ELITA IDEOLOGIJE I KULTURE ZLOČINA

 • View
  31

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kazaz, Enver.- ELITA IDEOLOGIJE I KULTURE ZLOINA: Esej o Kovaevom romanu Elita gora od rulje.

Transcript

 • 1

  Enver Kazaz

  ELITA IDEOLOGIJE I KULTURE ZLOINA

  (Mirko Kova, Elita gora od rulje, Zagreb, 2009.)

  Elita gora od rulje Mirka Kovaa spada u one esejistike knjige koje u asu

  objavljivanja budu hvaljene zbog aktuelnosti tema koje obrauju, ali ba to nerijetko zasmeta

  da se uvidi njihova vrijednost izvan granica svoga vremena. Aktuelna drutvena zbivanja i

  horizont miljenja u njihovim okvirima takve knjige ukljuuju u odreeni drutveni trend,

  sistem ideja, ideoloke konfiguracije, ak politika kretanja, to umanjuje mogunosti da se

  uvidi transvremeni idejni potencijal njihovih eseja i sistem vrijednosti koji utemeljuju. A

  nerijetko subverzivne prema centrima moi koji svojim ideolokim, epistemolokim, etikim,

  politikim ili nekim drugim matricama formiraju zvanine i normativne interpretacije

  povijesti, te knjige esto prelaze preko granica svoga vremena utemeljujui forme budunosti

  suprotne onima to ih zasniva svirepa ideoloka i na njoj zasnovana politika sila. U pravilu ih

  akademska zajednica, pogotovo ona odana vladajuoj ideolokoj konfiguraciji, iskljuuje iz

  ortodoksno shvaenog knjievnog kanona proglaavajui ih neistom, nepravom knjievnou,

  esto i publicistikom, eda bi sauvala esencijalistiki poredak knjievnih anrova i uinila

  neupitnim ideoloki proklamiran sistem istina.

  Ortodoksno pojmljen kanon i s njim sukladna hijerarhija anrova nastoje u

  literaturama malih jezika kakvi su junoslavenskih odrati esencijalistiko poimanje

  knjievnosti, kako se ne bi uvidjela njena umreenost u drutvenu praksu i injenica da ona u

  veoj ili manjoj mjeri utie na oblikovanje drutvene svijesti i vrijednosti. Time kanon uva

  ideologiju i njoj odanu knjievnost od mogunosti da budu ugledane u meusobnoj

  umreenosti i samim tim iz perspektive odgovornosti za njihovo djelovanje u povijesnoj i

  drutvenoj praksi. Samo u malim, perifernim i nediferenciranim literaturama mogue je

  odravati hijerarhiju anrova prema kojoj je fikcija vrednija od fakcije, dok se roman poima

  kao matura literature, a poezija je iskaz pjesnike inspiracije kojom se pjesnik iz

  egzistencijalnog, dnevnog i drutvenog izmjeta u vie sfere, u eterini duh unutar kojeg

  zaneseno komunicira sa nadzemnim silama. itav sistem tzv. rubnih i hibridnih anrova,

  dnevnici, memoari, eseji, putopisi, raznorodni zapisi itd. iskljuen je iz ortodoksno

  pojmljenog kanona i tzv. prave knjievnosti, mada on ini njen poetiki, kulturoloki i

 • 2

  povijesni kontekst unutar kojeg se razvija sloena meuanrovska mrea i pokazuju modeli

  upisivanja i transformiranja konteksta u knjievni tekst. Upravo su ti anrovi na vanredan

  nain oslikali ubilako lice junoslavenske nedavne prolosti i ukazali na odgovornost i

  knjievnosti i pojedinih pisaca i intelektualaca za takav njegov izgled. U konanici

  esencijalistiko poimanje literature brie razliku izmeu nje, religije i magije, da bi je

  pretvorilo neku vrstu svetog govora u koji se pohranjuje nacionalni bitak smjeten u

  nacionalni jezik.

  Rat, otac svih stvari i prekretni povijesni dogaaj koji na badijuevski nain mijenja

  poredak svih drutvenih zakona, bez obzira na koliinu zla i zloina na kojima je utemeljen,

  uvijek iznova prokazuje esencijalistiko poimanje knjievnosti kao eskapistiku fantazmu.

  Knjievnost se u ratovima iz devedesetih godina prolog stoljea na junoslavenskom

  prostoru potvrdila, izmeu ostalog, i kao skladite slika na kojima su nacionalistike

  ideologije gradile svoje predstave i sisteme ideja i na toj osnovi svaku nacionalnu drugost

  prikazivale podanicima kao demonskog, svepovijesnog neprijatelja, te time pribavljale

  moralno opravdanje za ratne zloine. Nije u ratu razobliena samo knjievnost kojoj je

  esencijalizam pripisivao apriornu etiku funkciju samog metafiziki pojmljenog dobra koje se

  ispoljava u jeziku, nego i uloga pisca kao nacionalnog genija u drutvenom polju, poete

  vatesa koji nacionalnoj zajednici u svom djelu saoptava vjene istine. Mnogobrojni pisci i

  intelektualci nali su se u ratu u ulogama ideologa i politikih monika koji su donosili

  najstravinije odluke ije su posljedice masovni ratni zloini, genocid, etniko ienje,

  urbicid i kulturocid.

