English Learners DCL - Tagalog (PDF)

 • View
  227

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Kagawaran ng Hustisya ng Kagawaran ng Edukasyon ng

  Estados Unidos Estados Unidos

  Tanggapan para sa mga Karapatang Sibil Sangay ng mga Karapatang Sibil

  Enero 7, 2015

  Mahal Naming Kasamahan:

  Apatnapung taon ang nakalipas, nalaman ng Korte Suprema ng Estados Unidos na upang matupad ng mga pampublikong paaralan ang kanilang mga legal na obligasyon sa ilalim ng Titulo VI ng Batas ng mga Karapatang Sibil ng 1964 (Titulo VI), kailangan nilang gumawa ng mga sang-ayong hakbang upang matiyak na ang mga mag-aaral na mayroong limitadong kakayahan sa Ingles (Limited English proficiency, LEP), ay makabuluhang makakalahok sa kanilang mga programa at serbisyong pang-edukasyon1. Sa taong iyon, isinabatas ng Kongreso ang Batas sa Patas na Pagkakataon sa Edukasyon (Equal Educational Opportunities Act, EEOA), na nagpatunay na kailangang kumilos ang mga pampublikong paaralan at mga ahensiyang pang-edukasyon ng Estado (State educational agencies, mga SEA), upang malabanan ang mga hadlang sa wika, na pumipigil sa patas na paglahok ng mga estudyante sa kanilang mga nagtuturong programa.2

  Kasing halaga ngayon tulad noon na tiyakin na ang mga SEA at mga distrito ng paaralan ay may mga kasangkapan at mapagkukunan upang matugunan nila ang kanilang mga responsibilidad sa mga estudyante na LEP, na mas karaniwang tinatawag ngayon na mga estudyanteng Nag-aaral ng Ingles (English Learner, EL) o mga estudyanteng Nag-aaral ng Wikang Ingles (English Language Learner). Ang mga estudyanteng EL ay nakatala ngayon sa halos tatlo sa bawat apat na pampublikong paaralan sa bansa. Sila ang bumubuo sa siyam na porsiyento ng lahat ng estudyante sa mga pampublikong paaralan at patuloy silang dumadami.3 Napakahalaga sa kinabukasan ng ating bansa na magkaroon ang mga estudyanteng ito, at lahat ng estudyante, ng patas na pagkakataong makakuha ng edukasyon na may mataas na kalidad at pagkakataon na makamit ang kanilang potensyal sa akademiko. Pinupuri namin ang mga nagtatrabaho upang masiguro na magkakaroon ng patas na mga pagkakataon ang mga estudyanteng EL, gayundin

  1 Lau laban kay Nichols, 414 U.S. 563 (1974); 42 U.S.C. 2000d hanggang d-7 (ipinagbabawal ang diskriminasyon sa lahi, kulay, at bansang pinagmulan sa anumang programa o gawain na tumatanggap ng Pederal na tulong pinansyal). 2 Lathala L. Numero. 93-380, 204(f), 88 Stat. 484, 515 (1974) (isinabatas sa 20 U.S.C. 1703(f)). 3 Kagawaran ng Edukasyon ng Estados Unidos, National Center for Education Statistics, NCES 2013-312, Characteristics of Public and Private Elementary and Secondary Schools in the United States: Results From the 2011-12 Schools and Staffing Survey, sa 9 (Talaan) (Agosto 2013); Kagawaran ng Edukasyon ng Estados Unidos, National Center for Education Statistics, NCES 2014-083, The Condition of Education 2014, sa 52 (Indicator 12) (Mayo 2014).

 • Pahina 2Sulat para sa Mahal Naming Kasamahan: Mga Estudyanteng Nag-aaral ng Ingles at Mga Magulang na may Limitadong Kahusayan sa Ingles

  ang maraming mga paaralan at komunidad na lumilikha ng mga programang kumikilala sa mga katutubong wika ng mga estudyanteng EL bilang mahahalagang pag-aari na dapat ingatan.

