ESAIMEN rbt

Embed Size (px)

Text of ESAIMEN rbt

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  1/30

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

  KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

  PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PISMP)

  AMBILAN JANUARI 2011

  TUGASAN PROJEK PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN

  KEUSAHAWANAN (RBT 3110)

  NAMA NO.K/P

  NURUL AMNI IZZATI BINTI ROSLAN 911028-03-5772

  SARENYAH A/P RAMAN KUTTY 910807-05-5110

  PROGRAM / OPYSEN: RBT/BM/PJ 2

  NAMA PENSYARAH BIMBINGAN: EN.MOHD SHUKOR BIN TAIKEN

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  2/30

  BAHAGIAN A

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  3/30

  1.0 PENGENALAN

  Penyata kewangan akan digunakan oleh pengguna dalaman dan pengguna

  luaran. Kebanyakan pengguna-pengguna ini merupakan pengguna yang berminat untuk

  membuat keputusan berkenaan dengan pelaburan dan kredit seperti pemegang saham,

  pemiutang jangka panjang dan jangka pendek serta bakal pelabur; membuat keputusan

  berkenaan dengan pengurusan seperti pemilik perniagaan; dan juga keputusan

  berkenaan dengan peraturan seperti agensi kerajaan iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri

  dan lain-lain.

  Penyata kewangan (atau laporan kewangan) ialah rekod formal kegiatan-kegiatan

  kewangan sesebuah perniagaan, orang perseorangan, atau entiti-entiti yang lain.

  Penyata kewangan memberikan pandangan keseluruhan keadaan kewangan jangka

  pendek serta jangka panjang bagi sesuatu perniagaan atau orang perseorangan.

  Semua maklumat kewangan perusahaan perniagaan yang disampaikan dengan cara

  berstruktur dan dalam bentuk yang mudah difahami dikenali sebagai penyata

  kewangan. Terdapat empat penyata kewangan yang asas:

  1. Kunci kira-kira: Juga dirujuk sebagai penyata kedudukan atau keadaan

  kewangan, ia melaporkan aset, liabiliti, dan equiti pemilik syarikat pada sesuatu

  masa.

  2. Penyata pendapatan: Juga dirujuk sebagai Penyata Untung Rugi (atau "P&L"),

  ia melaporkan pendapatan, belanja, dan untung pada sesuatu tempoh

  perakaunan. Ini termasuk jualan dan pelbagai belanja yang dikenakan sewaktu

  pemprosesan.

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Kunci_kira-kirahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kunci_kira-kirahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Asethttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Liabiliti_undang-undang&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Equiti_pemilik&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Penyata_pendapatanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Penyata_pendapatanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Penyata_pendapatanhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Equiti_pemilik&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Liabiliti_undang-undang&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Asethttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kunci_kira-kira
 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  4/30

  3. Penyata untung tertahan: Menerangkan perubahan dalam untung tertahan

  syarikat pada sepanjang tempoh pelaporan.

  4. Penyata aliran tunai: Melaporkan kegiatan aliran tunai syarikat, khususnyakegiatan operasi, pelaburan, dan kewangan.

  Bagi perbadanan besar, penyata-penyata itu sering sangat kompleks dan boleh

  merangkumi nota penyata kewangan, serta perbincangan dan analisis pengurusan yang

  meluas. Nota itu biasanya menghuraikan setiap item dalam kunci kira-kira, penyata

  pendapatan, dan penyataan aliran tunai dengan lebih terperinci. Ia dianggap sebagai

  sebahagian penyata kewangan yang penting.

