Click here to load reader

Elementa Latina

  • View
    2.722

  • Download
    290

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lotynų kalbos vadovėlis

Text of Elementa Latina

Jonas D U M I U S Kazimieras K U Z A V I N I S Riardas M I R O N A S

Ketvirtasis pataisytas ir papildytas leidimas

M O K S L O IR E N C I K L O P E D I J LEIDYBOS V i l n i u s 2010 CENTRAS

UDK 807.1(075.8) Du237

Turinysvadas ( 1-5) 1515 19 Lotyn kalba ir jos istorija. Lotyn-lietuvi kalb odynai (1) Lotyn kalbos vieta indoeuropiei kalb eimoje (2) Lotyn kalba ir Vakar Europos kalbos (3) Lotyn kalbos poveikis lietuvi kalbai (4) Latinum vivum (5) 26 22 24

Vadovlis apsvarstytas Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2009 m. rugsjo 27 d. posdyje (prot. Nr. 48) ir rekomenduotas humanitarini specialybi studentams Spaudai pareng Vilniaus universiteto Klasikins filologijos katedros dstytoja Irena tikonait

I dalis

GRAMATIKAFONETIKA IR RATAS ( 6-18) Raidynas (6) Balsiai (7) 28 29 27 27

Dvibalsiai ir balsiniai dviraidiai (8) Priebalsiai (9) 29 30

i ir j ; u ir v santykis (10)

odio skirstymas skiemenimis (11) Skiemens kiekyb (12) Kiriavimo taisykls (13) 31 32

31

Kai kurie lotyn kalbos fonetikos raidos momentaiKokybinis balsyno kitimas (14) Kiekybinis balsyno kitimas (15) Priebalsi asimiliacija (16) Priebalsi disimiliacija (17) Rotacizmas (18) 35 36 35 35 33 34

33

R O M N EILDAROS PRINCIPAI (19)

M O R F O L O G I J A ( 20-122)DAIKTAVARDIS ( 21-37) 39

39

fonas Dumius, 2010 Kazimieras Kuzavinis, 2010 Riardas Mironas, 2010 Mokslo ir enciklopedij leidybos centras, 2010 ISBN 978-5-420-01669-5

Skaiiai (22) 40 Gimins (23) 40 Linksniuots (24) 41Pirmoji linksniuot (25) Antroji linksniuot ( 26) Treioji linksniuot ( 27-33) 41 42 43

ELEMENT

LAT] NA 44 45 46 linksniavimo ypatybs ( 31) 47 48 VEIKSMAODIS ( 66-109) 71

Priebalsinis linksniavimo tipas (28) Balsinis linksniavimo tipas ( 29) Mirusis linksniavimo tipas (30) Treiosios linksniuots daiktavardi

Klausiamj bei santykini vardi vartojimas (62) Neapibriamieji vardiai (63) 68 vardiniai bdvardiai (64) 70 vardi koreliacija (65) 71

67

Treiosios linksniuots vienaskaitos vardininkas (32) Treiosios linksniuots daiktavardi gimin (33) Ketvirtoji linksniuot (34) Penktoji linksniuot (35) 50 51 51

Veiksmaodi laikai (67) Veiksmaodi asmenys (68)

72 72 73

Vis linksniuoi linksni galns (36)

Graikikos linksni formos lotyn linksniavimo sistemoje ( 3 7 ) . . . BDVARDIS ( 38-46) 53 53

Pagrindins veiksmaodio formos (69)Infekto kamienas (70) Perfekto kamienas (71) Supyno kamienas (72) 74 74 76

Pirmosios-antrosios linksniuots bdvardiai (38) Treiosios linksniuots bdvardiai (39) 53

Verbum infinitum ( 73-75) Bdvardi laipsniavimas (40)Supletyvini bdvardi laipsniavimas (41) Kai kuri bdvardi laipsniavimo ypatybs (42)

76

5556 56

Dalyvis (73) Bendratis (74) Gerundijus (75) 57 58 5

76 77 78

Bdvardiai su dviem aukiausiojo laipsnio formomis ( 4 3 ) . . . Bdvardiai, neturintys nelyginamojo laipsnio ( 44) Bdvardiai, neturintys aukiausiojo laipsnio ( 45) Bdvardi laipsniai, reikiami odi samplaika ( 46) SKAITVARDIS ( 47-51) 58

Verbum finitum ( 76-95)

7979

Asmenuojamj veiksmaodio form daryba (76)

