214
Esimerkkiyhtiön IFRS- konsernitilinpäätös 2012 Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs

Esimerkkiyhtiön IFRS- konsernitilinpäätös 2012 - pwc.fi · IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin liitetietovaatimuksiin. Esimerkkiyri- ... 2.25 Myynnin tulouttaminen 36 2.26

Embed Size (px)

Citation preview

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös2012

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs

IFRS Pocket Guide 2012IFRS Pocket Guide 2011 on kätevä taskuopas tilanteisiin, joissa tarvit-set nopeasti yleiskatsauksen IFRS-standardien perusteista. Julkaisussa esitetään yhteenveto kirjaus- ja arvostussäännöistä IFRS:n mukai-sesti. Pocket Guide sisältää standar-dit, jotka on julkaistu elokuun 2011 loppuun mennessä.

US GAAP convergence & IFRS: What you need to know about the FASB and IASB’s joint projectsUS GAAP convergence & IFRS: What you need to know about the FASB and IASB’s joint projects on yhteenveto tämän hetkisistä kon-vergenssiprojektia käsittelevistä julkaisuistamme. Sen tarkoituk-sena on tarjota päättäjille kattava lähde ehdotettujen standardien mahdollisista vaikutuksista heidän yhtiöilleen. Julkaisu sisältää muun muassa: katsauksen standardien säätämiseen, PwC:n näkökulman voimaantuloajankohdista ja siirty-mämetodeista, teknisen näkökulman standardien säätämisestä jasuosituksia siitä, mitä yhtiöt voivat nyt tehdä.

A practical guide to new IFRSs for 2012Tämä opas käsittelee kysymysten ja vastausten muodossa pääpiirteet uu-sien IFRS-standardien ja tulkintojen vaatimuksista, jotka tulevat voimaan 2012. IASB:llä on meneillään lu-kuisia merkittäviä projekteja, jotka tulevat kuitenkin todennäköisesti vaikuttamaan vasta vuoden 2015 tilinpäätökseen. Kahdeksaa uutta ja muutettua standardia ei vielä ole pakko soveltaa, mutta ne voidaan ottaa aikaisemmin käyttöön EU:n hyväksymisen jälkeen.

IFRS disclosure checklist 2012Julkaisu sisältää kätevässä check-list-muodossa IFRS-standardien esittämisvaatimukset. Julkaisu on hyödyllinen työkalu varmistettaessa, että IFRS-tilinpäätös sisältää kaikki vaadittavat tiedot.

Illustrative interim financial information 2011Julkaisussa esitetään osavuosikat-sauksessa esitettävät lyhennetyt tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot,

jotka IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen mukaan ovat pakollisia yhtiöille, joiden tilikausi alkaa 1.1.2011 tai sen jälkeen. Se sisäl-tää myös tarkistuslistan IAS 34 “Osavuosikatsaukset” mukaisista esittämisvaatimuksista, esimerkin esittämisvaatimuksista ensimmäistä kertaa IFRS-standardeja soveltaville sekä esimerkin niille yhtiöille, jotka soveltavat IFRS 9 “Rahoitusinstru-mentit” mukaisia vaatimuksia.

Illustrative IFRS consolidated financial statements 2012 – Investment propertyJulkaisussa esitetään kuvitteellisen kiinteistösijoitusyhtiön konserniti-linpäätös, joka on laadittu 1.1.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla sovellettavien IFRS-vaatimusten mukaisesti. Julkaisussa keskitytään IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin liitetietovaatimuksiin. Esimerkkiyri-tys on jo IFRS-raportoija, joten IFRS 1 ei koske sitä. Julkaisussa on kolme liitettä, joissa esitetään vaihtoehtoi-sia tilinpäätöksen esittämistapoja.

Illustrative IFRS financial statements 2011 – Investment fundsJulkaisussa esitetään kuvitteellisen sijoitusrahaston konsernitilinpäätös, joka on laadittu 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla sovel-lettavien IFRS-vaatimusten mukai-sesti. Yhtiö on IFRS 13 ‘Fair value measurement’ standardin varhainen omaksuja.

Manual of Accounting – IFRS 2012Manual of Accounting – IFRS 2012 on käytännöllinen ja perusteellinen julkaisu, joka sisältää yksityiskoh-taista ohjeistusta ja selkeitä ohjeita siihen, kuinka yhtiöiden tulisi laatia konsernitilinpäätös IFRS:n mukai-sesti. Teos käsittelee raportointivaa-timuksia myös osavuotiskatsausten sekä taloudellisten ennakkotietojen (sisältäen tulosvaroitukset) osalta. Manual of Accounting sisältää satoja käytännön esimerkkejä ja otteita yhtiöiden tilinpäätöksistä sekä IFRS-mallitilinpäätöksen, ja auttaa täten havainnollistamaan IFRS-standar-dien soveltamista ja monimutkai-sempien laskelmien ja liitetietojen laatimista.

Illustra

tive IFR

S con

solid

ated

fin

an

cial sta

temen

ts Investm

ent property

Illustrative IFRS financial statements 2011Investment funds

Stay informed. Visit www.pwcinform.com

Illustrative interim financial information 2011

www.pwc.com/ifrs

April 2011

Illustra

tive interim

fin

an

cial in

form

atio

n 2

011

www.pwc.com/ifrs

US GAAP Convergence & IFRSWhat you need to know about the FASB and IASB’s joint projects

March 2011

PwC:n IFRS-julkaisuja

IFRS pocket guide2012

Stay informed. Visit www.pwcinform.com

www.pwc.com/ifrs IFRS pocket gu

ide 2012

March 2012

A practical guide to new IFRSs for 2012

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 i

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012

ii PwC

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

This publication is a translation from the English language version which remains the definitive source of guidance. The publishers and the authors cannot accept any responsibility for any errors or misunderstandings arising from the translation. Neither can the publishers and the authors accept any responsibility for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of the material in this publication.

Tämä julkaisu on tarkoitettu yleisohjeistukseksi lukijoita kiinnostavista aiheista, eikä sitä voida pitää asiantuntijaneuvontaa vastaavana kannanottona. Lukijan ei pidä toimia tähän julkaisuun sisältyvän tiedon perusteella hankkimatta yksityiskohtaisempaa asiantuntijaneuvontaa. Emme takaa tähän julkaisuun sisältyvien tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä PricewaterhouseCoopers Oy ota vastuuta niistä seurauksista, joita saattaa aiheutua lukijalle tai jollekin muulle mikäli he toimivat tai ovat toimimatta tai tekevät päätöksiä tähän julkaisuun sisältyvän tiedon perusteella.

Tämä julkaisu on ainoastaan käännös englanninkielisestä versiosta, jota on pidettävä alkuperäisteoksena. Julkaisijat ja tekijät eivät ota vastuuta kääntämisestä aiheutuvista virheistä tai väärinkäsityksistä. Julkaisijat ja tekijät eivät myöskään ota vastuuta lukijalle tai jollekin muulle aiheutuvista vahingoista tämän toimiessa tai ollessa toimimatta tähän julkaisuun sisältyvän aineiston perusteella.

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 iii

JohdantoTämä julkaisu sisältää teollisuutta sekä tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittavan kuvitteellisen yrityksen (IFRS GAAP plc) esimerkinomaisen konsernitilinpäätöksen, joka on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.

Kyseessä ei ole IFRS GAAP plc:n ensimmäinen IFRS-konsernitilinpäätös, joten siihen ei sovelleta IFRS 1:tä ”Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto”.

Tämä julkaisu perustuu IFRS-standardien ja tulkintojen vaatimuksiin, jotka ovat voimassa 1.1.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

Lisäksi julkaisu sisältää PwC:n kommentteja, joissa selitetään yksityiskohtaisemmin joitakin haasteellisia kohtia. Nämä kommentit esitetään kehystettyinä. Pyydämme huomioimaan erityisesti seuraaviin alueisiin liittyvät kommentit: tuloslaskelma, laaja tuloslaskelma, tase, laskelma oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelma, tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden esittäminen sekä rahoitusriskien hallinta.

Alueet, joilla tilinpäätöksen esittämistapa on muuttunut merkittävästi vuoteen 2011 verrattuna, on esitetty harmaalla pohjalla.

Tavoitteena on ollut saada aikaan realistinen tilinpäätöskokonaisuus. Se sisältää kuitenkin tietoja, jotka saattavat olla monille yrityksille epäolennaisia. Se, miten yksityiskohtaisia tietoja esitetään, perustuu harkintaan, eikä epäolennaisten tietojen esittämistä tietenkään vaadita. Tietyn tyyppiset liiketapahtumat on jätetty pois, koska ne eivät liity esimerkkikonsernin toimintaan. Joistakin tällaisista olennaisiksi katsottavista tiedoista esitetään esimerkkejä liitteessä III. Liitteessä IV esitellään myöhemmin voimaan tulevia IFRS-vaatimuksia taulukon muodossa.

Julkaisuun sisältyvät esimerkit ovat vain yksi mahdollinen tapa esittää asioita. Tilinpäätöksen muodosta ja sisällöstä vastaa aina yrityksen johto. Muut esittämistavat voivat olla aivan yhtä hyväksyttäviä kuin tässä julkaisussa ehdotetut, jos ne täyttävät IFRS-standardeihin sisältyvät vaatimukset.

Tämä esimerkkitilinpäätös ei riitä korvaamaan itse standardien ja tulkintojen lukemista tai ammatillista harkintaa esittämistavan oikeellisuudesta. Se ei myöskään kata kaikkia mahdollisia IFRS-standardien edellyttämiä tietoja. Myös muun informaation esittäminen saattaa olla tarpeellista, jotta IFRS-standardien mukainen oikea esittäminen toteutuisi. Suosittelemme tutustumista PwC:n julkaisuun IFRS disclosure checklist 2012.

Tämä esimerkkitilinpäätös on suomenkielinen käännös PricewaterhouseCoopers LLP:n julkaisusta lllustrative IFRS consolidated financial statements for 2012 year ends. Tässä julkaisussa ei ole huomioitu kirjanpitolain, kirjanpitoasetuksen ja osakeyhtiölain Suomessa tilinpäätökselle asettamia vaatimuksia. Alkuperäisen julkaisun tai sen käännöksen tekijät eivät ota vastuuta henkilölle aiheutuvista vahingoista, jotka syntyvät tämän toimiessa tai ollessa toimimatta tähän julkaisuun sisältyvän aineiston perusteella, riippumatta siitä, onko vahinko aiheutunut huolimattomuudesta vai muutoin.

iv PwC

Lyhenteet

IFRS1p37 = IFRS [numero] ja kappaleen numero.

7p22 = IAS [numero] ja kappaleen numero.

SIC-15p5 = SIC-tulkinta [numero] ja kappaleen numero.

DV = Disclose Voluntary. Tiedon esittämistä suositellaan ja se on parhaan käytännön mukaista, vaikkei sitä varsinaisesti vaadita.

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 v

SisältöKonsernin tuloslaskelma 1Liitetiedot 191 Yleiset tiedot 192 Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista 19

2.1 Laatimisperusta 192.2 Konsernitilinpäätöksen laatiminen 212.3 Segmenttiraportointi 232.4 Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen 232.5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 242.6 Aineettomat hyödykkeet 252.7 Muiden kuin rahoitusvarojen arvon alentuminen 262.8 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmät) 272.9 Rahoitusvarat 272.10 Rahoitusinstrumenttien netottaminen 282.11 Rahoitusvarojen arvon alentuminen 282.12 Johdannaisinstrumentit ja suojaus 292.13 Vaihto-omaisuus 312.14 Myyntisaamiset 312.15 Rahavarat 312.16 Osakepääoma 312.17 Ostovelat 312.18 Lainat 322.19 Vieraan pääoman menot 322.20 Yhdistelmäinstrumentit 322.21 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot ja laskennalliset verot 332.22 Työsuhde-etuudet 332.23 Osakeperusteiset maksut 352.24 Varaukset 362.25 Myynnin tulouttaminen 362.26 Korkotuotot 372.27 Osinkotuotot 372.28 Vuokrasopimukset 372.29 Osingonjako 382.30 Poikkeukselliset erät 38

3 Rahoitusriskien hallinta 414 Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut 545 Segmentti-informaatio 576 Poikkeukselliset erät 617 Muut tuotot 618 Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot – netto 629 Kulujen erittely lajeittain 6210 Henkilöstökulut 6211 Rahoitustuotot ja -kulut 6312 Osuudet osakkuusyrityksissä 63

vi PwC

Sisältö

13 Tuloverot 6414 Osakekohtainen tulos 6715 Valuuttakurssivoitot/tappiot(-) – netto 6816 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6817 Aineettomat hyödykkeet 7018(a) Rahoitusinstrumentit ryhmittäin 7318(b) Rahoitusvarojen luottoriskin arviointi 7419 Myytävissä olevat rahoitusvarat 7520 Johdannaisinstrumentit 7621 Myyntisaamiset ja muut saamiset 7722 Vaihto-omaisuus 7923 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat 7924 Rahavarat 8025 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot 8026 Osakepääoma ja ylikurssirahasto 8127 Osakeperusteiset maksut 8228 Kertyneet voittovarat 8329 Muut rahastot 8430 Ostovelat ja muut velat 8831 Lainat 8832 Laskennalliset verot 9133 Eläkevelvoitteet 9234 Osakekohtaiset osingot 9735 Varaukset 9736 Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta 10037 Ehdolliset erät 10038 Vastuusitoumukset 10139 Liiketoimintojen yhdistäminen 10140 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa 10441 Lähipiiri 10442 Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 107Tilintarkastuskertomus 110 Liitteet Liite I – Toimintaa ja taloutta koskeva katsaus 112Liite II – Tilinpäätöslaskelmien vaihtoehtoisia esittämistapoja 113

Konsernin rahavirtalaskelma – suora esittämistapa 113Konsernin laaja tuloslaskelma – yhtenä toimintokohtaisena laskelmana 114

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä 1161 Biologiset hyödykkeet 1172 Pitkäaikaishanneet 1203 Öljyn ja kaasun etsinnästä aiheutuvat omaisuuserät 1224 Vuokrasopimukset – vuokralle antajan kirjanpito 1255 Julkiset avustukset 1276 Yhteisyritykset 127

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 vii

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Sisältö

7 Tulouttaminen: moniosaiset järjestelyt 1288 Kanta-asiakasohjelma 1289 Myyntioptiojärjestelyt 12910 Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen – luopuminen ulkomaisesta yksiköstä kokonaan tai osaksi 12911 Osakeperusteiset maksut – muutokset ja peruutukset 130Liite IV Uudet standardit ja standardien muutokset 131Liite V – IAS 19 (uudistettu) ”Työsuhde-etuudet” 134Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit 145Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12 177Liite VIII – IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen 197Liite IX – IAS 1 (muutos) ”Voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittava laskelma” 201

x PwC

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 1

Konsernin laaja tuloslaskelma

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Konsernin tuloslaskelma1

1p10(b), 81(b) 1.1.–31.121p113, 1p38 Liite

-tieto 2012 2011

Jatkuvat toiminnot

1p82(a) Liikevaihto 5 211 034 112 360

1p99, 1p103 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 6 -77 366 -46 6821p103 Bruttokate2 133 668 65 6781p99, 1p103 Myynnin ja markkinoinnin kulut -52 529 -21 2131p99, 1p103 Hallinnon kulut -29 895 -10 4261p99, 1p103 Muut tuotot 7 2 750 1 2591p85 Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot – netto 8 -90 631p85 Liikevoitto2 53 904 35 361

1p85 Rahoitustuotot 11 1 730 1 6091p82(b) Rahoituskulut 11 -8 173 -12 1971p85 Rahoituskulut – netto 11 -6 443 -10 588

1p82(c) Osuus osakkuusyritysten tappiosta(-) /voitosta 12 215 1451p85 Voitto ennen veroja 47 676 24 918

1p82(d), 12p77 Tuloverot 13 -14 611 -8 6701p85 Jatkuvien toimintojen voitto 33 065 16 248IFRS5p33(a) Lopetetut toiminnot

Voitto lopetetuista toiminnoista (yhtiön osakkeenomistajille kuuluva)

25 100 120

1p82(f) Tilikauden voitto 33 165 16 368

Voiton jakautuminen:1p83(a)(ii),1p83(a)(i)

Emoyrityksen omistajille 30 617 15 512

27p27 Määräysvallattomille omistajille 2 548 856

33 165 16 368

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista (C per osake)

Laimentamaton osakekohtainen tulos

33p66 Jatkuvista toiminnoista 14 1,31 0,7533p68 Lopetetuista toiminnoista3 0,01 0,01

Tilikauden tuloksesta 1,32 0,76

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos33p66 Jatkuvista toiminnoista 14 1,19 0,7133p68 Lopetetuista toiminnoista 0,01 0,0133p66 Tilikauden tuloksesta 1,20 0,72 Sivuilla 19-109 esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä

1 Tämä tuloslaskelma on esitetty toimintokohtaisesti. Ks kommenttien kohdat 12. ja 13. 2 IAS 1 ei sisällä vaatimusta liikevoiton esittämisestä tuloslaskelmassa. Mikään ei kuitenkaan estä esittämästä sitä tai muuta vastaavanlaista erää.3 Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos voidaan esittää tuloslaskelman sijaan liitetiedoissa.

2 PwC

Konsernin laaja tuloslaskelma

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Konsernin laaja tuloslaskelma1.1–31.12

Liite -tieto 2012 2011

Tilikauden voitto 33 165 16 368

Muut laajan tuloksen erät:1p82(g) Voitot maa-alueiden ja rakennusten uudelleenarvostuksesta 29 755 759IFRS7p20(a)(ii) Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 29 362 62IFRS3p59, 1p82(g)

ABC Groupista aiemmin omistetun osuuden käyvän arvon muutoksen siirtäminen tulosvaikutteiseksi

7, 29,39

-850 –

1p82(h) Osuus osakkuusyritysten muista laajan tuloksen eristä 29 -86 9119p93B Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat vakuutusmatemaattiset

tappiot 28, 33 – -494

1p82 (g) Euravian verokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin veroihin1 28, 32 -10 –IFRS7p23(c) Rahavirran suojaukset 29 64 -31p82(g) Nettosijoituksen suojaus 29 -45 401p82(g), 21p52(b)

Muuntoerot 29 2 413 -1 111

Tilikauden muu laaja tulos verojen jälkeen 2 603 1941p82(i) Tilikauden laaja tulos 35 768 16 562

Jakautuminen:1p83(b)(ii) – Emoyrityksen omistajille 32 968 15 7461p83(b)(i) – Määräysvallattomille omistajille 2 800 816

Tilikauden laaja tulos 35 768 16 562

Emoyrityksen omistajille kuuluva laaja tulos jakautuu seuraavasti:

Jatkuvat toiminnot 32 868 15 626

IFRS5p33(d) Lopetetut toiminnot 25 100 120

32 968 15 746

Yllä olevan laskelman luvut on esitetty verovaikutus huomioon ottaen. Kuhunkin muuhun laajan tuloksen erään liittyvät tuloverot on esitetty liitetiedossa 13.

Sivuilla 19-109 esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä

Kommentit – tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma

Seuraavassa selitetään joitakin IAS 1:een ”Tilinpäätöksen esittäminen” sisältyviä keskeisiä vaatimuksia ja muita tuloslaskelmaan ja laajaan tuloslaskelmaan vaikuttavia seikkoja.

1p81 1. Yritykset voivat valintansa mukaan esittää kaudelle kirjatut tuotto- ja kuluerät joko: (a) yhdessä laajassa tuloslaskelmassa; tai(b) kahdessa eri laskelmassa (kuten IFRS GAAP plc on tehnyt), jotka ovat:

(i) erillinen tuloslaskelma, jossa esitetään voiton tai tappion osatekijät; ja (ii) laaja tuloslaskelma, joka alkaa voitosta tai tappiosta ja sisältää muut laajan

tuloksen erät.Keskeinen ero näiden vaihtoehtojen välillä on, että vaihtoehdon (a) mukaan tilikauden voitto esitetään välisummana eikä ”viimeisenä rivinä”, ja laskelma jatkuu päätyen tilikauden laajaan tulokseen.

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 3

Konsernin laaja tuloslaskelma

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

1p82 2. Yhtenä laskelmana esitettävä laaja tuloslaskelma sisältää vähintään seuraavat erät: (a) liikevaihto(b) rahoituskulut(c) osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen osakkuus- ja yhteisyritysten

voitosta tai tappiosta(d) välittömät verot(e) seuraavien erien yhteenlaskettu määrä yhtenä eränä:

(i) lopetettujen toimintojen voitto tai tappio verojen jälkeen; ja(ii) verojen jälkeiset voitot tai tappiot, jotka on kirjattu lopetetun toiminnon

muodostavien omaisuuserien tai luovutettavien erien ryhmän (tai ryhmien) arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla.

(f) voitto tai tappio(g) muut laajan tuloksen erät luonteensa mukaisesti ryhmiteltyinä(h) osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen osakkuus- ja yhteisyritysten

muista laajan tuloksen eristä(i) laaja tulos yhteensä.

1p83 3. Tilikauden tuloksen jakautumisesta esitetään seuraavat tiedot: (a) voiton tai tappion jakautuminen:

(i) määräysvallattomille omistajille; ja (i) emoyrityksen omistajille.

(b) tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:(i) määräysvallattomille omistajille; ja (ii) emoyrityksen omistajille.

IFRS5p33(d)

(c) emoyrityksen omistajille kuuluva voitto, joka on kertynyt: (i) jatkuvista toiminnoista(ii) lopetetuista toiminnoista.

1p84 4. Jos yritys laatii erillisen tuloslaskelman, se sisältää seuraavaa: (a) edellä kappaleessa 2 tarkoitetut erät (a)–(f)(b) edellä kappaleessa 3 tarkoitettu erä (a).

1p12 5. Jos käytetään kahta eri laskelmaa, laaja tuloslaskelma esitetään välittömästi tuloslaskelman jälkeen.

1p85 6. Laajaan tuloslaskelmaan ja tuloslaskelmaan (jos se esitetään), saadaan lisätä rivejä, otsikkoja ja välisummia, kun tällä on merkitystä yrityksen taloudellisen tuloksen ymmärtämisen kannalta.

7. Ylimääräisiä väliotsikoita tulisi kuitenkin käyttää harkiten. IAS 1:n ilmeistä joustavuutta voidaan siis hyödyntää vain tavalla, joka auttaa lukijoita ymmärtämään IFRS-standardien mukaisia lukuja (GAAP-compliant numbers). Seuraavassa esitetään yleisiä periaatteita, joita yritysten tulisi noudattaa esittäessään ylimääräisiä rivejä, otsikoita, välisummia ja vaihtoehtoisia tuloslukuja: (a) IFRS-standardien mukaiset luvut tulee esittää vähintään samanarvoisina kuin

luvut, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia (non-GAAP numbers).(b) Rivejä, välisummia ja sarakkeita saadaan lisätä, mutta vain jos ne eivät vie

huomiota IFRS-standardien mukaisista luvuista vääristämällä tuloslaskelmaa tai kuormittamalla sen sisältöä.

(c) Jokaisen lisättävän rivin tai sarakkeen tulee sisältää kaikki siihen liittyvät tuotot tai kulut.

4 PwC

Konsernin laaja tuloslaskelma

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

(d) Kukin lisättävä rivi tai sarake saa sisältää vain yritykselle itselleen kuuluvia tuottoja tai kuluja.

(e) Eriä saadaan jaotella (esimerkiksi käyttämällä sarakkeita tai välisummia) mutta vain, jos ne poikkeavat muista tuloslaskelman eristä luonteeltaan tai kuuluvat eri toimintoon kuin ne.

(f) Kulujen laji- ja toimintokohtaisia luokitteluja ei saa sekoittaa, jos luokat ovat osittain päällekkäisiä.

(g) Lisättävien rivien ja välisummien nimikkeet tulee määritellä, jos ne eivät ole IFRS-standardeissa esiintyviä termejä.

(h) Lisärivejä, -sarakkeita ja -välisummia voidaan esittää vain silloin, kun niitä käytetään sisäisesti liiketoiminnan ohjaamiseen.

(i) Erilaiset esittämistavat tai esitettävät tiedot voivat olla yksittäin tarkasteltuina hyväksyttäviä, mutta täytyy ottaa huomioon niiden yhteisvaikutus niin, ettei tuloslaskelman antama kuva vääristy eikä aiheudu hämmennystä.

(j) Esittämistavan tulee yleensä olla vuodesta toiseen johdonmukainen.(k) Esittämistavan tulee olla paikallisten säädösten mukaan hyväksyttävä.

8. EBIT (tulos ennen korkoja ja veroja) voi olla tuloslaskelmassa esitettävä asianmukainen välisumma. Tämän erän avulla tavallisesti erotetaan liiketoiminnan voitot ennen veroja rahoitustoiminnan voitoista ennen veroja.

9. Sen sijaan EBITDA (tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja) voidaan sisällyttää tuloslaskelmaan välisummana vain silloin, kun kulut jaotellaan kululajikohtaisesti, ja edellyttäen, ettei välisumma vie huomiota pois IFRS-standardien mukaisista luvuista siten, että EBITDA näyttäisi olevan ”todellinen” voitto tai että tuloslaskelmassa on niin paljon erilaista sisältöä, että lukijan on vaikeaa erottaa IFRS-standardien mukaista tulosta. Jos kulut esitetään toimintokohtaisesti jaoteltuina, poistoja ei ole mahdollista esittää omina riveinään ennen liikevoittoa, koska poistot ovat kululajeja, eivät yrityksen toimintoja. Tällöin EBITDA voidaan esittää vain lisätietona alaviitteessä, liitetiedoissa tai toimintaa koskevassa katsauksessa.

Olennaiset tuotto- ja kuluerät

1p97 10. Silloin kun tuotto- ja kuluerät ovat olennaisia, niiden luonne ja rahamäärä esitetään erikseen joko tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa. IFRS GAAP plc esittää nämä tiedot liitetiedossa 6. Jotkut yritykset esittävät nämä tiedot tuloslaskelmassa lisäämällä siihen jaotteluja, laatikoita tai sarakkeita. Tätä käsitellään lähemmin PwC:n julkaisussa ”IFRS Manual of Accounting”.

1p85, 97 11. IAS 1:ssä ei määrätä, mitä nimikettä erikseen esittävistä eristä tulisi käyttää. Jos joko tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa esitetään erillisenä luokka, josta käytetään nimitystä ”poikkeuksellinen”, ”merkittävä” tai ”epätavallinen”, valittu termi tulee määritellä tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yhteydessä. Nämä erät tulee esittää ja määritellä tilikaudesta toiseen yhdenmukaisella tavalla.

Kulujen jaottelu lajeittain tai toiminnoittain

12. Jos kulut jaotellaan kululajikohtaisesti, on huolehdittava siitä, että kukin laji sisältää kaikki siihen kuuluvat erät. Esimerkiksi olennaisesta uudelleenjärjestelystä johtuviin kuluihin voi sisältyä irtisanomiskorvauksia (henkilöstökulu), vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvon alentuminen (varaston muutos) sekä aineellisen käyttöomaisuuden arvonalentumisia. Yleensä ei ole hyväksyttävää esittää uudelleenjärjestelykuluja omana eränään kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa, koska ne ovat osittain päällekkäisiä toisten erien kanssa.

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 5

Konsernin laaja tuloslaskelma

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

13. Jos kulut jaotellaan toiminnoittain, olennaiset erät on sisällytettävä siihen toimintoon, johon ne liittyvät. Tällöin olennaiset erät voidaan esittää joko alaviitteissä tai liitetiedoissa.

Liikevoitto

1BC56 14. Tuloslaskelmaan voidaan sisällyttää liiketoiminnan tulosta esittävä välisumma. Tämä on sallittua, mutta on syytä varmistua siitä, että esitettävä luku kuvastaa niitä toimintoja, joiden yleensä katsottaisiin kuuluvan ”liiketoimintaan”. Luonteeltaan selvästi liiketoimintaan kuuluvia eriä (esimerkiksi vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa alentavia kulukirjauksia tai uudelleenjärjestely- ja uudelleensijoittumiskuluja) ei jätetä ulkopuolelle vain siksi, että niitä esiintyy harvoin tai ne ovat määrältään epätavallisen suuria. Kuluja ei myöskään voida jättää liiketoiminnan tuloksen ulkopuolelle sillä perusteella, että niihin ei liity rahavirtaa (esim. poistot). Yleisenä sääntönä voidaan pitää, että liikevoitto on ”muiden kulujen” jälkeinen välisumma. Toisin sanoen se ei sisällä rahoituskuluja eikä osuutta pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen sijoituskohteiden voitoista. Joissakin olosuhteissa voi kuitenkin olla asianmukaista sisällyttää liikevoittoon osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen sijoituskohteiden voitoista (ks. kohta 16 jäljempänä).

Erien järjestyksen vaihtaminen

1p86 15. Erien järjestystä ja nimikkeitä tulee muuttaa silloin, kun tämä on tarpeellista tuloksen osatekijöiden selittämiseksi. Vaatimus ”oikein esittämisestä” (oikean kuvan antamisesta) on kuitenkin voimassa, eikä mitään muutoksia pidä tehdä ilman, että siihen on hyvä syy.

16. Osuus osakkuusyritysten voitosta esitetään tavallisesti rahoituskulujen jälkeen. Tämä viittaa siihen, että osuus osakkuusyritysten voitosta kuuluisi pikemminkin sijoitustoimintaan kuin konsernin varsinaiseen liiketoimintaan. Jos kuitenkin merkittävä osa konsernin liiketoiminnasta toteutuu osakkuusyritysten (tai yhteisyritysten) kautta, osuus osakkuus- tai yhteisyritysten voitosta voi olla asianmukaisempaa esittää ennen rahoituskuluja. Tällöin voi olla asianmukaista joko lisätä välisumma ”tulos ennen rahoituskuluja” tai sisällyttää osuus osakkuus- tai yhteisyritysten tuloksesta liikevoittoon (jos se esitetään). Sitä ei kuitenkaan saa sisällyttää liikevaihtoon (ja näin ollen bruttokatteeseen).

17. Rahoitustuottoja ei vähennetä rahoituskuluista, vaan ne sisällytetään ”muihin tuottoihin” tai esitetään tuloslaskelmassa omana eränään. Jos rahoitustuotot ovat vain vähäisiä, ne on hyväksyttävää esittää välittömästi ennen rahoituskuluja ja esittää tuloslaskelmassa välisumma “nettorahoituskulut”. Silloin kun korkotuottojen hankkiminen on yksi yrityksen keskeisiä liiketoiminta-alueita, rahoitustuotot esitetään liikevaihtona.

6 PwC

Konsernin laaja tuloslaskelma

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Lopetetut toiminnot

1p82(e)IFRS5p33(a)(b)

18. Kuten edellä kohdassa 2(e) todettiin, laajassa tuloslaskelmassa (tai erillisessä tuloslaskelmassa) esitetään yhtenä eränä luku, joka on seuraavien erien yhteenlaskettu määrä: (i) lopetettujen toimintojen voitto tai tappio verojen jälkeen ja (ii) verojen jälkeiset voitot tai tappiot, jotka on kirjattu lopetetun toiminnon muodostavien omaisuuserien tai luovutettavien erien ryhmän (tai ryhmien) arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla. IFRS 5:n ”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” kappale 33 sisältää vaatimuksen siitä, että tästä yhtenä eränä esitettävästä määrästä esitetään erittely. Tämä erittely voidaan esittää liitetiedoissa tai laajassa tuloslaskelmassa (tai erillisessä tuloslaskelmassa). Jos se esitetään tuloslaskelmassa, se tulee esittää osiossa, joka yksilöidään lopetettuja toimintoja koskevaksi – ts. on erotettu jatkuvista toiminnoista. Erittelyä ei vaadita, jos luovutettavien erien ryhmät ovat äskettäin hankittuja tytäryrityksiä, jotka hankinta-ajankohtana täyttävät myytävänä olevaksi luokittelemisen kriteerit (ks. IFRS 5 kappale 11).

Osakekohtainen tulos

33p66 19. IAS 33:n ”Osakekohtainen tulos” mukaan laajassa tuloslaskelmassa on esitettävä laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluvasta jatkuvan toiminnan voitosta tai tappiosta sekä emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluvasta kauden kokonaisvoitosta tai -tappiosta laskettuna erikseen kullekin kantaosakkeiden lajille. Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos esitetään kaikilta esitettäviltä kausilta samanarvoisena.

33p67A 20. Jos esitetään erillinen tuloslaskelma, laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos esitetään laskelman lopussa.

33p73 21. On mahdollista esittää myös muun tulosluvun perusteella laskettu osakekohtainen tulos, jos se katsotaan tarpeelliseksi, mutta sen voi esittää vain liitetiedoissa.

33p67 22. Jos laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos esitetään vähintään yhdeltä kaudelta, se tulee esittää kaikilta esitettäviltä kausilta, vaikka se olisi yhtä suuri kuin laimentamaton osakekohtainen tulos. Jos laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos ovat yhtä suuret, ne voidaan esittää laajassa tuloslaskelmassa yhdessä yhdellä rivillä.

33p68 23. Jos tilinpäätöksessä esitetään lopetettu toiminto, niin lopetetun toiminnon laimentamattomat ja laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset luvut esitetään joko laajassa tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa.

33p69, 41, 43 24. Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos esitetään, vaikka luvut olisivat negatiivisia (ts. osakekohtainen tappio). Potentiaaliset kantaosakkeet ovat kuitenkin laimentavia vain, jos niiden vaihtaminen osakkeisiin kasvattaisi osakekohtaista tappiota. Jos tappio pienenee, osakkeet ovat vahventavia.

33p4 25. Silloin kun esitetään sekä konsernitilinpäätös että erillistilinpäätös IAS 27:n ”Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös” mukaisesti, IAS 33:n edellyttämät tiedot esitetään vain konsernitilinpäätöksen perusteella. Jos yritys esittää erillistilinpäätökseen perustuvan osakekohtaisen tuloksen, se esitetään vain laajassa erillistuloslaskelmassa.

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 7

Konsernin laaja tuloslaskelma

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Muut laajan tuloksen erät

1p7 26. Muut laajan tuloksen erät ovat tuotto- ja kulueriä (mukaan lukien luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut) joita muut IFRS-standardit eivät vaadi tai salli kirjattavan tulosvaikutteisesti. Niihin kuuluvat: aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin tai aineettomiin hyödykkeisiin liittyvän uudelleenarvostusrahaston muutokset, etuuspohjaisista järjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat voitot ja tappiot, myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostamisesta johtuvat voitot ja tappiot sekä suojausinstrumenteista johtuvien voittojen ja tappioiden tehokas osuus rahavirran suojauksessa.

1p91, 90 27. Muut laajan tuloksen erät saadaan esittää joko niihin liittyvä verovaikutus huomioon ottaen tai ennen niihin liittyviä verovaikutuksia. Jos ne esitetään verovaikutus huomion otettuna, liitetiedoissa esitetään kuhunkin muuhun laajan tuloksen erään – luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut mukaan lukien – liittyvien tuloverojen määrä.

1p92, 94 28. Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut esitetään erikseen joko laajassa tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa.

1p7, 95 29. Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä eriä, jotka on tarkasteltavana olevalla tai aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Niitä syntyy esim. ulkomaisen yksikön luovutuksesta, myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaamisesta pois taseesta sekä silloin, kun suojattu ennakoitu liiketoimi vaikuttaa voittoon tai tappioon.

1p82A 30. IAS 1:een on tehty muutos, joka koskee 1.7.2012 tai sen jälkeen alkavia tilikausia. Sen mukaan muut laajan tuloksen erät, jotka luokitellaan luonteensa mukaan, on ryhmiteltävä sen mukaan, siirretäänkö ne tiettyjen ehtojen täyttyessä tulevaisuudessa tulosvaikutteisiksi vai ei. Muutokseen sisältyy myös vaatimus siitä, että jos muut laajan tuloksen erät esitetään ennen veroja ja verovaikutukset esitetään yhtenä eränä, vero on jaoteltava niiden erien kesken, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi, ja niiden, joita ei siirretä.

1p107 31. Osingot, jotka kaudella on kirjattu varojen jakamisena omistajille, sekä vastaava osakekohtainen osinko esitetään joko oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa tai liitetiedoissa. Osinkoja ei voida esittää laajassa tuloslaskelmassa eikä tuloslaskelmassa.

Johdonmukaisuus

1p45 32. Erät esitetään ja luokitellaan tilinpäätöksessä samalla tavoin kaudesta toiseen, paitsi jos: (a) yrityksen toiminnan luonteen merkittävän muutoksen tai sen tilinpäätöksen

uudelleenarvioinnin perusteella on ilmeistä, että toisenlainen esittämistapa tai luokittelu olisi asianmukaisempi, kun otetaan huomioon IAS 8:n ”Tilinpäätök-sen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet” mukaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinta- ja soveltamiskriteerit; tai

(b) jokin IFRS-standardi edellyttää esittämistavan muuttamista.

8 PwC

Konsernin laaja tuloslaskelma

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Olennaisuus ja erien yhdistäminen

1p29 33. Kaikki olennaiset samankaltaisten erien muodostamat luokat esitetään tilinpäätöksessä erillisinä. Luonteeltaan tai tarkoitukseltaan erilaiset erät esitetään erillisinä, elleivät ne ole epäolennaisia.

Erien vähentäminen toisistaan

1p32 34. Varoja ja velkoja tai tuottoja ja kuluja ei vähennetä toisistaan, ellei jokin IFRS-standardi vaadi tai salli sitä. Seuraavassa on esimerkkejä tuotoista ja kuluista, jotka täytyy tai saadaan vähentää toisistaan:

1p34(a) (a) Pitkäaikaisten omaisuuserien – mukaan lukien sijoitukset ja liiketoiminnassa käytettävät varat – luovutusvoitot ja -tappiot esitetään vähentämällä luovutus-tulosta omaisuuserän kirjanpitoarvo ja myynnistä aiheutuneet menot.

1p34(b) (b) IAS 37:n ”Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat” mukaisesti kirjattavaan varaukseen liittyvät menot, joista saadaan sopimukseen perustuvan järjestelyn perusteella korvaus kolmannelta osapuolelta (esimerkiksi tavarantoimittajan takuusopimus), ja kyseisiin menoihin liittyvät korvaukset saadaan vähentää toisistaan.

1p35 (c) Samankaltaisista liiketoimista johtuvat voitot ja tappiot esitetään nettomääräis-inä (esim. valuuttakurssivoitot ja -tappiot tai kaupankäyntitarkoituksessa pidetyistä rahoitusinstrumenteista johtuvat voitot ja tappiot). Tällaiset voitot ja tappiot esitetään kuitenkin erikseen, jos ne ovat olennaisia.

Yhteenveto

35. Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät vaatimukset voidaan kiteyttää seuraavasti:

Erä ViittausStandardin

vaatimus

IFRS GAAP plc:n valitsema

esittämistapa

Kaudella kirjatut muut laajan tuloksen erät luonteensa mukaisesti luokiteltuina

IAS 1 p82(g) Laaja tuloslaskelma

Laaja tuloslaskelma

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut kaudella

IAS 1 p92 Laaja tuloslaskelma

tai liitetiedot

Liitetieto 29

Kuhunkin muuhun laajan tuloksen erään, luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut mukaan lukien, liittyvä vero

IAS 1 p90 Laaja tuloslaskelma

tai liitetiedot

Liitetieto 13

Kunkin oman pääoman erän täsmäytyslaskelma, joka osoittaa erikseen: – voiton/tappion – muut laajan tuloksen erät – liiketoimet omistajien kanssa

IAS 1 p106(d) Laskelma oman pääoman

muutoksista

Laskelma oman pääoman

muutoksista

Jokaisen oman pääoman erän osalta muiden laajan tuloksen erien eräkohtainen erittely

IAS 1 p106A Laskelma oman pääoman

muutoksista tai liitetiedot

Liitetieto 29

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 9

Konsernitase

Konsernitase

31.12.Liitetieto 2012 2011

1p10(a), 1p38, 1p113 Varat

1p60, 1p66 Pitkäaikaiset varat1p54(a) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 155 341 100 2331p54(c) Aineettomat hyödykkeet 17 26 272 20 7001p54(e), 28p38 Osuudet osakkuusyrityksissä 12 13 373 13 2441p54(o), 1p56 Laskennalliset verosaamiset 32 3 520 3 3211p54(d), IFRS7p8(d)

Myytävissä olevat rahoitusvarat 19 17 420 14 910

1p54(d), IFRS7p8(a)

Johdannaisinstrumentit 20 395 245

1p54(h), IFRS7p8(c)

Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 2 322 1 352

218 643 154 0051p60, 1p66 Lyhytaikaiset varat1p54(g) Vaihto-omaisuus 22 24 700 18 1821p54(h), IFRS7p8(c)

Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 19 765 18 330

1p54(d), IFRS7p8(d)

Myytävissä olevat rahoitusvarat 19 1 950 –

1p54(d), IFRS7p8(a)

Johdannaisinstrumentit 20 1 069 951

1p54(d), IFRS7p8(a)

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 23 11 820 7 972

1p54(i), IFRS7p8 Rahavarat (luotollisia tilejä lukuun ottamatta) 24 17 928 34 062

77 232 79 497

IFRS5p38, 1p54(j) Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 25 3 333 –

80 565 79 497

Varat yhteensä 299 208 233 502

10 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Konsernitase

31.12.Liitetieto 2012 2011

Oma pääoma ja velat1p54(r) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma1p78(e), 1p54(r) Osakepääoma 26 25 300 21 0001p78(e), 1p55 Ylikurssirahasto 26 17 144 10 4941p78(e), 1p55 Muut rahastot 29 11 435 7 0051p78(e), 1p55 Kertyneet voittovarat 28 70 006 48 681

123 885 87 1801p54(q) Määräysvallattomien omistajien osuus 7 888 1 766

Oma pääoma yhteensä 131 773 88 946

Velat1p60, p69 Pitkäaikaiset velat1p54(m), IFRS7p8(f-g)

Lainat 31 115 121 96 346

1p54(m), IFRS7p8(e)

Johdannaisinstrumentit 20 135 129

1p54(o), 1p56 Laskennalliset verovelat 32 12 370 9 0531p78(d) Eläkevelvoitteet 33 4 635 2 2331p54(l), 1p78(d) Varaukset 34 1 320 274

133 581 108 035

1p60, 1p69 Lyhytaikaiset velat1p54(k), IFRS7p8(f)

Ostovelat ja muut velat 30 16 670 12 478

1p54(n) Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2 566 2 7711p54(m), IFRS7p8(f)

Lainat 31 11 716 18 258

1p54(m), IFRS7p8(e)

Johdannaisinstrumentit 20 460 618

1p54(l) Varaukset 34 2 222 2 396

33 634 36 521IFRS5p38, 1p54(p)

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 25 220 –

33 854 36 521

Velat yhteensä 167 435 144 556

Oma pääoma ja velat yhteensä 299 208 233 502

10p17 Sivuilla 19-109 esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä

Hallitus hyväksyi sivuilla 1-109 esitettävän tilinpäätöksen julkistettavaksi 24.2.2013, jolloin tilinpäätös allekirjoitettiin.

CD SuedeToimitusjohtaja

G WallaceTalousjohtaja

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 11

Konsernitase

Kommentit – tase

Seuraavassa selostetaan joitakin IAS 1:n ”Tilinpäätöksen esittäminen” keskeisiä vaatimuksia, jotka vaikuttavat taseeseen.

1p10 1. IAS 1:n englanninkielisessä versiossa taseen englanninkielisenä nimenä käytetään aiemman ”balance sheet” sijasta ”statement of financial position”. Suomenkielinen käännös on säilytetty ennallaan. Uuden nimen käyttäminen ei ole pakollista, ja myös IFRS GAAP plc:n esimerkkitilinpäätöksen englanninkielisessä versiossa käytetään nimitystä ”balance sheet”.

1p54, 55 2. IAS 1:n kappaleessa 54 luetellaan erät, jotka taseessa vähintään on esitettävä. Taseeseen lisätään rivejä, otsikoita ja välisummia, jos tämä auttaa saamaan käsityksen yrityksen taloudellisesta asemasta.

1p77, 78 3. Joko taseessa tai liitetiedoissa esitetään tase-erien tarkemmat erittelyt yrityksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla luokiteltuina. Tällaisten erittelyjen tarkkuustaso riippuu IFRS-standardien vaatimuksista sekä kyseisten erien koosta, luonteesta ja tarkoituksesta.

Jako lyhyt- ja pitkäaikaisiin eriin

1p60 4. Lyhyt- ja pitkäaikaiset varat sekä lyhyt- ja pitkäaikaiset velat esitetään omina ryhminään taseessa, paitsi jos likvidiyteen perustuvaa esittämistapaa käyttämällä annetaan luotettavaa ja merkityksellisempää tietoa. Kun tätä poikkeusta sovelletaan, kaikki varat ja velat esitetään suunnilleen likvidiysjärjestyksessä.

1p61 5. Valittavasta esittämistavasta riippumatta ilmoitetaan kahtatoista kuukautta pidemmän ajan kuluttua realisoitavaksi tai suoritettavaksi odotettu osuus jokaisesta sellaisesta varojen ja velkojen erästä, johon on yhdistetty määriä, jotka odotetaan realisoitavan tai suoritettavan (a) kahdentoista kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä ja (b) kahtatoista kuukautta pidemmän ajan kuluessa raportointikauden päättymisestä.

1p66-70 6. Lyhytaikaisiin varoihin luetaan sellaiset omaisuuserät (kuten vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset), jotka myydään, kulutetaan tai realisoidaan tavanomaisen toimintasyklin aikana, vaikkei niitä odotettaisi realisoitavan kahdentoista kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä. Jotkin lyhytaikaiset velat, kuten ostovelat ja jotkin henkilöstökuluja ja muita liiketoiminnan kuluja koskevat siirtovelat, ovat osa tavanomaisessa toimintasyklissä käytettävää käyttöpääomaa. Tällaiset liiketoimintaan kuuluvat erät luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi, vaikka ne erääntyisivät vasta yli 12 kuukauden kuluttua raportointikauden päättymisestä.

1p68 7. Toimintasyklillä tarkoitetaan ajanjaksoa, joka kuluu prosessia varten tarvittavien omaisuuserien hankinnasta niiden realisoimiseen rahavaroina. Silloin kun yrityksen tavanomainen toimintasykli ei ole selkeästi tunnistettavissa, se oletetaan 12 kuukauden pituiseksi.

12 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Konsernitase

Johdonmukaisuus

1p45 8. Erät esitetään ja luokitellaan tilinpäätöksessä samalla tavoin kaudesta toiseen, paitsi jos: (a) yrityksen toiminnan luonteen merkittävän muutoksen tai sen tilinpäätöksen

uudelleenarvioinnin perusteella on ilmeistä, että toisenlainen esittämistapa tai luokittelu olisi asianmukaisempi, kun otetaan huomioon IAS 8:n ”Tilinpäätök-sen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet” mukaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinta- ja soveltamiskriteerit; tai

(b) jokin IFRS-standardi edellyttää esittämistavan muuttamista.

Olennaisuus ja erien yhdistäminen

1p29 9. Kaikki olennaiset samankaltaisten erien muodostamat luokat esitetään tilinpäätöksessä erikseen. Luonteeltaan tai tarkoitukseltaan erilaiset erät esitetään erillisinä, elleivät ne ole epäolennaisia.

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat sekä laskennalliset verosaamiset ja -velat

1p54, 56 10. Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat sekä laskennalliset verosaamiset ja -velat on esitettävä erillään toisistaan sekä muista varoista ja veloista. Silloin kun lyhyt- ja pitkäaikaiset varat ja velat esitetään taseessa omina ryhminään, laskennalliset verosaamiset ja -velat esitetään pitkäaikaisina.

Erien vähentäminen toisistaan

1p32 11. Varoja ja velkoja ei vähennetä toisistaan, ellei jokin IFRS-standardi vaadi tai salli sitä. Varojen esittäminen taseessa vähennettynä arvon alentumisesta johtuvalla vähennyserällä – esim. vaihto-omaisuuden epäkuranttiuteen tai epävarmoihin saamisiin perustuvalla vähennyskirjauksella – ei ole erien vähentämistä toisistaan.

Tietyissä tapauksissa vaaditaan kolme tasetta

1p39 12. Jos tilinpäätöksen laatimisperiaatetta on sovellettu takautuvasti, tilinpäätöksen eriä on oikaistu takautuvasti tai erien luokittelua on muutettu, esitetään kolmas tase aikaisimman vertailukauden alusta. Jos takautuva laatimisperiaatteen muutos tai oikaisu ei vaikuta tähän aikaisimpaan taseeseen, on näkemyksemme mukaan riittävää, että pelkästään annetaan tieto tästä.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 13

Konsernitase

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

1p109(c), 108, 109, 113

Liite-tieto

Osake-pää- oma

Yli- kurssi-

rahastoMuut

rahastot1

Kerty-neet

voitto- varat Yhteensä

Määräys-vallat-

tomien omistajien

osuudet

Oma pääoma

yht.

1.1.2011 20 000 10 424 6 364 48 470 85 258 1 500 86 758

1p106 (d)(i) Kauden voitto – – – 15 512 15 512 856 16 368

1p106(d)(ii) Kauden muut laajan tuloksen erät2 29 – – 641 -407 234 -40 194

1p106(a) Kauden laaja tulos – – 641 15 105 15 746 816 16 562

IFRS2p50 Henkilöstön työsuorituksen arvo 28 – – – 822 822 – 822

Osakeoptio-ohjelmaan liittyvä verohyvitys 28 – – – 20 20 – 20

Osakkeiden liikkeeseenlas-kusta saadut maksut 26 1 000 70 – – 1 070 – 1 070

1p106 (d)(iii) Osingot 35 – – – -15 736 -15 736 -550 -16 286

1p106 (d)(iii ) Suoraan omaan pääomaan kirjatut omista-jien tekemät sijoitukset ja varojen jakaminen näille yht. 1 000 70 – -14 894 -13 824 -550 -14 374

31.12. 2011 21 000 10 494 7 005 48 681 87 180 1 766 88 946

1 Yksittäiset rahastot voidaan esittää oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa yhdistettyinä, jos ne ovat luonteeltaan samankaltaisia ja niiden voidaan katsoa yhdessä muodostavan oman pääoman erän. Jos yksittäisiä rahastoja ei esitetä laskelmassa, ne on eriteltävä liitetiedoissa

2 Tämä voidaan toteuttaa joko (a) esittämällä muut laajan tuloksen erät tässä laskelmassa eriteltyinä tai (b) esittämällä muut laajan tuloksen erät yhdessä (kuten edellä on tehty) ja erittelemällä ne liitetiedoissa. IFRS GAAP plc esittää tämän erittelyn liitetiedossa 29.

14 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Konsernitase

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Liite-tieto

Osake-pää- oma

Yli- kurssi-

rahastoMuut

rahastot

Kerty-neet

voitto- varat Yhteensä

Määräys-vallat-

tomien omistajien

osuudet

Oma pääoma

yht.

1.1. 2012 21 000 10 494 7 005 48 681 87 180 1 766 88 946

1p106(d)(i) Kauden voitto – – – 30 617 30 617 2 548 33 165

1p106(d)(ii) Kauden muut laajan tuloksen erät2 29 – – 2 261 90 2 351 252 2 603

1p106(a) Kauden laaja tulos – – 2 261 30 707 32 968 2 800 35 768

IFRS2p50 Henkilöstön työsuorituksen arvo 28 – – – 690 690 – 690

Osakeoptio-ohjelmaan liittyvä verohyvitys 28 – – – 30 30 – 30

Osakkeiden liikkeeseen laskusta saadut maksut 26 750 200 – – 950 – 950

Omien osakkeiden ostaminen 29 – – -2 564 – -2 564 – -2 564

Liiketoimintojen yhdistämi-seen liittyvä osakkeiden liikkeeseenlasku 26 3 550 6 450 – – 10 000 – 10 000

Vaihtovelkakirjalaina – oman pääoman komponentti 29 – – 5 433 – 5 433 – 5 433

1p106 (d)(iii) Osingot 35 – – – -10 102 -10 102 -1 920 -12 022

1p106 (d)(iii) Suoraan omaan pääomaan kirjatut omista-jien tekemät sijoitukset ja varojen jakaminen näille yht. 4 300 6 650 2 869 -9 382 4 437 -1 920 2 517

1p106 (d)(iii) Liiketoimintojen yhdistämi-sestä syntynyt määräys-vallattomien omistajien osuus 39 – – – – – 4 542 4 542

1p106(d)(iii)

Määräysvallattomilta omistajilta hankittu osuus XYZ Groupista 40 – – -800 – – -300 -1 100

1p106 (d)(iii) Määräysvallattomille omista-jille myyty osuus Red Limited -yhtiöstä 40 – – -100 – -100 -1 000 -1 100

1p106 (d)(iii) Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 4 300 6 650 2 869 -9 382 4 437 2 622 7059

31.12.2012 25 300 17144 11 435 70 006 123 885 7 888 131 773

Sivuilla 19-109 esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 15

Konsernitase

Kommentit – laskelma oman pääoman muutoksista

Seuraavassa selostetaan eräitä IAS 1:een ”Tilinpäätöksen esittäminen” sisältyviä keskeisiä vaatimuksia ja muita seikkoja, jotka vaikuttavat oman pääoman muutoksia osoittavaan laskelmaan.

Määräysvallattomien omistajien osuus

1p106 1 Oman pääoman muutoksia osoittavaan laskelmaan sisällytetään seuraavia tietoja: (a) kauden laaja tulos siten, että esitetään erikseen emoyrityksen omistajille ja

määräysvallattomille omistajille kuuluvat osuudet(b) IAS 8:n mukaisesti kirjatun takautuvan soveltamisen tai oikaisun vaikutukset

kuhunkin oman pääoman erään(c) jokaisesta oman pääoman erästä täsmäytyslaskelma, joka osoittaa kirjanpit-

oarvon kauden alussa ja lopussa sekä erikseen muutokset, jotka johtuvat:(i) voitosta tai tappiosta;(ii) muista laajan tuloksen erästä; ja(iii) liiketoimista omistajien kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisu-

udessa siten, että esitetään erikseen omistajien tekemät sijoitukset ja varojen jakaminen omistajille sekä sellaiset muutokset tytäryritysten omistusosuuksissa, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen.

2. Muiden laajan tuloksen erien jaottelu oman pääoman erien mukaisesti voidaan esittää joko oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa tai liitetiedoissa.

16 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernin rahavirtalaskelma1p10(d), 7p10, 18(b), 1p381p113

1.1.–31.12

Liitetieto 2012 2011

Liiketoiminnan rahavirrat

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta 36 71 751 41 7037p31 Maksetut korot -7 835 -14 773 7p35 Maksetut verot -16 909 -10 526

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 47 007 16 4047p21, 7p10 Investointien rahavirrat 7p39 Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankituilla rahavaroilla 39 -3 750 –7p16(a) Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta 16 -9 505 -6 042

7p16(b) Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 36 6 354 2 979

7p16(a) Aineettomien hyödykkeiden hankinta 17 -3 050 -700

7p16(c) Myytävissä olevien rahoitusvarojen hankinta 19 -4 887 -1 150

Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntitulot 151 –

7p16(e) Lähipiirille annetut lainat 41 -1 343 -112

7p16(f) Lähipiirille annettujen lainojen takaisinmaksut 41 63 98

7p31 Saadut korot 1 054 1 193

7p31 Saadut osingot 1 130 1 120

Investointeihin käytetyt nettorahavarat -13 783 -2 614 7p21, 7p10 Rahoituksen rahavirrat7p17(a) Osakeannista saadut maksut 26 950 1 0707p17(b) Omien osakkeiden ostot 26 -2 564 –7p17(c) Vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskusta saadut maksut 31 50 000 –7p17(c) Lunastettavien etuosakkeiden liikkeeseenlaskusta saadut maksut 31 – 30 0007p17(c) Muiden lainojen nostot 8 500 18 0007p17(d) Muiden lainojen takaisinmaksut -88 993 -34 674 7p31 Yhtiön osakkeenomistajille maksetut osingot 34 -10 102 -15 736 7p31 Lunastettavien etuosakkeiden omistajille maksetut osingot -1 950 -1 950 7p42A Määräysvallattomilta omistajilta ostettu omistusosuus tytäryrityk-

sessä40 -1 100 –

7p42A Määräysvallattomille omistajille myyty omistusosuus tytäryrityk-sessä

40 1 100 –

7p31 Määräysvallattomille omistajille maksetut osingot -1 920 -550

Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat -46 079 -3 840

Rahavarojen nettovähennys (-)/-lisäys -12 855 9 9507p28 Käteisvarat, muut rahavarat ja luotolliset tilit vuoden alussa 24 27 598 17 587

Valuuttakurssivoitot/-tappiot(-) rahavaroista 535 -64 7p28 Rahavarat vuoden lopussa 24 15 278 27 598

Sivuilla 19-109 esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 17

Konsernin rahavirtalaskelma

Kommentit – rahavirtalaskelma

Seuraavassa selostetaan joitakin IAS 7:n ”Rahavirtalaskelmat” keskeisiä vaatimuksia.

Rahavirtojen esittäminen

Liiketoiminnan rahavirrat

7p18 1. Liiketoiminnan rahavirrat esitetään käyttäen joko: (a) suoraa esittämistapaa, jolloin saadut ja suoritetut maksut esitetään brut-

tomääräisinä pääluokittain ryhmiteltyinä; tai (b) epäsuoraa esittämistapaa, jolloin voittoa tai tappiota oikaistaan sellaisten

liiketoimien vaikutuksella, joihin ei liity maksutapahtumaa, aikaisempien tai tulevien kausien liiketoimintaan kuuluvien maksujen jaksotuksilla sekä investointien tai rahoituksen rahavirtoihin kuuluvilla tuotto- ja kuluerillä.

7p20 2. Liitteessä II on esimerkki suoran esittämistavan mukaisesti laaditusta rahavirtalaskelmasta.

Investointien ja rahoituksen rahavirrat

7p21 3. Investoinneista ja rahoituksesta saadut ja suoritetut maksut esitetään erikseen bruttomääräisinä pääluokittain eriteltyinä lukuun ottamatta IAS 7:n kappaleissa 22 ja 24 mainittuja nettomääräisinä esitettäviä eriä.

Vuokralle annettujen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti

7p14 4. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot esitetään tavallisesti investointien rahavirtoina. Ulkopuolisille vuokrattavien ja sen jälkeen myytävien omaisuuserien valmistamisesta tai hankinnasta johtuvat maksut esitetään kuitenkin liiketoiminnan rahavirtoina. Myös tällaisista omaisuuseristä saatavat vuokrat ja niiden myöhemmin tapahtuvasta myynnistä saatavat maksut ovat liiketoiminnan rahavirtoja.

Nettomääräinen esittäminen

7p22, 23 5. Seuraavat liiketoimintaan, investointeihin tai rahoitukseen kuuluvat rahavirrat saadaan esittää nettomääräisinä: (a) asiakkaiden puolesta saadut ja suoritetut maksut silloin, kun rahavirrat

kuvastavat ennemminkin asiakkaan kuin yrityksen toimintaa (esim. kiinteistöjen omistajien puolesta perittävät ja heille tilitettävät vuokrat); ja

(b) saadut ja suoritetut maksut sellaisista eristä, jotka ovat nopeakiertoisia ja joiden määrät ovat suuria ja juoksuajat lyhyitä (esim. luottokorttiasiakkaisiin liittyvät ennakkomaksut ja takaisinmaksut).

7p24 6. Rahoituslaitos saa esittää seuraavista toiminnoista johtuvat rahavirrat nettomääräisinä: (a) määräaikaistalletusten vastaanottaminen ja suorittaminen;(b) talletusten tekeminen muihin rahoituslaitoksiin ja niiden nostaminen;(c) asiakkaille annetut rahalainat ja niiden takaisinmaksut.

18 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Konsernin rahavirtalaskelma

Korot ja osingot

7p31 7. Saaduista ja maksetuista koroista ja osingoista johtuvat rahavirrat esitetään omina erinään. Kukin erä luokitellaan kaudesta toiseen johdonmukaisella tavalla joko liiketoimintaan, sijoituksiin tai rahoitukseen kuuluvaksi.

7p33 8. Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot luokitellaan yleensä rahoituslaitoksen liiketoiminnan rahavirtoihin kuuluviksi. Siitä, mihin ryhmään nämä rahavirrat kuuluvat muilla yrityksillä, ei ole yksimielisyyttä. Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot voidaan luokitella liiketoiminnan rahavirroiksi, koska ne otetaan huomioon voittoa tai tappiota määritettäessä. Vaihtoehtoisesti maksetut korot sekä saadut korot ja osingot voidaan luokitella vastaavasti rahoituksen ja investointien rahavirroiksi, koska ne ovat rahoituksen hankkimisesta johtuvia menoja tai sijoitusten tuottoja.

7p34 9. Maksetut osingot voidaan luokitella rahoituksen rahavirroiksi, koska ne ovat rahoituksen hankkimisesta johtuvia menoja. Vaihtoehtoisesti ne voidaan luokitella liiketoiminnan rahavirroiksi, jotta käyttäjät pystyvät helpommin määrittämään yrityksen kyvyn maksaa osinkoja liiketoiminnan rahavirroista.

Tuloverot

7p35 10 Tuloveroista johtuvat rahavirrat esitetään omina erinään ja luokitellaan liiketoiminnan rahavirroiksi, jollei niiden voida erityisesti osoittaa kuuluvan rahoitukseen ja investointeihin.

Valuuttakurssien muutosten vaikutukset

7p28 11. Valuuttakurssien muutoksista johtuvat realisoitumattomat voitot ja tappiot eivät ole rahavirtoja. Valuuttakurssien muutosten vaikutus ulkomaan rahan määräisinä pidettäviin tai erääntyviin rahavaroihin esitetään kuitenkin rahavirtalaskelmassa, jotta kauden alun ja lopun rahavarat saadaan täsmäämään. Tämä erä esitetään erillään liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirroista. Se sisältää myös mahdolliset erot verrattuna siihen, että kyseiset rahavirrat olisi esitetty kauden päättymispäivän valuuttakurssien mukaisina.

Muita tietoja, joita suositellaan esitettäviksi

7p50 12. Lisätiedot voivat olla merkityksellisiä käyttäjille, jotta nämä saavat käsityksen yrityksen taloudellisesta asemasta ja maksuvalmiudesta. Tällaisten tietojen esittäminen johdon antamilla kommenteilla varustettuina on suositeltavaa, ja ne voivat sisältää seuraavaa:

7p50(a) (a) käyttämättömät luottojärjestelyt, jotka voivat olla käytettävissä vastaisia liiketoimia ja pääomasitoumusten hoitamista varten, sekä mahdolliset näiden järjestelyjen käyttöä koskevat rajoitukset

7p50(c) (b) toimintakapasiteettia lisäävien rahavirtojen yhteenlaskettu määrä erotettuna toimintakapasiteetin säilyttämisen vaatimista rahavirroista

7p50(d) (c) kunkin raportoitavan segmentin liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat (ks. IFRS 8 “Toimintasegmentit”).

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 19

Liitetiedot

Liitetiedot

1 Yleiset tiedot

1p138 (b)-(c) 1p51(a)(b)

IFRS GAAP plc (”yhtiö”) ja sen tytäryritykset (yhdessä ”konserni”) valmistavat kenkiä, hoitavat niiden jakelua sekä myyvät niitä itsenäisistä jälleenmyyjistä koostuvan verkoston kautta. Konsernilla on tuotantolaitoksia eri puolilla maailmaa, ja sen tuotteita myydään pääasiassa Britanniaan, muualle Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Venäjälle. Tilikauden aikana konserni on hankkinut määräysvallan jalkineiden ja nahkatavaroiden ja myyntiä harjoittavassa ”ABC Group” -konsernissa, joka toimii Yhdysvalloissa ja useimmissa Länsi-Euroopan maissa.

1p138(a) Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, ja se on listautunut EuroMoney-pörssiin. Yhtiön kotipaikka on One-Land, ja sen rekisteröidyn toimipaikan osoite on Nice Walk Way, One-Land.

2 Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

Kommentit – tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden esittäminen

Tässä liitetiedossa esitetään suuri määrä mahdollisia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Tilinpäätöksessä tulee esittää vain sellaista tietoa, joka välittömästi liittyy yrityksen liiketoimintaan, eikä laatimisperiaatteiden esittämisen pidä käyttää valmista mallia.

1p112(a) 1p117(b) 1p119

Seuraavassa esitetään tässä konsernitilinpäätöksessä sovelletut keskeiset laatimisperiaatteet. Niitä on noudatettu johdonmukaisesti kaikilla esitettävillä tilikausilla, ellei muuta mainita.

2.1 Laatimisperusta

1p116 1p117(a)

IFRS GAAP plc:n konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Pääasiallisena arvostusperustana on alkuperäinen hankintameno, josta poiketen seuraavat erät arvostetaan käypään arvoon: maa-alueet ja rakennukset, myytävissä olevat rahoitusvarat sekä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat (johdannaisinstrumentit mukaan lukien).

IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää tiettyjen keskeisten kirjanpidollisten arvioiden käyttöä. Lisäksi se edellyttää johdolta harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa. Liitetiedossa 4 kuvataan merkittävää harkintaa vaativat tai monimutkaiset alueet sekä alueet, joilla on tehty konsernitilinpäätöksen kannalta merkittäviä oletuksia ja arvioita.

20 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

2.1.2 Muutokset tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ja esitettävissä tiedoissa

8p28 (a) Käyttöön otetut uudet standardit ja standardien muutokset1

Tilikaudella ei ole tullut voimaan sellaisia IFRS-standardeja tai IFRIC-tulkintoja, joilla olisi olennainen vaikutus konsernin tilinpäätökseen.

(b) Uudet standardit ja tulkinnat, joita ei ole vielä otettu käyttöön

8p28 Useat uudet standardit, standardien muutokset ja tulkinnat tulevat voimaan vasta 1.1.2012 alkaneen tilikauden jälkeen, eikä niitä ole sovellettu tätä konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Seuraavilla uusilla ja muuttuneilla standardeilla odotetaan olevan merkittävä vaikutus konsernin tilinpäätökseen:

IAS 1:een ”Tilinpäätöksen esittäminen” tehty muutos, joka koskee muiden laajan tuloksen erien esittämistapaa. Merkittävin muutos liittyy siihen, että muut laajan tuloksen erät on jaoteltava sen perusteella, ovatko ne mahdollisesti myöhemmin siirrettävissä tulosvaikutteisiksi (uudelleen luokittelusta johtuvina oikaisuina). Muutos ei koske sitä, mitä muissa laajan tuloksen erissä kuuluu esittää.

IFRS 13:n ”Käyvän arvon määrittäminen” tarkoituksena on lisätä yhdenmukaisuutta ja yksinkertaistaa monimutkaisia menettelyjä. Käyvälle arvolle annetaan täsmällinen määritelmä ja määrätään yhdet käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset, jotka koskevat kaikkia IFRS-standardeja. IFRS:n ja U.S.GAAPin mukaiset vaatimukset on nyt pitkälti yhdenmukaistettu. Käyvän arvon käyttöä ei laajenneta, vaan annetaan ohjeistusta sen määrittämisestä, kun sen käyttö sallitaan tai sitä vaaditaan muissa IFRS- tai U.S.GAAP -standardeissa.

IAS 19 ”Työsuhde-etuudet” julkaistiin muutettuna kesäkuussa 2011. Se tulee vaikuttamaan konserniin seuraavalla tavalla: kaikki aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan välittömästi, ja korkomenot ja järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto korvautuvat nettokorolla, joka lasketaan etuuspohjaisesta nettovelasta (tai -omaisuuserästä) diskonttauskorkoa käyttäen. Taseen velat tulevat kasvamaan kirjaamattomien takautuvaan työsuoritukseen perustuvien menojen määrällä 145 C.

IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit” käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, arvostamista ja kirjaamista. Standardin kaksi osaa on julkaistu vuosina 2009 ja 2010, ja ne korvaavat rahoitusinstrumenttien luokittelua ja arvostamista koskevat osuudet IAS 39:stä. IFRS 9:n mukaan rahoitusvarat on luokiteltava kahteen arvostusryhmään: käypään arvoon kirjattavat ja jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat. Ryhmä määräytyy alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Luokittelu riippuu liiketoimintamallista, jonka mukaan rahoitusvaroja hallinnoidaan, sekä instrumentin rahavirtojen ominaispiirteistä. Rahoitusvelkojen osalta standardi vastaa useimpia IAS 39:n mukaisia vaatimuksia. Tärkein muutos on, että jos rahoitusvelkoihin on sovellettu käyvän arvon optiota, yhteisön omasta luottoriskistä johtuva käyvän arvon muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin, ei siis tuloslaskelmaan, paitsi jos tämä johtaa kirjanpidolliseen epäsymmetriaan. IFRS 9:n koko vaikutusta ollaan vasta arvioimassa, ja konserni suunnittelee ottavansa sen käyttöön viimeistään vuonna 2015. Myös IFRS 9:n vielä puuttuvien osien vaikutukset arvioidaan, kun IASB on saanut ne valmiiksi.

IFRS 10 ”Konsernitilinpäätös” rakentuu aiemmille periaatteille, joiden mukaan määräysvalta ratkaisee, sisällytetäänkö tietty yhteisö emoyrityksen konsernitilinpäätökseen. Standardi sisältää uutta ohjeistusta sellaisia tapauksia varten, joissa määräysvallan olemassaolo on vaikeaa todeta. IFRS 10:n koko vaikutusta ollaan vasta arvioimassa, ja konserni suunnittelee ottavansa sen käyttöön viimeistään vuonna 2014.

1 Liitteessä IV esitetään yksityiskohtainen luettelo 1.1.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla noudatettavista IFRS-standardeista .

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 21

Liitetiedot

IFRS 12 ”Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä” sisältää kaiken tyyppisiä osuuksia koskevat liitetietovaatimukset. Se koskee yhteisjärjestelyjä, osakkuusyrityksiä, erityistä tarkoitusta varten luotuja sijoitusvälineitä ja muita taseen ulkopuolisia sijoitusvälineitä. IFRS 12:n koko vaikutusta ollaan vasta arvioimassa, ja konserni suunnittelee ottavansa sen käyttöön viimeistään vuonna 2014.

Millään muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla tai IFRIC-tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernille.

1p119 2.2 Konsernitilinpäätöksen laatiminen

27p12 (a) Tytäryritykset

27p14 27p30

Tytäryrityksiä ovat kaikki sellaiset yritykset (erityistä tarkoitusta varten perustetut yksiköt mukaan luettuina), joissa konsernilla on oikeus määrätä talouden ja toiminnan periaatteista. Yleensä tämä perustuu osakeomistukseen, joka tuottaa yli puolet äänivallasta. Arvioitaessa, onko konsernilla toisessa yrityksessä määräysvalta, otetaan huomioon sellaisen potentiaalisen äänivallan olemassaolo ja vaikutus, joka on tarkasteluhetkellä toteutettavissa käyttämällä oikeus tai suorittamalla vaihto. Määräysvallan olemassaolo arvioidaan myös silloin, kun konsernilla on vähemmän kuin puolet äänivallasta mutta se pystyy määräämään sijoituskohteen talouden ja hallinnon periaatteista de facto -määräysvallan perusteella.

De facto -määräysvalta voi syntyä esimerkiksi, kun konsernin äänivalta suhteutettuna muiden osakkeenomistajien äänivaltaan ja omistuksen hajaantumiseen on sellainen, että konsernilla on oikeus määrätä talouden ja hallinnan periaatteista.

Tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen kokonaisuudessaan siitä päivästä lukien, jona konserni saa niihin määräysvallan. Yhdistely lopetetaan, kun määräysvalta lakkaa.

IFRS3p5, p37, p39, p18, p19

Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenetelmällä. Tytäryrityksen hankinnasta maksettava vastike sisältää luovutetut varat, syntyneet velat aiemmille omistajille sekä konsernin liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset osuudet, kaikki käypiin arvoihinsa. Luovutettu vastike sisältää ehdollisesta vastikejärjestelystä johtuvan omaisuuserän tai velan käyvän arvon. Yksilöitävissä olevat liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat ja ehdolliset velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa kirjataan hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevien nettovarojen taseeseen merkityistä määristä.

IFRS3p53 Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi toteutuessaan

IFRS 3p42 Jos liiketoimintojen yhdistäminen tapahtuu vaiheittain, hankkijaosapuolella hankinnan kohteessa aiemmin ollut oman pääoman ehtoinen osuus arvostetaan hankinta-ajankohtana käypään arvoon ja tästä syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti.

IFRS3p58 Mahdollisesti luovutettava ehdollinen vastike kirjataan hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Myöhemmät muutokset omaisuuseräksi tai velaksi katsottavan ehdollisen vastikkeen käyvässä arvossa kirjataan IAS 39:n mukaisesti joko tulosvaikutteisesti tai muihin laajan tuloksen eriin. Jos ehdollinen vastike on luokiteltu omaksi pääomaksi, sen kirjanpitoarvo ei muutu, ja kun vastike myöhemmin suoritetaan, tätä koskevat kirjaukset tehdään omaan pääomaan.

22 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

IFRS3p32IFRS3B63(a), 36p80

Liikearvona kirjataan alun perin määrä, jolla luovutettu vastike ja määräysvallattomien omistajien osuuden käypä arvo yhteenlaskettuina ylittävät hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen nettomäärän. Jos vastike on pienempi kuin tytäryrityksen hankitun nettovarallisuuden käypä arvo, erotus kirjataan tulosvaikutteisesti.

27p20 27p24

Konserniyritysten väliset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä tuotot ja kulut eliminoidaan. Myös omaisuuserän kirjaamiseen johtavista konsernin sisäisistä liiketoimista johtuvat voitot ja tappiot eliminoidaan. Tytäryritysten noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia periaatteita.

(b) Tytäryrityksistä omistettavien osuuksien muutokset, jotka eivät johda määräys-vallan muutokseen

27p30,31 Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneita liiketoimia, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina – toisin sanoen liiketoimina omistajien kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisuudessa. Maksetun vastikkeen käyvän arvon ja tytäryrityksen nettovarallisuudesta hankitun osuuden kirjanpitoarvon välinen erotus kirjataan omaan pääomaan. Myös voitot tai tappiot osakkeiden myynnistä määräysvallattomille omistajille kirjataan omaan pääomaan.

(c) Luopuminen tytäryrityksistä

27p34,p35, 28p18

Kun konsernin määräysvalta lakkaa, omistus arvostetaan määräysvallan menettämispäivän käypään arvoon ja kirjanpitoarvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Tämä käypä arvo toimii alkuperäisenä kirjanpitoarvona, kun jäljelle jäävää osuutta myöhemmin käsitellään osakkuusyrityksenä, yhteisyrityksenä tai rahoitusvaroina. Lisäksi asianomaisesta yrityksestä aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjattuja määriä käsitellään ikään kuin konserni olisi suoraan luovuttanut niihin liittyvät varat ja velat. Tämä voi tarkoittaa, että aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjatut määrät siirretään tulosvaikutteisiksi.

1p119 (d) Osakkuusyritykset

28p13 28p11

Osakkuusyrityksiä ovat kaikki yritykset, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa. Yleensä tämä perustuu osakeomistukseen, joka tuottaa 20–50 % äänivallasta. Osakkuusyrityksiin tehdyt sijoitukset käsitellään pääomaosuusmenetelmällä. Pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa sijoitus kirjataan alun perin hankintamenon määräisenä ja sitä lisätään tai vähennetään kirjaamalla sijoittajayrityksen osuus sijoituskohteen hankinta-ajankohdan jälkeisistä voitoista tai tappioista. Konsernin osuudet osakkuusyrityksissä sisältävät myös hankinta-ajankohtana määritetyn liikearvon.

28p19A Jos osakkuusyrityksestä omistettu osuus pienenee mutta huomattava vaikutusvalta säilyy, vain suhteellinen osuus aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista määristä siirretään tulosvaikutteiseksi.

28p29 28p30

Konsernin osuus osakkuusyritysten hankinnan jälkeisistä voitoista tai tappioista merkitään tuloslaskelmaan, ja sen osuus hankinnan jälkeisistä muun laajan tuloksen muutoksista kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Sijoituksen kirjanpitoarvoa oikaistaan vastaavasti. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappioista on yhtä suuri tai suurempi kuin sen osuus osakkuusyrityksestä mahdolliset muut vakuudettomat saamiset mukaan luettuina, konserni ei kirjaa lisää tappiota, ellei sillä ole oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta eikä se ole suorittanut maksuja osakkuusyrityksen puolesta.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 23

Liitetiedot

28p31 28p33

Jokaisen raportointikauden lopussa ratkaistaan, onko objektiivista näyttöä siitä, että osakkuusyritykseen tehdyn sijoituksen arvo on alentunut. Jos tällaista näyttöä on, arvonalentumistappio määritetään osakkuusyrityksestä kerrytettävissä olevan rahamäärän ja sen kirjanpitoarvon välisenä erotuksena ja se merkitään tuloslaskelmaan erän ”osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista(-)” yhteyteen.

28p22 28p26

Voitoista ja tappioista, jotka johtuvat konsernin ja sen osakkuusyritysten välisistä ylös- ja alaspäin toteutuvista liiketoimista, merkitään konsernitilinpäätökseen vain osakkuusyrityksen ulkopuolisille omistajille kuuluva osuus. Realisoitumattomat tappiot eliminoidaan, ellei liiketapahtuma anna viitteitä luovutetun omaisuuserän arvon alentumisesta. Osakkuusyritysten noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia periaatteita.

Laimennusvaikutuksesta johtuvat voitot tai tappiot osakkuusyrityssijoituksista merkitään tuloslaskelmaan.

1p119 2.3 Segmenttiraportointi

IFRS8p5(b) Toimintasegmentit raportoidaan tavalla, joka on yhdenmukainen ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa. Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioinnista, on nimetty strategisia päätöksiä tekevä konsernin johtoryhmä.

1p119 2.4 Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen

1p119 (a) Toimintavaluutta ja esittämisvaluutta

21p17, p9, p18, 1p51(d)

Konserniyritysten tilinpäätöksiin sisältyvät erät arvostetaan sen taloudellisen ympäristön valuutassa, jossa kyseinen yritys pääasiallisesti toimii (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös esitetään C-valuutassa, joka on konsernin esittämisvaluutta.

1p119 (b) Liiketoimet ja saldot

21p21, p28p32, 39p95(a) p102(a)

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat muutetaan toimintavaluutan määräisiksi liiketapahtumien toteutumispäivien kursseihin tai, jos erät on arvostettu uudelleen, arvostuspäivän kursseihin. Valuuttakurssivoitot ja -tappiot, jotka syntyvät liiketapahtumiin liittyvistä maksuista ja ulkomaanrahan määräisten monetaaristen varojen ja velkojen muuttamisesta tilinpäätöspäivän kurssiin, merkitään tuloslaskelmaan, paitsi milloin on kysymys ehdot täyttävistä rahavirran tai nettosijoituksen suojauksista, jolloin ne kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Lainoihin ja rahavaroihin liittyvät valuuttakurssivoitot ja -tappiot esitetään tuloslaskelman erässä “rahoitustuotot” tai ”rahoituskulut”. Kaikki muut valuuttakurssivoitot ja -tappiot esitetään tuloslaskelman erässä ”Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot – netto”.

39AG83 Ulkomaanrahan määräisten, myytävissä oleviksi luokiteltujen monetaaristen arvopapereiden käyvän arvon muutokset jaotellaan arvopaperin jaksotetun hankintamenon muutoksista johtuviin valuuttakurssieroihin ja muihin kirjanpitoarvon muutoksiin. Jaksotetun hankintamenon muutoksiin liittyvät valuuttakurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti, ja muut kirjanpitoarvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.

24 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

21p30 Valuuttakurssierot ei-monetaarisista rahoitusvaroista ja -veloista, kuten käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista osakkeista, kirjataan tulosvaikutteisesti osana käyvän arvon muutoksesta johtuvaa voittoa tai tappiota. Valuuttakurssierot ei-monetaarisista omaisuuseristä ja veloista, kuten myytävissä oleviksi luokitelluista osakkeista, sisällytetään muihin laajan tuloksen eriin.

1p119 (c) Konserniyritykset

21p39 Konsernin esittämisvaluutasta poikkeavaa toimintavaluuttaa käyttävien konserniyritysten (joista mikään ei toimi hyperinflaatiomaassa) tuloslaskelmat ja taseet muunnetaan esittämisvaluutan määräisiksi seuraavasti:

21p39(a) (a) kunkin esitettävän taseen varat ja velat muunnetaan kyseisen tilin-päätöspäivän kurssiin;

21p39(b) 21p39

(b) kunkin tuloslaskelman tuotto- ja kuluerät muunnetaan kauden keskikursseihin (tai liiketoimien toteutumispäivien kursseihin, jos keskikurssia käyttämällä ei päästä kohtuullisen lähelle samaa tulosta); ja

1p79(b), 21p39(c)

(c) kaikki tästä syntyvät valuuttakurssierot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.

21p47 Ulkomaisen yksikön hankinnasta syntynyttä liikearvoa ja käypiin arvoihin pääsemiseksi tehtyjä oikaisuja käsitellään ulkomaisen yksikön varoina ja velkoina, ja ne muunnetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Tästä syntyvät muuntoerot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.

1p119 2.5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

16p73(a)p35(b), p15, p17, 39p98(b)

Maa-alueisiin ja rakennuksiin kuuluu pääosin tehdaskiinteistöjä, myymälöitä ja toimistotiloja. Maa-alueet ja rakennukset kirjataan käypiin arvoihin, jotka perustuvat riippumattomien arvioijien tekemiin arvioihin ja joista rakennusten osalta on vähennetty uudelleenarvostuksen jälkeiset poistot. Arvonmääritykset tehdään riittävän säännöllisesti, niin ettei uudelleenarvostetun omaisuuserän käypä arvo poikkea olennaisesti sen kirjanpitoarvosta. Kertyneet poistot eliminoidaan uudelleenarvostusta tehtäessä omaisuuserän bruttokirjanpitoarvoa vastaan, ja nettomäärä oikaistaan vastaamaan omaisuuserän uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa. Kaikki muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet esitetään poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. Hankintamenoon luetaan hyödykkeiden hankinnasta välittömästi aiheutuvat menot. Hankintameno voi sisältää myös omasta pääomasta siirrettyjä voittoja tai tappioita, jotka johtuvat ulkomaan rahan määräisiin hyödykehankintoihin liittyvistä ehdot täyttävistä rahavirran suojauksista.

16p12 Myöhemmin syntyvät menot sisällytetään omaisuuserän kirjanpitoarvoon tai kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi vain, kun on todennäköistä, että konsernille koituu hyödykkeestä taloudellista hyötyä tulevaisuudessa ja omaisuuserän hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Uudella osalla korvatun osan kirjanpitoarvo kirjataan pois taseesta. Kaikki muut huolto- ja korjausmenot kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan sillä kaudella, jonka aikana ne toteutuvat.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 25

Liitetiedot

16p39, 1p79(b)16p40-41

Maa-alueiden ja rakennusten uudelleenarvostuksesta johtuvat kirjanpitoarvon lisäykset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään omassa pääomassa muissa rahastoissa. Vähennykset, jotka kumoavat samasta omaisuuserästä aiemmin kirjattuja arvonkorotuksia, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja vähennetään omasta pääomasta muista rahastoista, ja kaikki muut vähennykset merkitään tuloslaskelmaan. Uudelleenarvostettuun kirjanpitoarvoon perustuvan, tuloslaskelmaan merkityn poiston ja omaisuuserän alkuperäiseen hankintamenoon perustuvan poiston välinen erotus siirretään vuosittain “muista rahastoista” ”kertyneisiin voittovaroihin”.

16p73(b), p50p73(c)

Maa-alueista ei tehdä poistoja. Muiden omaisuuserien hankintamenon tai uudelleenarvostukseen perustuvan arvon ja jäännösarvon välinen erotus jaksotetaan tasapoistoina hyödykkeiden arvioidulle taloudelliselle vaikutusajalle seuraavasti:

n rakennukset 25–40 vuotta

n koneet ja kalusto 10–15 vuotta

n ajoneuvot 3–5 vuotta

n kalusteet, tarvikkeet ja laitteet 3–8 vuotta

16p51 Omaisuuserien jäännösarvot ja taloudelliset vaikutusajat tarkistetaan jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, ja niitä muutetaan tarvittaessa.

36p59 Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva arvioitu rahamäärä, kirjanpitoarvo alennetaan kerrytettävissä olevaa rahamäärää vastaavaksi välittömästi (kohta 2.7).

16p68, 71 Myyntivoitot ja -tappiot määritetään vertaamalla myyntituloa kirjanpitoarvoon, ja ne merkitään tuloslaskelman erään “Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot – netto”.

16p41, 1p79(b) Kun uudelleenarvostettuja omaisuuseriä myydään, muihin rahastoihin sisältyvät määrät siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

2.6 Aineettomat hyödykkeet

1p119 (a) Liikearvo

IFRS3p5138p108(a)IFRS3p5436p124

Liikearvoa syntyy tytär-, osakkuus- ja yhteisyritysten hankinnan yhteydessä, ja se on määrä, jolla suoritettu vastike ylittää IFRS GAAP plc:n osuuden hankinnan kohteen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräisestä käyvästä arvosta ja määräysvallattomien omistajien osuuden käyvän arvon.

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittu liikearvo kohdistetaan arvonalentumistestausta varten niille rahavirtaa tuottaville yksiköille tai yksikköjen ryhmille, joiden odotetaan hyötyvän yhdistämisen tuomista synergioista. Jokainen yksikkö tai yksikköjen ryhmä, jolle liikearvoa kohdistetaan, on alin taso, jolla liikearvoa seurataan sisäisesti johdon tarkoituksia varten. Liikearvoa seurataan toimintasegmenttien tasolla.

Liikearvoa tarkastellaan arvonalentumisen varalta vuosittain tai tätä useammin, jos tapahtumat tai olosuhteet viittaavat mahdolliseen arvonalentumiseen. Kirjanpitoarvoa verrataan kerrytettävissä olevaan rahamäärään, joka on käyttöarvo tai myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetty käypä arvo sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

26 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

1p119 (b) Tavaramerkit ja lisenssit

38p74, p97, p118 (a),(b)

Erillisinä hankittujen tavaramerkkien ja lisenssien kirjanpitoarvo perustuu hankintamenoon. Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut tavaramerkit ja lisenssit kirjataan hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Niiden taloudellinen vaikutusaika on rajallinen, joten ne merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla. Tavaramerkeistä ja lisensseistä tehdään tasapoistot niiden arvioituna taloudellisena vaikutusaikana, joka on 15–20 vuotta.

38p4p118 (a)-(b)

Hankitut ohjelmistolisenssit aktivoidaan kyseisen ohjelmiston hankinnasta ja käyttövalmiiksi saattamisesta aiheutuvien menojen perusteella. Poistot jaksotetaan lisenssien taloudelliselle vaikutusajalle, joka on 3–5 vuotta.

1p119 (c) Tietokoneohjelmistot

38p57 Tietokoneohjelmistojen ylläpitoon liittyvät menot kirjataan kuluiksi toteutuessaan. Kehittämismenot, jotka välittömästi johtuvat yksilöitävissä olevien ja ainutlaatuisten konsernin määräysvallassa olevien ohjelmistotuotteiden suunnittelusta ja testauksesta, merkitään taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi seuraavien kriteerien täyttyessä:

n ohjelmistotuotteen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa niin, että se voidaan ottaa käyttöön;

n johdolla on aikomus saattaa ohjelmistotuote valmiiksi ja käyttää sitä tai myydä se;n ohjelmistotuotetta pystytään käyttämään tai se pystytään myymään;n pystytään osoittamaan, miten ohjelmistotuote tulee kerryttämään todennäköistä

taloudellista hyötyä;n käytettävissä on riittävästi teknisiä, taloudellisia ja muita voimavaroja

kehittämistyön loppuunsaattamiseen ja ohjelmistotuotteen käyttämiseen tai myymiseen; ja

n ohjelmistotuotteesta kehittämisvaiheessa aiheutuvat menot ovat luotettavasti määritettävissä.

38p66 Osana ohjelmistotuotetta aktivoitavat välittömät menot sisältävät ohjelmiston kehittämisestä aiheutuvat henkilöstömenot ja asianmukaisen osuuden siihen liittyvistä yleismenoista.

38p68, 71 Muut kehittämismenot kirjataan kuluiksi toteutuessaan. Aiemmin kuluiksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida myöhemmillä kausilla.

38p97p118 (a),(b)

Aktivoidut ohjelmistojen kehittämismenot kirjataan poistoina kuluiksi niiden arvioituna taloudellisena vaikutusaikana, joka ei ole kolmea vuotta pidempi.

1p119 2.7 Muiden kuin rahoitusvarojen arvon alentuminen

36p9, p10

Omaisuuseristä, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton, esimerkiksi liikearvosta, samoin kuin ei vielä käyttövalmiista aineettomista hyödykkeistä ei kirjata poistoja, vaan niille tehdään vuosittain arvonalentumistesti. Poistojen kohteena olevia omaisuuseriä tarkastellaan arvonalentumisen varalta aina silloin, kun tapahtumat tai olosuhteiden muutokset antavat viitteitä siitä, ettei omaisuuserien kirjanpitoarvoa vastaavaa rahamäärää mahdollisesti saada kerrytetyksi. Määrä, jolla omaisuuserän kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän, kirjataan arvonalentumistappiona. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sen käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Omaisuuserät ryhmitellään arvonalentumisen arviointia varten alimmille tasoille, joilla rahavirrat ovat erikseen yksilöitävissä (rahavirtaa tuottavat yksiköt). Rahoitusvaroihin kuulumattomia omaisuuseriä – liikearvoa lukuun ottamatta – joista on kirjattu arvonalentumistappio, tarkastellaan jokaisen raportointikauden lopussa sitä silmällä pitäen, olisiko arvonalentuminen syytä peruuttaa.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 27

Liitetiedot

1p119 2.8 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmät)

IFRS5p6, 15 Pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmät) luokitellaan myytävänä oleviksi, kun niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa niiden myynnistä ja myynti on erittäin todennäköinen. Ne esitetään kirjanpitoarvoonsa tai käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla sen mukaan, kumpi näistä on pienempi.

1p119 2.9 Rahoitusvarat

2.9.1 Luokittelu

IFRS7p21 39p9

Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat, lainat ja muut saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu riippuu siitä, mihin tarkoitukseen kyseiset rahoitusvarat on hankittu. Johto päättää rahoitusvarojen luokittelusta alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä.

(a) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

39p9 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä. Rahoitusvaroihin kuuluva erä luokitellaan tähän ryhmään, jos se on hankittu pääasiassa lähitulevaisuudessa tapahtuvaa myyntiä varten. Myös johdannaiset ovat kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä, ellei niitä ole määritetty suojauksiksi. Tähän ryhmään kuuluvat varat luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi, paitsi jos ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua raportointikauden päättymispäivästä.

(b) Lainat ja muut saamiset

39p9 1p66, 68

Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla. Ne sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin, paitsi jos ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua raportointikauden päättymispäivästä, jolloin ne luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi. Konsernin lainoihin ja muihin saamisiin kuuluvat myös taseen ”myyntisaamiset ja muut saamiset” sekä ”rahavarat” (kohdat 2.14 ja 2.15).

(c) Myytävissä olevat rahoitusvarat

39p9, 1p66, p68, IFRS7 AppxB5(b)

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on joko nimenomaisesti luokiteltu tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu mihinkään muuhun ryhmään. Ne ovat pitkäaikaisia varoja, paitsi jos ne erääntyvät tai johto aikoo luopua niistä 12 kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä.

2.9.2 Kirjaaminen ja arvostaminen

39p38IFRS7 AppxBp5 39p43 39p16 p46

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupankäyntipäivän perusteella – päivänä, jona konserni sitoutuu ostamaan tai myymään omaisuuserän. Sijoitukset rahoitusvaroihin, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, kirjataan alun perin käypään arvoon, johon lisätään transaktiomenot. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat kirjataan alun perin käypään arvoon, ja transaktiomenot kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet sijoitusten rahavirtoihin ovat lakanneet tai siirretty toiselle osapuolelle ja konserni on siirtänyt omistukseen liittyvät riskit ja edut olennaisilta osin. Myytävissä olevat sekä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat arvostetaan myöhemmin käypään arvoon. Lainat ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä.

28 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

39p55(a)IFRS7Appx B5(e)

”Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen” ryhmän käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot tai tappiot esitetään tuloslaskelman erässä ”muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot – netto” sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Osinkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista merkitään tuloslaskelmaan muina tuottoina, kun konsernille on syntynyt oikeus maksun saamiseen.

39p55(b)IFRS7AppxB5(e) 39AG83 1p79(b)

Sekä monetaaristen että ei-monetaaristen myytävissä oleviksi luokiteltujen arvopapereiden käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.

39p67 Kun myytävissä oleviksi luokitellut arvopaperit myydään tai niistä kirjataan arvonalentuminen, omaan pääomaan kirjatut kertyneet käyvän arvon muutokset sisällytetään tuloslaskelmaan muihin tuottoihin.

Efektiivisen koron menetelmällä laskettu korko myytävissä olevista arvopapereista merkitään tuloslaskelmaan rahoitustuottoina. Myytävissä olevista oman pääoman ehtoisista instrumenteista saadut osingot kirjataan tuloslaskelmaan muihin tuottoihin, kun konsernille on syntynyt oikeus maksun saamiseen.

2.10 Rahoitusinstrumenttien netottaminen

32p42 Rahoitusvarat ja -velat vähennetään toisistaan ja taseessa esitetään nettomäärä silloin, kun kirjattujen määrien vähentämiseen toisistaan on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus ja suoritus aiotaan toteuttaa nettomääräisesti tai omaisuuserä aiotaan realisoida ja velka suorittaa samanaikaisesti.

2.11 Rahoitusvarojen arvon alentuminen

(a) Jaksotettuun hankintamenoon taseeseen merkityt varat

39p5839p59

Jokaisen raportointikauden päättyessä arvioidaan, onko objektiivista näyttöä jonkin rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvo on alentunut ja arvonalentumistappiota syntynyt vain, jos on objektiivista näyttöä arvon alentumisesta yhden tai useamman, omaisuuserän alkuperäisen kirjaamisen jälkeen toteutuneen tapahtuman (”tappion synnyttävä tapahtuma”) seurauksena ja tappion synnyttävällä tapahtumalla (tai tapahtumilla) on luotettavasti arvioitavissa oleva vaikutus rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvioituihin vastaisiin rahavirtoihin.

IFRS7B5(f) Näyttöä arvonalentumisesta voivat olla esimerkiksi velallisen tai velallisryhmän merkittävät taloudelliset vaikeudet, koronmaksun tai lyhennysten laiminlyönnit, konkurssin tai muun taloudellisen uudelleenjärjestelyn todennäköisyys tai todettavissa oleva tieto, joka osoittaa arvioitujen vastaisten rahavirtojen määritettävissä olevaa vähentymistä, esimerkiksi muutokset maksujen myöhästymisessä ja laiminlyöntien kanssa korreloiva velallisen heikentynyt taloudellinen tilanne.

IFRS7p16 39AG84

Lainojen ja muiden saamisten ryhmän osalta tappion suuruus määritetään omaisuuserän kirjanpitoarvon ja kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän alkuperäisellä efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksena (ottamatta huomioon vielä toteutumattomia vastaisia luottotappioita). Omaisuuserän kirjanpitoarvoa pienennetään ja tappio merkitään konsernin tuloslaskelmaan. Jos lainan tai eräpäivään asti pidettävän sijoituksen korko on vaihtuva, arvonalentumisen määrittämisessä käytettävä diskonttauskorko on senhetkinen sopimukseen perustuva korko. Käytännön apukeinona arvonalentuminen voidaan määrittää instrumentin käyvän arvon perusteella käyttäen todettavissa olevaa markkinahintaa.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 29

Liitetiedot

IFRS7 AppxB5(d)39p65

Jos arvonalentumistappion määrä vähentyy myöhemmällä kaudella ja vähennys pystytään objektiivisesti yhdistämään arvonalentumisen kirjaamisen jälkeen toteutuneeseen tapahtumaan (kuten velallisen luottoluokituksen parantumiseen), konsernituloslaskelmaan merkitään aiemmin kirjatun arvonalentumistappion peruutus.

(b) Myytävissä oleviksi luokitellut varat

39p6739p68 39p6939p70

Jokaisen raportointikauden päättyessä arvioidaan, onko objektiivista näyttöä jonkin rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Jos kyseessä ovat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, konserni käyttää edellä kohdassa (a) mainittuja kriteerejä. Jos kyseessä ovat myytävissä oleviksi luokitellut oman pääoman ehtoiset sijoitukset, katsotaan käyvän arvon merkittävän tai pitkittyneen alentumisen alle hankintamenon olevan myös näyttöä omaisuuserän arvon alentumisesta. Jos tällaista näyttöä on myytävissä olevista rahoitusvaroista, niin kertynyt tappio, joka määritetään hankintamenon ja senhetkisen käyvän arvon erotuksena vähennettynä kyseisestä rahoitusvaroihin kuuluvasta erästä aiemmin tulosvaikutteisesti kirjatulla arvonalentumistappiolla, poistetaan omasta pääomasta ja kirjataan tulosvaikutteisesti. Tuloslaskelmaan merkittyjä arvonalentumistappioita oman pääoman ehtoisista instrumenteista ei peruuteta tuloslaskelman kautta. Jos myytävissä olevaksi luokitellun vieraan pääoman ehtoisen instrumentin käypä arvo kasvaa myöhemmällä kaudella ja nousun voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumistappion tulosvaikutteisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, arvonalentumistappio peruutetaan tuloslaskelman kautta.

1p119 2.12 Johdannaisinstrumentit ja suojaus

IFRS7p21 p22

Johdannaiset kirjataan alun perin johdannaissopimuksen solmimispäivän käypään arvoon, ja sen jälkeen ne arvostetaan käypään arvoon. Tästä syntyvän voiton tai tappion kirjaaminen riippuu siitä, onko johdannainen määritetty suojausinstrumentiksi ja minkä luonteista erää se suojaa. Tietyt johdannaiset määritetään joko: (a) suojaamaan taseeseen merkittyjen varojen tai velkojen taikka kiinteäehtoisen

sitoumuksen käypää arvoa (käyvän arvon suojaus);(b) suojaamaan tietyltä riskiltä, joka liittyy taseeseen merkittyyn omaisuuserään

tai velkaan taikka erittäin todennäköiseen ennakoituun liiketoimeen (rahavir-ran suojaus); tai

(c) suojaamaan ulkomaiseen yksikköön tehtyä nettosijoitusta (nettosijoituksen suojaus).

39p88 Suojausinstrumenttien ja suojauskohteiden välinen suhde dokumentoidaan suojausta aloitettaessa. Samoin dokumentoidaan riskienhallinnan tavoitteet sekä strategiat, joiden mukaan erilaisiin suojaustoimiin ryhdytään. Konserni dokumentoi suojausta aloitettaessa ja jatkuvasti sen jälkeen arvionsa siitä, kumoavatko suojauksissa käytettävät johdannaiset tehokkaasti suojauskohteiden käypien arvojen tai rahavirtojen muutoksia.

IFRS7p23, 24 Suojaukseen käytettävien johdannaisten käyvät arvot esitetään liitetiedossa 20. Omaan pääomaan sisältyvän suojausrahaston muutokset, jotka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin, esitetään liitetiedossa 29. Suojaavan johdannaisen koko käypä arvo luokitellaan pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi tai velaksi, jos suojauskohde erääntyy pidemmän ajan kuin 12 kuukauden kuluttua, ja lyhytaikaiseksi omaisuuseräksi tai velaksi, jos suojauskohde erääntyy 12 kuukauden kuluessa. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi tai veloiksi.

30 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

39p89 (a) Käyvän arvon suojaus

Käyvän arvon suojauksiksi määritettyjen, ehdot täyttävien johdannaisten käyvän arvon muutokset samoin kuin suojattavasta riskistä johtuvat suojattavan omaisuuserän tai velan käyvän arvon muutokset merkitään tuloslaskelmaan. Konsernissa sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa vain kiinteäkorkoisten lainojen korkoriskiltä suojautumiseen. Kiinteäkorkoisia lainoja suojaavien koronvaihtosopimusten tehokkaaseen osuuteen liittyvä voitto tai tappio kirjataan tuloslaskelmassa rahoituskuluihin. Tehottomaan osuuteen liittyvä voitto tai tappio kirjataan tuloslaskelman erään ”Muut liiketoiminnan voitot/tappiot(-) – netto”. Suojattujen kiinteäkorkoisten lainojen korkoriskistä johtuvat käyvän arvon muutokset sisältyvät tuloslaskelmassa rahoituskuluihin.

39p92 Jos suojaus ei enää täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä, efektiivisen koron menetelmällä kirjattavan suojauskohteen kirjanpitoarvoon tehtävä oikaisu jaksotetaan tulosvaikutteisesti jäljellä olevalle juoksuajalle.

39p95 (b) Rahavirran suojaus

1p79(b) Rahavirran suojauksiksi määritettyjen, ehdot täyttävien johdannaisten käyvän arvon muutosten tehokas osuus kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Tehottomaan osuuteen liittyvä voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelman erään ”Muut liiketoiminnan voitot/tappiot(-) – netto”.

39p99, 10039p98(b)

Omaan pääomaan kertyneet määrät siirretään tulosvaikutteisiksi niillä kausilla, joilla suojauskohde vaikuttaa voittoon tai tappioon (esimerkiksi kun suojattu ennakoitu myynti toteutuu). Vaihtuvakorkoisia lainoja suojaavien koronvaihtosopimusten tehokkaaseen osuuteen liittyvä voitto tai tappio esitetään tuloslaskelmassa rahoitustuottona tai -kuluna. Kuitenkin jos suojatun ennakoidun liiketoimen seurauksena kirjataan rahoitusvaroihin kuulumaton omaisuuserä (esimerkiksi vaihto- tai käyttöomaisuutta), aiemmin omaan pääomaan kirjatut voitot ja tappiot siirretään omaisuuserän alkuperäiseen hankintamenoon. Jos kyseessä on vaihto-omaisuus, voitot ja tappiot sisältyvät lopulta myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin, ja jos kyseessä on käyttöomaisuus ne sisältyvät lopulta poistoihin.

39p101 Kun suojausinstrumentti erääntyy tai myydään tai kun suojaus ei enää täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä, omaan pääomaan sillä hetkellä sisältyvät kertyneet voitot tai tappiot jäävät omaan pääomaan, ja ne kirjataan tulosvaikutteisesti vasta, kun ennakoitu liiketoimi merkitään tuloslaskelmaan. Jos ennakoidun liiketoimen ei enää odoteta toteutuvan, omassa pääomassa esitetty kertynyt voitto tai tappio siirretään välittömästi tuloslaskelman erään ”muut liiketoiminnan voitot/tappiot(-) – netto”.

39p102(a)(b)

(c) Nettosijoituksen suojaukset

Ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksia käsitellään samalla tavalla kuin rahavirran suojauksia.

1p79(b) Suojausinstrumentin voitto tai tappio, joka johtuu suojauksen tehokkaasta osuudesta, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Tehottomaan osuuteen liittyvä voitto tai tappio merkitään tuloslaskelmaan. Omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot merkitään tuloslaskelmaan, kun ulkomaisesta yksiköstä luovutaan osittain tai kun se myydään.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 31

Liitetiedot

1p119 2.13 Vaihto-omaisuus

2p36(a), p92p10, 2523p6, p72p28, 3039p98(b)

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Hankintameno määritetään FIFO-menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno sisältää suunnittelumenot, raaka-aineet, välittömät työsuorituksesta johtuvat menot, muut välittömät menot sekä osuuden valmistuksen yleismenoista (normaalin toiminta-asteen perusteella). Hankintameno ei sisällä vieraan pääoman menoja. Nettorealisointiarvo tarkoittaa tavanomaisessa liiketoiminnassa toteutuvaa arvioitua myyntihintaa, josta on vähennetty muuttuvat myyntikulut. Vaihto-omaisuuden hankintameno sisältää omasta pääomasta siirretyt voitot ja tappiot, jotka johtuvat raaka-aineostoihin liittyvistä, ehdot täyttävistä rahavirran suojauksista.1

1p119 2.14 Myyntisaamiset

IFRS7p21 Myyntisaamiset ovat saamisia, jotka johtuvat asiakkaille tavanomaisessa liiketoiminnassa myydyistä tuotteista tai tuotetuista palveluista. Jos saamisista odotetaan saatavan maksu vuoden kuluessa (tai sitä pidemmän tavanomaisen toimintasyklin aikana), ne luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi. Muussa tapauksessa ne esitetään pitkäaikaisina varoina

39p43, p46(a)p59, IFRS7 AppxBp5(f),AppxBp5(d)

Myyntisaamiset kirjataan alun perin käypään arvoon, ja sen jälkeen ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää, arvon alentuminen huomioon ottaen.

1p119 2.15 Rahavarat

IFRS7p217p45

Konsernin rahavirtalaskelman rahavarat muodostuvat käteisvaroista, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista, muista erittäin likvideistä sijoituksista, joiden alkuperäinen juoksuaika on enintään kolme kuukautta, sekä näistä vähennetyistä luotollisista tileistä. Konsernitaseessa luotolliset tilit sisältyvät lyhytaikaisissa veloissa esitettäviin lainoihin.

1p119 2.16 Osakepääoma

IFRS7p2132p18(a)

Kantaosakkeet luokitellaan omaksi pääomaksi. Etuosakkeet, joihin liittyy lunastusvelvoite, luokitellaan veloiksi (kohta 2.18).

32p37 Uusien osakkeiden tai optioiden liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvat transaktiomenot esitetään verovaikutuksilla oikaistuina omassa pääomassa saatujen maksujen vähennyksenä.

32p33 Jos jokin konserniin kuuluva yritys ostaa yhtiön osakkeita (omat osakkeet), niin maksettu vastike ja hankinnasta välittömästi aiheutuvat menot (verovaikutuksilla vähennettyinä) vähennetään yhtiön omistajille kuuluvasta omasta pääomasta, kunnes osakkeet mitätöidään tai lasketaan uudelleen liikkeeseen. Jos osakkeet lasketaan uudelleen liikkeeseen, niistä saatavat vastikkeet sisällytetään yhtiön omistajille kuuluvaan omaan pääomaan niistä välittömästi johtuvilla transaktiomenoilla vähennettyinä verovaikutukset huomioon ottaen.

1p119 2.17 Ostovelat

Ostovelat ovat maksuvelvoitteita, jotka ovat syntyneet tavarantoimittajilta tai palveluntuottajilta tavanomaisessa liiketoiminnassa hankituista tavaroista tai palveluista. Ostovelat luokitellaan lyhytaikaisiksi veloiksi, jos ne erääntyvät maksettaviksi yhden vuoden kuluessa (tai liiketoiminnan tätä pidemmän tavanomaisen toimintasyklin aikana). Muussa tapauksessa ne esitetään pitkäaikaisina velkoina.

1 Nämä voitot (tai tappiot) saadaan myös pitää omassa pääomassa siihen asti, kunnes hankittu omaisuuserä vaikuttaa voittoon tai tappioon. Tällöin ne tulee siirtää tulosvaikutteisiksi.

32 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

IFRS7p2139p43

Ostovelat kirjataan alun perin käypään arvoon, ja myöhemmin ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä.

1p119 2.18 Lainat

IFRS7p21 Otetut lainat kirjataan alun perin käypään arvoon, josta on vähennetty transaktiomenot. Myöhemmin lainat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Saadun määrän (vähennettynä transaktiomenoilla) ja takaisin maksettavan määrän välinen erotus merkitään tuloslaskelmaan efektiivisen koron menetelmällä laina-ajan kuluessa.

39p43, p47

Lainalimiiteistä maksettavat palkkiot kirjataan lainaan liittyvinä transaktiomenoina siltä osin kuin limiitin käyttäminen on todennäköistä. Tällöin palkkio aktivoidaan taseeseen, kunnes laina nostetaan. Jos ei ole näyttöä siitä, että limiittiin kuuluvat lainat tullaan todennäköisesti nostamaan osaksi tai kokonaan, palkkio aktivoidaan maksuvalmiuspalveluista suoritettuna ennakkomaksuna ja jaksotetaan kyseisen limiitin voimassaoloajalle.

32p18(a),p35

Etuosakkeet, jotka on lunastettava tiettynä päivänä, luokitellaan veloiksi. Niille maksettavat osingot merkitään tuloslaskelmaan korkokuluiksi.

1p119 2.19 Vieraan pääoman menot

23p8

23p12

Yleiset ja erityiset vieraan pääoman menot, jotka välittömästi johtuvat sellaisten ehdot täyttävien omaisuuserien hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta, joiden saattaminen valmiiksi niille aiottua käyttötarkoitusta varten vaatii välttämättä huomattavan pitkän ajan, lisätään kyseisten omaisuuserien hankintamenoon. Aktivointia jatketaan siihen asti, kunnes omaisuuserät ovat olennaisilta osin valmiit niille aiottua käyttötarkoitusta tai myyntiä varten.

Sijoitustuotot sellaisten lainaksi otettujen varojen tilapäisestä sijoittamisesta, jotka tullaan käyttämään ehdot täyttäviin omaisuuseriin, vähennetään aktivoitavissa olevista vieraan pääoman menoista.

Kaikki muut vieraan pääoman menot kirjataan tulosvaikutteisesti sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet.

2.20 Yhdistelmäinstrumentit

32p28 Konsernin liikkeeseen laskemat yhdistelmäinstrumentit ovat vaihtovelkakirjoja, joka ovat haltijan valinnan mukaan vaihdettavissa osakkeiksi. Liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumäärä ei muutu niiden käyvän arvon muuttuessa.

32AG31 Yhdistelmäinstrumentin vieraan pääoman komponentti kirjataan alun perin määrään, joka vastaa vastaavanlaisen vaihto-oikeudettoman velan käypää arvoa. Oman pääoman komponentti kirjataan alun perin koko yhdistelmäinstrumentin käyvän arvon ja vieraan pääoman komponentin käyvän arvon erotuksena. Instrumentista välittömästi johtuvat transaktiomenot kohdistetaan vieraan ja oman pääoman komponenteille niiden alkuperäisten kirjanpitoarvojen suhteessa.

32p36 Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen yhdistelmäinstrumentin vieraan pääoman komponentti arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Yhdistelmäinstrumentin oman pääoman komponenttia ei arvosteta uudelleen alkuperäisen kirjaamisen jälkeen lukuun ottamatta tapauksia, joissa se vaihdetaan osakkeiksi tai sen voimassaolo lakkaa.

1p69, p71 Lainat luokitellaan lyhytaikaisiksi veloiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta lykätä niiden suorittamista vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden päättymisestä.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 33

Liitetiedot

1p119 2.21 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot ja laskennalliset verot

12p5812p61A

Verokulu sisältää sekä kauden verotettavaan tuloon perustuvan veron että laskennallisen veron. Verot merkitään tuloslaskelmaan, paitsi jos ne liittyvät muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin. Tällöin myös vero kirjataan vastaavasti muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan.

12p12,p46

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot lasketaan niiden verolakien perusteella, jotka on tilinpäätöspäivään mennessä säädetty tai käytännössä hyväksytty maissa, joissa yhtiön tytär- ja osakkuusyritykset toimivat ja kerryttävät verotettavaa tuloa. Johto arvioi veroilmoituksissa tehtyjä ratkaisuja säännöllisesti tilanteissa, joissa sovellettava verolainsäädäntö jättää tilaa tulkinnalle. Tarvittaessa kirjataan varauksia niiden määrien perusteella, jotka veronsaajille odotetaan maksettavan.

12p2412p1512p47

Laskennalliset verot kirjataan omaisuuserien ja velkojen verotuksellisten arvojen ja niiden konsernitilinpäätöksen mukaisten kirjanpitoarvojen välisistä väliaikaisista eroista velkamenetelmää käyttäen. Liikearvon alkuperäisestä kirjaamisesta johtuvaa laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, eikä laskennallista veroa kirjata silloin, kun se johtuu omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon. Laskennalliset verot määritetään niiden verokantojen (ja -lakien) perusteella, jotka on säädetty tai käytännössä hyväksytty tilinpäätöspäivään mennessä ja joita odotetaan sovellettavan, kun kyseinen laskennallinen verosaaminen realisoituu tai laskennallinen verovelka suoritetaan.

12p24, p34 Laskennallisia verosaamisia kirjataan vain siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että käytettävissä on verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikaiset erot pystytään hyödyntämään.

12p39, 44 Tytär- ja osakkuusyrityksiin tehdyistä sijoituksista kirjataan laskennallinen vero, paitsi jos konserni pystyy määräämään väliaikaisen eron purkautumisajankohdan eikä väliaikainen ero todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.

12p74 Laskennalliset verosaamiset ja -velat vähennetään toisistaan silloin, kun konsernilla on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään ja kun laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät saman veronsaajan perimiin tuloveroihin joko samalta verovelvolliselta tai eri verovelvollisilta, silloin kun saaminen ja velka on tarkoitus realisoida nettomääräisesti.

1p119 2.22 Työsuhde-etuudet

(a) Eläkevelvoitteet

19p27, p25, p7, p120A(b)

Konserniin kuuluvilla yrityksillä on erilaisia eläkejärjestelyjä. Yleensä ne rahoitetaan vakuutusyhtiöille tai rahastoille suoritettavilla maksuilla, jotka perustuvat säännöllisesti tehtäviin vakuutusmatemaattisiin laskelmiin. Konsernilla on sekä etuuspohjaisia että maksupohjaisia järjestelyjä. Maksupohjaisella järjestelyllä tarkoitetaan eläkejärjestelyä, jonka mukaan tehdään kiinteitä maksusuorituksia erilliselle yksikölle ja konsernilla ei ole oikeudellisia eikä tosiasiallisia velvoitteita lisämaksujen suorittamiseen, jos rahastolla ei ole riittävästi varoja kaikkien nykyisen ja aiempien tilikausien työsuoritukseen perustuvien etuuksien maksamiseen kaikille työntekijöille. Muut kuin maksupohjaiset eläkejärjestelyt ovat etuuspohjaisia.

Etuuspohjaisessa järjestelyssä tyypillisesti määritellään eläke-etuus, jonka työntekijä saa eläkkeelle jäädessään, ja etuuden määrä riippuu yleensä mm. iästä, palvelusvuosista ja palkkatasosta.

34 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

19p79, p80, p64

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä merkitään taseeseen velaksi velvoitteen raportointikauden päättymispäivän nykyarvo, josta vähennetään järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo ja jota oikaistaan kirjaamattomilla takautuvaan työsuoritukseen perustuvilla menoilla. Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvan velvoitteen määrä perustuu riippumattomien vakuutusmatemaatikkojen vuosittaisiin laskelmiin, joissa käytetään ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (projected unit credit method). Velvoitteen nykyarvo määritetään diskonttaamalla arvioidut vastaiset rahavirrat korolla, joka vastaa yritysten liikkeeseen laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen korkoa. Lainat, joiden korkoa käytetään, on laskettu liikkeeseen samassa valuutassa kuin maksettavat etuudet ja erääntyvät suunnilleen samaan aikaan kuin vastaava eläkevelvoite. Maissa, joissa tällaisille joukkovelkakirjalainoille ei ole syviä markkinoita, käytetään valtion joukkolainojen markkinakorkoja.

19p93-93Dp120A(a)

Kokemusperusteisista tarkistuksista ja vakuutusmatemaattisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muiden laajan tuloksen erien kautta oman pääoman hyvitykseksi tai veloitukseksi sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät.

19p96 Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti, paitsi jos eläkejärjestelyyn tehty muutos edellyttää työsuhteen jatkuvan tietyn ajan (vapaakirjautumiseen tarvittava ajanjakso). Tällöin takautuvasta työsuorituksesta johtuvat menot kirjataan kuluiksi tasaerinä vapaakirjautumiseen tarvittavan ajanjakson kuluessa.

19p44 Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa julkisesti tai yksityisesti hallinnoitaviin eläkevakuutuksiin maksuja, jotka ovat pakollisia, sopimukseen perustuvia tai vapaaehtoisia. Konsernilla ei ole näiden suoritusten lisäksi muita maksuvelvoitteita. Suoritetut maksut kirjataan henkilöstökuluiksi, kun ne erääntyvät maksettaviksi. Etukäteen suoritetut maksut merkitään varoiksi taseeseen siltä osin kuin ne ovat saatavissa takaisin palautuksina tai tulevien maksujen vähennyksinä.

(b) Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet

19p120A(a-b)

Jotkin konserniyritykset tarjoavat terveydenhoitoetuuksia eläkkeelle jääneille työntekijöilleen. Etuuden saamisen ehtona on yleensä, että työsuhde jatkuu eläkeikään saakka ja on kestänyt tietyn vähimmäisajan. Näistä etuuksista odotettavissa olevat menot jaksotetaan työsuhteen kestoajalle käyttäen samaa laskentamenetelmää kuin etuuspohjaisissa eläkejärjestelyissä. Kokemusperusteisista tarkistuksista ja vakuutusmatemaattisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muiden laajan tuloksen erien kautta oman pääoman hyvitykseksi tai veloitukseksi sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Riippumattomat vakuutusmatemaatikot arvioivat nämä velvoitteet vuosittain.

(c) Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet

19p133p134, p139, p140

Irtisanomisetuuksia maksetaan, kun konserni lopettaa henkilön työsuhteen ennen normaalia eläkkeellejäämisaikaa tai kun henkilö suostuu irtisanoutumaan vapaaehtoisesti näitä etuuksia vastaan. Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet kirjataan, kun konserni on todistettavasti sitoutunut lopettamaan nykyisten työntekijöiden työsuhteen yksityiskohtaisen, asianmukaisen suunnitelman mukaisesti ilman peräytymismahdollisuutta: Jos kyseessä on vapaaehtoisen irtisanoutumisen edistämiseksi tehty tarjous, irtisanomisetuus määritetään perustuen niiden henkilöiden lukumäärään, joiden odotetaan hyväksyvän tarjouksen. Etuudet, jotka erääntyvät maksettaviksi yli 12 kuukauden kuluttua raportointikauden päättymisestä, diskontataan nykyarvoon.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 35

Liitetiedot

(d) Voitto-osuus- ja bonusjärjestelyt

19p17 Bonus- ja voitto-osuusjärjestelyistä kirjattava velka ja kulu perustuvat kaavaan, jossa otetaan huomioon yrityksen osakkeenomistajille kuuluva voitto tiettyjen oikaisujen jälkeen. Varaus kirjataan silloin, kun konsernilla on sopimukseen perustuva velvoite tai aiemman käytännön perusteella on syntynyt tosiasiallinen velvoite.

1p119 2.23 Osakeperusteiset maksut

IFRS2p15(b)IFRS2p19

Konsernilla on useita omana pääomana maksettaviksi luokiteltuja osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä, joiden perusteella työntekijät suorittavat työtä konsernin oman pääoman ehtoisia instrumentteja (optioita) vastaan. Myönnettyjä optioita vastaan saatavan työsuorituksen käypä arvo kirjataan kuluksi. Kuluksi kirjattava kokonaismäärä perustuu myönnettyjen optioiden käypään arvoon jossa

IFRS2p21 n otetaan huomioon markkinaperusteiset ehdot (esimerkiksi osakkeen hinta);

IFRS2p20 n ei oteta huomioon työsuoritukseen perustuvia ja muita kuin markkinaperusteisia oikeuden syntymisehtoja (esimerkiksi kannattavuus, myynnin kasvutavoitteet ja työsuhteen tietty kestoaika); ja

IFRS2p21A n otetaan huomioon oikeuden syntymiseen liittymättömät ehdot (esimerkiksi työntekijöiden säästövaatimus).

IFRS2p15IFRS2p20

Muut kuin markkinaperusteiset oikeuden syntymisehdot otetaan huomioon niiden optioiden lukumäärässä, joihin työntekijöille odotetaan syntyvän oikeus. Kuluksi kirjattava kokonaismäärä jaksotetaan oikeuden syntymisajanjaksolle, jolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka kuluessa kaikkien oikeuden syntymisehtojen on määrä täyttyä.

Joissakin tapauksissa työntekijät saattavat suorittaa työtä jo ennen optioiden myöntämispäivää. Tällöin myöntämispäivän käypä arvo arvioidaan työn alkamisen ja myöntämispäivän väliseltä ajalta kulun kirjaamista varten.

Arvio siitä, miten moneen optioon odotetaan syntyvän oikeus muiden kuin markkinaperusteisten ehtojen perusteella, tarkistetaan jokaisen raportointikauden lopussa. Alkuperäisiin arvioihin tehtävien tarkistusten mahdollinen vaikutus merkitään tuloslaskelmaan, ja omaan pääomaan tehdään vastaava oikaisu.

Kun optiot toteutetaan, yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita. Optioita toteutettaessa saatavat maksut vähennettyinä niistä välittömästi johtuvilla transaktiomenoilla kirjataan osakepääomaan (nimellisarvo) sekä ylikurssirahastoon.

Kun yhtiö myöntää tytäryritystensä työntekijöille oman pääoman ehtoisiin instrumentteihinsa oikeuttavia optioita, tätä käsitellään pääoman sijoituksena. Vastaanotetun työsuorituksen käypä arvo, joka määritetään myöntämispäivän käyvän arvon perusteella, jaksotetaan oikeuden syntymisajanjaksolle tytäryrityksiin tehdyn sijoituksen lisäyksenä, ja vastaava määrä merkitään omaan pääomaan emoyrityksen tilinpäätöksessä.

Osakeoptioiden myöntämisen yhteydessä suoritettavien sosiaaliturvamaksujen katsotaan olevan kiinteä osa optioiden myöntämistä, ja ne käsitellään käteisvaroina maksettavana liiketoimena.

36 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

1p119 2.24 Varaukset

37p14,p72,p63

Ympäristön ennalleen palauttamista, uudelleenjärjestelymenoja ja oikeudellisia vaateita varten kirjataan varauksia, kun konsernilla on toteutuneiden tapahtumien seurauksena voimassaoleva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, voimavarojen siirtyminen velvoitteen täyttämiseksi on todennäköistä ja velvoitteen määrä on arvioitu luotettavasti. Uudelleenjärjestelyvarauksiin sisältyy vuokrasopimusten irtisanomisen seuraamuksia ja henkilöstön irtisanomiskorvauksia. Tulevista liiketoiminnan tappioista ei kirjata varauksia.

37p24 Jos samankaltaisia velvoitteita on useita, voimavarojen siirtymisen todennäköisyys määritetään tarkastelemalla velvoitteiden ryhmää yhtenä kokonaisuutena. Varaus kirjataan, vaikka voimavarojen siirtymisen todennäköisyys olisi pieni jokaisen samaan ryhmään kuuluvan yksittäisen erän osalta.

37p45 Varauksena kirjattava määrä on niiden menojen nykyarvo, joita velvoitteen täyttämisen odotetaan edellyttävän. Nykyarvon laskennassa käytetään ennen veroja määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetkellä rahan aika-arvosta ja kyseistä velvoitetta koskevista erityisriskeistä. Ajan kulumisesta johtuva varauksen lisäys kirjataan korkokuluksi.

1p119 2.25 Myynnin tulouttaminen

18p35(a) Liikevaihto määritetään saadun tai saatavan vastikkeen käyvän arvon perusteella, ja se sisältää tuotot tavaroiden myynnistä vähennettyinä palautuksilla ja alennuksilla ja arvonlisäveroilla. Tuotot kirjataan, kun ne ovat luotettavasti määritettävissä, kun vastaisen taloudellisen hyödyn saaminen on todennäköistä ja kun tietyt edellytykset ovat täyttyneet konsernin eri toiminnoissa jäljempänä kuvatulla tavalla. Arviot perustuvat konsernin aiempaan kokemukseen, ja niissä otetaan huomioon asiakastyyppi, liiketapahtuman tyyppi ja kunkin järjestelyn erityispiirteet.

18p14 (a) Tavaroiden myynti – tukkumyynti

Konserni valmistaa erilaisia jalkineita ja myy niitä tukkuliikkeille. Tavaroiden myynti kirjataan, kun konserniyritys on toimittanut tuotteet tukkuliikkeelle ja kun tukkuliikkeellä on täysi harkintavalta sen suhteen, minkä myyntikanavan kautta ja mihin hintaan se myy tuotteet edelleen, eikä ole sellaisia täyttämättömiä velvoitteita, jotka voisivat vaikuttaa siihen, hyväksyykö tukkuliike tuotteet. Toimituksen katsotaan tapahtuneen vasta, kun tuotteet on toimitettu sovittuun paikkaan, riski tuotteiden epäkuranttiudesta ja vahingoittumisesta on siirtynyt tukkuliikkeelle ja tukkuliike joko on hyväksynyt tuotteet myyntisopimuksen mukaisesti, hyväksymiseen liittyvien ehtojen voimassaoloaika on päättynyt tai konsernilla on objektiivista näyttöä kaikkien hyväksymisen ehtojen täyttymisestä.

Jalkineiden myyntiin tukkuliikkeille liittyy usein paljousalennuksia, ja tukkumyynnissä asiakkailla on oikeus palauttaa virheelliset tuotteet. Myynti kirjataan myyntisopimuksen mukaisen hinnan perusteella, ja siitä vähennetään myyntihetkellä arvioidut paljousalennukset ja palautukset. Alennusten ja palautusten arviointi ja kirjaaminen perustuu aikaisempaan kokemukseen. Paljousalennukset arvioidaan ennakoitujen vuosiostojen pohjalta. Myydyille tuotteille annettava 60 päivän maksuaika on markkinoilla noudatettavan käytännön mukainen, joten myyntiin ei katsota sisältyvän rahoitusosuutta.

18p14 (b) Tavaroiden myynti – vähittäismyynti

Konsernilla on kenkiä ja muita nahkatuotteita myyvä vähittäismyymäläketju. Tavaroiden myynti kirjataan, kun konserniyritys myy tuotteen asiakkaalle. Vähittäismyynti on tavallisesti käteis- tai luottokorttimyyntiä.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 37

Liitetiedot

Konsernin noudattaman periaatteen mukaan vähittäismyyntiasiakkailla on palautusoikeus 28 päivän kuluessa. Palautusten määrä arvioidaan ja kirjataan myyntihetkellä aikaisemman kokemuksen perusteella. Konsernilla ei ole kanta-asiakasohjelmia.

18p14 (c) Internet-myynti

Internetin kautta tapahtuva myynti tuloutetaan, kun tavaroihin liittyvät riskit ja edut ovat siirtyneet asiakkaalle, mikä tapahtuu toimitushetkellä. Ostokset maksetaan luotto- tai maksukorttia käyttäen.

Odotettavissa olevien palautusten varalta kirjataan varauksia aikaisemman kokemuksen perusteella.

18p20 (d) Palvelujen myynti

Konserni myy muille kenkätehtaille suunnittelu- ja kuljetuspalveluja. Palvelujen myynti kirjataan sille kaudelle, jonka aikana palvelu suoritetaan. Tuloutettava määrä perustuu valmistumisasteeseen, joka arvioidaan suoritetun palvelun osuutena koko kyseisestä palvelusta.

18p30(b) (e) Rojaltituotot

Rojaltituotot kirjataan suoriteperusteisesti asianomaisten sopimusten tosiasiallisen sisällön mukaisesti.

18p30(a) 2.26 Korkotuotot

39p63 Korkotuotot kirjataan ajan kulumisen perusteella efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Jos lainasaamisen tai muun saamisen arvo alentuu, sen kirjanpitoarvo alennetaan vastaamaan kerrytettävissä olevaa rahamäärää, joka saadaan diskonttaamalla arvioidut vastaiset rahavirrat instrumentin alkuperäisellä efektiivisellä korolla, ja diskonttausvaikutuksen purkautuminen kirjataan jatkossa korkotuotoksi. Arvoltaan alentuneista lainasaamisista kertyvät korkotuotot kirjataan alkuperäisen efektiivisen koron mukaisesti.

1p119 2.27 Osinkotuotot

Osinkotuotot kirjataan, kun maksun saamiseen on syntynyt oikeus.

1p119 2.28 Vuokrasopimukset

17p33SIC-15p5

Vuokrasopimukset, joiden mukaan vuokralle antaja pitää itsellään merkittävän osan omistukselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat maksut (vähennettyinä vuokralle antajalta mahdollisesti saaduilla kannustimilla) kirjataan tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

17p27 Tiettyjä rakennuksia ja koneita on otettu vuokralle. Rakennusten ja koneiden vuokrasopimukset, joiden mukaan konsernilla on olennainen osa omistukselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella vuokralle otetut hyödykkeet merkitään vuokrasopimuksen alkaessa taseeseen vuokrauskohteen käypään arvoon tai vähimmäisvuokrien nykyarvoon sen mukaan, kumpi niistä on pienempi.

38 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

17p2017p27

Maksusuoritukset jaetaan velan vähennykseen ja rahoitusmenoon. Vastaavat vuokravelvoitteet sisältyvät rahoitusmenoilla vähennettyinä muihin pitkäaikaisiin velkoihin. Korkokulu merkitään tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa siten, että jäljellä olevalle velalle tulee kullakin kaudella samansuuruinen korkoprosentti. Rahoitusleasingsopimuksilla vuokralle otetuista rakennuksista ja koneista tehdään poistot omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai vuokra-ajan kuluessa sen mukaan, kumpi niistä on lyhyempi.

1p119 2.29 Osingonjako

10p12 Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille merkitään velaksi konsernitaseeseen sillä kaudella, jonka aikana osingot hyväksytään yhtiökokouksessa.

1p119 2.30 Poikkeukselliset erät

Poikkeukselliset erät esitetään tilinpäätöksessä erillisinä silloin, kun tämä auttaa ymmärtämään konsernin taloudellisen tuloksen muodostumista. Kyseessä ovat olennaiset tuotto- ja kuluerät, jotka esitetään erikseen, koska ne ovat luonteeltaan tai määrältään merkittäviä.

