20

Elementele Chimice Din Organismul Uman

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentarea elementelor chimice ce alcatuiesc corpul uman

Citation preview

Page 1: Elementele Chimice Din Organismul Uman
Page 2: Elementele Chimice Din Organismul Uman

CuprinsCuprins Proiectul conţine :Proiectul conţine : ~Partea teoreticǎ :~Partea teoreticǎ : --Prezentarea elementelor chimice ce Prezentarea elementelor chimice ce

alcatuiesc corpul umanalcatuiesc corpul uman -Importanta biologica a microelementelor-Importanta biologica a microelementelor -Importanta biologica a macroelementelor-Importanta biologica a macroelementelor -Necesarul de elemente-Necesarul de elemente -Surse naturale in care existǎ elemente -Surse naturale in care existǎ elemente

chimice componente ale organismului chimice componente ale organismului umanuman

~Partea experimentalǎ :~Partea experimentalǎ : -Reacţii de identificare ale ionilor (Na+, -Reacţii de identificare ale ionilor (Na+,

Cl-, Ca2+, Mg2+,K+)Cl-, Ca2+, Mg2+,K+)

Page 3: Elementele Chimice Din Organismul Uman

,,În natură nu poate există ,,În natură nu poate există nici haos, nici dezordine, nici haos, nici dezordine, trebuie să existe o lege trebuie să existe o lege

fundamentală care să ţină fundamentală care să ţină cont de diferenţele şi cont de diferenţele şi

asemănările existente între asemănările existente între elemente.”elemente.”

D. I. D. I. MendeleevMendeleev

Page 4: Elementele Chimice Din Organismul Uman

Chimia reprezintă Chimia reprezintă o ştiinţă a vieţii. o ştiinţă a vieţii. Studierea ei este Studierea ei este importantă şi ne importantă şi ne ajută la ajută la îmbunătăţirea stării îmbunătăţirea stării de sănătate dacă de sănătate dacă ştim să ne alimentăm ştim să ne alimentăm sănătos. Cunoaşterea sănătos. Cunoaşterea rolului unor elemente rolului unor elemente chimice în organismul chimice în organismul uman, efectelor uman, efectelor asupra sănătăţii şi a asupra sănătăţii şi a surselor de surselor de procurare, reprezintă procurare, reprezintă o necesitate a o necesitate a fiecărui individ.fiecărui individ.

Page 5: Elementele Chimice Din Organismul Uman

Corpul uman este Corpul uman este alcatuit in proporalcatuit in proporțție de ie de 99% din 99% din șșase elemente ase elemente chimice fundamentale, chimice fundamentale, șși i anume: Oxigen, Carbon, anume: Oxigen, Carbon, Hidrogen, Azot, Calciu si Hidrogen, Azot, Calciu si Fosfor. Fosfor.

Page 6: Elementele Chimice Din Organismul Uman

Elementele chimice din Elementele chimice din sistemul biologicsistemul biologic

Din toate elementele chimice, pe care le-Din toate elementele chimice, pe care le-ai vazut inserate in sistemul periodic, 40-43 ai vazut inserate in sistemul periodic, 40-43 de elemente apar constant in orice organism de elemente apar constant in orice organism viu. viu. De aceea, se numesc bioelemente.De aceea, se numesc bioelemente.

25 dintre acestea sunt element esen25 dintre acestea sunt element esențțiale iale pentru structura pentru structura șși funci funcțționalitatea ionalitatea organismului. organismului.

Page 7: Elementele Chimice Din Organismul Uman

Organismul umanOrganismul uman

11 elemente alc11 elemente alcăătuiesc 99,99%dintre atomii tuiesc 99,99%dintre atomii organismului uman……Iatorganismului uman……Iatăă-le-le

Page 8: Elementele Chimice Din Organismul Uman

Clorul alClorul alăături de alte turi de alte elemente: elemente: Fluor, Fier, Fluor, Fier, Cobalt, Cupru, Zinc, Cobalt, Cupru, Zinc, Seleniu, Molibden, Seleniu, Molibden, Mangan, Iod, CromMangan, Iod, Crom formeazformeazăă un grup ce un grup ce insumeazinsumeazăă un proces mic, un proces mic, totalizand doar 0,7% din totalizand doar 0,7% din atomii organismului atomii organismului uman.Acestea poartuman.Acestea poartăă numele de microelemente, numele de microelemente, deoarece organismul are deoarece organismul are nevoie de ele in cantitati nevoie de ele in cantitati extrem de mici.extrem de mici.

