Ep Nicolae Popovici

 • View
  55

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ep Nicolae Popovici

 • 5/9/2018 Ep Nicolae Popovici

  1/16

  POPOVICI, NicolaeN. 3 ianuarie 1903, Bierta, juH. rarnava

  Mare ; T , 2 0 o ctombrie , 1 96 0,. Ma,htl$tirea Cheia ,jud ..Prahova; can!esiuiiea: o r t o o o x a ; . jJto/esia:episcop; tjomiciliuJ: M~nK'St i reaCheia, judoPTahoVa; ..

  Biografia: Clase primate le-a urmat inscoala 'saseasca din Biertan,inva .{iudsa vcrbeasca in m od cu rent limbile germans si maghiar~~ dup 'acare a fost Ia liceul din Dumbraveni, Scoala Normala din Sibiu siLiceul.Andrei ~aguna" dm'Bra~dv..S ru d iilesu pe rio are \e ra facut l~aAcademiateologica .Andreiana' din Sibiu.Iutre 1923.-1927.apoi la Cernauti, unde in1934 a obtinut doctora tu l :in Teologie. Este remarcat de mitropolitulNicolae Balan, care II triruite Ia studii de specializare la Facnltatea deTeologie din Atena, intre 1927-1928,apoi la Munchen, la Facultatea deFilosofie, intre 1928-1930" ~i la Tubingen, Leipzig.si Breslau.jntre '1930,-1932.: I n 1925:,Nicolae Popevici a facut un pelerinaj la Ierusalim, 11.1alestine~iBgipt Timp de patruani, imre 1932-1936! NtcolaePopovicia fostpro-fesor d e 'Ieologie Dogmatica si Apologetica, Omiletica $ 1 Limba gte:aca laAcademia Teologica. din Sibiu, I n . aceasta calitate, a desf~utat I) infenSaactivitate pe t a r a m misionar, prin rostirea de predici incatedrela mitropo-l i tana san oa indrumator s i p re sed in te de onoare

 • 5/9/2018 Ep Nicolae Popovici

  2/16

  5 Q 6 MARI(Rl PENTRU HRlSTOS, DIN ROMANJA, iN PER[QADA REGIMULUJ COMUNIST

  Potrivit unui .raport al Episcopiei de Oradea.rdin 16 rnai 1942, caeparhiot, Nicolae Popovici a facut vizitecanonice.si inspectii inopinante inrmmar de 110, a organizat $ i condus campania de diminuare a concubina-jului, al carei rezultat a fast cununia celor 12.000 de concubini, lntre 1aprilie 1940~25 martie 1941, a fast loctiitor de episcop al reinfiintateiEpiscopii de Timisoara, pe care a organ iza t-o s iinzes tr a t-o , chiar din fon-duri personals, cu 0 resedinta episcopalasi 0 cladire pentru ConsiliulEparhial, in centrul orasului , La Oradea, a condus campaniaedificariibi-sericilor noi din piatra, in loeul celor din lemn distruse, in decurs de cinciam, in eparhie s-au zidit $ i s-au sfintit 20 de biserici , $ . i case parohiale, I n1937 a inceput d em e rsu rile p en tru ridicarea unei impunatoare catedra le incentrul Oradei, prin cumpara rea unor cladiri si procurarea de fonduri, fusa,vitrcgiile istoriei nu au mai permis acest Iucru, Totoqata, a construit laBeius.un intern at de fete,ainstituit u n.fo nd e pa rh ia lp en tru a ju to ra re a-c elo rloviti de calamitati sau nenorociri, a sprijinit foaia Episccpieii.Legea ro-m aueasca" 9 i a l te tiparituri zid iroa re d e su fle te $ 1 a aco rd a t 0 atentie spe,-ciala predarii Religieiin $coliI549,. 'In 1938, episcopul Nicolae Popovici a reprezentat Biserica OrtodoxaRomana la congresul international al .Aliantei pentru infratirea popoarelorprin Biserica", cafe s-a desfasurat la Faris Bad-Larvik (Norvegia), undeasust inut 0 comunicare despre minoritatile din Roman i a 1550.In timpul ocupatiei horthyste din Ardeal, este batjocorit si inchis.upoiexpulzat intr-untren de vite din orasul de teedin~a, impreuna en 283 in-telectuali oradeni. 1 , 5 i .stabileste resedinta Ia Beiue.in apropiereagranitei ..pentru a fiaproape de credinciosii sai aflati sub ocupatie strains; Prin .ges-tu l 'Sau " chiriarhul oradean nu facea d ed it s11 -1u rm eze pe m itropo litu lNieolae Balan, In protestul f a t a . deaplicarea Diktatului de la Viena.in timpul razboiului, episcopul Nicolae Popoyici avea sa participe laofensiva d e regasire spiritualaa Transnistriei, ocupata de romani dupaaugust 1941. Astfel, el aveasa faca parte din prima echipa de :nrisionaripeste Nistru, cea a clericilor ardeleniin numiir de53, indrumata de NicolaeBalan , mitropolitul Ardealului, impreuna eu episcopi i Andrei al Aradului,

