of 23 /23
EPP V 3 rd grading Date: ____________ I. LAYUNIN: 1. Makapagplano ng isang nursery II. PAKSA: Pag-aayos ng Tahanan Sanggunian: ELC, A2.2.2.3 pah.6 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Kagamitan: larawan ng maayos na tahanan III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang talatakdaan? Kailangan bang gumawa nito? 2. Pagganyak: Marami ang kasangkapan sa bahay tulad ng nasa larawan. Alin sa mga ito ang mayroon sa bahay ninyo? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Gawain: Iayos ang mga kasangkapan sa H.E. 1. Ano-anong kasangkapan ang inyong nilipat? Saan? 2. Saan dapat ilagay ang sofa? 3. Paano ito naayos sa sala? 2. Pagtatalakay: Upang isaayos ang malalaking kasangkapan bago ang mga maliliit iayos ito sa tamang lugar. 3. Paglalahat: Ano ang inyong ginagawa sa inalis mong kasangkapan? Bakit mo inilipat? 4. Paglalapat: Saan dapat iaayos and dresser? Bakit? Pag-aayos ng mga kasangkapan sa H.E. Bldg. silid-aralan IV. PAGTATAYA:

Epp v 3rd grading

Embed Size (px)

Text of Epp v 3rd grading

 1. 1. EPP V 3rd grading Date: ____________ I. LAYUNIN: 1. Makapagplano ng isang nursery II. PAKSA: Pag-aayos ng Tahanan Sanggunian: ELC, A2.2.2.3 pah.6 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Kagamitan: larawan ng maayos na tahanan III.PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang talatakdaan? Kailangan bang gumawa nito? 2. Pagganyak: Marami ang kasangkapan sa bahay tulad ng nasa larawan. Alin sa mga ito ang mayroon sa bahay ninyo? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Gawain: Iayos ang mga kasangkapan sa H.E. 1. Ano-anong kasangkapan ang inyong nilipat? Saan? 2. Saan dapat ilagay ang sofa? 3. Paano ito naayos sa sala? 2. Pagtatalakay: Upang isaayos ang malalaking kasangkapan bago ang mga maliliit iayos ito sa tamang lugar. 3. Paglalahat: Ano ang inyong ginagawa sa inalis mong kasangkapan? Bakit mo inilipat? 4. Paglalapat: Saan dapat iaayos and dresser? Bakit? Pag-aayos ng mga kasangkapan sa H.E. Bldg. silid-aralan IV. PAGTATAYA: Sabihin kung tama o mali 1. Ang kama ay dapat nasa gitna ng silid tulugan. 2. Ang aparador ay iayos ng pahalang sa sulok ng silid. 3. Iaayos ang malalaki bago ang maliliit na kasangkapan. 4. Ilagay ang mga kasangkapan sa lugar na dapat paggamitan. 5. Kasangkapan maliliit ang bagay sa malaking silid. V. TAKDANG-ARALIN: Isulat sa kuwaderno ang mga kasangkapan sa bawat bahagi ng tahanan. Paramihan pero tiyakin sa lugar na iyon dapat iayos.