Kommentti – Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

Maininta IFRS-standardien noudattamisesta

1p16 1. Jos tilinpäätös on IFRS-standardien mukainen, tästä annetaan liitetiedoissa nimenomainen ja varaukseton lausuma. Tilinpäätöksen – liitetiedot mukaan lukien – ei sanota olevan IFRS-standardien mukainen, ellei se täytä IFRS-standardien kaikkia vaatimuksia.

2. Jos tällainen nimenomainen ja varaukseton lausuma voidaan antaa vain:(a) emoyrityksen tilinpäätöksestä tai(b) konsernitilinpäätöksestä,siinä yksilöidään selkeästi, mihin tilinpäätökseen IFRS-standardien noudattamista koskeva lausuma liittyy.

Yhteenveto tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

3. Merkittäviä laatimisperiaatteita koskeva yhteenveto sisältää seuraavaa:

1p117(a) (a) tilinpäätöstä laadittaessa sovellettu arvostusperusta (tai -perustat); ja

1p117(b) (b) muut sovelletut tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, joiden esittämisellä on merkitystä tilinpäätöksen ymmärtämisen kannalta.

1p116 4. Yhteenveto voidaan esittää tilinpäätöksessä erillisenä osana.

1p119 5. Päättäessään, pitäisikö tietty laatimisperiaate esittää, johto harkitsee, auttaisiko sen esittäminen käyttäjiä ymmärtämään, miten liiketoimet, muut tapahtumat ja olosuhteet vaikuttavat tilinpäätöksen osoittamaan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Joihinkin IFRS-standardeihin sisältyy erityisiä vaatimuksia, joiden mukaan on esitettävä tietyt laadintaperiaatteet, kuten sallittujen vaihtoehtojen välillä tehdyt valinnat. Esimerkiksi IAS 16 ”Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet” sisältää vaatimuksen eri omaisuusryhmien arvostusperusteen esittämisestä.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 39

Liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset

IFRS-standardien soveltamisen aloittaminen

8p28 6. Kun jonkin IFRS-standardin ensi kertaa tapahtuvalla soveltamisella: (a) on vaikutusta tarkasteltavana olevaan tai aikaisempaan kauteen;(b) olisi tällaista vaikutusta, mutta oikaisun määrää ei ole käytännössä mahdollista

selvittää; tai(c) saattaisi olla vaikutusta tuleviin kausiin, tilinpäätöksessä esitetään:

(i) kyseisen IFRS-standardin otsikko; (ii) tieto siitä, että tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutos on tehty

standardin siirtymäsääntöjen mukaisesti, milloin näin on;(iii) tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksen luonne;(iv) kuvaus siirtymäsäännöistä, jos sellaisia on;(v) kuvaus siirtymäsäännöistä, joilla saattaisi olla vaikutusta tuleviin kausiin,

jos tällaisia on;(vi) siltä osin kuin se on mahdollista määrittää, tarkasteltavana olevaan

kauteen ja kuhunkin esitettävään kauteen kohdistuva oikaisu n tilinpäätöksen kuhunkin erään, johon muutoksella on vaikutusta; n jos yritys soveltaa IAS 33:a ”Osakekohtainen tulos”, laimentamat-

tomaan ja laimennusvaikutuksella oikaistuun osakekohtaiseen tulokseen kohdistuva oikaisu;

(vii) (vii) oikaisu, joka kohdistuu aikaisempiin kausiin kuin niihin, jotka esitetään tilinpäätöksessä, siltä osin kuin se on käytännössä mahdollista määrittää; ja

(viii) jos IAS 8:n ”Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet” kappaleen 19(a) tai (b) edellyttämä takautuva soveltaminen ei ole käytännössä mahdollista tietyn aikaisemman kauden tai tilinpäätöksessä esitettäviä kausia aikaisemman kauden osalta, kyseiseen tilanteeseen johtaneet olosuhteet sekä kuvaus siitä, kuinka ja mistä alkaen tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutos on toteutettu.

Näitä tietoja ei tarvitse toistaa myöhempien kausien tilinpäätöksissä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen vapaaehtoinen muuttaminen

8p29 7. Silloin kun vapaaehtoisella tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksella

(a) on vaikutusta tarkasteltavana olevaan tai aikaisempaan kauteen,(b) olisi vaikutusta kyseiseen kauteen mutta oikaisun määrää ei ole käytännössä

mahdollista selvittää, tai(c) saattaisi olla vaikutusta tuleviin kausiin, tilinpäätöksessä esitetään

(i) tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksen luonne;(ii) syyt, joiden vuoksi uuden laatimisperiaatteen ansiosta tuotetaan luotetta-

vaa ja merkityksellisempää informaatiota;(iii) siltä osin kuin se on käytännössä mahdollista selvittää, tarkasteltavana

olevaan kauteen ja kuhunkin aikaisempaan kauteen kohdistuva oikaisu: n kuhunkin tilinpäätöksen erään, johon muutoksella on vaikutusta, ja n jos IAS 33 koskee yritystä, laimentamattomaan ja laimennusvaikutuk-

sella oikaistuun osakekohtaiseen tulokseen;

40 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

(iv) oikaisu, joka kohdistuu aikaisempiin kausiin kuin niihin, jotka esitetään tilinpäätöksessä, siltä osin kuin se on käytännössä mahdollista määrittää; ja

(v) jos takautuva soveltaminen ei ole käytännössä mahdollista tietyn aikaisem-man kauden tai tilinpäätöksessä esitettäviä kausia aikaisemman kauden osalta, kyseiseen tilanteeseen johtaneet olosuhteet sekä kuvaus siitä, kuinka ja mistä alkaen tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutos on toteutettu.

Näitä tietoja ei tarvitse toistaa myöhempien kausien tilinpäätöksissä.

Osavuosikatsauksissa toteutettu muutos

1p112(c) 8. Enää ei nimenomaisesti vaadita, että pitäisi esittää viimeisen osavuosijakson aikana tehtyjen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosten vaikutukset tilikauden aikaisempiin osavuosikatsauksiin. Jos vaikutus aiempiin osavuosijaksoihin on merkittävä, tulisi vaikutuksen esittämistä kuitenkin harkita.

IFRS-standardit, jotka on julkaistu mutta eivät vielä ole voimassa

8p30 9. Kun yritys ei ole soveltanut uutta IFRS-standardia, joka on julkaistu mutta ei vielä ole voimassa, tilinpäätöksessä esitetään:

(a) tämä seikka; ja(b) tiedossa tai kohtuudella arvioitavissa oleva informaatio, jolla on merkitystä

arvioitaessa uuden IFRS-standardin käyttöönoton vaikutusta tilinpäätökseen kaudella, jolla sitä sovelletaan ensimmäistä kertaa.

8p31 10. Seuraavien tietojen esittämistä harkitaan:

(a) uuden IFRS-standardin otsikko;(b) tulossa olevan tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksen tai muutosten

luonne;(c) päivä, johon mennessä IFRS-standardi on otettava käyttöön;(d) päivä, jona sen soveltaminen aiotaan aloittaa; sekä(e) joko:

(i) kuvaus vaikutuksesta, joka IFRS-standardin käyttöönotolla odotetaan olevan tilinpäätökseen; tai

(ii) jos tämä vaikutus ei ole tiedossa tai kohtuudella arvioitavissa, tieto tästä.

11. Näkemyksemme on, ettei edellisessä kohdassa tarkoitettuja tietoja tarvitse esittää sellaisista standardeista tai tulkinnoista, jotka selvästi eivät koske asianomaista yritystä (esimerkiksi tiettyä toimialaa koskevat standardit) tai joilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta. Sen sijaan tulisi antaa tietoja muutoksista, jotka ovat tai voisivat olla yritykselle merkittäviä. Johdon on käytettävä harkintaa ratkaistessaan, odotetaanko tietyllä standardilla olevan olennaista vaikutusta. Olennaisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon vaikutus aiempiin liiketapahtumiin ja taloudelliseen asemaan samoin kuin kohtuudella ennakoitavissa oleviin vastaisiin liiketapahtumiin. Jos uusiin vaatimuksiin sisältyy jokin vaihtoehto, jolla voisi olla vaikutusta yritykseen, esitetään johdon näkemys siitä, aiotaanko kyseistä vaihtoehtoa käyttää.

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, jotka eivät sisälly IFRS GAAP plc:n tilinpäätökseen

Jos lukija tarvitsee lisäinformaatiota tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista, joita koskevat vaatimukset sisältyvät IAS 29:ään ”Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa” ja IFRS 6:een ”Mineraalivarantojen etsintä ja arviointi”, hän voi tutustua PwC:n julkaisuun IFRS disclosure checklist 2012.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 41

Liitetiedot

3 Rahoitusriskien hallinta

3.1 Rahoitusriskin osatekijät

IFRS7p31 Konserni altistuu toimintansa seurauksena useille rahoitusriskeille: markkinariskille (joka sisältää valuuttariskin, käyvän arvon korkoriskin, rahavirran korkoriskin ja hintariskin), luottoriskille sekä maksuvalmiusriskille. Konsernin riskienhallintaohjelman pääpaino on rahoitusmarkkinoiden huonossa ennustettavuudessa, ja pyrkimyksenä on minimoida mahdolliset epäedulliset vaikutukset konsernin taloudelliseen tulokseen. Tietyiltä riskeiltä suojautumiseen käytetään johdannaisinstrumentteja.

Riskienhallintaa hoitaa konsernin keskitetty rahoitusosasto hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Rahoitusosasto tunnistaa, arvioi ja suojaa rahoitusriskiä läheisessä yhteistyössä konsernin liiketoimintayksikköjen kanssa. Hallitus antaa kirjalliset ohjeet riskien kokonaishallinnan periaatteista samoin kuin toimintatavoista, jotka koskevat erityisiä alueita, kuten valuuttariskiä, korkoriskiä, luottoriskiä, johdannaisinstrumenttien ja muiden rahoitusinstrumenttien käyttöä sekä ylimääräisten likvidien varojen sijoittamista.

(e) Markkinariski

(i) Valuuttariski

IFRS7 p33(a) Konsernin toiminta on kansainvälistä, ja se altistuu eri valuutoista, erityisesti Yhdysvaltain dollarista ja Englannin punnasta, johtuville riskeille. Valuuttariskiä syntyy ennakoiduista liiketoimista, taseeseen merkityistä varoista ja veloista sekä ulkomaisiin yksikköihin tehdyistä nettosijoituksista.

IFRS7 p33(b), 22(c)

Johdon määräämien toimintaperiaatteiden mukaan kaikkien konserniyritysten on hallittava omaan toimintavaluuttaansa kohdistuvia valuuttariskejä. Yritysten täytyy suojata koko valuuttapositionsa konsernin rahoitusosaston kanssa tehtävillä sopimuksilla. Ennakoituihin liiketoimiin sekä taseeseen merkittyihin varoihin ja velkoihin liittyviltä riskeiltä konserniyritykset suojautuvat tekemällä konsernin rahoitusosaston kanssa termiinisopimuksia. Valuuttariski syntyy, kun ennakoidut liiketoimet taikka taseeseen sisältyvät varat tai velat ovat muun valuutan kuin yhtiön toimintavaluutan määräisiä.

IFRS7p22(c)

Konsernin rahoitusosastolla riskien hallinnan periaatteena on suojata 75–100 % kunkin tärkeimmän valuutan seuraavan 12 kuukauden ennakoiduista rahavirroista (lähinnä vientimyyntiä ja vaihto-omaisuusostoja). Ennakoidusta valuuttamääräisestä myynnistä noin 90 % (2011: 95 %) katsotaan suojauslaskentaa sovellettaessa ”erittäin todennäköiseksi”.

IFRS7 p33(a)(b), p22(c)

Konsernilla on joitakin ulkomaisiin yksikköihin tehtyjä nettosijoituksia, jotka ovat alttiina muuntoeroon liittyvälle valuuttariskille. Ulkomaisten yksiköiden nettovarallisuudesta johtuvaa valuuttariskiä hallitaan pääasiassa asianomaisten valuuttojen määräisten velkojen avulla.

IFRS7p40 IFRS7IG36

Jos C-valuutta olisi 31.12.2012 ollut Yhdysvaltain dollariin nähden 11 % heikompi/vahvempi kaikkien muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, voitto verojen jälkeen olisi ollut 362 C (2011: 51 C) suurempi/pienempi. Tämä johtuu pääasiassa dollarimääräisten myyntisaamisten, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja myytävissä oleviksi luokiteltujen vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden muuntamisesta syntyvistä kurssivoitoista/tappioista sekä dollarimääräisten lainojen muuntamisesta syntyvistä kurssitappioista/voitoista. Vastaavasti vaikutus omaan pääomaan olisi ollut 6 850 C (2011: 6 650 C) suurempi/pienempi, koska dollariin kohdistettiin enemmän rahavirran suojausta.

42 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

Vaikutus tulokseen verojen jälkeen C

Vaikutus muihin oman pääoman eriin C

2012 2011 2012 2011

Indeksi

DAX 200 120 290 290

Dow Jones 150 120 200 70

FTSE 100 UK 60 30 160 150

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista osakkeista johtuvat voitot/tappiot kasvattaisivat/pienentäisivät voittoa verojen jälkeen. Muut oman pääoman erät kasvaisivat/pienentyisivät myytävissä oleviksi luokitelluista osakkeista aiheutuvien voittojen/tappioiden seurauksena.

(iii) Rahavirran ja käyvän arvon korkoriski

IFRS7 p33(a)(b), IFRS p22(c)

Konsernin korkoriski aiheutuu pitkäaikaisista veloista. Vaihtuvakorkoiset lainat altistavat konsernin rahavirran korkoriskille, joka osittain kumoutuu vaihtuvakorkoisina pidettävien rahavarojen ansiosta. Kiinteäkorkoiset lainat altistavat konsernin käyvän arvon korkoriskille. Konsernin toimintaperiaatteena on pitää noin 60 % lainoista kiinteäkorkoisina. Konsernin vaihtuvakorkoiset lainat olivat C-valuutan ja Englannin punnan määräisiä vuosina 2011 ja 2010.

IFRS7 p22(b)(c) Konserni analysoi korkopositiotaan jatkuvasti. Erilaisia skenaarioita simuloidaan ottamalla huomioon uudelleenrahoitus, nykyisten positioiden uudistaminen, vaihtoehtoinen rahoitus ja suojaus. Näiden skenaarioiden pohjalta konsernissa lasketaan tietyn suuruisen korkomuutoksen tulosvaikutus. Kaikille valuutoille käytetään simuloinneissa samansuuruista korkomuutosta. Skenaarioita luodaan vain korollisille veloille, joista korkopositio pääasiassa koostuu.

Jos C-valuutta olisi 31.12.2012 ollut Englannin puntaan nähden 4 % heikompi/vahvempi kaikkien muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, voitto verojen jälkeen olisi ollut 135 C (2011: 172 C) pienempi/suurempi, mikä pääosin johtuu puntamääräisten myyntisaamisten, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja myytävissä oleviksi luokiteltujen vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden muuntamisesta syntyvistä kurssivoitoista/tappioista sekä puntamääräisten lainojen muuntamisesta syntyvistä kurssitappioista/voitoista.

(ii) Hintariski

IFRS7 p33(a)(b) Konserni on alttiina osakkeiden hintariskille, joka kohdistuu konsernitaseessa myytävissä oleviksi tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokiteltuihin sijoituksiin. Konserni ei ole altistunut hyödykkeiden hintariskille. Osakesijoituksista johtuvaa hintariskiä hallitaan hajauttamalla sijoitussalkkua. Hajauttaminen tapahtuu konsernin asettamissa rajoissa.

Konsernin sijoitukset muiden julkisesti noteerattujen yritysten osakkeisiin sisältyvät johonkin seuraavista osakeindekseistä: DAX-indeksi, Dow Jones -indeksi ja FTSE 100 UK -indeksi.

IFRS7p40 IFRS7IG36

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto osakeindeksien nousun/laskun vaikutuksista konsernin tulokseen verojen jälkeen ja omaan pääomaan. Luvut perustuvat oletukseen, että osakeinde ksi on noussut/laskenut 5 % kaikkien muiden tekijöiden pysyessä ennallaan ja että kaikkien konsernin osakesijoitusten arvon muutos korreloi indeksin muutokseen samalla tavalla kuin aikaisemmin.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 43

Liitetiedot

Tehtyjen simulointien perusteella 0,1 prosenttiyksikön muutoksen vaikutus tulokseen verojen jälkeen olisi enintään 41 C:n (2010: 37 C) suuruinen lisäys tai enintään 34 C:n (2010: 29 C) vähennys. Simulointi toistetaan neljännesvuosittain, ja tarkoituksena on varmistua siitä, että mahdollinen enimmäistappio pysyy johdon määräämissä rajoissa.

IFRS7 p22(b)(c) Rahavirran korkoriskiä hallitaan eri skenaarioiden perusteella käyttämällä koronvaihtosopimuksia, joista maksetaan kiinteää ja saadaan vaihtuvaa korkoa. Tällaisten koronvaihtosopimusten taloudellinen vaikutus vastaa lainojen muuttamista vaihtuvakorkoisista kiinteäkorkoisiksi. Yleensä pitkäaikaiset lainat nostetaan vaihtuvakorkoisina ja muutetaan koronvaihtosopimusten avulla kiinteäkorkoisiksi, jolloin saadaan alempi korko kuin nostamalla lainat suoraan kiinteäkorkoisina. Koronvaihtosopimuksissa konserni sopii toisten osapuolten kanssa vaihtavansa tietyin väliajoin (pääasiassa neljännesvuosittain) kiinteän sopimuskoron ja vaihtuvan koron erotuksen, joka lasketaan sovittujen nimellismäärien perusteella.

IFRS7 p22(b)(c) Joskus konserni tekee myös koronvaihtosopimuksia, joissa maksetaan vaihtuvaa ja saadaan kiinteää korkoa, suojautuakseen käyvän arvon korkoriskiltä silloin, kun kiinteäkorkoisten lainojen osuus ylittää 60 %:iin asetetun tavoitteen.

IFRS7p40 IFRS7IG36

Jos C-valuutan määräisten lainojen korot olisivat 31.12.2011 olleet 0,1 prosenttiyksikköä korkeammat/alemmat kaikkien muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, voitto verojen jälkeen olisi ollut 22 C (2010: 21 C) pienempi/suurempi, mikä johtuu pääasiassa vaihtuvakorkoisten lainojen suuremmista/pienemmistä korkokuluista. Muut oman pääoman erät olisivat olleet 5 C (2010: 3 C) pienemmät/suuremmat johtuen pääasiassa myytävissä oleviksi luokiteltujen kiinteäkorkoisten rahoitusvarojen käyvän arvon pienentymisestä/kasvamisesta. Jos Englannin punnan määräisten lainojen korot olisivat kyseisenä päivänä olleet 0,5 prosenttiyksikköä korkeammat/alemmat kaikkien muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, voitto verojen jälkeen olisi ollut 57 C (2010: 38 C) pienempi/suurempi, mikä johtuu pääasiassa vaihtuvakorkoisten lainojen suuremmista/pienemmistä korkokuluista. Muut oman pääoman erät olisivat olleet 6 C (2010: 4 C) pienemmät/suuremmat johtuen pääasiassa myytävissä oleviksi luokiteltujen kiinteäkorkoisten rahoitusvarojen käyvän arvon pienentymisestä/kasvamisesta.

(b) Luottoriski

IFRS7 p33(a)(b) IFRS7 p34(a)

Luottoriskiä hallitaan konsernitasolla myyntisaamisiin liittyvää riskiä lukuun ottamatta. Jokainen konserniyritys vastaa uusista asiakkaista syntyvän luottoriskin analysoinnista ja hallinnasta, kunnes asiakkaille tarjotaan säännönmukaisia maksu- ja toimitusehtoja. Luottoriskiä liittyy rahavaroihin, johdannaisinstrumentteihin ja pankkitalletuksiin samoin kuin tukku- ja vähittäismyyntiasiakkaisiin, joilta on avoimia saatavia ja joille on annettu toimitussitoumuksia. Konserni toimii vain sellaisten pankkien ja rahoituslaitosten kanssa, joiden riippumattoman tahon antama luottoluokitus on vähintään ”A”. Jos tukkumyyntiasiakkaille on tehty riippumattomia luokituksia, käytetään näitä. Jos riippumattomia luokituksia ei ole, konsernin riskienhallinta arvioi asiakkaan luottokelpoisuuden, ja tällöin otetaan huomioon asiakkaan taloudellinen asema, luottohistoria ja muita tekijöitä. Asiakkaille asetetaan sisäisten tai ulkoisten luokitusten perusteella yksilölliset luottorajat hallituksen määräämien rajojen mukaisesti. Luottorajojen käyttöä tarkkaillaan säännöllisesti. Vähittäismyyntiasiakkaat maksavat ostoksensa käteisellä tai yleisimmillä luottokorteilla. Ks. liitetieto 18(b), joka sisältää lisätietoja luottoriskistä.

Raportointikaudella ei ole ylitetty luottorajoja eikä johto odota näistä vastapuolista aiheutuvan luottotappioita.

44 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

(c) Maksuvalmiusriski

IFRS7p33(a),(b) 34(a)

Rahavirtaennusteet laaditaan konsernin liiketoimintayksiköissä ja yhdistellään konsernin rahoitusosastolla. Rahoitusosasto seuraa konsernin maksuvalmiusvaatimuksia rullaavien ennusteiden avulla. Näin varmistetaan, että liiketoiminnan tarpeisiin on käytettävissä riittävästi rahaa, ja samalla pidetään jatkuvasti varalla riittävä määrä nostamattomia luottolimiittejä (liitetieto 31), jottei rikota mihinkään luottolimiittiin liittyviä nostorajoja tai kovenantteja. Ennusteissa otetaan huomioon konsernin velkarahoitussuunnitelmat, kovenanttien noudattaminen, sisäiset tunnuslukutavoitteet ja soveltuvissa tapauksissa ulkoiset valvojien tai lainsäädännön asettamat vaatimukset, esimerkiksi valuuttarajoitukset.

IFRS7p33, 39(c) IFRS7B11E

Liiketoimintayksikköjen käteisvarat, jotka ylittävät tarvittavan käyttöpääoman, siirretään konsernin rahoitusosastolle. Rahoitusosasto sijoittaa ylimääräiset käteisvarat korollisille pankkitileille, määräaikaistalletuksiin, rahamarkkinatalletuksiin ja markkinoilla noteerattuihin arvopapereihin. Instrumentit valitaan siten, että niillä on sopivat maturiteetit tai ne ovat riittävän likvidejä toimiakseen edellä mainittujen ennusteiden perusteella määritettyinä puskureina. Raportointipäivänä konsernilla oli rahamarkkinatalletuksia 6 312 C (2010: 934 C) ja muita likvidejä varoja 321 C (2010: 1 400 C). Niistä odotetaan saatavan helposti maksuvalmiusriskin hallintaan tarvittavia rahavirtoja.

IFRS7 p39(a)(b) Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin johdannaisvelkoihin kuulumattomat rahoitusvelat ja nettomääräisesti toteutettavat johdannaisvelat jaoteltuina jäljellä olevien sopimuksiin perustuvien juoksuaikojen mukaisesti tilinpäätöspäivänä. Johdannaisvelat sisällytetään jaotteluun, jos niiden sopimuksiin perustuvien eräpäivien tunteminen on välttämätöntä rahavirtojen ajoittumisen ymmärtämisen kannalta. Taulukossa esitettävät luvut ovat sopimuksiin perustuvia diskonttaamattomia rahavirtoja.1

1Taulukkoon sisältyvät luvut ovat sopimuksiin perustuvia diskonttaamattomia rahavirtoja, lukuun ottamatta kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä johdannaisia, jotka on sisällytetty taulukkoon käypään arvoonsa (ks. alla). Tämän vuoksi luvut eivät täsmää taseessa esitettyihin lukuihin, elleivät kyseessä ole lyhytaikaiset velat, joihin ei sovelleta diskonttausta. Taulukkoon voidaan lisätä täsmäytyssarake ja kokonaismäärä, joilla osoitetaan yhteys taseeseen.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 45

Liitetiedot

31.12.2012 Alle 3 kk3 kk–1 vuosi1

1–2 vuotta1 2–5 vuotta1 Yli 5 vuotta1

Lainat (lukuun ottamatta rahoitusleasingvelkoja)

5 112 15 384 22 002 67 457 38 050

Rahoitusleasingvelat 639 2 110 1 573 4 719 2 063Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja nettomääräisesti toteutettavat johdannaisinstrumentit (koronvaihtosopimukset)

280 – 10 116 41

Ostovelat ja muut velat2 12 543 3 125 – – –Takaussopimukset 21 – –31.12.2011Lainat (lukuun ottamatta rahoitusleasingvelkoja)

4 061 12 197 11 575 58 679 38 103

Rahoitusleasingvelat 697 2 506 1 790 5 370 2 891Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja nettomääräisesti toteutettavat johdannaisinstrumentit (koronvaihtosopimukset)

317 – 15 81 50

Ostovelat ja muut velat2 9 214 2 304 – – –Takaussopimukset 10 – –

1 Tässä käytetyt aikavälit eivät ole standardissa määrättyjä, vaan johto voi valita ne sen mukaan kuin liiketoimintaa johdetaan. Aikavälejä tulee olla riittävästi, jotta lukija saisi riittävän tarkan käsityksen yrityksen maksuvalmiudesta.2 Maturiteettianalyysi koskee vain rahoitusinstrumentteja, joten se ei kata rahoitusvelkoihin kuulumattomia velkoja.

IFRS7 B10A(a) Vuoden 2012 taulukossa sarakkeessa ”2–5 vuotta” esitetyistä lainoista 67 457 C yhtiö odottaa maksavansa vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana takaisin 40 000 C (2011: nolla).

IFRS7 p39(b) Käyvältä arvoltaan negatiiviset kaupankäyntisalkkuun sisältyvät johdannaisinstrumentit esitetään sarakkeessa ”alle 3 kuukautta” käypään arvoonsa 268 C (2011: 298). Tämä johtuu siitä, ettei niiden sopimuksiin perustuvien erääntymisaikojen tunteminen ole välttämätöntä rahavirtojen ajoittumisen ymmärtämisen kannalta. Näitä sopimuksia hallinnoidaan pikemminkin nettomääräisen käyvän arvon kuin eräpäivän perusteella. Nettomääräisesti toteutettavat johdannaiset koostuvat koronvaihtosopimuksista, joita konserni käyttää korkoprofiilinsa hallintaan.

IFRS7 p39(b) Kaikki kaupankäyntisalkkuun kuulumattomat bruttomääräisesti toteutettavat johdannaisinstrumentit on määritetty suojaussuhteisiin, ja ne erääntyvät 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä. Näiden sopimusten edellyttämät konserniin tulevat diskonttaamattomat rahavirrat ovat 78 756 C (2011: 83 077 C) ja konsernista lähtevät diskonttaamattomat rahavirrat 78 241 C (2011: 83 366 C).

46 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

2012 2011

Velat yhteensä (liitetieto 31) 126 837 114 604

Vähennetään rahavarat (liitetieto 24) -17 928 -34 062

Nettovelat 108 909 80 542

Oma pääoma yhteensä 131 773 88 946

Pääoma yhteensä 240 682 169 488

Velkaantumisaste 45 % 48 %

Velkaantumisasteen alentuminen vuonna 2012 johtui pääasiassa osakeannista, joka oli osa tytäryrityksen hankinnasta suoritettua vastiketta (liitetiedot 26 ja 39).

3.3 Käyvän arvon arvioiminen

Seuraavassa taulukossa esitetään käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit arvostusmenetelmän mukaan jaoteltuina. Käytetyt tasot on määritelty seuraavasti: n täysin samanlaisten varojen tai velkojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat

toimivilla markkinoilla (taso 1) n muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka kyseiselle

omaisuuserälle tai velalle on todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuo-rasti (ts. hinnoista johdettuina) (taso 2)

n omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot) (taso 3).

IFRS7 p27B(a)

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin käypään arvoon arvostetut varat ja velat 31.12.2012.

1p134,135, IG10 3.2 Pääoman hallinta

Pääoman hallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin kyky jatkuvaan toimintaan, jotta se pystyisi antamaan tuottoa omistajilleen ja hyötyä muille sidosryhmilleen. Tavoitteena on myös optimaalisen pääomarakenteen säilyttäminen pääomakustannusten alentamiseksi.

Pääomarakenteen säilyttämiseksi tai muuttamiseksi konserni voi muuttaa osakkeenomistajille maksettavien osinkojen määrää, palauttaa pääomaa osakkeenomistajille, laskea liikkeeseen uusia osakkeita taikka myydä omaisuutta vähentääkseen velkojaan.

Pääomaa seurataan velkaantumisasteen (gearing) pohjalta samoin kuin muissa saman toimialan yrityksissä. Velkaantumisaste lasketaan jakamalla nettovelat koko pääoman määrällä. Nettovelat lasketaan siten, että lainojen kokonaismäärästä (konsernitaseen ”lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat”) vähennetään rahavarat. Kokonaispääoma lasketaan lisäämällä nettovelat konsernitaseen osoittamaan omaan pääomaan.

Vuonna 2012 konsernin strategiana oli samoin kuin vuonna 2011 velkaantumisasteen säilyttäminen 45–50 %:ssa sekä luottoluokitus BB. Luottoluokitus BB säilytettiin koko tilikauden ajan. Velkaantumisasteet 31.12.2012 ja 2011 olivat seuraavat:

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 47

Liitetiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Varat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

rahoitusvarat

– Kaupankäyntijohdannaiset – 250 111 361

– Kaupankäyntiarvopaperit 11 820 – – 11 820

Suojaukseen käytettävät johdannaiset – 1 103 – 1 103

Myytävissä olevat rahoitusvarat

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit 18 735 – – 18 735

– Vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset 288 347 – 635

Varat yhteensä 30 843 1 700 111 32 654

Velat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

– Kaupankäyntijohdannaiset – 268 – 268

Suojaukseen käytettävät johdannaiset – 327 – 327

Velat yhteensä – 595 – 595

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin käypään arvoon arvostetut varat ja velat 31.12.2011

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Varat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

rahoitusvarat

– Kaupankäyntijohdannaiset – 321 – 321

– Kaupankäyntiarvopaperit 7 972 – – 7 972

Suojaukseen käytettävät johdannaiset – 875 – 875

Myytävissä olevat rahoitusvarat

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit 14 646 – – 14 646

– Vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset – 264 – 264

Varat yhteensä 22 618 1 460 24 078

Velat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusve-lat

– Kaupankäyntijohdannaiset – 298 – 298

Suojaukseen käytettävät johdannaiset – 449 – 449

Velat yhteensä – 747 – 747

IFRS7p27 Toimivilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusinstrumenttien käypä arvo perustuu tilinpäätöspäivän noteerattuihin markkinahintoihin. Markkinoiden katsotaan olevan toimivat, jos noteerattuja hintoja on helposti ja säännöllisesti saatavissa pörssistä, välittäjältä, toimialaryhmältä, hintatietopalvelusta tai valvontaviranomaiselta ja nämä hinnat edustavat todellisia ja säännöllisesti toteutuvia toisistaan riippumattomien osapuolten välisiä markkinatapahtumia. Rahoitusvarojen noteerattuna markkinahintana käytetään senhetkistä ostokurssia. Nämä instrumentit kuuluvat tasolle 1. Tason 1 instrumentit koostuvat pääasiassa DAX-, FTSE 100- ja Dow Jones -indekseihin kuuluvista oman pääoman ehtoisista sijoituksista, jotka on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi tai myytävissä oleviksi.

48 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

Käypään arvoon tulosvaikut-teisesti kirjattavat kaupan-

käyntijohdannaiset Yhteensä

Alkusaldo – –

Siirrot tasolle 3 115 115

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot ja tappiot -4 -4

Loppusaldo 111 111

Tulosvaikutteisesti kirjatut kokonaisvoitot tai -tappiot raportointikauden lopussa hallussa olevista varoista

-4 -4

Rahoitusinstrumenteille, joilla ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla (esim. OTC-johdannaisille), määritetään käypä arvo arvostusmenetelmien avulla. Näissä arvostusmenetelmissä käytetään mahdollisimman paljon todettavissa olevaa markkinatietoa, kun sitä on saatavilla, ja turvaudutaan mahdollisimman vähän yrityskohtaisiin arvioihin. Jos kaikki instrumentin käyvän arvon määrittämiseen tarvittavat merkittävät syöttötiedot ovat todettavissa, instrumentti on tasolla 2.

Jos yksi tai useampi merkittävä syöttötieto ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon, instrumentti luokitellaan tasolle 3.

Rahoitusinstrumenttien arvostamisessa käytetään esimerkiksi seuraavia menetelmiä: n Vastaavanlaisten instrumenttien noteeratut hinnat. n Koronvaihtosopimusten käypä arvo lasketaan arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvona todettavissa olevien tuottokäyrien pohjalta. n Valuuttatermiinisopimusten käypä arvo määritetään tilinpäätöspäivän termiini-kurssien perusteella diskontattuna takaisin nykyarvoon. n Muiden rahoitusinstrumenttien käyvän arvon määrittämisen käytetään muita menetelmiä, kuten rahavirtojen diskonttausta.

Kaikki näin saatavat arviot käyvästä arvosta kuuluvat tasolle 2 lukuun ottamatta joitakin valuuttatermiinejä, joita selostetaan jäljempänä.

IFRS 7p27B(c)

Seuraavassa taulukossa esitetään tasolle 3 kuuluvien instrumenttien muutokset 1.1.–31.12.2012:

Käypään arvoon tulosvaikut-teisesti kirjattavat kaupan-

käyntijohdannaiset Yhteensä

Alkusaldo 62 62

Toteutetut johdannaiset -51 -51

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot ja tappiot -11 -11

Loppusaldo – –

Tulosvaikutteisesti kirjatut kokonaisvoitot tai -tappiot raportointikauden lopussa hallussa olevista varoista

– –

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävä valuuttatermiinisopimus siirrettiin vuonna 2012 tasolta 2 tasolle 3. Tämä johtuu siitä, että johdannaissopimuksen vastapuoli joutui merkittäviin taloudellisiin vaikeuksiin, jolloin diskonttauskorko nousi merkittävästi vastapuoleen liittyvän luottoriskin kasvaessa, eikä tämä perustu todettavissa oleviin syöttötietoihin.

IFRS7 p27B(e) Jos luottoriskipreemio muuttuisi +/- 5 prosenttiyksikköä, vaikutus tulokseen olisi 20 C.

Seuraavassa taulukossa esitetään tasolle 3 kuuluvien instrumenttien muutokset 1.1.–31.12.2011.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 49

Liitetiedot

Kommentit – rahoitusriskien hallinta

Rahoitusinstrumenttien esittämistapaa ja tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskeva tilinpäätösstandardi

IFRS7p3 1. IFRS 7 ”Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot” koskee kaikkia raportoivia yrityksiä ja kaikentyyppisiä rahoitusinstrumentteja lukuun ottamatta seuraavia:

n sellaiset osuudet tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksissä, joita käsitellään kirjanpidossa IAS 27:n ”Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös”, IAS 28:n ”Sijoitukset osakkuusyrityksiin” tai IAS 31:n ”Osuudet yhteisyrityksissä” mukaisesti. Yritysten tulee kuitenkin soveltaa IFRS 7:ää sellaisiin tytär-, osakkuus- ja yhteisyritysosuuksiin, jotka IAS 27:n, IAS 28:n tai IAS 31:n nojalla käsitellään IAS 39:n ”Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen” mukaisesti. IFRS 7:ää sovelletaan myös kaikkiin johdannaisiin, jotka on sidottu osuuksiin tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksissä, ellei johdannainen vastaa IAS 32:ssa ”Rahoitusinstrumentit: esittämistapa” tarkoitettua oman pääoman ehtoisen instrumentin määritelmää.

n työsuhde-etuusjärjestelyihin liittyvät työnantajien oikeudet ja velvoitteet, joihin sovelletaan IAS 19:ää ”Työsuhde-etuudet”.

n IFRS 4:ssä ”Vakuutussopimukset” esitetyn määritelmän mukaiset vakuutussop-imukset. IFRS 7:ää sovelletaan kuitenkin vakuutussopimuksiin kytkettyihin johdannaisiin, jos ne on IAS 39:n mukaan käsiteltävä kirjanpidossa erikseen. IFRS 7:ää sovelletaan myös takaussopimuksiin, jos takauksen antaja soveltaa IAS 39:ää sopimusten kirjaamiseen ja arvostamiseen

n osakeperusteisesti maksettaviin liiketoimiin perustuvat rahoitusinstrumentit, sopimukset ja velvoitteet, joihin sovelletaan IFRS 2:ta ”Osakeperusteiset maksut” lukuun ottamatta IAS 39:n kappaleiden 5–7 soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia, jotka on esitettävä IFRS 7:n mukaisesti.

n lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit, jotka on luokiteltava oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi IAS 32:n kappaleiden 16A ja 16B tai 16C ja 16D mukaisesti.

Emoyrityksen esittämät tiedot

IFRS7 2. Kaikki IFRS 7:n sisältämät vaatimukset esitettävistä tiedoista koskevat sekä emoyritystä että konsernia. Aiemmin IAS 30:een ”Pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksissä esitettävät tiedot” ja IAS 32:een sisältynyt helpotus emoyritystä koskevien tietojen esittämisestä ei sisälly enää IFRS 7:ään.

Rahoitusinstrumenttien luokat

IFRS7p6, B1-B3

3. Silloin kun IFRS 7 edellyttää tietojen esittämistä rahoitusinstrumenttiluokittain, rahoitusinstrumentit jaetaan esitettävän informaation luonteen kannalta tarkoituksenmukaisiin luokkiin, joissa otetaan huomioon instrumenttien ominaisuudet. Yrityksen tulee esittää riittävästi tietoja, jotta täsmäytys vastaaviin tase-eriin on mahdollista. Rahoitusinstrumenttien luokkia ja vaadittavien tietojen tarkkuustasoa koskevaa ohjeistusta on IFRS 7:n liitteessä B.

50 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

Tarkkuustaso ja oletusten valinta – tieto johdon silmin

IFRS7 p34(a)

4. Rahoitusriskien hallintaa koskevien tietojen tulee perustua informaatioon, joka on annettu sisäisesti johtoon kuuluville avainhenkilöille. Näin ollen eri yritysten esittämät tiedot, niiden yksityiskohtaisuus ja niiden taustalla olevat oletukset vaihtelevat merkittävästi. Tässä esimerkkitilinpäätöksessä esitettävät tiedot ovat vain yksi malli siitä, minkälaista informaatiota voidaan esittää, ja yrityksen tulee tarkoin harkita, mikä olisi asianmukaista sen omissa olosuhteissa.

Rahoitusinstrumenteista johtuvien riskien luonne ja laajuus

IFRS7 p31, 32

5. Tilinpäätöksen tulee sisältää laadullista ja määrällistä tietoa, jonka pohjalta käyttäjät pystyvät arvioimaan niiden rahoitusinstrumenteista johtuvien riskien luonnetta ja laajuutta, joille yritys on alttiina raportointikauden päättymispäivänä. Tällaisia riskejä ovat tyypillisesti luottoriski, maksuvalmiusriski ja markkinariski, niihin kuitenkaan rajoittumatta.

Laadulliset tiedot

IFRS7p33 6. Kunkin riskityypin osalta tulee esittää: (a) altistuminen riskille ja miten se syntyy;(b) riskienhallinnan tavoitteet, menettelytavat ja prosessit sekä riskin mittaamiseen

käytettävät keinot; ja(c) mahdolliset muutokset kohdassa (a) tai (b) edelliseen kauteen verrattuna.

Määrälliset tiedot

IFRS7 p34(a)(c)

7. Jokaisen riskityypin osalta tulee esittää yhteenveto kyseistä riskiä koskevista määrillisistä tiedoista raportointikauden päättymispäivänä sen informaation pohjalta, joka on annettu sisäisesti johtoon kuuluville avainhenkilöille. Tietoja on annettava myös riskikeskittymistä. Nämä tiedot voidaan antaa sanallisesti, kuten tämän julkaisun sivuilla 41-43. Tiedot voidaan antaa myös taulukkona, jossa esitetään kunkin keskeisen riskin vaikutus kuhunkin rahoitusinstrumenttityyppiin. Tällainen taulukko voi olla hyödyllinen apuväline myös kerättäessä IFRS 7:n kappaleen 34 mukaisesti esitettävää informaatiota.

IFRS7 p34(b)

8. Myös alla kohdissa 9–15 tarkoitetut tiedot on esitettävä, paitsi jos riski ei ole olennainen, jos niitä ei ole jo annettu osana määrällisiä yhteenvetotietoja.

Luottoriski

IFRS7p36, 37 9. Jokaisesta rahoitusinstrumenttien luokasta tulee esittää: (a) luottoriskin enimmäismäärä ja siihen liittyvät mahdolliset hallussa olevat

vakuudet;(b) tiedot sellaisten rahoitusvarojen luoton laadusta, joihin liittyvä maksusuoritus ei

ole viivästynyt ja joiden arvo ei ole alentunut;(c) sellaisten rahoitusvarojen ikäjakautuma, joihin liittyvä maksusuoritus on

viivästynyt mutta joiden arvo ei ole alentunut; ja(d) erittely rahoitusvaroista, joiden on yksittäin tarkasteltuina todettu olevan

arvoltaan alentuneita, mukaan lukien tekijät, joiden perusteella niiden on määritetty olevan arvoltaan alentuneita.

Maksuvalmiusriski

IFRS7 p34(a), p39

10. Maksuvalmiusriskiä koskevia tietoja on annettava esittämällä: (a) johdannaisvelkoihin kuulumattomien velkojen (mukaan lukien annetut takauk-

set) maturiteettijakauma, joka osoittaa jäljellä olevat sopimuksiin perustuvat juoksuajat;

(b) johdannaisvelkojen maturiteettijakauma (tarkemmin ks. kohta 12 jäljempänä); ja(c) kuvaus siitä, miten kohtiin (a) ja (b) liittyvää maksuvalmiusriskiä hallitaan.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 51

Liitetiedot

IFRS7B11F 11. Yrityksen tulee harkita seuraavien tietojen esittämistä maksuvalmiusriskin hallintaa koskevassa kuvauksessa:(a) onko järjestetty sitovia luottolimiittejä tai tehty muita luottojärjestelyjä, jotka

ovat käytettävissä maksuvalmiustarpeiden täyttämiseksi;(b) onko yrityksellä keskuspankkitalletuksia maksuvalmiustarpeiden täyttämistä

varten;(c) onko yrityksellä hyvin erilaisia rahoituslähteitä;(d) onko yrityksellä joko varoihin tai rahoituslähteisiin liittyviä merkittäviä maksu-

valmiusriskikeskittymiä;(e) onko yrityksellä sisäisiä valvontaprosesseja ja varasuunnitelmia maksuvalmius-

riskin hallintaa varten;(f) onko yrityksellä instrumentteja, joihin liittyy nopeutettua takaisinmaksua

koskevia ehtoja (esimerkiksi luottoluokituksen heikentyessä);(g) onko yrityksellä instrumentteja, jotka voivat edellyttää vakuuden antamista

(esim. lisävakuuspyynnöt johdannaisia varten);(h) onko yrityksellä instrumentteja, joiden osalta se saa valita, suorittaako se

rahoitusvelkansa luovuttamalla käteisvaroja (tai muita rahoitusvaroja) vai omia osakkeitaan; ja

(i) onko yrityksellä yleisen netotussopimuksen alaisia instrumentteja.

Maturiteettijakauma

IFRS7B11B 12. Johdannaisvelkojen maturiteettijakaumassa tulee esittää jäljellä olevat sopimuksiin perustuvat juoksuajat, jos näiden jäljellä olevien juoksuaikojen tunteminen on välttämätöntä rahavirtojen ajoituksen ymmärtämisen kannalta. Tämä koskisi esimerkiksi vaihtuvakorkoisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan rahavirran suojauksessa käytettäviä koronvaihtosopimuksia ja kaikkia luottositoumuksia. Jos jäljellä olevien sopimuksiin perustuvien juoksuaikojen tunteminen ei ole olennaista rahavirtojen ajoittumisen ymmärtämisen kannalta, voidaan niiden sijaan esittää odotettavissa olevat jäljellä olevat juoksuajat.

IFRS7p39, B11D

13. Johdannaissopimuksissa, joissa vaihdetaan bruttomääräisiä rahavirtoja ja joiden jäljellä olevien sopimuksiin perustuvien juoksuaikojen tunteminen on ymmärtämisen kannalta olennaista, maturiteettijakaumassa esitetään sopimuksiin perustuvat vaihdettavat bruttomäärät. Jakaumassa esitetään määrä, joka tulevilla kausilla odotetaan maksettavan raportointikauden lopussa vallitsevien olosuhteiden perusteella. IFRS 7:ssä ei kuitenkaan täsmennetä, käytetäänkö senhetkisiä kursseja vai termiinikursseja. Sen vuoksi suosittelemme, että yritykset selostavat valitsemaansa menettelytapaa. Valittua menettelytapaa tulee noudattaa johdonmukaisesti.

IFRS7B11 14. Standardissa ei määrätä erittelyssä käytettäviä ajanjaksoja, vaan niiden pitää perustua tietoihin, jotka sisäisesti raportoidaan johtoon kuuluville avainhenkilöille. Ajanjaksojen asianmukaisesta määrästä päätettäessä käytetään harkintaa.

IFRS7B11D 15. Jos maturiteettitaulukossa esitettävät luvut ovat sopimuksiin perustuvia diskonttaamattomia rahavirtoja, määrät eivät täsmää taseessa esitettyihin lainoihin ja johdannaisinstrumentteihin sekä ostovelkoihin ja muihin velkoihin. Yritykset voivat halutessaan lisätä kirjanpitoarvot sisältävän sarakkeen ja täsmäytyssarakkeen, joiden avulla osoitetaan yhteys taseen lukuihin, mutta tämä ei ole pakollista.

IFRS7B10A 16. Jos lähtevä rahavirta voisi toteutua joko merkittävästi aikaisemmin tai merkittävästi erisuuruisena kuin maksuvalmiusriskiä koskevat tiedot osoittavat, yrityksen tulee mainita tämä ja esittää määrälliset tiedot, joiden avulla tilinpäätöksen käyttäjät pystyvät arvioimaan tämän riskin suuruutta. Näitä tietoja ei tarvitse esittää, jos informaatio sisältyy sopimuksiin perustuvaan maturiteettijakaumaan.

52 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

Rahoitusjärjestelyt

IFRS7p39(c) 17. Sitovat luottolimiitit ovat keskeinen osa maksuvalmiuden hallintaa. Sen vuoksi yritysten tulisi harkita käyttämättömiä limiittejä koskevien tietojen esittämistä. Myös IAS 7:n ”Rahavirtalaskelma” mukaan on suositeltavaa esittää käyttämättömät luottojärjestelyt, jotka voivat olla käytettävissä vastaisia liiketoimia ja pääomasitoumusten hoitamista varten, sekä mahdolliset rajoitukset niiden käytössä.

Markkinariski

IFRS7p40(a)(b) 18. Kustakin erityyppisestä markkinariskistä (valuuttariski, korkoriski ja muu hintariski), jolle yritys on alttiina raportointikauden lopussa, tulee esittää herkkyysanalyysi, josta käy ilmi, miten ”jokseenkin mahdolliset” muutokset asianomaisessa riskimuuttujassa olisivat vaikuttaneet tilikauden tulokseen ja omaan pääomaan, sekä tällaisen analyysin laatimisessa käytetyt menetelmät ja oletukset.

IFRS7p40(c) 19. Jos menetelmissä ja oletuksissa on tapahtunut muutoksia, annetaan tieto tästä ja muutokseen johtaneista syistä.

Valuuttariski

IFRS7B23 20. Valuuttariskiä voi aiheutua vain rahoitusinstrumenteista, jotka ilmaistaan jossakin muussa valuutassa kuin toimintavaluutassa, jossa ne arvostetaan. Muuntamiseen liittyviä riskejä ei siis oteta huomioon arvioitaessa yrityksen altistumista valuuttariskeille. Muuntamiseen liittyviä riskejä aiheutuu sellaisen yrityksen (esim. tytäryrityksen) hallussa olevista rahoituseristä ja muista eristä, jonka toimintavaluutta poikkeaa konsernin esittämisvaluutasta. Ulkomaan rahan määräiset konsernin sisäiset saamiset ja velat, jotka eivät ole osa ulkomaiseen yksikköön tehtyä nettosijoitusta, otetaan kuitenkin huomioon valuuttariskejä koskevassa herkkyysanalyysissa, sillä vaikka saldot eliminoituvat konsernitaseessa, IAS 21:n mukaisesta arvostuksesta johtuva tulosvaikutus ei eliminoidu kokonaan.

Korkoriski

21. Herkkyys korkojen muutoksille koskee vaihtuvakorkoisia rahoitusvaroja ja -velkoja, koska niihin liittyvät tulevat rahavirrat voivat vaihdella. Herkkyys koskee kuitenkin myös käypään arvoon arvostettavia kiinteäkorkoisia rahoitusvaroja ja -velkoja.

Käypiä arvoja koskevat tiedot

Muut kuin käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit

IFRS7p25, IFRS7p29

22. Kaikista rahoitusvarojen ja -velkojen luokista tulee esittää käyvät arvot (ks. edellä kohta 3) tavalla, joka mahdollistaa niiden vertaamisen vastaavaan kirjanpitoarvoon. Käypiä arvoja ei tarvitse esittää seuraavissa tapauksissa: (a) kun kirjanpitoarvo on kohtuullisen lähellä käypää arvoa;(b) kun on kyse sijoituksesta oman pääoman ehtoiseen instrumenttiin (tai

tällaiseen instrumenttiin sidotusta johdannaisesta), jolla ei ole toimivilla markkinoilla määräytyvää noteerattua markkinahintaa ja joka arvostetaan IAS 39:n mukaisesti hankintamenon perusteella siitä syystä, että sen käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä; ja

(c) kun on kyse sopimuksesta, johon liittyy (IFRS 4:ssä ”Vakuutussopimukset” kuvattu) oikeus harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä, jos kyseisen osuuden käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä.

23. Käypiä arvoja koskevat tiedot voidaan esittää joko rahoitusinstrumentteja koskevassa yhdistetyssä liitetiedossa tai erillisissä liitetiedoissa. Käyvät arvot on kuitenkin esitettävä erikseen jokaisesta rahoitusinstrumenttien luokasta (ks. edellä kohta 3), mikä tarkoittaa, että taulukon jokainen rivi jouduttaisiin jaottelemaan eri luokkiin. Tämän vuoksi IFRS GAAP plc on päättänyt esittää nämä tiedot asianomaisissa liitetiedoissa.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 53

Liitetiedot

Käypää arvoa määritettäessä käytettävät menetelmät ja oletukset

IFRS7p27 24. Jokaisen rahoitusinstrumenttien luokan (ks. edellä kohta 3) osalta tulee esittää käypiä arvoja määritettäessä käytetyt menetelmät, ja jos on käytetty arvostusmenetelmää, myös tehdyt oletukset. Esimerkkejä oletuksista, jotka tulee esittää, ovat oletukset, jotka liittyvät ennen eräpäivää tapahtuviin maksuihin, arvioituihin luottotappioihin sekä korkokantoihin tai diskonttauskorkoihin. Jos arvostusmenetelmässä on tapahtunut muutoksia, annetaan tieto tästä sekä muutoksiin johtaneesta syystä.

Rahoitusinstrumentit, jotka arvostetaan hankintamenoon, koska käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä

IFRS7p30 25. Jos käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä noteeraamattomiin oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehdyille sijoituksille, tällaisiin oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin sidotuille johdannaisille taikka sopimuksille, joihin liittyy oikeus harkinnanvaraiseen oikeuteen ylijäämästä (kuvattu IFRS 4:ssä ”Vakuutussopimukset”), tilinpäätöksessä tulee esittää:(a) tieto siitä, ettei käypää arvoa koskevaa informaatiota ole esitetty, koska se ei

ole luotettavasti määritettävissä;(b) kuvaus rahoitusinstrumenteista, niiden kirjanpitoarvo ja selvitys siitä, miksi

käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä;(c) tietoa instrumenttien markkinoista;(d) tietoa siitä, aikooko yritys luovuttaa rahoitusinstrumentit, ja jos aikoo, miten; ja(e) jos instrumentit myöhemmin kirjataan pois taseesta, tieto tästä, niiden

kirjanpitoarvo taseesta pois kirjaamisen ajankohtana sekä kirjattu voitto tai tappio.

Taseeseen merkityt käyvät arvot

IFRS7p27B 26. Käypään arvoon taseeseen merkittyjen erien osalta kustakin rahoitusinstrumenttien luokasta tulee esittää: (a) käypien arvojen hierarkian taso, johon kyseiset käypään arvoon arvostetut erät

luokitellaan;(b) mahdolliset merkittävät siirrot käypien arvojen hierarkian tasojen 1 ja 2 välillä

sekä syyt näihin siirtoihin;(c) käypien arvojen hierarkian tasolla 3 olevien käypään arvoon arvostettujen erien

osalta alku- ja loppusaldojen välinen täsmäytyslaskelma, jossa esitetään erikseen seuraavista seikoista johtuvat muutokset kauden aikana:(i) kaudella tulosvaikutteisesti kirjatut kokonaisvoitot tai -tappiot sekä kuvaus

siitä, missä ne esitetään laajassa tuloslaskelmassa tai tuloslaskelmassa (jos se esitetään);

(ii) muihin laajan tuloksen eriin kirjatut kokonaisvoitot tai -tappiot;(iii) ostot, myynnit, liikkeeseen laskut ja toteuttamiset (kukin muutoksen typpi

esitetään erikseen); ja (iv) siirrot tasolle 3 ja pois sieltä sekä syyt näihin siirtoihin;

(d) tulosvaikutteisesti kaudella kirjatut kokonaisvoitot tai -tappiot, jotka johtuvat raportointikauden lopussa hallussa oleviin omaisuuseriin ja velkoihin liittyvistä voitoista tai tappioista, sekä kuvaus siitä, missä nämä voitot tai tappiot esitetään laajassa tuloslaskelmassa tai tuloslaskelmassa (jos se esitetään); ja

(e) jos yhden tai useamman syöttötiedon vaihtaminen jokseenkin mahdolliseen vaihtoehtoiseen oletukseen muuttaisi tasolla 3 olevien käypään arvoon arvostettujen erien käypää arvoa merkittävästi, mainitaan tämä seikka ja muutosten vaikutus sekä kerrotaan, kuinka vaikutus on laskettu.

54 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

4 Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut

Tehtyjä arvioita ja harkintaan perustuvia ratkaisuja arvioidaan jatkuvasti, ja ne perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden uskotaan olevan olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisia.

1p125 4.1 Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja oletukset

Konsernissa tehdään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia. Niiden pohjalta tehtävät kirjanpidolliset arviot vastaavat lähtökohtaisesti vain harvoin tosiasiallisia tuloksia. Seuraavassa käsitellään arvioita ja oletuksia, joihin liittyy merkittävä riski varojen ja velkojen kirjanpitoarvon olennaisesta muuttumisesta seuraavan tilikauden aikana.

(a) Liikearvon arvioitu arvonalentuminen

Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta liitetiedossa 2.6 kuvatun periaatteen mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksikköjen kerrytettävissä olevat rahamäärät perustuvat käyttöarvolaskelmiin. Nämä laskelmat edellyttävät arvioiden käyttämistä (liitetieto 17).

1p129, 36p134 (f)(i)-(iii)

Tukkumyynnin rahavirtaa tuottavassa yksikössä Step-landissa (joka sisältyy liiketoimintasegmenttiin Venäjä) syntyi vuonna 2012 arvonalentumistappio 4 650 C, jolloin yksikön kirjanpitoarvo alennettiin sen kerrytettävissä olevaa rahamäärää vastaavaksi. Jos budjetoitu bruttokate, jota on käytetty tukkukaupan rahavirtaa tuottavan yksikön Step-landin käyttöarvolaskelmassa, olisi ollut 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin johdon 31.12.2012 arvioima bruttokate (esimerkiksi 55,5 %:n sijaan 45,5 %), liikearvosta olisi kirjattu lisää arvonalentumistappiota 100 C ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvoa olisi täytynyt alentaa 300 C.

IFRS7 p27A

27. Käypään arvoon arvostetut erät tulee luokitella käyttäen käypien arvojen hierarkiaa, joka kuvastaa arvoja määritettäessä käytettävien syöttötietojen merkittävyyttä. Käypien arvojen hierarkiassa tulee olla seuraavat tasot: (a) Taso 1: täysin samanlaisten varojen tai velkojen noteeratut (oikaisemattomat)

hinnat toimivilla markkinoilla (b) Taso 2: muut syöttötiedot, jotka eivät ole noteerattuja hintoja ja jotka kyseiselle

omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (esim. hintana) tai epäsuorasti (esim. hinnoista johdettuina)

(c) Taso 3: omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Asianmukainen taso määräytyy sen alimman tason syöttötiedon perusteella, joka on merkittävä käyvän arvon määrittämisen kannalta.

Esitettävät lisätiedot, kun riskille altistumista koskevat määrälliset tiedot eivät anna edustavaa kuvaa

IFRS7p35, 42 28. Jos edellä kohdissa 7, 9, 10 ja 14 kuvatut määrälliset tiedot eivät anna edustavaa kuvaa yrityksen altistumisesta riskeille kauden aikana, on esitettävä edustavan kuvan antavia lisätietoja. Jos herkkyysanalyysit eivät anna edustavaa kuvaa rahoitusinstrumenttiin liittyvästä riskistä (esim. jos riskipositio vuoden lopussa ei kuvasta vuoden aikaista riskipositiota), tilinpäätöksessä tulee esittää tämä tieto sekä syy siihen, miksi herkkyysanalyysit eivät ole edustavia.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 55

Liitetiedot

Jos arvioitu ennen veroja määritetty korko, jolla tukkumyynnin Step-landin rahavirtaa tuottavan yksikön rahavirrat on diskontattu, olisi ollut yhden prosenttiyksikön korkeampi kuin johdon arvioima korko (esimerkiksi 13,8 %:n sijaan 14,8 %), liikearvosta olisi kirjattu lisää arvonalentumistappiota 300 C.

(b) Tuloverot

Konserni on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää merkittävää harkintaa. Useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Konsernissa ennakoidaan tulevia verotarkastuksia ja kirjataan velkoja, jotka perustuvat arvioihin siitä, joudutaanko maksamaan lisää veroja. Jos näihin seikkoihin liittyvä lopullinen vero poikkeaa alun perin kirjatuista määristä, erot vaikuttavat sekä kauden verotettavaan tuloon perustuviin verosaamisiin ja velkoihin että laskennallisiin verosaamisiin ja -velkoihin kaudella, jolla ne todetaan. Jos todellinen lopputulema (harkintaa vaativilla alueilla) poikkeaisi johdon arvioista 10 %:lla, pitäisi n kasvattaa tuloverovelkaa 120 C:llä ja laskennallista verovelkaa 230 C:llä

poikkeaman ollessa epäedullinen; tai n pienentää tuloverovelkaa 110 C:llä ja laskennallista verovelkaa 215 C:llä

poikkeaman ollessa edullinen

(c) Johdannaisten ja muiden rahoitusinstrumenttien käypä arvo

IFRS7p27 Rahoitusinstrumenteille, joilla ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla (esim. OTC-johdannaisille), määritetään käypä arvo arvostusmenetelmien avulla. Harkintaa käytetään valittaessa erilaisia menetelmiä sekä tehtäessä oletuksia, jotka perustuvat pääasiassa markkinoilla kunakin raportointikauden päättymispäivänä vallitseviin olosuhteisiin. Erilaisiin myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, joilla ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla, on sovellettu diskontattujen rahavirtojen analysointiin perustuvaa menetelmää.

Myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjanpitoarvon arvioitaisiin olevan 12 C pienempi tai 15 C suurempi, jos rahavirtojen diskonttaamiseen käytettävä korko poikkeaisi 10 prosenttiyksikköä johdon arvioimasta korosta.

(d) Tulouttaminen

Kiinteähintaisiin sopimuksiin perustuvat suunnittelupalvelut tuloutetaan valmistumisasteen mukaisesti. Valmistumisasteen mukainen tulouttaminen edellyttää arvioita jo suoritettujen palvelujen osuudesta kokonaispalveluista. Jos jo suoritettujen palvelujen osuus kokonaispalveluista poikkeaisi johdon arvioista 10 prosenttiyksikköä, tilikaudelle kirjattavat myyntituotot kasvaisivat 1 175 C osuuden noustessa tai pienentyisivät 1 160 C osuuden alentuessa.

(e) Eläke-etuudet

Eläkevelvoitteiden nykyarvo riippuu useista eri tekijöistä, jotka määritetään vakuutusmatemaattisesti useita oletuksia käyttäen. Diskonttauskorko on yksi eläkkeistä aiheutuvia nettomenoja (tai -tuloja) määritettäessä käytettävistä oletuksista. Vakuutusmatemaattisten oletusten muutokset vaikuttavat eläkevelvoitteiden kirjanpitoarvoon.

56 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

Asianmukainen diskonttauskorko määritetään jokaisen vuoden lopussa. Kyseessä on korko, jota tulisi käyttää määritettäessä nykyarvoa eläkevelvoitteiden täyttämiseksi tarvittaville arvioiduille vastaisille rahavirroille. Asianmukaista diskonttauskorkoa määritettäessä otetaan huomioon yritysten liikkeeseen laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen korot. Nämä lainat ovat sen valuutan määräisiä, jossa etuudet maksetaan, ja niiden juoksuaika on lähellä eläkevelvoitteen voimassaoloajan pituutta.

Muut eläkevelvoitteita koskevat keskeiset oletukset perustuvat osaltaan senhetkisiin markkinaolosuhteisiin. Enemmän informaatiota tästä on liitetiedossa 33.

Jos käytettävä diskonttauskorko poikkeaisi johdon arvioimasta korosta 10 prosenttiyksikköä, eläkevelvoitteiden kirjanpitoarvo olisi arviolta 425 C pienempi tai 450 C suurempi.

1p122 4.2 Keskeiset harkintaan perustuvat ratkaisut tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa

(a) Tulouttaminen

Konserni on tulouttanut 950 C tavaroiden myynnistä Britanniassa sijaitsevalle L&Co:lle vuonna 2012. Ostajalla on oikeus palauttaa tuotteet, jos sen asiakkaat eivät ole tyytyväisiä. Aikaisemman vastaavanlaisesta myynnistä saadun kokemuksen perusteella uskotaan, ettei tyytymättömien osuus ole suurempi kuin 3 %. Tämän vuoksi näistä kaupoista kirjatuista tuotoista on vähennetty arvioituja palautuksia koskeva määrä. Jos arvio muuttuisi yhdellä prosenttiyksiköllä, tuotot vähentyisivät/lisääntyisivat 10 C.

(b) Myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvon alentuminen

Se, milloin myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvo on alentunut, ratkaistaan IAS 39:ään sisältyvän ohjeistuksen mukaisesti. Tämä edellyttää merkittävää harkintaa. Tätä harkintaa tehtäessä arvioidaan muun muassa, miten kauan ja minkä verran sijoituksen käypä arvo on ollut hankintamenoa pienempi, sekä arvioidaan sijoituskohteen taloudellista tilaa ja liiketoiminnan lähitulevaisuuden näkymiä, esimerkiksi toimialan ja sektorin tuloksellisuutta, teknologian muutoksia sekä liiketoiminnan ja rahoituksen rahavirtoja.

Jos katsottaisiin, että käyvän arvon alentuminen hankintamenoa pienemmäksi on kokonaan tai osaksi merkittävää ja pitkittynyttä, vuoden 2012 tilinpäätökseen kirjattaisiin 1 300 C:n suuruinen lisätappio, joka syntyy, kun arvoltaan alentuneisiin myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät, omaan pääomaan kirjatut käyvän arvon muutokset siirretään tuloslaskelmaan.

(c) Sijoitus Alpha Limited -yhtiöön

Johto on arvioinut vaikutusvaltaa, joka liittyy konsernin sijoitukseen Alpha Limited -yhtiöön, ja todennut, että konsernilla on huomattava vaikutusvalta, vaikka sen omistusosuus on alle 20 %. Vaikutusvalta perustuu konsernin edustukseen yhtiön hallituksessa ja sopimuksen ehtoihin. Tämän vuoksi sijoituskohde luokitellaan osakkuusyritykseksi.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 57

Liitetiedot

5 Segmentti-informaatio

IFRS8p22(a) Konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä on johtoryhmä. Toimintasegmentit on määritelty perustuen raportteihin, joita konsernin johtoryhmä käyttää resurssien jakamiseen ja tuloksellisuuden arviointiin.