  1549, ACNSAS, fond Info rm ariv , d osa r2,e69 , vb l. l ,f. 101 -1@ 1.1550 . "Tran.5nisrria Cre:~ti(tcf:, an I (1 94 2 ), IiI. i - z , p. 24; "BQR", an LX . (1942), p, 140;"Curentul" , an XlV, nr. 4869 si 4893 , din " tespeotiv 29 septemorie 194,\; "UniversuJ"., an LVrq ,nr. 242 ~i 264, din 7, respectiv 2.9 septembrie 194t A se vedea ~iNic;olae Pepovieiu, Lespezi de.altar tn s tu jba Bisericii si a neamului lagranuade vest a fillii, Beius, 1'942, p. 14-4-147. rOt inaceasra problema, a se vedea laAdri:an Nicplae Peteu, M( iS lY i"n ,ea O f todO j ;d R, (; ,m_ana :f f/ .. 'T ra {l si ji st ri a,in .Dosarele Istoriei", an VII (2602), Dr. 11 (75), p. 17-25~

 • 5/9/2018 Ep Nicolae Popovici

  3/16

  MARTlRl PENTRUHRIS1'OS, DIN ROMJ.MA, !N PER.[OADA REGIMULUl COMUN1ST 567

  Vasile al Timisoarei si Veniamin alCaransebesuluicare se va desfasura peteritoriile dezrobite de eomnnism ale,Basarabiei si Transnistrici.Intre 2-27septembrie 19411551.In legatura eu aceste, momente, mai precizam c a episcopul Popovic} aparticipat Ia sfintirea bisericii Sf! Dumitru din Sucleia, in duminica zilei de,21 septembrie 1941, care a avut un mare ecou inepoca, Episcopul nostrua slujit aici filiUuride NicolaeBalan, mitropolitul Ardealului, Vasile Lazit-rescu, episcopul Timisoarei, Grigorie Leu, episcopul Husilor, PartenieCiopron,episcopul Armatei, arhimandritul mitrofor Iuliu Scriban, sefulmisiunii romanesti de peste Nistru si 1d preoti, in prezenta lui GheorgheAlexianu, guvernatorul Transnistriei, Ion D. Sandu, ministru secretar destat la Culte, generalul Nicolae Ghinararu, prefectulsi primarul Tiraspo-Iului, ofiteri rornani si germani, poporul din imptejurimi, raspunsurile fiind'date de corul catedralei din Tig:hina1552. Relatarea acestui moment este.deosebit de importanta, deoarece eeoul pe care l-aavut.in epoca avea s acontribute mult 13.imaginea negativa a fostilor misionari din Transnistria,in timpul regimului politic de dupa 23 august Episcopii participanti laaceasta mare. slujba aveau s a fie destituiti de regimul comunist, unul dinmotive fiind.participarea .,I?lrazboiul antisovietic initiat de Ion Antonescu",lotre 10 iulie- 1 august 1942, episoopul Nicolae Popovici de Oradeaa mai efectuat 0 vizita pastorals In Trananistria, fiind insotit de protopopulAurel Muset, preotul militar Ion Croitoru, preotul profesor Cotnel Sava ~idiaeonul Aurel Daraban, secretar eparhial, Ierarhul ardealeana vizitat si aoficiat slujbe la 0 serie de biserici refacu te - de romani; afacut panihide lacatedrala din Odesa in memoria celor ucisi in atentatul din 21 octombrie1941 ,.i la cimitirul dill.Valea Dalnicului- Vacarjani ,$ i la Beresani ; a vizitat31 unit.ati militaresi 20 spitale de campanie, undea rostit rugaciuni d e vin-decare, incurajand riinitii;a sfintit bisericile din Jura si Popencu (jud,Rabnita); a asistat la Congresul srudentilor moldoveni din Transnis tria ,tinut la Tiraspol, $1a raspuns invitatiei , ,$col i i de culturaromaneasca pen-tru invatatorii moldoveni", din acelasi oras, unde a rostit dona diseursuri:.Raportul dintrestiinta si credinta" '$ i "CrezuI nostru national", A Impaqit12000 Gaqi de rugaciuni si tot aditea iconite1553,