  Parehong may kapangyarihan ang Tanggapan para sa Mga Karapatang-Sibil (Office for Civil Rights, OCR) sa Kagawaran ng Edukasyon ng Estados Unidos (U.S. Department of Education, ED) at ang Sangay ng Mga Karapatang-Sibil ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos (U.S. Department of Justice, DOJ) na ipatupad ang Titulo VI sa konteksto ng edukasyon. Ang DOJ ay responsable din para sa pagpapatupad ng EEOA. (Sa kalakip na patnubay, ang Titulo VI at ang EEOA ay tutukuyin bilang ang mga batas ng mga karapatang sibil.) Dagdag pa rito, pinamamahalaan ng ED ang English Language Acquisition, Language Enhancement, at Academic Achievement Act, kilala din bilang Titulo III, Bahagi A ng Elementary and Secondary Education Act ng 1965, gaya ng inamyendahan (ESEA) (Titulo III).4 Sa ilalim ng Titulo III, nagbibigay ang ED ng mga grant sa mga SEA, na nagbibigay naman ng mga Pederal na pondo sa mga distrito ng paaralan sa pamamagitan ng mga subgrant upang mapahusay ang edukasyon ng mga estudyanteng EL upang matuto sila ng Ingles at matugunan ang mga mapanghamon na pamantayan ng Estado sa nilalamang pang-akademya at pagtamo.5

  Ilalabas ng mga Kagawaran ang kalakip na pinag-isang patnubay upang matulungan ang mga SEA, mga distrito ng paaralan, at lahat ng pampublikong paaralan sa pagtupad ng kanilang mga legal na obligasyon upang matiyak na makabuluhan at patas na makakalahok ang mga estudyanteng EL sa mga programa at serbisyong pang-edukasyon.6 Ang patnubay na ito ay nagbibigay ng balangkas ng mga legal na obligasyon ng mga SEA at distrito ng paaralan sa mga estudyanteng EL sa ilalim ng mga batas ng mga karapatang sibil.7 Dagdag pa rito, tinatalakay ng

  4 20 U.S.C. 6801-6871. 5 20 U.S.C. 6821(a), 6825(a); tingnan rin ang 34 C.F.R. 200.1(b), (c) (ipinapaliwanag ang pagkakaiba ng mga pamantayan sa mga nilalaman at mga pamantayan sa pagkamit). 6 Ang mga katagang programa, mga programa, mga programa at serbisyo, at mga programa at gawain ay di pormal na ginagamit at hindi nilalayong tukuyin ang nangangahulugan ng mga katagang programa o programa o gawain gaya ng tinukoy ng Civil Rights Restoration Act ng 1987 (CRRA). Sa ilalim ng CRRA, na sumusog sa Titulo VI, Titulo IX ng Mga Pagbabago sa Edukasyon ng 1972 (Titulo IX), at Seksyon 504 of the Batas ng Rehabilitasyon ng 1973 (Seksyon 504), ang katagang programa o gawain at ang katagang programa, sa konteksto ng isang distrito ng paaralan, ay nangangahulugang lahat ng gawain ng isang distrito ng paaralan. 42 U.S.C. 2000d-4a(2)(B); 20 U.S.C. 1687(2)(B); 29 U.S.C. 794(b)(2)(B). 7 Gaya ng naaangkop sa Titulo VI, ang patnubay na ito ay naaalinsunod at naglilinaw sa dating patnubay ng Titulo VI sa bagay na ito kabilang ang: Kagawaran ng Kalusugan, Edukasyon, at Kapakanan ng Estados Unidos, Tanggapan para sa mga Karapatang Sibil, Identification of Discrimination and Denial of Services on the Basis of National Origin (Mayo 25, 1970), inilathala muli sa 35 Fed. Reg. 11,595 (Hulyo 18, 1970) (1970 OCR Guidance) (ang karamihan sa mga programa at tungkuling itinalaga sa ED nang ginawa ito noong 1980 ay inilipat mula sa HEW); OCR, The Office for Civil Rights Title VI Language Minority Compliance Procedures (Disyembre 1985) (1985 OCR Guidance); at OCR, Policy Update on Schools Obligations Toward National-Origin Minority Students with Limited-English Proficiency (Setyembre 1991) (1991 OCR Guidance). Ang mga dokumentong ito ng patnubay ay maaaring makuha sa http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html. Nililinaw ng patnubay na ito ang mga dokumentong ito at naaalinsunod sa mga legal na pagbabago mula noong 1991. Kapag sinusuri ang pagsunod sa ilalim ng EEOA, ginagamit ng DOJ ang batas ayon sa kaso ng EEOA, gayundin ang mga pamantayan at pamamalakad na tinukoy sa paatnubay na ito, na katulad ng mga tinukoy sa dating patnubay ng Titulo VI ng OCR.