IFRS8p22(a)(b) Konsernin johtoryhmä seuraa liiketoimintaa sekä maantieteellisesti että tuotteiden pohjalta. Maantieteellisesti katsottuna johto arvioi tukkumyynnin tulosta Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Venäjällä ja Euroopassa. Tuotteiden näkökulmasta johtoryhmä seuraa tukku- ja vähittäismyyntiä näillä alueilla. Vähittäismyyntitoimintaa on vain Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Tukkumyyntisegmenttien liikevaihto syntyy pääasiassa konsernin oman jalkinemerkin Footsy Tootsyn valmistuksesta ja tukkumyynnistä. Britannian ja Yhdysvaltain vähittäismyyntisegmenttien tuotot kertyvät jalkineiden ja nahkatuotteiden myynnistä, joka koostuu sekä konsernin oman tuotemerkin että muiden keskeisten jalkinemerkkien myynnistä.

IFRS8p22(a) Vaikka Kiina-segmentti ei ylitä IFRS 8:n mukaisia määrällisiä kynnysarvoja, johto on päättänyt raportoida myös sen, koska konsernin johtoryhmä seuraa sitä tarkasti potentiaalisena kasvualueena ja sen odotetaan tuovan jatkossa konsernille olennaisesti liikevaihtoa.

IFRS8p18 Yhdysvaltain vähittäismyynti ei ollut erillinen raportoitava toimintasegmentti vuonna 2011. ABC Groupin hankinnan (ks. liitetieto 39) seurauksena siitä kuitenkin tuli raportoitava toimintasegmentti vuonna 2012, ja siksi vertailutiedot on tältä osin yhdenmukaistettu.

IFRS8p16 Kaikki muut segmentit liittyvät pääasiassa suunnittelu- ja kuljetuspalveluiden myyntiin muille jalkineiden valmistajille Yhdysvalloissa ja Euroopassa sekä Keski-Amerikan tukkumyyntiin. Nämä toiminnot eivät kuulu raportoitaviin segmentteihin, koska konsernin johtoryhmä ei käytä niitä koskevaa tietoa.

IFRS8p28 Konsernin johtoryhmä arvioi toimintasegmenttien tulosta oikaistun EBITDA-luvun perusteella. Siinä ei oteta huomioon lopetettuja toimintoja eikä toimintasegmenttien kertaluontoisia menoja, kuten uudelleenjärjestelymenoja, oikeustapauksiin liittyviä menoja eikä liikearvon arvonalentumisia, kun arvonalentuminen johtuu kertaluonteisesta, erillisestä tapahtumasta. Se ei myöskään sisällä omana pääomana suoritettavien osakeperusteisten maksujen vaikutuksia eikä rahoitusinstrumenteista aiheutuvia realisoitumattomia voittoja/tappioita. Korkotuottoja ja -kuluja ei kohdisteta segmenteille, koska keskitetty rahoitusosasto hallinnoi konsernin rahavaroja.

Liikevaihto

IFRS8p27(a) Segmenttien väliset myynnit tapahtuvat markkinahintaan. Konsernin johtoryhmälle raportoitava liikevaihto ulkopuolisilta asiakkailta määritetään samalla tavalla kuin tuloslaskelmassa.

58 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

1.1–31.12.2012 1.1–31.12.2011

Seg- mentin

liike-vaihto

Seg-menttien

väliset tuotot

Liikevaihto ulko-

puolisiltaasiakkailta

Seg-mentin

liike-vaihto

Seg-menttien

väliset tuotot

Liikevaihto ulko-

puolisilta asiakkailta

Britannia - tukkumyynti 46 638 -11 403 35 235 57 284 -11 457 45 827

Britannia - vähittäismyynti 43 257 – 43 257 1 682 – 1 682

USA - tukkumyynti 28 820 -7 364 21 456 33 990 -6 798 27 192

USA - vähittäismyynti 42 672 – 42 672 2 390 – 2 390

Venäjä 26 273 -5 255 21 018 8 778 -1 756 7 022

Kiina 5 818 -1 164 4 654 3 209 -642 2 567

Eurooppa 40 273 -8 055 32 218 26 223 -5 245 20 978

Kaikki muut segmentit 13 155 -2 631 10 524 5 724 -1 022 4 702

Yhteensä 246 906 -35 872 211 034 139 280 -26 920 112 360

IFRS8p28(b) EBITDA

1.1.-31.12 2012 1.1.-31.12 2011

Oikaistu EBITDA Oikaistu EBITDA

Britannia - tukkumyynti 17 298 17 183

Britannia - vähittäismyynti 9 550 800

USA - tukkumyynti 9 146 10 369

USA - vähittäismyynti 9 686 1 298

Venäjä - tukkumyynti 12 322 3 471

Kiina – tukkumyynti 2 323 1 506

Eurooppa - tukkumyynti 16 003 10 755

Kaikki muut segmentit 3 504 1 682

Total 79 832 47 064

Poistot aineellisista hyödykkeistä -17 754 -9 662

Poistot aineettomista hyödykkeistä -800 -565

Uudelleenjärjestelykulut -1,986 0

Oikeudelliset kulut -737 -855

Liikearvon arvonalentuminen -4,650 0

Realisoitumattomat voitot rahoitusinstrumenteista

102 101

Hallituksen jäsenille ja henkilöstölle myönnetyt optiot

-690 -822

Rahoituskulut - netto -6 443 -10 588

Muut erät 802 245

Voitto ennen veroja ja lopetetuja toimintoja

47 676 24 918

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 59

Liitetiedot

IFRS8p23 Muut voittoa ja tappiota koskevat tiedot1

1.1–31.12.2012

Poistot

Liikearvon arvon-

alentuminen

Uudelleen järjestely-

menot Tuloverot

Osuus osakkuus-

yritysten voitosta

Britannia -tukkumyynti -3 226 – – -2 550 200

Britannia - vähittäismyynti -3 830 – – -2 780 –

USA - tukkumyynti -1 894 – – -1 395 –

USA - vähittäismyynti -3 789 – – -3 040 –

Venäjä - tukkumyynti -2 454 -4 650 -1 986 -1 591 –

Kiina - tukkumyynti -386 – – -365 –

Eurooppa - tukkumyynti -2 706 – – -2 490 –

Kaikki muut segmentit -269 – – -400 15

Yhteensä -18 554 -4 650 -1 986 -14 611 215

1.1–31.12.2011

Poistot

Liikearvon arvon-

alentuminen

Uudelleen järjestely-

menot Tuloverot

Osuus osakkuus-

yritysten voitosta

Britannia -tukkumyynti -3 801 – – -2 772 155

Britannia - vähittäismyynti -201 – – -650 –

USA - tukkumyynti -2 448 – – -1 407 –

USA - vähittäismyynti -199 – – -489 –

Venäjä - tukkumyynti -453 – – -509 –

Kiina - tukkumyynti -286 – – -150 –

Eurooppa - tukkumyynti -2 701 – – -2 201 –

Kaikki muut segmentit -138 – – -492 -10

Yhteensä -10 227 – – -8 670 145

Liitetiedossa 17 on tarkempia tietoja vuonna 2012 kirjatusta Venäjän toimintasegmentin liikearvon arvonalentumisesta 4 650 C, joka liittyy päätökseen tuotantomäärän supistamisesta. Tällä ei ole ollut muuta vaikutusta konsernin varojen ja velkojen arvostamiseen. Vuonna 2011 ei kirjattu arvonalentumistappioita eikä uudelleenjärjestelymenoja.

IFRS8p27(f) Koska Euroopan toiminnot hyödyntävät tiettyjen maantieteellisesti lähellä olevien Venäjän segmentille kuuluvien käyttöomaisuushyödykkeiden ylikapasiteettia, Venäjän segmentin hyödykkeiden poistoista 197 C (2011: 50 C) on kohdistettu Euroopan segmentille tämän huomioon ottamiseksi.

1 IFRS 8:n kappaleen 23 mukaan on annettava tiedot korkotuotoista ja -kuluista, vaikka ne eivät sisältyisi segmentin tulokseen. Tätä liitetietoa ei ole sisällytetty esimerkkitilinpäätökseen, koska näitä eriä ei ole kohdistettu segmenteille.

60 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

IFRS8p23,24, 28(c)

Varat1

1.1–31.12.2012 1.1–31.12.2011

Varat yhteensä

Osuudet osakkuus-yrityksissä

Pitkä-aikaisten

varojen lisäykset2

Varat yhteensä

Osuudet osakkuus-yrityksissä

Pitkä-aikaisten

varojen lisäykset2

Britannia – tukkumyynti 46 957 7 207 – 43 320 7 050 –

Britannia – vähittäismyynti 46197 – 35 543 9 580 – 47

USA – tukkumyynti 27 313 – – 32 967 – –

USA – vähittäismyynti 45 529 – 39 817 8 550 – 46

Venäjä 22 659 – – 5 067 – –

Kiina 6 226 – 11 380 20 899 – 2 971

Eurooppa 42 636 – – 36 450 – –

Kaikki muut segmentit 22 184 6 166 1 500 49 270 6 194 3 678

Yhteensä 259 701 13 373 88 240 206 103 13 244 6 742

Kohdistamattomat

Laskennallinen vero 3 520 3 321

Myytävissä olevat rahoitusvarat

19 370 14 910

Käypään arvoon tulos- vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

11 820 7 972

Johdannaisinstrumentit 1 464 1 196

Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset varat

3 333 –

Varat taseessa yhteensä 299 208 233 502

IFRS8p27(c) Johtoryhmälle toimitettavat varoja koskevat luvut määritetään samalla tavalla kuin tilinpäätöksessä. Nämä varat kohdistetaan segmenttien toimintojen ja varojen sijaintipaikan perusteella.

Konsernin osakesijoituksia (jotka luokitellaan myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi) ei lueta segmenttien varoihin, vaan ne ovat rahoitusosaston hallinnassa. Ylimmän operatiivisen päätöksentekijän seuraamat varat eivät myöskään sisällä myytävänä oleviksi luokiteltuja varoja. Konsernin korollisia velkoja ei katsota segmenttien veloiksi, koska rahoitusosasto hallinnoi niitä.

Koko konsernia koskevat tiedot

IFRS8p32 Konsernin kokonaisliikevaihto muodostuu seuraavasti:

2012 2011

Liikevaihdon koostumus:

– Tavaroiden myynti 202 884 104 495

– Palvelujen myynti 8 000 7 800

– Rojaltituotot 150 65

Yhteensä 211 034 112 360

1 Raportoitavien segmenttien varoja koskevat tiedot on esitetty, koska nämä tiedot toimitetaan säännöllisesti ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle. Jos ylin operatiivinen päätöksentekijä käyttäisi velkoja koskevaa informaatiota, myös se pitäisi esittää.

2 Pitkäaikaisten varojen lisäykset eivät sisällä rahoitusinstrumentteja ja laskennallisia verosaamisia

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 61

Liitetiedot

IFRS8p23,24, 28(c)

Varat1

1.1–31.12.2012 1.1–31.12.2011

Varat yhteensä

Osuudet osakkuus-yrityksissä

Pitkä-aikaisten

varojen lisäykset2

Varat yhteensä

Osuudet osakkuus-yrityksissä

Pitkä-aikaisten

varojen lisäykset2

Britannia – tukkumyynti 46 957 7 207 – 43 320 7 050 –

Britannia – vähittäismyynti 46197 – 35 543 9 580 – 47

USA – tukkumyynti 27 313 – – 32 967 – –

USA – vähittäismyynti 45 529 – 39 817 8 550 – 46

Venäjä 22 659 – – 5 067 – –

Kiina 6 226 – 11 380 20 899 – 2 971

Eurooppa 42 636 – – 36 450 – –

Kaikki muut segmentit 22 184 6 166 1 500 49 270 6 194 3 678

Yhteensä 259 701 13 373 88 240 206 103 13 244 6 742

Kohdistamattomat

Laskennallinen vero 3 520 3 321

Myytävissä olevat rahoitusvarat

19 370 14 910

Käypään arvoon tulos- vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

11 820 7 972

Johdannaisinstrumentit 1 464 1 196

Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset varat

3 333 –

Varat taseessa yhteensä 299 208 233 502

IFRS8p27(c) Johtoryhmälle toimitettavat varoja koskevat luvut määritetään samalla tavalla kuin tilinpäätöksessä. Nämä varat kohdistetaan segmenttien toimintojen ja varojen sijaintipaikan perusteella.

Konsernin osakesijoituksia (jotka luokitellaan myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi) ei lueta segmenttien varoihin, vaan ne ovat rahoitusosaston hallinnassa. Ylimmän operatiivisen päätöksentekijän seuraamat varat eivät myöskään sisällä myytävänä oleviksi luokiteltuja varoja. Konsernin korollisia velkoja ei katsota segmenttien veloiksi, koska rahoitusosasto hallinnoi niitä.

Koko konsernia koskevat tiedot

IFRS8p32 Konsernin kokonaisliikevaihto muodostuu seuraavasti:

2012 2011

Liikevaihdon koostumus:

– Tavaroiden myynti 202 884 104 495

– Palvelujen myynti 8 000 7 800

– Rojaltituotot 150 65

Yhteensä 211 034 112 360

IFRS8p33(a)

Yhtiön kotipaikka on Britanniassa. Liikevaihto ulkopuolisilta asiakkailta Britanniasta oli 50 697 C (2011: 48 951 C) ja ulkopuolisilta asiakkailta muista maista yhteensä 160 337 C (2011: 63 409 C). Edellä on esitetty ulkopuolisilta asiakkailta muista maista kertyneen liikevaihdon jakautuma.

IFRS8p33(b)

Britanniassa sijaitsevien pitkäaikaisten varojen yhteismäärä rahoitusinstrumentteja ja laskennallisia verovelkoja lukuun ottamatta (konsernilla ei ole työsuhde-etuuksista tai vakuutussopimuksista johtuvia varoja) on 49 696 C (2011: 39 567 C), ja muissa maissa sijaitsevien vastaavien pitkäaikaisten varojen yhteismäärä on 146 762 C (2011: 93 299 C).

IFRS8p34 Liikevaihdosta noin 32 023 C (2011: 28 034 C) on kertynyt yhdeltä ulkopuoliselta asiakkaalta. Nämä tuotot kuuluvat USA:n vähittäiskauppasegmentille ja Britannian tukkumyyntisegmentille.

6 Poikkeukselliset erät

Erien, jotka ovat joko kokonsa tai luonteensa puolesta olennaisia tai jotka eivät ole toistuvia, katsotaan olevan poikkeuksellisia. Ne esitetään konsernin tuloslaskelmassa asianmukaisissa erissä. Seuraavassa esitetyt tilikauden poikkeukselliset erät sisältyvät tuloslaskelmassa myyntiä vastaaviin kuluihin.

Seuraavassa eritellään tilinpäätökseen sisältyvät poikkeukselliset erät.2012 2011

Liiketoimintaan kuuluvat erät: – vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvon alentaminen 3 117 –

Vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoon tehty ylimääräinen kulukirjaus 3 117 C liittyy tulipalossa tuhoutuneisiin nahka-asusteisiin. Tuloslaskelmassa määrä sisältyy myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin.

7 Muut tuotot2012 2011

ABC Groupista omistetun osuuden arvostus käypään arvoon hankinnan yhteydessä (liitetieto 39) 850 –

18p35(b)(v) Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1 100 88318p35(b)(v) Osinkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista

rahoitusvaroista800 310

Sijoitustuotot 2 750 1 193

Vakuutuskorvaukset – 66

Yhteensä 2 750 1 259

Vakuutuskorvaukset-rivillä on esitetty saadut vakuutuskorvaukset, jotka ylittävät vahingoittuneiden tuotteiden kirjanpitoarvon.

62 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

8 Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot – netto

2012 2011IFRS7 p20(a)(i) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat (liitetieto

23):

– Tappiot käyvän arvon muutoksista -508 -238

– Voitot käyvän arvon muutoksista 593 –IFRS7 p20(a)(i) Valuuttatermiinisopimukset:

– Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 86 8821p52(a) – Valuuttakurssivoitot/tappiot(-) – netto (liitetieto 15) -277 200IFRS7 p24(a) Käyvän arvon suojausten tehoton osuus (liitetieto 20) -1 -1IFRS7 p24(b) Rahavirran suojausten tehoton osuus (liitetieto 20) 17 14

-90 63

9 Kulujen erittely lajeittain 2012 2011

1p104 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 6 950 -2 3001p104 Käytetyt raaka-aineet ja tarvikkeet 53 302 31 8451p104 Henkilöstökulut (liitetieto 10) 40 082 15 4921p104 Poistot ja arvonalentumistappiot (liitetiedot 16 ja 17) 23 204 10 2271p104 Kuljetuskulut 8 584 6 2361p104 Mainontakulut 14 265 6 6621p104 Vuokrat (liitetieto 16) 10 604 8 5001p104 Muut kulut 2 799 1 659

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut, myynnin ja markkinoinnin kulut ja hallinnon kulut yhteensä 159 790 78 321

10 Henkilöstökulut2012 2011

19p142 Palkat, mukaan lukien uudelleenjärjestelymenot 799 C (2011: nolla) ja muut irtisanomisten yhteydessä suoritettavat etuudet 1 600 C (2011: nolla) (liitetieto 35 ja 41)

28 363 10 041

Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 9 369 3 802IFRS2p51(a) Hallituksen jäsenille ja henkilöstölle myönnetyt osakeoptiot (liitetiedot

27 ja 28)690 822

19p46 Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 756 23219p120A(g) Eläkekulut – etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 33) 755 48819p120A(g) Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (liitetieto 33) 149 107

40 082 15 492

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 63

Liitetiedot

11 Rahoitustuotot ja -kulut 2012 2011

IFRS7 p20(b) Korkokulut:

– Pankkilainat -5 317 -10 646

– Osingot lunastettaville etuosakkeille (liitetieto 31) -1 950 -1 950

– Vaihtovelkakirjalaina (liitetieto 31) -3 083 –

– Rahoitusleasingvelat -547 -64637p84(e) – Varaukset: diskonttauksen purkautuminen (liitetieto 34) -47 -39

21p52(a) Rahoitukseen liittyvät valuuttakurssivoitot – netto (liitetieto 15) 2 594 996

Voitot rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksista:IFRS7 p23(d) – Koronvaihtosopimukset: rahavirran suojaukset, siirretty omasta

pääomasta102 88

IFRS7p24(a)(i) – Koronvaihtosopimukset: käyvän arvon suojaukset 16 31IFRS7p24(a)(ii) Suojatusta korkoriskistä johtuva käypää arvoa koskeva oikaisu

pankkilainojen kirjanpitoarvoon-16 -31

Rahoituskulut -8 248 -12 197

Vähennetään ehdot täyttäviin omaisuuseriin liittyvät aktivoidut määrät 75 –

Rahoituskulut yhteensä -8 173 -12 197

Rahoitustuotot:

– Korkotuotot lyhytaikaisista pankkitalletuksista 550 489IFRS7p20(b) – Korkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 963 984IFRS7p20(b) – Korkotuotot lähipiiriin kuuluville annetuista lainoista (liitetieto 41) 217 136

Rahoitustuotot 1 730 1 609

Rahoituskulut - netto -6 443 -10 588

12 Osuudet osakkuusyrityksissä2012 2011

1.1. 13 244 13 00828p38 Osuus voitosta 238 145

Valuuttakurssierot (liitetieto 29) -74 105

Muut oman pääoman muutokset: myytävissä olevien erien rahasto (liitetieto 29) -12 -14

28p38 31.12. 13 373 13 244

28p37(b) Konsernin osuus tärkeimpien osakkuusyritystensä tuloksista sekä niiden yhteenlasketuista varoista (liikearvo mukaan luettuna) ja veloista on seuraava1:

Nimi Maa Varat Velat Liikevaihto Voitto/

tappio(-) Omistus-osuus-%

31.12.2012

- Alfa Limited Kypros 32 381 25 174 31 123 200 18

- Beta SA Kreikka 12 115 5 949 9 001 15 30

44 496 31 123 40 124 215

31.12.2011

- Alfa Limited Kypros 27 345 20 295 35 012 155 18

- Beta SA Kreikka 9 573 3 397 10 001 -10 30

36 918 23 674 45 013 145

1 Konsernin osuuden sijaan voidaan vaihtoehtoisesti esittää osakkuusyritysten varojen ja velkojen bruttomäärät (ilman liikearvoa).

64 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

28p37(a) Konsernin osuus Beta SA:ssa, joka on listattu Euro Money –pörssissä, oli 31.12.2012 käyvältä arvoltaan 5 500 C (2011: 5 000 C) ja kirjanpitoarvoltaan 5 000 C (2011: 4 500).

28p37(c) Vaikka konsernin osuus Alfa Limited-yhtiön osakkeista on alle 20 %, konsernilla on huomattava vaikutusvalta, koska sillä on sopimukseen perustuva oikeus nimittää kaksi hallituksen jäsentä ja se pystyy osallistumaan yhtiön talouden ja hallinnon periaatteita koskevaan päätöksentekoon.

13 Tuloverot2012 2011

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot:

12p80(a) Vero tilikauden voitosta 14 082 6 03512p80(b) Aiempia tilikausia koskevat oikaisut 150 –

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot yhteensä 14 232 6 035

Laskennalliset verot (liitetieto 32):12p80(c) Syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot 476 2 63512p80(d) Euravian verokannan muutoksen vaikutus1 -97 –

Laskennalliset verot yhteensä 379 2 635

Tuloverokulu 14 611 8 670

12p81(c) Vero, joka on kirjattu konsernin voitosta ennen veroja, poikkeaa seuraavasti siitä laskennallisesta määrästä, joka saataisiin kertomalla konserniin kuuluvien yritysten voitot verokantojen painotetulla keskiarvolla:

2012 2011

Voitto ennen veroja 47 676 24 918

Verot kussakin maassa syntyneistä voitoista kyseisen maan verokan-nalla laskettuina

15 453 7 475

Seuraavien erien verovaikutukset:

– Osakkuusyritysten tulokset esitetty veroilla vähennettyinä 57 -44

– Verovapaat tulot -1 072 -212

– Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut 1 540 1 104

– Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden hyödyntäminen -1 450 –

– Verotukselliset tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista 30 347

Laskennallisen veron muutos – Euravian verokannan muuttuminen -97 –

Aiempia tilikausia koskevat oikaisut 150 –

Verokulu 14 611 8670

12p81(d) Sovellettavien verokantojen painotettu keskiarvo oli 32 % (2011: 30 %). Kasvu johtuu konsernin tytäryritysten kannattavuuden muutoksesta asianomaisissa maissa ja toisaalta Euravian verokannan alentumisesta (ks. jäljempänä).

12p81(d) Euravian yhtiöveroaste muuttui vuoden aikana 30 %:sta 28 %:iin. Muutoksesta säädettiin käytännössä 26.6.2012, ja se tulee voimaan 1.4.2013. Tämän vuoksi asiaankuuluvat laskennalliset verot on määritetty uudelleen. Ne laskennalliset verot, joiden odotetaan purkautuvan vuoden 2013 aikana, on määritetty käyttäen Euraviassa sovellettavaa efektiivistä verokantaa (28,5 %).2

1 Euravian verokannan muutoksen vaikutus esitetään havainnollistamistarkoituksessa. 2Jos ehdotettujen muutosten vaikutus on olennainen, tulee niiden vaikutuksesta antaa tilinpäätöksessä tietoja joko raportointikauden jälkeisinä tapahtumina tai varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen olennaisina tulevina muutoksina. Esitettäviä tietoja ei tarvitse räätälöidä, eikä täsmäytystä tuloslaskelmaan tarvitse esittää.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 65

Liitetiedot

12p81(ae) Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verokulut(-)/tuotot ovat seuraavat:

2012

Ennen veroja Verokulu(-)/tuotto

Verojen jälkeen

Voitot käyvän arvon muutoksista:1p90 – Maa-alueet ja rakennukset 1 005 -250 -7551p90 – Myytävissä olevat rahoitusvarat 560 -198 362 1p90 Osuus osakkuusyritysten muista laajan tuloksen

eristä-86 – -86

1p90 Vakuutusmatemaattinen tappio eläkevelvoitteista – – –1p90 Euravian verokannan muutoksen vaikutus

laskennallisiin veroihin1– -10 -10

1p90 Rahavirran suojaukset 97 -33 64 1p90 Nettosijoituksen suojaus -45 – -45 1p90 Muuntoerot 2 413 – 2 413 IFRS3p59 ABC Groupista aiemmin omistetun osuuden käyvän

arvon muutoksen siirto tulosvaikutteiseksi -850 – -850

Muut laajan tuloksen erät 3 094 -491 2 603

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot2 –

Laskennalliset verot (liitetieto 32) -491

-491

1p90

1p90

1p90

1p90

1p90

1p90

1p90

1p90

2011

Ennen veroja Verokulu (-)/tuotto

Verojen jälkeen

Voitot käyvän arvon muutoksista:

– Maa-alueet ja rakennukset 1 133 -374 759

– Myytävissä olevat rahoitusvarat 973 -61 62

Osuus osakkuusyritysten muista laajan tuloksen eristä

-91 – -91

Vakuutusmatemaattinen tappio eläkevelvoitteista -705 211 -494

Euravian verokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin veroihin1

– – –

Rahavirran suojaukset -3 – -3

Nettosijoituksen suojaus 40 – 40

Muuntoerot -1 111 – -156

Muut laajan tuloksen erät 418 -224 194

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot2 –

Laskennalliset verot (liitetieto 32) -224

-224

1 Euravian verokannan muutoksen vaikutus esitetään havainnollistamistarkoituksessa.2 Tässä tilinpäätöksessä ei ole muihin laajan tuloksen eriin liittyviä kauden verotettavaan tuloon perustuvan veron eriä, mutta erät esitetään esimerkin vuoksi.

66 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

12p81(a) Tilikaudella suoraan omaan pääomaan kirjatut tuloverot olivat seuraavat:

2012 2011

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot1

– Osakeoptio-ohjelma – –

Laskennalliset verot:

– Osakeoptio-ohjelma 30 20

– Vaihtovelkakirjalaina – oman pääoman komponentti2 (liitetieto 29) -2 328 –

-2 298 20

Lisäksi muista oman pääoman rahastoista (liitetieto 29) siirrettiin 49 C (2011: 43 C) laskennallista veroa kertyneisiin voittovaroihin (liitetieto 28). Kyseinen laskennallinen vero koskee rakennuksista kirjatun todellisen poiston ja vastaavan alkuperäiseen hankintamenoon perustuvan poiston välistä eroa.

1 Tässä tilinpäätöksessä ei ole muihin laajan tuloksen eriin liittyviä kauden verotettavaan tuloon perustuvan veron eriä, mutta erät esitetään esimerkin vuoksi. 2 IAS 12:n mukaan on esitettävä tiedot myös omaan pääomaan kirjatuista kauden verotettavaan tuloon perustuvista veroista laskennallisten verojen lisäksi. Tässä tilinpäätöksessä ei ole omaan pääomaan kirjattuja kauden verotettavaan tuloon perustuvia veroja, mutta erät esitetään esimerkin vuoksi.3 Oletetaan, että vaihtovelkakirjalainan verotuksellista arvoa ei jaeta vieraan ja oman pääoman komponentteihin. Verotuksellisen arvon jakaminen vaikuttaisi laskennallisiin veroihin.

1 IAS 12.n mukaan on esitettävä tiedot myös omaan pääomaan kirjatuista kauden verotettavaan tuloon perustuvista veroista laskennallisten verojen lisäksi. Tässä tilinpäätöksessä ei ole omaan pääomaan kirjattuja kauden verotettavaan tuloon perustuvia veroja, mutta erät esitetään esimerkin vuoksi.2 Oletetaan, että vaihtovelkakirjalainan verotuksellista arvoa ei jaeta vieraan ja oman pääoman komponentteihin. Verotuksellisen arvon jakaminen vaikuttaisi laskennallisiin veroihin.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 67

Liitetiedot

14 Osakekohtainen tulos

(a) Laimentamaton osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos vuoden aikana ulkona olleiden osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla – lukuun ottamatta yhtiön hallussaan pitämiä omia osakkeita (liitetieto 26).

2012 201133p70(a) Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva voitto 30 517 15 392

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva voitto lopetusta toiminnosta 100 120

Yhteensä 30 617 15 51233p70(b) Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (tuhatta kpl) 23 454 20 500

(b) Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos lasketaan oikaisemalla ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettua keskiarvoa siten, että kaikki laimentavat potentiaaliset kantaosakkeet oletetaan vaihdetuiksi osakkeisiin. Yhtiöllä on kahdentyyppisiä laimentavia potentiaalisia kantaosakkeita: vaihtovelkakirjalaina ja osakeoptioita. Vaihtovelkakirjalaina oletetaan vaihdetun osakkeiksi, ja voittoa oikaistaan peruuttamalla korkokulu verovaikutuksella oikaistuna. Osakeoptioiden osalta selvitetään osakemäärä, joka ulkona oleviin osakeoptioihin liittyvien merkintäoikeuksien raha-arvon perusteella olisi voitu hankkia käypään arvoon (yhtiön osakkeen tilikauden keskimääräinen markkinahinta). Tätä osakemäärää verrataan osakemäärään, joka olisi laskettu liikkeeseen, jos osakeoptiot olisi toteutettu.

2012 2011

Tulos

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva voitto 30 517 15 392

Vaihtovelkakirjasta johtuva korkokulu (verovaikutus huomioon otettuna) 2 158 –33p70(a) Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa

käytettävä tulos32 675 15 392

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva voitto lopetetuista toiminnoista 100 120

32 775 15 512

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (tuhatta kpl)

23 454 20 500

Oikaisut:

– Vaihtovelkakirjalainan oletettu vaihtaminen (1 000) 3 030 –

– Osakeoptiot (1 000) 1 213 1 32933p70(b) Osakemäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistua

osakekohtaista tulosta laskettaessa (1 000) 27 697 21 829

68 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

15 Valuuttakurssivoitot/tappiot(-) – netto

21p52(a) Tuloslaskelmaan merkityt valuuttakurssierot ovat seuraavat:

2012 2011

Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot – netto (liitetieto 8) -277 200

Rahoituskulut – netto (liitetieto 31) 2 594 996 Yhteensä 2 317 1 196

16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1p78(a)

Maa- alueet ja

rakennukset Ajoneuvot ja koneet

Kalusteet, tarvikkeet ja laitteet

Kesken-eräiset

omat työt Yhteensä 16p73(d) 1.1.2011

Hankintameno tai uudelleenar-vostukseen perustuva arvo

39 664 71 072 20 025 – 130 761

Kertyneet poistot -2 333 -17 524 -3 690 – -23 547

Kirjanpitoarvo 37 331 53 548 16 335 – 107 214 16p73(e) 1.1–31.12. 2011

Kirjanpitoarvo kauden alussa 37 331 53 548 16 335 – 107 214 16p73 (e)(viii) Valuuttakurssierot -381 -703 -423 – -1 50716p73(e)(iv) Uudelleenarvostuksesta johtuva

lisäys (liitetieto 29)1 133 – – – 1 133

16p73(e)(i) Lisäykset 1 588 2 970 1 484 – 6 04216p73(e)(ix) Vähennykset (liitetieto 36) – -2 607 -380 – -2 98716p73(e)(vii) Poistot (liitetieto 9) -636 -4 186 -4 840 – -9 662

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 39 035 49 022 12 176 – 100 233 16p73(d) 31.12.2011

Hankintameno tai uudelleenar-vostukseen perustuva arvo

42 004 70 732 20 706 – 133 442

Kertyneet poistot -2 969 -21 710 -8 530 – -33 209

Kirjanpitoarvo 39 035 49 022 12 176 – 100 233

1.1.-31.12.201216p73(e) Kirjanpitoarvo kauden alussa 39 035 49 022 12 176 – 100 233 16p73 (e)(viii) Valuuttakurssierot 846 1 280 342 – 2 46816p73 (e)(iv) Uudelleenarvostuksesta johtuva

lisäys (liitetieto 29)1 005 – – – 1 005

16p73 (e)(iii) Tytäryrityksen hankinta (liitetieto 39)

49 072 5 513 13 199 – 67 784

16p73(e)(i) Lisäykset 4 421 427 2 202 2 455 9 50516p73(e)(ix) Vähennykset (liitetieto 36) -2 000 -3 729 -608 – -6 337

Siirrot 1 245 – – -1 245 –16p73 (e)(vii) Poistot (liitetieto 29) -3 545 -4 768 -9 441 – -17 754IFRS5p38 Siirretty myytävänä olevaksi

luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin

-341 -1 222 – – -1,563

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 89 738 46 523 17 870 1 210 155 341 16p73(d) 31.12.2012

Hankintameno tai uudelleenar-vostukseen perustuva arvo

95 593 74 223 35 841 1 210 207 867

Kertyneet poistot -6 855 -27 700 -17 971 – -52 526

Kirjanpitoarvo 89 738 46 523 17 870 1 210 155 341

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 69

Liitetiedot

DV Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin on siirretty aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 1 563 C. Ne ovat (Britannian tukkumyyntisegmenttiin kuuluvan) Shoes Limited -yhtiön käytössä olevia hyödykkeitä. Liitetiedossa 25 esitetään yksityiskohtaisempia tietoja myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä.

16p77(a-d) 1p79(b)

Konsernin maa-alueisiin ja rakennuksiin suoritettiin vuosien 2012 ja 2011 joulukuussa riippumaton arviointi niiden käypien arvojen määrittämiseksi. Arvioinnit on suoritettu kansainvälisten arviointistandardien (International Valuation Standards) mukaisesti, ja perusteena käytettiin markkinoilla vastikään toteutuneita toisistaan riippumattomien osapuolten välisiä kauppoja. Perustana on käytetty lähistöllä sijaitsevien vertailukelpoisten kiinteistöjen kauppahintoja, joita on oikaistu keskeisten ominaispiirteiden, kuten kiinteistön koon, huomioon ottamiseksi. Keskeisin lähtötieto tätä arvonmääritystapaa käytettäessä on neliöhinta. Uudelleenarvostuksesta johtuva lisäys on kirjattu laskennallisilla veroilla vähennettynä muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman erässä ”muut rahastot” (liitetieto 29).

DV, 1p104 Poistoja sisältyy myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin 8 054 C (2011: 5 252 C), myynnin ja markkinoinnin kuluihin 5 568 C (2011: 2 410 C) ja hallinnon kuluihin 4 132 C (2011: 2 000 C).

17p35(c) Tuloslaskelmaan sisältyy 1 172 C (2011: 895 C) koneista maksettuja vuokria ja 9 432 C (2011: 7 605 C) kiinteistöistä maksettuja vuokria (liitetieto 9).

Keskeneräiset omat työt koostuivat 31.12.2012 pääasiassa Britanniaan rakennettavasta uudesta kenkienvalmistuslaitteistosta.

23p36 Ehdot täyttäviin omaisuuseriin liittyviä vieraan pääoman menoja aktivoitiin tilikaudella 75 C (2011: nolla). Aktivoidut vieraan pääoman menot perustuivat painotetun keskiarvon mukaiseen lainakorkoon 7,5 %.

16p77(e) Jos maa-alueet ja rakennukset olisi merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon perustuen, niiden määrät olisivat seuraavat:

2012 2011

Hankintameno 93 079 37 684

Kertyneet poistot -6 131 -2 197

Kirjanpitoarvo 86 948 35 487

16p74(a) Pankkilainojen vakuutena on maa-alueita ja rakennuksia 37 680 C:n (2011: 51 306 C:n) arvosta (liitetieto 31).Ajoneuvoihin ja koneisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokralle otettuja hyödykkeitä seuraavasti:

2012 201117p31(a) Rahoitusleasingsopimusten

perusteella kirjattu hankintameno 13 996 14 074

Kertyneet poistot -5 150 -3 926

Kirjanpitoarvo 8 846 10 148

17p35(d) Konsernin rahoitusleasingsopimukset koskevat ajoneuvoja ja koneita. Sopimukset eivät ole purettavissa.

70 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

17 Aineettomat hyödykkeet

IFRS3B678(d)(i)

Hankintameno Liikearvo Tavaramerkit

ja lisenssit

Ohjelmistojen kehittämis-

menot Yhteensä 38p118(c) 1.1.2011 12 546 8 301 1 455 22 302IFRS3B 67(d)(vii)

Valuuttakurssierot -546 -306 -45 -897

38p118(e)(i) Lisäykset – 700 – 700

31.12.2011 12 000 8 695 1 410 22 105 IFRS3B 67(d)(viii)

Valuuttakurssierot 341 96 134 571

38p118(e)(i) Lisäykset – 684 2 366 3 050IFRS3B67(d)(II) Tytäryrityksen hankinta (liitetieto 39) 4 501 4 000 – 8 501

IFRS5p38 Siirretty myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuus-eriin

-100 -1 000 – -1 100

31.12.2012 16 472 12 475 3 910 33 127

Kertyneet poistot ja arvon- alentumiset

38p118(c) 1.1.2010 – -330 -510 -840 38p118(e)(vi) Poistot – -365 -200 -565

31.12.2011 – -695 -710 -1 405IFRS3B67(d)(v) Arvonalentumistappio -4 650 – – -4 65038p118(e)(vi) Poistot – -680 -120 -800

31.12.2012 -4 650 -1 375 -830 -6 855

Kirjanpitoarvo

Hankintameno 12 000 8 695 1 410 22 105IFRS3B67(d)(i) Kertyneet poistot ja arvonalentumiset – -695 -710 -1 405

31.12.2011 12 000 8 000 700 20 700

Hankintameno 16 742 12 475 3 910 33 127IFRS3B67(d)(i) Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -4 650 -1 375 -830 -6 855

31.12.2012 12 092 11 100 3 080 26 272

36p126(a) Venäjän tukkumyynnin segmentin kirjanpitoarvo on alennettu kerrytettävissä olevaa rahamäärää vastaavaksi kirjaamalla liikearvosta arvoalentumistappio. Se sisältyy tuloslaskelmassa myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin.

38p118(d) Aineettomien hyödykkeiden poistoja sisältyy tuloslaskelmassa myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin 40 C (2011: 100 C), myynnin ja markkinoinnin kuluihin 680 C (2011: 365 C) ja hallinnon kuluihin 80 C (2011: 100 C).

DV Myytävänä olevaksi siirretty tavaramerkki on Shoes Limited -yhtiön tavaramerkki (kuuluu tukkumyynnin segmenttiin), jonka konserni on merkinnyt taseeseen yhtiön hankinnan yhteydessä vuonna 2007. Myytävänä olevaksi on siirretty myös nimenomaan Shoes Limited -yhtiötä varten kehitetty ohjelmisto, jonka kirjanpitoarvo on 100 C. Liitetiedossa 25 esitetään yksityiskohtaisempia tietoja myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 71

Liitetiedot

Liikearvon arvonalentumistestaus

36p130(d) Konsernin johto seuraa liiketoiminnan tuloksellisuutta maantieteellisten alueiden ja liiketoimintojen perusteella. Keskeisiksi maantieteellisiksi alueiksi on määritetty Britannia, Yhdysvallat, Kiina, Venäjä ja Eurooppa. Britanniassa ja Yhdysvalloissa on sekä tukku- että vähimmäismyyntisegmentit. Muilla alueilla konsernilla on vain tukkumyyntiä. Liikearvoa seurataan toimintasegmenttien tasolla. Seuraavassa esitetään yhteenveto siitä, kuinka liikearvoa on kohdistettu eri toimintasegmenteille.

36p134(a)

2012 Kauden alussa

Lisäys VähennysArvonalen-tuminen

Muut oikaisut

Kauden lopussa

Britannian tukkumyynti 6 075 – -100 – 215 6 190

Britannian vähittäismyynti 15 – – – 5 20

USA:n tukkumyynti 115 – – – 15 130

USA:n vähittäismyynti 30 3 597 – – -55 3 572

Euroopan tukkumyynti 770 904 – – 100 1 774

Venäjän tukkumyynti 4 695 – – -4 650 5 50

Kiinan tukkumyynti 100 – – – 46 146

Kaikki muut segmentit 200 – – – 10 210

Yhteensä 12 000 4 501 -100 -4 650 341 12 092

2011 Kauden alussa

Lisäys VähennysArvonalen-tuminen

Muut oikaisut

Kauden lopussa

Britannian tukkumyynti 6 370 – – – -295 6 075

Britannian vähittäismyynti 20 – – – -5 15

USA:n tukkumyynti 125 – – – -10 115

USA:n vähittäismyynti 131 – – – -101 30

Euroopan tukkumyynti 705 – – – 65 770

Venäjän tukkumyynti 4 750 – – – -55 4 695

Kiinan tukkumyynti 175 – – – -75 100

Kaikki muut segmentit 270 – – – -70 200

Yhteensä 12 546 – – – -546 12 000

USA:n vähittäismyynti ei ollut erillinen raportoitava toimintasegmentti vuonna 2011. ABC Groupin hankinnan (liitetieto 39) seurauksena siitä kuitenkin tuli raportoitava toimintasegmentti vuonna 2012 (liitetieto 39), ja siksi vertailutiedot on yhdenmukaistettu.

36p130(e) 36p134(c) 36p134 (d)(iii)

Kaikkien rahavirtaa tuottavien yksikköjen kerrytettävissä olevat rahamäärät perustuvat käyttöarvolaskelmiin. Näissä laskelmissa käytetään johdon hyväksymiin budjetteihin perustuvia, ennen veroja määritettyjä rahavirtaennusteita viideltä vuodelta. Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua toteutuvat rahavirrat ekstrapoloidaan käyttämällä alla esitettyjä arvioituja kasvuvauhteja. Käytettävä kasvuvauhti ei ylitä rahavirtaa tuottavan yksikön toimialan, ts. jalkineteollisuuden, keskimääräistä pitkän aikavälin kasvuvauhtia.

72 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

36p134 (d)(i) Käyttöarvolaskelmissa käytetyt keskeiset oletukset vuonna 2012 ovat seuraavat1 :

Britannian tukku-myynti

USAn tukku-myynti

Euroopan tukku-myynti

Venäjän tukku-myynti

Kiinan tukku-myynti

Britannian vähittäis-

myynti

USA:n vähittäis-

myynti

Kaikki muut

segmentit

36p134(d) Bruttokate2 60,0 % 59,0 % 60,0 % 55,5 % 47,0 % 48,0 % 46,0 % 46,0 %

36p134 (d)(iv) Kasvuvauhti3 1,8 % 1,8 % 1,8 % 2,0 % 3,0 % 2,1 % 2,3 % 3,9 %

36p134 (d)(v) 36p130(g) Diskonttauskorko4 12,5 % 12,0 % 12,7 % 13,8 % 14,0 % 14,5 % 14,0 % 14,8 %

36p134(d)(i) Käyttöarvolaskelmissa käytetyt keskeiset oletukset vuonna 2011 ovat seuraavat1:

Britannian tukku-myynti

USAn tukku-myynti

Euroopan tukku-myynti

Venäjän tukku-myynti

Kiinan tukku-myynti

Britannian vähittäis-

myynti

USA:n vähittäis-

myynti

Kaikki muut

segmentit

36p134(d) Bruttokate2 62,5 % 61,0 % 62,5 % 58,0 % 49,0 % 50,0 % 50,8 % 48,0 %

36p134 (d)(iv) Kasvuvauhti3 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,5 % 3,5 % 2,3 % 2,5 % 3,3 %

36p134 (d)(v) 36p130(g) Diskonttauskorko4 12,0 % 11,5 % 12,1 % 13,5 % 14,5 % 13,0 % 14,4 % 13,0 %

36p134 (d)(ii) Näitä oletuksia on käytetty kunkin liiketoimintasegmenttiin kuuluvan rahavirtaa tuottavan yksikön analysointiin.

36p134 (d)(ii) Johto on määrittänyt budjetoidun bruttokatteen aikaisempien tulosten ja markkinoiden kehittymistä koskevien odotustensa perusteella. Käytetyt painotettuun keskiarvoon perustuvat kasvuvauhdit vastaavat toimialakatsauksissa esitettyjä ennusteita. Käytetyt diskonttauskorot on määritetty ennen veroja, ja ne kuvastavat asianomaisiin toimintasegmenttiin liittyviä riskejä.

36p130(a) Tukkumyynnin rahavirtaa tuottavassa yksikössä Step-landissa (sisältyy toimintasegmenttiin Venäjä) syntyi arvonalentumistappio, kun kyseiseen toimintaan liittyvää tuotantoa päätettiin vuoden 2012 alkupuolella supistaa (ks. liitetieto 35). Tämä on seurausta siitä, että konsernin valmistusvolyymeja jaettiin uudelleen rahavirtaa tuottavien yksikköjen kesken edullisten markkinaolosuhteiden hyödyntämiseksi. Tämän päätöksen seurauksena arvioitiin aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoperiaatteet kyseisessä maassa ja todettiin, ettei hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika muutu. Arvonalentuminen koski ainoastaan liikearvoa. Ennen veroja määritetty diskonttauskorko, jota aiempina vuosina sovellettiin tukkumyynnin rahavirtaa tuottavaan yksikköön Step-landiin, oli 13,5 %.

36p134(f) Euroopan tukkumyynnin osalta kerrytettävissä oleva rahamäärä, joka on laskettu käyttöarvon perusteella, ylitti kirjanpitoarvon 205 C:llä. Tämä liikkumavara menetettäisiin, jos bruttokate pienenisi 1,5 prosenttiyksikköä tai kasvuvauhti hidastuisi 1,6 prosenttiyksikköön tai jos diskonttauskorko nousisi 12,9 %:iin

1Pitkän aikavälin kasvuvauhdit ja diskonttauskorot on esitettävä. Muut keskeiset oletukset on esitettävä ja niistä on annettava määrälliset tiedot, jos jokseenkin mahdollinen muutos keskeisissä oletuksissa poistaisi arvonalentumis-laskelmiin sisältyvän liikkumavaran. Muilta osin lisätietojen antamista suositellaan mutta ei vaadita.2 Budjetoitu bruttokate.3 Budjetin kattaman ajanjakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttäen kasvuvauhtien painotettua keskiarvoa.4 Rahavirtaennusteissa käytetty ennen veroja määritettyä diskonttauskorkoa.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 73

Liitetiedot

18(a) Rahoitusinstrumentit ryhmittäin 31.12.2012

IFRS7p6

Lainat ja muut

saamiset

Käypään arvoon

tulosvaikut-teisesti

kirjattavat varat

Suojauk-seen

käytetyt johdan-

naiset

Myytä-vissä

olevat Yhteensä

Varat taseessa

Myytävissä olevat rahoitusvarat – – – 19 370 19 370

Johdannaisinstrumentit – 361 1 103 – 1 464

Myyntisaamiset ja muut saamiset lukuun ottamatta ennakkomaksuja1

20 787 – – – 20 787

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

– 11 820 – – 11 820

Rahavarat 17 928 – – – 17 928

Yhteensä 38 715 12 181 1 103 19 370 71 369

Käypään arvoon

tulosvaikut-teisesti

kirjattavat velat

Suojauk-seen

käytetyt johdan-

naiset

Jaksotet-tuun

hankinta-menoon

kirjattavat velat Yhteensä

Velat taseessa

Lainat (lukuun ottamatta rahoitusleasingvelkoja)2

– – 117 839 117 839

Rahoitusleasingvelat2 8 998 8 998

Johdannaisinstrumentit 268 327 – 595

Ostovelat ja muut velat lukuun ottamatta rahoitusvelkoihin kuulumattomia eriä 3

– – 15 668 15 668

Yhteensä 268 327 142 505 143 100

31.12.2011

Lainat ja muut

saamiset

Käypään arvoon

tulosvaikut-teisesti

kirjattavat varat

Suojauk-seen

käytetyt johdannai-

set

Myytä-vissä

olevat Yhteensä

Varat taseessa

Myytävissä olevat rahoitusvarat – – – 14 910 14 910

Johdannaisinstrumentit – 321 875 – 1 196

Myyntisaamiset ja muut saamiset lukuun ottamatta ennakkomaksuja1

18 536 – – – 18 536

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

– 7 972 – – 7 972

Rahavarat 34 062 – – – 34 062

Yhteensä 52 598 8 293 875 14 910 76 676

1 Myyntisaamiset ja muut saamiset eivät sisällä ennakkomaksuja, koska tämä erittely vaaditaan vain rahoitusinst-rumenteista.2 Tässä liitetiedossa käytetty ryhmittely perustuu IAS 39:ään. Rahoitusleasingvelat jäävät pääsääntöisesti IAS 39:n soveltamisalan ulkopuolelle, mutta ne kuuluvat IFRS 7:n soveltamisalaan. Sen vuoksi rahoitusleasingvelat on esitetty erikseen.3 Ostovelat ja muut velat eivät sisällä rahoitusvelkoihin kuulumattomia eriä, koska tämä erittely vaaditaan vain rahoitusinstrumenteista.

74 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

Käypään arvoon

tulosvaikut-teisesti

kirjattavat velat

Suojauk-seen

käytetyt johdannai-

set

Muut rahoitus-

velatYhteensä

Velat taseessa

Lainat (lukuun ottamatta rahoitusleasingvelkoja)

– – 104 006 104 006

Rahoitusleasingvelat1 10 598 10 598

Johdannaisinstrumentit 298 449 – 747

Ostovelat ja muut velat lukuun ottamatta rahoitusvelkoihin kuulumattomia eriä

– – 11 518 11 518

Yhteensä 298 449 126 122 126 869

18b Rahoitusvarojen luottoriskin arviointi

IFRS7 p36(c) Sellaisten rahoitusvaroihin kuuluvien saamisten, joihin ei liity maksuviiveitä ja joiden arvo ei ole alentunut, luottoriskiä arvioidaan ulkoisten luottoluokitusten (jos sellaisia on käytettävissä) tai vastapuolen aiempaa maksukäyttäytymistä koskevan tiedon perusteella.

2012 2011

Myyntisaamiset

Vastapuolet, joilla on ulkoinen luottoluokitus (Moody’s)

A 5 895 5 757

BB 3 200 3 980

BBB 1 500 1 830

10 595 11 567

Vastapuolet, joilla ei ole ulkoista luottoluoki-tusta

Ryhmä 1 750 555

Ryhmä 2 4 832 3 596

Ryhmä 3 1 770 1 312

7 352 5 463

Arvoltaan alentumattomat myyntisaamiset yhteensä 17 947 17 030

Pankkitilit ja lyhytaikaiset talletukset2

AAA 8 790 15 890

AA 5 300 7 840

A 3 038 9 832

17 128 33 562DV Myytävissä olevat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

AA 347 264

347 264DV Johdannaiset (varat)

AAA 1 046 826

AA 418 370

1 464 1 196

1 Myyntisaamiset ja muut saamiset eivät sisällä ennakkomaksuja, koska tämä erittely vaaditaan vain rahoitusinstrumenteista.2 Ostovelat ja muut velat eivät sisällä rahoitusvelkoihin kuulumattomia eriä, koska tämä erittely vaaditaan vain rahoitusinstrumenteista.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 75

Liitetiedot

Lähipiiriin kuuluville annetut lainat

Ryhmä 2 2 501 1 301

Ryhmä 3 167 87

2 668 1 388

n Ryhmä 1 – uudet asiakkaat / lähipiiriin kuuluvat (alle 6 kk). n Ryhmä 2 – nykyiset asiakkaat / lähipiiriin kuuluvat (yli 6 kk), joilla ei ole aiempia

maksuhäiriöitä. n Ryhmä 3 – nykyiset asiakkaat / lähipiiriin kuuluvat (yli 6 kk), joilla on joitakin

aiempia maksuhäiriöitä. Kaikki maksut on saatu kokonaisuudessaan perityiksi.

Huom. Lähipiirille annettujen lainojen maksut eivät ole viivästyneet, eikä niiden arvo ole alentunut.

19 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2012 2011

1.1. 14 910 14 096

Valuuttakurssierot 646 -435

Tytäryrityksen hankinta (liitetieto 39) 473 –

Lisäykset 4 887 1 150

Vähennykset -106 –

Määräysvallan saamisesta johtuva siirto -1 150

Omasta pääomasta siirretyt nettovoitot/tappiot(-) (liitetieto 29) -980 -1521p79(b) Omaan pääomaan siirretyt nettovoitot/tappiot(-) (liitetieto 29) 690 1 125

31.12. 19 370 14 9101p66, 1p69 Vähennetään: pitkäaikainen osuus -17 420 -14 910

1p66, 1p69 Lyhytaikainen osuus 1 950 –

IFRS7p20(a)(ii) Omasta pääomasta siirrettiin tuloslaskelmaan voittoja 1 067 C (2011: 187 C) ja tappioita 87 C (2011: 35 C). Tappioista 55 C (2011: 20 C) johtui arvonalentumisista.

IFRS7p,31, 34 Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät seuraavat erät:2012 2011

Listatut arvopaperit:

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – Britannia 8 335 8 300

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – Eurooppa 5 850 2 086

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – USA 4 550 4 260

– Kiinteäkorkoiset 6,5 %:n debentuurit, jotka erääntyvät 27.8.2013 210 –

– Etuosakkeet, joiden tuotto on 9 % ja joihin ei liity lunastusvelvoitetta 78 –

Listaamattomat arvopaperit:

– Kiinteäkorkoiset (6,3 – 6,5 %) vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, jotka erääntyvät heinäkuun 2012 ja toukokuun 2014 välisenä aikana

347 264

19 370 14 910

IFRS7p34(c) Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat seuraavien valuuttojen määräisiä:

2012 2011

GBP 8 335 8 300

Euro 5 850 2 086

USD 4 550 4 260

Muut valuutat 635 264

19 370 14 910

76 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

IFRS7p27 Noteeraamattomien arvopapereiden käyvät arvot perustuvat markkinakorolla sekä erityisellä riskipreemiolla diskontattuihin rahavirtoihin (2012: 6 %; 2011: 5,8 %).

IFRS7p36(a) Raportointipäivänä luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä on yhtä suuri kuin myytävissä oleviksi luokiteltujen vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden kirjanpitoarvo.

IFRS7p36(c) Mitkään näistä rahoitusvaroista eivät ole erääntyneitä tai arvoltaan alentuneita

20 Johdannaisinstrumentit 2012 2011

Varat Velat Varat Velat

IFRS7p22(a)(b) Koronvaihtosopimukset – rahavirran suojaus 351 110 220 121

IFRS7p22(a)(b) Koronvaihtosopimukset – käyvän arvon suojaus 57 37 49 11

IFRS7p22(a)(b) Valuuttatermiinisopimukset – rahavirran suojaus 695 180 606 317

Valuuttatermiinisopimukset – kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät

361 268 321 298

Yhteensä 1 464 595 1 196 747

1p66,69 Vähennetään: pitkäaikainen osuus

Koronvaihtosopimukset – rahavirran suojaus 345 100 200 120

Koronvaihtosopimukset – käyvän arvon suojaus 50 35 45 9

395 135 245 129

1p66,69 Lyhytaikainen osuus 1 069 460 951 618

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset on luokiteltu lyhytaikaisiksi varoiksi tai veloiksi. Suojaavan johdannaisen koko käypä arvo luokitellaan pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi tai velaksi, jos suojauskohteen jäljellä oleva juoksuaika on yli 12 kuukautta, ja lyhytaikaiseksi omaisuuseräksi tai velaksi, jos suojauskohteen erääntymiseen on alle 12 kuukautta.

IFRS7p24 Käyvän arvon suojauksista aiheutunut tulosvaikutteisesti kirjattu tehoton osuus oli 1 C tappiota (2011: 1 C tappiota) (liitetieto 8). Rahavirran suojauksista aiheutunut tulosvaikutteisesti kirjattu tehoton osuus oli 17 C voittoa (2011: 14 C voittoa) (liitetieto 8). Ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksiin ei liittynyt tehottomia osuuksia.

(a) Valuuttatermiinisopimukset

IFRS7p31 Avointen koronvaihtosopimusten nimellisarvot 31.12.2012 olivat 4 314 C (2011: 3 839 C)

IFRS7p23(a) 39p100, 1p79(b)

Suojattujen ulkomaan rahan määräisten erittäin todennäköisten ennakoitujen liiketoimien odotetaan toteutuvan eri ajankohtina seuraavien 12 kuukauden kuluessa. Valuuttatermiinisopimuksista aiheutuvat omaan pääomaan suojausrahastoon (liitetieto 29) 31.12.2012 kirjatut voitot ja tappiot merkitään tuloslaskelmaan niillä kausilla, joilla suojatut ennakoidut liiketoimet vaikuttavat tuloslaskelmaan. Yleensä tämä tapahtuu 12 kuukauden kuluessa raportointikauden päättymispäivästä. Jos kyseinen voitto tai tappio sisällytetään käyttöomaisuushyödykkeen hankintamenoon, tulosvaikutteinen kirjaaminen tapahtuu hyödykkeen taloudellisena vaikutusaikana (5–10 vuotta).

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 77

Liitetiedot

(b) Koronvaihtosopimukset

IFRS7p31 Avointen koronvaihtosopimusten nimellisarvot 31.12.2012 olivat 4 314 C (2011: 3 839 C)

IFRS7p23(a), 1p79(b)

Kiinteät korot 31.12.2012 vaihtelivat välillä 6,9 % – 7,4 % (2011: 6,7 % – 7,2 %), ja tärkeimmät vaihtuvat korot ovat EURIBOR ja LIBOR. Omaan pääomaan suojausrahastoon (liitetieto 29) 31.12.2012 sisältyvät koronvaihtosopimuksista johtuvat voitot ja tappiot siirretään tuloslaskelmaan rahoituskuluihin pankkilainojen takaisinmaksun yhteydessä (liitetieto 31).

(c) Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus

IFRS7p22, 1p79(b)

Konsernin USD-määräisestä lainasta on osoitettu 321 C:n (2011: 321 C:n) suuruinen osuus suojaamaan Yhdysvalloissa sijaitsevaan tytäryritykseen tehtyä nettosijoitusta. Lainan käypä arvo 31.12.2012 oli 370 C (2011: 279 C). Kurssitappio 45 C (2011: kurssivoitto 40 C), joka syntyy lainan muuttamisesta C-valuutan määräiseksi raportointikauden päättymispäivänä, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.

IFRS7p36(a) Raportointipäivänä luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä on yhtä suuri kuin taseen johdannaisvarojen käypä arvo.

21 Myyntisaamiset ja muut saamiset 2012 2011

IFRS7p36, 1p77 Myyntisaamiset 18 174 17 172

Vähennetään arvonalentuminen (erillinen tili) -109 -70

1p78(b) Myyntisaamiset – netto 18 065 17 1021p78(b) Ennakkomaksut 1 250 1 106

1p78(b), 24Rp18(b)

Saamiset lähipiiriin kuuluvilta (liitetieto 41) 104 86

1p78(b), 24Rp18(b)

Lähipiiriin kuuluville annetut lainat (liitetieto 41) 2 668 1 388

22 087 19 6821p78(b), 1p66 Vähennetään pitkäaikainen osuus: lähipiiriin kuuluville annetut lainat -2 322 -1 3521p66 Lyhytaikainen osuus 19 765 18 330

Kaikki pitkäaikaiset saamiset erääntyvät viiden vuoden kuluessa raportointikauden päättymispäivästä

IFRS7p25 Myyntisaamisten ja muiden saamisten käyvät arvot ovat seuraavat:2012 2011

Myyntisaamiset 18 065 17 172

Saamiset lähipiiriin kuuluvilta 54 46

Lähipiiriin kuuluville annetut lainat 2 722 1 398

20 841 18 616

IFRS7p27 Lähipiiriin kuuluville annettujen lainojen käyvät arvot perustuvat rahavirtoihin, jotka on diskontattu käyttäen lainakorkoa 7,5 % (2011: 7,2 %). Diskonttauskorko on LIBOR, johon on lisätty asianmukainen luottoluokitukseen perustuva preemio.

78 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

24Rp18(b)(i) Pitkäaikaisten saamisten efektiiviset korot olivat seuraavat:2012 2011

Lähipiiriin kuuluville annetut lainat (liitetieto 41) 6,5–7,0 % 6,5–7,0 %

IFRS7p14 Eräät konsernin eurooppalaiset tytäryritykset ovat siirtäneet vuoden 2012 aikana saamisia pankille käteisvaroja vastaan yhteensä 1 014 C. Tapahtuma on käsitelty kirjanpidossa vakuudellisena lainana (liitetieto 31). Jos yritykset eivät pysty hoitamaan lainasopimuksen mukaisia velvoitteitaan, pankilla on oikeus siirretyistä saamisista kertyviin rahavirtoihin. Jos velvoitteet hoidetaan, tytäryritykset perivät saamiset ja asettavat vakuudeksi uusia saamisia.

DV Kuranttien myyntisaamisten määrä 31.12.2012 oli 17 670 C (2011: 16 823 C).

IFRS7p37(a) Myyntisaamiset, jotka olivat erääntyneet mutta joiden arvo ei ollut alentunut, olivat 31.12.2012 määrältään 277 C (2011: 207 C). Saamiset liittyvät useihin toisistaan riippumattomiin asiakkaisiin, joilla ei ole ollut viimeaikaisia maksuhäiriöitä. Näiden myyntisaamisten ikäjakauma on seuraavanlainen:

2012 2011

Enintään 3 kuukautta 177 108

3–6 kuukautta 100 99

277 207

IFRS7p37(b) Arvoltaan alentuneiden myyntisaamisten määrä 31.12.2012 oli 227 C (2011: 142 C), ja niitä koskeva arvonalentuminen on kirjattu erilliselle vähennystilille. Vähennystilin saldo 31.12.2012 oli 109 C (2011: 70 C). Arvoltaan alentuneet yksittäiset saamiset liittyvät pääasiassa tukkukauppiaisiin, joiden taloudellinen tilanne on odottamattomasti vaikeutunut. Osa saamisista arvioidaan saatavan perityksi. Näiden saamisten ikäjakauma on seuraavanlainen:

2012 2011

3–6 kuukautta 177 108

Yli 6 kuukautta 50 34

227 142

Konsernin myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvo koostuu seuraavien valuuttojen määräisistä eristä:

2012 2011

GBP 9 846 8 669

Euro 5 987 6 365

USD 6 098 4 500

Muut valuutat 156 148

22 087 19 682

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 79

Liitetiedot

IFRS7p16 Myyntisaamisten arvonalentumista koskevan vähennystilin muutokset olivat seuraavat:

2012 2011

1.1 70 38IFRS7p20(e) Saamisten arvonalentumisen lisäys 74 61

Vuoden aikana taseesta kokonaan pois kirjatut perimiskelvottomat saamiset

-28 -23

Käyttämättömän arvonalentumisen peruutus -10 -8

Diskonttausvaikutuksen purkautuminen 3 2

31.12. 109 70

Saamisten arvonalentumista koskevan vähennystilin lisäykset ja arvonalentumisten peruutukset sisältyvät tuloslaskelmassa erään ”muut kulut” (liitetieto 9). Diskonttausvaikutuksen purkautuminen sisältyy tuloslaskelmassa rahoituskuluihin (liitetieto 11). Saamiset, joista on kirjattu arvonalentuminen, kirjataan yleensä kokonaan pois taseesta silloin, kun niistä ei enää odoteta saatavan lisää maksuja.

IFRS7p16 Myyntisaamisten ja muiden saamisten muissa luokissa ei ole arvoltaan alentuneita saamisia.

IFRS7p36(a) Tilinpäätöspäivänä luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä on yhtä suuri kuin kunkin edellä mainitun saamisluokan kirjanpitoarvo. Konserni ei ole vastaanottanut vakuuksia.

22 Vaihto-omaisuus 2012 2011

2p36(b), 1p78(c)Raaka-aineet 7 622 7 612

Keskeneräiset tuotteet 1 810 1 796

Valmiit tuotteet1 15 268 8 774

24 700 18 182

2p36(d), 38 Vaihto-omaisuuden kuluksi kirjattu hankintameno, joka sisältyy ”myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin” oli 60 252 C (2011: 29 545).

2p36(f)(g) Konsernin aiemmin kirjaama vaihto-omaisuuden arvonalentuminen 603 C peruutettiin heinäkuussa 2012. Kaikki tuotteet, joita arvonalentuminen koski, on myyty itsenäiselle jälleenmyyjälle Australiaan alkuperäistä hankintamenoa vastaavaan hintaan. Peruutus sisältyy tuloslaskelmassa ”myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin”.

23 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat 2012 2011

IFRS7p8(a), 31, 34(c) Listatut arvopaperit – kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – Britannia 5 850 3 560

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – Eurooppa 4 250 3 540

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – USA 1 720 872

11 820 7 972

1 Valmiiden tuotteiden käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla on esitettävä erikseen, kun tämä on sovellettavissa.

80 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

7p15 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat esitetään rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirroissa osana käyttöpääoman muutosta (liitetieto 36).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset merkitään tuloslaskelmassa erään muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot – netto (liitetieto 8).

IFRS7p27 Kaikkien oman pääoman ehtoisten arvopapereiden käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuihin ostokursseihin.