  1551. "Trrin .sn is / ria" , nr. 1 . 0 din 29septembrie $i nr, l l,din 6 octombrie 1941; "TelegrajUtRoman",'an 90 (1941), nr; 1, p, 2; ..Transnistria Crestind", loc. cit,; N, Popoviciu, Lespesi. "lac. cit,. 1552, "TransnistriYJ Cre$tirrli", an I (1942), ur, 3-4, p. 85; .Transnistria", a n II, nr, 51-52, din30 tulie 1942; 'IILegea romdneascii" ian XX, nr, 15, 17, 18-19, 22, 23, din I august; 1 septernbrie,15 septembrie, 15noiembrie, J decembrie 1942,]553, C[ornel] S[ava], PS Sa Epi8copu.l nostru Nicolae.in mijlocul ostasilor de pe frontul dinCeh?;lslov.aci4;10 ;,LegeaRoiiianescli", .an XXVII, nr, 13-14, 1-15 julie 19A5, p, 107~109', . .

 • 5/9/2018 Ep Nicolae Popovici

  4/16

  568 MARTJRl PEf/TRU HRISrOS, DINROMi.NlA. TN PERlOAJ)A REGIMULU,lCOMUNIST. Dupa schimbarea politics de la 23 august 1944, episcopal NicolaePopovici i~iva indemna cred inc iosii s_afieroage pentru Incheierea grabnicaa pacii. Totodata, el incuraja pe soldatii romani de pe front s a lupte pentrueliberareatarii, fiind permanent in mij locu l lor. Un exemplu conere t inacest sens ilconstituie vizita lui inmijlocul soldatilor romani aflati 'inCehoslovacia.rin perioada 4 mai ~ 3 iunie 1945. inoepand GU VinereaPatimilor, impreuna cu preotul Cornel Sava si diaconul Corne l Mega, epis-copul Nicolas a fost inmijlocul soldatilor romani aflati pefrontul de vest.Chiriarhul oradean s-a aflat timp de patru sapt i ' imfur i in mijlocul soldarilordin cele dona armate romano dintre Pystiany, Praga $i Brno, unde a tinutpeste 44 predici ocazionale, a vizitat7 spitale de campanie ~ia oficiat pest}32 servicii religioase publiceJ554. Slujba Invierii a savar~it-oin satul.Svetnov (Moravia), impreuna eu preotul Cornel Sava, preoral rnilitar IonCroitoru $1diaconul Cornel Mega, in dimineata zilei de 13 mai 1945-,cuparticiparea Cornandamentului Corpului 2 Armata a ostasilor romanisielocalnicilor, impresionati de solemnitatea ceremoniei religioase orto-dQxe1555.

  Dupa reluarea relatiilor dintre Biserica Ortodoxa Rom5jlil ~i eea aRusieicepiscopul Nicolae Popovici a fest implieat ill stabilirea unor COil-tacte cu patriarhul.Alexei I al Moscove i , Astfel.jn perioada 23 octombrie-6 noiembrie 1946, alaturi de patriarhul Nicedim Munteanu episcopulJustinian Marinasi preotii Ioan Vasca si Mihail Madan, a.fost intr-o vizitalaMoscova si Kiev1556.lpaceea$i directie, episcopal Nicolae Popovici vafi unu l .dintre In8oti~toriipatriarhului Alexei I al Moscovei, atunei cand, in perioada 29 mai-12iunie 1947, a vizitat Romania in fruntea unei delegatii a Biserieii Ortodoxea Rusiei, A fost alaturi de patriarhul moscovit la Ungheni, Bucuresti,Curtea de Arges, Cluj Napoca, Sibiu, Bacia, Timisoara, Sueeava si Iasi,Activitatea sa, depusa eu multa responsabilitate, iIi problema relatiilorell Biserica Rusiei :11va repune 'in rolul de consultant al comisiei, care tre-buia s a pregateasca lucrarile