Din aceasta Din aceasta categorie fac parte: categorie fac parte: sodiu, clor, calciu, sodiu, clor, calciu, fosfor, magneziu, fosfor, magneziu, potasiu. potasiu.

De acestea, De acestea, organismul are organismul are nevoie in cantitati nevoie in cantitati mari.mari.

Si

Page 9: Elementele Chimice Din Organismul Uman

Organismul uman Organismul uman este un neobişnuit este un neobişnuit laborator chimic.laborator chimic. Neobişnuit, deoarece e un Neobişnuit, deoarece e un laborator viu, compus din laborator viu, compus din toate elementele minerale, toate elementele minerale, sub formă organică. sub formă organică. Prezenţa în exces a unora Prezenţa în exces a unora dintre aceste elemente dintre aceste elemente sau lipsa altora se reflectă sau lipsa altora se reflectă imediat asupra sănătăţii imediat asupra sănătăţii omului. omului.

Elementele chimice Elementele chimice care intra in componenta care intra in componenta materiei vii sunt selectate materiei vii sunt selectate de catre natura dupa niste de catre natura dupa niste principii care nu sunt inca principii care nu sunt inca bine elucidate, dar se bine elucidate, dar se poate afirma cu poate afirma cu certitudine, ca raspandirea certitudine, ca raspandirea lor in mediu, nu este lor in mediu, nu este elementul hotarator.elementul hotarator.

Page 10: Elementele Chimice Din Organismul Uman

Cantitatea dintr-un element chimic necesarar Cantitatea dintr-un element chimic necesarar organismului uman zilnic este:organismului uman zilnic este:

ElementElementulul

CantitateCantitateaa

ElementElementul ul

CantitateaCantitatea

NaNa 1-2 g1-2 g CrCr 0,1-0,3 mg0,1-0,3 mg

KK 0,8 g0,8 g MnMn 3 mg3 mg

MgMg 0,3-0,4 g0,3-0,4 g FeFe 10 mg/femei 15-10 mg/femei 15-18 mg18 mg

CaCa 0,6-1,2 g0,6-1,2 g CoCo 0,1 μg0,1 μg

SrSr 1-4 mg1-4 mg NiNi 0,2-0,5 mg0,2-0,5 mg

RbRb 1-3 mg1-3 mg CuCu 1,5-2,0 mg1,5-2,0 mg

Al Al 10-100 10-100 mgmg

MoMo 0,1-0,3 mg0,1-0,3 mg

VV 1-2 mg1-2 mg SnSn 1-3 mg1-3 mg

Page 11: Elementele Chimice Din Organismul Uman

Component al organismului sau funcţie Element sau compus

Constituţia dinţilor şi oaselor Ca , F , P

Pietre renale Ca

Transportul şi stocarea oxigenului Fe

Controlul presiunii şi coagularii sângelui Na , Cl , NO , CaNa , Cl , NO , Ca

Contracţia musculară Ca , Mg

Respiraţia Fe , Cu

Diviziunea celulară Ca , Fe , Co

Contracţia intestinală NO , Ca

Controlul pH-ului în sange CO2 , Zn

Funcţionarea glandei tiroide I

Page 12: Elementele Chimice Din Organismul Uman

ImporImportanța biologica a tanța biologica a microelementelor microelementelor

Fluorul Fluorul : reduce frecven: reduce frecvențța cariilor dentare, a cariilor dentare, intareste oasele.intareste oasele.

ZinculZincul : accelereaza procesul de vindecare a ranilor : accelereaza procesul de vindecare a ranilor interne si externe, elimina petele albe de pe unghi, interne si externe, elimina petele albe de pe unghi, favorizeaza cresterea si capacitatea mentala.favorizeaza cresterea si capacitatea mentala.