 2. 2. EPP V Date: ______________ I. Layunin: Nakasusunod sa talatakdaan ng mga gawain at sa panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan. II. Paksa: Pagsunod sa Talatakdaan ng Gawain Sanggunian: ELC, A2.2.2.4 pah.6 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Kagamitan: larawan ng mag-anak na nagtutulungan sa pagpapaganda ng tahanan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang nakasulat sa talatakdaan. Basahin ang ginawang talatakdaan, karaniwan anu-ano ang magkasunod-sunod na gawa sa talatakdaan. 2. Pagganyak: Anu-ano ang gawaing bahay ang palagian ninyong ginagawa? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Pagpapakita ng halimbawa ng talatakdaan. Pagtatanong: Nasusunod ba ang ginagawang talatakdaan? Kulang o sobra ang palugit na oras? Pantay-pantay ba ang pakikilahok ng mag-anak sa mga gawaing bahay? Ano ang dapat gawin sa ginamit na kasangkapan para maiwasan ang aksidente. 2. Pagtatalakay: Isaayos ang talatakdaan upang maiwasan ang suliranin sa paggawa makasunod sa panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan. a. Paano nililigpit ang pinagtrabahuhan. b. Ano ang maaaring bunga ng kababuyan sa paggawa 3. Paglalahat: Ang talatakdaan ay bagay sa pangkalusugan at pangkaligtasang paggawa. Paano ligpitin ang mga may talim? Bakit mo inilipat? 4. Paglalapat: Pumili ng gawain at ipakita kung ito ay matapos sa oras. Masusunod sa tuntuning pangkalusugan/pangkaligtasan. IV. Pagtataya: Sagutin ng tama o mali. 1. Nasunod ba ang pangkat ang oras na nakatakda sa paggawa? 2. Sa pagsunod sa talatakdaan maari bang iliban ang ibang gawain? 3. Gawain pahapyaw ang paggawa ng gawain. 4. Piliin lamang ang nais gawin sa talatakdaan. 5. Para masunod ang nakatakdang gawa mag-overtime na lang.
 3. 3. V. Takdang-Aralin: Ipakita sa magulang ang ginagawang talatakdaan at ipaalam kung naganap ito ng bata.
 4. 4. EPP V Date: _____________ I. Layunin: Nakagagawa ng kagamitang pantahanan tungo sa pagpapaganda sa pag-aayos ng tahanan sa mahusay at matipid na pamamaraan II. Paksa: Paggawa ng Kagamitang Pantahanan Sanggunian: ELC, A2.2.2.5 pah.6 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Kagamitan: Mga retasong tela, sewing box III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga uri ng palamuti na makikita sa ating tahanan? Anu-ano ang nilalaman ng sewing box? 2. Paghawan ng balakid: Centerpiece, retaso, palamuti 3. Pagganyak: Pagpapakita ng center piece. Ano ang gamit nito? Saan ito karaniwang inilalagay? Alin sa palagay ninyo ang maganda na, mura pa ang halaga? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Pagpapakitang turo ng hakbang sa paggawa ng centerpiece na yari sa retaso. Ipaliwanag ang bawat hakbang. 2. Pagtatalakay: Pag-usapan ang gawa ng bata. Naguhitan ba at nailapat ang pardon sa retaso? Naglagay ba ng pataas o palugit para sa tupi? 3. Paglalahat: Anu-ano ang mga hakbang ng paggawa ng centerpiece? 4. Paglalapat: Pagbalik pakitang gawa ng mga bata. Pagsubaybay ng guro. IV. Pagtataya: Iskor sa Pagmamarka ng Gawain Mga Pamantayan Oo Bahagya Hindi 1. Naihanda ko ba kaagad ang mga materyales at kagamitan bago ako magsimulang gumawa? 2. Nasunod ko ba ng wasto at maayos ang bawat hakbang ng gawain? 3. Nagpamalas ba ako ng kasiyahan at kasiglahan sa paggawa?
 5. 5. V. Takdang-Aralin: Ipagpatuloy sa bahay ang hindi natapos na proyekto.
 6. 6. EPP V Date: _____________ I. Layunin: Natutukoy ang gawaing makapagpapabuti ng kapaligiran II. Paksa: Gawaing Makapagpapabuti ng Kapaligiran Sanggunian: ELC, A2.2.3.1 pah.6 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Kagamitan: Larawan ng tahanan at pamayanan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang ibat ibang uri ng polusyon? Magbigay ng halimbawa. 2. Pagganyak: Pagmasdan ninyo ang kapaligiran, katulad ba ito nang lugar sa lungsod? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Bakit amy polusyon sa ating lugar? Ano ang nagiging sanhi nito? 2. Pagtatalakay: Pagkakaroon ng panel discussion tungkol sa kahalagahan ng I - basurahan/basura II - paglilinis ng kapaligiran III - paghahalaman/pagtatanim IV - pinagdadaluyan ng tubig o kanal V - pagbabakod 3. Paglalahat: Anu-ano ang magagawa ng batang katulad mo upang mapabuti ang kapaligiran? 4. Paglalapat: Pagsasabi ng ginagawang pagtutulungan upang mapabuti ang kapaligiran. IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng wastong sagot. 1. _________ ay may tungkuling panatilihin ang kalinisan at kagandahan ng kapaligiran. a. anak b. kapitbahay c. lahat 2. Ang nakakalat na basura ay dinadapuan ng mga langaw na nagdadala ng ____________. a. ibat ibang uri ng sakit b. kalusugan c. kalinisan. 3. Ilagay ang basurang _____________ sa harap ng bakuran. a. may pangalan b. may takip c. mamahalin V. Takdang-Aralin: Tumulong sa pagpapanatili ng kapaligiran.
