pensionIndtgten i Irak er samtidigs stor, at Balen som mini-mum ikke er berettiget til athve en fuld frtidspension.Eksperter anser det forusandsynligt, at han overho-vedet har ret til pensionen. Men Albertslund Kommu-ne har heller intet kendskabtil hans hemmelige dobbelt-liv og har derfor gennem e-re r udbetalt alt for mangepenge til ham i sociale ydel-ser. Balens karrieredage i detkurdiske parlament er nuved at vre talte. Forrigelrdag var der valg, hvorhan ikke stillede op, men Ba-len er ikke frdig med at bli-ve forgyldt. Han kan nemlig se frem tilen livslang pension p 80procent af lnnen, og nrhan dr, s bliver pensionenudbetalt til hans arvinger. Skal betaleskat i Danmark Har man bopl i Danmark folkeregisteradresse s erman fuldt skattepligtig i Dan-mark. Det betyder, at enhverindtgt uanset hvor den tje-nes i verden skal beskattesher i landet. Hvis man tjener penge iIrak, skal det anfres p dendanske selvangivelse, sigerIvan Nielsen, specialkonsulent ijuridisk center hos Skat. Det samme glder forpensionsindtgter. Fr manpension udbetalt fra den iraki-ske stat, skal den beskattes iDanmark, siger han. Ogs vrdien af fri boligog fri bil skal selvangives ogbeskattes efter de danske reg-ler. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ls mere denste sider- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Luksuspensionist Balen Abdulla Mahmood sidder idet kurdiske parlament, hvor hanhver en skyhj hyre samtidigmed, at den danske stat forsrgerham og hans kone i Albertslund. FUSKER I DANMARK Dobbeltmoral:Frtidspensionistafslret som social-fusker i Danmark,men er kendt somidealist i Irak Thomas Gsta SvenssonPer MathiessenTorsten Ruus Foto: Benjamin Krstein- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Nr den tidligere pizza-ba-ger Balen Abdulla Mahmoodfra Albertslund lander i denkurdisk-irakiske hovedstadErbil efter en af sine hyppigeyrejser fra Kbenhavn, erhan pludselig en stor og ind-ydelsesrig mand. Her hedder den 52-rigedansk-iraker Hamad Abdul-lah Mahmood. KlenavnetBalen stammer fra hans blo-dige fortid som guerillakri-ger i den kurdiske Peshmer-ga-hr, hvor han i bjergenekmpede mod Saddam Hus-seins terrorregime i manger. Politisk tilhrer han denyderste irakisk-kurdiskevenstrej som topleder iToilers Party. Et parti hanselv var medstifter af i 1985,fr han med sin hustru yg-tede til Danmark i 1991. I 2001 k han dansk stats-borgerskab og blev i 2003 til-kendt frtidspension. Alle-rede samme r vendte hantilbage til Nordirak som po-litiker, og ved valget i 2005kom han i Kurdistans selv-styre-parlament. Vellidt i hjemlandet Balen er meget vellidt iKurdistan. Han er kendt forat vre ukorrupt og ideali-stisk. Han er den pne dreng iklassen, siger Shwan Mu-hammad, der er chefredak-tr p det strkt systemkri-tiske nyhedsbureau Awene. Som medlem af det kurdi-ske selvstyre-parlament harBalen kmpet for fair rets-pleje, kvinder og brns ret-tigheder samt ordnede for-hold for fattige landarbejde-re. Han sidder bl.a. i parla-mentets landbrugsudvalg. I Danmark hvor han alt-s h