Ekstra Bladet Effekten: Tandlægerne

  • View
    1.134

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Ekstra Bladet Effekten: Tandlægerne

KURSUS I HVORDAN MAN FLR PATIENTERDIN TANDLGESNYDER DIGVATNISSESPILLET !VIND FEDE PRMIER HVER DAG FREM TIL JULTR - HVOR ANDRE TIER sndag 13. december 2009 nr. 305 uge 50 106. rg. ekstrabladet.dk 16,00 kr.FOTO: LARS POULSEN / THOMAS LEKFELDTSNDAGSBENT I DAG KL. 10-17sport16 siderflash! 16 siderEKSTRABLADETVAR MEDUNDER-COVERbiler 16 siderSNDAGPAULA LARRAIN:Se minbabySdansparer dubenzinI DAG GR VI I SEMIFINALENKlimafest90.300 BLEV IKKE ANHOLDTKURSUS I HVORDAN MAN FLR PATIENTERDIN TANDLGESNYDER DIGVATNISSESPILLET !VIND FEDE PRMIER HVER DAG FREM TIL JULTR - HVOR ANDRE TIER sndag 13. december 2009 nr. 305 uge 50 106. rg. ekstrabladet.dk 16,00 kr.FOTO: LARS POULSEN / THOMAS LEKFELDTSNDAGSBENT I DAG KL. 10-17sport16 siderflash! 16 siderEKSTRABLADETVAR MEDUNDER-COVERbiler 16 siderSNDAGPAULA LARRAIN:Se minbabySdansparer dubenzinI DAG GR VI I SEMIFINALENKlimafest90.300 BLEV IKKE ANHOLDTIKKE STYRE er ikke meget for at forholde sig til Ekstra Bladets afslring: Den underviser p kursetunderviser i det, jeg har setnogle klip af, og jeg kan ikkeud fra det vurdere sammen-hngen i det. Formanden for Regioner-ne, Bent Hansen, kalder det herfuldstndig uacceptabelt. Det m vi tale med for-manden for Regionerne om. Hvad siger du til, at direk-tr i Sygeforsikringen dan-mark Johannes Due siger, at Ihar svigtet deres tillid? Det m vi ogs tale meddem om. Gr det indtryk p dig, atde folk retter en kritik og siger,at de er skuffede? Jeg er sikker p, at hvisde retter en kritik, retter deogs en kritik til Tandlge-foreningen, og s ser vi pdet. S tager vi en samtalemed dem. Hvilke konsekvenser frdet? I frste omgang tager vien samtale med den undervi-ser, der har vret p kurset,med henblik p at f en udta-lelse om, hvad der er foreg-et, og hre hans udgave. ne@eb.dk;dr@eb.dk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Det er ikke i overensstemmelsemed tandlgeforeningens etik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13. DECEMBER 2009 ...EKSTRA BLADET SNDAG 7REDIGERET AF JACOB RAITHDet sagde Torben Andersen Om at f dobbelt tilskud forpatienter, der er medlem afdanmark Torben Andersen: Ved I, athvis patienten er medlem afdanmark, s er det helt lige-gyldigt, om I afregner bite-wings med tilskud, eller om Ihar taget to ekstra billederog afregner dem? Det er rartat vide ... (...) Regner I p det,koster det det samme for pa-tienten, men I fr et strretilskud, der str et strre be-lb p regningen, s I fr re-funderet mere.Om at tage mere for et plast-hjrne Torben Andersen: Hvormeget skal patientandelenvre? Kursisterne svarer alle500-700 kroner. Torben Andersen: Det eralt for lidt. I skal meget hje-re op p sdan et hjrne. (...)Hvis man laver noget, derser ordentligt ud, og det fun-gerer, som det skal, s kansdan et plasthjrne nemtkoste over 1000 kroner 1500mske!Om brug af bedvelse Torben Andersen: Hvadkoster en bedvelse? Kursisternes svar lberfra 181 kroner til 277 kroner. Torben Andersen: Der erogs nogle, der tager 200 kro-ner, hvis det ikke virker, og400, hvis det virker. Menhvad er reglerne her? Der eringen regler. Det bestemmerI selv. I kan tage for per tandeller for per gang, de stternumsen i sdet. Det bestem-mer I.Om at lave en tandudtrkningom til en opperation Torben Andersen: Lige ssnart I skrer i tand, knogleeller tandkd, s er det ikkelngere en simpel tandud-trkning. Jeg kender mangenye tandlger, som str langtid og lsner og lsner, og skommer tanden s nt ud.Og hvad koster det? En sim-pel tandudtrkning! Menjeg vil sige jer, at de kommenemmere ud, hvis I lige kom-mer op med en lille, tynd,smal, lang diamant (ekstrateknisk snak er redigeret ud,red.) og fjerner noget knoglefra rdderne. Og s lsnerlidt. Og s kommer den me-get hurtigere ud. Hov! Hvadvar det? Det var en operati-on! (...) Nr I er nye, bruger Ilang tid p at lsne. Og det erogs nt nok, men det er ba-re ikke srlig godt kono-misk. S hvis man lige kanhjlpe lidt ... DOKUMENTATION Behandlingsydelserne Tandlgeforeningen ogDanske Regioner har ind-get en overenskomst,hvor det er aftalt, attandlger kan f tre for-skellige slags ydelser forderes behandling: Fast honorar. Det vilsige, at tandlgen kunkan tage den pris, som erfastsat i overenskomsten,og regionerne yder et til-skud, som oftest er p40 procent af honoraret. Fast honorar, menuden at regionen ydertilskud. Det vil sige fuldbrugerbetaling. Fri pris med grundtil-skud. Det vil sige, attandlgen selv bestem-mer prisen, og regionenyder et tilskud, som erfastsat