  Njihovu ideoloku, politiku i druge uloge prije, tokom i poslije rata, analizira Mirko

  Kova u Eliti goroj od rulje, dajui jo jedan argument za tezu da su junoslavenski ratovi

  poeli u kulturi, gdje su knjievnost i historiografija bile u poziciji centralnih diskursa. A ba

  zahvaljujui piscima i intelektualcima rat je iz knjievnosti i kulture prenesen u ideoloko i

  politiko polje, pa potom i u institucije ubilakih sistema kojima su negativne stereotipne

  slike nacionalne drugosti i interpretacija povijesti kao stalnih meunacionalnih sukoba

  posluile za uspostavljanje ideologije mrnje i moralnu pripremu za praksu zloina. Na toj

  osnovi Kova u svojim esejima gradi seriju portreta pisaca i intelektualaca sa junoslavenskog

  prostora koji su bili proizvoai ideologije i njeni slubenici u ideolokim aparatima drave,

  ali i politiki aktivisti, pa i politiki monici. Osvjetljavajui mnogostrukost veza ideologije,

  knjievnosti, politike prakse i spisateljskih uloga u njoj, Kova, zapravo, razvija

  interpretacijski horizont u kojem vie nije mogue povui vrste granice izmeu nabrojanih

  fenomena, kako to ini akademski esencijalizam u znanosti o knjievnosti.

 • 3

  Bez obzira na injenicu to su se takav esencijalizam i s njim tijesno skopan

  eskapizam u ratnom i poratnom vremenu gotovo sami od sebe razobliili pred naim oima,

  akademske institucije i njihova knjievna kritika nastoje ih i danas ouvati, eda bi time

  uvrstile epistemoloku mo koja im priskrbljuje drutvenu vanost, iako ih ini slukinjama

  vladajue ideologije. Na taj nain akademska institucija, njen knjievni kanon, hijerarhija

  anrova i teorijske platforme iz kojih tumai knjievnost svode ju na eskapistiku fantazmu

  prema kojoj ona proizvodnjom lijepih slika u jeziku dohvaa univerzalije i u susretu tzv.

  lijepih dua, pieve i itateljeve, tokom itanja ostvaruje igru staklenih perli kao jeziki

  konstrukt svijeta nezainteresiranog za povijesnu i drutvenu realnost. Time je knjievnost

  liena svojih mnogobrojnih konteksta i modela njihovog upisivanja i transformiranja u tekstu

  koji ih umreavaju u drutveno diskurzivno polje. U njemu ona, u bezbroju razlika koje

  ostvaruje, nije, kako je pokazao poststrukturalistiki metodoloki horizont, svodiva samo na

  jednu ravan interpretacije ili poetikog i autopoetikog odreenja, nego je viestruka, ponekad

  hirovita u svojoj viestrukosti, skeptinosti, relativizaciji svakog apodiktino normiranog

  sistema vrijednosti koji se namee kao ogranienje ovjekove egzistencije.

  U malim literaturama sve je unaprijed politino, tvrde Deleuze i Guattari, jer se one u

  drutvenom i povijesnom kontekstu nameu kao simboliki imaginariji za tvorbu nacionalnog

  identiteta. Ta politinost malih literatura, meutim, ne mora biti njihov nedostatak u odnosu

  na one visoko diferencirane, literature tzv. velikih jezika, nego ak prednost, kako se to znalo

  dogaati u pojedinim povijesnim periodima. Pogotovo u situacijama kada su male

  knjievnosti, kao npr. neke zapadno i junoslavenske u doba austrougarske okupacije, bile u

  prilici da razvijaju oslobodilake naracije i u jezik smjetaju utopijske konfiguracije

  nacionalne budunosti. Tada se knjievnost nalazila u funkciji centralnog drutvenog diskursa

  oko kojeg su se okupljale sve druge drutvene energije razliitog tipa, a okviri romantizma,

  realizma i rane moderne irili su se ostvarujui u knjievnim praksama poetike hibride.

  Meutim, ako se u vremenu imperijalne vladavine junoslavenskim prostorom u

  knjievnosti razvijao antiosvajaki ideoloki stav i oslobodilaki potencijal junoslavenskih

  nacija, te gradila utopijska vizija junoslavenskog jedinstva sa naracijama prosvjetiteljske

  ideje emancipacije, internacionalizma i kozmopolitizma u svome temelju, kraj dvadesetog

  stoljea i raspad komunizma donijet e knjievni obrat u kojem e oslobodilake vizije iz

  devetnaestog stoljea zamijeniti lokalne imperijalne ideologije sa demonizacijom nacionalnih

  susjeda. Emancipatorski i oslobodilaki potencijal knjievnosti pretvorio se u nacionalistiki

  funkcionaliziranom dijelu knjievnosti u osvajaki i mrziteljski prema drugim nacijama, a ona

  delez-gatarijevska apriorna politinost u istu ideologiju. Tako je i nastao junoslavenski

 • 4

  knjievni paradoks prema kojemu pisac koji je zauzeo poziciju nacionalnog ideologa i

  akademska zajednica koja proizvodi knjievnu povijest kao mjesto tvorbe nacionalne

  ideologije zastupaju i brane esencijalistiko poimanje knjievnosti iako njome u praksi rukuju

  kao nacionalistikom ideolokom podlogom.

  Kova ne razvija teorijska obrazloenja takve knjievne situacije, mada su ona u

  njegovom tekstovima, ne samo u Eliti goroj od rulje ve i Cvjetanju mase i pismima Filipu

  Davidu, implicitno prisutna, nego analizira ideoloke pozicije pisaca, filozofa i drugih

  kulturnih radnika, pozorinih ili filmskih reisera koji su na razliite naine kreirali

  velikosrpsku ideologiju i na njoj baziran nacionalni i drutveni identitet. Ili su, pak, poslije

  rata inili sve da poricanjem zloina i nesuoavanjem sa svojom i odgovornou ideologije,

  politikih, vojnih, policijskih i drugih institucija sistema za masovne zloine, genocid, urbicid,

  kulturocid, etnika ienja itd. ouvaju kult