¥¢eljka ¥¢ivkovi¤â€ - Osnovna ¥Œkola Svete Ane u Osijekuos-svete-ane-os.skole.hr/upload/os-svete-ane-os/multistatic/61/stres_u_

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ¥¢eljka ¥¢ivkovi¤â€ - Osnovna ¥Œkola Svete Ane u...

 • Ţeljka Ţivković

 •  Stres – sklop emocionalnih, misaonih, tjelesnih i ponašajnih reakcija do kojih dolazi zbog procjene dogaĎaja kao opasnog ili uznemirujućeg, odnosno zbog zahtjeva iz okoline kojima ne moţemo udovoljiti.

   Stresor – dogaĎaj koji procjenjujemo ugroţavajućim ili opasnim. Neki od stresora: preopterećenost, nezaposlenost, posao, bolest, gubici, promjene itd.

   Svaku situaciju procjenjujemo – je li pozitivna, neutralna ili stresna

   Ako je stresna – pitamo se je li nam već donijela neku štetu, je li prijetnja ili izazov za nas

 •  OdreĎena količina stresa je pozitivna – pokreće i aktivira naše sposobnosti.

   Dugotrajno izlaganje stresu – bez pravilnog načina suočavanja – postaje preveliko opterećenje za organizam.

   Za zdravlje ljudi značanije su „dnevne teškoće“

  nego tzv. veliki ţivotni dogaĎaji – stvari koje

  dosaĎuju, muče, iritiraju, ljute i uznemiruju.

 • Primjer

  DogaĎaj/situacija: Ne mogu učiniti ono što nadreĎeni od mene traţi.

  Tumačenja koja nas dovode u stanje stresa:

   Nesposoban /nesposobna sam.

   Ne trudim se dovoljno.

   S obzirom na svoje zvanje (znanje, poloţaj...) morao / morala bih to moći.

  Tumačenja koja nas ne dovode u stanje stresa:

   NadreĎeni traţi previše od mene.

   Traţi ono što ja ne znam, ne smijem, ne mogu učiniti.

   Tome naprosto ne mogu posvetiti toliko puno vremena.

 •  neposredno doţivljeni – vojna borba, nasilje, otmica, mučenje, prirodne katastrofe, teške automobilske nesreće, dijagnosticirana, po ţivot opasna bolest

   viĎeni – promatranje ranjavanja, smrti, nesreće, rata, katastrofe

   preţivjele bliske osobe o kojima pojedinac saznaje – nasilje, teške nesreća, ozljeda, bolest

   javljaju se neočekivano, iznenada i izazivaju strah, osjećaj bespomoćnosti i uţasa

   dogaĎaj koji je izvan granica uobičajenog iskustva

 •  Za vrijeme dogaĎaja - traumatske stresne reakcije

   Poslije dogaĎaja - posttraumatske stresne reakcije -

  nametajuće misli i osjećaji, ponašanja

  izbjegavanja

   uobičajene reakcije u nenormalnoj situaciji

 •  smrt bračnog druga

   smrt bliskog člana obitelji ili prijatelja

   teška bolest, nesreća

   rastava braka

   teška bolest člana obitelji

   sudski sporovi

   provale

   neslaganje u braku

   buka

   financijske poteškoće

 •  izuzetno su stresna zanimanja vezana za brigu o drugima

   neki od stresora u nastavničkom zanimanju – brze promjene u društvu, promjene u zakonodavstvu i školstvu, promjene društvenih vrijednosti, loš poloţaj obrazovanja u društvu, omalovaţavajući stav okoline prema obrazovanju, porast nasilja u školama, loši uvjeti rada, malo vremena za pripremu, rad s prevelikim brojem djece, veći broj djece s razvojnim i drugim poteškoćama, zamjene, buka, brzina i vremenski „pritisak“, nedostatak stručne i/ili kolegijalne pomoći, zabrinutost oko udovoljavanja zahtjevima posla, dvostruka uloga (potpora i ocjenjivanje; odrţavanje discipline i prijateljski odnosi), puno birokratskog posla, nemogućnost komuniciranja i razmjene iskustva s drugima za vrijeme odrţavanja nastave...

 •  “Nastavnički stres” - Neugodno emocionalno stanje

  koje proizlazi iz dugotrajnih, povećavajućih ili novih

  pritisaka koje pojedinac (nastavnik) percipira većim

  od vlastitih mogućnosti suočavanja (Kyriacou, 2001).

   Neugodno iskustvo koje karakteriziraju negativni

  emocionalni doţivljaji poput ljutnje, anksioznosti,

  napetosti, frustracije ili depresije, a koji su rezultat

  nekih aspekata nastavničkog posla.