Cuprul Cuprul : : asigura absorbasigura absorbțția fierului in organism, ia fierului in organism, exercitand in acest fel un efect de energizant.exercitand in acest fel un efect de energizant.

Cobaltul Cobaltul : previne anemia.: previne anemia. Seleniul Seleniul : : ajuta la menajuta la mențținerea elasticitaiinerea elasticitaițți i

țțesuturiloresuturilor. . Molibdenul Molibdenul : : acacțționeaza preventiv impotriva ioneaza preventiv impotriva

anemieianemiei.. FierulFierul : : este important in formarea hemoglobinei, este important in formarea hemoglobinei,

care da sangelui culoarea caracteristica si asigura care da sangelui culoarea caracteristica si asigura transportul oxigenului de la plamani la toate celulele.transportul oxigenului de la plamani la toate celulele.

Page 13: Elementele Chimice Din Organismul Uman

ImportanImportanțța biologica a a biologica a macroelementelormacroelementelor

SodiuSodiu : : controleaza absorbcontroleaza absorbțția, distribuia, distribuțția, ia, rerețținerea si eliminarea apei din orgnisminerea si eliminarea apei din orgnism..

ClorClor : ajuta la digestie: ajuta la digestieCalciuCalciu ::confera oaselor rigiditatea caracteristica, confera oaselor rigiditatea caracteristica,

are un rol esenare un rol esențțial in funcial in funcțționarea muschilor si a ionarea muschilor si a nervilornervilor

MagneziuMagneziu : : contribuie la mencontribuie la mențținerea unui sistem inerea unui sistem cardio- vascular sanatos si preintampina cardio- vascular sanatos si preintampina atacurile de inima.atacurile de inima.

FosforFosfor : : intervine in desfasurarea normala a intervine in desfasurarea normala a activitaactivitațții muschilorii muschilor

PotasiuPotasiu : : ajuta in procesele de crestere si de ajuta in procesele de crestere si de vindecare, se afla alaturi de calciu, in oase si vindecare, se afla alaturi de calciu, in oase si dindințți.i.

Page 14: Elementele Chimice Din Organismul Uman

Surse naturaleSurse naturale F: apa potabila fluorurataF: apa potabila fluorurata Mn: cereale integrale, nuci, sfeclaMn: cereale integrale, nuci, sfecla Fe: susan, galbenus de ou, polen, nuci, Fe: susan, galbenus de ou, polen, nuci,

graugrau Co: lapte, ficat, carneCo: lapte, ficat, carne Cu: fasole uscata, mazare, prune, grau Cu: fasole uscata, mazare, prune, grau

integralintegral Zn: oua, lapte praf degresat, carne, ficat Zn: oua, lapte praf degresat, carne, ficat Se: ceapa, rosii, brocoliiSe: ceapa, rosii, brocolii Mo: legume, cereale integraleMo: legume, cereale integrale

Page 15: Elementele Chimice Din Organismul Uman

II: sare marina, carne de peste: sare marina, carne de pesteCrCr: drojdie de bere, ficat de vitel: drojdie de bere, ficat de vitelNaNa: sare, morcovi, sfecla: sare, morcovi, sfeclaClCl: sare de bucatarie, masline: sare de bucatarie, maslineCaCa: alune, nuci, iaurt: alune, nuci, iaurtPP: oua, nuci, seminte: oua, nuci, seminteMgMg: banane, capsuni, nuci, seminte: banane, capsuni, nuci, seminteKK: citrice, cartofi, banane, prune: citrice, cartofi, banane, prune

Page 16: Elementele Chimice Din Organismul Uman

Partea experimentalaPartea experimentala * Reacţii de identificare ale ionilor :* Reacţii de identificare ale ionilor :