  http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

 • Pahina 3Sulat para sa Mahal Naming Kasamahan: Mga Estudyanteng Nag-aaral ng Ingles at Mga Magulang na may Limitadong Kahusayan sa Ingles

  patnubay ang mga problema sa pagsunod na madalas nangyayari sa mga imbestigasyon ng OCR at DOJ sa ilalim ng Titulo VI at ng EEOA at nag-aalok ng mga pamamaraan na maaaring gamitin ng mga SEA at ng mga distrito ng paaralan upang matupad nila ang kanilang mga Pederal na obligasyon sa mga estudyanteng EL. Kasama din sa patnubay na ito ang pagtalakay sa kung paano maipapatupad ng mga SEA at ng mga distrito ng paaralan ang kanilang mga grant at subgrant ayon sa Titulo III sa isang paraan na naaalinsunod sa mga obligasyong na ito ng mga karapatang sibil. Sa huli, tinatalakay ng pamamatnubay ang obligasyon ng Pederal na siguruhin na ang mga magulang at mga tagapag-alaga ng LEP ay mayroong makabuluhang access sa impormasyon na may kaugnayan sa distrito at sa paaralan. Inaasahan namin na makakatulong itong pinag-isang pamamatnubay sa inyo tungo sa inyong pagsisikap na magbigay sa inyong mga estudyanteng EL at mga magulang ng may LEP ng patas na access sa inyong mga programang nagtuturo.

  Habang ipinagdiriwang natin ang ika-apatnapung anibersaryo ng Lau at ng EEOA at ang ika-limampung anibersaryo ng Titulo VI, ipinapaalala nito sa atin kung gaano kalaki ang pag-unlad mula sa malaking mga pagbabagong ito at kung gaano pa karaming trabaho ang kailangan pang gawin. Inaasahan namin na ipagpapatuloy ang pag-unlad na ito kasama ninyo.

  Taos-puso,

  /s/ /s/ Catherine E. Lhamon Vanita Gupta Katulong na Kalihim para sa Pansamantalang Nanunungkulang Katulong Mga Karapatang Sibil ng Pangkalahatang Abogado para sa Mga Kagawaran ng Edukasyon ng Estados Unidos Karapatang Sibil

  Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos

 • Pahina 4Sulat para sa Mahal Naming Kasamahan: Mga Estudyanteng Nag-aaral ng Ingles at Mga Magulang na may Limitadong Kahusayan sa Ingles

  Notice of Language Assistance

  Notice of Language Assistance: If you have difficulty understanding English, you may, free of charge, request language assistance services for this Department information by calling 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) (TTY: 1-800-877-8339), or email us at: Ed.Language.Assistance@ed.gov.

  Aviso a personas con dominio limitado del idioma ingls: Si usted tiene alguna dificultad en entender el idioma ingls, puede, sin costo alguno, solicitar asistencia lingstica con respecto a esta informacin llamando al 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) (TTY: 1-800-877-8339), o enve un mensaje de correo electrnico a: Ed.Language.Assistance@ed.gov.

  :

  1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) (1-800-877-8339),: Ed.Language.Assistance@ed.gov.

  Thng bo dnh cho nhng ngi c kh nng A