 7. 7. EPP V Date: _____________ I. Layunin: Natatalakay ang ibat ibang paraan ng pagtulong sa mga kapitbahay upang mapabuti ang kapaligiran. II. Paksa: Paraan ng Pagtulong sa Kapitbahay Sanggunian: ELC, A2.2.3.2 pah.7 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Kagamitan: Larawan ng kapaligiran na may nagtutulungan sa paggawa. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Pagpapaktia ng larawan ng isang magandang kaugaliang Pilipino na dapat paunlarin at palaganapin. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Sinu-sino ang inyong kapitbahay? Kaibigan ba ninyo sila? 2. Pagtalakay: Pagbibigay ng sitwasyon/role playing tungkol sa pagmamahalan at pagdadamayan ng mga magkakapitbahay. - madaling pangangailangan/pag-alok ng tulong sa bagong lipat na kapitbahay. - pagbibigay ng impormasyon tungkol sa pamayanan - pagtulong sa paglilinis at pag-aayos ng kapaligiran 3. Paglalahat: Bakit dapat nating tulungan sa ibat ibang paraan an gating kapitbahay upang mapabuti ang kapaligiran. 4. Paglalapat: Paano mapapanatili ang kagandahan at kalinisan ng kapaligiran. Magbigay ng ilang gawaing maaaring pagtulung-tulungan ng mga magkakapitbahay. IV. Pagtataya: Lagyan ng tsek () ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapabuti ng kapaligiran at pagsasamahan ng magkakapitbahay at ekis ( x ) naman ang hindi. ______1. Pagtatambak ng basura sa lugar ng kapitbahay. ______2. Pakikipagdaldalan tungkol sa mga bisyo ng kapitbahay. ______3. Pagtulong sa pag-aalis ng bara sa kanal at pinagdadaluyan ng tubig. V. Takdang-Aralin: Anu-ano ang maaaring gawin ng isang mag-anak upang mapagbuti ang pakikitungo nila sa kapitbahay?
 8. 8. EPP V Date: _____________ I. Layunin: Naipapakita ang kusang loob na pakikipagtulungan sa mga kapitbahay upang mapabuti ang kapaligiran. II. Paksa: Kusang loob na Pakikipagtulungan sa mga Kapitbahay. Sanggunian: ELC, A2.2.3.3 pah.7 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Kagamitan: Larawan/pamayanan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Nakapaglinis na ba kayo ng inyong kapaligiran? Magbigay ng isinagawang pagpapabuti at kapaligiran? 2. Pagganyak: Sino ang unang nakatutulong sa mag-anak kapag may madaling pangangailangan? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Pagmamasid sa paligid ng paaralan. Suriin kung may isinagawa ang magkakapitbahay upang maisaayos at malinis ang kapaligiran. 2. Pagtatalakay: Pag-isa-isa sa dapat na gawain ang magkakapitbahay upang mapabuti ang kapaligiran. I - Kalinisan ng basura/basurahan II - Paggawa ng comfort pit III - Paglilinis ng kanal IV - Pagtatanim 3. Paglalahat: Paano mo ipinakikita sa inyong kapitbahay ang pagmamalasakit at pagtulong sa kanila uapng mapabuti ang kapaligiran? 4. Paglalapat: Bakit mahalagang ipakita natin ang pakikipagtulungan sa mga kapitbahay sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran? IV. Pagtataya: Paano mo naipakikita nag lusang-loob na pakikipagtulungan sa kapitbahay? Sagutin ang tseklis kung naisasagawa ang sumusunod. Pamantayan Oo Hindi 1. Nailagay ba ang basurahang may takip sa harap ng bakuran? 2. Nakagawa ban g comfort pit? 3. Natiyak ba na walang nakabarang basura sa kanal? 4. Nakapagtanim ba ng puno at halamang gulay sa bakanteng lote?.
