23
EPP V 3 rd grading Date: ____________ I. LAYUNIN: 1. Makapagplano ng isang nursery II. PAKSA: Pag-aayos ng Tahanan Sanggunian: ELC, A2.2.2.3 pah.6 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Kagamitan: larawan ng maayos na tahanan III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang talatakdaan? Kailangan bang gumawa nito? 2. Pagganyak: Marami ang kasangkapan sa bahay tulad ng nasa larawan. Alin sa mga ito ang mayroon sa bahay ninyo? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Gawain: Iayos ang mga kasangkapan sa H.E. 1. Ano-anong kasangkapan ang inyong nilipat? Saan? 2. Saan dapat ilagay ang sofa? 3. Paano ito naayos sa sala? 2. Pagtatalakay: Upang isaayos ang malalaking kasangkapan bago ang mga maliliit iayos ito sa tamang lugar. 3. Paglalahat: Ano ang inyong ginagawa sa inalis mong kasangkapan? Bakit mo inilipat? 4. Paglalapat: Saan dapat iaayos and dresser? Bakit? Pag-aayos ng mga kasangkapan sa H.E. Bldg. silid-aralan IV. PAGTATAYA:

Epp v 3rd grading

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Epp v 3rd grading

EPP V3rd grading

Date: ____________

I. LAYUNIN:1. Makapagplano ng isang nursery

II. PAKSA: Pag-aayos ng TahananSanggunian: ELC, A2.2.2.3 pah.6

Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5Kagamitan: larawan ng maayos na tahanan

III. PAMAMARAAN:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Ano ang talatakdaan? Kailangan bang gumawa nito?

2. Pagganyak:Marami ang kasangkapan sa bahay tulad ng nasa larawan. Alin sa mga ito ang mayroon

sa bahay ninyo?

B. Panlinang na Gawain:1. Paglalahad:

Gawain: Iayos ang mga kasangkapan sa H.E.1. Ano-anong kasangkapan ang inyong nilipat? Saan?2. Saan dapat ilagay ang sofa?3. Paano ito naayos sa sala?

2. Pagtatalakay:Upang isaayos ang malalaking kasangkapan bago ang mga maliliit iayos ito sa tamang

lugar.

3. Paglalahat:Ano ang inyong ginagawa sa inalis mong kasangkapan? Bakit mo inilipat?

4. Paglalapat:Saan dapat iaayos and dresser? Bakit?Pag-aayos ng mga kasangkapan sa H.E. Bldg. silid-aralan

IV. PAGTATAYA:Sabihin kung tama o mali1. Ang kama ay dapat nasa gitna ng silid tulugan.2. Ang aparador ay iayos ng pahalang sa sulok ng silid.3. Iaayos ang malalaki bago ang maliliit na kasangkapan.4. Ilagay ang mga kasangkapan sa lugar na dapat paggamitan.5. Kasangkapan maliliit ang bagay sa malaking silid.

V. TAKDANG-ARALIN:

Page 2: Epp v 3rd grading

Isulat sa kuwaderno ang mga kasangkapan sa bawat bahagi ng tahanan. Paramihan pero tiyakin sa lugar na iyon dapat iayos.

Page 3: Epp v 3rd grading

EPP V

Date: ______________

I. Layunin: Nakasusunod sa talatakdaan ng mga gawain at sa panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan.

II. Paksa: Pagsunod sa Talatakdaan ng GawainSanggunian: ELC, A2.2.2.4 pah.6

Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5Kagamitan: larawan ng mag-anak na nagtutulungan sa pagpapaganda ng tahanan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Ano ang nakasulat sa talatakdaan.Basahin ang ginawang talatakdaan, karaniwan anu-ano ang magkasunod-sunod na gawa

sa talatakdaan.

2. Pagganyak:Anu-ano ang gawaing bahay ang palagian ninyong ginagawa?

B. Panlinang na Gawain:1. Paglalahad:

Pagpapakita ng halimbawa ng talatakdaan.Pagtatanong:

Nasusunod ba ang ginagawang talatakdaan?Kulang o sobra ang palugit na oras?Pantay-pantay ba ang pakikilahok ng mag-anak sa mga gawaing bahay?Ano ang dapat gawin sa ginamit na kasangkapan para maiwasan ang aksidente.