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyata_untung_tertahan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyata_untung_tertahan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyata_aliran_tunai&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyata_aliran_tunai&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nota_penyata_kewangan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyataan_aliran_tunai&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyataan_aliran_tunai&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nota_penyata_kewangan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyata_aliran_tunai&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyata_untung_tertahan&action=edit&redlink=1
 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  5/30

  2.0 TUJUAN ANALISIS PENYATA KEWANGAN

  Analisis yang dilakukan ke atas penyata kewangan adalah bertujuan untuk:

  2.1 Proses membuat keputusan

  Analisis yang dilakukan membolehkan pengguna-pengguna maklumat penyata

  kewangan membuat keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan urusan

  perniagaan. Contohnya:

  Pengguna/ Pihak ygberminat dgn penyata

  kewanganKegunaan

  1. Pemilik/ Pelabur/ Pemegang

  saham/ Pemodal

  Mengetahui prestasi dan pencapaian sykt bagi

  menentukan boleh/ perlu/ terus melabur atau

  tidak dan jumlah pelaburan yang boleh dibuat

  Pastikan wang yang dilabur dapat pulanganmaximum/ memuaskan

  2. Pembekal/ Vendor,

  Pemiutang

  Menilai bahan/ bekalan boleh diberi kelonggaran

  bayaran ansuran/ kredit dan tempohnya

  3. Pihak Pengurusan, J/Odit

  Dlman, ALP

  Menilai prestasi syarikat dan prestasi mereka

  sendiri dalam menguruskan syarikat

  Alat kawalan dalaman

  Panduan untuk merancang sumber kew akan

  datang

  Asas dalam pemberian bonus, kenaikan gaji

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  6/30

  4. Pembiaya/ Bank/ Sykt Kew

  Menentukan jumlah kredit/ pembiayaan yang

  boleh diberi

  5. Agensi/ Kjaan / ROC, LHDN Menentukan jumlah cukai yang perlu dibayar

  6. Kesatuan Sekerja, Pekerja

  Melihat sama ada syarikat dapat untung

  banyak atau tidak asas tuntutan bonus,

  kenaikan gaji

  Berasa selamat dengan kedudukan kew

  syarikat

  7. Pesaing Menentukan strategi pemasaran seperti

  penurunan harga, promosi dsb

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  7/30

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  8/30

  3.0 ANALISIS PENYATA KEWANGAN

  Aset

  Semua harta yang dimiliki oleh perniagaan.

  Terdiri daripada aset semasa dan aset tetap.

  Aset Semasa aset yang mempunyai darjah kecairan yang tinggi dan boleh ditukar

  kepada tunai dalam jangka masa kurang daripada setahun.

  Aset Tetap aset perniagaan yang mempunyai jangkahayat lebih satu tahun.

  Liabiliti

  Semua obligasi yang ditanggung oleh perniagaan. Terdiri daripada liabiliti semasa dan

  liabiliti jangka panjang.

  Liabiliti Semasa- hutang jangka pendek yang ditanggung oleh perniagaan tidak

  melebihi tempoh satu tahun.

  Liabiliti Jangka panjang- pinjaman jangka panjang yang mempunyai tempoh

  melebihi setahun.

  Ekuiti Pemilik

  Merujuk kepada pelaburan yang dilakukan oleh pemilik perniagaan (pemegang saham).

  Tiga item Ekuiti Pemilik:

  i) saham biasa

  ii) premium modal

  iii) pendapatan tertahan.

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  9/30

  Hasil

  Aliran masuk sumber-sumber perniagaan melalui jualan barang niaga atau

  perkhidmatan secara tunai atau kredit.

  Belanja

  Aliran keluar sumber-sumber perniagaan melalui pembelian barang niaga atau

  perkhidmatan secara tunai atau kredit.

  Kunci Kira-Kira

  Dikenali juga sebagai Lembaran Imbangan.

  Memberi gambaran ringkas tentang kedudukan kewangan sesebuah firma

  Perkara asas dalam KKK ialah aset, liabiliti dan ekuiti pemilik.

  Menyenaraikan semua aset, liabiliti serta ekuiti pemilik pada sesuatu masa

  tertentu.