 •  1/3 nastavnika smatra svoj posao vrlo stresnim

   Visoke razine nastavničkog stresa povezane su s

  većim nezadovoljstvom poslom, napuštanjem

  profesije, lošim radnim učinkom i zdravstvenim

  problemima

   Simptomi nastavničkog stresa: umor,

  nezadovoljstvo, depresija, anksioznost

 •  negativne posljedice ne samo za nastavnika, nego i

  za učenike - sveukupno se loše odraţava na

  učeničko postignuće

   Efekti za učenike: nastavnici koji su pod stresom

  manje su tolerantni, paţljivi i strpljivi; manje se brinu

  za učenike i manje ostvaruju dobre interakcije s

  njima; manje koriste humor u nastavi, manje

  kreativni; nastavnikova anksioznost moţe povećati

  učeničku anksioznost

 •  Istraţivanje Russo i sur. (2008) na 764 nastavnika OŠ i SŠ u

  Splitskoj ţupaniji: 11,55 % nastavnika izvještava o psihološkim

  problemima uzrokovanim poslom, 10,1% izvještava o zdravstvenim

  problemima uzrokovanim poslom

   Sorić i Radeka (2006) istraţivanje na nastavnicima OŠ i SŠ

  Zadarske ţupanije: prihvatili bi drugi nenastavnički posao – 34,42%,

  ne bi ponovno odabrali nastavnički posao – 12,26%

  Najveći problemi koje ističu nastavnici:

   odgovornost za učenike i njihov uspjeh

   loš odnos učenika prema radu

   neadekvatna plaća

   manjak opreme i loši uvjeti rada

   teţak (problematičan) razred

   neuljudno i drsko ponašanje učenika

   prevelik broj učenika

 • Upitnik jačine stresa na poslu

  Svaku tvrdnju ocijenite brojem od 1 do 5 – koliko

  često se to vama dogaĎa.

 • Nikad Rijetko Ponekad Često Uvijek

  ili

  gotovo

  uvijek

  1 Imam napade glavobolje i

  vrtoglavice.

  1 2 3 4 5

  2 Nervozan /nervozna sam kad

  negdje moram dugo čekati.

  1 2 3 4 5

  3 Osjećam se usamljeno. 1 2 3 4 5

  4 Imam poteškoća s

  koncentracijom.

  1 2 3 4 5

  5 Dok radim, osjećam se napeto. 1 2 3 4 5

  6 Muče me probavne smetnje. 1 2 3 4 5

 • Nikad Rijetko Ponekad Često Uvijek

  ili

  gotovo

  uvijek

  7 Zabrinut / zabrinuta sam zbog

  novčanih problema.

  1 2 3 4 5

  8 Čini mi se da me prijatelji i

  ukućani ne razumiju.

  1 2 3 4 5

  9 Loše sam raspoloţen(a),

  razdraţljiv(a), depresivan

  /depresivna).

  1 2 3 4 5

  10 Brzo se umaram, čak i kad ne

  radim teţak posao.

  1 2 3 4 5

  11 Imam poteškoća sa spavanjem

  (teško zaspim, budim se, imam

  noćne more).

  1 2 3 4 5

  12 Manje sam otporan / otporna

  na bolesti, nego prije.

  1 2 3 4 5

 • Nikad Rijetko Ponekad Često Uvijek

  ili

  gotovo

  uvijek

  13 Zaboravan / zaboravna sam i

  konfuzan / konfuzna u

  mišljenju.

  1 2 3 4 5

  14 Budućnost mi se čini teška i

  neizvjesna.

  1 2 3 4 5

  15 Opterećuju me proslave,

  obiteljski skupovi, priredbe i

  slično.

  1 2 3 4 5

  16 Uzimam lijekove za glavobolju

  ili smirenje.

  1 2 3 4 5

  17 Mislim da moj posao nije

  koristan.

  1 2 3 4 5

  18 Znojim se prekomjerno, čak i

  po hladnom vremenu.

  1 2 3 4 5

 • Nikad Rijetko Ponekad Često Uvijek

  ili

  gotovo

  uvijek

  19 Sve mi brzo dosadi. 1 2 3 4 5

  20 Dolazim u sukob s kolegama i

  članovima obitelji.

  1 2 3 4 5

  21 Nezadovoljan / nezadovoljna

  sam, imam osjećaj da mi

  nedostaju vaţne stvari u

  ţivotu.

  1 2 3 4 5

  22 Osjećam se odbačeno od

  svoje okoline.

  1 2 3 4 5

  23 Mislim da više nemam

  suosjećanja za druge ljude.

  1 2 3 4 5

  24 Srce mi lupa jako i nepravilno. 1 2 3 4 5

 • Nikad Rijetko Ponekad Često Uvijek

  ili

  gotovo

  uvijek

  25 Puno pušim i pretjerujem s

  kavom.

  1 2 3 4 5

  26 Nemam volje nizašto. 1 2 3 4 5

  27 Mislim da nisam dovoljno

  dobar / dobra za posao koji

  radim.

  1 2 3 4 5

  28 Osjećam se kao iscijeĎeni

  limun.

  1 2 3 4 5

 •  Ako je vaša ocjena za većinu tvrdnji 4 ili 5, podlegli

  ste stresu i morate hitno poduzeti korake da ne biste

  “sagorjeli”.

   Ako su vaše ocjene niţe, kod vas je stres manji ili

  niste pod stresom.

 •  Specifični oblik dugotrajnog stresa koji se javlja kod ljudi

  koji rade s ljudima.

   Posljedica izlaganja stresu kroz duţi vremenski period

  kad su iscrpljeni mehanizmi suočavanja.

  Sagorijevanje ima tri aspekta:

   emocionalna iscrpljenost (osjećaj emocionalne

  preopterećenosti, smanjenje emocionalnih resursa)

   depersonalizacija (tendencija razvijanja negativnih,

  ciničnih stavova prema suradnicima i udaljavanje od njih)

   gubitak osjećaja osobnog postignuća (razvijanje

  negativnih stavova prema samoj profesiji i negativnih

  samoprocjena radnog učinka)