 9. 9. V. Takdang-Aralin: Ipagpatuloy ang wastong pakikitungo sa kapitbahay upang mapabuti ang kapaligiran. Isagawa ito nang may kusangloob.
 10. 10. EPP V Date: _____________ I. Layunin: Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagbabalak ng pagkain II. Paksa: Pagbabalak ng pagkain Sanggunian: ELC, A2.2.4.2 pah.7 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Kagamitan: tala ng mga pagkain, huwaran ng pagkain, mga larawan ng pagkain o tsart III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga pagkaing kailangan n gating katawan? 2. Paghawan ng balakid: Menu-tala ng mga pagkain Meal pattern huwaran ng pagkain 3. Pagganayak: - Ipakita ang halimbawa ng huwaran ng pagkain na karaniwang idinudulot sa agahan, pananghalian at hapunan. - Anu-ano ang mga pagkaing nakikita ninyo? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Ipakilala ang mga kagamitan sa pagbabalak - huwaran ng mga pagkain o meal pattern - halimbawa ng menu - tsart ng mga pagkain 2. Pagsusuri/Pagtatalakay: Naisaalang-alang ba ninyo ang mga salik na pagbabalak ng pagkain? Paano? 3. Paglalahat: Ano an gating gagamiting gabay kapag nagbabalak ng pagkain upang matiyak na lahat ng pangangailangan ng baat kasapi ng mag-anak ay matugunan? 4. Paglalapat: Gumawa ng pagbabalak ng pagkain at sa tulong ng guro para sa agahan pananghalian at hapunan. Gamitin ang huwaran ng pagkain. IV. Pagtataya: Bigyang halaga ang paggamit ng kaalamang napag-aralan sa pamamagitan ng tseklis. Iskor-kard Oo Bahagya Hindi 1. Mura ba at napapanahon ang mga pagkain na nakalista sa tala ng pagkain. 2. Madali bang ihanda ang mga putahe. 3. Maayos ba ang kumbinasyon ng mga putaheng inihain?
 11. 11. V. Takdang-Aralin: Sumipi ng mga nakahandang panlingguhang tala ng pagkain sa mga magasin o diyaryo. Suriin kung sapat na sustansiya at maayos ang pagkakahanda ng tala.
 12. 12. EPP V Date: _____________ I. Layunin: Nakapagbalak ng masustansiya, mura at sapat na pagkain para sa mag-anak. II. Paksa: Pagbabalak ng Masustansiya, Mura at Sapat na Pagkain ng Mag-anak Sanggunian: ELC, A2.2.4.2 pah.7 BEC B.8.5 d.68 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Kagamitan: Hulmahan ng Pagkain (meal pattern) Talaan ng Pagkain (menu) 3 pangkat ng pagkain III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagbabalak ng pagkain? 2. Pagganyak: Ipasalaysay sa mga bata ang kanilang kuru-kuro o karanasan sa pagpaplano o pagbabalak ng pagkain sa kanilang mag-anak. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: a. Ipakita ng guro ang mga kagamitan/gabay sa pagbabalak ng masustansiya, mura at sapat na pagkain tulad ng. - Hulmahan ng Pagkain o Meal Pattern - Halimbawa ng mga Menu o nilutong Pagkain - Pangkat ng Pagkain 2. Pagsusuri/Pagtatalakay: Ano ang kaibahan ng hulwaran sa Agahan at sa tanghalian o hapunan? Makakuha ba ang sustansiya na kaibigan n gating katawan? 3. Paglalahat: Anu-ano ang dapat tandaan sa pagbabalak ng pagkain? Kung mahusay ang pagbabalak ng pagkain, ano ang naibibigay nito sa mag-anak? 4. Paglalapat: Papagbalakin ang mga bata ng masustansiya, mura, sapat at napapanahon na pagkain para sa agahan o almusal. IV. Pagtataya: Magbalak ng pagkain o menu para sa hapunan. Bigyang halaga ang kaalaman o kasanayang napag-aralan sa pamamagitan ng iskor kard. Iskor-kard Oo Bahagya Hindi 1. Mura ba at napapanahon ang mga pagkain na nakalista sa tala ng pagkain. 2. Madali bang ihanda ang mga putahe. 3. Maayos ba ang kumbinasyon ng mga napiling sangkap para sa putaheng inihain ng bawat pangkat.