  Penyata Pendapatan

  Penyata yang menunjukkan hasil operasi firma (jumlah perolehan/keuntungan dari

  operasi firma dan perbelanjaan yang dilibatkan) bagi suatu tempoh tertentu.

  Keuntungan = Jumlah Hasil Jumlah Perbelanjaan

  Untung Kasar = Jualan KBDJ.

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  10/30

  Penyata Aliran Tunai

  Merupakan satu penyata tentang aliran sumber dan penggunaan tunai yang

  menunjukkan perubahan kedudukan tunai bagi suatu tempoh perakaunan.

  Membantu pihak pengurusan membuat perancangan ke atas aktiviti harian,

  pelaburan jangka panjang dan mencari peluang perniagaan.

  Juga digunakan oleh pihak luar untuk mengukur keupayaan firma membayar

  dividen, menyelesaikan hutang dan membayar faedah.

  1. Aliran tunai daripada aktiviti operasi

  2. Aliran tunai daripada aktiviti operasi

  3. Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan

  Penyata Ekuiti Pemilik

  Merupakan sebahagian daripada KKK.

  Perkara-perkara asas dalam Penyata Ekuiti Pemilik ialah saham biasa, premium

  modal dan pendapatan tertahan seperti mana yang terdapat dalam KKK.

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  11/30

  4.0 ANALISIS NISBAH KEWANGAN

  Kaedah yang digunakan untuk menilai kedudukan kewangan, kecekapan dan

  keberuntungan sesebuah perniagaan. Dilakukan dengan membandingkan maklumat

  kewangan bagi beberapa tempoh tertentu atau membandingkan dengan perniagaan

  lain. Terdapat lima jenis analisis nisbah kewangan iaitu:

  Nisbah Kecairan

  Nisbah Pengurusan Asset

  Nisbah Leveraj

  Nisbah Keberuntungan

  Nisbah Nilai Pasaran

  4.1 Nisbah Kecairan (Liquidi ty Rat io)

  Aset yang cair ialah aset yang boleh ditukarkan kepada tunai dengan segera

  tanpa mengurangkan nilai asalnya. Kecairan firma merujuk kepada kemampuannya

  memenuhi semua tuntutan jangka pendek apabila sampai tempohnya. Kedudukan

  kecairan yang mencukupi penting bagi memenuhi tuntutan pemiutang. Kecairan yang

  terlalu rendah akan menjejaskan kepercayaan pembekal terhadap keupayaan firma

  membayar hutang firma mungkin sukar mendapat kemudahan kredit di masa

  hadapan.

  a) Nisbah Semasa (current ratio)

  Menunjukkan sejauh mana firma mampu membayar hutang jangka pendeknya

  sekiranya aset semasa ditunaikan.

  Semakin tinggi nisbah semasa, semakin kukuh keupayaan firma membayar balik

  hutang jangka pendek.

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  12/30

  b) Nisbah Cepat /Segera (Quick Ratio)

  Menguji kemampuan firma dengan lebih ketat di mana inventori tidak diambilkira

  kerana merupakan aset semasa yang paling sukar dicairkan memakan masa

  untuk dijadikan barang siap dan seterusnya dijual.

  Memberi gambaran yang lebih tepat tentang kecairan firma.

  Nisbah Cepat = Aset Semasa Inventori

  Liabiliti Semasa Overdraf

  Data- Rujuk Kunci Kira-Kira Sy. Hup Seng

  Tahun 2008 2009

  816,762 583,908 623,420- 384,300

  340,416 275,842

  = 0.68 = 0.87

  Analisis - Nisbah cepat SHP telah meningkat daripada 0.68 pada tahun 2005 kepada

  0.87 pada tahun 2006.