2. Pagtatalakay:Isaayos ang talatakdaan upang maiwasan ang suliranin sa paggawa makasunod sa

panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan.a. Paano nililigpit ang pinagtrabahuhan.b. Ano ang maaaring bunga ng kababuyan sa paggawa

3. Paglalahat:Ang talatakdaan ay bagay sa pangkalusugan at pangkaligtasang paggawa. Paano ligpitin

ang mga may talim? Bakit mo inilipat?

4. Paglalapat:Pumili ng gawain at ipakita kung ito ay matapos sa oras. Masusunod sa tuntuning

pangkalusugan/pangkaligtasan.

IV. Pagtataya:Sagutin ng tama o mali.1. Nasunod ba ang pangkat ang oras na nakatakda sa paggawa?2. Sa pagsunod sa talatakdaan maari bang iliban ang ibang gawain?3. Gawain pahapyaw ang paggawa ng gawain.4. Piliin lamang ang nais gawin sa talatakdaan.

Page 4: Epp v 3rd grading

5. Para masunod ang nakatakdang gawa mag-overtime na lang.

V. Takdang-Aralin:Ipakita sa magulang ang ginagawang talatakdaan at ipaalam kung naganap ito ng bata.

Page 5: Epp v 3rd grading

EPP V

Date: _____________

I. Layunin: Nakagagawa ng kagamitang pantahanan tungo sa pagpapaganda sa pag-aayos ng tahanan sa

mahusay at matipid na pamamaraan

II. Paksa: Paggawa ng Kagamitang PantahananSanggunian: ELC, A2.2.2.5 pah.6

Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5Kagamitan: Mga retasong tela, sewing box

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Anu-ano ang mga uri ng palamuti na makikita sa ating tahanan?Anu-ano ang nilalaman ng sewing box?

2. Paghawan ng balakid:Centerpiece, retaso, palamuti

3. Pagganyak:Pagpapakita ng center piece. Ano ang gamit nito? Saan ito karaniwang inilalagay?Alin sa palagay ninyo ang maganda na, mura pa ang halaga?

B. Panlinang na Gawain:1. Paglalahad:

Pagpapakitang turo ng hakbang sa paggawa ng centerpiece na yari sa retaso. Ipaliwanag ang bawat hakbang.

2. Pagtatalakay:Pag-usapan ang gawa ng bata.Naguhitan ba at nailapat ang pardon sa retaso?Naglagay ba ng pataas o palugit para sa tupi?

3. Paglalahat:Anu-ano ang mga hakbang ng paggawa ng centerpiece?

4. Paglalapat:Pagbalik pakitang gawa ng mga bata. Pagsubaybay ng guro.

IV. Pagtataya:Iskor sa Pagmamarka ng Gawain

Mga Pamantayan Oo Bahagya Hindi1. Naihanda ko ba kaagad ang mga materyales at kagamitan bago

ako magsimulang gumawa?2. Nasunod ko ba ng wasto at maayos ang bawat hakbang ng

gawain?3. Nagpamalas ba ako ng kasiyahan at kasiglahan sa paggawa?

Page 6: Epp v 3rd grading

V. Takdang-Aralin:Ipagpatuloy sa bahay ang hindi natapos na proyekto.

Page 7: Epp v 3rd grading

EPP V

Date: _____________

I. Layunin: Natutukoy ang gawaing makapagpapabuti ng kapaligiran

II. Paksa: Gawaing Makapagpapabuti ng KapaligiranSanggunian: ELC, A2.2.3.1 pah.6

Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5Kagamitan: Larawan ng tahanan at pamayanan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Anu-ano ang iba’t ibang uri ng polusyon? Magbigay ng halimbawa.

2. Pagganyak:Pagmasdan ninyo ang kapaligiran, katulad ba ito nang lugar sa lungsod?

B. Panlinang na Gawain:1. Paglalahad:

Bakit amy polusyon sa ating lugar? Ano ang nagiging sanhi nito?

2. Pagtatalakay:Pagkakaroon ng “panel discussion” tungkol sa kahalagahan ng

I - basurahan/basuraII - paglilinis ng kapaligiranIII - paghahalaman/pagtatanimIV - pinagdadaluyan ng tubig o kanalV - pagbabakod

3. Paglalahat:Anu-ano ang magagawa ng batang katulad mo upang mapabuti ang kapaligiran?

4. Paglalapat:Pagsasabi ng ginagawang pagtutulungan upang mapabuti ang kapaligiran.

IV. Pagtataya:Piliin ang titik ng wastong sagot.

1. _________ ay may tungkuling panatilihin ang kalinisan at kagandahan ng kapaligiran.a. anak b. kapitbahay c. lahat

2. Ang nakakalat na basura ay dinadapuan ng mga langaw na nagdadala ng ____________.a. iba’t ibang uri ng sakit b. kalusugan c. kalinisan.