Asmenuojamj veiksmaodio form daryba i infekto kamieno (77) Praesns indicativi activi et passivi (77) 80 80 81 81

Skaitvardi skyriai (47)Daugybiniai skaitvardiai ( 49)

5859 60

Praesns coninctivi activi et passivi (78) Imperfectum indicativi activi et passivi (79) Imperfectum coninctivi activi et passivi (80) Futrum I activi et passivi (81) 81 82 82

Kiekiniai, kelintiniai, dalybiniai skaitvardiai ( 48)

Skaitvardi linksniavimas (50) Skaitvardi vartojimas (51)VARDIS ( 52-65) 62

61 62 Imperatyvas( 82-85) Esamojo laiko veikiamosios ries ( 82) Esamojo laiko neveikiamosios ries (83) Bsimojo laiko veikiamosios ries (84) Bsimojo laiko neveikiamosios ries (85)

82 83 83

Asmeniniai vardiai. Sangrinis vardis (53) Savybiniai vardiai ( 54) 64 Parodomieji vardiai. Paymimasis vardis ( 5 5 ) . . . .vardi hic, Ule, iste, ipse linksniavimas (56) vardi is, ea, id linksniavimas ( 57) 65 66 ( 5 9 ) . . . . 65

Asmenuojam veiksmaodio form daryba i perfekto kamieno ( 86-90) Perfectum indicativi activi (86) Perfectum coninctivi activi (87) Plsuamperfectum Plsuamperfectum indicativi activi (88) conintivi activi (89) 84 83 83 83 84

vardi idem, eadem, idem linksniavimas ( 58)

Klausiamieji vardiai. Santykiniai vardiaiUter, utra, utrum linksniavimas ( 61) 67

vardi qui, uae, uod ir uis, uid linksniavimas ( 60)

Futrum II activi (90)

6

ELEMENT Priebalsinis

L AT I N A tipas ( 28) 45 46 linksniavimo ypatybs (32) 48 ( 3 1 ) . . . 47 V E I K S M A O D I S ( 6 6 - 1 0 9 ) 71 44

linksniavimo

Klausiamj bei santykini vardi vartojimas ( 6 2 ) Neapibriamieji vardiai ( 6 3 ) vardiniai bdvardiai ( 6 4 ) vardi koreliacija ( 6 5 ) 71 70 68

67

Balsinis linksniavimo Mirusis linksniavimo

tipas ( 29) tipas ( 30)

Treiosios linksniuots daiktavardi

Treiosios linksniuots vienaskaitos vardininkas Treiosios linksniuots daiktavardi K e t v i r t o j i linksniuot ( 3 4 ) P e n k t o j i linksniuot ( 3 5 ) gimin 50 51

(33)

Veiksmaodi laikai ( 6 7 ) Veiksmaodi asmenys ( 6 8 )51 sistemoje ( 3 7 )

72 72 73

Vis linksniuoi linksni galns ( 3 6 ) Graikikos linksni formos lotyn linksniavimo B D V A R D I S ( 3 8 - 4 6 ) 53

Pagrindins veiksmaodio formos ( 6 9 )I n f e k t o kamienas ( 70) Perfekto kamienas ( 7 1 ) 74 74 76 76

P i r m o s i o s - a n t r o s i o s linksniuots bdvardiai ( 3 8 ) Treiosios linksniuots bdvardiai ( 3 9 ) 53

53

Supyno kamienas ( 7 2 )

Bdvardi laipsniavimas ( 4 0 )Supletyvini bdvardi laipsniavimas ( 4 1 )

5556 56

Verbum i n f i n l t u mDalyvis ( 7 3 ) Bendratis ( 7 4 ) Gerundijus ( 7 5 ) 57 58 58

( 7 3 - 7 5 ) 76 77 78

K a i kuri bdvardi l a i p s n i a v i m o ypatybs ( 42)

Bdvardiai su d v i e m aukiausiojo laipsnio f o r m o m i s ( 4 3 ) Bdvardiai, n e t u r i n t y s n e l y g i n a m o j o l a i p s n i o ( 4 4 ) Bdvardiai, n e t u r i n t y s aukiausiojo laipsnio ( 45) Bdvardi laipsniai, reikiami odi samplaika ( 4 6 ) S K A I T V A R D I S ( 4 7 - 5 1 ) 58

Verbum f l n i t u m ( 76-95)

7979

A s m e n u o j a m j veiksmaodio f o r m daryba ( 7 6 )