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  13/30

  4.2 Nisbah Keberuntungan

  Pulangan Atas Aset (Pel)

  a) Perolehan Sesaham (EPS) = Untung BersihBil Saham Biasa

  Data- Rujuk Kunci Kira-Kira dan P.Pendapatan Sy. Hup Seng

  Tahun 2008 2009

  116,487,000 76,104,000

  150,000,000 100,000,000

  =RM 0.78 =RM0.76

  Analisis EPS SHP merosot daripda RM0.78 (tahun 2008) kepada RM0.76 (tahun2009)

  b) Margin Untung Bersih (Pulangan Atas Jualan) = Untung Bersih(Return On Sales - ROS) Jualan

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  14/30

  Data - Rujuk P.Pendapatan Sy. Hup Seng

  Tahun 2008 2009

  116,487,000 76,104,000

  2,709,000,000 1,812,000,000

  = 0.043 @ = 0.042 @

  4.3% 4.2%

  Analisis ROS SHP telah merosot daripada 4.3% (tahun 2000) kepada 4.2% pada

  tahun (2001)

  c) Pulangan Atas Ekuiti = Untung Bersih

  (ROE) Ekuiti

  Data- Rujuk K.Kira-Kira dan P.Pendapatan Sy. Hup Seng

  Tahun 2008 2009

  116,487,000 76,104,000

  569,724,000 433,832,000

  = 0.204@ = 0.175@

  20.4% 17.5%

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  15/30

  Analisis - ROE SHP telah merosot daripada 20.4% (tahun 2008) kepada 17.5% (tahun

  2009)

  d) Pulangan Atas Aset(ROA)/Pulangan Atas Pelaburan (ROI) = Untung Bersih

  Jumlah Aset

  Data- Rujuk Kunci Kira-Kira dan P.Pendapatan Sy.Hup Seng

  Tahun 2008 2009

  116,487,000 76,104,000

  1,182,000,000 854,000,000

  = 0.098@ = 0.089@

  9.8% 8.9%

  Analisis - ROA SHP telah berkurang daripada 9.8% (tahun 2008) kepada 8.9% (tahun

  2009).

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  16/30

  4.3 Nisbah Hutang

  a) Nisbah Hutang Atas Ekuiti = Jumlah Hutang

  Ekuiti Pemilik

  Data- Rujuk Kunci Kira-Kira dan P.Pendapatan Sy. Hup Seng

  Tahun 2008 2009

  612,276,000 420,168,000

  569,724,000 433,832,000

  = 1.07 = 0.97

  Analisis Nisbah Hutang Atas Ekuiti SHP adalah 1.07 (tahun 2008) kepada 0.97 (tahun

  2009).

  b) Nisbah Hutang Atas Aset = Jumlah HutangJumlah aset

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  17/30

  Data- Rujuk Kunci Kira-Kira dan P.Pendapatan Sy. Hup Seng

  Tahun 2008 2009

  612,276,000 420,168,000

  1,182,000,000 854,000,000

  = 0.52 = 0.49

  Analisis - Nisbah hutang atas aset SHP adalah 0.52 (tahun 2008) dan berkurangan

  kepada 0.49 (tahun2009).

  c) Nisbah Liputan Bunga (TIE) = Perolehan Sebelum Faedah dan Cukai (EBIT)Belanja Faedah

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  18/30

  Data- Rujuk Kunci Kira-Kira dan P.Pendapatan Sy. Hup Seng

  Tahun 2008 2009

  241,101,000 144,960,000

  32,508,000 16,308,000

  = 7.42 kali = 8.88 kali

  Analisis TIE SHP menunjukkan EBIT firma mampu bayar belanja faedah sebanyak

  7.42 kali (tahun 2008) dan meningkat kepada 8.88 kali (tahun 2009).