3. Ilagay ang basurang _____________ sa harap ng bakuran.a. may pangalan b. may takip c. mamahalin

V. Takdang-Aralin:Tumulong sa pagpapanatili ng kapaligiran.

Page 8: Epp v 3rd grading

EPP V

Date: _____________

I. Layunin: Natatalakay ang iba’t ibang paraan ng pagtulong sa mga kapitbahay upang mapabuti ang

kapaligiran.

II. Paksa: Paraan ng Pagtulong sa KapitbahaySanggunian: ELC, A2.2.3.2 pah.7

Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5Kagamitan: Larawan ng kapaligiran na may nagtutulungan sa paggawa.

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Pagpapaktia ng larawan ng isang magandang kaugaliang Pilipino na dapat paunlarin at

palaganapin.

B. Panlinang na Gawain:1. Paglalahad:

Sinu-sino ang inyong kapitbahay? Kaibigan ba ninyo sila?

2. Pagtalakay:Pagbibigay ng sitwasyon/role playing tungkol sa pagmamahalan at pagdadamayan ng

mga magkakapitbahay.- madaling pangangailangan/pag-alok ng tulong sa bagong lipat na kapitbahay.- pagbibigay ng impormasyon tungkol sa pamayanan- pagtulong sa paglilinis at pag-aayos ng kapaligiran

3. Paglalahat:Bakit dapat nating tulungan sa iba’t ibang paraan an gating kapitbahay upang mapabuti

ang kapaligiran.

4. Paglalapat:Paano mapapanatili ang kagandahan at kalinisan ng kapaligiran.Magbigay ng ilang gawaing maaaring pagtulung-tulungan ng mga magkakapitbahay.

IV. Pagtataya:Lagyan ng tsek () ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapabuti ng kapaligiran at

pagsasamahan ng magkakapitbahay at ekis ( x ) naman ang hindi.______ 1. Pagtatambak ng basura sa lugar ng kapitbahay.______ 2. Pakikipagdaldalan tungkol sa mga bisyo ng kapitbahay.______ 3. Pagtulong sa pag-aalis ng bara sa kanal at pinagdadaluyan ng tubig.

V. Takdang-Aralin:Anu-ano ang maaaring gawin ng isang mag-anak upang mapagbuti ang pakikitungo nila sa

kapitbahay?

Page 9: Epp v 3rd grading

EPP V

Date: _____________

I. Layunin: Naipapakita ang kusang loob na pakikipagtulungan sa mga kapitbahay upang mapabuti ang

kapaligiran.

II. Paksa: Kusang loob na Pakikipagtulungan sa mga Kapitbahay.Sanggunian: ELC, A2.2.3.3 pah.7

Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5Kagamitan: Larawan/pamayanan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Nakapaglinis na ba kayo ng inyong kapaligiran?Magbigay ng isinagawang pagpapabuti at kapaligiran?

2. Pagganyak:Sino ang unang nakatutulong sa mag-anak kapag may madaling pangangailangan?

B. Panlinang na Gawain:1. Paglalahad:

Pagmamasid sa paligid ng paaralan.Suriin kung may isinagawa ang magkakapitbahay upang maisaayos at malinis ang

kapaligiran.

2. Pagtatalakay:Pag-isa-isa sa dapat na gawain ang magkakapitbahay upang mapabuti ang kapaligiran.

I - Kalinisan ng basura/basurahanII - Paggawa ng comfort pitIII - Paglilinis ng kanalIV - Pagtatanim

3. Paglalahat:Paano mo ipinakikita sa inyong kapitbahay ang pagmamalasakit at pagtulong sa kanila

uapng mapabuti ang kapaligiran?

4. Paglalapat:Bakit mahalagang ipakita natin ang pakikipagtulungan sa mga kapitbahay sa

pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran?

IV. Pagtataya:Paano mo naipakikita nag lusang-loob na pakikipagtulungan sa kapitbahay?Sagutin ang tseklis kung naisasagawa ang sumusunod.

