Elektronske kartice - baja

  • View
    149

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA: ELEKTRONSKI BIZNIS I INTERNET POSLOVANJE

Tema: Elektronske kartice

Student:

Mentor: prof.dr. Branko Latinovi

Br. Index-a:

Sarajevo, januar 2011. godine

SADRAJSADRAJ..................................................................................................................................2 UVOD.........................................................................................................................................3 1. E-TRGOVINA-VODEA SNAGA DIGITALNE EKONOMIJE...................................4 2. MODELI ELEKTRONSKE TRGOVINE NA OSNOVU RELACIJE IZMEU UESNIKA*svaku novu glavu ponite na novoj strani*....................................................5 2.1. B2C (Business-to-Consumer) model elektronske trgovine.............................................5 2.2. B2B (Business-to-Business) model elektronske trgovine................................................7 2.3. C2C (Consumer to Consumer) model elektronske trgovine............................................8 2.4. B2C2B (Business to Consumer to Business) model elektronske trgovine......................8 2.5. C2B2C (Consumer to Business to Consumer) model elektronske trgovine....................8 2.6. C2A( Consumer to Administration) model elektronske trgovine....................................8 2.7. C2B (Consumer to Bussiness) model elektronske trgovine.............................................9 2.8. B2E (Business to Employee) model elektronske trgovine...............................................9 3.1. Najee prodavani proizvodi u elektronskoj trgovini..................................................11

2

UVODElektronska trgovina (Electronic Commerce) ili E-trgovina (e-Commerce) predstavlja poslovnu komunikaciju i prenos dobara i usluga (kupovina i prodaja), preko mree i kompjutera, kao i prenos kapitala, korienjem digitalne komunikacije. Ukljuuje i ostale poslovne funkcije preduzea, kao to su marketing, finansije, proizvodnja, prodaja i administrativna funkcija, koje su neophodne u procesu trgovine. Ovakvim nainom definisanja smo izbegli estu greku koja podrazumeva poistoveenje elektronske trgovine sa elektronskim poslovanjem. E-trgovina je ipak samo manji podskup e-poslovanja, zajedno sa oblastima kao to su elektronsko bankarstvo, mobilno poslovanje, virtuelne organizacije, elektronske berze, elektronsko poslovanje u javnoj upravi, itd. Elektronska trgovina podrazumeva korienje vie razliitih elektronskih informacionih tehnologija u koje se ubrajaju telefon, e-mail, faks, automatska identifikacija na bazi korienja bar koda, EDI, prenos vizuelne informacije kao deo neke druge meuorganizacijske transakcije, direktan pristup datotekama poslovnog partnera, prenos poruka na elektronskim obrascima, prenos elektronskih kataloga i korienje Interneta, odnosno WWW-a. Razvoj globalne ekonomije i globalne raunarske mree omoguio je razvoj elektronske trgovine kao novi segment savremenog poslovanja. Sa aspekta komunikacije, elektronska trgovina predstavlja isporuku informacija, proizvoda, usluga ili plaanja putem telefona, raunarske mree ili nekog drugog sredstva. Sa aspekta poslovanja elektronska trgovina predstavlja primenu tehnologije u cilju automatizacije poslovnih transakcija. Sa stanovita usluga elektronska trgovina predstavlja alat koji smanjuje trokove, usavrava kvalitet robe i poveava brzinu isporuke. Kada se govori o elektronskoj trgovini veina ljudi prvo pomisli na on-line shopping i mogunost kupovine preko Interneta. Ali, Web kupovina je samo mali deo cele slike o elektronskoj trgovini. Bitna karakteristika je da je elektronska trgovina dinamikog karaktera i da se svake godine iri i objedinjava nove funkcije i elemente.

3

1. E-TRGOVINA-VODEA SNAGA DIGITALNE EKONOMIJEOivljavanje vodeih svetskih ekonomija se suoava sa rastuim korienjem Interneta, i pre svega brzim rastom elektronskog poslovanja. Stalno raste broj ljudi koji on-line kupuju, trae posao, reavaju ak i medicinske probleme. Celokupno poslovanje se kree ka Internetu i on-line pristupu, kreirajui on-line trita. Novi proizvodi i servisi koje kompanije nude doivljavaju i svoje on-line promocije. Digitalna ekonomija uz e-commerce je ubrzala i unapredila ekonomije razvijenih zemalja, a tek treba videti kako e se snai i uhvatiti korak ostale-srednje i nerazvijene zemlje. Moe se rei da ivimo u umreenom svetu. Razvoj i irenje Interneta ne dovode u sumnju ovu injenicu. Prema podacima Nua Internet Surveys, tokom proteklih godina rast korisnika Interneta u celom svetu je bio rapidan. Broj informacija koje su dostupne ljudima preko Interneta takoe je doiveo rapidan rast. Smanjenje trokova, koje obezbeuje korienbje Interneta, je onaj ekonomski aspekt koji objanjava ovakav trend. Imajui to u vidu, logino je to se elektronskoj trgovini u Evropi prognozira ogroman rast. Rauna se da e ogroman potroaki potencijal predstavljati mladi ljudi. Razvojem elektronske trgovine posebno rastu anse malim kompanijama da se za njih sazna i da ravnopravno sa velikim plasiraju svoje proizvode. Internet, elektronsko poslovanje i elektronska trgovina otvaraju put ka potpuno novom obliku ekonomije-Internet ekonomiji. Za razliku od iroko zastupljenog miljenja, elektronska trgovina ne obuhvata samo prodaju ili kupovinu preko Interneta, korienjem elektronskog novca ili slinim direktnim vidovima plaanja. Domen elektronske trgovine je mnogo iri. Po metodologiji Evropske Unije, to je skup komercijalnih aktivnosti koje se vode preko elektronskih mrea, a koje imaju za krajnji cilj prodaju ili nabavku proizvoda ili usluga. Elektronska trgovina razvija se krupnim koracima u celom svetu, a posebno u Evropi, koja ubrzano smanjuje zaostatak za SAD. Osim poveanja prometa i profita, obavljanje komercijalnih poslova elektronskim putem nudi velike mogunosti korisnicima i kompanijama u smislu poveanja kvaliteta usluga, integracije i otvaranja novih radnih mesta.