 13. 13. V. Takdang-Aralin: Magbalak ng talaan ng pagkain para sa buong mag-anak para sa isang lingo.
 14. 14. EPP V Date: _____________ I. Layunin: Naisasawa ang wastong paraan ng pamimili II. Paksa: Wastong Pamamaraan ng Pamimili Sanggunian: ELC, A2.2.4.1 pah.7 BEC. B.8.3 pd.68 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Kagamitan: larawan ng namimili sa palengke III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano makapagbalak ng mura ngunit masusustansiyang pagkain? 2. Pagganyak: Saan kaya kumukuha ng mga sangkap na kailangan sa pagluluto ng pagkain? Nakapunta na ba kayo sa palengke, groserya sa supermarket? Anong paghahanda ang dapat gawin upang mapadali ang inyong pamimili? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Magpakita ng mga pagkaing sariwa o mataas ang uri. Pag-uusap ang mga katangian ng bawat isa at iba pang tuntunin at paala-ala sa pamimili. 2. Pagtatalakay: Anu-ano ang mga dapat tandaan sa pamimili ng pagkaing sariwa gaya ng isda, karne ng baboy, baka at manok, mga gulay, prutas at iba pang uri ng pagkain? 3. Paglalahat: Anu-ano ang dapat tandaan sa pamimili ng mga pagkaing sariwa at iba pang mataas na uri ng pagkain? 4. Paglalapat: Pangkatin ang mga bata sa tatlo. Papaghandain ng dula-dulaan tungkol sa wastong paraan sa pamimili. IV. Pagtataya: Punan ang patlang nang tamang sagot. 1. Gumawa muna ng _______________ bago mamalengke. 2. Bumili ng pagkaing ________________ upang makatipid. 3. Ang sariwang karne ng baboy ay _____________ ang laman. V. Takdang-Aralin: Gumawa ng listahan o talaan ng mga pagkaing bibilhin ng inyong Nanay para sa kinabukasang pangangailangan.
 15. 15. EPP V Date: _____________ I. Layunin: Nakasusunod sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahanda at pagliligpit ng mga kagamitang ginamit. II. Paksa: Mga panuntunang Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Paghahanda at Pagliligpit ng mga Kagamitang Ginamit. Sanggunian: BEC B. 8.4 d.68 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Kagamitan: larawan ng kasangkapan at kagamitan sa pagluluto III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga paraan ng pamimili? 2. Pagganyak: Ano ang inihandang pagkain ng nanay mo kaninang umaga? Alam mo ba kung paano niya ito ginagawa o hinhanda? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Pagtatalakay sa wastong paraan ng paggawa upang maging mabilis ang paghahanda ng pagkain. 2. Pagtatalakay: Pag-uulat ng apat na pangkat sa mga gawaing kamay na dapat malaman. Pagpapakitang gawa ng guro habang nagsasanay ang bawat pangkat. 3. Paglalahat: Kailangang gamitin ang wastong kagamitan, kasangkapan, sundin ang kasanayan, gawaing pangkaligtasan at pangkaligtasan sa paghahanda ng pagkain nang may kasiyahan. 4. Paglalapat: Pagsasagawa ng mga wastong paraan ng paghahanda ng pagkain. IV. Pagtataya: Gamitin ang tseklis sa paghahanda ng pagkain. Lagyan ng tsek () ang hanay na sinunod? Tseklis sa Paghahanda ng Pagkain Mga Kaugalian Oo Hindi 1. Inalis ko ang aking relos at alahas. 2. Naghugas ako ng kamay bago ko hinawakan ang pagkain. 3. Nagdala ako ng kumpletong kagamitan na kailangan sa paghahanda ng pagkain. 4. Hinuhugasan ko ang mga kagamitan bago ko sinisimulan ang gawain.