Pamantayan Oo Hindi1. Nailagay ba ang basurahang may takip sa harap ng bakuran?2. Nakagawa ban g comfort pit?3. Natiyak ba na walang nakabarang basura sa kanal?

Page 10: Epp v 3rd grading

4. Nakapagtanim ba ng puno at halamang gulay sa bakanteng lote?.

V. Takdang-Aralin:Ipagpatuloy ang wastong pakikitungo sa kapitbahay upang mapabuti ang kapaligiran. Isagawa ito

nang may kusangloob.

Page 11: Epp v 3rd grading

EPP V

Date: _____________

I. Layunin: Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagbabalak ng pagkain

II. Paksa: Pagbabalak ng pagkainSanggunian: ELC, A2.2.4.2 pah.7

Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5Kagamitan: tala ng mga pagkain, huwaran ng pagkain, mga larawan ng pagkain o tsart

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Anu-ano ang mga pagkaing kailangan n gating katawan?

2. Paghawan ng balakid:Menu-tala ng mga pagkainMeal pattern huwaran ng pagkain

3. Pagganayak:- Ipakita ang halimbawa ng huwaran ng pagkain na karaniwang idinudulot sa agahan,

pananghalian at hapunan.- Anu-ano ang mga pagkaing nakikita ninyo?

B. Panlinang na Gawain:1. Paglalahad:

Ipakilala ang mga kagamitan sa pagbabalak- huwaran ng mga pagkain o meal pattern- halimbawa ng menu- tsart ng mga pagkain

2. Pagsusuri/Pagtatalakay:Naisaalang-alang ba ninyo ang mga salik na pagbabalak ng pagkain? Paano?

3. Paglalahat:Ano an gating gagamiting gabay kapag nagbabalak ng pagkain upang matiyak na lahat ng

pangangailangan ng baat kasapi ng mag-anak ay matugunan?

4. Paglalapat:Gumawa ng pagbabalak ng pagkain at sa tulong ng guro para sa agahan pananghalian at

hapunan. Gamitin ang huwaran ng pagkain.

IV. Pagtataya:Bigyang halaga ang paggamit ng kaalamang napag-aralan sa pamamagitan ng tseklis.

Iskor-kard Oo Bahagya Hindi1. Mura ba at napapanahon ang mga pagkain na nakalista sa

tala ng pagkain.2. Madali bang ihanda ang mga putahe.

Page 12: Epp v 3rd grading

3. Maayos ba ang kumbinasyon ng mga putaheng inihain?

V. Takdang-Aralin:Sumipi ng mga nakahandang panlingguhang tala ng pagkain sa mga magasin o diyaryo. Suriin

kung sapat na sustansiya at maayos ang pagkakahanda ng tala.

Page 13: Epp v 3rd grading

EPP V

Date: _____________

I. Layunin: Nakapagbalak ng masustansiya, mura at sapat na pagkain para sa mag-anak.

II. Paksa: Pagbabalak ng Masustansiya, Mura at Sapat na Pagkain ng Mag-anakSanggunian: ELC, A2.2.4.2 pah.7 BEC B.8.5 d.68

Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5Kagamitan: Hulmahan ng Pagkain (meal pattern)

Talaan ng Pagkain (menu)3 – pangkat ng pagkain

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Anu-ano ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagbabalak ng pagkain?

2. Pagganyak:Ipasalaysay sa mga bata ang kanilang kuru-kuro o karanasan sa pagpaplano o pagbabalak

ng pagkain sa kanilang mag-anak.

B. Panlinang na Gawain:1. Paglalahad:

a. Ipakita ng guro ang mga kagamitan/gabay sa pagbabalak ng masustansiya, mura at sapat na pagkain tulad ng.- Hulmahan ng Pagkain o Meal Pattern- Halimbawa ng mga Menu o nilutong Pagkain- Pangkat ng Pagkain

2. Pagsusuri/Pagtatalakay:Ano ang kaibahan ng hulwaran sa Agahan at sa tanghalian o hapunan?Makakuha ba ang sustansiya na kaibigan n gating katawan?

3. Paglalahat:Anu-ano ang dapat tandaan sa pagbabalak ng pagkain? Kung mahusay ang pagbabalak ng

pagkain, ano ang naibibigay nito sa mag-anak?

4. Paglalapat:Papagbalakin ang mga bata ng masustansiya, mura, sapat at napapanahon na pagkain para

sa agahan o almusal.