Na+,Ca2+,Mg2+,K+ Cl- ;Na+,Ca2+,Mg2+,K+ Cl- ; a. Coloraţia flǎcǎrii :a. Coloraţia flǎcǎrii : Unele sǎruri, mai ales clorurile introduse Unele sǎruri, mai ales clorurile introduse

la baza flacarii unui bec de gaz, o coloreaza.la baza flacarii unui bec de gaz, o coloreaza. Experiment :Experiment : Se ia o minǎ de creion, se umezeste cu Se ia o minǎ de creion, se umezeste cu

o solutie de HCl, se introduce in flacǎra o solutie de HCl, se introduce in flacǎra unui bec de gaz pânǎ flacǎra apare incolora. unui bec de gaz pânǎ flacǎra apare incolora. Pe o sticlǎ de ceas se pune o mica cantitate Pe o sticlǎ de ceas se pune o mica cantitate din substanţa de analizat. Cu o mina de din substanţa de analizat. Cu o mina de creion fierbinte se atinge substanta, apoi se creion fierbinte se atinge substanta, apoi se introduce in flacara de la bazǎ spre vârf introduce in flacara de la bazǎ spre vârf urmǎrind coloraţia fiecaruiaurmǎrind coloraţia fiecaruia

. . b. Identificarea cationilor metalicib. Identificarea cationilor metalici Experimentul 1. –Identificarea ionilor de Experimentul 1. –Identificarea ionilor de

Ca2+Ca2+ Peste o solutie de CaCl2 se adauga cateva Peste o solutie de CaCl2 se adauga cateva

picaturi de (NH4)2CO3 si se formeaza un picaturi de (NH4)2CO3 si se formeaza un precipitat alb de CaCO3precipitat alb de CaCO3

CaCl2 + (NH4)2CO3 CaCl2 + (NH4)2CO3 CaCO3 + 2NH4Cl CaCO3 + 2NH4Cl Carbonat de calciu = Carbonat de calciu =

p.p. alb p.p. alb

SimbSimbolol

Coloratia Coloratia flacariiflacarii

K+K+ VioletViolet

Na+Na+ Galben Galben inchisinchis

Ca+Ca+ Rosu-Rosu-caramiziucaramiziu

Page 17: Elementele Chimice Din Organismul Uman

Experimentul 2.-Identificarea ionilor de Mg2+Experimentul 2.-Identificarea ionilor de Mg2+ Peste o solutie de MgCl2 se adauga o solutie Peste o solutie de MgCl2 se adauga o solutie

de NaOH in picaturi si se observa aparitia unui de NaOH in picaturi si se observa aparitia unui precipitat alb-gelatinos de Mg(OH)2 precipitat alb-gelatinos de Mg(OH)2

MgCl2 + NaOH MgCl2 + NaOH NaCl + Mg(OH)2 NaCl + Mg(OH)2 p.pp.p Experimentul 3.Identificarea ionilor de K+Experimentul 3.Identificarea ionilor de K+ Peste o solutie de KCl se adauga cateva Peste o solutie de KCl se adauga cateva

picaturi de HClO4(acid percloric) si se formeaza picaturi de HClO4(acid percloric) si se formeaza un precipitat alb de KClO4 un precipitat alb de KClO4 (perclorat de (perclorat de potasiu)potasiu)

KCl + HClO4 KCl + HClO4 KClO4 +HCl KClO4 +HCl Ac.percloric Perclorat de potasiu =ppAc.percloric Perclorat de potasiu =ppc. c. Identificarea ionilor Cl –Identificarea ionilor Cl – Experiment:Experiment: Peste o solutie de HCl se introduce sol. Peste o solutie de HCl se introduce sol.

Ag.NO3 si se observa aparitia unui precipitaAg.NO3 si se observa aparitia unui precipitat t alb branzos de Ag Cl. alb branzos de Ag Cl.

HCl + AgNO3 HCl + AgNO3 AgCl + HNO3 AgCl + HNO3 Clorura de argint = ppClorura de argint = pp

Page 18: Elementele Chimice Din Organismul Uman
Page 19: Elementele Chimice Din Organismul Uman

http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=4765

http://art-zone.ro/elementele_chimice_din_ organismul_uman-1.html

Ing. Edith Beral si Dr. ing. Mihai Ing. Edith Beral si Dr. ing. Mihai Zapan , Chimia organica, Bucuresti-Zapan , Chimia organica, Bucuresti-1963, Editura Tehnica1963, Editura Tehnica

Page 20: Elementele Chimice Din Organismul Uman