4

2. MODELI ELEKTRONSKE TRGOVINE NA OSNOVU RELACIJE IZMEU UESNIKA*svaku novu glavu ponite na novoj strani*Na osnovu relacija izmeu uesnika elektronska trgovina se moe podeliti na sledee forme: B2C (Business to Consumer); B2B (Business to Business); C2C (Consumer to Consumer); B2C2B (Business to Consumer to Business); C2B2C (Consumer to Business to Consumer); C2A( Consumer to Administration); C2B (Consumer to Bussiness); B2E (Business to Employee); B2A(Business to Administration); Mobilna trgovina (M-Commerce).

2.1. B2C (Business-to-Consumer) model elektronske trgovine

Korisnici Interneta sve vie imaju odnos prema Web-u kao novom trinom prostoru. Oni pre kupovine istrauju ponudu, privreni su odreenim sajtovima i ovom nainu kupovine kupovine, vode rauna o finansijama, sve vie koriste servise koji se nude on-line. Trenutno najvei problem vezan za on-line prodaju je pitanje taksi koje se za ovakav vid prodaje uvode u odreenim zemljama (SAD, Velika Britanija...), zatim zatita kupaca, zatita privatnosti, zatita intelektualnih prava, sigurnost, brzina i pouzdanost mree. Potencijalni on-line kupci mogu da provere cene i dostupnost proizvoda na razliitim sajtovima to je mnogo lake i jeftinije od obilaska klasinih prodavnica. Postoje i softveri i 5

sajtovi koji nude mogunost pretrage vellikog broja on-line prodavnica za odreenim proizvodom ili uslugom i informisanje kupca o mestu gde se taj proizvod ili usluga mogu kupiti. Jedna od mogunosti za on-line kupovinu su i on-line aukcije. ive aukcije postoje ve dugo, ali je njihova praktina primena bila ograniena skupoom i tekoom dovoenja potencijalnih kupaca na mesto kupovine u isto vreme. Internet nudi jedno bolje, jeftinije i efikasnije reenje kroz on-line aukcije. Sajtovi kao to je eBuy.com na jednom mestu okupljaju kupce i prodavce iz celog sveta. Varijacije i novine koje donose ovakvi aukcioni portali su velike i popularnost on-line aukcija je sve vea. B2C oznaava prodaju roba ili usluga krajnjim potroaima posredstvom Interneta. Osnovna forma B2C ekonomije su automatizovane on-line prodavnice. Prednosti su tednja vremena, konkurentost, nie cene roba, usluga i transakcija.

Slika 1. B2C model elektronske trgovine

6

2.2. B2B (Business-to-Business) model elektronske trgovineOsnovna definicija B2B modela je da on predstavlja automatizovanu razmenu informacija (u najirem moguem smislu koji informacija kao definisan podatak ima) izmeu razliitih organizacija ( u okviru jedne kompaniije, korporacije ili razliitih kompanija i korporacija ). B2B model elektronskog poslovanja predstavlja poslovanje izmeu preduzea, tj. razmenu proizvoda, usluga ili informacija sa drugim firmama iz okruenja. Za razliku od B2C modela koji podrazumeva poslovanje preduzea sa krajnjim korisnicima, B2B povezuje sve uesnike u poslovnom procesu koji prethodi krajnjem korisniku - dobavljae, posrednike, distributere...

Slika 2. B2B model elektronske trgovine

7

2.3. C2C (Consumer to Consumer) model elektronske trgovine

Potroai trguju direktno sa drugim potroaima. Kompanija koja podrava ove transakcije mora nai neki netrdicionalni nain za naplatu usluge. Naplata usluge je obino mali procenat transakcije, lanarina za uslugu ili neki vid kombinacije ovih naina. Consumer to consumer je model u kome potroai vre prodaju jedni drugima, uz pomo internet kreatora trita, koji obino naplauje proviziju, pa bi se ovaj model u sutini mogao nazvati i "C2B2C". Obino su u formi aukcije, a najbolji primer jeste eBay.

2.4. B2C2B (Business to Consumer to Business) model elektronske trgovine

Predstavlja noviji model elektronske trgovine. B2C2B je definisan kao korienje modela B2B kao podrke poslovanju kompanija po modelu B2C. B2B prua mogunost B2C kompanijama da smanje trokove i poboljaju B2C usluge. Aplikacija koja povezuje jedan on-line katalog sa drugim moe se smatrati B2C2B aplikacijom jer doprinosi uspehu obad oblika poslovanja.

2.5. C2B2C (Consume