IV. Pagtataya:Magbalak ng pagkain o menu para sa hapunan. Bigyang halaga ang kaalaman o kasanayang

napag-aralan sa pamamagitan ng iskor kard.Iskor-kard Oo Bahagya Hindi

1. Mura ba at napapanahon ang mga pagkain na nakalista sa tala ng pagkain.2. Madali bang ihanda ang mga putahe.3. Maayos ba ang kumbinasyon ng mga napiling sangkap para sa

Page 14: Epp v 3rd grading

putaheng inihain ng bawat pangkat.

V. Takdang-Aralin:Magbalak ng talaan ng pagkain para sa buong mag-anak para sa isang lingo.

Page 15: Epp v 3rd grading

EPP V

Date: _____________

I. Layunin: Naisasawa ang wastong paraan ng pamimili

II. Paksa: Wastong Pamamaraan ng PamimiliSanggunian: ELC, A2.2.4.1 pah.7 BEC. B.8.3 pd.68

Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5Kagamitan: larawan ng namimili sa palengke

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Paano makapagbalak ng mura ngunit masusustansiyang pagkain?

2. Pagganyak:Saan kaya kumukuha ng mga sangkap na kailangan sa pagluluto ng pagkain? Nakapunta

na ba kayo sa palengke, groserya sa supermarket?Anong paghahanda ang dapat gawin upang mapadali ang inyong pamimili?

B. Panlinang na Gawain:1. Paglalahad:

Magpakita ng mga pagkaing sariwa o mataas ang uri. Pag-uusap ang mga katangian ng bawat isa at iba pang tuntunin at paala-ala sa pamimili.

2. Pagtatalakay:Anu-ano ang mga dapat tandaan sa pamimili ng pagkaing sariwa gaya ng isda, karne ng

baboy, baka at manok, mga gulay, prutas at iba pang uri ng pagkain?

3. Paglalahat:Anu-ano ang dapat tandaan sa pamimili ng mga pagkaing sariwa at iba pang mataas na

uri ng pagkain?

4. Paglalapat:Pangkatin ang mga bata sa tatlo. Papaghandain ng dula-dulaan tungkol sa wastong paraan

sa pamimili.

IV. Pagtataya:Punan ang patlang nang tamang sagot.

1. Gumawa muna ng _______________ bago mamalengke.2. Bumili ng pagkaing ________________ upang makatipid.3. Ang sariwang karne ng baboy ay _____________ ang laman.

V. Takdang-Aralin:Gumawa ng listahan o talaan ng mga pagkaing bibilhin ng inyong Nanay para sa kinabukasang

pangangailangan.

Page 16: Epp v 3rd grading

EPP V

Date: _____________

I. Layunin: Nakasusunod sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahanda at pagliligpit

ng mga kagamitang ginamit.

II. Paksa: Mga panuntunang Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Paghahanda at Pagliligpit ng mga Kagamitang Ginamit.

Sanggunian: BEC B. 8.4 d.68Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5

Kagamitan: larawan ng kasangkapan at kagamitan sa pagluluto

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Anu-ano ang mga paraan ng pamimili?

2. Pagganyak:Ano ang inihandang pagkain ng nanay mo kaninang umaga?Alam mo ba kung paano niya ito ginagawa o hinhanda?

B. Panlinang na Gawain:1. Paglalahad:

Pagtatalakay sa wastong paraan ng paggawa upang maging mabilis ang paghahanda ng pagkain.

2. Pagtatalakay:Pag-uulat ng apat na pangkat sa mga gawaing kamay na dapat malaman. Pagpapakitang gawa ng guro habang nagsasanay ang bawat pangkat.

3. Paglalahat:Kailangang gamitin ang wastong kagamitan, kasangkapan, sundin ang kasanayan,

gawaing pangkaligtasan at pangkaligtasan sa paghahanda ng pagkain nang may kasiyahan.

4. Paglalapat:Pagsasagawa ng mga wastong paraan ng paghahanda ng pagkain.

IV. Pagtataya:Gamitin ang tseklis sa paghahanda ng pagkain. Lagyan ng tsek () ang hanay na sinunod?

Tseklis sa Paghahanda ng PagkainMga Kaugalian Oo Hindi

1. Inalis ko ang aking relos at alahas.2. Naghugas ako ng kamay bago ko hinawakan ang pagkain.3. Nagdala ako ng kumpletong kagamitan na kailangan sa

paghahanda ng pagkain.4. Hinuhugasan ko ang mga kagamitan bago ko sinisimulan ang

gawain.