i overenskomsten. Derudover er der indg-et aftaler med den pri-vate Sygeforsikringendanmark om at yde til-skud til srlige ting,blandt andet rntgenbil-leder. Det er et tillidssvigt Ud over patienterne og det offentlige er og-s den private sygeforsikring danmarkmed p listen over dem, Torben Andersenog Tandlgeforeningen ved, hvordan mankan snre. Ekstra Bladets afslring kommer som enskuffelse for Johannes Due, direktr i dan-mark. Det her er et tillidssvigt i forhold til vo-res ellers gode samarbejde med tandlger-ne. Vi udbetaler mere end 600 millioner kro-ner om ret i tilskud til tandbehandling svi giver et vsentligt bidrag til det erhverv. Derfor har vi en forventning om, at vo-res samarbejde med Tandlgeforeningener fair. S det her er ikke, hvad vi forventer,siger Johannes Due, som straks vil tagekontakt til Tandlgeforeningen for at f enforklaring. SYGEFORSIKRINGEN DANMARK: Den slags lrer de ikke her P Tandlgeskolen i Kben-havn har man kun hovedry-sten tilovers for Tandlge-foreningens budskab om,hvordan nyuddannede tand-lger kan ge deres indtje-ning. Det lyder, som om kur-susgiveren har en lidt under-lig holdning, siger LoneSchou, der er institutlederp Tandlgeskolen. De udtalelser der dehandler om konomi og ind-tjening, og det er et uheldigtfokus, som jeg ikke billiger,siger institutlederen, derhar ansvaret for, at de nyud-dannede er fagligt rustede. Hun understreger, at huner sikker p, at de nyuddan-nede tandlger frst ogfremmest baserer deres be-handling p hensynet til pa-tienterne. TANDLGESKOLEN: ekstrabladet.tvSe helekonfrontationenEkstra Bladets afslring kommer som enskuffelse for Johannes Due, direktr idanmark. FOTO: JAN GRARUPKONOMIEN SKAL BEHANDLINGEN Niels Ebdrup David Rebouh- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Det har ikke vret en nemopgave at f Tandlgefore-ningens formand, SusanneAndersen, til at forholde sigtil Ekstra Bladets afslringaf budskaberne fra Tandl-geforeningens kontroversi-elle kursusgiver. Men efter lang rdslag-ning med sin pressegeneralindvilligede formanden i attage imod Ekstra Bladets ud-sendte, som kunne vise hen-de optagelserne af TorbenAndersen p slap line. Torben Andersen anbefa-ler, at man laver en tandud-trkning om til en operation,for p den mde at f flere pen-ge fra patienten og sygesikrin-gen. Er det i orden? Nej, du skal altid tage ud-gangspunkt i en faglig vur-dering og se p patientensbehov. Du skal ikke lave detud fra et konomisk syns-punkt. Mener du, det er det, jeresreprsentant gr? Torben Andersen er un-derviser p det her kursus,og hvis der er nogen, der sy-nes, at man laver et oplg tilen behandling ud fra tandl-gens konomi, s er det ikkei overensstemmelse medTandlgeforeningens etik. Han siger jo direkte: Nr Ier nye, s bruger I lang tid p atlsne, og det er ogs fint nok,men det er bare ikke srliggodt konomisk. Kan det blivemindre tvetydigt? Som jeg sagde fr, hvistandlgens konomi er detstyrende for behandlings-planen, s er det ikke i over-ensstemmelse med Tandl-geforeningens etik. Torben Andersen forklarerkursisterne, at de per definitionbr op p 1000 til 1500 kronerfor en flerfladet plastfyldning.Det, mener Forbrugerrdet,lugter af priskoordinering? Jeg mener, at man skalhave den pris for den fyld-ning, man har lavet, og denskal vre god og tilstrkke-lig. Og det skal stadig vreinden for en faglighed, dukan st ved. Hvorfor str der s en re-prsentant for Tandlgefore-ningen og siger: I skal tage me-get mere? Han er ikke en reprsen-tant for Tandlgeforenin-gen. Der str en underviserog fortller om muligheder-ne i overenskomsten, og jegvil stadig sige, at det ikke ertandlgens konomi, derskal afgre, hvad patientenskal have lavet, eller hvadpatienten skal betale. S jeres kursusgiver repr-senterer ikke jeres holdninger? Nej, der er ikke ... h ...Uld i munden Tandlgeforeningens formand, Susanne Andersen, 6 EKSTRA BLADET SNDAG13. DECEMBER 2009REDIGERET AF JACOB RAITHTomme fyldninger Tandlgeforeningens formand, Susanne Andersen, er ikke meget for atkommentere Ekstra Bladets afslringer. FOTO: ANTHON UNGERP grnsen tilat vre kriminelt Den bevidste opfordring tilsnyd fr formand for DanskeRegioner, Bent Hansen, til attale med store bogstaver. Jeg gr ud fra, at jeres op-lysninger er korrekte. I sfald er det fuldstndig uac-ceptabelt, at en organisati-on, som vi har en samar-bejdsaftale med, p den m-de underviser i, hvordanman udnytter systemet. Tandlgeforeningen la-ver noget, der er p grnsentil at vre direkte kriminelt hvis ikke det er kriminelt.Og det kan vi ikke bare siddestille og se p, konstatererBent Hansen. Han vil nu kigge materia