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  19/30

  4.4 Nisbah Aktiviti

  a) Pusing Ganti Inventori (IT) = Kos Barang Dijual

  Inventori

  Data- Rujuk K. Kira-Kira dan P.Pendapatan Sy. Hup Seng

  Tahun 2008 2009

  1,625,400,000 1,050,960,000

  583,908,000 384,300,000

  = 2.78 kali = 2.73 kali

  Analisis- IT SHP merosot. Pada tahun 2008 inventori habis dijual dan diganti semula 9

  setiap 4.3 bulan, manakala pada tahun 2000 setiap 4.4 bulan.

  b) Pusing ganti Jumlah Aset = Jualan

  (Total Assets Turn over) Jumlah Aset

  Data- Rujuk K. Kira-Kira dan P.Pendapatan Sy. Hup Seng

  Tahun 2008 2009

  2,709,000,000 1,812,000,000

  1,182,000,000 854,000,000

  =2.29 kali = 2.12 kali

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  20/30

  AnalisisNisbah TAT SMJ berkurang daripada 2.29 kali (tahun 2008) kepada 2.12 kali

  (tahun 2009).

  c) Tempoh Purata Kutipan = Akaun Belum Terima

  Jualan Kredit Sehari

  Data- Rujuk K. Kira-Kira dan P.Pendapatan Sy. Maju Jaya

  Tahun 2008 2009

  111,108,000 *365 64,904,000*3652,709,000,000 1,812,000,000

  = 14.97 hari = 13.07 hari

  Analisis- ACP firma pada tahun 2008 ialah 15 hari dan berkurangan kepada 13 hari

  pada tahun 2009

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  21/30

  4.5 Nisbah Pelaburan

  a) Nisbah Harga Perolehan = Harga Syer(Price Earning) Perolehan Sesyer

  Data- Rujuk Kunci Kira-Kira Sy.Hup Seng

  Tahun 2008 2009

  RM 1.00 RM 1.00RM 0.78 RM 0.76

  = 1.28 = 1.32

  Analisis- P/E SHP meningkat daripada 1.28 (tahun 2008) kepada 1.32 (tahun 2009).

  b) Nilai Aset Bersih = Dana Pemegang Saham (EP)

  (Nilai Buku) = Aset Liabiliti

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  22/30

  Apabila firma dibubarkan, maka aset-aset akan dijual dan hasil jualan tersebut

  akan digunakan untuk menjelaskan hutang kepada pemiutang firma.

  Nilai baki yang diperolehi merupakan nilai aset bersih firma yang akan

  digunakan untuk dibayar kepada pemegang saham biasa. Dikenali juga sebagai DanaPemegang Saham.

  c) Hasil Dividen = Dividen SesyerHarga Pasaran Saham

  Data- Rujuk Kunci Kira-Kira Sy. Hup Seng

  Tahun 2000 2001

  RM 0.15 RM0.20

  RM 1.00 RM 1.00

  =0.15 @15% =0.20@20%

  Analisis- Nisbah hasil dividen meningkat daripada 15% (tahun 2008)kepada 20% (tahun

  2009

  mailto:=0.20@20%25mailto:=0.20@20%25mailto:=0.20@20%25
 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  23/30

  5.0 ANALISIS NISBAH PERBANDINGAN

  a. Perbandingan Trend

  Dilakukan dengan menggunakan analisis arah aliran (trend analysis). Dikenali

  juga sebagai analisis siri masa (time-series analysis Perbandingan nisbah tahun

  semasa firma dengan nisbah firma pada tahun sebelumnya. Analisis dapat

  menunjukkan arah aliran (trend) kewangan firma.

  b. Perbandingan Industri

  Dilakukan melalui analisis perbandingan (comparative analysis). Dikenali juga

  sebagai analisis keratan rentas (cross sectional analysis)

  Dilakukan dengan 3 cara:

  i. Perbandingan Nisbah firma dengan nisbah firma pesaing yang beroperasi dalam

  industri yang sama.ii. Perbandingan nisbah firma dengan nisbah firma yang menjadi pemimpin dalam

  industri.

  iii. Perbandingan nisbah firma dengan nisbah sebuah firma pesaing.

  c. Perbandingan Dengan Objektif Pengurusan.