24 Rahavarat 2012 2011

Pankkitilit ja käteisvarat 8 398 28 648

Lyhytaikaiset pankkitalletukset 9 530 5 414

Rahavarat (ilman luotollisia tilejä) 17 928 34 062

7p45 Rahavirtalaskelmassa rahavaroihin luetaan seuraavat erät:2012 2011

Rahavarat 17 928 34 062

7p8 Luotolliset tilit (liitetieto 22) -2 650 -6 464

Rahavarat 15 278 27 598

25 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

IFRS5p41 (a)(b)(d)

Varat ja velat, jotka liittyvät (Britannian tukkumyyntisegmenttiin kuuluvaan) Shoes Limited -yhtiöön, on esitetty myytävänä olevina, koska konsernin johto ja omistajat hyväksyivät 23.9.2012 päätöksen Britanniassa sijaitsevan yhtiön myymisestä. Kaupan odotetaan toteutuvan toukokuussa 2013.

2012 2011IFRS5p33(c) Liiketoiminnan rahavirrat1 300 190IFRS5p33(c) Investointien rahavirrat1 -103 -20

IFRS5p33(c) Rahoituksen rahavirrat1 -295 -66

Rahavirrat yhteensä -98 104

IFRS5p38 (a) Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 2012 2011

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 563 –

Liikearvo 100 –

Aineettomat hyödykkeet 1 000 –

Vaihto-omaisuus 442 –

Muut lyhytaikaiset varat 228 –

Yhteensä 3 333 –

1 Tätä lähestymistapaa käytettäessä rahavirtalaskelma esitetään ikään kuin toimintoa ei olisi lopetettu ja IFRS 5:n kappaleen 33 mukaiset tiedot esitetään liitetiedoissa. Hyväksyttävää olisi myös esittää nämä kolme ryhmää erikseen rahavirtalaskelmassa ja niiden rivikohtainen jakautuma joko liitetiedoissa tai rahavirtalaskelmassa. Kaikkien lopetetuista toiminnoista johtuvien rahavirtojen esittäminen yhdellä rivillä investointien tai liiketoiminnan rahavirtoina ei olisi hyväksyttävää.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 81

Liitetiedot

IFRS5p38 (b) Myytävänä oleviksi luokiteltuihin varoihin liittyvät velat 2012 2011

Ostovelat ja muut velat 104 –

Muut lyhytaikaiset velat 20 –

Varaukset 96 –

Yhteensä 220 –

IFRS5p33 (b) Lopetettujen toimintojen tulos ja myytävänä oleviksi luokiteltujen omaisuuserien arvostamisesta kirjattu tulos ovat seuraavat1:

2012 2011

Liikevaihto 1 200 1 150

Kulut -960 -950

Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja 240 20012p81(h)(ii) Verot -96 -80

Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen 144 120

Myytävänä oleviksi luokiteltujen omaisuuserien arvostamisesta kirjattu voitto/tappio(-) ennen veroja

-73 –

12p81(h)(ii) Verot 29 –

Myytävänä oleviksi luokiteltujen omaisuuserien arvostamisesta kirjattu voitto/tappio(-) verojen jälkeen

-44 –

Voitto lopetetuista toiminnoista 100 120

26 Osakepääoma ja ylikurssirahasto

1p79 Osak-keiden

lukumäärä (1000)

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto Yhteensä

1.1.2011 20 000 20 000 10 424 30 424

Henkilöstön osakeoptio-ohjelma:1p106 (d)(iii) – Osakkeiden liikkeeseenlaskusta saadut maksut 1 000 1 000 70 1 070

31.12.2011 21 000 21 000 10 494 31 494

Henkilöstön osakeoptio-ohjelma:1p106 (d)(iii) – Osakkeiden liikkeeseenlaskusta saadut maksut 750 750 200 950IFRS3p B64(f)(iv)

Tytäryrityksen hankinta (liitetieto 39) 3 550 3 550 6 450 10 000

1p79(a) 31.12.2012 25 300 25 300 17 144 42 444

1p79(a) Yhtiö osti 18.4.2012 EuroMoney -pörssistä 875 000 kpl omia osakkeitaan. Osakkeista maksettu kokonaishinta verovaikutuksella oikaistuna oli 2 564 C, joka on vähennetty omaan pääomaan sisältyvistä kertyneistä voittovaroista2. Osakkeet ovat yhtiön hallussa ”omina osakkeina”, ja yhtiöllä on oikeus laskea osakkeet uudelleen liikkeeseen tulevaisuudessa. Kaikki yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet olivat täysin maksettuja.

1 Nämä tiedot voidaan esittää myös tilinpäätöslaskelmissa2 Omien osakkeiden kirjanpitokäsittely määräytyy paikallisen yhtiölainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Omat osakkeet voidaan esittää omana eränään taseessa, tai ne voidaan vähentää kertyneistä voittovaroista tai jostakin tietystä rahastosta. Yhteisölainsäädännöstä riippuen yhtiöllä voisi olla oikeus myydä osakkeet edelleen.

82 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

Konserni laski 1.3.2012 liikkeeseen 3 550 000 osaketta (14,0 % liikkeeseen lasketusta osakepääomasta) ABC Groupin osakkeenomistajille osana vastiketta kaupassa, jolla hankittiin 70 % yhtiön osakepääomasta. Liikkeeseen lasketuilla osakkeilla on samat oikeudet kuin muilla ulkona olevilla osakkeilla. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo oli 10 050 C (2,83 C/osake). Transaktiomenot 50 C on vähennetty laskennallisesta vastikkeen määrästä.

27 Osakeperusteiset maksut

IFRS2 p45(a) Hallituksen jäsenille ja tietyille henkilöstöön kuuluville on myönnetty osakeoptioita. Myönnettyjen optioiden toteutushinta on osakkeiden myöntämispäivän markkinahinta vähennettynä 15 %:lla. Optioiden ehtona on, että henkilö on yhtiön palveluksessa kolme vuotta (oikeuden syntymisajanjakso). Optiot ovat toteutettavissa aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua niiden myöntämispäivästä edellyttäen, että konserni saavuttaa kyseisellä ajanjaksolla osakekohtaisen tuloksen kasvutavoitteen 4 prosenttiyksikköä yli inflaation. Optioiden sopimuksen mukainen voimassaoloaika on viisi vuotta. Konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta ostaa optioita takaisin tai lunastaa niitä käteisellä.

Ulkona olevien osakeoptioiden lukumäärissä tapahtuneet muutokset ja niihin liittyvät toteutushintojen painotetut keskiarvot ovat seuraavat:

2012 2011

Keskimääräinen toteutushinta

C/osake

Optioiden lukumäärä

(1000)

Keskimääräinen toteutushinta

C/osake

Optioiden lukumäärä

(1000) IFRS2p45(b)(i) 1.1. 1,73 4 744 1,29 4 150IFRS2p45(b)(ii) Myönnetty 2,95 964 2,38 1 827IFRS2p45(b)(iii) Peruutettu 2,30 -125 0,80 -33IFRS2p45(b)(iv) Toteutettu 1,28 -750 1,08 -1 000 IFRS2p45(b)(v) Rauennut – – 2,00 -200IFRS2p45(b)(vi) 31.12 2,03 4 833 1,73 4 744

IFRS2p45 (b)(vii), IFRS2 p45(c)

Ulkona olevista 4 833 000 optiosta (2011: 4 744 000) oli toteuttavissa 1 875 000 (2011: 1 400 000). Vuonna 2012 toteutettujen optioiden seurauksena laskettiin liikkeeseen 750 000 uutta osaketta (2011: 1 000 000 osaketta), joiden painotettu keskihinta oli 1,28 C (2011: 1,08 C). Osakkeen painotettu keskihinta vastaavina toteutusajankohtina oli 2,85 C/osake (2011: 2,65 C/osake). Transaktiomenot 10 C (2011: 10 C) on vähennetty saaduista maksuista.

IFRS2 p45(d) Tilikauden lopussa ulkona olevien osakeoptioiden voimassaolon päättymisajat ja toteutushinnat ovat seuraavat:

Myönnetty /oikeus syntyy

Voimassaolon päättymispäivä 1.7.

Toteutushinta C/osake Osakkeiden lkm

2012 2011

2007-10 2012 1,10 – 500

2008-11 2013 1,20 800 900

2009-12 2014 1,35 1 075 1 250

2010-13 2015 2,00 217 267

2011-14 2016 2,38 1 777 1 827

2012-15 2017 2,95 964 –

4 833 4744

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 83

Liitetiedot

1 IFRS 2:n mukaista kulua vastaava kredit-kirjaus omaan pääomaan tehdään paikallisen yhtiölainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Kirjaus voidaan tehdä johonkin tiettyyn rahastoon, kertyneisiin voittovaroihin tai osakepääomaan.

IFRS2p46 IFRS2 p47(a)

Tilikauden aikana myönnettyjen optioiden käypien arvojen painotettu keskiarvo oli 0,86 C/optio (2011: 0,66 C/optio). Optioiden käypä arvo on määritetty Black-Scholes -hinnoittelumallia käyttäen. Mallin syöttötietona käytetyt merkittävimmät oletukset olivat myöntämispäivän osakehinnan painotettu keskiarvo 3,47 C (2011: 2,80 C), edellä esitetty toteutushinta, volatiliteetti 30 % (2011: 27 %), osinkotuotto 4,3 % (2011: 3,5 %), option odotettavissa oleva voimassaoloaika 3 vuotta (2011: 3 vuotta) sekä riskitön korkokanta 5 % (2011: 4 %). Volatiliteetti, joka on määritetty korkoa korolle -periaatteella lasketun osakkeen tuoton keskihajontana, perustuu päivittäisten osakehintojen tilastoaineistoon kolmelta viime vuodelta. Hallituksen jäsenille ja henkilöstölle myönnetyistä optioista tuloslaskelmaan merkitty kokonaiskulu on esitetty liitetiedossa 10.

28 Kertyneet voittovarat1p106(d) 1.1.2011 48 470

Tilikauden voitto 15 5121p106(d) Vuodelta 2010 maksetut osingot -15 736 IFRS2p50 Osakeperusteisia maksuja vastaan suoritetun työn arvo1 82216p41 Maa-alueiden ja rakennusten poistojen siirto verovaikutuksella

oikaistuna87

12p68C Osakeoptio-ohjelmaan liittyvä verohyvitys 2019p93A Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat vakuutusmatemaattiset tappiot

verovaikutuksella oikaistuina-494

31.12.2011 48 681

1p106(d) 1.1.2012 48 681

Tilikauden voitto 30 6171p106(d) Vuodelta 2010 maksetut osingot -10 102IFRS2p50 Osakeperusteisia maksuja vastaan suoritetun työn arvo1 69016p41 Maa-alueiden ja rakennusten poistojen siirto verovaikutuksella

oikaistuna100

12p68C Osakeoptio-ohjelmaan liittyvä verohyvitys 3019p93A Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat vakuutusmatemaattiset tappiot

verovaikutuksella oikaistuina–

12p81 (a),(b) Euravian verokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin veroihin -10

31.12.2012 70 006

84 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

29 Muut rahastot

Liite-tieto

Vaihto-velka-kirja-laina

Maa- alueiden ja

rakennusten uudelleen-

arvostus1 Suojaus

Omat osak-

keet

Myytä-vissä

olevat sijoi-

tuksetMuunto-

erot

Liike-toimet

määräys-vallat-

tomien omistajien

kanssa Yhteensä

1.1. 2011 – 1 152 65 0 1320 3827 0 6 364

16p39, 12p61A, 12p81(ae)

Maa-alueiden ja rakennusten uudelleenarvostus – brutto 16 – 1 133 – – – – – 1 133

12p61A, 12p81(ae)

Maa-alueiden ja rakennusten uudelleen-arvostus – vero 13 – -374 – – – – – -374

16p41 Poistojen siirto – brutto – -130 – – 0 – – -130

12p61A, 12p81(ae)

Poistojen siirto – vero– 43 – – 0 – – 43

16p39, IFRS7 p20 (a)(ii)

Myytävissä olevien varojen käyvän arvon muutos – brutto 19 – – – – 1 125 – – 1 125

16p39, IFRS7 p20 (a)(ii)

Myytävissä olevien varojen arvonmuutok-sen siirto – brutto 19 – – – – -152 – – -152

12p61A, 12p81(ae)

Myytävissä olevien varojen arvonmuutos – vero 13 – – – – -61 – – -61

28p39 Uudelleenarvostukset – osakkuusyritykset 12 – – – – -14 – – -14

Rahavirran suojaus:

IFRS7p23(c) – Käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot tilikaudella – – 300 – – – – 300

12p61, p81 (ae) – Vero käyvän arvon muutoksista johtuvista voitoista 13 – – -101 – – – – -101

IFRS7p23(d) – Siirrot liikevaihtoon – – -236 – – – – -236

12p61A, p81 (ae)

– Vero siirroista liikevaihtoon 13 – – 79 – – – – 79

IFRS7p23(e) – Siirrot vaihto-omai-suuteen – – -67 – – – – -67

12p61, 12p81(ae)

– Vero siirroista vaihto-omaisuuteen 13 – – 22 – – – – 22

39p102(a) Nettosijoituksen suojaus 20 – – – – – 40 – 40

21p52(b) Muuntoerot – konserni – – – – – -1 071 – -1 071

28p39 Muuntoerot – osakkuusyritykset 12 – – – – – 105 – 105

31.12.2011 0 1 824 62 0 2 218 2 901 0 7 005

16p39, 12p61A, 12p81(ae)

Maa-alueiden ja rakennusten uudelleenarvostus – brutto 16 1 005 – – – – – 1,005

12p61A, 12p81(ae)

Maa-alueiden ja rakennusten uudelleen-arvostus – vero 13 – -250 – – – – – -250

16p41 Poistojen siirto – brutto – -149 – – – – – -149

1 Tilinpäätöksessä on mainittava, jos maa-alueisiin ja rakennuksiin liittyvän uudelleenarvostusrahaston jakamiselle osakkeenomistajille on rajoituksia (IAS16p77(f)).

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 85

Liitetiedot

Liite-tieto

Vaihto-velka-kirja-laina

Maa- alueiden ja

rakennusten uudelleen-

arvostus1 Suojaus

Omat osak-

keet

Myytä-vissä

olevat sijoi-

tuksetMuunto-

erot

Liike-toimet

määräys-vallat-

tomien omistajien

kanssa Yhteensä

12p61A, 12p81(ae)

Poistojen siirto – vero– 49 – – – – – 49

16p39, IFRS7 p20 (a)(ii)

Myytävissä olevien varojen käyvän arvon muutos – brutto 19 – – – – 690 – – 690

16p39, IFRS7 p20 (a)(ii)

Myytävissä olevien varojen käyvän arvon muutoksen siirto – brutto 19 – – – – -130 – – -130

12p61A, 12p81(ae)

Myytävissä olevien varojen käyvän arvon muutos – vero 13 – – – – -198 – – -198

28p39 Uudelleenarvostukset – osakkuusyritykset 12 – – – – -12 – – -12

Rahavirran suojaus: – – – –

IFRS7p23(c) – Käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot tilikaudella – – 368 – – – – 368

12p61,81 (ae) – Vero käyvän arvon muutoksista johtuvista voitoista 13 – – -123 – – – – -123

IFRS7p23(d) – Siirrot liikevaihtoon – – -120 – – – – -120

12p61A, 81 (ae) – Vero siirroista liikevaihtoon 13 – – 40 – – – – 40

IFRS7p23(e) – Siirrot vaihto-omai-suuteen – – -151 – – – – -151

12p61, 12p81(ae)

– Vero siirroista vaihto-omaisuuteen 13 – – 50 – – – – 50

39p102(a) Nettosijoituksen suojaus 20 – – – – – -45 – -45

21p52(b) Muuntoerot – konserni – – – – – 2 161 – 2 161

28p39 Muuntoerot – osakkuusyritykset 12 – – – – – -74 – -74

28p39 Vaihtovelkakirjalaina – oman pääoman komponentti 31 7 761 – – – – – – 7 761

12p61A, 12p81(ae)

Vaihtovelkakirjalai-naan liittyvä vero2 13 -2 328 – – – – – – -2 328

Omien osakkeiden ostaminen 26 – – – -2 564 – – – -2 564

1p106(d) (iii) XYZ Groupin määräysvallattomien omistajien osuuden hankkiminen 40 – – – – – – -800 -800

1p106(d) (iii) Omistusosuuden väheneminen Red Limited -yhtiössä 40 – – – – – – 100 100

1 Tilinpäätöksessä on mainittava, jos maa-alueisiin ja rakennuksiin liittyvän uudelleenarvostusrahaston jakamiselle osakkeenomistajille on rajoituksia (IAS16p77(f)).2 Vaihtovelkakirjalainan vieraan pääoman komponenttiin littyy veroanalainen väliaikainen ero IAS 12:n kappaleen 23:n mukaan

Huom: Oletetaan, että vaihtovelkakirjalainan verotukseilista arvoa ei jaeta vieraan ja oman pääoman ehtoisiin osiin. Verotuksellisen arvon jakaminen vaikuttaisi laskennallisiin veroihin.

86 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

Liite-tieto

Vaihto-velka-kirja-laina

Maa- alueiden ja

rakennusten uudelleen-

arvostus1 Suojaus

Omat osak-

keet

Myytä-vissä

olevat sijoi-

tuksetMuunto-

erot

Liike-toimet

määräys-vallat-

tomien omistajien

kanssa Yhteensä

IFRS3p59 ABC Groupista aiemmin omistetun osuuden käyvän arvon muutoksen siirtäminen tulosvaikutteiseksi 39 – – – – -850 – – -850

31.12.2012 5 433 2 479 126 -2 564 1 718 4 943 -700 11 435

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 87

Liitetiedot

Muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioon otettuna

KonserniMuut

rahastotKertyneet

voittovarat Yhteensä

Määräys-vallattomien

omistajien osuus

Laaja tulos

yhteensä

31.12.201216p39 Maa-alueiden ja rakennusten

uudelleenarvostus – verovaikutus huomioon otettuna

755 – 755 – 755

19p93A Etuuspohjaisista velvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen tappio – vero-vaikutus huomioon otettuna

0 – 0 – 0

Myytävissä olevien varojen käyvän arvon muutos – verovaikutus huomioon otettuna

362 – 362 – 362

Uudelleenarvostukset – osakkuusyri-tykset

-12 – -12 – -12

28p39 Muuntoerot – osakkuusyritykset -74 – -74 – -7439p102(a) Nettosijoituksen suojaus -45 – -45 – -45

Rahavirran suojaus 64 – 64 – 6421p52(b) Muuntoerot – konserni 2 161 – 2 161 252 2 413

Euravian verokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin veroihin

– -10 -10 – -10

Maa-alueiden ja rakennusten poistot -100 100IFRS3p59 ABC Groupista aiemmin omistetun

osuuden käyvän arvon muutoksen siirtäminen tulosvaikutteiseksi

-850 – -850 – -850

Yhteensä 2 261 90 2 351 252 2 603

31.12.201116p39 Maa-alueiden ja rakennusten

uudelleenarvostus – verovaikutus huomioon otettuna

759 – 759 – 759

19p93A Etuuspohjaisista velvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen tappio – vero-vaikutus huomioon otettuna

– -494 -494 – -494

Myytävissä olevien varojen käyvän arvon muutos – verovaikutus huomioon otettuna

912 – 912 – 912

28p39 Uudelleenarvostukset – osakkuusyri-tykset

-14 – -14 – -14

28p39 Muuntoerot – osakkuusyritykset 105 – 105 – 10539p102(a) Nettosijoituksen suojaus 40 – 40 – 40

Rahavirran suojaus -3 – -3 – -3

Maa-alueiden ja rakennusten poistot -87 8721p52(b) Muuntoerot – konserni -1 071 – -1 071 -40 -1 111

Yhteensä 641 -407 234 -40 194

Kommentit

1p106A Kunkin oman pääoma erän muutokset, jotka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin, saadaan eritellä joko oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa tai liitetiedoissa. Tässä esimerkkitilinpäätöksessä tämä erittely esitetään liitetiedoissa.

88 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

30 Ostovelat ja muut velat 2012 2011

1p77 Ostovelat 8 983 9 49524p17 Velat lähipiiriin kuuluville (liitetieto 41) 3 202 1 195

Sosiaaliturvasta ja muista veronluonteisista eristä johtuvat velat 1 502 960

Muut velat – ehdollinen vastike (liitetieto 39) 1 500 –

Siirtovelat 1 483 828

16 670 12 478

31 Lainat2012 2011

Pitkäaikaiset

Pankkilainat 32 193 40 244

Vaihtovelkakirjalaina 42 822 –

Debentuurit ja muut lainat 3 300 18 092

Lunastettavat etuosakkeet 30 000 30 000

Rahoitusleasingvelat 6 806 8 010

115 121 96 346

Lyhytaikaiset

Luotolliset tilit (liitetieto 24) 2 650 6 464

Myyntisaamisia vastaan otetut vakuudelliset lainat 1 014 –

Pankkilainat 3 368 4 598

Debentuurit ja muut lainat 2 492 4 608

Rahoitusleasingvelat 2 192 2 588

11 716 18 258

Lainat yhteensä 126 837 114 604

(a) Pankkilainat

IFRS7p31 Pankkilainat erääntyvät vuoteen 2016 mennessä, ja niiden keskimääräinen korko on 7,5 % (2011: 7,4 %).

IFRS7p14 Lainojen kokonaismäärään sisältyy 37 680 C (2011: 51 306 C) velkoja, joilla on vakuus (myyntisaamisia vastaan otetut lainat ja pankkilainat). Pankkilainojen vakuutena on maa-alueita ja rakennuksia (liitetieto 16). Muiden vakuudellisten lainojen vakuutena on myyntisaamisia (liitetieto 21).

IFRS7p31 Korkojen muutoksille alttiina olevien lainojen määrät ja niiden sopimusten mukaisiin uudelleenhinnoittelupäiviin jäljellä oleva aika olivat raportointikauden päättymispäivänä seuraavat:

2012 2011

Enintään 6 kuukautta 10 496 16 748

6–12 kuukautta 36 713 29 100

1–5 vuotta 47 722 38 555

Yli 5 vuotta 31 906 30 201

126 837 114 604

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 89

Liitetiedot

IFRS7p25 Pitkäaikaisten lainojen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot ovat seuraavat:

Kirjanpitoarvo Käypä arvo

2012 2011 2012 2011

Pankkilainat 32 193 40 244 32 590 39 960

Lunastettavat etuosakkeet 30 000 30 000 28 450 28 850

Debentuurit ja muut lainat 3 300 18 092 3 240 17 730

Vaihtovelkakirjalaina 42 822 – 42 752 –

Rahoitusleasingvelat 6 806 8 010 6 205 7 990

Yhteensä 115 121 96 346 113 237 94 530

IFRS7 p29(a), IFRS7p25

Lyhytaikaisten lainojen käypä arvo vastaa niiden kirjanpitoarvoa, sillä diskonttauksen vaikutus ei ole merkittävä. Käyvät arvot perustuvat diskontattuihin rahavirtoihin. Diskonttauksessa on käytetty lainakorkoa 7,5 % (2011: 7,2 %).

IFRS7p31, 34(c)

Konsernin lainojen kirjanpitoarvo koostuu seuraavien valuuttojen määräisistä eristä:

2012 2011

GBP 80 100 80 200

Euro 28 353 16 142

USD 17 998 17 898

Muut valuutat 386 364

Yhteensä 126 837 114 604

DV7p50(a) Konsernilla on seuraavat käyttämättömät luottolimiitit:

2012 2011

Vaihtuvakorkoiset:

– voimassaolo päättyy vuoden kuluessa 6 150 4 100

– voimassaolo päättyy yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua 14 000 8 400

Kiinteäkorkoiset:

– voimassaolo päättyy vuoden kuluessa 18 750 12 500

Yhteensä 38 900 25 000

IFRS7p 1p79(b)

Luottolimiitit, joiden voimassaolo päättyy vuoden kuluessa, ovat vuosikohtaisia ja erääntyvät eri ajankohtina vuoden 2012 aikana. Muut limiitit on järjestetty turvaamaan konsernin toimintojen ehdotettua laajentumista Euroopassa.

(b) Vaihtovelkakirjalaina

IFRS7p17, 1p79(b)

Yhtiö laski 2.1.2012 liikkeeseen 500 000 vaihtovelkakirjaa, joiden korko on 5,0 % ja nimellisarvo 50 miljoonaa.1 Velkakirjat erääntyvät viiden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta nimellisarvoonsa 50 milj. C, tai ne voidaan haltijan valinnan mukaan vaihtaa erääntymispäivänä osakkeisiin siten, että 5 000 C vastaa 33 osaketta. Vieraan pääoman komponentin ja vaihto-oikeutta koskevan oman pääoman komponentin arvot määritettiin liikkeeseenlaskun yhteydessä.

1 Nämä luvut eivät ole tuhatta C.

90 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

Vaihtovelkakirjalainan taseeseen merkitty määrä on laskettu seuraavasti:

2012 2011

2.1.2012 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan nimellisarvo 50 000 –12Appx BEx4 Oman pääoman komponentti (liitetieto 29) -7 761 –

Alkuperäinen vieraan pääoman komponentti 2.1.2012 42 239 –

Korkokulu (liitetieto 11) 3 083 –

Maksetut korot -2 500 –

Vieraan pääoman komponentti 31.12.2012 42 822 –

IFRS7p27 Vaihtovelkakirjalainan vieraan pääoman komponentin käypä arvo 31.12.2012 oli 42 617 C. Käypä arvo on laskettu diskonttaamalla rahavirrat lainakorolla 7,5 %.

(c) Lunastettavat etuosakkeet

32p15, 32p18(a)

Konserni laski 4.1.2011 liikkeeseen 30 miljoonaa kpl lunastettavia etuosakkeita, jotka kerryttävät kumuloituvaa osinkoa ja joiden nimellisarvo on 1 C/osake. Osakkeet on lunastettava 4.1.2015 nimellisarvoonsa, ja niille maksetaan 6,5 %:n vuotuinen osinko.

10p21 Konserni laski 1.2.2012 liikkeeseen USD-määräisen 6,5 %:n joukkovelkakirjalainan 6 777 C rahoittaakseen laajentumisohjelmaansa ja saadakseen USA:ssa tarvittavaa käyttöpääomaa. Laina erääntyy 31.12.2016.

(d) Rahoitusleasingvelat

Leasingveloilla on tehokkaat vakuudet, sillä vuokralle antaja saa oikeuden vuokrauskohteisiin, jos maksut laiminlyödään.

2012 201117p31(b) Rahoitusleasingvelkojen bruttomäärä – vähimmäisvuokrat erääntymisajoittain:

Vuoden kuluessa 2 749 3 203

Yhtä vuotta pidemmän ajan ja enintään 5 vuoden kuluttua 6 292 7 160

Yli 5 vuoden kuluttua 2 063 2 891

11 104 13 254

Tulevat rahoituskulut -2 106 -2 656

Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo 8 998 10 598

17p31(b) Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo erääntyy seuraavasti:2012 2011

Vuoden kuluessa 2 192 2 588

Yhtä vuotta pidemmän ajan ja enintään 5 vuoden kuluttua 4 900 5 287

Yli 5 vuoden kuluttua 1 906 2 723

8 998 10 598

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 91

Liitetiedot

32 Laskennalliset verot

Laskennalliset verosaamiset ja -velat koostuvat seuraavista eristä:

2012 20111p61 Laskennalliset verosaamiset:

– yli 12 kuukauden kuluttua realisoituva laskennallinen verosaaminen -2 873 -3 257

– 12 kuukauden kuluessa realisoituva laskennallinen verosaaminen -647 -64

-3 520 -3 321

Laskennalliset verovelat:

– yli 12 kuukauden kuluttua suoritettava laskennallinen verovelka 10 743 8 016

– 12 kuukauden kuluessa suoritettava laskennallinen verovelka 1 627 1 037

12 370 9 053

Laskennalliset verovelat (netto) 8 850 5 732

Laskennallisten verojen bruttomääräiset muutokset olivat seuraavat:

2012 2011

1.1. 5 732 3 047

Valuuttakurssierot -2 003 -154

Tytäryrityksen hankinta (liitetieto 39) 1 953 –

Tuloslaskelmaan merkitty kulu (liitetieto 13) 379 2 635

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä vero (liitetieto 13) 491 224

Suoraan omaan pääomaan kirjattu vero (liitetieto 29) 2 298 -20

31.12. 8 850 5 732

12p81 (g)(i), (ii) Laskennallisissa verosaamisissa ja -veloissa on tapahtunut vuoden aikana seuraavat muutokset, kun ei oteta huomioon yksittäisiin maihin liittyvien verosaldojen netotuksia:

Laskennalliset verovelat

Nopeutetut poistot

verotuk-sessa

Voitot käyvän

arvon muutok-

sista

Vaihto-velkakirja-

laina Muut erät Yhteensä

1.1.2011 6 412 413 – 284 7 10912p81(g)(ii) Merkitty tuloslaskelmaan 1 786 – – 799 2 58512p81(e) Kirjattu muihin laajan tuloksen eriin – 435 – – 435

Valuuttakurssierot -100 – – -54 -15412p81(g)(i) 31.12.2011 8 098 848 – 1 029 9 97512p81(g)(ii) Merkitty tuloslaskelmaan 425 – -193 388 62012p81(ab) Kirjattu muihin laajan tuloksen eriin – 448 – 43 49112p81(a) Kirjattu suoraan omaan pääomaan – – 2 328 – 2 328

Tytäryrityksen hankinta (liitetieto 39) 553 1 125 – 275 1 953

Valuuttakurssierot -333 -600 – -350 -1 28312p81(g)(i) 31.12.2012 9 076 2 421 2 135 1 735 14 084

92 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

Laskennalliset verosaamiset

Eläke-velvoit-

teet Varauk-

set

Arvon-alentu-

mis-tappiot

Verotuk-selliset tappiot

Muut erät Yhteensä

1.1.2011 -428 -997 -732 -1 532 -373 -4 06212p81(g)(ii) Merkitty tuloslaskelmaan – 181 – – -131 5012p81(e) Kirjattu muihin laajan tuloksen eriin -211 – – – – -211

Kirjattu suoraan omaan pääomaan – – – – -20 -2012p81(a) Valuuttakurssierot – – – – – –12p81(g)(i) 31.12.2011 -639 -816 -732 -1 532 -524 -4 24312p(g)(ii) Merkitty tuloslaskelmaan – -538 -322 750 -131 -24112p81(e) Kirjattu muihin laajan tuloksen eriin – – – – – –12p81(a) Kirjattu suoraan omaan pääomaan – – – – -30 -30

Valuuttakurssierot -150 -280 -210 – -80 -72012p81(g)(i) 31.12.2012 -789 -1 634 -1 264 -782 -765 -5 234

12p81(e) Käyttämättömistä verotuksellisista tappioista kirjataan laskennallisia verosaamisia siihen määrään asti kuin verohyödyn saaminen verotettavan tulon perusteella on todennäköistä. Laskennallisia verosaamisia on jätetty kirjaamatta 333 C (2011: 1 588 C). Ne liittyvät 1 000 C:n (2011: 5 294 C:n) suuruisiin tappioihin, jotka voidaan hyödyntää tulevaisuudessa kertyvää verotettavaa tuloa vastaan. Tappioista 900 C (2011: 5 294 C) vanhenee vuonna 2014 ja 100 C (2011: nolla) vuonna 2015.

12p81(f) Laskennallisia verovelkoja on jätetty kirjaamatta 3 141 C (2011: 2 016 C). Ne liittyvät lähde- ja muihin veroihin, jotka olisi maksettava tiettyjen tytäryritysten jakamattomista voitoista. Voitot on sijoitettu pysyvästi uudelleen. Jakamattomia voittoja oli 31.12.2012 yhteensä 30 671 C (2011: 23 294 C).

33 Eläkevelvoitteet2012 2011

Taseeseen merkityt velat:

Eläke-etuudet 3 225 1 532

Työsuhteen päättymisen jälkeinen terveydenhoito 1 410 701

Velka taseessa 4 635 2 233

Kulu tuloslaskelmassa (liitetieto 10)

Eläke-etuudet 755 488

Työsuhteen päättymisen jälkeinen terveydenhoito 149 107

904 595

19p120A(h) Kaudella muihin laajan tuloksen eriin kirjatut vakuutusmatemaattiset tappiot – 705

19p120A(i) Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut kertyneet vakuutusmatemaattiset tappiot 908 203

(a) Eläke-etuudet

DV Konsernilla on Britanniassa ja USA:ssa etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, jotka perustuvat eläkkeeseen oikeuttavaan palkkaan ja palvelusajan pituuteen. Suurin osa järjestelyistä on rahastoitu erillisessä yksikössä. Järjestelyihin kuuluvia varoja hallinnoidaan maan paikallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti säätiöissä tai vastaavissa yksiköissä. Myös konsernin ja varoja hoitavan yksikön väliset suhteet ja yksikön kokoonpano määräytyvät paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 93

Liitetiedot

1 Järjestelyjen supistamisesta johtuva voitto tai tappio on periaatteessa supistamisesta aiheutuva ylijäämän (tai alijäämän) muutos lisättynä kirjaamattomalla takautuvaan työsuoritukseen perustuvalla menolla koskien asianomaisia työntekijöitä.

19p120A (d)(f) Taseeseen merkitty velka on määritetty seuraavasti:

2012 2011

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 6 155 2 943

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -5 991 -2 797

Rahastoimattomien velvoitteiden alijäämä 164 146

Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 3 206 1 549

Kirjaamattomat takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot -145 -163

Velka taseessa 3 225 1532

19p120A(c) Etuuspohjainen velvoite on muuttunut tilikauden aikana seuraavasti:

2012 2011

1.1. 4 492 3 479

Kauden työsuoritukseen perustuvat menot 751 498

Korkomenot 431 214

Työntekijöiden maksusuoritukset 55 30

Vakuutusmatemaattiset tappiot(+)/voitot(-) -15 706

Valuuttakurssierot -61 -330

Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot 18 16

Maksetut etuudet -66 -121

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut velat (liitetieto 39) 3 691 –

Järjestelyjen supistamiset 65 –

Velvoitteiden täyttämiset – –

31.12. 9 361 4 492

19p120A(e) Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo on tilikauden aikana muuttunut seuraavasti:

2012 2011

1.1. 2 797 2 264

Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto 510 240

Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot(-) -15 1

Valuuttakurssierot 25 -22

Työnantajan maksusuoritukset 908 411

Työntekijöiden maksusuoritukset 55 30

Maksetut etuudet -66 -127

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut varat (liitetieto 39) 1 777 –

Velvoitteen täyttämiset – –

31.12. 5 991 2 797

19p120A(g) Tuloslaskelmaan merkitty kulu on määritetty seuraavasti:

2012 2011

Kauden työsuoritukseen perustuvat menot 751 498

Korkomenot 431 214

Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto -510 -240

Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot 18 16

Järjestelyjen supistamisesta johtuvat tappiot1 65 –

Yhteensä (sisältyy henkilöstökuluihin, liitetieto 10) 755 488

94 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

19p120A(g) Kokonaiskulusta 516 C (2011: 319 C) sisältyy myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin ja 239 C (2011: 169 C) hallinnon kuluihin.

19p120A(m) Järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuotto oli 495 C (2011: 419 C)

19p120A(n) Keskeiset vakuutusmatemaattiset oletukset olivat seuraavat:

2012 2011

Britannia US Britannia US

Diskonttauskorko 5,1 % 5,2 % 5,5 % 5,6 %

Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto

8,5 % 8,3 % 8,7 % 8,7 %

Tulevat palkankorotukset 4,0 % 4,5 % 4,5 % 4,0 %

Tulevat eläkkeiden korotukset 3,0 % 2,8 % 3,1 % 2,7 %

Kuolevuutta koskevat oletukset tehdään vakuutusmatemaatikkojen ohjeistusten pohjalta, ja ne perustuvat kullakin alueella julkaistuihin tilastoihin ja kokemukseen. Tärkeimmissä maissa käytettävät oletukset perustuvat seuraaviin eläkeikäisten henkilöiden kuolleisuustaulukoihin: (i) Britannia: PNMA 00 ja PNFA 00, joihin on tehty keskimääräinen kohorttioikaisu ottaen huomioon 1 %:n vuotuinen vähimmäisparannus sekä käytetty skaalaustekijänä 110 % nykyisille miespuolisille eläkeläisille, 125 % nykyisille naispuolisille eläkeläisille ja 105 % tuleville sekä mies- että naispuolisille eläkeläisille; ja (ii) USA: RP2000, jossa ennustuskaudeksi on määritelty 10–15 vuotta.

Seuraavat taulukot osoittavat 65-vuotiaana eläkkeelle jäävien keskimääräisen odotettavissa olevan eliniän:

2012 2011

Britannia USA Britannia USA

Raportointikauden lopussa eläkkeelle jäävät:

– Miehet 22 20 22 20

– Naiset 25 24 25 24

– 20 vuoden kuluttua raportointikauden päättymisestä eläkkeelle jäävät

– Miehet 24 23 24 23

– Naiset 27 26 27 26

DV Kokonaisvelvoitteen herkkyys painotetuissa keskeisissä oletuksissa tapahtuville muutoksille:

Vaikutus etuuspohjaiseen velvoitteeseen

Oletuksen muutos Lisäys oletuksessa Vähennys oletuksessa

Diskonttauskorko 0,50 % 8,2 %:n vähennys 9,0 %:n lisäys

Tulevat palkankorotukset 0,50 % 1,8 %:n lisäys 1,7 %:n vähennys

Tulevat eläkkeiden korotukset 0,25 % 4,7 %:n lisäys 4,4 %:n vähennys

1 vuoden lisäys oletuksessa

1 vuoden vähennys oletuksessa

Odotettavissa oleva elinikä 2,8 %:n lisäys 2,9 %:n vähennys

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 95

Liitetiedot

1 Tässä esimerkkitilinpäätöksessä esitetään havainnollistamistarkoituksessa myös sellaiset IAS 19:n edellyttämät erät, joita esimerkkiyrityksellä ei esiinny.

19p122(b) (b) Työsuhteen päättymisen jälkeinen terveydenhoito

Konsernilla on useita työsuhteen päättymisen jälkeisiä terveydenhoitoetuusjärjestelyjä, pääasiassa USA:ssa. Niiden kirjanpitokäsittely, käytettävät oletukset ja arviointiväli ovat samanlaiset kuin etuuspohjaisissa eläkejärjestelyissä. Useimmat näistä järjestelyistä ovat rahastoimattomia.

19p120A(n) Tärkein vakuutusmatemaattinen oletus edellä kuvattujen lisäksi on terveydenhoitomenojen pitkän aikavälin 8,0 % vuosittainen kasvuvauhti (2011: 7,6 %).

19p120A (d)(f) Taseeseen merkitty velka on määritetty seuraavasti:

2012 2011

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 705 340

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -620 -302

Rahastoitujen järjestelyjen alijäämä 85 38

Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 1 325 663

Velka taseessa 1 410 701

19p120A(c) Etuuspohjainen velvoite on muuttunut seuraavasti: 2012 2011

1.1. 1 003 708

Kauden työsuoritukseen perustuvat menot 153 107

Korkomenot 49 25

Henkilöstön maksusuoritukset1 – –

Vakuutusmatemaattiset tappiot/voitot(-) -2 49

Valuuttakurssierot 25 114

Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot1 – –

Maksetut etuudet1 – –

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut velat (liitetieto 39) 802 –

Järjestelyjen supistamiset1 – –

Velvoitteiden täyttämiset1 – –

31.12. 2 030 1 003

19p120A(e) Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo on tilikauden aikana muuttunut seuraavasti:

2012 2011

1.1. 302 207

Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto 53 25

Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot(-) -2 -1

Valuuttakurssierot 5 -2

Työnantajan maksusuoritukset 185 73

Henkilöstön maksusuoritukset1 – –

Maksetut etuudet1 – –

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut varat (liitetieto 39) 77 –

Velvoitteiden täyttämiset1 – –

31.12. 620 302

96 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

19p120A(g) Tuloslaskelmaan merkityt kulut on määritetty seuraavasti:

2012 2011

Kauden työsuoritukseen perustuvat menot 153 107

Korkomenot 49 25

Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto -53 -25

Yhteensä (sisältyy henkilöstökuluihin, liitetieto 10) 149 107

19p120A(g) Kokonaiskulusta sisältyy 102 C (2011: 71 C) myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin ja 47 C (2011: 36 C) hallinnon kuluihin.

19p120A(m) Järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuotto oli 51 C (2011: 24 C).

19p120A(o) Yhden prosenttiyksikön muutos oletetussa terveydenhoitomenojen muutosvauhdissa vaikuttaa seuraavasti:

Lisäys Vähennys

Vaikutus kauden työsuoritukseen perustuvien menojen ja korkomenojen yhteismäärään 24 -20

Vaikutus etuuspohjaiseen velvoitteeseen 366 -313

(c) Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (eläkkeet ja terveydenhoito)

19p120A(j) Järjestelyyn kuuluvat varat koostuvat seuraavista eristä:

2012 2011

Oman pääoman ehtoiset instrumentit 3 256 49 % 1 224 40 %

Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit 1 524 23 % 571 18 %

Kiinteistöt 1 047 16 % 943 30 %

Muut erät 784 12 % 361 12 %

6 611 100 % 3 099 100 %

DV Sijoitukset on hajautettu niin, ettei minkään yksittäisen sijoituksen menettämisellä olisi olennaista vaikutusta varojen kokonaismäärään. Merkittävin osa varoista on sijoitettu osakkeisiin, joskin konserni on sijoittanut myös kiinteistöihin, joukkovelkakirjoihin, hedgerahastoihin ja käteisvaroihin. Osakkeiden uskotaan pitkällä aikavälillä antavan parhaan tuoton hyväksyttävällä riskitasolla. Pääosa osakkeista on salkussa, joka on tehnyt maailmanlaajuisesti hajautettuja sijoituksia suuriin ja tunnettuihin pörssiyhtiöihin, joilla on pitkä toimintahistoria ja vakiintunut vahva taloudellinen asema. Tavoitteena on pitää 60 % sijoituksista Britanniassa ja muualla Euroopassa, 30 % USA:ssa ja loput kehittyvillä markkinoilla.

19p120A(k) Eläkejärjestelyihin kuuluviin varoihin sisältyy yhtiön osakkeita käyvältä arvoltaan 136 C (2011: 126 C) ja konsernin käytössä oleva rakennus, jonka käypä arvo on 612 C (2011: 609 C).

19p120A(l) Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto määritetään nykyisten sijoitusperiaatteiden mukaisten odotettavissa olevien tuottojen perusteella. Kiinteäkorkoisten sijoitusten odotettu tuotto perustuu raportointikauden päättymispäivän mukaisiin bruttomääräisiin eräpäivän lunastusmääriin. Osake- ja kiinteistösijoitusten odotetut tuotot kuvastavat kyseisillä markkinoilla pitkällä aikavälillä saatua todellista tuottoa.

19p120(q) Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin suoritettavien maksujen tilikaudella 2013 odotetaan olevan 1 150 C.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 97

Liitetiedot

DV Konserni on sopinut pyrkivänsä kattamaan alijäämän seuraavien yhdeksän vuoden aikana. Rahastointiasteita seurataan vuosittain, ja säännönmukaiseksi maksutasoksi on sovittu 14 % eläkkeeseen oikeuttavista palkoista Britanniassa ja 12 % USA:ssa. Arviointilaskelmat tehdään kolmen vuoden välein, ja seuraava arviointi on määrä tehdä 31.12.2013. Konsernin näkemyksen mukaan edellisen arvioinnin yhteydessä määrätyt maksutasot riittävät alijäämän kattamiseen sovitun ajan kuluessa eivätkä säännölliset henkilöstömenoihin perustuvat maksusuoritukset kasva merkittävästi.

DV Ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvan arvostusmenetelmän (projected unit credit method) vaihtoehtona on koko velvoitteen myymiseen perustuva arvostus. Tällöin oletetaan, että työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuusjärjestelyistä johtuva velka maksetaan kokonaisuudessaan siirtämällä velvoite sopivalle vakuutuksenantajalle. Konserni arvioi, että työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvien velkojen suorittamiseksi tarvittava määrä olisi raportointikauden päättymispäivänä 15 500 C.

19p120A(p) 2012 2011 2010 2009 2008

31.12.

Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo 11 391 5 495 4 187 3 937 3 823

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -6 611 -3 099 -2 471 -2 222 -2 102

Järjestelyn alijäämä 4 780 2 396 1 716 1 715 1 721

Kokemusperusteiset tarkistukset järjestelyn velkoihin -17 910 55 18 -32

Kokemusperusteiset tarkistukset järjestelyn varoihin 17 - -197 -50 -16

34 Osakekohtaiset osingot

1p107 1p137(a) 10p12

Vuonna 2012 maksettiin osinkoja 10 102 C (0,48 C/osake) ja vuonna 2011 niitä maksettiin 15 736 C (0,78 C/osake). Yhtiökokoukselle, joka pidetään 30.4.2013, ehdotetaan tilikaudelta 2012 jaettavaksi osinkona 0,51 C/osake, yhteensä 12 945 C. Tätä osinkoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.

35 Varaukset

1p78(d )

Ympäristön palaut-

taminen alkuperäi-

seen tilaanUudelleen-järjestelyt

Oikeudelli-set vaateet

Voitto- osuudet ja bonukset

Ehdollinen velka liike-

toimintojen yhdistämi-

sestä Yhteensä

37p84(a) 1.1. 2012 842 – 828 1 000 – 2 670

Merkitty tuloslaskelmaan:37p84(b) – Uudet varaukset 316 1 986 2 405 500 – 5 207

– ABC Groupin hankinta – – – – 1 000 1 00037p84(d) – Käyttämättömien

varausten peruuttaminen-15 – -15 -10 – -40

37p84(e) – Diskonttauksen purkautuminen

40 – – – 4 44

37p84(c) Käytetty vuoden aikana -233 -886 -3 059 -990 – -5 168

Valuuttakurssierot -7 – -68 – – -75 IFRS5p38 Siirretty myytävänä

olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään

-96 – – – – -96

37p84(a) 31.12.2012 847 1 100 91 500 1 004 3 542

98 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

Varausten kokonaismäärän jakautuminen:2012 2011

1p69 Pitkäaikaiset (ympäristön palauttaminen alkuperäiseen tilaan) 316 2741p69 Lyhytaikaiset 3 226 2 396

Yhteensä 3 542 2 670

(a) Ympäristön palauttaminen alkuperäiseen tilaan

37p85 (a)-(c) Konserni käyttää erilaisia kemikaaleja nahan työstämiseen. Tuotantolaitosten sijaintipaikkojen ennalleen palauttamisesta aiheutuvia menoja varten kirjataan menojen nykyarvoa vastaava varaus. Siitä odotetaan käytettävän 531 C vuonna 2013 ja 320 C vuonna 2014. Syntyvien menojen yhteismäärän odotetaan olevan 880 C (2011: 760 C).

DV Myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään siirretty varaus 96 C liittyy ympäristön ennalleen palauttamista koskevaan varaukseen (Britannian tukkumyyntisegmenttiin kuuluvassa) Shoes Limited -yhtiössä. Liitetiedossa 25 esitetään yksityiskohtaisempia tietoja myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja niihin liittyvistä veloista.

(b) Uudelleenjärjestelyt

37p85(a)- (c) Valmistustoiminnan volyymin supistaminen Step-landissa (tytäryritys) johtaa yhteensä 155 työpaikan vähentämiseen kahdella tehtaalla. Paikallisen ammattiyhdistyksen edustajien kanssa päästiin ennen tilikauden loppua sopimukseen vähennettävien henkilöiden lukumäärästä ja konsernin tarjoamasta vapaaehtoisesta irtisanomiskorvauspaketista samoin kuin irtisanottaville maksettavista määristä. Arvioidut uudelleenjärjestelymenot 31.12.2012 ovat 799 C (liitetieto 10). Muut uudelleenjärjestelystä aiheutuvat välittömät menot, kuten vuokrasopimusten irtisanomisesta johtuvat menot, ovat 1 187 C. Näitä menoja varten kirjattiin vuonna 2012 kattava varaus. Varauksen määrä 31.12.2012 oli 1 100 C, ja sen odotetaan tulevan kokonaisuudessaan käytetyksi vuoden 2013 puoliväliin mennessä.

36p130 Step-landiin liittyvässä rahavirtaa tuottavassa yksikössä kirjattiin uudelleenjärjestelyn seurauksena 4 650 C:n suuruinen liikearvon arvonalentumistappio (liitetieto 17).

(c) Oikeudelliset vaateet

37p85(a)- (c) Varaus koskee tiettyjä oikeudellisia vaateita, joita USA:n tukkumyyntisegmentin asiakkaat ovat esittäneet konsernille. Kulukirjaus sisältyy tuloslaskelmassa hallinnon kuluihin. Varauksen odotetaan tulevan käytetyksi vuoden 2013 puoliväliin mennessä. Yhtiön hallituksen näkemys juridisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen on, ettei vaateista aiheudu 31.12.2012 varauksena kirjatun määrän ylittävää merkittävää tappiota.

(d) Voitto-osuudet ja bonukset

19p8(c),10 DV, 37p85(a-c)

Voitto-osuuksia ja bonuksia varten kirjattu varaus realisoituu kolmen kuukauden kuluessa tilintarkastetun tilinpäätöksen valmistumisesta.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 99

Liitetiedot

(e) Kirjattu ehdollinen velka

19p8(c), 10, DV, 37p85(a-c)

ABC Groupin hankinnan yhteydessä kirjattiin 1 000 C:n suuruinen ehdollinen velka koskien keskeneräistä oikeudenkäyntiä, jossa yritys on vastaajana. Vaade on syntynyt asiakkaan väittäessä, että toimitetut tuotteet ovat viallisia. Oikeuden päätöstä odotetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Jos oikeudenkäynnin tulos olisi epäedullinen, konsernia voitaisiin vaatia suorittamaan maksut, joiden arvioitu diskonttaamaton yhteismäärä on 500 C:n ja 1 500 C:n välillä. Määrä ei ole muuttunut sen 31.3.2012 tapahtuneen kirjaamisen jälkeen (4 C:n suuruista diskonttausvaikutuksen purkautumista lukuun ottamatta), koska oikeudenkäynnin lopputuloksen todennäköisyys ei ole muuttunut.

IFRS3B64(g) ABC Groupin myyneet osakkeenomistajat ovat sopineet korvaavansa IFRS GAAP plc:lle edellä mainitun oikeudenkäynnin tuloksena mahdollisesti maksettavaksi tulevan määrän. Konserni on kirjannut tätä koskien 1 000 C:n suuruisen korvausvelvoitteeseen perustuvan omaisuuserän, joka vastaa korvattavan velan käypää arvoa. Tämä korvausvelvoitteeseen perustuva omaisuuserä on vähennetty liiketoimintojen yhdistämisessä luovutetusta vastikkeesta. Myöskään korvausvelvoitteeseen perustuvan omaisuuserän määrässä ei ole tapahtunut muutoksia, koska odotettujen lopputulosten vaihteluväli ja velkaa koskevaa arviota tehtäessä käytetyt oletukset ovat pysyneet ennallaan.

100 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

36 Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta2012 2011

7p18(b), 20 Tulos ennen veroja lopetetut toiminnot mukaan lukien 47 843 25 118

Oikaisut:

– Poistot aineellisista hyödykkeistä (liitetieto 16) 17 754 9 662

– Poistot aineettomista hyödykkeistä (liitetieto 17) 800 565

– Liikearvon arvonalentumistappio (liitetieto 17) 4 650 –

– Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitot(-)/tappiot -17 8

– Osakeperusteiset maksut ja eläkevelvoitteiden lisäys 509 1 470

– Voitot johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutoksista (liitetieto 8)

-86 -88

– Nettomääräiset voitot(-)/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksista (liitetieto 8)

-85 238

– Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista (liitetieto 7) -1 100 -883

– Osinkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista (liitetieto 7)

-800 -310

– Varaus uudelleenjärjestelymenoja varten 1 100 –

– Vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa vähentävä kulukirjaus (liitetieto 6) 3 117 –

– Rahoituskulut – netto (liitetieto 11) 6 443 10 588

– Osuus osakkuusyritysten tappioista/voitoista(-) (liitetieto 12) -215 -145

– Liiketoiminnan valuuttakurssitappiot/voitot(-) (liitetieto 8) 277 -200

Voitot myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutoksesta (liitetieto 7)

-850 –

Käyttöpääoman muutos (ilman hankintojen ja muuntoerojen vaikutuksia):

– Vaihto-omaisuus -9 194 -966

– Myyntisaamiset ja muut saamiset -1 893 -3 039

– Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -3 747 -858

– Ostovelat ja muut velat 7 245 543

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta 71 751 41 703

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot rahoituslaskelmassa muodostuvat seuraavasti:

2012 2011

Kirjanpitoarvo (liitetieto 16) 6 337 2 987

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitot/tappiot(-) 17 -8

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutustulot 6 354 2 979

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa

7p43 Tärkein liiketoimi, johon ei liity maksutapahtumaa, on liitetiedossa 39 esitetty osakkeiden liikkeeseenlasku osana hankinnasta suoritettua vastiketta.

37 Ehdolliset erät

37p86 Konserni on vuodesta 2010 alkaen ollut vastaajana oikeudenkäynnissä, jossa eurooppalainen ympäristökeskus on nostanut sitä vastaan kanteen. Konserni on kiistänyt velvoitteen.

Kyseisen vaateen osalta ei ole kirjattu varausta, koska oikeudellisten asiantuntijoiden näkemyksen mukaan siitä ei todennäköisesti aiheudu merkittävää velvoitetta. Liitetiedossa 35 kuvataan vaateita, joita koskien on kirjattu varaus.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 101

Liitetiedot

38 Vastuusitoumukset

(a) Investointisitoumukset

Raportointikauden päättymispäivään mennessä oli tehty sopimukset seuraavista vielä toteutumattomista investoinneista:

2012 201116p74(c) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 593 3 667

38p122(e) Aineettomat hyödykkeet 460 474

Yhteensä 4 053 4 141

(b) Muihin vuokrasopimuksiin liittyvät velvoitteet – konserni vuokralle ottajana

17p35(d) Konserni on ottanut vuokralle myymälätiloja sekä toimisto- ja varastotiloja vuokrasopimuksilla, jotka eivät ole purettavissa. Vuokra-ajat ovat 5–10 vuotta, ja useimmat sopimukset ovat uudistettavissa markkinahinnoin vuokra-ajan päättyessä.

17p35(d) Konserni on myös ottanut vuokralle erilaisia rakennuksia ja laitteistoja purettavissa olevilla sopimuksilla. Näiden sopimusten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Tuloslaskelmaan merkityt vuokrakulut esitetään liitetiedossa 9.

17p35(a) Ei purettavissa olevien vuokrasopimusten mukaiset vähimmäisvuokrat ovat seuraavat:

2012 2011

Vuoden kuluessa 11 664 10 604

Yhtä vuotta pidemmän ajan ja enintään 5 vuoden kuluttua 45 651 45 651

Myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua 15 710 27 374

Yhteensä 73 025 83 629

39 Liiketoimintojen yhdistäminen

IFRS3B64(a-d) Konserni osti 30.6 2011 15 % ABC Groupin osakkeista hintaan 1 150 C. Se hankki vielä 55 %:n osuuden osakkeista 1.3.2012 ja sai näin määräysvallan ABC Groupissa, joka harjoittaa jalkineiden ja nahkatavaroiden vähittäismyyntiä Yhdysvalloissa ja useimmissa Länsi-Euroopan maissa.

IFRS3B64(e) Konserni odottaa saavansa yrityskaupan seurauksena lisää jalansijaa kyseisillä markkinoilla sekä mittakaavaedun vuoksi myös kustannussäästöjä. Hankinnasta aiheutuva liikearvo 4 501 C johtuu hankitusta asiakaskunnasta sekä konsernin ja ABC Groupin toimintojen yhdistämisestä aiheutuvasta mittakaavaedusta. Kirjattu liikearvo ei ole miltään osin vähennyskelpoinen verotuksessa.

IFRS3B64(k) Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto ABC Groupista maksetusta vastikkeesta sekä hankittujen varojen, vastattaviksi otettujen velkojen ja määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta-ajankohdan käyvästä arvosta.

102 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

Maksettu vastike 1.3.2012

IFRS3B64(f)(i), B64(f)(iv) Käteisvarat 4 050

IFRS3B64(f)(iii) Oman pääoman ehtoiset instrumentit (3,5 miljoonaa osaketta) 10 000IFRSB64(g)(i) Ehdollinen vastike 1 000IFRS3B64(f) Luovutettu vastike yhteensä 15 050

Korvausvelvoitteeseen perustuva omaisuuserä -1 000IFRS3B64(p)(i) ABC Groupista ennen liiketoimintojen yhdistämistä omistetun osuuden käypä

arvo2 000

Vastike yhteensä 16 050

IFRS3B64(i) Hankituista varoista ja vastattaviksi otetuista veloista kirjatut määrät

Rahavarat 300

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (liitetieto 16) 67 784

Tavaramerkit (sisältyvät aineettomiin hyödykkeisiin) (liitetieto 17) 2 500

Lisenssit (sisältyvät aineettomiin hyödykkeisiin) (liitetieto 17) 1 500

Myytävissä olevat rahoitusvarat (liitetieto 19) 473

Vaihto-omaisuus 459

Myyntisaamiset ja muut saamiset 585

Ostovelat ja muut velat -11 409

Eläkevelvoitteet:

– Eläkkeet (liitetieto 33) -1 914

– Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (liitetieto 33) -725

Lainat -40 509

Ehdollinen velka -1 000

Laskennalliset verovelat (liitetieto 32) -1 953

Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä 16 091IFRS3B64(o)(i) Määräysvallattomien omistajien osuus -4 542

Liikearvo 4 501

Yhteensä 16 050

IFRS3B64(m) Hankintaan liittyvät menot 200 C on sisältyvät hallinnon kuluihin vuoden 2012 konsernituloslaskelmassa.

IFRS3B64(f)(iv) IFRS3B64(m)

ABC Groupista maksettuun vastikkeeseen sisältyvien liikkeeseen laskettujen 3 550 000 osakkeen käypä arvo (10 050 C) perustui osakkeiden julkistettuun hintaan 1.3.2012. Liikkeeseenlaskusta aiheutuneet menot 50 C on vähennetty huomioon otettavaa summaa määritettäessä.

IFRS3B64(f)(iii) IFRS3B64(g) IFRS3B67(b)

Ehdollisen vastikejärjestelyn mukaan konserni on velvollinen maksamaan ABC Groupin entisille omistajille 10 % vuosien 2012-2014 voitoista siltä osin kuin ne ylittävät 7 500 C, enintään kuitenkin 2 500 C (diskonttaamaton määrä).

Kaikki mahdolliset maksut, joita konsernia voitaisiin vaatia maksamaan tämän järjestelyn perusteella, ovat diskonttaamattomalta määrältään 0–2 500 C.

Ehdollisen vastikejärjestelyn käypä arvo 1 000 C on määritetty tuottolähtöistä menetelmää käyttäen. Arviot perustuvat 8 %:n diskonttauskorkoon ja ABC Groupin oletettuun todennäköisyydellä painotettuun voittoon 10 000 C–20 000 C.

Tuloslaskelmaan kirjattiin 31.12.2012 ehdollista vastikejärjestelyä koskien kulu 500 C, koska ABC Groupin oletetun todennäköisyydellä painotetun voiton arvioitiin olevan suuruusluokkaa 20 000 C–30 000 C.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 103

Liitetiedot

IFRS3B64(h) Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on 585 C, ja niihin sisältyvien myyntisaamisten käypä arvo on 510 C. Myyntisaamisten bruttomäärä on 960 C, josta 450 C odotetaan olevan perimiskelvotonta.

IFRS3B67(a) Hankittujen yksilöitävissä olevien aineettomien hyödykkeiden käypä arvo 4 000 C (sisältää tavaramerkit ja lisenssit) on alustava, sillä näiden omaisuuserien lopullisia arvonmäärityksiä ei ole vielä saatu.

IFRS3B64(j) B67(c), 37p84, 85

Konserni on kirjannut ehdollisen velan 1 000 C koskien keskeneräistä oikeudenkäyntiä, jossa ABC Group on vastaajana. Vaade on syntynyt asiakkaan väittäessä, että toimitetut tuotteet ovat viallisia. Oikeuden päätöstä odotetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Jos oikeudenkäynnin tulos olisi epäedullinen, konsernia voitaisiin vaatia suorittamaan maksut, joiden arvioitu diskonttaamaton yhteismäärä on 500 C:n ja 1 500 C:n välillä. Määrä ei ole muuttunut sen 31.3.2012 tapahtuneen kirjaamisen jälkeen (4 C:n suuruista diskonttausvaikutuksen purkautumista lukuun ottamatta), koska velvoitetta arvioitaessa käytetty oikeudenkäynnin lopputulosten vaihteluväli ja oletukset ovat ennallaan.

IFRS3B64(g), p57

ABC Groupin myyneet osakkeenomistajat ovat sopineet korvaavansa IFRS GAAP plc:lle edellä mainitun oikeudenkäynnin tuloksena mahdollisesti maksettavaksi tulevan määrän. Konserni on kirjannut korvausvelvoitteeseen perustuvan omaisuuserän 1 000 C, joka vastaa korvattavan velvoitteen käypää arvoa. Kyseinen omaisuuserä on vähennetty liiketoimintojen yhdistämisessä luovutetusta vastikkeesta. Myöskään korvausvelvoitteeseen perustuva omaisuuserä ei ole muuttunut, koska korvattavaa velvoitetta arvioitaessa käytetty lopputulosten vaihteluväli ja oletukset ovat ennallaan.

IFRS3B64(o) Määräysvallattomien omistajien osuuden käypä arvo ABC Groupissa, joka on listaamaton yhtiö, on arvioitu perustuen hintaan, joka maksettiin 55 %:n osuudesta ABC Groupista. Tähän hintaan tehtiin määräysvallan ja markkinakelpoisuuden puuttumisesta johtuvat oikaisut, jotka markkinaosapuolet ottaisivat huomioon ABC Groupin määräysvallattomien omistajien osuuden käypää arvoa arvioidessaan.

IFRS3B64(p)(ii) Konserni kirjasi 850 C:n voiton ABC Groupista ennen liiketoimintojen yhdistämistä omistamansa 15 %:n osuuden arvostamisesta käypään arvoon. Erä sisältyy vuoden 2012 laajassa tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin.

IFRS3B64(q)(i) ABC Groupin liikevaihto, joka sisältyi konsernin laajaan tuloslaskelmaan 1.3.2012 lähtien, oli 44 709 C. Voittoa se kerrytti kyseiseltä ajalta 12 762 C.

IFRS3B64(q)(ii) Jos ABC Group olisi yhdistelty 1.1.2012 alkaen, konsernituloslaskelman mukainen pro forma -perusteinen liikevaihto1 olisi 220 345 C ja voitto 35 565 C.

1 Yhdistettyä liikevaihtoa ja voittoa koskevat luvut eivät kuvaa tilikauden toteutunutta tulosta, minkä vuoksi niitä nimitetään pro forma –tiedoiksi.

104 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

40 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa

(a) Omistusosuuden lisääminen tytäryrityksessä

Yhtiö hankki 21.4.2012 loput 5 % XYZ Groupin osakkeista hintaan 1 100 C. Nyt konserni omistaa kaikki XYZ Groupin osakkeet. XYZ Groupista omistetun määräysvallattomien omistajien osuuden kirjanpitoarvo oli hankinta-ajankohtana 300 C. Konserni kirjasi pois taseesta määräysvallattomien omistajien osuuden 300 C ja vähensi emoyrityksen omistajille kuuluvaa omaa pääomaa 800 C:llä. Seuraavassa esitetään yhteenveto XYZ Groupista omistetun osuuden muutosten vaikutuksesta yhtiön omistajille kuuluvaan omaan pääomaan:

2012 2011

Hankitun määräysvallattoman osuuden kirjanpitoarvo 300 –

Määräysvallattomien omistajien osuudesta maksettu vastike -1 100 –

Emoyrityksen omaan pääomaan kirjattu ylimenevä osuus -800 –

(b) Tytäryrityksestä omistetun osuuden pienentyminen ilman määräysvallan menettämistä

Yhtiö myi Red Limited -yhtiöstä omistamastaan 80 %.n osuudesta 10 %:n omistusosuuden 5.9 2012 hintaan 1 100 C. Red Limited-yhtiön määräysvallattomien omistajien osuuden kirjanpitoarvo oli luovutushetkellä 2 000 C (20 %:n osuus). Kaupan seurauksena määräysvallattomien omistajien osuus kasvoi 1 000 C ja emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma kasvoi 100 C. Seuraavassa esitetään yhteenveto Red Limited -yhtiön omistusosuuksien muutoksen vaikutuksesta yhtiön omistajille kuluvaan omaan pääomaan:

31.12.2012 31.12.2011

Luovutetun määräysvallattomien osuuden kirjanpitoarvo -1 000 –

Määräysvallattomilta omistajilta saatu vastike 1 100 –

Emoyrityksen omaan pääomaan kirjattu myyntivoitto -100 –

Määräysvallattomien omistajien kanssa ei toteutunut liiketoimia vuonna 2011.