A s m e n u o j a m j veiksmaodio f o r m d a r y b a i i n f e k t o k a m i e n o ( 7 7 ) . . . . Praesens indicativi activi et passivi ( 7 7 ) Praesens coninctivi activi et passivi ( 7 8 ) 80 80 81 81

Skaitvardi skyriai ( 4 7 )D a u g y b i n i a i skaitvardiai ( 49)

5859 60

K i e k i n i a i , k e l i n t i n i a i , d a l y b i n i a i skaitvardiai ( 48)

Imperfectum

indicativi activi et passivi ( 7 9 ) activi et passivi ( 80) 81

Imperfectum coninctivi

Skaitvardi linksniavimas ( 5 0 ) Skaitvardi vartojimas ( 5 1 ) V A R D I S ( 5 2 - 6 5 ) 62

61 62

Futrum

I activi et passivi ( 8 1 )

Imperatyvas ( 8 2 - 8 5 )

8282 82 83 83

Esamojo laiko veikiamosios ries ( 82)

Asmeniniai vardiai. Sangrinis vardis ( 5 3 ) Savybiniai vardiai ( 5 4 ) 6465 65 66

63

Esamojo laiko neveikiamosios ries ( 83) Bsimojo laiko veikiamosios ries ( 8 4 ) Bsimojo laiko neveikiamosios ries ( 85)

Parodomieji vardiai. Paymimasis vardis ( 5 5 )fvardi hic, Ule, iste, ipse l i n k s n i a v i m a s ( 5 6 ) vardi ;s, ea, id l i n k s n i a v i m a s ( 5 7 )

A s m e n u o j a m veiksmaodio form d a r y b a i p e r f e k t o k a m i e n o ( 8 6 - 9 0 ) Perfectum indicativi activi ( 8 6 ) Perfectum coninctivi Plsuamperfectum 67 Plsuamperfectum Futrum activi ( 8 7 ) indicativi activi ( 8 8 ) conintivi activi ( 8 9 ) 84 83 83 83 84

vardi idem, eadetn, idem l i n k s n i a v i m a s ( 5 8 )

Klausiamieji vardiai. Santykiniai vardiai ( 5 9 )vardi qui, quae, uod i r uis, uid l i n k s n i a v i m a s ( 6 0 ) Uter, utra, utrum l i n k s n i a v i m a s ( 6 1 ) 67

II activi ( 9 0 )

8

ELEMENT

LAT I N A

Turinys

9

Sudtins samplaikins darybos veiksmaodiformos ( 91-95) 8484 84 84 84 Perfectum indicativi passivi ( 91) Perfectum coninctivi passivi ( 92) Plsuamperfectum Plsuamperfectum Futrum indicativi passivi ( 93) coninctivi passivi ( 9 4 ) 85 85 86 90 91 91 93 94 95 96 97 97 99 99 100 101

ODI

D A R Y B A ( 1 2 3 - 1 3 2 ) 113

113

Priedliniai vediniai ( 124)Priedli apvalga 114

Priesaginiai vediniai ( 1 2 5 - 1 3 2 )P i r m o s i o s linksniuots daiktavardiai ( 125) A n t r o s i o s linksniuots daiktavardiai ( 126) Treiosios linksniuots daiktavardiai ( 127) K e t v i r t o s i o s linksniuots daiktavardiai ( 128) Penktosios linksniuots daiktavardiai ( 129)

118 118 119 120 120 121 121

U passivi ( 9 5 )

Veiksmaodis sum,fui,

-, esse ( 96)

Keturi a s m e n u o i lentels ( 9 7 ) Mirioji a s m e n u o t ( 9 8 ) Apraomasis asmenavimas ( 99) D e p o n e n t i n i a i veiksmaodiai ( 100)

P i r m o s i o s i r antrosios linksniuots bdvardiai ( 1 3 0 ) Treiosios linksniuots bdvardiai ( 1 3 1 ) Veiksmaodiai ( 132) 122 122

Pusiau d e p o n e n t i n i a i veiksmaodiai ( 1 0 1 ) Veiksmaodis possum, potui, -,posse Veiksmaodis fero, tuli, latum,ferre Veiksmaodis eo, ii, itum, ire ( 104) Veiksmaodis fio,factus sum,fieri ( 105) ( 102) ( 103)

S I N T A KS

(133-219)

124 124

S A K I N I O D A L Y S ( 1 3 3 - 1 3 8 ) Veiksnys ( 133) Tarinys ( 134) Payminys Priedlis Papildinys Aplinkybs ( 135) 124 124 125 125 125 126 126

Veiksmaodiai

Search related