  Perbandingan antara nisbah firma dengan objektif pihak pengurusan. Merupakanperbandingan paling bermakna kerana dapat mengukur prestasi yang sepatutnya

  dicapai oleh firma.

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  24/30

  BAHAGIAN B

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  25/30

  BAHAGIAN C

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  26/30

  PROGRAM PERISIAN KOMPUTER

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  27/30

  REFLEKSIINDIVIDU

  REFLEKSIOLEH : NURUL AMNI IZZATI BINTI ROSLAN

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  28/30

  Alhamdulillah, akhirnya saya telah berjaya menyiapkan tugasan ini. Terima kasih

  saya ucapkan kepada pensyarah penasihat RBT 3110 En.Mohd Shukor bin Taiken.

  Saya hadapi sedikit kesukaran untuk menyelesaikan tugasan ini kerana tidak mahir

  membuat analisis kewangan. Saya merujuk pelbagai sumber untuk membuat analisis

  kewangan syarikat-syarikat yang dipilih seperti Coca-cola,F&N dan Spritzer.

  Sepanjang menyiapkan tugasan ini, saya didedahkan selain dari Kunci Kira-kira,

  maklumat berkaitan dengan prestasi perniagaan juga boleh dianalisa dengan

  menggunakan Penyata Pendapatan. Penyata Pendapatan (Income Statement) atau

  Penyata Untung dan Rugi (Profit & Loss Statement (P & L) statement) menunjukkan

  ringkasan pendapatan dan perbelanjaan pada masa tertentu. Ia dapat menunjukkan apa

  yang berlaku di dalam butiran kunci kira-kira. Aset selepas digunakan, ia menjadi

  perbelanjaan kepada perniagaan. Bagaimana ianya boleh berlaku? Ia boleh berlaku

  melalui perbelanjaan yang dipanggil susut nilai (depreciation). Ianya juga menunjukkan

  nilai dalam bentuk RM produk dan perkhidmatan yang dijual, sama ada dalam bentuk

  tunai atau kredit.

  Penyata pendapatan merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam

  penyata pendapatan. penyata pendapatan berperanan sebagai pengukur pretasi

  sesuatu perniagaan yang dijalankan dan menjelaskan tentang segala yang berlaku

  dalam kunci kira-kira. Dari segi pendapatan, secara relatifnya, pendapatan boleh

  diterima dalam bentuk tunai dan bukan tunai. Dalam perniagaan, pendapatan tunai

  diterima dalam bentuk jualan hasil ladang dan lain-lain. Manakala. dari segi pendapatan

  bukan tunai, pendapatan diterima dalam bentuk barangan atau perkhidmatan seperti

  hasil tangkapan ikan.

  Dari segi perbelanjaan, ia juga boleh diterima dalam bentuk tunai dan bukan

  tunai.maksudnya, dalam bentuk tunai adalah seperti pembelian baja, racun, dan lain-

  lain. dari segi bukan tunai pula adalah seperti susut nilai jentera dan lain-lain. perkara

  yang terpenting adalah segala perbelanjaan sama ada tunai atau bukan tunai perlu

  dimasukkan ke dalam penyata pendapatan. selain itu, peratus keuntungan bagi satu

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  29/30

  tempoh kewangan yang diperoleh syarikat boleh dihitung melalui analisis nisbah-nisbah

  keberuntungan seperti nisbah keuntungan kasar berbanding dengan jualan, nisbah

  keuntungan bersih berbanding dengan jualan, nisbah keuntungan berbanding dengan

  jumlah aset, dan nisbah pulangan pelaburan.

  Melalui tugasan ini, saya mendapat banyak pengalaman berguna seperti

  membuat perisian menggunakan microsoft excel yang boleh diaplikasikan di dalam

  kehidupan seharian saya sebagai seorang guru kelak.

 • 7/27/2019 ESAIMEN rbt

  30/30

  REFLEKSIOLEH : SARENYAH A/P RAMAN KUTTY