27p41 (e) (c) Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneiden liiketoimien vaikutus emoyrityksen omistajille kuuluvaan omaan pääomaan 31.12.2012 päättyneellä tilikaudella

31.12.2011

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluvan oman pääoman muutokset, jotka aiheutuvat:

– tytäryrityksestä omistetun osuuden lisäyksestä -800

– tytäryrityksestä omistetun osuuden pienenemisestä ilman määräysvallan menettämistä

-100

Nettovaikutus omaan pääomaan -700

41 Lähipiiri

1p138(c) 24Rp13

Konsernissa käyttää määräysvaltaa M Limited (kotipaikka Britanniassa), joka omistaa 57 % yhtiön osakkeista. Loput 43 % osakkeista jakautuu useiden omistajien kesken. Koko konsernin emoyritys on G Limited (kotipaikka Britanniassa). Koko konsernissa käyttää määräysvaltaa henkilö nimeltä Power.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 105

Liitetiedot

24Rp18, 19, 24 Lähipiiriin kuuluvien kanssa toteutettiin seuraavat liiketoimet:

24Rp18(a) (a) Tavaroiden ja palvelujen myynti2012 2011

Tavaroiden myynti:

– osakkuusyrityksille 1 002 204

G Limited-yhtiön osakkuusyrityksille 121 67

Palvelujen myynti:

– koko konsernin emoyritykselle (oikeudellisia ja hallinnollisia palveluja)

67 127

– koko konsernissa määräysvaltaa käyttävän henkilön läheisille perheenjäsenille (suunnittelupalvelut)

100 104

Yhteensä 1 290 522

Tavaroiden myynti perustuu voimassa oleviin hinnastoihin ja ehtoihin, joita sovellettaisiin myös ulkopuolisiin1. Palvelujen myynti lähipiirille tapahtuu neuvottelujen pohjalta kustannuslisäperiaatteella, ja saatava kate on 15–30 % (2011: 10–18 %).

24Rp18(a) (b) Tavaroiden ja palvelujen ostot

2012 2011

Tavaroiden ostot:

– osakkuusyrityksiltä 3 054 3 058

Palvelujen ostot:

– johtoon kuuluvien avainhenkilöiden määräysvallassa olevalta yritykseltä

83 70

– emoyritykseltä (johtamispalvelut) 295 268

Yhteensä 3 432 3 396

24Rp23 Tavarat ja palvelut on ostettu osakkuusyrityksiltä ja johtoon kuuluvien avainhenkilöiden määräysvallassa olevalta yritykseltä tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden määräysvallassa olevan yrityksen omistaa henkilö nimeltä Chamois, yhtiön hallituksen jäsen, joka ei kuulu toimivaan johtoon. Johtamispalvelujen ostot emoyritykseltä perustuvat kustannuslisäperiaatteeseen, ja kate on 15–30% (2011: 10–24 %).

24Rp17 (c) Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saama kompensaatio

Johtoon kuuluviin avainhenkilöihin luetaan hallituksen jäsenet (toimivaan johtoon kuuluvat ja kuulumattomat), johtoryhmä (Executive Committee), hallituksen sihteeri (Company Secretary) ja sisäisen tarkastuksen johtaja. Johtoon kuuluville avainhenkilöille näiden työsuorituksesta maksettu tai maksettava kompensaatio koostuu seuraavista eristä:

2012 201124Rp17(a) Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2 200 1 89024Rp17(d) Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 1 600 –24Rp17(b) Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 123 8524Rp17(c) Muut pitkäaikaiset etuudet 26 2224Rp17(e) Osakeperusteiset maksut 150 107

Yhteensä 4 099 2 104

1 Lähipiiriliiketoimissa toteutuneiden ehtojen saa ilmoittaa vastaavan riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja vain, jos tällaiset ehdot pystytään näyttämään toteen (24p21).

106 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

(d) Saamiset ja velat tavaroiden/palvelujen myynnistä/ostoista tilikauden lopussa

2012 2011

Saamiset lähipiiriin kuuluvilta (liitetieto 21)

– osakkuusyrityksiltä 26 32

G Limited -yhtiön osakkuusyrityksiltä 24 8

koko konsernin emoyritykseltä 50 40

– johtoon kuuluvien avainhenkilöiden läheisiltä perheenjäseniltä 4 6

Velat lähipiiriin kuuluville (liitetieto 30)

– emoyritykselle 200 190

– osakkuusyrityksille 2 902 1 005

– johtoon kuuluvien avainhenkilöiden määräysvallassa olevalle yhtiölle 100 –

Saamiset lähipiiriin kuuluvilta ovat lähinnä myyntisaamisia, ja ne erääntyvät kahden kuukauden kuluttua myyntipäivästä. Saamiset ovat vakuudettomia ja korottomia. Niistä ei ole kirjattu arvonalentumisia (2011: nolla).

Velat lähipiiriin kuuluville ovat lähinnä ostovelkoja, ja ne erääntyvät kahden kuukauden kuluttua ostopäivästä. Velat ovat korottomia.

24Rp18, 1p77 (e) Lähipiiriin kuuluville annetut lainat

2012 2011

Lainat yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille (ja näiden perheenjäsenille)1:

1.1. 196 168

Tilikaudella annetut lainat 343 62

Takaisinmaksut -49 -34

Kertyneet korot 30 16

Saadut korot -30 -16

31.12. 490 196

Osakkuusyrityksille annetut lainat:

1.1. 1 192 1 206

Tilikaudella annetut lainat 1 000 50

Takaisinmaksut -14 -64

Kertyneet korot 187 120

Saadut korot -187 -120

31.12. 2 178 1 192

Lähipiiriin kuuluville annetut lainat yhteensä:

1.1. 1 388 1 374

Tilikaudella annetut lainat 1 343 112

Takaisinmaksut -63 -98

Kertyneet korot 217 136

Saadut korot (liitetieto 11) -217 -136

31.12. (liitetieto 21) 2 668 1 388

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 107

Liitetiedot

24Rp18(b)(i) Johtoon kuuluville avainhenkilöille annettujen lainojen ehdot

Henkilön nimi Lainan määrä Laina-aika Korko

2012

Brown 173 Lyhennetään kuukausittain 2 vuoden aikana 6,3 %

White 170 Lyhennetään kuukausittain 2 vuoden aikana 6,3 %

2011

Black 20 Lyhennetään kuukausittain 2 vuoden aikana 6,5 %

White 42 Lyhennetään kuukausittain vuoden aikana 6,5 %

IFRS7p15 Joidenkin osakkuusyrityksille annettujen lainojen, yhteensä 1 500 C (2011: 500 C) vakuutena on listattujen yhtiöiden osakkeita. Näiden osakkeiden käypä arvo raportointikauden lopussa oli 65 C (2011: 590 C).

Osakkuusyrityksille annetut lainat erääntyvät 1.1.2013, ja niiden korko on 7 % (2011: 8 %). Osakkuusyrityksille annettujen lainojen käyvät arvot ja efektiiviset korot esitetään liitetiedossa 21.

24pR18(c) Johtoon kuuluville avainhenkilöille ja osakkuusyrityksille annetuista lainoista ei ole ollut tarvetta kirjata arvonalentumisia vuosina 2012 ja 2011.

42 Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

(a) Liiketoimintojen yhdistämiset

10p21, IFRS3 B64(a)-(d)

Konserni hankki 1.2.2013 K&CO:n koko osakepääoman käteisvaroilla hintaan 5 950 C. Kyseessä on konserni, joka on erikoistunut vaativissa urheilulajeissa käytettävien jalkineiden valmistukseen.

Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo koostuvat seuraavista eristä

2012IFRS3B64(f),(i) Maksettu vastike:

– Käteisvarat 5 950IFRS3B64(m) – Välittömät hankinnasta johtuvat menot – kirjattu kuluksi 1507p40(a) Vastike yhteensä 5 950

Hankittujen varojen käypä arvo (ks. jäljempänä) -5 145

Liikearvo 805

IFRS3B64(e) Liikearvo perustuu K&Co:n vahvaan asemaan ja kannattavuuteen erityisurheiluvälineiden suppeilla markkinoilla.

108 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetiedot

IFRS3B64(i) Hankinnasta aiheutuvien varojen ja velkojen alustavat määrät ovat seuraavat:

Käypä arvo

Rahavarat 195

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 31 580

Tavaramerkit 1 000

Lisenssit 700

Asiakassuhteet 1 850

Edulliset vuokrasopimukset 800

Vaihto-omaisuus 995

Myyntisaamiset ja muut saamiset 855

Ostovelat ja muut velat -9 646

Eläkevelvoitteet -1 425

Lainat -19 259

Laskennalliset verovelat -2 500

Hankittu nettovarallisuus 5 145

(b) Osakkuusyritykset

10p21 Konserni hankki 25.1.2013 omistukseensa 40 % vapaa-ajan jalkineiden valmistukseen erikoistuneen konsernin L&Co:n osakepääomasta. Kauppahinta 2 050 C maksettiin käteisvaroina.

Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo koostuvat seuraavista eristä:

2012

Hankintameno:

– Käteisvarat 2 050

– Välittömät hankinnasta johtuvat menot 70

Hankintameno yhteensä 2 120

Osuus hankitun nettovarallisuuden käyvästä arvosta (ks. jäljempänä -2 000

Liikearvo 120

DV Liikearvo johtuu L&Co:n vahvasta asemasta ja kannattavasta toiminnasta vapaa-ajan jalkineiden markkinoilla sekä sen henkilöstöstä, jota ei voida kirjata erikseen aineettomana hyödykkeenä.

DV Hankinnasta aiheutuvien varojen ja velkojen alustavat määrät ovat seuraavat:

Käypä arvo

Sopimuksiin perustuvat asiakassuhteet 380

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 200

Vaihto-omaisuus 500

Käteisvarat 220

Ostovelat -420

Lainat -1 880

Hankittu nettovarallisuus 2 000

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 109

Liitetiedot

(c) Omaa pääomaa koskevat transaktiot

10p21 33p71(e) 10p21, 22(f)

Hallituksen jäsenille ja henkilöstöön kuuluville myönnettiin 1.1.2013 yhteensä 1 200 000 osakeoptiota, joiden toteutushinnaksi määrättiin osakkeen kyseisen päivän markkinahinta vähennettynä 15 %:lla eli 3,13 C/osake (osakkeen hinta 3,68 C). Optioiden voimassaolo päättyy 31.12.2017.

Yhtiö laski 15.1.2013 uudelleen liikkeeseen 500 000 kpl omia osakkeitaan ja sai vastikkeeksi yhteensä 1 500 C.

(d) Rahoitusvelat

10p21 Konserni laski 1.2.2013 liikkeeseen USD-määräisiä 6,5 %:n joukkovelkakirjoja yhteensä 6 777 C rahoittaakseen laajentumisohjelmaansa ja saadakseen USA:ssa tarvittavaa käyttöpääomaa. Velkakirjat erääntyvät 31.12.2017.

110 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Alla oleva tilintarkastuskertomus on suora käännös englanninkieliseen tilinpäätösmalliin sisältyvästä tilintarkastuskertomuksesta eikä täysin vastaa IFRS-tilinpäätöksestä Suomessa annettavaa kertomusta.

Riippumattoman tilintarkastajan tilintarkastuskertomus IFRS GAAP plc:n osakkeenomistajille

IFRS GAAP plc:n osakkeenomistajille

Olemme tilintarkastaneet IFRS GAAP plc:n konsernitilinpäätöksen, joka sisältää konsernitaseen 31.12.2012, konsernin tuloslaskelman, konsernin laajan tuloslaskelman, laskelman konsernin oman pääoman muutoksista ja rahavirtalaskelman mainittuna päivänä päättyneeltä tilikaudelta sekä yhteenvedon merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muuta selittävää tietoa.

Johdon vastuu konsernitilinpäätöksestä

Johto vastaa konsernitilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa IFRS-standardien1 mukaisesti oikean ja riittävän kuvan, sekä sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi pystyäkseen laatimaan konsernitilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Meidän velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto konsernitilinpäätöksestä. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen ISA-standardien mukaisesti. Nämä standardit edellyttävät, että noudatamme eettisiä vaatimuksia ja suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko konsernitilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi konsernitilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan hankintaan, johon kuuluu, että arvioidaan riskit siitä, että konsernitilinpäätös on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuen olennaisesti virheellinen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja tarkastelee sisäistä valvontaa, joka yrityksessä on relevanttia oikean ja riittävän kuvan antavan2 konsernitilinpäätöksen laatimisen kannalta pystyäkseen suunnittelemaan pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yrityksen sisäisestä valvonnasta. Tilintarkastukseen kuuluu myös tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden ja johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden arvioiminen sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa IFRS-standardien mukaisesti oikean ja riittävän kuvan3 IFRS GAAP-konsernin taloudellisesta asemasta 31.12.2012 sekä sen taloudellisesta tuloksesta ja rahavirroista mainittuna päivänä päättyneeltä tilikaudelta.

Riippumattoman tilintarkastajan tilintarkastuskertomus IFRS GAAP plc:n osakkeenomistajille

1 Tämä voidaan ilmaista myös ”Johto vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä että se on oikein esitetty…”, silloin kun ei käytetä ilmausta ”oikea ja riittävä kuva”2 Tämä voidaan ilmaista myös “relevanttia sellaisen konsernitilinpäätöksen laatimisen ja oikein esittämisen kannalta…” silloin kuin ei käytätä ilmausta “oikea ja riittävä kuva”. 3 “Oikean ja riittävän kuvan” (engl. true and fair view) asemasta voidaan käyttää ilmausta “esittää oikein kaikilta olennaisilta osiltaan (engl. present fairly in all material respects).

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 111

Riippumattoman tilintarkastajan tilintarkastuskertomus IFRS GAAP plc:n osakkeenomistajille

Säädöksiin ja määräyksiin perustuviin muihin vaatimuksiin liittyvä raportointi

[Tämän osion muoto ja sisältö vaihtelee sen mukaan, minkä luonteisia muita raportointivelvollisuuksia tilintarkastajalla mahdollisesti on.]

Tilintarkastajan allekirjoitusTilintarkastuskertomuksen antamispäivä Tilintarkastajan osoite

[Tilintarkastuskertomuksen muoto määräytyy kunkin maan lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten mukaisesti. Joissakin maissa tilintarkastus kattaa sekä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden että vertailutilikauden.]

Liite I – Toimintaa ja taloutta koskeva katsaus

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

112 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 113

Liite I – Toimintaa ja taloutta koskeva katsaus

Englanninkieliseen julkaisuun sisältyvä IOSCOn standardia koskeva teksti on jätetty pois suomenkielisestä versiosta. Kyseiset vaatimukset on implementoitu Suomessa Rahoitustarkastuksen (nyk. Finanssivalvonta) standardilla 5.1.

112 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 113

Liite II – Tilinpäätöslaskelmien vaihtoehtoisia esittämistapoja

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite II – Tilinpäätöslaskelmien vaihtoehtoisia esittämistapoja

Tämä liite ei kuulu IFRS GAAP plc:n varsinaiseen esimerkkitilinpäätökseen. Liitteessä esitettävillä luvuilla ei ole minkäänlaista yhteyttä varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen lukuihin, eikä niitä sen vuoksi pidä verrata keskenään.

Konsernin rahavirtalaskelma – suora esittämistapa

IAS 7:ssä kannustetaan käyttämään liiketoiminnan rahavirtojen esittämiseen ”suoraa esittämistapaa”. Liiketoiminnan rahavirrat esitettäisiin IAS 7:n kappaleen 18 mukaista suoraa esittämistapaa käyttäen seuraavasti:

1p113, 7p10 1.1.—31.12.

Liitetieto 2012 20117p18(a) Liiketoiminnan rahavirrat

Asiakkailta saadut maksut 212 847 114 451

Tavarantoimittajille ja työntekijöille suoritetut maksut -156 613 -72 675

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta 56 234 41 776

Maksetut korot -7 835 -14 773

Maksetut verot -16 909 -10 526

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 31 490 16 4777p21 Investointien rahavirrat7p39 Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankituilla rahavaroilla 39 -3 950 –7p16(a) Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta 16 -9 755 -6 0427p16(b) Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 36 6 354 2 9797p16(a) Aineettomien hyödykkeiden hankinta 17 -3 050 -700 7p16(c) Myytävissä olevien rahoitusvarojen hankinta 19 -2 781 -1 1267p16(e) Osakkuusyrityksille annetut lainat 41 -1 000 -50 7p16(f) Osakkuusyrityksille annettujen lainojen takaisinmaksut 41 14 647p31 Saadut korot 1 054 1 1937p31 Saadut osingot 1 130 1 120

Investointeihin käytetyt nettorahavarat -11 984 -2 5627p21 Rahoituksen rahavirrat7p17(a) Osakeannista saadut maksut 26 950 1 0707p17(b) Omien osakkeiden ostot 28 -2 564 –7p17(c) Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saadut maksut 31 50 000 –7p17(c) Lunastettavien etuosakkeiden liikkeeseenlaskusta saadut

maksut– 30 000

7p17(c) Lainojen nostot 8 500 18 0007p17(d) Lainojen takaisinmaksut -78 117 -34 6747p31 Emoyrityksen osakkeenomistajille maksetut osingot -10 102 -15 7367p31 Lunastettavien etuosakkeiden omistajille maksetut osingot 31 -1 950 -1 9507p31 Määräysvallattomille omistajille maksetut osingot -1 920 -550

Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat -35 203 -3 8407p28 Rahavarojen ja luotollisten tilien nettovähennys(-)/

nettolisäys -15 697 10 075

Rahavarat ja luotolliset tilit vuoden alussa 24 27 598 17 587

Valuuttakurssivoitot/-tappiot(-) rahavaroista ja luotollisista tileistä

24 535 -64

7p28 Rahavarat ja luotolliset tilit vuoden lopussa 12 436 27 598

Sivuilla 19–109 esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osa konsernitilinpäätöstä.

Liite II – Tilinpäätöslaskelmien vaihtoehtoisia esittämistapoja

114 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 115

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Konsernin laaja tuloslaskelma – yhtenä toimintokohtaisena laskelmana1.1.—31.12.

1p10(b), 81(a), Liitetieto 2012 2011

Jatkuvat toiminnot1p82(a), 103 Liikevaihto 5 211 034 112 3601p99,103 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 6 -77 366 -46 6821p99,103 Bruttokate 133 668 65 6781p99,103 Bruttokate 133 668 65 6781p99,103 Myynnin ja markkinoinnin kulut -52 140 -21 2131p99,103 Hallinnon kulut -29 895 -10 4261p85 Muut tuotot 7 2 750 1 2591p85 Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot – netto 8 -90 631p85 Liikevoitto 54 293 35 3611p85 Rahoitustuotot 11 1 730 1 6091p82(b ) Rahoituskulut 11 -8 173 -12 1971p85 Rahoituskulut – netto 11 -6 443 -10 5581p82(c ) Osuus osakkuuyritysten voitosta 12 215 1451p85 Voitto ennen veroja 47 676 24 9181p82(d), 12p77 Tuloverot 25 -14 611 -8 6701p85 Jatkuvien toimintojen voitto 25 33 065 16 248IFRS5p34 Lopetetut toiminnot

Voitto lopetetuista toiminnoista (emoyrityksen omistajille kuuluva)

100 120

1p82(f ) Tilikauden voitto 33 165 16 3681p82(g), Muut laajan tuloksen erät:1p82(g) Voitot maa-alueiden ja rakennusten uudelleenarvostuksesta 29 755 759IFRS7p20(a)(ii ) Myytävissä olevat rahoitusvarat 29 362 91228p39, 1p82(h ) Osuus osakkuusyritysten muista laajan tuloksen eristä 29 -86 911p82(g), 19p93A

Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat vakuutusmatemaattiset tappiot

28, 32 – -494

12p80(d ) Euravian verokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin veroihin

28, 32 -10 –

IFRS7p23(c) Rahavirran suojaukset 29 64 -31p82(g) Nettosijoituksen suojaus 29 -45 401p82(g) Muuntoerot 29 2 413 -1 1111p91(b) ABC Groupista aiemmin omistetun osuuden arvonmuutoksen

siirto tulosvaikutteiseksi-850 –

Tilikauden muu laaja tulos verojen jälkeen 2 603 1941p82(i) Tilikauden laaja tulos 35 768 16 5621p83(a ) Voiton jakautuminen: 1p83(a)(ii ) Emoyrityksen omistajille 30 617 15 5121p83(a)(i), 27p27

Määräysvallattomille omistajille 2 548 856

33 165 16 368

114 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 115

Liite II – Tilinpäätöslaskelmien vaihtoehtoisia esittämistapoja

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

1.1.—31.12.

Liitetieto 2012 20111p83(b ) Laajan tuloksen jakautuminen: 1p83(b)(ii ) Emoyrityksen omistajille 32 968 15 7461p83(b)(i ) Määräysvallattomille omistajille 2 800 816

35 768 16 562

Emoyrityksen omistajille kuuluva laaja tulos koostuu:

Jatkuvista toiminnoista 32 868 15 626IFRS5p33(d) Lopetetuista toiminnoista 100 120

32 968 15 746

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista (C per osake)

2012 2011

Laimentamaton osakekohtainen tulos1

33p66 Jatkuvista toiminnoista 14 1,31 0,7633p68 Lopetetuista toiminnoista 0,01 0,01

1,32 0,77

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos33p66 Jatkuvista toiminnoista 14 1,18 0,7133p68 Lopetetuista toiminnoista 0,01 0,01

1,19 0,72

Puuttuuko tästä tekstiä?

1 Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos voidaan esittää tuloslaskelman sijaan liitetiedoissa. Verovaikutus on esitetty yhteenlaskettuna, ja sen vuoksi kuhunkin erään liittyvä verovaikutus esitetään erillisessä liitetiedossa. Nämä tiedot voitaisiin vaihtoehtoisesti antaa laajassa tuloslaskelmassa.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

116 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 117

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

1 Biologiset hyödykkeet 1172 Pitkäaikaishankkeet 1203 Öljyn ja kaasun etsinnästä aiheutuvat omaisuuserät 1224 Vuokrasopimukset – vuokralle antajan kirjanpito 1255 Julkiset avustukset 1276 Yhteisyritykset 1277 Tulouttaminen: moniosaiset järjestelyt 1288 Kanta-asiakasohjelma 1289 Myyntioptiojärjestelyt 12910 Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen – luopuminen ulkomaisesta yksiköstä kokonaan tai osaksi 12911 Osakeperusteiset maksut – muutokset ja peruutukset 129

116 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 117

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

1 Biologiset hyödykkeet

Liitetieto 1 – Yleistä

1p138(b), 41p46(a)

Konserni kasvattaa lampaita ja kanoja lähinnä lihanjalostamoille myytäväksi. Lisäksi se viljelee palmuja palmuöljyn myyntiä varten. Konserni saa myös lisätuloja erilaisten maataloustuotteiden, kuten villan myynnistä.

Liiteteto 2 – Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Laatimisperusta

1p117(a) Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäisiin hankintamenoihin, josta poiketen seuraavat erät arvostetaan käypään arvoon: maa-alueet ja rakennukset, myytävissä olevat rahoitusvarat, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat (käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaisinstrumentit mukaan lukien) sekä tietyt biologiset hyödykkeet.

1p119 Biologiset hyödykkeet

41p41,47 Biologiset hyödykkeet koostuvat lampaista ja öljypalmuviljelmistä.

Lampaat arvostetaan käypään arvoon vähennettynä arvioiduilla myynnistä aiheutuvilla menoilla. Käypä arvo perustuu hintaan, joka huutokaupassa maksetaan iältään, rodultaan ja geneettisiltä ominaisuuksiltaan vastaavista elämistä, tarvittaessa oikaistuna erojen huomioon ottamiseksi.

Öljypalmujen käyvässä arvossa ei oteta huomioon maata, johon palmut on istutettu, eikä istutettujen alueiden hoitamiseen käytettäviä käyttöomaisuushyödykkeitä. Biologinen prosessi alkaa maan valmistelusta siementen kylvöä varten ja päättyy kypsien hedelmien korjuuseen. Sen jälkeen hedelmistä erotetaan palmuöljy ja palmunydinöljy. Öljypalmujen käypä arvo määritetään tämän prosessin mukaisesti diskontattuja rahavirtoja käyttäen. Määrittäminen perustuu arvioituun satoon jäljellä olevana aikana, jona puiden odotetaan tuottavan satoa, ja tämä on enintään 20 vuotta. Tuotantoprosessiin siirrettävät hedelmät arvostetaan arvioituun tuotantoarvoon, jossa otetaan huomioon kasvatus- ja korjuumenot sekä asianmukainen osuus yleismenoista. Arvioitu tuotantoarvo johdetaan palmuöljyn pitkän aikavälin hintaennusteista, joiden avulla määritetään seuraavien 20 vuoden aikana odotettavissa olevien rahavirtojen nykyarvo. Käypää arvoa määritettäessä käytettävä arvioitu sato johdetaan kertomalla viljelmän pinta-ala palmuöljyn tuottokertoimella.

Alle 10-viikoisten broilereiden ja haudottavien munien käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä suuren kuolevuusprosentin vuoksi, joten niiden kirjanpitoarvona on hankintameno vähennettynä arvonalentumistappioilla. Hankintamenoon luetaan munien ostohinta sekä kaikki välittömät ja välilliset kasvatusmenot. Näistä omaisuuseristä ei tehdä poistoja.

41p54(a), (b) Myynnistä aiheutuviin menoihin sisällytetään kaikki myynnistä johtuvat lisämenot, mukaan lukien huutokauppameklareiden palkkiot sekä välittäjille maksettavat provisiot.

Eläinten ja öljypalmuviljelmien käyvän arvon muutokset merkitään tuloslaskelmaan.

Eläinten kasvattamisesta johtuvat menot kirjataan kuluksi, kun ne ovat toteutuneet. Näitä menoja aiheutuu ruokinnasta, työvoimasta, laidunten ylläpidosta, eläinlääkäripalveluista ja keritsemisestä. Lampaiden hankintamenot ja niihin liittyvät kuljetusmenot aktivoidaan biologisina hyödykkeinä.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

118 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 119

Liitetieto 3 – Arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut – biologiset hyödykkeet

40p47 Lampaiden ja öljypalmuviljelmien käyvän arvon määrittäminen edellyttää johdolta arvioiden ja harkintaan perustuvien ratkaisujen tekemistä.

(a) Lampaat

Lampaiden käypää arvoa määritettäessä tehtävät arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut koskevat markkinahintoja, keskipainoa, eläinten laatutasoa ja kuolleisuusprosentteja.

Lampaiden markkinahinta saadaan paikallisilta markkinoilta viikoittaisista huutokaupoista. Paikallisilla markkinoilla myytävien eläinten katsotaan jokseenkin vastaavan laadultaan konsernin jalostus- ja teuraseläimiä.

Lampaiden kasvuvauhti vaihtelee, ja niiden laadussa ja painossa voi olla suuria hintaan vaikuttavia eroja. Teuraslampaille, jotka eivät vielä ole saavuttaneet myyntipainoa, käytetään oletettua keskipainoa.

(b) Öljypalmuviljelmät

Öljypalmuviljelmien käypää arvoa määritettäessä tehtävät arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut koskevat palmuöljytuotannon määrä, palmuöljyn ja palmuydinöljyn pitkän aikavälin hintaa sekä diskonttauskorkoa.

Konsernituloslaskelma (otteita)Liitetieto 2012 2011

Liikevaihto 4 26 240 27 54841p40 Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 5 23 000 19 028

Myytyjä suoritteita vastaavat menot eläimistä 5 -23 180 -24 348

Konsernitase (otteita)1p68 Liitetieto 2012 2011

Varat1p51 Pitkäaikaiset varat1p68(a) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 155 341 98 6701p54(f) Biologiset hyödykkeet 5 37 500 25 9401p51 Lyhytaikaiset varat1p54(f) Biologiset hyödykkeet 5 4 300 5 760

Liitetieto 4 – Liikevaihto (otteita)Liitetieto 2012 2011

Eläinten myynti 5 23 740 25 198

Villan myynti 2 500 2 350

Liikevaihto yhteensä 26 240 27 548

118 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 119

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetieto 5 – Biologiset hyödykkeet1

2012 201141p50 1.1. 31 700 32 420

Ostoista johtuvat lisäykset 10 280 4 60041p50(b) Menetetyt eläimet - 480 -35041p50(a) Biologisesta muuttumisesta aiheutuva käyvän arvon muutos

menettämisestä21 950 17 930

41p50(a) Hintojen muutoksista johtuva eläinten käyvän arvon muutos 1 530 1 44841p50(a) Korjattujen öljypalmun hedelmien siirto vaihto-omaisuuteen -18 450 -19 45041p50(c) Myynnistä johtuva vähennys -4 730 -4 989

31.12. 41 800 3170041p43,45 Lampaat – käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla

menoilla:

– tuotantokykyiset 4,300 5 760

– ei vielä tuotantokykyiset 8 200 5 690

12 500 11 450

Öljypalmuviljelmä

– Tuotantokykyiset – käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla

29 300 20 250

29 300 20 250

41 800 31 700

41p46(b) Konsernilla oli 31.12. yhteensä 6 500 lammasta ja 2 600 000 hehtaaria öljypalmuviljelmiä (2011: 5 397 lammasta ja 2 170 000 hehtaaria öljypalmuviljelmiä). Tilikauden aikana konserni myi 3 123 lammasta (2011: 4 098 lammasta) ja 550 000 kg palmuöljyä (2011:545 000 kg palmuöljyä).

41p43 Teuraslampaat luokitellaan ei vielä tuotantokykyisiksi siihen asti, kunnes ne ovat valmiita teurastettaviksi

41p43 Myynnistä aiheutuvia menoja syntyi tilikaudella 560 C (2011:850 C).

Eläimet luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi, jos ne on määrä myydä vuoden kuluessa. Öljypalmun hedelmät siirretään korjuun tapahtuessa vaihto-omaisuudeksi käypään arvoon.

41p49(c) Liitetieto 6 – Rahoitusriskien hallintastrategia

Konserni altistuu riskeille, jotka liittyvät ympäristön ja sään muutoksiin, hyödykkeiden hintoihin ja rahoitukseen.

Konsernin maatilojen maantieteellinen sijainti on sellainen, että epäsuotuisilta sääoloilta, kuten kuivuudelta ja tulvilta, sekä sairauksien leviämiseltä pystytään suojautumaan hyvin. Konsernilla on vahvat ympäristöasioita koskevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden avulla varmistetaan ympäristölainsäädännön ja muiden lakien noudattaminen.

Lampaankasvatus on liiketoimintana kausiluonteista ja edellyttää vuoden jälkimmäisellä puoliskolla huomattavaa kassavirtaa. Käyttöpääoman tarvetta seurataan jatkuvasti, ja konserni on varmistanut riittävät luottolimiitit rahan tarpeen täyttämiseksi.

1 IAS 41p55:n mukaista täsmäytyslaskelmaa ei esitetä, koska broilereiden elinikä on lyhyt (noin 26 viikkoa). Tuotettava informaatio ei olisi mielekästä. Se olisi kuitenkin esitettävä hyödykkeistä, joiden elinikä on pidempi, kuten metsistä.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

120 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 121

Lampaankasvatus on liiketoimintana kausiluonteista ja edellyttää vuoden jälkimmäisellä puoliskolla huomattavaa kassavirtaa. Käyttöpääoman tarvetta seurataan jatkuvasti, ja konserni on varmistanut riittävät luottolimiitit rahan tarpeen täyttämiseksi.

41p49(b) Liitetieto 7 – Sitoumukset

Konserni on tehnyt sopimuksen 250 jalostuslampaan hankkimisesta hintaan 1 250 C (2011: nolla).

2 Pitkäaikaishankkeet

Liitetieto – Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

11p3 IAS 11:een ”Pitkäaikaishankkeet” sisältyvän määritelmän mukaan pitkäaikaishankkeella tarkoitetaan omaisuuserän valmistamista varten erikseen neuvoteltua sopimusta.

11p22 Kun pitkäaikaishankkeen lopputulos on arvioitavissa luotettavasti ja sopimus on todennäköisesti kannattava, tuotot kirjataan hankkeen toteuttamisaikana valmistumisasteen mukaisesti. Hankkeen menot kirjataan kuluiksi sen mukaan, mikä on hankkeen valmistumisaste kauden lopussa. Jos hankkeen kokonaismenot tulevat todennäköisesti ylittämään hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio kirjataan välittömästi kuluksi.

Silloin kun hankkeen lopputulos ei ole arvioitavissa luotettavasti, tuottoja kirjataan vain siihen määrään asti kuin hankkeen toteutuneita menoja vastaava määrä on todennäköisesti kerrytettävissä.

Hankkeeseen tehtävät muutokset, lisäveloituksia koskevat vaatimukset ja kannustimet otetaan huomioon hankkeen tuotoissa siltä osin kuin niistä on sovittu asiakkaan kanssa ja ne ovat luotettavasti määritettävissä.

Kullakin kaudella tuloutettavan määrän selvittämiseen käytetään valmistusasteen mukaista tulouttamismenetelmää. Valmistusaste määritetään raportointikauden päättymispäivään mennessä toteutuneiden menojen osuutena kunkin hankkeen arvioiduista kokonaismenoista. Valmistusastetta määritettäessä ei oteta huomioon kauden aikana toteutuneita menoja, jotka liittyvät tulevaan toimintaan.

Kunkin hankkeen nettopositio esitetään taseessa joko omaisuuseränä tai velkana. Omaisuuserä kirjataan, jos syntyneiden menojen ja kirjattujen voittojen yhteismäärä (vähennettynä kirjatuilla tappioilla) ylittää työn edistymisen perusteella laskutetun määrän, ja päinvastaisessa tapauksessa kirjataan velka.

120 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 121

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Konsernitase (otteita) Liitetieto 2012 20111p60 Lyhytaikaiset varat1p54(h) Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 23 303 20 3741p60 Lyhytaikaiset velat1p54(k) Ostovelat ja muut velat 30 17 667 13 733

Konsernituloslaskelma (otteita)

Liitetieto 2012 201111 p39(a) Hankkeiden tuotot 58 115 39 21211p16 Hankkeiden kulut -54 729 -37 0841p103 Bruttokate 3 386 2 1281p103 Myynnin ja markkinoinnin kulut -386 -1281p103 Hallinnon kulut -500 -400

Liitetieto – Myyntisaamiset ja muut saamiset (otteita)1

2012 2011IFRS7p36, 1 p78(b) Myyntisaamiset 18 174 16 944

Vähennetään: saamisten arvonalentumista koskeva vähennyserä

-109 -70

Myyntisaamiset – netto 18 065 16 87411p42(a) Hankkeita koskevat saamiset asiakkailta 1 216 920

Ennakkomaksut 1 300 1,1461p77, 24p18 Saamiset lähipiiriin kuuluvilta (liitetieto 41) 54 461p77, 24p18 Lähipiiriin kuuluville annetut lainat (liitetieto 41) 2 668 1 388

Yhteensä 23 303 20 374

Liitetieto – Ostovelat ja muut velat (otteita)2

2012 20111p77 Ostovelat 10 983 9 49524p17 Velat lähipiiriin kuuluville (liitetieto 41) 2 202 1 19511 p42(b) Hankkeita koskevat velat asiakkaille 997 1 255

Sosiaaliturvasta ja muista veronluonteisista eristä johtuvat velat 2 002 960

Siirtovelat 1 483 828

Yhteensä 17 667 13 733

Liitetieto – Pitkäaikaishankkeet2012 2011

11p40(a) Tilinpäätöspäivään mennessä syntyneet menot ja kirjatut voitot (vähennettynä kirjatuilla tappioilla) 69,804 56,028

Vähennetään työn edistymisen perusteella laskutetut määrät

-69,585 -56,383

Keskeneräisiin hankkeisiin liittyvä nettomäärä taseessa 219 -355

1 Myyntisaamisiin ja muihin saamisiin 31.12.2012 sisältyi 232 C (2011: 132 C) keskeneräisiin pitkäaikaishankkeisiin liittyen pidätettyjä määriä. 2 Ostovelkoihin ja muihin velkoihin 31.12.2011 sisältyi 142 C (2011: 355 C) keskeneräisiin pitkäaikaishankkeisiin liittyviä asiakkaiden suorittamia ennakkomaksuja.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

122 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 123

3 Öljyn ja kaasun etsinnästä aiheutuvat omaisuuserät

Liitetieto – tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

IFRS6p24 Öljyn ja maakaasun etsinnästä ja arvioinnista johtuvia menoja käsitellään ”successful efforts” -menetelmällä. Menot lasketaan yhteen kenttäkohtaisesti. Geologisista ja geofyysisistä tutkimuksista johtuvat menot kirjataan kuluiksi toteutuessaan. Koeporauksista ja maa-aluetta koskevan vuokrasopimuksen järjestämisestä välittömästi johtuvat menot aktivoidaan, kunnes varannot on saatu arvioiduiksi. Jos todetaan, ettei löytö ole kaupallisesti hyödynnettävissä, menot kirjataan kuluiksi.

Aktivoidut erät sisällytetään luonteensa mukaisesti aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden tai aineettomien hyödykkeiden ryhmään.

Kun on löydetty kaupallisesti hyödynnettävissä olevia varantoja, aktivoidut etsintä- ja arviointimenot testataan arvonalentumisen varalta ja siirretään kehittämiseen liittyviin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Etsintä- ja arviointivaiheen aikana ei kirjata poistoja.

(a) Kehittämiseen liittyvät aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Menot, jotka johtuvat infrastruktuuriin liittyvien laitteistojen – kuten porauslauttojen, putkistojen ja kaupallisesti hyödynnettäviksi todettujen koeporattujen lähteiden – rakentamisesta, asentamisesta tai valmiiksi saattamisesta, aktivoidaan luonteensa mukaisesti aineellisiksi käyttöomaisuushyödykkeiksi tai aineettomiksi hyödykkeiksi. Kun tietyn kentän kehittämistyö on saatu valmiiksi, kyseiset erät siirretään joko tuotannossa käytettäviin hyödykkeisiin tai aineettomiin hyödykkeisiin. Etsintä- ja arviointivaiheen aikana ei kirjata poistoja.

(b) Öljyn ja kaasun tuotannossa käytettävät omaisuuserät

Öljyn ja kaasun tuotannossa käytettävät omaisuuserät koostuvat aineellisiin hyödykkeisiin aktivoiduista etsintä- ja arviointimenoista sekä todettujen varantojen tuotantoon liittyvistä kehittämismenoista.

(c) Poistot

Öljyyn ja kaasuun liittyvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot lasketaan suoriteyksikköihin perustuvaa menetelmää käyttäen. Suoriteyksikköihin perustuvat poistot määräytyvät todettujen kehitettyjen varantojen pohjalta. Niillä tarkoitetaan öljy- ja kaasuvarantoja ja muita mineraalivarantoja, jotka nykyisillä menetelmillä arvioidaan olevan hyödynnettävissä olemassa olevista fasiliteeteista. Öljy ja kaasu katsotaan tuotetuiksi, kun ne on mitattu hallinnan siirtyessä tai kentän varastotankin poistoventtiilin yhteydessä olevissa myyntipisteissä.

(d) Arvon alentuminen – aktivoidut etsintä- ja arviointimenot

Aktivoidut etsintä- ja arviointimenot testataan arvonalentumisen varalta silloin, kun ne siirretään kehittämiseen liittyviin aineellisiin tai aineettomiin hyödykkeisiin tai aina, kun tosiasiat ja olosuhteet antavat viitteitä arvon alentumisesta. Määrä, jolla aktivoitujen etsintä- ja arviointimenojen kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän, kirjataan arvonalentumistappiona. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on aktivoitujen etsintä- ja arviointimenojen käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi.

122 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 123

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

(e) Arvon alentuminen – todettuihin öljy- ja kaasuvarantoihin liittyvät tuotannossa käytettävät aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Todettuihin öljy- ja kaasuvarantoihin liittyviä tuotannossa käytettäviä aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä tarkastellaan arvonalentumisen varalta aina silloin, kun tapahtumat tai olosuhteiden muutokset antavat viitteitä siitä, ettei omaisuuserien kirjanpitoarvoa vastaavaa rahamäärää mahdollisesti saada kerrytetyksi. Määrä, jolla omaisuuserän kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän, kirjataan arvonalentumistappiona. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sen käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Omaisuuserät ryhmitellään arvonalentumisen arviointia varten alimmille tasoille, joilla rahavirrat ovat erikseen yksilöitävissä.

Liitetieto – Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet1

Aktivoidut etsintä- ja arviointi-

menot

Aktivoidut kehittämis-

menot

Välisumma - kesken-

eräiset hyödykkeet

Tuotan-nossa

käytettävät omaisuus-

erät

Muut liiketoi-

minnat ja yrityksen

yhteiset omaisuus-

erät Yhteensä

1.1.2012

Hankintameno 218 12 450 12 668 58 720 3 951 75 339

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset

-33 – -33 -5 100 -77 -5 210

Kirjanpitoarvo 185 12 450 12 635 53 620 3 874 70 129

1.1.-31.12.2012

Kirjanpitoarvo kauden alussa 185 12 450 12 635 53 620 3 874 70 129

Valuuttakurssierot 17 346 363 1,182 325 1,870

Hankinnat – 386 386 125 4 515

Lisäykset 45 1 526 1 571 5 530 95 7 196

Siirrot -9 -958 -967 1,712 – 745

Vähennykset -12 -1 687 -1 699 – – -1 699

Poistot – – – -725 -42 -767

Arvonalentumiset -7 -36 -43 -250 -3 -296

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 219 12 027 12 246 61 194 4 253 77 693

31.12.2012

Hankintameno 264 12 027 12 291 67 019 4 330 83 640

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset

-45 – -45 -5 825 -77 -5 947

Kirjanpitoarvo 219 12 027 12 246 61 194 4 253 77 693

1 Tässä esimerkkiliitteessä ei esitetä vertailutietoja vuodelta 2011, vaikka IAS 1 edellyttää niiden esittämistä.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

124 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 125

Liitetieto – Aineettomat hyödykkeet1

Aktivoidut etsintä- ja arviointi-

menot

Aktivoidut kehittämis-

menot

Välisumma – kesken-

eräiset hyödykkeet

Tuotannossa käytettävät

omaisuuserät Liikearvo Muut Yhteensä

1.1.2012

Hankintameno 5 192 750 5 942 3,412 9,475 545 19,374

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset

-924 – -924 -852 -75 -19 -1 870

Kirjanpitoarvo 4 268 750 5 018 2 560 9 400 526 17 504

1.1.-31.12.2012

Kirjanpitoarvo kauden alussa

4 268 750 5 018 2 560 9 400 526 17 504

Valuuttakurssierot 152 8 160 195 423 28 806

Hankinnat 26 32 58 5 – 5 68

Lisäykset 381 8 389 15 – 86 490

Siirrot -548 548 – – – – -

Siirrot tuotantoon – -850 -850 105 – – -745

Vähennykset – -28 -28 -15 – – -43

Poistot – – – -98 – -42 -140

Arvonalentumiset -45 – -45 – -175 -5 -225

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 4 234 468 4 702 2 767 9 648 598 17 715

31.12.2012

Hankintameno 5 203 468 5 671 3 717 9 898 659 19 945

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset

-969 – -969 -950 -250 -61 -2 230

Kirjanpitoarvo 4 234 468 4 702 2 767 9 648 598 17 715

Mineraalivarantojen etsintään ja arviointiin liittyvät varat ja velat, jotka eivät sisältyneet edellä esitettyihin, ovat seuraavat:

2012 2011

Saamiset yhteisyritysten muilta osapuolilta 25 22

Velat alihankkijoille ja operaattoreille 32 34

Etsintä- ja arviointitoiminnoista aiheutuneet kulut olivat yhteensä 5 900 C (2011: 5 700 C), josta arvonalentumistappioita oli 5 200 C (2011: 4 300 C).

Vuonna 2011 myytiin 16,67 %:n omistusosuus tutkimusvaiheessa olleesta merenalaisesta esiintymästä ”Field X”, josta saatu voitto verojen jälkeen oli 3 000 C (2011: nolla).

Etsintä- ja arviointitoiminnoista johtuvat kassasta maksut olivat yhteensä 41 500 C (2011: 39 500 C). Field X -kentästä omistetun osuuden myynnistä saadut maksut olivat 8 000 C (2011: nolla).

1 Tässä esimerkkiliitteessä ei esitetä vertailutietoja vuodelta 2011, vaikka IAS 1 edellyttää niiden esittämistä2 Tämä liite ei sisällä IAS 36:n edellyttämiä tietoja taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestauksesta.

124 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 125

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

4 Vuokrasopimukset – vuokralle antajan kirjanpito

17p4 Vuokrasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka mukaan vuokralle antaja antaa vuokralle ottajalle oikeuden käyttää omaisuuserää sovitun ajan maksua tai toistuvia maksusuorituksia vastaan.

Liitetieto – Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

1p119 Kun omaisuuseriä annetaan vuokralle rahoitusleasingsopimuksella, vuokrien nykyarvo kirjataan saamiseksi. Bruttosaamisen ja nykyarvon erotus kirjataan kertymättömäksi rahoitustuotoksi.

Kommentit

Vuokrasopimuksista on esitettävä seuraavia liitetietoja.:(a) seuraavien erien välinen täsmäytyslaskelma: bruttosijoitus vuokrasopimukseen

ja saatavien vähimmäisvuokrien nykyarvo raportointikauden päättymispäivänä. Lisäksi esitetään bruttosijoitus vuokrasopimukseen ja saatavien vähimmäis-vuokrien nykyarvo raportointikauden päättyessä kultakin seuraavalta ajanjak-solta: (i) yhden vuoden kuluessa;(ii) yhtä vuotta pidemmän ajan ja alle viiden vuoden kuluttua; ja(iii) yli viiden vuoden kuluttua;

(b) kertymätön rahoitustuotto;(c) vuokralle antajan hyväksi tulevat takaamattomat jäännösarvot;(d) saamatta jäävistä vähimmäisvuokrasaamisista kirjattu vähennyserä;(e) kaudella tuloutetut muuttuvat vuokrat;(f) yleinen kuvaus vuokralle antajan olennaisista vuokrausjärjestelyistä.

Menetelmää, jolla tuotot jaksotetaan eri tilikausille, nimitetään “aktuaarimenetelmäksi” (”actuarial method”). Sen mukaan vuokrat jaetaan rahoitustuottoon ja pääoman takaisinmaksuun siten, että rahoitustuotto kuvastaa yhtä suurena pysyvää tuottoastetta vuokralle antajan nettosijoitukselle.

17p49 Kun omaisuuseriä annetaan vuokralle muulla vuokrasopimuksella, omaisuuserä esitetään taseessa luonteensa mukaisesti.

17p50 Vuokratuotot kirjataan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

126 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 127

Liitetieto – Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Ajoneuvojen ja koneiden ryhmään sisältyy kolmansille osapuolille muilla vuokrasopimuksilla vuokralle annettuja omaisuuseriä, joiden kirjanpitoarvo on seuraava:

2012 2011

17p57 Hankintameno 70 234 83 824

Kertyneet poistot 1.1. -14 818 -9 800

Tilikauden poistot -5 058 -3 700

Kirjanpitoarvo 50 358 70 324

Liitetieto – Myyntisaamiset ja muut saamiset2012 2011

1p78(b) Pitkäaikaiset saamiset17p47(a) Rahoitusleasing – bruttosaamiset 1 810 63017p47(b) Kertymätön rahoitustuotto -222 -96

1 588 532

1p78(b) Lyhytaikaiset saamiset17p47(a) Rahoitusleasing – bruttosaamiset 1 336 31617p47(b) Kertymätön rahoitustuotto -140 -38

1 196 2781p78(b) Rahoitusleasingsopimuksista johtuvien bruttosaamisten

erääntymisajat:17p47(a) – 1 vuoden kuluessa 1 336 316

– Yhtä vuotta pidemmän ajan ja alle 5 vuoden kuluttua 1 810 630

– Yli 5 vuoden kuluttua - -

3 146 9461 p78(b), 17p47(b)

Kertymätön rahoitustuotto rahoitusleasingsopimuksista -362 -136

Nettosijoitus rahoitusleasingsopimuksiin 2 784 810

1p78(b) Nettosijoitus rahoitusleasingsopimuksiin jakautuu erääntymisajan mukaan seuraavasti:

17p47(a) – 1 vuoden kuluessa 1 196 278

– Yhtä vuotta pidemmän ajan ja alle 5 vuoden kuluttua 1 588 532

– Yli 5 vuoden kuluttua - -

2 784 810

Liitetieto – Muut vuokrasopimuset17p56(a) Muihin vuokrasopimuksiin liittyvät vuokrasaamiset – konserni vuokralle

antajanaEi purettavissa olevien vuokrasopimusten mukaan saatavat vähimmäisvuokrat jakautuvat erääntymisajan mukaan seuraavasti:

2012 2011

– 1 vuoden kuluessa 12 920 12 920

– Yhtä vuotta pidemmän ajan ja alle 5 vuoden kuluttua 14 800 41 800

– Yli 5 vuoden kuluttua 840 10 840

55 560 65 560

126 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 127

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

17p56(b) Muuttuvia vuokria sisältyi tuloslaskelmaan 235 C (2011: 40 C).

17p56(c) Yhtiö on antanut ajoneuvoja vuokralle erilaisilla sopimuksilla, jotka päättyvät v. 2012–2016. Sopimuksiin ei sisälly uudistamisoptiota.

5 Julkiset avustukset

Liitetieto – Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Julkiset avustukset

20p39(a) 20p12

Julkiset avustukset kirjataan käypään arvoon, kun avustuksen saaminen ja kaikkien siihen liittyvien ehtojen täyttyminen on kohtuullisen varmaa.

Menoihin liittyvät avustukset kirjataan tuloennakoksi ja tuloutetaan silloin, kun menot, joita avustukset on tarkoitettu kattamaan, toteutuvat

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin liittyvät julkiset avustukset kirjataan pitkäaikaisiin velkoihin tuloennakoksi ja tuloutetaan tasaerinä asianomaisten omaisuuserien taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Liitetieto: Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot

20p39(b-c) Konserni on saanut ja tulouttanut tilikaudella julkisen avustuksen 100 C (2011: nolla) korvauksena edellisenä vuonna sattuneen tulvan aiheuttamista vahingoista. Avustuksen ehtona on, ettei konsernin keskimääräinen henkilöstöluku saa vähentyä seuraavien kolmen vuoden aikana.

Konserni hyötyy julkisesta tuesta, joka koskee Britanniassa valmistettujen tuotteiden myynnin edistämistä kansainvälisillä markkinoilla. Tuki sisältää valtion eri yksikköjen antamia maksuttomia markkinatutkimus- ja muita vastaavia palveluja.

1p119 6 Yhteisyritykset

Liitetieto – Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laatiminen

(c) Yhteisyritykset

31p57 Konsernin osuudet yhteisessä määräysvallassa olevissa yksiköissä käsitellään konsernitilinpäätöksessä suhteellista yhdistelyä käyttäen. Konsernin osuus yhteisyrityksen yksittäisistä tuotto-, kulu-, omaisuus- ja velkaeristä sekä sen rahavirroista yhdistellään konsernitilinpäätöksen vastaaviin eriin. Yhteisyritykselle myydyistä omaisuuseristä kirjataan muille osapuolille kuuluva osuus voitoista tai tappioista. Konserni ei kirjaa osuuttaan yhteisyrityksen voitoista tai tappioista, jotka syntyvät konsernin siltä ostamista omaisuuseristä, ennen kuin omaisuuserät on myyty edelleen riippumattomalle osapuolelle. Liiketoimesta syntyvä tappio kirjataan kuitenkin välittömästi, jos se antaa näyttöä lyhytaikaisten omaisuuserien nettorealisointiarvon vähentymisestä tai arvonalentumistappiosta.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

128 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 129

Liitetieto – Osuus yhteisyrityksessä

31p56 Konsernilla on 50 %.n osuus yhteisyrityksessä JV&Co, joka valmistaa jalkineteollisuuden käyttämiä tuotteita ja tuottaa niihin liittyviä palveluja. Seuraavat luvut vastaavat konsernille kuuluvaa 50 %:n osuutta yhteisyrityksen varoista, veloista, myynnistä ja tuloksesta. Luvut sisältyvät taseeseen ja tuloslaskelmaan:

2012 2011

Varat:

– Pitkäaikaiset varat 2 730 2 124

– Lyhytaikaiset varat 803 717

3 533 2 841

Velat:

– Pitkäaikaiset velat 1 114 1 104

– Lyhytaikaiset velat 355 375

1 469 1 479

Nettovarallisuus 2 064 1 362

– Tuotot 5 276 5 618

– Kulut -3 754 -4 009

Voitto verojen jälkeen 1 522 1 60931P55(B) Suhteellinen osuus yhteisyrityksen sijoituksista 90 92

31p54 Konsernin osuuteen yhteisyrityksessä ei liity ehdollisia velkoja, eikä yhteisyrityksellä itsellään ole ehdollisia velkoja.

7 Tulouttaminen: moniosaiset järjestelyt

Liitetieto: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserni tarjoaa asiakkailleen järjestelyjä, joiden mukaan asiakas voi ostaa henkilökohtaisen tietokoneen yhteydessä kaksivuotisen palvelusopimuksen. Tällaisista moniosaisista järjestelyistä saatava tulo jaetaan järjestelyn osien kesken niiden käypien arvojen suhteessa. Kunkin osan käypä arvo määritetään sen perusteella, mikä olisi niiden senhetkinen markkinahinta erikseen myytäessä. Tietokoneeseen liittyvä myyntitulo kirjataan, kun tietokoneeseen liittyvät riskit ja edut ovat siirtyneet asiakkaalle, mikä tapahtuu toimitushetkellä. Palvelusopimuksen osuuteen liittyvä tulo jaksotetaan sopimuksen voimassaoloajalle. 8 Kanta-asiakasohjelma

Liitetieto – Tilinpäätöksen laatimisperiaate

Konsernilla on kanta-asiakasohjelma, jonka mukaan asiakkaille kertyy ostoksista pisteitä, joiden perusteella he saavat alennuksia tulevista ostoistaan. Etupisteet kirjataan myyntitapahtuman yhteydessä erilliseksi komponentiksi kohdistamalla saadun vastikkeen käypä arvo etupisteille ja myyntitapahtuman muille osille, jolloin etupisteet kirjataan tuloennakoksi niiden käypään arvoon. Etupisteiden osuus tuloutetaan, kun etu käytetään. Etupisteiden käypää arvoa arvioitaessa se osa etupisteistä, jota asiakkaiden ei odoteta käyttävän, vähennetään etupisteiden käyvästä arvosta. Etupisteet on käytettävä 12 kuukauden kuluessa myyntitapahtumasta.

128 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 129

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liitetieto – Lyhytaikaiset velat – muut velat2012 2011

Tuloennakot: kanta-asiakasohjelmat 395 370

9 Myyntioptiojärjestelyt

Mahdolliset käteismaksut, jotka liittyvät konsernin liikkeeseen laskemiin, tytäryritysten osakkeita koskeviin myyntioptioihin, käsitellään rahoitusvelkoina, kun tällaiset optiot voidaan toteuttaa ainoastaan vaihtamalla kiinteä määrä käteisvaroja tai muita rahoitusvaroja kiinteään lukumäärään tytäryrityksen osakkeita. Määrä, joka voi tulla maksettavaksi option toteutuksen yhteydessä, kirjataan alun perin lainoihin käypään arvoon, ja vastaava määrä veloitetaan suoraan omasta pääomasta. Omaan pääomaan kirjattava määrä esitetään erikseen määräysvallatonta osuutta koskevina asetettuina myyntioptioina konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjä tytäryrityksiä koskevien määräysvallattomien omistajien osuuksien yhteydessä.

Tällaisten myyntioptioiden asettamisesta aiheutuvat menot määritetään option käyvän arvon ja mahdollisesti saatavan vastikkeen erotuksena ja kirjataan rahoituskuluiksi. Myöhemmin optiot arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen, jolloin velka saadaan vastaamaan määrää, joka olisi maksettava, kun option toteuttamisaika alkaa. Tästä syntyvä kulu kirjataan rahoituskuluksi. Jos optiota ei toteuteta, velka kirjataan pois taseesta, ja omaan pääomaan tehdään vastaava oikaisu.

10 Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen – luopuminen ulkomaisesta yksiköstä kokonaan tai osaksi

21p48, 48A, 48B, 48C

Kun luovutaan ulkomaisesta yksiköstä (ts. kun kyseessä on luopuminen konsernilla ulkomaisessa yksikössä olevasta osuudesta kokonaisuudessaan, määräysvallan menettämiseen johtava luopuminen tytäryrityksestä, johon kuuluu ulkomainen yksikkö, yhteisen määräysvallan menettämiseen johtava luopuminen yhteisessä määräysvallassa olevasta yksiköstä, johon kuuluu ulkomainen yksikkö, tai huomattavan vaikutusvallan menettämiseen johtava luopuminen osakkuusyrityksestä, johon kuuluu ulkomainen yksikkö), kaikki kyseistä yksikköä koskevat omaan pääomaan kertyneet yhtiön osakkeenomistajille kuuluvat muuntoerot siirretään tulosvaikutteisiksi..

Jos kyseessä on osittainen luopuminen, jonka seurauksena konserni ei menetä määräysvaltaa ulkomaisen yksikön sisältävässä tytäryrityksessä, suhteellinen osuus kertyneistä muuntoeroista siirretään määräysvallattomille omistajille, eikä sitä kirjata tulosvaikutteisesti. Kaikissa muissa osittaisissa luopumisissa (ts. kun kyseessä on luopuminen konsernilla osakkuus- tai yhteisyrityksissä olevasta osuudesta siten, ettei konserni menetä huomattavaa vaikutusvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa), suhteellinen osuus kertyneistä muuntoeroista siirretään tulosvaikutteiseksi.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

130 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 131

Liite III – Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä

130 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 131

11 Osakeperusteiset maksut – muutokset ja peruutukset

Jos omana pääomana suoritettavien palkitsemisjärjestelyjen ehtoja muutetaan, kirjataan vähintään sen suuruinen kulu kuin jos ehtoja ei olisi muutettu. Lisäkulua kirjataan, jos muutos kasvattaa osakeperusteista maksua koskevan järjestelyn koko käypää arvoa tai jos se muutoin on työntekijän kannalta edullinen muutospäivänä määritettynä.

Jos omana pääomana suoritettava palkitsemisjärjestely peruutetaan, sitä käsitellään ikään kuin siihen olisi syntynyt oikeus peruuttamispäivänä, ja mahdolliset vielä kirjaamattomat kulut kirjataan välittömästi. Jos sen tilalle kuitenkin tehdään uusi järjestely, jonka todetaan sen myöntämispäivänä olevan korvaava järjestely, peruutettua ja uutta palkitsemisjärjestelyä käsitellään alkuperäisen järjestelyn muutoksina edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla.

Jos omana pääomana suoritettava palkitsemisjärjestely raukeaa, kun oikeuden syntymisehdot (muut kuin markkinaperusteiset ehdot) eivät ole täyttyneet, vielä kirjaamatonta kulua käsitellään ikään kuin sitä ei koskaan olisi syntynyt. Samalla tällaiseen peruutettuun järjestelyyn liittyen aiemmin kirjatut kulut peruutetaan kirjanpidosta raukeamishetken tilanteen mukaisesti.

Ulkona olevien optioiden mahdollinen laimentava vaikutus otetaan huomioon lisälaimennuksena osakekohtaista tulosta laskettaessa.

130 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 131

Liite IV – Uudet standardit ja standardien muutokset

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

130 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 131

Liite IV Uudet standardit ja standardien muutokset

Tässä liitteessä esitetään yksityiskohtaiset tiedot (a) uusista standardeista ja standardien muutoksista, joita sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla ja (b) myöhemmin voimaan tulevista vaatimuksista – ts. uusista standardeista ja standardien muutoksista, jotka on julkaistu mutta tulevat voimaan myöhemmin kuin 1.1.2012.

Uudet standardit ja standardien muutokset

Seuraava luettelo sisältää standardit ja tulkinnat, jotka on julkaistu ja joita sovelletaan 1.1.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla

Aihe Keskeiset vaatimukset VoimaantuloRahoitusvarojen siirtoja koskeva muutos IFRS 7:ään “Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Nämä muutokset ovat osa IASB:n käynnistämää laajempaa uudistusta, joka koskee taseen ulkopuolisia toimintoja. Tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä rahoitusinstrumenttien luovutuksia koskevien liiketoimien esittämiseen ja parantaa käyttäjien mahdollisuuksia saada käsitys rahoitusvarojen luovutuksiin liittyvistä riskeistä ja näiden riskien vaikutuksesta yhteisön taloudelliseen asemaan, erityisesti kun kyseessä on rahoitusvarojen arvopaperistaminen.

1.7.2011

Kiinteitä päivämääriä ja hyperinflaatiota koskeva muutos IFRS 1:een ”Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto”

Ensimmäinen muutos koskee kiinteän päivämäärän 1.1.2004 korvaamista ”IFRS-standardeihin siirtymispäivällä”, jolloin IFRS-standardeihin siirtyvien yhteisöjen ei tarvitse oikaista ennen siirtymispäivää toteutuneita taseesta pois kirjaamiseen johtaneita liiketoimia. Toinen muutos sisältää ohjeistusta siitä, kuinka jatketaan IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen esittämistä tapauksissa, joissa IFRS-standardien vaatimuksia ei ole ollut mahdollista noudattaa siksi, että yhteisön toimintavaluutta on ollut ankaran hyperinflaation alainen.

1.7.2011*

Laskennallisia veroja koskeva muutos IAS 12:een ”Tuloverot”

IAS 12:n sisältämän vaatimuksen mukaan omaisuuserään liittyvän laskennallisen veron määrittäminen riippuu siitä, odotetaanko omaisuuserän kirjanpitoarvoa vastaava rahamäärä kerrytettävän käyttämällä omaisuuserää vai myymällä se. Silloin kun sovelletaan IAS 40:n ”Sijoituskiinteistöt” mukaista käyvän arvon mallia, sen ratkaiseminen, perustuuko kirjanpitoarvoa vastaavan määrän kertyminen käyttöön vain myyntiin, voi olla vaikeaa ja subjektiivista. Tämä muutos tuo poikkeuksen käypään arvoon arvostettavaan sijoituskiinteistöön liittyvien laskennallisten verosaamisten tai -velkojen määrittämiseen. Muutosten seurauksena SIC-21 ”Tuloverot – uudelleen arvostettujen, ei poistojen kohteena olevien omaisuuserien kirjanpitoarvoa vastaavan määrän kertyminen” ei enää koske käypään arvoon arvostettavia sijoituskiinteistöjä. Muut SIC-21:een sisältyvät vaatimukset siirretään IAS 12:een ja tulkinta kumotaan.

1.1.2012*

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite IV – Uudet standardit ja standardien muutokset

132 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 133

Myöhemmin voimaan tulevat vaatimukset

Seuraavassa esitetään luettelo standardeista ja tulkinnoista, jotka on julkaistu mutta tulevat voimaan myöhemmin kuin 1.1.2012.

Aihe Keskeiset vaatimukset Voimaantulo

Muita laajan tuloksen eriä koskeva muutos IAS 1:een ”Tilinpäätöksen esittämi-nen”

Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti tulevaisuudessa tulosvaikutteisiksi (luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut). Muutos ei koske sitä, mitä esitetään muissa laajan tuloksen erissä.

1.7.2012

Muutos IAS 19:ään ”Työsuhde-etuudet”

Muutokset tarkoittavat, että ”putkimenetelmä” poistetaan ja rahoitusmeno määritetään nettorahastointiin perustuen.

1.1.2013

Julkiselta vallalta saatuja lainoja koskeva muutos IFRS 1:een ”Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto”

Muutos koskee julkiselta vallalta alle markkinakoron saadun lainan käsittelyä IFRS-standardeihin siirryttäessä. Samalla standardiin on lisätty takautuvaa soveltamista koskeva poikkeus, jonka seurauksena ensilaatijat saavat IAS 20:een vuonna 2008 lisätystä vaatimuksesta saman helpotuksen kuin aiemmin IFRS-tilinpäätöksen laatineet yritykset.

1.1.2013*

Varojen ja velkojen netottamista koskeva muutos IFRS 7:ään ”Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot.”

Liitetietovaatimuksia lisätään tarkoituksena parantaa IFRS:n ja US GAAPin mukaisten tilinpäätösten vertailukelpoisuutta.

1.1.2013*

Muutos IFRS 10:n, 11:n ja 12:n siirtymäsääntöihin

IFRS 10:n, 11:n ja 12:n siirtymäsääntöjä helpotetaan siten, että oikaistuja vertailutietoja vaaditaan vain yhdeltä tilikaudelta. Konsernitilinpäätökseen yhdistelemättömiä strukturoituja yhteisöjä koskevia vertailutietoja ei tarvitse esittää IFRS 12:n käyttöönottoa edeltäviltä kausilta.