 16. 16. V. Takdang-Aralin: 1. Sundin ang wasto at matipid na paraan ng paghahanda ng pagkain. 2. Magdala ng lulutuin ang bawat pangkat.
 17. 17. EPP V Date: _____________ I. Layunin: Nakapagdudulot ng pagkain sa buong mag-anak sa wastong paraan at may kasiyahan. II. Paksa: Pagdudulot ng Pagkain Sanggunian: ELC, A2.2.4.5 pah.8 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Kagamitan: larawan ng kagamitan sa pagdudulot ng pagkain III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang wastong pamamaraan sa paghahanda ng pagkain? 2. Pagganyak: Magpakita ng larawan ng hapag-kainan na nakaayos. Ipalarawan ito sa mga bata. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Ipakita ang mga kagamitan sa pagdudulot ng pagkain. Isagawa ang aktuwal na mga hakbang sa pagdudulot ng pagkain sa hapag-kainan. Pangkatang Gawain Pangkat I - Istilong Pampamilya Pangkat II - Buffet o Bupey o Impormal Pangkat III - Russian o Pormal 2. Pagtatalakay: Pagsasagawa ng bawat pangkat sa pagsubaybay ng guro. Isa-isahin ang gawaing pangkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa. 3. Paglalahat: Tiyakin na maayos at maganda ang paglalagay at pagdudulot ng pagkain. Sa bawat okasyon gamitin ang ibat ibang paraan ng pagdudulot ng pagkain. 4. Paglalapat: Paano idudulot ang buffet, formal at pampamilya? IV. Pagtataya: Gamitin ang iskor kard sa paggawa. Mga Kaugalian Oo Hindi 1. Kumpleto ba ang mga kagamitan na kailangan sa pagluluto. 2. Malinis at maingat ba ang pagkatuto sa mga sangkap ng pagkain. 3. Wasto ba ang pagkakasunud-sunod ng pagluluto sa mga putahe? 4. Natapos ba sa sapat na panahon ang pagluluto sa mga putahe? 5. Masarap at maganda bang tingnan ang nilutong pagkain? V. Takdang-Aralin: Magsanay sa pagdudulot ng pampamilyang istilo?
 18. 18. EPP V Date: _____________ I. Layunin: Naipakikita ang kasiyahan sa paggawa paglilinis ng pinaglutuan at ng hapag-kainan ng mgay kasiyahan. II. Paksa: Paglilinis ng Pinaglutuan at ng Hapag-Kainan Sanggunian: BEC. B. 8.8 d.68 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Kagamitan: Mga larawang nagpapakita ng wastong pagliligpit paghuhugas ng pinaglutuan at hapag-kainan. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Tinatawag ng dalawang bata upang ayusin ang isang cover. 2. Pagganyak: Pagkatapos magluto at kumain ang mag-anak, ano ang gagawin sa pinaglutuan, hapag- kainan? Sino ang gagawa nito? Naranasan naba ninyong magligpit, maglinis at maghugas ng mga pinaglutuan at pinagkainan. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Pag-aralan ang mga larawan. Anu-ano ang ipinapakita ng bawat isa? Pag-uulat ng isang pangkat sa paglilinis ng pinaglutuan at ikalawang pangkat sa paglilinis ng hapag-kainan. 2. Pagtalakay: Pagsunud-sunurin ang mga pamamaraan sa pagliligpit at paghuhugas ng mga pinagkainan. IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng wastong sagot. 1. Huwag ibabagsak ang ulo ng makina sapagkat maaring _____________ ang mga bahagi nito. a. humaba b. lumuwag c. tumibay 2. Punasan ang basahang may __________ upang maalis ang alikabok at himulmol ng sinulid sa makina. 3. ______________ ang makinang matapos gamitin upang hindi ito maalikabukan. a. takpan b. buhatin c. walisan V. Takdang-Aralin: Magsanay tumapak at magpaandar ng makina.