Page 17: Epp v 3rd grading

V. Takdang-Aralin:1. Sundin ang wasto at matipid na paraan ng paghahanda ng pagkain.2. Magdala ng lulutuin ang bawat pangkat.

Page 18: Epp v 3rd grading

EPP V

Date: _____________

I. Layunin: Nakapagdudulot ng pagkain sa buong mag-anak sa wastong paraan at may kasiyahan.

II. Paksa: Pagdudulot ng PagkainSanggunian: ELC, A2.2.4.5 pah.8

Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5Kagamitan: larawan ng kagamitan sa pagdudulot ng pagkain

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Anu-ano ang wastong pamamaraan sa paghahanda ng pagkain?

2. Pagganyak:Magpakita ng larawan ng hapag-kainan na nakaayos. Ipalarawan ito sa mga bata.

B. Panlinang na Gawain:1. Paglalahad:

Ipakita ang mga kagamitan sa pagdudulot ng pagkain.Isagawa ang aktuwal na mga hakbang sa pagdudulot ng pagkain sa hapag-kainan.Pangkatang Gawain

Pangkat I - Istilong PampamilyaPangkat II - Buffet o Bupey o ImpormalPangkat III - Russian o Pormal

2. Pagtatalakay:Pagsasagawa ng bawat pangkat sa pagsubaybay ng guro.Isa-isahin ang gawaing pangkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa.

3. Paglalahat:Tiyakin na maayos at maganda ang paglalagay at pagdudulot ng pagkain.Sa bawat okasyon gamitin ang iba’t ibang paraan ng pagdudulot ng pagkain.

4. Paglalapat:Paano idudulot ang buffet, formal at pampamilya?

IV. Pagtataya:Gamitin ang iskor kard sa paggawa.

Mga Kaugalian Oo Hindi1. Kumpleto ba ang mga kagamitan na kailangan sa pagluluto.2. Malinis at maingat ba ang pagkatuto sa mga sangkap ng pagkain.3. Wasto ba ang pagkakasunud-sunod ng pagluluto sa mga putahe?4. Natapos ba sa sapat na panahon ang pagluluto sa mga putahe?5. Masarap at maganda bang tingnan ang nilutong pagkain?

V. Takdang-Aralin:

Page 19: Epp v 3rd grading

Magsanay sa pagdudulot ng pampamilyang istilo?

EPP V

Date: _____________

I. Layunin: Naipakikita ang kasiyahan sa paggawa paglilinis ng pinaglutuan at ng hapag-kainan ng mgay

kasiyahan.

II. Paksa: Paglilinis ng Pinaglutuan at ng Hapag-KainanSanggunian: BEC. B. 8.8 d.68

Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5Kagamitan: Mga larawang nagpapakita ng wastong pagliligpit paghuhugas ng pinaglutuan at

hapag-kainan.

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Tinatawag ng dalawang bata upang ayusin ang isang cover.

2. Pagganyak:Pagkatapos magluto at kumain ang mag-anak, ano ang gagawin sa pinaglutuan, hapag-

kainan?Sino ang gagawa nito?Naranasan naba ninyong magligpit, maglinis at maghugas ng mga pinaglutuan at

pinagkainan.

B. Panlinang na Gawain:1. Paglalahad:

Pag-aralan ang mga larawan. Anu-ano ang ipinapakita ng bawat isa?Pag-uulat ng isang pangkat sa paglilinis ng pinaglutuan at ikalawang pangkat sa paglilinis

ng hapag-kainan.

2. Pagtalakay:Pagsunud-sunurin ang mga pamamaraan sa pagliligpit at paghuhugas ng mga

pinagkainan.

IV. Pagtataya:Piliin ang titik ng wastong sagot.

1. Huwag ibabagsak ang ulo ng makina sapagkat maaring _____________ ang mga bahagi nito.a. humaba b. lumuwag c. tumibay

2. Punasan ang basahang may __________ upang maalis ang alikabok at himulmol ng sinulid sa makina.

3. ______________ ang makinang matapos gamitin upang hindi ito maalikabukan.a. takpan b. buhatin c. walisan

V. Takdang-Aralin:Magsanay tumapak at magpaandar ng makina.