1.1.2013*

Vuosittaiset parannukset 2011

Parannukset, jotka julkaistiin kierroksen 2009-2011 tuloksena, aiheuttavat muutoksia seuraaviin standardeihin: • IFRS 1, “IFRS-standardien ensimmäinen käyttöönot-

to”• IAS 1 “ Tilinpäätöksen esittäminen”• IAS 16 “Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet”• IAS 32 ‘”Rahoitusinstsrumentit: esittämistapa”• IAS 34 ‘”Osavuosikatsaukset”

1.1.2013*

IFRS 10 “Konsernitilinpää-tös”

Tavoitteena on määrätä periaatteista, jotka koskevat konserniti-linpäätöksen laatimista ja esittämistä, kun yhteisöllä on määräysvalta yhdessä tai useammassa muussa yhteisössä. Määräysvaltaan liittyvät periaatteet määritellään, ja määräysvalta määrätään konsernitilinpäätökseen yhdistelemisen perusteeksi. Standardissa ohjeistetaan määräysvallan käsitteen soveltamista selvitettäessä, onko sijoittajalla määräysvalta ja onko sen siis yhdisteltävä sijoituskohde konsernitilinpäätökseen. Standardi sisältää myös konsernitilinpäätöksen laatimismenettelyä koskevat vaatimukset.

1.1.2013*

IFRS 11 ”Yhteisjärjestelyt” IFRS 11:n myötä yhteisjärjestelyjen käsittely muuttuu entistä realistisemmaksi. Sen mukaan keskitytään järjestelystä johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin eikä sen oikeudelliseen muotoon. Yhteisjärjestelyjä on kahdentyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Yhteisen toiminnon osapuolilla on varoja koskevia oikeuksia ja järjestelyyn liittyviä velvoitteita, ja se käsittelee kirjanpidossaan osuutensa varoista, veloista, tuotoista ja kuluista. Yhteisyrityksessä osapuolilla on oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen, ja ne käsittelevät osuutensa pääomaosuus-menetelmällä. Yhteisyritysten suhteellinen yhdistely ei ole enää sallittua

1.1.2013*

IFRS 12 ”Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä”

IFRS 12 sisältää kaiken tyyppisiä osuuksia koskevat liitetietovaa-timukset. Se koskee yhteisjärjestelyjä, osakkuusyrityksiä, erityistä tarkoitusta varten luotuja sijoitusvälineitä ja muita taseen ulkopuolisia välineitä.

1.1.2013*

132 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 133

Liite IV – Uudet standardit ja standardien muutokset

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Aihe Keskeiset vaatimukset Voimaantulo

IFRS 13 “Käyvän arvon määrittäminen”

Tarkoituksena on lisätä yhdenmukaisuutta ja yksinkertaistaa monimutkaisia menettelyjä. Standardissa annetaan käyvälle arvolle täsmällinen määritelmä ja määrätään yhdet käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset, jotka koskevat kaikkia IFRS-standardeja. IFRS:n ja U.S.GAAPin mukaiset vaatimukset on nyt pitkälti yhdenmukaistettu. Käyvän arvon käyttöä ei laajenneta, vaan sen sijaan annetaan ohjeistusta sen määrittämisestä, kun sen käyttö sallitaan tai sitä vaaditaan muissa IFRS- tai U.S.GAAP -standardeissa

1.1.2013*

IAS 27 (uudistettu 2011) ”Erillistilinpäätös”

Uudistettu standardi sisältää pelkästään erillistilinpäätöstä koskevat vaatimukset.

1.1.2013*

IAS 28 (uudistettu 2011) ”Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä”

Uudistettu standardi sisältää sekä osakkuus- että yhteisyritys-osuuksien käsittelyä koskevat vaatimukset. IFRS 11:n julkaisemisen seurauksena molempiin sovelletaan pääoma-osuusmenetelmää.

1.1.2013*

IFRIC 20 ‘Pintamaan poistamisesta aiheutuvat menot avolouhoksen tuotantovaiheessa”

Tulkinta ohjeistaa pintamaan poistamisesta aiheutuvien menojen käsittelyä avolouhoksen tuotantovaiheessa. Kaivostoimintaa harjoittavat yritykset voivat joutua kirjaamaan aktivoituja menoja kertyneiden voittovarojen alkusaldoa vastaan, jos kyseisiä omaisuuseriä ei pystytä kohdistamaan malmivarannon yksilöitävissä olevaan osaan.

1.1.2013*

Varojen ja velkojen netottamista koskeva muutos IAS 32:een ”Rahoitusinstrumentit; esittämistapa”.

Muutokset liittyvät IAS 32:n soveltamisohjeeseen. Niissä selkeytetään joitakin vaatimuksia, jotka koskevat rahoitusvarojen ja -velkojen vähentämistä toisistaan taseessa.

1.1.2014*

IFRS 9, “Rahoitusinstru-mentit”’

Kyseessä on ensimmäinen osa laajemmasta projektista, jonka tarkoituksena on korvata IAS 39 uudella standardilla. Eri arvostusperusteet on säilytetty, mutta niitä on yksinkertaistettu määräämällä rahoitusvaroille kaksi arvostusryhmää: jaksotettu hankintameno ja käypä arvo. Luokittelu riippuu yhteisön liiketoimintamallista ja rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirto-jen ominaispiirteistä. IAS 39:ään sisältyvä ohjeistus rahoitusva-rojen arvon alentumisesta ja suojauslaskennasta jää edelleen voimaan.

1.1.2015*

*) ei vielä hyväksytty EU:ssa julkaisun painoon mennessä.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite V IAS – 19 (uudistettu) ”Työsuhde-etuudet”

134 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 135

Liite V – IAS 19 (uudistettu) ”Työsuhde-etuudet”

Tässä liitteessä esitetään havainnollistava esimerkki uudistetun IAS 19:n “Työsuhde-etuudet” vaatimusten soveltamisesta IFRS GAAP plc:n tilinpäätökseen. Uudistettua standardia IAS 19 on mahdollista soveltaa myös ennenaikaisesti, mutta sitä on sovellettava takautuvasti 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

1p119 Liitetieto – Työsuhde-etuudetKonsernilla on useita työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskevia järjestelyjä, joihin kuuluu sekä etuuspohjaisia että maksupohjaisia eläkejärjestelyjä sekä työsuhteen päättymisen jälkeistä terveydenhoitoa koskevia järjestelyjä.

(a) Eläkevelvoitteet

19Rp26, p27, p28

Maksupohjaisella järjestelyllä tarkoitetaan eläkejärjestelyä, jonka mukaan suoritetaan kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle ja konsernilla ei ole oikeudellisia eikä tosiasiallisia velvoitteita lisämaksujen suorittamiseen, jos rahastolla ei ole riittävästi varoja kaikkien nykyisen ja aiempien tilikausien työsuoritukseen perustuvien etuuksien maksamiseen kaikille työntekijöille. Muut kuin maksupohjaiset eläkejärjestelyt ovat etuuspohjaisia.

19Rp30 Etuuspohjaisessa järjestelyssä yleensä määritellään eläke-etuus, jonka työntekijä saa eläkkeelle jäädessään, ja etuuden määrä riippuu tavallisesti yhdestä tai useammasta tekijästä, mm. iästä, palvelusvuosista ja palkkatasosta.

19Rp57,p58, p59, p60, p67, p68, p83

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä merkitään taseeseen velaksi velvoitteen raportointikauden päättymispäivän nykyarvo, josta vähennetään järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo. Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvan velvoitteen määrä perustuu riippumattomien vakuutusmatemaatikkojen vuosittaisiin laskelmiin, joissa käytetään ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (projected unit credit method). Velvoitteen nykyarvo määritetään diskonttaamalla arvioidut vastaiset rahavirrat korolla, joka vastaa yritysten liikkeeseen laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen korkoa. Lainat, joiden korkoa käytetään, on laskettu liikkeeseen samassa valuutassa kuin maksettavat etuudet ja erääntyvät suunnilleen samaan aikaan kuin vastaava eläkevelvoite. Maissa, joissa tällaisille joukkovelkakirjalainoille ei ole syviä markkinoita, käytetään valtion joukkolainojen markkinakorkoja.

19Rp57(d) Kokemusperusteisista tarkistuksista ja vakuutusmatemaattisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muiden laajan tuloksen erien kautta oman pääoman hyvitykseksi tai veloitukseksi sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät.

19Rp103 Aiempien kausien työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti.

19Rp51 Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa julkisesti tai yksityisesti hallinnoitaviin eläkevakuutuksiin maksuja, jotka ovat pakollisia, sopimukseen perustuvia tai vapaaehtoisia. Konsernilla ei ole näiden suoritusten lisäksi muita maksuvelvoitteita. Suoritetut maksut kirjataan henkilöstökuluiksi, kun ne erääntyvät maksettaviksi. Etukäteen suoritetut maksut merkitään varoiksi taseeseen siltä osin kuin ne ovat saatavissa takaisin palautuksina tai tulevien maksujen vähennyksinä.

134 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 135

Liite V – IAS 19 (uudistettu) ”Työsuhde-etuudet”

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

(b) Muut työsuhteen päättymien jälkeiset etuudet

19Rp155 Jotkin konserniyritykset tarjoavat terveydenhoitoetuuksia eläkkeelle jääneille työntekijöilleen. Etuuden saamisen ehtona on yleensä, että työsuhde jatkuu eläkeikään saakka ja on kestänyt tietyn vähimmäisajan. Näistä etuuksista odotettavissa olevat menot jaksotetaan työsuhteen kestoajalle käyttäen samaa laskentamenetelmää kuin etuuspohjaisissa eläkejärjestelyissä. Kokemusperusteisista tarkistuksista ja vakuutusmatemaattisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muiden laajan tuloksen erien kautta oman pääoman hyvitykseksi tai veloitukseksi sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Riippumattomat vakuutusmatemaatikot arvioivat nämä velvoitteet vuosittain.

(c) Työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet

19Rp159 Työsuhteen päättämiseen liittyviä etuuksia maksetaan, kun konserni lopettaa henkilön työsuhteen ennen normaalia eläkkeelle jäämisaikaa tai kun henkilö suostuu irtisanoutumaan vapaaehtoisesti näitä etuuksia vastaan. Työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet tulevat kirjattaviksi aikaisempana seuraavista ajankohdista: (a) kun konserni ei enää voi peräytyä kyseisiä etuuksia koskevasta tarjouksestaan ja (b) kun se kirjaa menon IAS 37:n soveltamisalaan kuuluvasta uudelleenjärjestelystä, johon liittyy työsuhteen päättämiseen liittyvien etuuksien suorittaminen. Jos kyseessä on vapaaehtoisen irtisanoutumisen edistämiseksi tehty tarjous, työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet määritetään perustuen niiden henkilöiden lukumäärään, joiden odotetaan hyväksyvän tarjouksen. Etuudet, jotka erääntyvät maksettaviksi yli 12 kuukauden kuluttua raportointikauden päättymisestä, diskontataan nykyarvoon.

(d) Voitto-osuus- ja bonusjärjestelyt

19Rp19 Bonus- ja voitto-osuusjärjestelyistä kirjattava velka ja kulu perustuvat kaavaan, jossa otetaan huomioon yrityksen osakkeenomistajille kuuluva voitto tiettyjen oikaisujen jälkeen. Varaus kirjataan silloin, kun konsernilla on sopimukseen perustuva velvoite tai aiemman käytännön perusteella on syntynyt tosiasiallinen velvoite.

Seuraava taulukko osoittaa, miten työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät luvut esitetään tilinpäätöksessä.

2012 2011

Taseeseen merkityt velat:

- Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 3 684 1 900

- Työsuhteen päättymisen jälkeinen terveydenhoito 1 410 701

Velka taseessa 5 094 2 601

Liikevoittoon sisältyvät kulut tuloslaskelmassa1:

- Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 948 561

- Työsuhteen päättymisen jälkeinen terveydenhoito 184 119

1 132 680

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

- Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -84 717

- Työsuhteen päättymisen jälkeinen terveydenhoito -35 193

-119 910

1 Tuloslaskelmaan merkittävä kulu, joka sisältyy liikevoittoon, koostuu kauden työsuoritukseen perustuvista menoista, korkomenoista, aiempaan työsuoritukseen perustuvista menoista sekä velvoitteen täyttämisestä aiheu-tuvista voitoista ja tappioista.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite V IAS – 19 (uudistettu) ”Työsuhde-etuudet”

136 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 137

19Rp138 (a) Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

DV, 19Rp136, p138, p139

Konsernilla on Britanniassa ja USA:ssa etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, joita koskeva sääntely on jokseenkin samanlainen. Kaikki järjestelyt perustuvat loppupalkkaan ja niihin osallistuvat henkilöt saavat takuueläkkeen loppuiäkseen. Etuuden määrä perustuu palvelusajan pituuteen ja viimeisten työvuosien palkkaan. Britanniassa eläkkeitä yleensä tarkistetaan vähittäishintaindeksin mukaisesti, kun taas USA:ssa eläkkeisiin ei yleensä tehdä inflaatiokorjauksia, kun maksaminen on aloitettu. Britanniassa esiintyvää inflaatioriskiä lukuun ottamatta järjestelyihin liittyvät riskit ovat samankaltaiset. Suurin osa etuuksista maksetaan ulkopuolisen hallinnoijan hoitamista rahastoista, mutta konsernilla on myös rahastoimattomia järjestelyjä, joiden mukaiset etuudet maksetaan yhtiöstä niiden erääntyessä. Järjestelyihin kuuluvia varoja hallinnoidaan maan paikallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Myös konsernin ja varoja hoitavan yksikön väliset suhteet ja yksikön kokoonpano määräytyvät paikallisen lainsäädännön mukaan. Järjestelyjen hallinnoinnista – mukaan lukien sijoituspäätökset ja maksuaikataulut – vastaavat konserni ja varoja hoitavan yksikön hallintoelin (BOARD OF TRUSTEES) yhdessä. Hallintoelimessä täytyy järjestelyn sääntöjen mukaan olla sekä yhtiön että järjestelyn edustajia.

19Rp140(a) Taseeseen merkityt luvut on määritetty seuraavasti:

2012 2011

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 6 155 2 943

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -5 211 -2 797

Rahastoitujen velvoitteiden alijäämä 944 146

Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 2 426 1 549

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen alijäämä yhteensä 3 370 1 695

Vähimmäisrahastointivaatimuksen / omaisuuserän ylärajan vaikutus

314 205

Velka taseessa 3 684 1 900

136 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 137

Liite V – IAS 19 (uudistettu) ”Työsuhde-etuudet”

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

19Rp140(a), 141(a-h)

Etuuspohjainen nettovelvoite on muuttunut tilikauden aikana seuraavasti.

Velvoitteen nykyarvo

Järjestelyyn kuuluvien

varojen käypä arvo Yhteensä

Vähimmäisrahas-tointivaatimuksen

/omaisuuserän enimmäismäärän

vaikutus Yhteensä

1.1.2011 3 479 -2 264 1 215 120 1 335

Kauden työsuoritukseen perustuva meno

498 0 498 0 498

Korkokulu tai -tuotto(-) 214 -156 58 5 63

712 -156 556 5 561

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

- Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkokuluun tai – tuottoon sisältyviä eriä

0 -85 -85 0 -85

- Väestötilastollisten oletusten muutoksesta johtuva voitto (-) tai tappio

20 0 20 0 20

- Taloutta koskevien oletusten muutoksista johtuva voitto (-) tai tappio

61 0 61 0 61

- Kokemusperusteiset voitot (-) tai tappiot

641 0 641 0 641

- Omaisuuserän enimmäis-määrän muutos lukuun ottamatta, korkokuluun sisältyvää määrää

0 0 0 80 80

722 -85 637 80 717

Valuuttakurssierot -324 22 -302 0 -302

Maksusuoritukset:

- Työnantajilta 0 -411 -411 0 -411

- Järjestelyihin osallistuvilta 30 -30 0 0 0

Järjestelyistä suoritetut maksut:

- Maksetut etuudet -127 127 0 0 0

31.12.2011 4 492 -2 797 1 695 205 1 900

1.1.2012 4 492 -2 797 1 695 205 1 900

Kauden työsuoritukseen perustuva meno

751 0 751 0 751

Korkokulu tai –tuotto (-) 431 -308 123 9 132

Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno ja tappiot velvoitteen täyttämisestä

65 0 65 0 65

1 247 -308 939 9 948

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite V IAS – 19 (uudistettu) ”Työsuhde-etuudet”

138 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 139

Velvoitteen nykyarvo

Järjestelyyn kuuluvien

varojen käypä arvo Yhteensä

Vähimmäisrahas-tointivaatimuksen

/omaisuuserän enimmäismäärän

vaikutus Yhteensä

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

- Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkokuluun tai – tuottoon sisältyviä eriä

0 -187 -187 0 -187

- Väestötilastollisten oletusten muutoksesta johtuva voitto (-) tai tappio

32 0 32 0 32

- Taloutta koskevien oletusten muutoksista johtuva voitto (-) tai tappio

121 0 121 0 121

- Kokemusperusteiset voitot (-) tai tappiot

-150 0 -150 0 -150

- Omaisuuserän enimmäis-määrän muutos lukuun ottamatta, korkokuluun

0 0 0 100 100

3 -187 -184 100 -84

Valuuttakurssierot -61 -25 -86 0 -86

Maksusuoritukset:

- Työnantajilta 0 -908 -908 0 -908

- Järjestelyyn osallistuvilta 55 -55 0 0 0

Järjestelyistä suoritetut maksut:

- Etuudet -566 566 0 0 0

- Velvoitteen täyttämiset -280 280 0 0 0

Hankittu liiketoimintojen yhdistämisessä

3 691 -1 777 1,914 0 1 914

31.12.2012 8 581 -5 211 3 370 314 3 684

19Rp141 Yhdessä järjestelyssä on ylijäämä, jota ei ole kirjattu, koska yritys ei tule saamaan taloudellista hyötyä vastaisten maksusuoritusten vähentymisenä eikä järjestelystä maksettavina palautuksina.

19Rp139(c) Tehtaan sulkemisen yhteydessä syntyi järjestelyn supistamisesta johtuva tappio. Järjestelyä hoitavien tahojen (plan trustees) kanssa sovittiin menettelystä, jonka mukaan kaikki kyseisen tehtaan työntekijöihin liittyvät eläkevelvoitteet tulivat täytetyiksi 30.12.2012.

138 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 139

Liite V – IAS 19 (uudistettu) ”Työsuhde-etuudet”

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

DV Seuraavassa taulukossa esitetään etuuspohjaisen velvoitteen ja järjestelyihin kuuluvien varojen koostumus maittain:

2012 2011

Britannia USA Muut maat Yhteensä Britannia USA

Muut maat Yhteensä

Velvoitteen nykyarvo 3 843

4 215

523 8 581 2 962 1,050 480

4,492

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -2 674 -2 102 -435 -5 211 -2018 -394 -385 -2 797

1 169 2 113 88 3 370 944 656 95 1 695

Vähimmäisrahastointi-vaatimuksen / omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus 0 0

314 314 0 0 205 205

Yhteensä 1 169 2 113 402 3 684 944 656 300 1 900

19Rp144 Merkittävät vakuutusmatemaattiset oletukset1:

2012 2011

Britannia USA Britannia USA

Diskonttauskorko 5,1 % 5,2 % 5,5 % 5,6 %

Palkkojen nousu 4,0 % 4,5 % 4,5 % 4,0 %

Eläkkeiden nousu 3,0 % 2,8 % 3,1 % 2,7 %

Kuolevuutta koskevat oletukset tehdään vakuutusmatemaatikkojen ohjeistusten pohjalta ja ne perustuvat kullakin alueella julkaistuihin tilastoihin ja kokemukseen. Oletusten pohjalta johdetaan odotettavissa oleva keskimääräinen jäljellä oleva elinikä 65-vuotiaana eläkkeelle jääville henkilöille 651:

2012 2011

Britannia USA Britannia USARaportointikauden lopussa eläkkeelle jäävät: - miehet 22 20 22 20- naiset 25 24 25 2420 vuoden kuluttua raportointikauden päättymisestä eläkkeelle jäävät - miehet 24 23 24 23- naiset 27 26 27 26

1 Tähän esimerkkitilinpäätökseen ei ole sisällytetty Britannian ja USA:n ulkopuolisia järjestelyjä koskevia vakuutusmatemaattisia oletuksia.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite V IAS – 19 (uudistettu) ”Työsuhde-etuudet”

140 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 141

19Rp145(a) Etuuspohjaisen velvoitteen herkkyys painotetuissa keskeisissä oletuksissa tapahtuville muutoksille:

Vaikutus etuuspohjaiseen velvoitteeseen

Oletuksen muutos Lisäys Vähennys

Diskonttauskorko 0,50 % 8,2%:n vähennys 9,0 %:n lisäys

Palkkojen nousuvauhti 0,50 % 1,8 %:n lisäys 1,7 %:n vähennys

Eläkkeiden nousuvauhti 0,25 % 4,7 %:n lisäys 4,4 %:n vähennys

Yhden vuoden lisäys oletuksessa

Yhden vuoden vähennys

oletuksessa

Odotettavissa oleva elinikä 2,8 %:n lisäys 2,9 %:n vähennys

19Rp145(b) Edellä esitetyt herkkyysanalyysit perustuvat siihen, että yhden oletuksen muuttuessa kaikki muut oletukset säilyvät ennallaan. Käytännössä tämä ei ole todennäköistä, ja joissakin oletuksissa tapahtuvat muutokset saatava korreloida keskenään. Etuuspohjaisen velvoitteen herkkyys merkittävien vakuutusmatemaattisten oletuksen muutoksille on laskettu käyttäen samaa menetelmää kuin on käytetty taseeseen merkittävää eläkevelvoitetta laskettaessa (etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo raportointikauden lopussa ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää käyttäen).

19Rp145(c) Herkkyysanalyysia laadittaessa on käytetty samoja menetelmiä ja oletuksia kuin edellisellä kaudella.

19Rp138 (b) Työsuhteen päättymisen jälkeinen terveydenhoito

DV, 19Rp144 Konsernilla on useita työsuhteen päättymisen jälkeisiä terveydenhoitojärjestelyjä, pääasiassa USA:ssa. Useimmat näistä järjestelyistä ovat rahastoimattomia. Niiden kirjanpitokäsittely, käytettävät merkittävät oletukset ja arviointivälit ovat samanlaiset kuin etuuspohjaisissa eläkejärjestelyissä. Lisäksi on käytetty seuraavia vakuutusmatemaattisia oletuksia: terveydenhoitomenojen pitkän aikavälin vuosittainen kasvuvauhti 8,0 % (2011: 7,6 %) ja järjestelystä etuuksia saavien jäsenten osuus 6 % (2011: 5,2 %).

19Rp140(a) Taseeseen merkitty velka on määritetty seuraavasti:

2012 2011

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 705 340

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -605 -294

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 100 46

Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 1 310 655

Velka taseessa 1 410 701

140 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 141

Liite V – IAS 19 (uudistettu) ”Työsuhde-etuudet”

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

19Rp140(a), 141(a-h)

Etuuspohjainen nettovelvoite on muuttunut tilikauden aikana seuraavasti:

Velvoitteen nykyarvo

Järjestelyyn kuuluvien

varojen käypä arvo

Yhteensä

1.1.2011 708 -207 501

Kauden työsuoritukseen perustuva meno 107 0 107

Korkokulut tai –tuotot (-) 25 -13 12

132 -13 119

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

- Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkokuluihin tai –tuottoihin (-) sisältyviä eriä

0 -11 -11

- Väestötilastollisten oletusten muutoksesta johtuva voitto (-) / tappio

3 0 3

- Taloutta koskevien oletusten muutoksista johtuva voitto (-) / tappio

7 0 7

- Kokemusperusteiset voitot (-) / tappiot 194 0 194

204 -11 193

Valuuttakurssierot -31 2 -29

Järjestelyihin suoritetut maksut:

- Työnantajien maksusuoritukset -10 -73 -83

Järjestelyistä suoritetut maksut:

- Etuudet -8 8 0

31.12.2011 995 -294 701

1.1.2012 995 -294 701

Kauden työsuoritukseen perustuva meno 153 0 153

Korkokulut tai –tuotot (-) 49 -18 31

202 -18 184

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

- Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkokuluihin tai –tuottoihin (-) sisältyviä määriä

0 -33 -33

- Väestötilastollisten oletusten muutoksesta johtuva voitto(-) / tappio

4 0 4

- Taloutta koskevien oletusten muutoksesta johtuva voitto(-) / tappioa

10 0 10

- Kokemusperusteiset voitot (-) / tappiot -16 0 -16

-2 -33 -35

Valuuttakurssierot 37 -5 32

Järjestelyihin suoritetut maksut:

- Työnantajien maksusuoritukset -12 -185 -197

Järjestelyistä suoritetut maksut:

- Etuudet -7 7 0

Hankittu liiketoimintojen yhdistämisessä (liitetieto 39) 802 -77 725

31.12.2012 2 015 -605 1 410

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite V IAS – 19 (uudistettu) ”Työsuhde-etuudet”

142 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 143

(c) Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (eläkkeet ja terveydenhoito)

19Rp142 Järjestelyihin kuuluvat varat koostuvat seuraavista eristä:

2012 2011

Notee-ratut

Notee-raamat-

tomat Yhteensä %Notee-

ratu

Notee-raamat-

tomat Yhteensä %

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

1 824 31 % 1 216 39 %

Informaatioteknolo-gia

502 - 502 994 - 994

Energia 557 - 557 - - -

Valmistava teollisuus

746 - 746 194 - 194

Muut toimialat - 19 19 - 28 28

Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit

1 816 31 % 420 14 %

Valtioiden joukkolainat

916 - 916 321 - 321

Yritysten joukkolainat (luokitettu)

900 - 900 99 - 99

Yritysten joukkolainat (luokittamattomat)

68 277 345 41 110 151

Kiinteistöt 1 392 24 % 1 094 35 %

USA - 800 800 - 697 697

Britannia - 247 247 - 246 246

Hyväksyttävät vakuutukset

- 496 496 9 % - 190 190 6 %

Rahavarat 177 - 177 3 % 94 - 94 3 %

Sijoitusrahastot 111 - 111 2 % 77 - 77 2 %

Yhteensä 3 977 1 839 5 816 100 % 1 820 1 271 3 091 100 %

19Rp143 Eläke- ja terveydenhoitojärjestelyihin kuuluviin varoihin sisältyy yhtiön osakkeita käyvältä arvoltaan 136 C (2011: 126 C) sekä konsernin käytössä olevia USA:ssa sijaitsevia kiinteistöjä, joiden käypä arvo on 612 C (2011: 609 C).

19Rp139(b) Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ja työsuhteen päättymisen jälkeiset terveydenhoitojärjestelyt altistavat konsernin useille eri riskeille, joista merkittävimpiä kuvataan lähemmin seuraavassa taulukossa:

Varojen volatiliteetti Järjestelyistä aiheutuvien velkojen laskentaan on käytetty diskont-tauskorkoa, joka perustuu yritysten liikkeeseen laskemien joukkovel-kakirjojen tuottoon. Jos järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto alittaa tämän tuoton, syntyy alijäämää. Merkittävä osa järjestelyihin kuuluvista varoista koostuu sekä Britanniassa että USA:ssa osakkeista, joista odotetaan saatavan pitkällä aikavälillä parempi tuotto kuin yritysten joukkolainoista, joskin niistä aiheutuu lyhyellä aikavälillä volatiliteettia ja riskiä.

Järjestelyn voimassaoloajan edetessä konserni pyrkii pienentämään sijoitusriskiä sijoittamalla enemmän sellaisiin varoihin, jotka maturiteetiltaan vastaavat velkoja. Tämän prosessin ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen tilikaudella FY12, jolloin myytiin useita osakesijoituksia ja hankittiin erilaisia valtioiden ja yritysten joukkovel-kakirjoja. Valtioiden joukkolainat koostuvat yksinomaan Britannian ja USA:n valtiolainoista. Yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakir-joihin kuuluu arvopapereita eri puolilta maailmaa painopisteen ollessa Britanniassa ja USA:ssa.

142 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 143

Liite V – IAS 19 (uudistettu) ”Työsuhde-etuudet”

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Konsernissa kuitenkin uskotaan, että järjestelyistä aiheutuvien velkojen pitkäaikaisesta luonteesta sekä järjestelyjä tukevan konsernin vahvuudesta johtuen jatkuvat oman pääoman ehtoiset sijoitukset ovat tarkoituksenmukainen osa konsernin pitkän aikavälin strategiaa, jonka tavoitteena on järjestelyjen tehokas hallinnointi. Jäljempänä esitetään yksityiskohtaisempia tietoja varojen ja velkojen yhteensovittamiseen tähtäävästä strategiasta.

Muutokset joukkovelka-kirjalainojen tuotossa

Yritysten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen tuoton aleneminen kasvattaa järjestelystä aiheutuvia velkoja, joskin järjestelyn varoihin kuuluvien joukkovelkakirjalainojen arvon nousu kompensoi tämän osittain.

Inflaatioriski Valtaosa järjestelyjen etuusvelvoitteista on sidottu inflaatioon, ja korkeampi inflaatio johtaa velkojen kasvuun (joskin inflaatiokorotuksil-le on useimmissa tapauksissa asetettu katto järjestelyn suojaamisek-si erityisen korkealta inflaatiolta). Suurin osa järjestelyihin kuuluvista varoista on joko sellaisia, ettei inflaatio lainkaan vaikuta niihin, (kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat) tai inflaation vaikutus on vähäinen (osakkeet), mikä tarkoittaa, että inflaation kiihtymien kasvattaa alijäämää. USA:n järjestelyistä maksettavia eläkkeitä ei ole sidottu inflaatioon, joten niiden osalta tämä riski on pienempi.

Odotettavissa oleva elinikä

Suurin osa järjestelyjen velvoitteista liittyy elinikäisten etuuksien tuottamiseen jäsenille, joten odotettavissa olevan eliniän nousu kasvattaa järjestelyjen velvoitteita. Tällä on merkitystä erityisesti Britannian järjestelyssä, jossa inflaatiosta johtuva kasvu lisää herkkyyttä odotettavissa olevan eliniän muutoksille.

19Rp146 Rahastoiduissa järjestelyissä konserni hallinnoi sijoituspositioitaan siten, että tavoitteena on varojen ja velkojen yhteensovittaminen (asset-liability matching, ALM). Menettelyn tarkoituksena on pitkäaikaisten sijoitusten sovittaminen yhteen eläkejärjestelyistä aiheutuvien velvoitteiden kanssa. Tämä tapahtuu sijoittamalla pitkäaikaisiin kiinteäkorkoisiin arvopapereihin, jotka erääntyvät samaan aikaan ja ovat saman valuutan määräisiä kuin maksettaviksi erääntyvät etuusmaksut. Yhtiö seuraa aktiivisesti, kuinka sijoitusten duraatio ja odotettu tuotto sopivat yhteen eläkevelvoitteista johtuvien odotettavissa olevien maksujen kanssa. Riskien hallinnassa käytetyt prosessit ovat olleet samat kuin aiemmilla tilikausilla. Konserni ei käytä riskien hallintaan johdannaisia. Sijoitukset on hajautettu niin, ettei minkään yksittäisen sijoituksen menettämisellä olisi olennaista vaikutusta varojen kokonaismäärään. Merkittävin osa varoista on sijoitettu osakkeisiin, mutta konserni sijoittaa myös kiinteistöihin, joukkovelkakirjoihin, käteisvaroihin ja hedgerahastoihin. Osakkeiden uskotaan pitkällä aikavälillä antavan parhaan tuoton hyväksyttävällä riskitasolla. Pääosa osakkeista on salkussa, joka on tehnyt maailmanlaajuisesti hajautettuja sijoituksia suuriin ja tunnettuihin pörssiyhtiöihin, joilla on pitkä toimintahistoria ja vakiintunut taloudellinen asema. Tavoitteena on pitää 60 % osakesijoituksista Britanniassa ja muualla Euroopassa, 30 % USA:ssa ja loput kehittyvillä markkinoilla.

19Rp147(a) Konserni on sopinut pyrkivänsä kattamaan alijäämän seuraavien yhdeksän vuoden aikana Rahastointiasteita seurataan vuosittain, ja säännönmukaiseksi maksutasoksi on sovittu 14 % eläkkeeseen oikeuttavista palkoista Britanniassa ja 12 % USA:ssa. Arviointilaskelmat tehdään kolmen vuoden välein, ja seuraava arviointi on määrä tehdä 31.12.2013. Konsernin näkemyksen mukaan edellisen arvioinnin yhteydessä määrätyt maksutasot riittävät alijäämän kattamiseen sovitun ajan kuluessa eivätkä säännölliset henkilöstömenoihin perustuvat maksusuoritukset kasva merkittävästi..

19Rp147(b) Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin suoritettavien maksujen tilikaudella 2013 odotetaan olevan 1 150 C.

19Rp147(c) Etuuspohjaisen velvoitteen duraation painotettu keskiarvo on 25,2 vuotta.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite V IAS – 19 (uudistettu) ”Työsuhde-etuudet”

144 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 145

19Rp147(c) Diskonttaamattomien eläke-etuuksien ja työsuhteen päättymisen jälkeisten terveydenhoitoetuuksien odotettavissa oleva maturiteettijakauma on seuraava:

31.12.2012 Alle 1 vuosi 1-2 vuotta 2-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä

Eläke-etuudet 628 927 2 004 21 947 25 506

Työsuhteen päättymisen jälkeinen terveydenhoito

127 174 714 4 975 5 990

Yhteensä 31.12.2012 755 1 101 2 718 26 922 31 496

144 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 145

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Tässä liitteessä esitetään havainnollistava esimerkki IFRS 9:n “Rahoitusinstrumentit” mukaisten vaatimusten soveltamisesta IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä. IFRS 9:n mukaan standardin aikaisempi soveltaminen on sallittua, mutta se tulee takautuvasti sovellettavaksi 1.1.2015 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Jos IFRS 9 otetaan käyttöön 1.1.2013 tai sen jälkeen, on esitettävä IFRS 7:n kappaleissa 44S-44W vaadittavat liitetiedot eikä vertailutietojen oikaisemista ei vaadita. EU:n komissio ei ole vielä hyväksynyt standardia EU:ssa sovellettavaksi.

Tätä havainnollistavaa esimerkkiä laadittaessa on tehty seuraavat keskeiset oletukset:

1. IFRS GAAP plc on päättänyt ottaa IFRS 9:n käyttöön ennenaikaisesti ja valinnut käyttöönotto-ajankohdaksi 31.12.2012.

2. Konserni on päättänyt käyttää kohdassa IFRS9p7.2.14 myönnettyä rajattua helpotusta eikä siis ole oikaissut aiempien tilikausien lukuja standardin ensimmäisenä soveltamisvuotena vaan on esittänyt IFRS 7:n kappaleissa 44S-22W vaadittavat tiedot. Sen vuoksi:

(a) Kun tätä helpotusta sovelletaan, aiemman kirjanpitoarvon ja standardin käyttöönottoajan-kohdan sisältävän tilikauden alun kirjanpitoarvon mahdollinen erotus kirjataan käyttöön-ottoajankohdan sisältävän tilikauden kertyneiden voittovarojen (tai muun oman pääoman erän, jos se on asianmukaista) alkusaldoon. Tässä liitteessä IFRS GAAP plc:llä ei ole tällaisia eroja pääasiassa siksi, että sillä ei ole ollut tällaista eroa aiheuttavia luokittelun muutoksia (ts. aiemmin jaksotettuun hankintamenoon tai hankintamenoon arvostettujen rahoitusvarojen siirtoja käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi tai päinvastoin). IFRS GAAP plc on kuitenkin siirtänyt oman pääoman sisällä joitakin eriä muista rahastoista kertyneisiin voit-tovaroihin, koska myytävissä olevia vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja on siirretty käy-pään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.

(b) Yrityksen ei tarvitse esittää aikaisimman vertailuvuoden alun tasetta IAS1p10(f):n mukaisesti, koska vertailutietoja ei ole muutettu ennenaikaisen käyttöönoton seurauksena.

(c) Koska aikaisempia tilikausia ei oikaista, sovelletut tilinpäätöksen laatimisperiaatteet esite-tään molemmilta kausilta: IAS 39 vertailukaudella ja IFRS 9 kuluvalta tilikaudelta. Tämä liite sisältää vain IFRS 9:ää koskevat tiedot.

(d) Edellinen kohta pätee myös aiemmin sovellettuun rahoitusinstrumenttien luokitteluun ja arvostukseen sekä niistä esitettäviin tietoihin, jotka säilytetään edellistä tilikautta koskien. Tässä liitteessä esitetään vain IFRS 9:n soveltamista koskevat tiedot kuluvalta tilikaudelta.

3. Konserni on päättänyt esittää kaikkien aiemmin myytävissä oleviksi luokiteltujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten käyvän arvon muutokset muissa laajan tuloksen erissä, koska sen liiketoi-mintamalliin ei kuulu tällaisten osakesijoitusten pitäminen kaupankäyntitarkoituksessa. Nämä sijoitukset eivät ole IAS 39:n kappaleissa 1 ja 9 esitetyn kaupankäyntitarkoituksessa pidettävän erän määritelmän mukaisia (IFRS 9p5.7.5). Tämän vuoksi käypään arvoon kaikki muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat oman pääoman ehtoiset instrumentit luokitellaan pitkäaikaisiksi.

4. Vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden ei katsota täyttävän IFRS 9:n mukaisia kriteereitä jaksotettuun hankintamenoon arvostettavaksi luokittelemiselle, koska konsernin liiketoiminta-mallin tavoitteena ei ole pitää tällaisia vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita tarkoituksena kerätä niihin liittyvät sopimusperusteiset rahavirrat. Sen vuoksi niiden luokittelua on muutettu siirtämällä ne myytävissä olevista rahoitusvaroista käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta-viksi rahoitusvaroiksi.

5. Konsernilla ei ollut rahoitusinstrumentteja, jotka olisi nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi IAS 39:n antaman mahdollisuuden (käyvän arvon option) perus-teella.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

146 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 147

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

6. Konserni ei ole IFRS 9:n käyttöönoton yhteydessä nimenomaisesti luokitellut mitään rahoitusva-roja tai -velkoja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi IFRS9p4.1.5:n tai IFRS9p4.2.2:n mukaisesti.

7. Konsernilla ei ole noteeraamattomia osakkeita eikä noteeraamattomiin osakkeisiin liittyviä joh-dannaisia.

8. Konsernin rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon johdannaisinstrumentteja lukuun ottamatta. Luokkien välisiä siirtoja ei ole tehty, ja kuten edellä on mainittu, konserni ei ole nimenomaisesti luokitellut mitään rahoitusvelkoja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta-viksi. Koska IFRS 9:n käyttöönotolla ei ole vaikutusta rahoitusvelkoihin, niitä ei ole käsitelty tässä liitteessä.

Kommentit:

IASB päätti marraskuussa 2011 tehdä IFRS 9:ään joitakin vähäisiä muutoksia lähinnä tiettyjen soveltamiseen liittyvien seikkojen vuoksi, vakuutuksia koskevan projektin johdosta sekä menettelyjen yhdenmukaistamiseksi FASBin rahoitusinstrumenttiprojektiin nähden. Muutosta koskeva standardiluonnos julkaistiin marraskuussa 2012. Muutoksia on odotettavissa tiettyihin IFRS 9:n osa-alueisiin, siirtymäsäännöt mukaan lukien. IFRS 9:n käyttöönottoa suunnittelevien yritysten on syytä ottaa tämän projektin vaikutukset huomioon.

146 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 147

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Konsernin tuloslaskelma1

1p10(b), p81(a) 1.1.–31.12

1p113, 1p38 Liitetieto 2012 2011

Jatkuvat toiminnot1p82(a ) Liikevaihto 5 211 034 112 360

1p99, 103 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 6 -77 366 -46 682

1p103 Bruttokate 133 668 65 678

1p99, 103 Myynnin ja markkinoinnin kulut -52 529 -21 213

1p99, 103 Hallinnon kulut -29 895 -10 426

1p99, 103 Muut tuotot 7 1 900 1 259

1p85 Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot – netto 8 758 631p82(aa ) Nettovoitto/tappio(-) jaksotettuun hankintamenoon arvostettu-

jen rahoitusvarojen kirjaamisesta pois taseesta – –1p82(ca ) Nettovoitto/tappio(-) rahoitusvarojen luokittelun muuttuessa

jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

– –

1p85 Liikevoitto2 53 902 35 361

1p85 Rahoitustuotot 11 767 1,609

1p82(b ) Rahoituskulut 11 -8 173 -12 197

1p85 Rahoituskulut – netto 11 -7 406 -10 588

1p82(c ) Osuus osakkuusyritysten tappiosta(-) /voitosta 12(b) 215 145

1p85 Voitto ennen veroja 46 711 24 918

1p82(d), 12p77 Tuloverot 13 -14 611 -8 670

1p85 Jatkuvien toimintojen voitto 32 100 16 248

IFRS5p33(a ) Lopetetut toiminnot

Voitto lopetetuista toiminnoista 25 100 120

1p82(f ) Tilikauden voitto 32 200 16 368

Voiton jakautuminen:

1p83(a)(ii ) Emoyrityksen omistajille 29 652 15 512

1p83(a)(i ) Määräysvallattomille omistajille 2 548 856

Tilikauden voitosta 32 200 16 368

Laimentamaton osakekohtainen tulos:

33p66 Jatkuvista toiminnoista 14 1,31 0,75

33p68 Lopetetuista toiminnoista 0,01 0,01

Tilikauden voitosta 1,32 0,76

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos:

33p66 Jatkuvista toiminnoista 14 1,19 0,71

33p68 Lopetetuista toiminnoista 0,01 0,0133p68 Tilikauden voitosta 1,20 0,72

1 Ks. varsinaisesta esimerkkitilinpäätöksestä tuloslaskelmaa koskevien kommenttien kohdat 12 ja 13.2 IAS 1 ei sisällä vaatimusta liikevoiton esittämisestä tuloslaskelmassa. Sen tai vastaavanlaisen erän esittämiseen ei kuitenkaan ole estettä.3 Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos voidaan esittää tuloslaskelman sijaan liitetiedoissa.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

148 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 149

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Kommentti

IFRS plc.llä ei ole esitettäviä lukuja erissä ”Nettovoitto/tappio(-) jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvarojen kirjaamisesta pois taseesta” ja ”Nettovoitto/tappio(-) rahoitusvarojen luokittelun muuttuessa jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi”. Nämä erät esitetään kuitenkin esimerkin vuoksi, koska niitä edellytetään IFRS 9:n seurauksena muuttuneiden kohtien IAS1p82(aa) ja (ca) mukaisesti.

148 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 149

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Konsernin laaja tuloslaskelma1.1.–31.12

Liitetieto 2012 2011

Tilikauden voitto 32 200 16 368

Muut laajan tuloksen erät:1p82(g) Voitot maa-alueiden ja rakennusten uudelleenarvostuksesta 29 755 759IFRS7p20(a)(ii) Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvon muutos 29 – 912IFRS9p5.7.1, IFRS7p20(a) (vii)

Voitto/tappio(-) käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien rahoitusvarojen arvon muutoksesta 29 477 –

1p82(h) Osuus osakkuusyritysten muista laajan tuloksen eristä 29 -86 9119p93B, 1p82(g)

Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuva vakuutusmatemaattinen tappio 28, 33 – -494

1p82(g) Euravian verokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin veroi-hin1 28, 22 -10 –

IFRS7p23(c) Rahavirran suojaukset 29 64 -31p82(g) Nettosijoituksen suojaus 29 -45 401p82(g), 21p52(b) Muuntoerot 29 2 413 -1 111

Tilikauden muu laaja tulos verojen jälkeen 3 568 1941p82(i) Tilikauden laaja tulos 35 768 16 562

Jakautuminen:1p83(b)(ii) Emoyrityksen omistajille 32 968 15 7461p83(b)(i ) Määräysvallattomille omistajille 2 800 816

Tilikauden laaja tulos 35 768 16 562

Emoyrityksen omistajille kuluva laaja tulos jakautuu seuraavasti:

— Jatkuvat toiminnot 32 868 15 626IFRS5p33(d) — Lopetetut toiminnot 25 100 120

32 968 15 746

Yllä olevan laskelman luvut on esitetty verovaikutus huomioon ottaen. Kuhunkin muuhun laajan tuloksen erään liittyvät tuloverot on esitetty liitetiedossa 13.

Sivuilla 19-109 esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.

1 Euravian verokannan muutoksen vaikutus esitetään havainnollistamistarkoituksessa.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

150 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 151

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Konsernitase1.1.–31.12

Liitetieto 2012 20111p10(a), p113 Varat1p60, 66 Pitkäaikaiset varat1p54(a) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 155 341 100 2331p54(c) Aineettomat hyödykkeet 17 26 272 20 7001p54(e), 28p38 Osuudet osakkuusyrityksissä 12 13 373 13 2441p54(o), p56 Laskennalliset verosaamiset 32 3 520 3 3211p54(d), IFRS7p8(d ) Myytävissä olevat rahoitusvarat 19 – 14 9101p54(d), IFRS7p11A

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat rahoitusvarat 19 18 735 –

1p54(d), IFRS7p8(a) Johdannaisinstrumentit 20 395 2451p54(d), IFRS7p8(a) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 635 –1p54(h), IFRS7p8(c) Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 2 322 1 352

220 593 154 0051p60, 1p66 Lyhytaikaiset varat1p54(g) Vaihto-omaisuus 22 24 700 18 1821p54(h), IFRS7p8(c) Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 19 765 18 3301p54(d), IFRS7p8(a) Johdannaisinstrumentit 20 1 069 9511p54(d), IFRS7p8(a)

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoi-tusvarat 23 11 820 7 972

1p54(i), IFRS7p8 Rahavarat (lukuun ottamatta luotollisia tilejä) 24 17 928 34 062

75 282 79 497IFRS5p38, 40 Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 25 3 333 –

76 615 79 497

Varat yhteensä 299 208 233 502

Oma pääoma ja velat1p54(r) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma1p78(e), 54(r) Osakepääoma 26 25 300 21 0001p78(e), 55 Ylikurssirahasto 26 17 144 10 4941p78(e) Muut rahastot 29 12 240 7 0051p78(e), 55 Kertyneet voittovarat 28 69 201 48 681

123 885 87 1801p54(q) Määräysvallattomien omistajien osuus 7 888 1 766

Oma pääoma yhteensä 131 773 88 946

150 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 151

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

1.1.–31.12

Liitetieto 2012 2011

Velat1p60, p69 Pitkäaikaiset velat1p54(m), IFRS7p8(f) Lainat 31 115 121 96 3461p54(m), IFRS7p8(e) Johdannaisinstrumentit 20 135 1291p54(o), 1p56 Laskennalliset verovelat 32 12 370 9 0531p55, 1p78(d) Eläkevelvoitteet 33 4 635 2 2331p54(l),1p78(d) Varaukset 35 1 320 274

133 581 108 0351p60, 1p69 Lyhytaikaiset velat1p54(k), IFRS7p8(f) Ostovelat ja muut velat 30 16 670 12 4781p54(n) Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2 566 2 7711p54(m), IFRS7p8(f) Lainat 31 11 716 18 2581p54(m), IFRS7p8(e) Johdannaisinstrumentit 20 460 6181p54(l) Varaukset 35 2 222 2 396

33 634 36 521IFRS5p38, 1p54(p)

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 25 220 –

33 854 36 521

Velat yhteensä 167 435 144 556

Oma pääoma ja velat yhteensä 299 208 233 502

10p17 Sivuilla 19-109 esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.

Kommentit — KonsernitaseIFRS9 p7.2.14 IFRS 9:ää sovelletaan takautuvasti siirtymäsääntöjen mukaan. Siirtymäsäännöissä

on kuitenkin poikkeus, jonka mukaan niiden yritysten, jotka ottavat standardin käyt-töön tilikaudella, joka alkaa 1.1.2012 tai sen jälkeen mutta ennen 1.1.2013, ei tarvitse oikaista aiempien kausien lukuja, jos ne esittävät IFRS 7:n kappaleissa 44S-44W vaadittavat tiedot. IFRS GAAP plc on päättänyt esittää kyseiset tiedot, joten tässä esi-merkissä ei edellytetä aikaisimman esitettävän vertailukauden alun taseen esittämistä kohdan IAS1p10(f) mukaisesti

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

152 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 153

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

1p108,109

Liite-tieto

Osake-pää-oma

Yli- kurssi-

rahastoMuut

rahastot1

Kertyneet voitto-

varat Yhteensä

Määräys- vallat-

tomien omistajien

osuudet

Oma pääoma

yht.

1.1.2011 20 000 10 424 6 364 48 470 85 258 1 500 86 758

1p106(d)(i) Tilikauden voitto 15 512 15 512 856 16 368

Muut laajan tuloksen erät tilikaudelta2 – – 641 -407 234 -40 194

1p106(a) Tilikauden laaja tulos – – 641 15 105 15 746 816 16 562

IFRS2p50 Työsuorituksen arvo 28 – – – 822 822 – 822

IFRS2p50 Osakeoptio-ohjelmaan liittyvä verohyvitys

28– – 20 20 – 20

Osakkeiden liikkeeseen-laskusta saadut maksut

261 000 70 – – 1 070 – 1 070

1p106(d)(iii) Yhtiön osakkeenomista-jille maksettu osinko 34 – – – -15 736 -15 736 -550 -16 286

1p106(d)(iii) Suoraan omaan pääomaan kirjatut yhtiön omistajien pääomasijoitukset ja varojen jakaminen näille yhteensä 1 000 70 – -14 894 -13 824 -550 -14 374

31.12.2011 21 000 10 494 7 005 48 681 87 180 1 766 88 946

1.1.2012 21 000 10 494 7 005 48 681 87 180 1 766 88 946

IFRS9p7.2.14 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksen vaikutus: rahoitusvarojen luokittelu ja arvostus – – -30 30 – – –

1p106(d)(i) Tilikauden voitto 29 652 29 652 2 548 32 200

Muut laajan tuloksen erät tilikaudelta2 – – 3 096 220 3 316 252 3 568

1p106(a) Tilikauden laaja tulos – – 3 096 29 872 32 968 2 800 35 768

1 Yksittäisiä rahastoja voidaan yhdistää oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa ”muiksi rahastoiksi”, jos ne ovat luonteeltaan samankaltaisia ja voidaan katsoa yhdeksi oman pääoman eräksi. Jos yksittäisiä rahastoja ei esitetä oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa, ne on eriteltävä liitetiedoissa.2 Tämä voidaan toteuttaa joko (a) esittämällä kaikki muut laajan tuloksen erät erikseen edellä olevassa laskelmassa tai (b) esittämällä muut laajan tuloksen erät yhdellä rivillä (kuten edellä) ja lisäämällä erillinen liitetieto, jossa jokainen muu laajan tuloksen erä jaotellaan oman pääoman erien perusteella. IFRS GAAP on esittänyt nämä tiedot liitetiedossa 29.

152 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 153

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Liite-tieto

Osake-pää-oma

Yli- kurssi-

rahastoMuut

rahastot1

Kertyneet voitto-

varat Yhteensä

Määräys- vallat-

tomien omistajien

osuudet

Oma pääoma

yht.

IFRS2p50 Työsuorituksen arvo 28 – – – 690 690 – 690

Osakeoptio-ohjelmaan liittyvä verohyvitys 28 – – 30 30 – 30

Osakkeiden liikkeeseen-laskusta saadut maksut 26 750 200 – 950 – 950

Omien osakkeiden hankkiminen 29 – – -2 564 – -2 564 – -.2 564

Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä osakkeiden liikkeeseen-lasku 26 3 550 6 450 – 10 000 – 10 000

Vaihtovelkakirjalaina – oman pääoman kompo-nentti 29 – – 5 433 – 5 433 – 5 433

1p106(d)(iii) Yhtiön osakkeenomista-jille maksettu osinko 35 – – – -10 102 -10 102 -1 920 -12 022

1p106(d)(iii) Yhtiön omistajien pääomasijoitukset ja varojen jakaminen näille yhteensä

4 300 6 650 2 869 -9 382 4 437 -1 920 -12 022

Määräysvallattomien omistajien osuudet liiketoimintojen yhdistämisestä 39 – – – – – 4 542 4 542

XYZ Groupin määräysval-lattomien omistajien osuuden hankkiminen 40 – – -400 – -400 -300 -700

Omistusosuuden pienentyminen 40 ¬– – -300 – -300 1 000 700

1p106(d)(iii) Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 4 300 6 650 2 869 -9 382 4 437 2 622 7 059

31.12.2012 25 300 17 144 12 249 69 201 123 885 7 888 131 773

Sivuilla 19-109 esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.

Jos yksittäisiä rahastoja ei esitetä oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa, ne on eriteltävä liitetiedoissa.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

154 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 155

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

2 Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

2.1 Laatimisperusta

2.1.1 Muutokset laatimisperiaatteissa ja esitettävissä tiedoissa

(a) Konsernissa käyttöön otetut uudet ja muuttuneet standardit

(Ks. varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen kohta 2.1.2 s. 20

8p28 IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit” käsittelee rahoitusvarojen ja .velkojen luokittelua, arvostamista ja kirjaamista. Sen ensimmäinen osuus julkaistiin marraskuussa 2009 ja toinen osuus lokakuussa 2010, ja siihen tehtiin muutoksia vuonna 2011. Standardi korvaa IAS 39:n osat, jotka koskevat rahoitusinstrumenttien luokittelua ja arvosta-mista. IFRS 9:n mukaan rahoitusvarat luokitellaan arvostuksen perusteella kahteen ryhmään: käypään arvoon arvostettavat ja jaksotettuun hankintamenoon arvostetta-vat. Luokittelusta päätetään alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Luokittelu riippuu yrityksen liiketoimintamallista rahoitusinstrumenttien hallinnoinnin suhteen sekä inst-rumentin sopimusperusteisten rahavirtojen ominaispiirteistä. Rahoitusvelkoja koske-vat vaatimukset vastaavat pitkälti IAS 39:n mukaisia vaatimuksia. Merkittävin muutos koskee tilannetta, jossa rahoitusvelkoihin on sovellettu käyvän arvon optiota. Tällöin yrityksen omasta luottoriskistä johtuvat käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin eikä niitä kirjata tulosvaikutteisesti, paitsi jos tämä johtaisi kirjan-pidolliseen epäsymmetriaan. IFRS 9 on otettava käyttöön 1.1.2015, ja sen aikaisempi soveltaminen on sallittua.

8p28, IFRS9 p7.2.2, p7.2.3, p7.2.14

IFRS 9 ja siitä aiheutuneet muutokset muihin IFRS-standardeihin otettiin käyttöön konsernissa 1.1.2012 alkaen, koska tämän uuden laatimisperiaatteen ansiosta tilin-päätöksen käyttäjät saavat luotettavaa ja aiempaa merkityksellisempää informaatiota vastaisten rahavirtojen määrän ja ajoituksen sekä niihin liittyvän epävarmuuden arvioi-mista varten. Standardiin sisältyvien siirtymäsääntöjen ja sen sallimien vaihtoehtojen mukaisesti vertailutietoja ei ole oikaistu.

IFRS9 p7.2.4 Konsernin johto on arvioinut konsernin hallussa olleet rahoitusvarat IFRS 9:n käyttöön-ottopäivänä (1.1.2012). Tämän arvioinnin keskeiset vaikutukset olivat seuraavat:

n Aiemmin myytävissä oleviksi luokitellut sijoitukset vieraan pääoman ehtoisiin arvo-papereihin ja debentuureihin eivät täytä IFRS 9:n mukaisia kriteerejä jaksotettuun hankintamenoon arvostamiselle. Siksi ne on nyt luokiteltu käypään arvoon tulos-vaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi. Tästä johtuen tehtiin 1.1.2012 luokitte-lun muutos, jossa siirrettiin käyvältä arvoltaan 264 C varoja käypään arvoon tulos-vaikutteisesti kirjattaviin sijoituksiin. Niihin liittyvät käyvän arvon lisäykset 30 C siirrettiin myytävissä olevien sijoitusten rahastosta kertyneisiin voittovaroihin. Vuo-den 2012 aikana näihin sijoituksiin liittyvät käyvän arvon lisäykset 15 C kirjattiin tulosvaikutteisesti (verovaikutusta ei ole otettu huomioon tässä esimerkkitilinpää-töksessä).

n Oman pääoman ehtoiset sijoitukset, joita ei pidetä kaupankäyntitarkoituksessa ja jotka on aiemmin arvostettu käypään arvoon ja luokiteltu myytävissä oleviksi, on nyt nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviksi. Tämän seurauksena myytävissä olevien sijoitusten rahastosta siirret-tiin 1.1.2012 sijoitusten arvonmuutosrahastoon 2 188 C käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja. Kaikki nämä käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat oman pääoman ehtoiset sijoitukset on luokiteltu pitkäaikaisiksi.

154 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 155

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Rahoitusvarojen aiempien kirjanpitoarvojen (IAS 39) ja oikaistujen kirjanpitoarvojen (IFRS 9) välillä ei 1.1.2012 ollut kertyneiden voittovarojen alkusaldoon kirjattavaa eroa.

8p28(f) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen esitetään liitetiedossa 34.

2.9.1 Luokittelu ennen 1.1.2012

(Ks. liitetieto 2.9.1 varsinaisessa esimerkkitilinpäätöksessä.)

2.9.2 Kirjaaminen ja arvostaminen ennen 1.1.2012

(Ks. liitetieto 2.9.2 varsinaisessa esimerkkitilinpäätöksessä.)

2.9.3 Luokittelu 1.1.2012 alkaen

IFRS9p4.1.1 1.1.2012 lukien konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin arvostusryhmiin: käy-pään arvoon arvostettavat ja jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat. Luokittelu riippuu siitä, onko kyseinen rahoitusvaroihin kuuluva erä vieraan vai oman pääoman ehtoinen sijoitus.

Vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset

(a) Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

IFRS9p4.1.2 Vieraan pääoman ehtoinen sijoitus luokitellaan jaksotettuun hankintamenoon arvos-tettavaksi vain, jos molemmat seuraavat ehdot täyttyvät: konsernin liiketoiminta-mallin tavoitteena on pitää omaisuuserä sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämiseksi; ja sopimusehdoista johtuvat tiettyinä päivinä toteutuvat rahavirrat ovat yksinomaan pääoman takaisinmaksua ja korkoa jäljellä olevalle pääomalle. Vieraan pääoman ehtoiseen sijoitukseen sisältyvien kytkettyjen johdannaisten luonne ote-taan huomioon ratkaistaessa, ovatko sijoituksen rahavirrat yksinomaan pääoman takaisinmaksua ja korkoa jäljellä olevalle pääomalle, jolloin niitä käsitellä kirjanpidossa erikseen.

(b) Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat

IFRS9p4.1.4 Jos jompikumpi edellä mainituista kriteereistä jää täyttymättä, vieraan pääoman ehtoi-nen instrumentti luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi.

IFRS9p4.1.5 Konserni ei ole nimenomaisesti luokitellut mitään vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi poistaakseen kirjanpidollisen epäsym-metrian tai vähentääkseen sitä merkittävästi.

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

IFRS9p5.7.5, p5.7.6

Kaikki oman pääoman ehtoiset sijoitukset arvostetaan käypään arvoon. Kaupankäyn-titarkoituksessa pidettävät oman pääoman ehtoiset sijoitukset arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Kaikkien muiden oman pääoman ehtoisten sijoitusten osalta konserni voi tehdä alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä peruuttamattoman valinnan siitä, kirjataanko käyvän arvon muutokset muihin laajan tuloksen eriin vai tulosvaikutteisesti.

2.9.4 Kirjaaminen ja arvostaminen 1.1.2012 alkaen

IFRS9p3.1.2 Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupankäyntipäivän perusteella — päivä, jona konsernin sitoutuu omaisuuserän myyntiin tai ostoon. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet sijoitusten rahavirtoihin ovat lakanneet tai siirretty toiselle osapuolelle ja konserni on siirtänyt omistukseen liittyvät riskit ja edut olennaisilta osin.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

156 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 157

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

IFRS9 p5.1.1, p5.2.1,

Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä konserni arvostaa rahoitusvaroihin kuuluvan erän käypään arvoon, johon lisätään sen hankinnasta välittömästi johtuvat transak-tiomenot, jos kyseessä ei ole käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava erä. Käy-pään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen transaktiomenot kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan.

IFRS9 p5.7.1 Voitto tai tappio sellaisesta vieraan pääoman ehtoisesta sijoituksesta, joka alkuperäi-sen kirjaamisen jälkeen arvostetaan käypään arvoon eikä kuulu suojaussuhteeseen, kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään tuloslaskelmassa erässä ”Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot – netto” sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät.

IFRS9 p5.7.2 Voitto tai tappio sellaisesta vieraan pääoman ehtoisesta sijoituksesta, joka alkuperäi-sen kirjaamisen jälkeen arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon eikä kuulu suojaus-suhteeseen, kirjataan tulosvaikutteisesti, kun kyseinen rahoitusvaroihin kuuluva erä kirjataan pois taseesta tai sen arvo on alentunut, sekä jaksotusprosessin kautta efektii-visen koron menetelmää soveltaen (liitetieto 2.11).

IFRS9 p5.7.5, p5.7.6

Kaikki oman pääoman ehtoiset sijoitukset arvostetaan käypään arvoon. Silloin kun johto on valinnut oman pääoman ehtoisten sijoitusten käypään arvoon arvostamisesta johtuvien realisoituneiden ja realisoitumattomien voittojen ja tappioiden esittämisen muissa laajan tuloksen erissä, näitä voittoja ja tappioita ei myöhemmin siirretä tulos-vaikutteiseksi. Tällaisista sijoituksista saatavat osingot kirjataan edelleen tulosvaikut-teisesti, jos ne edustavat sijoitukselle saatavaa tuottoa.

IFRS9 p4.4.1 Kaikkien asiaan kuuluvien vieraan pääoman ehtoisten sijoitusten luokittelua täytyy muuttaa silloin ja vain silloin, kun kyseisten varojen hallintaa koskeva liiketoimintamalli muuttuu.

2.11 Rahoitusvarojen arvon alentuminen

(a) Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat varat

IFRS9 p5.2.2, 39p58, 39p59

Jokaisen raportointikauden päättyessä arvioidaan, onko objektiivista näyttöä jonkin jaksotettuun hankintamenoon arvostettavan rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoi-tusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoi-tusvarojen ryhmän arvo on alentunut ja arvonalentumistappiota syntynyt vain, jos on objektiivista näyttöä arvon alentumisesta yhden tai useamman, omaisuuserän alkupe-räisen kirjaamisen jälkeen toteutuneen tapahtuman (”tappion synnyttävä tapahtuma”) seurauksena ja tappion synnyttävällä tapahtumalla (tai tapahtumilla) on luotettavasti arvioitavissa oleva vaikutus rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvioituihin vastaisiin rahavirtoihin.

(Ks. liitetieto 2.11(a) varsinaisessa esimerkkitilinpäätöksessä.)

(b) Myytävänä oleviksi luokitellut varat (31.12.2011 saakka )

(Ks. liitetieto 2.11(b) varsinaisessa esimerkkitilinpäätöksessä)

156 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 157

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Kommentti – rahoitusvelkoihin sovellettavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

IFRS9p4.2.2., p5.7.7

IFRS 9:n soveltaminen IFRS GAAP plc:n rahoitusvelkoihin ei tuo muutosta yrityksen menettelyihin. Laatimisperiaatteista ks. varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen liitetie-tojen kohta 2. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksia voi kuitenkin aiheutua yrityksille, joilla on käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi nimenomaisesti luokiteltuja rahoitusvelkoja. Kohtien IFRS9p4.2.2. ja IFRS9.5.7.7 mukaan velkoihin liittyvän luottoriskin muutosten vaikutukset tulee esittää muissa laajan tuloksen erissä, paitsi jos tämä aiheuttaa tai lisää kirjanpidollista epäsymmetriaa, jolloin ne esitetään tulosvaikutteisesti.

Kommentti — Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista – IFRS 9

IFRS9p4.1.1, p4.1.2, p4.1.4

IFRS 9 sisältää yhden mallin, jonka mukaan arvostusryhmiä on kaksi: jaksotettu han-kintameno ja käypä arvo. Jotta instrumentti voitaisiin arvostaa jaksotettuun hankin-tamenoon, sen tulee täyttää kaksi kriteeriä: (1) liiketoimintamallin tavoitteena on pitää rahoitusvaroihin kuuluva erä sen rahavirtojen keräämiseksi; ja (2) kaikki sopimukseen perustuvat rahavirrat edustavat pääoman takaisinmaksua ja korkoa pääomalle. Kaikki muut instrumentit on arvostettava käypään arvoon. IFRS 9:n mukainen luokittelu teh-dään sopimusta solmittaessa edellä mainittujen kriteerien perusteella.

IFRS9p5.7.5, B5.7.1

IFRS 9:n mukaan kaikki oman pääoman ehtoiset sijoitukset on arvostettava käypään arvoon. Yritys voi kuitenkin tehdä alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä peruuttamat-toman valinnan siitä, esittääkö se muiden kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettä-vien oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon muutokset muissa laajan tuloksen erissä. Käypään arvoon arvostamisesta johtuvia voittoja ja tappioita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi, joten arvon alentumisia ei synny. Standardin mukaan myös näistä sijoituksista saatavat osingot on kirjattava tulosvaikutteisesti, kun yrityk-selle on IAS 18:n mukaisesti syntynyt oikeus maksun saamiseen.

