of 11 /11
Els gats Els gats . .

Els Gats Mar I Amy

Embed Size (px)

Text of Els Gats Mar I Amy

Page 1: Els Gats Mar I Amy

Els gatsEls gats

. .

Page 2: Els Gats Mar I Amy

La vistaLa vista

Diferents anàlisis indiquen que la vista dels gats és superior a la dels humans durant la nit i inferior durant el dia.

Page 3: Els Gats Mar I Amy

La gestació La gestació

• La gestació dura 63-65 dies, al final La gestació dura 63-65 dies, al final dels quals neix una ventrada d'entre dels quals neix una ventrada d'entre una i vuit cries que, segons els una i vuit cries que, segons els experts, haurien de romandre amb la experts, haurien de romandre amb la mare i els germans durant un mínim mare i els germans durant un mínim de tres mesos.de tres mesos.

Page 4: Els Gats Mar I Amy

La CaçaLa Caça• En proporció a la seva En proporció a la seva

mida, els gats domèstics mida, els gats domèstics són depredadors molt són depredadors molt eficients. Poden parar eficients. Poden parar emboscades i llançar-se emboscades i llançar-se sobre petits sobre petits vertebratsvertebrats o o invertebratinvertebrats s utilitzant utilitzant tàctiques similars a la tàctiques similars a la dels dels lleopardslleopards i els i els tigrestigres; és aleshores que fan la ; és aleshores que fan la mossegada letal amb mossegada letal amb les seves llargues les seves llargues dents caninesdents canines, que , que trenquen la trenquen la medul·lamedul·la espinalespinal de la víctima, o de la víctima, o que l'asfixien que l'asfixien comprimint-ne la comprimint-ne la tràqueatràquea..

Page 5: Els Gats Mar I Amy

L ’alimentacióL ’alimentació

Els gats són classificats com a Els gats són classificats com a carnívorscarnívors obligatsobligats, , car la seva car la seva fisiologiafisiologia està adaptada per processar està adaptada per processar

eficientment la carn, i no té processos efectius eficientment la carn, i no té processos efectius per digerir matèria vegetal. Els gats no poden per digerir matèria vegetal. Els gats no poden produir la seva pròpia produir la seva pròpia taurinataurina (un àcid orgànic (un àcid orgànic essencial) dins el cos i, com que es troba en la essencial) dins el cos i, com que es troba en la carn, els gats n'han de menjar per sobreviure. carn, els gats n'han de menjar per sobreviure. Igual que en el cas de les dents, el seu Igual que en el cas de les dents, el seu aparellaparell digestiudigestiu s'ha especialitzat al llarg del temps per s'ha especialitzat al llarg del temps per

adaptar-se a la ingestió de carn, havent-se reduït adaptar-se a la ingestió de carn, havent-se reduït per incloure únicament els segments d'per incloure únicament els segments d'intestíintestí més ben preparats per digerir les més ben preparats per digerir les proteïnesproteïnes i i

lípidslípids de la carn d'animals. de la carn d'animals.

Page 6: Els Gats Mar I Amy

Gats de carrer o Gats de carrer o assilvestratsassilvestrats

• Gata de carrer (en Gata de carrer (en primer pla) i gata primer pla) i gata domèstica. domèstica.

Els termes "gat de carrer" o "gat assilvestrat" s'apliquen a qualsevol gat que en certa mesura ha tornat a fer-se salvatge i té poc contacte amb els humans. Un gat de carrer pot haver estat abandonat, haver fugit dels seus amos, haver-se perdut, o ser un descendent d'altres gats en aquesta situació.

Page 7: Els Gats Mar I Amy

HigieneHigiene

• Els gats són coneguts per la seva gran Els gats són coneguts per la seva gran netedat. S'empolainen llepant-se el pelatge, netedat. S'empolainen llepant-se el pelatge, utilitzant les seves utilitzant les seves papil·lespapil·les i i salivasaliva. La seva . La seva saliva és un potent agent netejador i saliva és un potent agent netejador i desodorant. Molts gats també gaudeixen del desodorant. Molts gats també gaudeixen del fet d'empolainar humans o altres gats. A fet d'empolainar humans o altres gats. A vegades, el fet d'empolainar un altre gat vegades, el fet d'empolainar un altre gat representa una demostració de jerarquia representa una demostració de jerarquia superior dins del grup (empolainament de superior dins del grup (empolainament de dominància). dominància).

Page 8: Els Gats Mar I Amy

PotesPotes

• La creença popular sosté que els La creença popular sosté que els gats sempre cauen sobre les seves gats sempre cauen sobre les seves potes, cosa que poden fer potes, cosa que poden fer habitualment. Quan cau, un gat pot habitualment. Quan cau, un gat pot girar-se i redreçar reflexivament el girar-se i redreçar reflexivament el seu cos, utilitzant el sentit de seu cos, utilitzant el sentit de l'equilibri i la seva gran flexibilitat. l'equilibri i la seva gran flexibilitat.

Page 9: Els Gats Mar I Amy

Són uns grans saltadorsSón uns grans saltadors

• Poden saltar de 7 a Poden saltar de 7 a 10 peus10 peus

Page 10: Els Gats Mar I Amy

MetabolismeMetabolisme

• Els gats estalvien Els gats estalvien energia energia dormintdormint més més que molts altres que molts altres animals, especialment animals, especialment quan envelleixen. A quan envelleixen. A vegades fan llargues vegades fan llargues becaines de tretze o becaines de tretze o catorze hores, i en catorze hores, i en algunes ocasions algunes ocasions poden dormir fins a poden dormir fins a vint hores sense parar. vint hores sense parar.

Page 11: Els Gats Mar I Amy

FiFi