IFRS9p4.4.1, p5.6.1, p5.6.2, B4.4.1-4.3.3

IFRS 9 kieltää luokittelun muutokset käypään arvoon arvostettavien ja jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien luokkien välillä lukuun ottamatta niitä harvoja tapauk-sia, joissa yrityksen liiketoimintamalli muuttuu. Kaikki luokittelun muutokset käsitellään kirjanpidossa ei-takautuvasti. Luokittelun muutoksen yhteydessä kirjanpitoarvon ja käyvän arvon välinen erotus kirjataan tulosvaikutteisesti omaksi eräkseen. Jotta luo-kittelun muutokset olisivat täysin läpinäkyviä, niistä on standardin mukaan annettava lisätietoja.

IFRS9p4.1.5 IFRS 9:n mukaan yritysten on edelleen mahdollista nimenomaisesti luokitella omai-suuseriä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä silloin, kun tämä merkittävästi vähentää kirjanpidollista epäsymmetriaa. Tällainen nimenomainen luokittelu on peruuttamaton.

IFRS9p7.2.11, pB5.4.14-5.4.17

IFRS 9 ei enää sisällä poikkeusta, jonka mukaan noteeraamattomat osakkeet ja niihin liittyvät johdannaiset saatiin arvostaa hankintamenoon. Tällaiset sijoitukset on arvos-tettava käypään arvoon tulosvaikutteisesti. IFRS 9 sisältää ohjeistusta siitä, milloin hankintamenoa voidaan käyttää asianmukaisena estimaattina käyvästä arvosta. IAS 39:n mukaisen aiemman kirjanpitoarvon ja IFRS 9:n mukaisen käyvän arvon välinen erotus tulee kirjata kertyneiden voittovarojen alkusaldoon sille tilikaudelle, johon stan-dardin käyttöönottoajankohta sisältyy.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

158 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 159

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

IFRS 9p7.1.1- 7.2.2, p7.2.14

IFRS 9:n voimaantulopäivä on 1.1.2015, mutta aikaisempi soveltaminen on sallittua. [Standardia ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty EU:ssa sovellettavaksi. ] IFRS 9:ää sovelletaan takautuvasti. Standardiin vuonna 2011 tehdyt muutokset toivat helpotuk-sia vertailutietojen esittämiseen.

IFRS9p7.2.4 Yrityksen tulee arvioida IFRS 9:n käyttöönottoajankohtana, täyttääkö rahoitusvaroihin kuuluva erä IFRS 9p4.1.2(a):n mukaiset kriteerit kyseisenä ajankohtana vallitsevien tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella.

IFRS9p7.2.7 IFRS 9:n käyttöönottoajankohtana yritys voi nimenomaisesti luokitella rahoitusvaroihin kuuluvan erän käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi (IFRS9p4.1.5) tai oman pääoman ehtoiseen instrumenttiin tehdyn sijoituksen käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavaksi (IFRS9p5.7.5). Tällaiset nimenomaiset luokittelut tehdään käyttöönottoajankohtana vallitsevien tosiseikkojen ja olosuhteiden mukai-sesti.

IFRS9p7.2.14 Jos yritys jättää aiempien kausien luvut oikaisematta IFRS 9:n kappaleen 7.2.14 perusteella, sen tulee kirjata aiemman kirjanpitoarvon ja käyttöönottoajankohdan sisältävän tilikauden alun kirjanpitoarvon välinen erotus kertyneiden voittovarojen alkusaldoon (tai muuhun oman pääoman erään sen mukaan kuin on asianmukaista) sillä kaudella, johon käyttöönottoajankohta sisältyy.

IFRS9pB5.7.3 Kohdan IFRS 9p5.7.5 mukaan yrityksen on sallittua tehdä peruuttamaton valinta siitä, esittääkö se muissa laajan tuloksen erissä sellaisen oman pääoman ehtoisen instru-mentin käyvän arvon muutokset, joita ei pidetä kaupankäyntitarkoituksessa. Tällainen sijoitus ei ole monetaarinen erä. Sen vuoksi IFRS 9p5.7.5:n mukaisesti muissa laajan tuloksen erissä esitettävä voitto tai tappio sisältää myös mahdolliset valuuttakurs-sierot.

IFRS9p4.2.1, p4.2.2

Rahoitusvelkojen osalta IFRS 9:ssä on säilytetty valtaosa IAS 39:n mukaisista vaati-muksista. Rahoitusvelat arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä lukuun ottamatta tiettyjä (kohdassa IFRS 9p4.3.1 lueteltuja) rahoitusvelkoja, kuten käypään arvoon tulosvaikutteisesti kir-jattavat rahoitusvelat. UUSI

IFRS9p4.2.2, p5.7.7

IFRS 9:ssä on säilytetty mahdollisuus nimenomaisesti luokitella rahoitusvelat käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi. Kirjanpitokäsittely kuitenkin muuttui oman luot-toriskin muutosten vaikutusten osalta. IFRS 9p4.2.2:n ja IFRS 9p5.7.7.:n mukaan vie-raan pääoman luottoriskin muutosten vaikutukset on esitettävä muissa laajan tuloksen erissä, paitsi jos tämä aiheuttaa tai kasvattaa kirjanpidollista epäsymmetriaa – jolloin ne tulee esittää tulosvaikutteisesti. UUSI

3 Rahoitusriskien hallinta

3.1 Rahoitusriskin osatekijät

(Ks. varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen liitetieto 3.1.)

(a) Markkinariski

(Ks. varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen liitetieto 3.1(a).)

(ii) Hintariski

IFRS7p33 Konserni on alttiina osakkeiden hintariskille, joka kohdistuu konsernitaseessa käypään arvoon arvostettaviksi luokiteltuihin sijoituksiin. Konserni ei ole altistunut hyödykkei-den hintariskille. Osakesijoituksista johtuvaa hintariskiä hallitaan hajauttamalla sijoi-tussalkkua. Hajauttaminen tapahtuu konsernin asettamissa rajoissa.

158 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 159

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Konsernin sijoitukset muiden julkisesti noteerattujen yritysten osakkeisiin sisältyvät johonkin seuraavista osakeindekseistä: DAX-indeksi, Dow Jones -indeksi ja FTSE 100 UK -indeksi.

IFRS7p40, IFRS7IG36

Seuraavassa taulukossa esitetään vaikutukset, joita näiden kolmen osakeindeksin muutoksilla olisi konsernin voittoon verojen jälkeen ja omaan pääomaan. Analyysi perustuu oletukseen, että osakeindeksit olisivat nousseet/laskeneet 5 % kaikkien mui-den tekijöiden pysyessä muuttumattomina ja kaikki konsernin oman pääoman ehtoi-set instrumentit käyttäytyisivät indeksiin verrattuna samoin kuin ennenkin.

Vaikutus voittoon verojen jälkeen C

Vaikutus oman pääoman muihin eriin C

2012 2011 2012 2011

Indeksi

DAX 200 120 290 290

Dow Jones 150 120 200 70

FTSE 100 UK 60 30 160 150

Tilikauden voitto verojen jälkeen kasvaisi/vähentyisi käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitelluista oman pääoman ehtoisista instrumenteista johtuvien voittojen/tappioiden seurauksena. Muut laajan tuloksen erät kasvaisivat/vähentyisivät sellaisista oman pääoman ehtoisista instrumenteista johtuvien voittojen/tappioiden seurauksena, jotka on luokiteltu käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviksi (2012) ja myytävissä oleviksi (2011).

(iii) Rahavirran ja käyvän arvon korkoriski

(Ks. varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen liitetieto 3.1(a)(iii).)

IFRS7p40 IFRS7IG36

Jos C-valuutan määräisten lainojen korot olisivat 31.12.2012 olleet 0,1 prosenttiyk-sikköä korkeammat/alemmat kaikkien muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, voitto verojen jälkeen olisi ollut 22 C (2011: 21 C) pienempi/suurempi, mikä johtuu pääasi-assa vaihtuvakorkoisten lainojen suuremmista/pienemmistä korkokuluista, ja 5 C pienemmät/suuremmat, mikä pääasiassa johtuu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien kiinteäkorkoisten rahoitusvarojen käyvän arvon vähenemisestä/kasvusta. Muut oman pääoman erät olisivat vuonna 2011 olleet 3 C pienemmät/suuremmat joh-tuen myytävissä oleviksi luokitelluista kiinteäkorkoisista rahoitusvaroista. Jos Englan-nin punnan määräisten lainojen korot olisivat 31.12.2012 olleet 0,5 prosenttiyksikköä korkeammat/alemmat kaikkien muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, voitto verojen jälkeen olisi ollut 57 C (2011: 38 C) pienempi/suurempi, mikä johtuu pääasiassa vaih-tuvakorkoisten lainojen suuremmista/pienemmistä korkokuluista, ja 6 C pienempi/suurempi johtuen pääasiassa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien kiinteä-korkoisten rahoitusvarojen käyvän arvon vähenemisestä/kasvamisesta. Muut oman pääoman erät olisivat vuonna 2011 olleet 4 C pienemmät/suuremmat johtuen pääasi-assa myytävissä oleviksi luokiteltujen kiinteäkorkoisten rahoitusvarojen käyvän arvon pienentymisestä/kasvamisesta.

3.3 Käyvän arvon arvioiminen

(Ks. varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen liitetieto 3.3.)

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

160 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 161

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Varat

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat:

– Kaupankäyntijohdannaiset – 250 111 361

– Kaupankäyntiosakkeet 11 820 – – 11 820

– Sijoitusosakkeet 18 735 – – 18 735

– Vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset 288 347 – 635

Suojaukseen käytetyt johdannaiset – 1 103 – 1 103

Varat yhteensä 30 843 1 700 111 32 654

Velat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

– Kaupankäyntijohdannaiset – 268 – 268

Suojaukseen käytetyt johdannaiset – 327 – 327

Velat yhteensä – 595 – 595

(Ks. varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen liitetieto 3.3.)

1p125 4.1 Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja oletukset

(Ks. varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen liitetieto 4.1.)

(c) Johdannaisten ja muiden rahoitusinstrumenttien käypä arvo

IFRS7p27 Rahoitusinstrumenteille, joilla ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla (esim. OTC-joh-dannaisille), määritetään käypä arvo arvostusmenetelmien avulla. Harkintaa käytetään valittaessa erilaisia menetelmiä sekä tehtäessä oletuksia, jotka perustuvat pääasiassa markkinoilla kunakin raportointikauden päättymispäivänä vallitseviin olosuhteisiin. Eri-laisiin vieraan pääoman ehtoisiin sijoituksiin, joilla ei käydä kauppaa toimivilla markki-noilla, on sovellettu diskontattujen rahavirtojen analysointiin perustuvaa menetelmää.

Tällaisten vieraan pääoman ehtoisten sijoitusten kirjanpitoarvon arvioitaisiin olevan 12 C pienempi tai 15 C suurempi, jos rahavirtojen diskonttaamiseen käytettävä korko poikkeaisi 10 prosenttiyksikköä johdon arvioimasta korosta.

(Ks. varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen liitetieto 4.1(d) ja siitä eteenpäin.)

1p122 4.2 Keskeiset harkintaan perustuvat ratkaisut tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa

(Ks. varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen liitetieto 4.2.)

(b) Myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvon alentuminen

(Kohdan 4.2(b). liitetieto ei ole relevantti, jos yritys soveltaa IFRS 9:ää tilikauden päättymispäivästä alkaen.)

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin käypään arvoon arvostetut varat ja velat 31.12.2012. (Vertailutietojen osalta ks. varsinainen esimerkkitilinpäätös.)

160 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 161

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

7 Muut tuotot2012 2011

18p35(b)(v) Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 883IFRS7p11A(d) Osinkotuotot käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien

kautta kirjattavista rahoitusvaroista1 100 –

18p35(b)(v) Osinkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

800 310

Sijoitustuotot 1 900 1 193

Vakuutuskorvaukset – 66

Yhteensä 1 900 1 259

Vakuutuskorvaukset-rivillä on esitetty saadut vakuutuskorvaukset, jotka ylittävät vahingoittuneiden tuotteiden kirjanpitoarvon.

8 Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot – netto

2012 2011IFRS7p20(a)(i) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

(liitetieto 23):

– Tappiot käyvän arvon muutoksista -508 -238

– Voitot käyvän arvon muutoksista 1 441 –IFRS7p20(a)(i) Valuuttatermiinisopimukset:

– Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 86 8821p52(a) – Valuuttakurssivoitot/tappiot(-) – netto (liitetieto 15) -277 200IFRS7p24(a) Käyvän arvon suojausten tehoton osuus (liitetieto 20) -1 -1IFRS7p24(b) Rahavirran suojausten tehoton osuus (liitetieto 20) 17 14

Yhteensä 758 63

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

162 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 163

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

11 Rahoitustuotot ja -kulut

2012 2011IFRS7p20(b) Korkokulut:

– Pankkilainat -5 317 -10 646

– Osingot lunastettaville etuosakkeille (liitetieto 31) -1 950 -1 950

– Vaihtovelkakirjalaina (liitetieto 31) -3 083 –

– Rahoitusleasingvelat -550 -64837p84(e) – Varaukset: diskonttauksen purkautuminen (liitetieto 34) -44 -3721p52(a) Rahoitukseen liittyvät valuuttakurssivoitot – netto (liitetieto 15) 2 594 996

Voitot rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksista:IFRS7p23(d) – Koronvaihtosopimukset: rahavirran suojaukset, siirretty omasta

pääomasta102 88

IFRS7p24(a)(i) – Koronvaihtosopimukset: käyvän arvon suojaukset 16 31IFRS7p24(a)(ii) Suojatusta korkoriskistä johtuva käypää arvoa koskeva oikaisu

pankkilainojen kirjanpitoarvoon-16 -31

Rahoituskulut -8 248 -12 197

Vähennetään ehdot täyttäviin omaisuuseriin liittyvät aktivoidut määrät 75 –

Rahoituskulut yhteensä -8 173 –

Rahoitustuotot:

– Korkotuotot lyhytaikaisista pankkitalletuksista 550 489IFRS7p20(b) – Korkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista - 984IFRS7p20(b) – Korkotuotot lähipiiriin kuuluville annetuista lainoista (liitetieto 41) 217 136

Rahoitustuotot 767 1 609

Rahoituskulut - netto -7 406 -10 588

162 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 163

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

18a Rahoitusinstrumentit ryhmittäin

IFRS7p6-8 Rahoitusvarat 2012

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvaratIFRS9p.4.1.4, IFRS7p8(a ) Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat:

– Sijoitukset kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin oman pääoman ehtoisiin (liite-tieto 14)

11 820

– Suojaukseen käytetyt johdannaiset (liitetieto 20) 1 103

– Kaupankäyntiin käytettävät johdannaiset (liitetieto 20) 361

13 284IFRS9p4.1.4, IFRS7p8(a)

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

– Sijoitukset vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin (liitetieto 23) 635

635IFRS9p5.7.5 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

– Sijoitukset oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin (liitetieto 19) 18 735

18 735

IFRS9p4.1.2 Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat:

– Myyntisaamiset ja muut saamiset lukuun ottamatta ennakkomaksuja (liitetieto 21) 20 787

– Rahavarat (liitetieto 24) 17 928

38 715

Yhteensä 71 369

IFRS7p6-8 Rahoitusvarat 2011

Lainat ja muut saamiset:

– Myyntisaamiset ja muut saamiset lukuun ottamatta ennakkomaksuja (liitetieto 21) 18 536

– Rahavarat (liitetieto 24) 34 062

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat:

– Johdannaisinstrumentit (liitetieto 20) 321

– Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat (liitetieto 23) 7 972

Suojaukseen käytettävät johdannaiset (liitetieto 20) 875

Myytävissä olevat (liitetieto 19) 14 910

Yhteensä 76 676

Myyntisaamiset ja muut saamiset eivät sisällä ennakkomaksuja, koska tämä erittely vaaditaan vain rahoitusinstrumenteista (1 300 C vuonna 2012 ja 1 146 C vuonna 2011).

Rahoitusvarojen ryhmittelyt on määritetty IFRS 9:n mukaisesti vuodelle 2012 ja IAS 39:n mukaisesti vuodelle 2011 (liitetieto 2.9). Rahoitusvelkojen ryhmittelyssä ei ole tapahtunut muutoksia.

IFRS7p6-8 Rahoitusvelat 2012 2011

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat:

– Johdannaisinstrumentit (liitetieto 20) 268 298

Suojaukseen käytettävät johdannaiset (liitetieto 20) 327 449

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat muut rahoitusvelat:

– Lainat (lukuun ottamatta rahoitusleasingvelkoja) 117 839 104 006

– Rahoitusleasingvelat 8 998 10 598

– Ostovelat ja muut velat lukuun ottamatta lakisääteisiä velkoja 15 668 11 518

Yhteensä 143 100 126 869

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

164 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 165

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Lakisääteiset velat jätetään pois ostoveloista, koska tämä erittely vaaditaan vain rahoi-tusinstrumenteista.

18b Rahoitusvarojen luottoriskin arviointi

(Ks. varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen liitetieto 9b.)

2012 2011IFRS7p36(c) Sijoitukset vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin (aiemmin:

myytävissä olevat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit)

A (käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat vieraan pääoman ehtoi-set arvopaperit)

635 –

A (myytävissä oleviksi luokitellut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit) – 264

635 264

(Ks. varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen liitetieto 18b.)

18c Rahoitusvarojen luokittelu IFRS 9:n käyttöönottoajankohtana

IFRS7p44I, p44V

Eri luokkiin kuuluvien rahoitusvarojen luokittelu ja arvostukseen perustuvat ryhmät IFRS 9:n käyttöönottoajankohtana olivat seuraavat:

Arvostusryhmä Kirjanpitoarvo

Rahoitusvaroihin kuuluva erä Aiempi (IAS 39) Uusi (IFRS 9)

Aiempi (IAS 39)

Uusi (IFRS 9) Erotus

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (liitetieto 19)

Myytävissä olevat Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat rahoitusvarat

14 646 14 646 –

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit (liitetieto 19)

Myytävissä olevat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

264 264 –

Koronvaihtosopi-mukset (liitetieto 20)

Suojaukseen käytettävät johdannaiset

Suojaukseen käytettävät johdannaiset

269 269 –

Valuuttatermiiniso-pimukset – rahavirran suojaukset (liitetieto 20)

Suojaukseen käytettävät johdannaiset

Suojaukseen käytettävät johdannaiset

606 606 –

Valuuttatermiiniso-pimukset – kaupankäynti (liite-tieto 20)

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

321 321 –

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset – kaupankäyntitar-koituksessa pidettävät (liitetieto 23)

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

7 972 7 972 –

Myyntisaamiset ja muut saamiset (liitetieto 21)

Lainat ja muut saamiset

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

17 102 17 102 –

Lainat lähipiiriin kuuluville (liitetieto 21)

Lainat ja muut saamiset

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

1 434 1 434 –

164 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 165

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Arvostusryhmä Kirjanpitoarvo

Rahoitusvaroihin kuuluva erä Aiempi (IAS 39) Uusi (IFRS 9)

Aiempi (IAS 39)

Uusi (IFRS 9) Erotus

Rahavarat (liitetieto 24)

Lainat ja muut saamiset

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

34 062 34 062 –

Rahoitusvarat yhteensä

76 676 76 676 –

Johdannaisinstru-mentit (liitetieto 20)

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

132 132 –

Suojaukseen käytettävät johdannaiset (liitetieto 20)

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti / muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat rahoitusvelat

615 615 –

Lainat (lukuun ottamatta rahoitusleasingvel-koja – liitetieto 31)

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

104 006 104 006 –

Rahoitusleasingve-lat (liitetieto 31)

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

10 598 10 598 –

Ostovelat ja muut velat (lukuun ottamatta lakisääteisiä velkoja – liitetieto 30)

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

11 518 11 518 –

Rahoitusvelat yhteensä

126 869 126 869 –

IFRS7p44J Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, debentuurit ja etuosakkeet, jotka eivät ole omaa pääomaa, eivät täytä jaksotettuun hankintamenoon arvostettavaksi luokittelemisen kriteerejä IFRS 9:n mukaan, koska konsernin liiketoimintamallin tavoitteena ei ole pitää näitä vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita niiden sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämiseksi. Sen vuoksi niiden luokittelu on muutettu myytävissä olevista rahoitusvaroista käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi.

IFRS7 p11A(b) Konserni on valinnut kaikkien aiemmin myytävissä oleviksi luokiteltujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten käypien arvojen muutosten kirjaamisen muihin laajan tuloksen eriin, koska liiketoimintamallina on näiden sijoitusten pitäminen pitkäaikaisina strategisina sijoituksina eikä kaupankäyntitarkoituksessa.

IFRS7 p44I(c) Konsernin taseessa ei ollut rahoitusvaroja tai -velkoja, jotka olisi aiemmin nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi mutta jotka eivät enää olisi tällä tavoin nimenomaisesti luokiteltuja. Konserni ei myöskään ole nimenomaisesti luokitellut IFRS 9:n käyttöönoton yhteydessä mitään rahoitusvaroja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

166 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 167

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Kommentti

IFRS9pB7.2.1 Yrityksen täytyy ratkaista IFRS 9:n käyttöönottoajankohtana, täyttääkö sen vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja koskevan liiketoimintamallin tavoite IFRS9.4.1.2(a):n mukaiset ehdot tai voidaanko sen oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin soveltaa IFRS9.5.7.5:n mukaista vaihtoehtoa. Tätä varten yrityksen tulee selvittää, ovatko rahoitusvarat IFRS 9:n käyttöönottoajankohtana vallitsevien tosiseikkojen ja olosuhtei-den perusteella kaupankäyntitarkoituksessa pidettävän erän määritelmän mukaisia.

IFRS9Appdx A IFRS 9:n liitteen A mukaisesti rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka on kaupan-käyntitarkoituksessa pidettävä, jos:

(a) se on hankittu tai syntynyt pääasiallisena tarkoituksena myydä se tai ostaa se takaisin lyhyen ajan kuluessa;

(b) se on alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa osa sellaisten yksilöityjen rahoitus-instrumenttien muodostamaa salkkua, joita hallinnoidaan yhdessä ja joita on todis-tettavasti viime aikoina toistuvasti käytetty lyhyen aikavälin voiton tavoittelemi-seen; tai

(c) se on johdannainen (paitsi jos johdannainen on takaussopimus tai osoitettu suo-jausinstrumentiksi ja sellaisena tehokas).

Tässä esimerkkiliitteessä oletetaan, etteivät aiemmin myytävissä oleviksi luokitellut oman pääoman ehtoiset sijoitukset ole kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoi-tusvarojen määritelmän mukaisia

IFRS7p44I IFRS 7:n mukaan yrityksen on soveltaessaan IFRS 9:ää ensi kertaa esitettävä seuraa-vat tiedot jokaisesta rahoitusvarojen ja -velkojen luokasta käyttöönottoajankohtana:

(a) alkuperäinen arvostusryhmä ja kirjanpitoarvo IAS 39:n mukaisesti;

(b) uusi arvostusryhmä ja kirjanpitoarvo IFRS 9:n mukaisesti; sekä

(c) niiden rahoitusvarojen ja -velkojen määrä, jotka on aiemmin nimenomaisesti luoki-teltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi mutta joita ei enää nimenomai-sesti luokitella tällä tavoin.

IFRS9 p7.2.14 Tässä liitetiedossa esitettävät alkuperäiset ja uudet kirjanpitoarvot ovat sen tilikauden alusta, johon käyttöönottoajankohta sisältyy.

IFRS7p44J Yrityksen tulee IFRS 9:ää ensi kertaa soveltaessaan esittää laadullisia tietoja, joiden perusteella käyttäjien on mahdollista ymmärtää seuraavat seikat:

(a) kuinka IFRS 9:n mukaisia luokitteluvaatimuksia on sovellettu rahoitusvaroihin, joi-den luokittelu on muuttunut IFRS 9:n soveltamisen seurauksena

(b) syyt siihen, jos rahoitusvaroja tai -velkoja on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi tai jos tällainen aiempi nimenomainen luokittelu on purettu.

166 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 167

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

18d Rahoitusvarojen ja-velkojen täsmäytykset IFRS 9:n käyttöönottoajankohtana

Rahoitusvarat

IFRS7p44S-44W

Arvostusryhmä

IAS 39:n mukainen kirjanpito-

arvo 31.12.2011

Luokit- telun

muutok- set

Arvos- tuksen

muutok- set

IFRS 9:n mukainen kirjanpito-

arvo 1.1.2012

Vaikutus kertyneisiin

voitto- varoihin 1.1.2012

Käypään arvoon tulosvaikuttei-sesti kirjattavat1 9 168 9 168

Lisäykset:

Myytävissä olevista (IAS 39) 264 – 264 30

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista (IAS 39) – vaaditta-va luokittelun muutos – – –

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista (IAS 39) – 1.1.2012 valittu käyvän arvon optio – – –

Vähennykset:

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin (IFRS 9) – – –

Käypään arvoon tulosvaikuttei-sesti kirjattavien kokonaismuu-tos 9 168 264 – 9432 30

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat2 14 910 – 14 910

Lisäykset:

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista (IAS 39:n mukainen käyvän arvon optio) – 1.1.2012 valittu käypä arvo muiden laajan tuloksen erien kautta – – – –

Hankintamenoon arvostettavista (IAS 39) – – – –

Vähennykset:

Myytävissä olevista (IAS 39) käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin (IFRS 9) -264 -264 –

Myytävissä olevista (IAS 39) jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin – – – –

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavi-en kokonaismuutos 14 910 -264 – 14 646 –

1 Sisältää myös suojaukseen käytettävät johdannaiset2 IAS 39:n mukainen kirjanpitoarvo 31.12.2011 sisältää kaikki sijoitukset, jotka on aiemmin IAS 39:n mukaisesti luokiteltu myytävissä oleviksi (sekä oman että vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset). Ottaen huomioon, että oman pääoman ehtoiset instrumentit arvostetaan edelleen käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta (joskin niihin sovellettava IFRS 9:n mukainen kirjanpitokäsittely poikkeaa IAS 39:n mukaisesta myytävissä olevien erien käsittelystä), niiden luokittelua ei ole muutettu tässä taulukossa.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

168 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 169

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Arvostusryhmä

IAS 39:n mukainen kirjanpito-

arvo 31.12.2011

Luokit- telun

muutok- set

Arvos- tuksen

muutok- set

IFRS 9:n mukainen kirjanpito-

arvo 1.1.2012

Vaikutus kertyneisiin

voitto- varoihin 1.1.2012

Jaksotettu hankintameno 52 598 52 598

Lisäykset

Myytävissä olevista (IAS 39) – – – –

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista (IAS 39) – vaadittava luokittelun muutos – – – –

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista (IAS 39) – käyvän arvon option käyttäminen lopetettu 1.1.2012 – – – –

Vähennykset

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin (IFRS 9) – vaadittava luokittelun muutos – – – –

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin (IFRS 9) – 1.1.2012 valittu käyvän arvon optio – – – –

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien kokonaismuutos 52 598 – – 52 598

Rahoitusvarojen saldot, luokittelun muutokset ja arvostuksen muutokset 1.1.2012 yhteensä 76 676 – – 76 676 30

Rahoitusvelat

IFRS7p44S-44W

Arvostusryhmä

IAS 39:n mukainen kirjanpito-

arvo 31.12.2011

Luokit-telun muu-

tokset

Arvos-tuksen

muu-tokset

IFRS 9:n mukainen kirjanpito-

arvo 1.1.2012

Vaikutus kertyneisiin

voitto- varoihin 1.1.2012

Käypään arvoon tulosvaikuttei-sesti kirjattavat1 747 747

Lisäykset:

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista (IAS 39) – 1.1.2012 valittu käyvän arvon optio – – – –

Vähennykset:

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin (IFRS 9) – käyvän arvon option käyttäminen lopetettu 1.1.2012 – – – –

Käypään arvoon tulosvaikuttei-sesti kirjattavien kokonaismuu-tos 747 – – 747 –

168 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 169

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Arvostusryhmä

IAS 39:n mukainen kirjanpito-

arvo 31.12.2011

Luokit-telun muu-

tokset

Arvos-tuksen

muu-tokset

IFRS 9:n mukainen kirjanpito-

arvo 1.1.2012

Vaikutus kertyneisiin

voitto- varoihin 1.1.2012

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 126 122 126 122 –

Lisäykset:

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista (IAS 39) – vaadittava luokittelun muutos – – – –

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista (IAS 39) – käyvän arvon option käyttäminen lopetettu 1.1.2012 – – – –

Vähennykset:

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin (IFRS 9) – 1.1.2012 valittu käyvän arvon optio – – – –

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien kokonaismuutos 126 122 – – 126 122 –

Rahoitusvelkojen saldot, luokittelun muutokset ja arvostuksen muutokset 1.1.2012 yhteensä 126 869 – – 126 869 –

Kertyneiden voittovarojen kokonaismuutos – – – – 30

Kommentti – IAS 39:n ja IFRS 9:n mukaisen luokittelun välinen täsmäytyslaskelma

IFRS 7p44U IFRS 7p44U:n mukaan yrityksen tulee esittää IFRS 9:n käyttöönottokaudella seuraavat tiedot rahoitusvaroista ja -veloista, joiden luokittelu on IFRS 9:n käyttöönoton seurauksena muuttunut siten, että ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon:

n rahoitusvarojen ja -velkojen käypä arvo kauden lopussa; n käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot ja tappiot, jotka olisi kirjattu tulosvaikut-

teisesti tai muihin laajan tuloksen eriin, jos rahoitusvarojen tai -velkojen luokittelu ei olisi muuttunut;

n luokittelun muutospäivänä määritetty efektiivinen korko; n kirjattu korkotuotto tai -kulu.

IFRS GAAP plc ei ole tehnyt tällaisia luokittelun muutoksia, joten tästä liitetiedosta ei esitetä esimerkkiä.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

170 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 171

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

19 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat myytävissä olevat rahoitusvarat ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Myytävissä olevat sijoitukset (koskee vertailukautta)2011

1.1.2011 14 096

Valuuttakurssierot -435

Lisäykset 1 126

Vähennykset –

Omasta pääomasta siirretyt nettovoitot/tappiot(-) (liitetieto 20) -1521p79(b ) Omaan pääomaan siirretyt nettovoitot/tappiot(-) (liitetieto 20) 275

31.12.2011 14 9101p66 Vähennetään pitkäaikainen osuus -14 9101p66 Lyhytaikainen osuus –

IFRS7 p20(a)(ii)

Vuoden 2011 aikana siirrettiin omasta pääomasta tuloslaskelmaan voittoja 187 C ja tappioita 35 C. Tappioista 20 C aiheutui arvonalentumisista.

IFRS7p27(b) , p31, p34

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyy seuraavia eriä:

2011

Listatut arvopaperit:

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – Britannia 8 300

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – Eurooppa 2 086

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – USA 4 260

– Kiinteäkorkoiset (6,3 – 6,5 %) vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, jotka eräänty-vät heinäkuun 2013 ja toukokuun 2015 välisenä aikana

264

14 910

IFRS7p34(c ) Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat seuraavien valuuttojen määräisiä:2011

GBP 8 121

Euro 2 086

USD 4 260

Muut valuutat 443

14 910

IFRS7p27 Noteeraamattomien arvopapereiden käyvät arvot perustuvat markkinakorolla sekä niihin liittyvällä erityisellä riskipreemiolla diskontattuihin rahavirtoihin (2011: 5,8 %).

IFRS7 p36(a ) Raportointipäivänä luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä on yhtä suuri kuin vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden kirjanpitoarvo.

170 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 171

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta kirjattavat sijoitukset (koskee tarkasteltavana olevaa kautta)

2012

1.1.20121

Myytävissä olevista siirretty saldo1 14 646

Valuuttakurssierot 230

Tytäryrityksen hankinta (liitetieto 39) 473

Lisäykset 3 967

Vähennykset -1 256 1p79(b ) Omaan pääomaan siirretyt nettovoitot/tappiot(-) (liitetieto 29) 675

31.12.2012 18 735

Listatut arvopaperit

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – Britannia 8 335

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – Eurooppa 5 850

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – USA 4 550IFRS 7p11A Käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta kirjattavat sijoitukset yhteensä 18 735

Vähennetään pitkäaikainen osuus 18 735

Lyhytaikainen osuus –

IFRS7p11A(b), IFRS 9p5.7.5 IFRS9 Appx

Konserni on IFRS 9:n käyttöönoton yhteydessä nimenomaisesti luokitellut edellä mainitut oman pääoman ehtoiset sijoitukset käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviksi, koska niitä pidetään pitkäaikaisina sijoituksina, ei kaupankäyntitarkoituksessa. Näin ollen koko salkku luokitellaan pitkäaikaiseksi.

IFRS 7p11A(d) Näihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin liittyvät tilikaudella 2012 kirjatut osingot esitetään liitetiedossa 7.

IFRS 7p11A(d-e), p11B

Konserni myi tilikaudella 2012 käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta kirjattuja sijoituksia, joiden hankintameno oli 1 256 C. Myynnin tarkoituksena oli konsernin tavoittelema tasapaino eri toimialoille kohdistuvien sijoitusten välillä. Kyseisten sijoitusten käypä arvo niitä taseesta pois kirjattaessa oli 1 386 C. Kertynyt myyntivoitto oli 130 C. Myytyihin sijoituksiin liittyen ei kirjattu osinkoja kauden aikana. Koska sijoitusten myynti tapahtui IFRS 9:n käyttöönoton jälkeen, luovutusvoittoa ei siirretty tulosvaikutteiseksi vaan se siirrettiin oman pääoman sisällä sijoitusten arvonmuutosrahastosta kertyneisiin voittovaroihin.

1 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien sijoitusten alkusaldo ei sisällä oman pääoman ehtoisia instrumentteja, jotka on aiemmin IAS 39:n mukaisesti luokiteltu myytävissä oleviksi. Nämä oman pääoman ehtoiset instrumentit esitetään rivillä Myytävissä olevista siirretty saldo. Viimeksi mainittu rivi ei sisällä vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja, jotka on IFRS 9:n käyttöönoton yhteydessä siirretty myytävissä olevista

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

172 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 173

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

23 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

(a) Rahoitusvarat, jotka on IFRS 9:n mukaan kirjattava käypään arvoon tulosvaikutteisesti

2012 2011IFRS7p8(a),p 31, p34(c)

Listatut oman pääoman ehtoiset arvopaperit

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – Britannia 5 850 3 560

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – Eurooppa 4 250 3 540

– Oman pääoman ehtoiset arvopaperit – USA 1 720 872

Listatut oman pääoman ehtoiset arvopaperit yhteensä (luokitel-tu lyhytaikaisiksi varoiksi) 11 820 7 972

Listatut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

– kiinteäkorkoiset 6,5 %:n debentuurit, jotka erääntyvät 27.8.2014 210 –

– lunastettavat 9 %:n kumuloituvaa osinkoa kerryttävät etuosakkeet 78 –

Listaamattomat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

– Kiinteäkorkoiset (6,3 – 6,5 %) vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, jotka erääntyvät heinäkuun 2014 ja toukokuun 2015 välisenä aikana 347 –

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit yhteensä 635 –

Vähennetään pitkäaikainen osuus -635 –

Lyhytaikainen osuus – –

IFRS7p27 Kaikkien listattujen arvopapereiden käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuihin ostokursseihin. Listaamattomien arvopapereiden käyvät arvot perustuvat markkinakorolla sekä erityisellä niihin liittyvällä riskipreemiolla diskontattuihin rahavirtoihin (2012: 6 %).

7p15 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat esitetään rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirroissa osana käyttöpääoman muutosta (liitetieto 36).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset merkitään tuloslaskelman erään Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot – netto (liitetieto 8).

IFRS7p36(a ) Raportointipäivänä luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä on yhtä suuri kuin vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden kirjanpitoarvo.

(b) Rahoitusvarat, jotka on alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

IFRS GAAP ei ole nimenomaisesti luokitellut mitään rahoitusvaroja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.

172 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 173

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

IFRS7 p34(c ) Käypään arvoon arvostetut oman ja vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset koostuivat seuraavien valuuttojen määräisistä eristä:

2012

GBP 13 747

Euro 10 100

USD 6 270

Muut valuutat 1 073

31 190

28 Kertyneet voittovarat

1p106(d ) 1.1.2011 48 470

Tilikauden voitto 15 5121p106(d ) Vuodelta 2010 maksetut osingot -15 736IFRS2p50 Osakeperusteisia maksuja vastaan suoritetun työn arvo 82216p41 Maa-alueiden ja rakennusten poistojen siirto verovaikutuksella oikaistuna 8712p68C Osakeoptio-ohjelmaan liittyvä verohyvitys 2019p93A Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat vakuutusmatemaattiset tappiot verovaikutuk-

sella oikaistuina -494

31.12.2011 48 681

1.1.2012 48 681IFRS9p7.2.14 Rahoitusvarojen luokittelua ja arvostusta koskevan tilinpäätöksen laatimisperiaatteen

muutoksen vaikutus (liitetieto 2.1 ) 30

Tilikauden voitto 29 6521p106(d ) Vuodelta 2011 maksetut osingot -10 102IFRS2p50 Osakeperusteisia maksuja vastaan suoritetun työn arvo 69016p41 Maa-alueiden ja rakennusten poistojen siirto verovaikutuksella oikaistuna 10012p68C Osakeoptio-ohjelmaan liittyvä verohyvitys 30IFRS7p11A(e) IFRS 9B5.7.1

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta kirjattujen oman pääoman ehtoisten instrumenttien luovuttamisen yhteydessä realisoituneen voiton/tappion(-) siirto 130

19p93A Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat vakuutusmatemaattiset tappiot verovaikutuk-sella oikaistuina –

12p80(d ) Euravian verokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin veroihin -10

31.12.2012 69 201

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

174 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 175

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Liite- tieto

Vaihto-velka-

kirjalaina

Maa-aluei- den ja raken-nusten

uudelleen-arvostus Suojaus

Omat osakkeet

Myytä-vissä

olevat sijoi-

tukset

Sijoi-tusten arvon

muutos Muunto-

erot

Liike-toimet

määräys-vallat-

tomien omistajien

kanssa Yhteensä

1.1. 2011 - 1 152 65 - 1 320 - 2 977 - 5 514

Maa-alueiden ja rakennusten uudelleenarvostus − brutto 16, 19 - 1 133 - - - - - - 1 133

Maa-alueiden ja rakennusten uudelleenarvostus − vero 13 -374 - - - - - - -374

Poistojen siirto − brutto - -130 - - - - - - -130

Poistojen siirto - vero - 43 - - - - - - 43

Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos - brutto - - - - 1 125 - - - 1 125

Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutok-sen siirto − brutto 19 - - - - -152 - - - -152

Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos − vero - - - - -61 - - - -61

Uudelleenarvostus − osakkuusyritykset 12(b) - - - - -14 - - - -14

Käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot tilikaudella - - 300 - - - - - 300

Vero käyvän arvon muutoksista johtuvista voitoista 13 - - -101 - - - - - -101

Siirrot liikevaihtoon - - -236 - - - - - -236

Vero siirroista liikevaihtoon - - 79 - - - - - 79

Siirrot vaihto- omaisuu-teen - - -67 - - - - - -67

Vero siirroista vaihto-omaisuuteen 13 - - 22 - - - - - 22

Nettosijoituksen suojaus 20 - - - - - - 40 - 40

Muuntoerot − konserni - -50 - - - - -171 - -221

Muuntoerot − osakkuus-yritykset 12 - - - - - - 105 - 105

31.12.2011 - 1 774 62 - 2 218 - 2 951 - 7 005

Rahoitusvarojen luokittelua ja arvostusta koskevan tilinpäätöksen laatimisperiaaatteen muutoksen vaikutus: 2.1

− siirto kertyneisiin voittovaroihin, nyt käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokiteltavat erät - - - - -30 - - - -30

− siirto sijoitusten arvonmuutosrahastoon - - - - -2 188 2 188 - - -

Luovutusvoitto/-tappio käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavista oman pääoman ehtoisista instrumenteista - - - - - -130 - - -130

174 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 175

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Liite- tieto

Vaihto-velka-

kirjalaina

Maa-aluei- den ja raken-nusten

uudelleen-arvostus Suojaus

Omat osakkeet

Myytä-vissä

olevat sijoi-

tukset

Sijoi-tusten arvon

muutos Muunto-

erot

Liike-toimet

määräys-vallat-

tomien omistajien

kanssa Yhteensä

Maa-alueiden ja rakennusten uudelleenarvostus − brutto 16, 30 - 1 005 - - - - - - 1 005

Maa-alueiden ja rakennusten uudelleenarvostus − vero 13 - -250 - - - - - - -250

Poistojen siirto − brutto - -149 - - - - - - -149

Poistojen siirto - vero - 49 - - - - - - 49

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen arvon muutoksesta johtuvat voitot/tappiot (-) − brutto - - - - - 675 - - 675

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen arvon muutoksesta johtuvat voitot/tappiot (-) - vero - - - - - -198 - - -198

Uudelleenarvostus − osakkuusyritykset 12 - - - - - -12 - - -12

Käyvän arvon muutoksesta johtuvat voitot tilikaudella - - 368 - - - - - 368

Vero käyvän arvon muutoksesta johtuvista voitoista 13 - - -123 - - - - - -123

Siirrot liikevaihtoon - - -120 - - - - - -120

Vero siirroista liikevaihtoon 13 - - 40 - - - - - 40

Siirrot vaihto-omaisuu-teen - - -151 - - - - - -151

Vero siirroista vaihto-onauisuuteen 13 - - 50 - - - - - 50

Nettosijoituksen suojaus 20 - - - - - - -45 - -45

Muuntoerot - konserni - 15 - - - - 2 146 - 2 161

Muuntoerot − osakkuus-yritykset 12 - - - - - - -74 - -74

Vaihtovelkakirjalaina – oman pääoman komponentti 31 7 761 - - - - - - - 7 761

Vero vaihtovelkakirjalai-nasta 13 -2 328 - - - - - - - -2 328

Omien osakkeiden ostaminen - - - -2 564 - - - - -2 564

XYZ Groupin määräysvallatomien omistajien osuuden hankkiminen - - - - - - - -400 -400

Red Limited –yhtiöstä omistetun osuuden pienentyminen - - - - - - - -300 -300

31.12.2012 5 433 2 444 126 -2 564 0 2 523 4 978 -700 12 240

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

176 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 177

Liite VI – IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Muut laajan tuloksen erät verovaikutuksella oikaistuna

Muut rahastot

Kertyneet voittovarat Yhteensä

Määräys-vallat-

tomien omistajien

osuus

Muut laajan

tuloksen erät

yhteensä

31.12.201216p39 Maa-alueiden ja rakennusten

uudelleenarvostus – verovaiku-tus huomioon otettuna 755 - 755 - 755

19p93A Vakuutusmatemaattinen tappio etuuspohjaisista järjestelyistä – verovaikutus huomioon otettuna - - - - -

Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos – verovaikutus huomioon otettuna 362 - 362 - 362

Uudelleenarvostus - osakkuus-yritykset -12 - -12 - -12

28p39 Muuntoerot – osakkuusyrityk-set -74 - -74 - -74

39p102(a) Nettosijoituksen suojaus -45 - -45 - -45

Rahavirran suojaus 64 - 64 - 6421p52(b) Muuntoerot – konserni 2 161 - 2 161 252 2 413

Euravian verokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin veroihin - -10 -10 - -10

Poistot maa-alueista ja rakennuksista -100 100 − − −

IFRS3p59 ABC Groupista aiemmin omistetun osuuden arvonmuu-toksen luokittelun muutos -850 0 -850 - -850

Yhteensä 2 261 90 2 351 252 2 603

31.12.201116p39 Maa-alueiden ja rakennusten

uudelleenarvostus – verovaiku-tus huomioon otettuna 759 - 759 - 759

19p93A Vakuutusmatemaattinen tappio etuuspohjaisista järjestelyistä -verovaikutus huomioon otettuna - -494 -494 - -494

Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos – verovaikutus huomioon otettuna 912 - 912 - 912

28p39 Uudelleenarvostus - osakkuus-yritykset -14 - -14 - -14

28p39 Muuntoerot – osakkuusyrityk-set 105 - 105 - 105

39p102(a) Nettosijoituksen suojaus 40 - 40 - 40

Rahavirran suojaus -3 - -3 - -3

Poistot maa-alueista ja rakennuksista -87 87 − − −

21p52(b) Muuntoerot – konserni -1 071 - -1 071 -40 -1,111

Yhteensä 728 -494 234 -40 194

1p106A Kommentti

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista tapahtumista johtuvat muutokset oman pääoman erissä saadaan eritellä joko oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa tai liitetiedoissa. Tässä esimerkkitilinpäätöksessä nämä tiedot esitetään liitetiedoissa.

176 PwC

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 177

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

Tämä liite ei kuulu IFRS GAAP plc:n varsinaiseen esimerkkitilinpäätöksen. Luvuilla ei ole yhteyttä esimerkkitilinpäätöksen, eikä niitä pidä verrata siihen.

Tämä kaksiosainen liite havainnollistaa esitettäviä tietoja koskevia vaatimuksia, jotka perustuvat IFRS 12:een ”Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä”. IFRS 12 kuuluu viiden standardin muodostamaan ryhmään, jossa käsitellään raportoivan yhteisön laajuutta. Muut ryhmään kuuluvat standardit ovat IFRS 10 “Konsernitilinpäätös”, IFRS 11 “Yhteisjärjestelyt”, näistä aiheutuvat muutokset IAS 28:aan ”Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin” sekä IAS 27 ”Erillistilinpäätös”. Standardeja sovelletaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla (EU:ssa todennäköisesti vasta 1.1.2014 alkaen). Aikaisempi soveltaminen on sallittua, joskaan standardeja ei julkaisun mennessä painoon ole vielä hyväksytty EU:ssa sovellettavaksi. Jos IFRS 12 otetaan käyttöön aikaisemmin kuin 1.1.2013 alkavalla tilikaudella, kaikki ryhmään kuuluvat standardit on otettava käyttöön samanaikaisesti. IFRS 12:n mukaisia liitetietoja voidaan kuitenkin antaa ilman että standardi otetaan käyttöön kokonaisuudessaan.

Tämän liitteen ensimmäisessä osassa esitetään vain ne IFRS 12:n mukaiset tiedot, jotka koskevat osuuksia tytäryrityksissä. IFRS 10:n käyttöönotto ei ole tässä esimerkissä aiheuttanut muutoksia IFRS GAAP plc:n konsernitilinpäätöksen osoittamiin lukuihin, joten tilinpäätöslaskelmia ei toisteta tässä liitteessä.

Liitteen jälkimmäinen osa sisältää havainnollistavan esimerkin IFRS 12:n vaatimuksista, jotka koskevat IFRS 11:n mukaisesti käsiteltyjä yhteisjärjestelyjä. Siinä esitetään esimerkki vaikutuksista, jotka aiheutuvat siirryttäessä IAS 31:n “Osuudet yhteisyrityksissä” mukaisesti tapahtuneesta yhteisessä määräysvallassa olevien yksikköjen suhteellisesta yhdistelystä yhteisyritysten IFRS 11:n mukaiseen käsittelyyn pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki IAS 31:n mukaiset yhteisessä määräysvallassa olevat yksiköt eivät ole IFRS 11:n mukaan yhteisyrityksiä. Tässä osiossa esitetään laatimisperiaatteen muutoksen havainnollistamiseksi yksinkertaistettu versio IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksestä. IFRS 12 edellyttää osakkuusyrityksistä samankaltaisia tietoja kuin yhteisyrityksistä, joten niitä ei ole tässä toistettu.

IFRS 12:n edellyttämät tiedot osuuksista tytäryrityksissä

Tässä havainnollistavassa liitteessä on tehty seuraavat keskeiset tehdyt oletukset:

n IFRS GAAP plc on päättänyt ottaa ennenaikaisesti käyttöön IFRS 10:n “Konsernitilinpäätös”, IFRS 11:n “Yhteisjärjestelyt”, ‘IFRS 12:n “Tilinpäätök-sessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä”, IAS 27:n ‘Erillistilin-päätös” ja IAS 28:n ”Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin” (muutettu 2011).

n Tytäryritykset eivät ole strukturoituja yhteisöjä.

Esimerkkiliitteen tässä osassa keskitytään IFRS 12:n mukaisiin liitetietovaatimuksiin, jotka koskevat osuuksia tytäryrityksissä.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

178 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 179

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

2 Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

2.1 Laatimisperusta

(Ks. varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen liitetieto 2, jossa esitetään nykyiset laatimisperiaatteet.)

2.1.1 Muutokset tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ja tilinpäätöksessä esitettävissä tiedoissa

(a) Konsernissa käyttöön otetut uudet ja muutetut standardit:

Konsernissa on otettu 31.12.2012 päättyneellä tilikaudella ennenaikaisesti käyttöön seuraavat standardit ja niistä muihin IFRS-standardeihin aiheutuvat muutokset:

n IFRS 10 “Konsernitilinpäätös”: IFRS 10 julkaistiin toukokuussa 2011, ja se kor-vaa kaiken määräysvaltaa ja konsernitilipäätöksen laatimista koskevan ohjeistuksen, joka on aiemmin sisältynyt IAS 27:ään ”Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös” ja ‘SIC-12:een ”Konsernitilinpäätös – erityistä tarkoitusta varten perustetut yksiköt’.

Konsernissa on arvioitu, poikkeavatko käyttöönottopäivänä 1.1.2012 IFRS 10:n mukaisesti tehtävät johtopäätökset konsernitilinpäätökseen sisällytettävistä yrityksistä IAS 27:n / SIC-12:n mukaisista.

Jos IFRS 10:n mukainen johtopäätös poikkeaa IAS 27:n /SIC-12:n mukaisesta, välittömästi edeltävä vertailukausi (ts. 1.1.2011 alkava tilikausi) oikaistaan vastaamaan IFRS 10:n mukaista johtopäätöstä, paitsi jos tämä ei ole käytännössä mahdollista. IFRS 10:n mukaisten kirjanpitoarvojen ja aiempien kirjanpitoarvojen 1.1.2011 välinen erotus kirjataan omaan pääomaan.

Sellaisista sijoituskohteista, jotka yhdistellään konsernitilinpäätökseen sekä IFRS 10:n että IAS 27:n/ SIC-12:n mukaisen aiemman ohjeistuksen perusteella, tai sijoituskohteista, joita ei kummankaan ohjeistuksen mukaan yhdistellä 1.1.2012, ei ole aiheutunut oikaisuja.

Konsernissa on arvioitu, ettei IFRS 10:n käyttöönotto aiheuttanut muutoksia tytäryritysten yhdistelyyn,

n IFRS 12 “Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä”: IFRS 12 julkaistiin toukokuussa 2011, ja se sisältää vaatimukset esitettävistä tiedoista, jotka koskevat osuuksia tytär-, osakkuus ja yhteisyrityksissä sekä konsernitilinpäätökseen yhdistelemättömissä strukturoiduissa yhteisöissä.

n IAS 27 “Erillistilinpäätös”: IAS 27:ään tehtiin toukokuussa muutoksia, jotka johtuivat IFRS 10:n julkaisemisesta. Uudistetussa IAS 27:ssä käsitellään tytär- osakkuus- ja yhteisyritysten käsittelyä vain emoyrityksen erillistilin-päätöksessä.

Konserni on soveltanut edellä mainittuja standardeja takautuvasti. Niistä ei aiheutunut merkittäviä muutoksia konsernitilinpäätökseen.

2.2 Konsernitilinpäätöksen laatiminen

(a) Tytäryritykset

Tytäryrityksiä ovat kaikki yhteisöt (mukaan lukien strukturoidut yhteisöt), joissa konsernilla on määräysvalta. Konsernilla on toisessa yhteisössä määräysvalta, kun se olemalla osallisena kyseisessä yhteisössä altistuu sen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä kyseistä yhteisöä koskevaa valtaa. Tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen kokonaisuudessaan siitä päivästä alkaen, jona konserni saa niihin määräysvallan. Yhdisteleminen lopetetaan päivänä, jona tämä määräysvalta lakkaa.

178 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 179

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenetelmällä. Tytäryrityksen hankinnasta maksettava vastike määritetään luovutettujen varojen, vastattaviksi otettujen velkojen ja konsernin liikkeeseen laskemien oman pääoman ehtoisten osuuksien käypänä arvona. Luovutettu vastike sisältää ehdollisesta vastikejärjestelystä johtuvan omaisuuserän tai velan käyvän arvon. Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi, kun ne ovat toteutuneet. Yksilöitävissä olevat liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat ja ehdolliset velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa kirjataan hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta.

Liikearvona kirjataan määrä, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja hankinnan kohteesta aiemmin omistetun osuuden käypä arvo yhteen laskettuina ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Jos luovutetun vastikkeen, kirjatun määräysvallattomien omistajien osuuden ja aiemmin omistetun osuuden yhteismäärä on pienempi kuin tytäryrityksen hankitun nettovarallisuuden käypä arvo ja kyseessä on edullinen kauppa, erotus merkitään suoraan tuloslaskelmaan (ks. liitetieto 2.6).

Konserniyritysten väliset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä realisoitumattomat voitot eliminoidaan. Myös realisoitumattomat tappiot eliminoidaan. Tytäryritysten noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia periaatteita.

3 Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut3.1 Keskeiset harkintaan perustuvat ratkaisut tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa

IFRS12p13 (a) Konsernin alle 50-prosenttisesti omistamien yhteisöjen yhdisteleminen

Konsernin johto on tehnyt merkittäviä harkintaan perustuvia ratkaisuja, joiden mukaan seuraavat tytäryritykset ovat konsernin määräysvallassa, vaikka konsernilla on niissä vähemmän kuin puolet äänioikeuksista:

n XYZ PLC: Johto katsoo, että konsernilla on de facto -määräysvalta XYZ plc:ssä, vaikka sillä on alle 50 % äänioikeuksista. Tämä johtuu siitä, että konserni on 49 %:n osuudellaan XYZ plc:n suurin omistaja ja kaikilla muilla osakkeenomistajilla on yksittäin tarkasteltuina vähemmän kuin 1 % osak-keista. Muut osakkeenomistajat eivät aiemmin ole muodostaneet ryhmää käyttääkseen ääniään yhdessä.

n DEF Limited: Konserni on suurin osakkeenomistaja, ja loput osakkeet ovat kahdeksalla eri sijoittajalla, joiden omistusosuudet ovat 5 – 7 %: Konsernilla on määräysvalta DEF Limited -yhtiössä, koska sillä on osakkeenomistajien välisen sopimuksen perusteella oikeus nimittää ja erottaa merkityksellisten toimintojen ohjaamisesta vastaava johto ja päättää sen palkitsemisesta. Sopimuksen muuttamiseen tarvitaan 67 %:n enemmistö äänistä, eikä sen toteutuminen ole mahdollista ilman konsernin suostumusta, koska sillä on 45 % äänioikeuksista.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

180 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 181

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

4 Osuudet tytäryrityksissä

IFRS12p10(a) 4.1 Tiedot tärkeimmistä tytäryrityksistä

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin tärkeimmät tytäryritykset 31.12.2012. Ellei muuta mainita, tytäryritysten osakepääoma koostuu yksinomaan kantaosakkeista, jotka ovat suoraan konsernin hallussa, ja omistusosuus vastaa konsernilla olevia äänioikeuksia. Rekisteröintimaa on myös yritysten pääasiallinen toimipaikka.

IFRS12p12 (a-c)

Yrityksen nimi

Pääasiallinen toimipaikka /

rekisteröintimaaKonsernin

omistusosuus %

Määräysvallatto-mien omistajien

osuus % NCIPääasiallinen

toiminta

A Limited Britannia /Jersey 100 - Vakuutustoiminta

B Limited Britannia /Jersey 100 - Vakuutustoiminta

XYZ PLC Britannia 49 51 Rakentaminen, maarakennus ja sijoitustoiminta.

Red Limited Britannia 70 30

DEF Limited Etelä-Afrikka / Jersey

45 55

IFRS12p12(f) Määräysvallattomien omistajien osuus tilikaudella on yhteensä 7 888 C, josta 5 127 C johtuu XYZ plc:stä ja 2 366 C DEF Limited -yhtiöstä. Red Limited -yhtiön määräysvallattomien omistajien osuus ei ole olennainen.

IFRS12 p10(b)(i)

4.2 Merkittävät rajoitukset

DEF Limited -yhtiön osakkeenomistajat pystyvät muuttamaan näitä rajoituksia tai poistamaan ne erityisellä päätöksellä.

Afrikan maissa (Etelä-Afrikka mukaan lukien) on 1 894 C käteisvaroja ja lyhytaikaisia talletuksia, jotka ovat paikallisten valuutanvaihtomääräysten alaisia. Määräykset rajoittavat pääoman siirtämistä kyseisistä maista muutoin kuin tavanomaisina osinkoina.

Edellä tarkoitettujen rajoitusten alaisten, DEF Limited -yhtiöön liittyvien varojen kirjanpitoarvo konsernitilinpäätöksessä on 3 895 C.

4.3 Yhteenveto sellaisten tytäryritysten taloudellisesta informaatiosta, joissa on olennainen määräysvallattomien omistajien osuus.

IFRS12 p12(g), Seuraavassa esitetään yhteenveto niiden tytäryritysten taloudellisesta informaatiosta, joissa on konsernin kannalta olennainen määräysvallattomien omistajien osuus

180 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 181

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

IFRS12p12(g) Yhteenveto taseesta

XYZ PLC DEF Limited

31.12. 31.12

2012 2011 2012 2011

Lyhytaikaiset

Varat 13 290 9 828 19 935 14 742

Velat -3 009 -2 457 -4 514 -3 686

Lyhytaikaiset nettovarat yhteensä 10 281 7 371 15 421 11 056

Pitkäaikaiset

Varat 6 672 6,357 10 008 9 536

Velat -2 565 -1 161 -3 848 -1 742

Pitkäaikaiset nettovarat yhteensä 4 107 5 196 6 160 7 794

Nettovarat 14 388 12 567 21 581 18 850

Yhteenveto tuloslaskelmasta

XYZ PLC DEF Limited

31.12. 31.12.

2012 2011 2012 2011

Liikevaihto 19 602 17 883 29 403 26 825

Voitto ennen veroja 4 218 4 407 6 327 6 611

Tuloverot -2 292 -3 111 -3 438 -4 667

Jatkuvien toimintojen voitto verojen jälkeen 1 926 1 296 2 889 1 944

Lopetettujen toimintojen voitto verojen jälkeen – – 23 19

Muut laajan tuloksen erät 369 330 554 495

Laaja tulos 2 295 1 626 3 443 2 439

Määräysvallattomille omistajille kuuluva voitto / tappio (-) 982 661 1 589 1 069

Määräysvallattomille omistajlle maksetut osingot 130 89 150 130

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

182 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 183

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

IFRS12pB10b Yhteenveto rahavirroista XYZ Plc DEF Ltd

31.12.2012 31.12.2012

Liiketoiminnan rahavirrat

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta 3 854 10 586

Maksetut korot -23 -1 958

Maksetut verot -84 -2 842

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 3 747 5 786

Investointien rahavirrat

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta – -475

Aineettoman hyödykkeen myyntitulo 156 250

Myytävissä olevan omaisuuserän hankinta -374 –

Investointeihin käytetyt nettorahavarat -218 -225

Rahoituksen rahavirrat

Velan takaisinmaksu – (873)

Lainojen nostot 500 1,000

Rahoituksesta kertyneet nettorahavarat 500 127

Rahavarojen nettovähennys(-)/lisäys 4 029 5 688

Rahavarat ja luotolliset tilit vuoden alussa 576 4,576

Valuuttakurssivoitot/tappiot(-) rahavaroista -56 38

Rahavarat vuoden lopussa 4 549 10 302

IFRS12pB11 Edellä oleva informaatio on esitetty ennen konsernin sisäisten erien eliminointia.

4.4 Luopuminen Red Limited -yhtiöstä omistetusta osuudesta menettämättä määräysvaltaa

IFRS12p18 Yhtiö myi 5.9.2012 kymmenen prosentin osuuden Red Limited -yhtiöstä omistamastaan 80 %:n osuudesta hintaan 1 100 C. Määräysvallattomien omistajien Red Limited -yhtiöstä omistaman osuuden kirjanpitoarvo oli luovutusajankohtana 2 000 C (20 %:n osuus). Kaupan seurauksena määräysvallattomien omistajien osuus kasvoi 1 000 C, ja emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma kasvoi 100 C. Seuraavassa esitetään yhteenveto vaikutuksista, joita Red Limited -yhtiöstä omistetun osuuden muutoksilla on ollut yhtiön omistajille kuuluvaan omaan pääomaan vuoden aikana.

2012 2011

Luovutetun osuuden kirjanpitoarvo -1 000 –

Määräysvallattomilta omistajilta saatu vastike 1 100 –

Emoyrityksen omaan pääomaan kirjattu myyntivoitto -100 –

Määräysvallattomien omistajien kanssa ei toteutunut liiketoimia vuonna 2011.

182 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 183

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

4.5 Seuraukset tytäryrityksistä omistetun osuuden muutoksista, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen.

(c) Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneiden liiketoimien vaikutukset emoyrityksen omistajille kuuluvaan omaan pääomaan 1.1-31.12.2012

2012 2011

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluvan oman pääoman muutokset, jotka aiheutuvat:

– Red Limited -yhtiöstä omistetun osuuden luovutuksesta, joka ei johtanut määräysvallan menettämiseen 100 –

IFRS 12:n vaatimukset, jotka koskevat IFRS 11:n mukaisesti käsiteltyjä yhteisjärjestelyjä

Esimerkkiliitteen tässä osassa on tehty seuraavat keskeiset oletukset:

n IFRS GAAP plc on päättänyt ottaa ennenaikaisesti käyttöön IFRS 10:n, IFRS 11:n, IFRS 12:n sekä IAS 27:n ja IAS 28:n (muutettu 2011).

n Konsernilla on kaksi yhteisyritystä, mutta sillä ei ole yhteisiä toimintoja eikä osakkuusyrityksiä.

n Molempien yhteisyritysten tilikausi päättyy samanaikaisesti kuin IFRS GAAP plc:n tilikausi [IFRS 12 p22(b)].

n Kumpikaan konsernin yhteisyrityssijoituksista ei ole arvoltaan alentunut, eikä kyseisiin sijoituksiin liity kirjaamattomia tappioita.

n Ei ole olemassa merkittäviä rajoituksia, jotka koskisivat yhteisyritysten kykyä siirtää varoja IFRS GAAP plc:lle.

n Tilikauden aikana ei ole tapahtunut sellaisia olosuhteiden muutoksia, jotka muuttaisivat yhteisyritysten luokittelua, eikä omistusosuuksissa ole tapahtunut muutoksia tilinpäätöksessä esitettävillä tilikausilla.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

184 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 185

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

Konsernitase Konserni

31.12 1.1.

2011 2011

Liitetieto 2012 (oikaistu) (oikaistu)1p10(a), 113 Varat1p60, 66 Pitkäaikaiset varat1p54(a) Aineelliset käyttöomaisuushyö-

dykkeet 6 160 341 105 233 86 7381p54(c) Aineettomat hyödykkeet 7 26 272 20 700 16 9371p54(e) Pääomaosuusmenetelmällä

käsitellyt sijoitukset yhteisyrityk-siin 8 5 276 3 809 2 932

1p54(o), p56 Laskennalliset verosaamiset 23 3 520 3 321 2 8231 p54(d), IFRS7p8(d)

Myytävissä olevat rahoitusvarat10 17 420 14 910 12 674

1 p54(d), IFRS7p8(a)

Johdannaisinstrumentit11 395 245 208

1 p54(h), IFRS7p8(c)

Myyntisaamiset ja muut saamiset12 2 322 1 352 1 149

215 546 149 570 123 2611p60, 1p66 Lyhytaikaiset varat1p54(g) Vaihto-omaisuus 13 24 700 18 182 14 5301 p54(h), IFRS7p8(c)

Myyntisaamiset ja muut saamiset12 19 765 18 330 14 898

1 p54(d), IFRS7p8(d)

Myytävissä olevat rahoitusvarat10 1 950 – –

1 p54(d), IFRS7p8(a)

Johdannaisinstrumentit11 1 069 951 808

1 p54(d), IFRS7p8(a)

Käypään arvoon tulosvaikuttei-sesti kirjattavat rahoitusvarat 14 11 820 7,972 6 776

1 p54(i), IFRS7p8

Rahavarat (ei sisällä luotollisia tilejä) 15 17 928 34 062 28 761

77 232 79 497 65 773IFRS5p38,40 Myytävänä olevaksi luokitellut

pitkäaikaiset varat 16 3 333 – –

80 565 79 497 65 773

Varat yhteensä 296 111 229,067 189,034

184 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 185

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

Konserni

31.12 1.1.

2011 2011

Liitetieto 2012 (oikaistu) (oikaistu)

Oma pääoma ja velat1p54(r) Yhtiön osakkeenomistajille

kuuluva oma pääoma1p78(e), 54(r) Osakepääoma 17 17 850 17 850 17 8501p78(e), 55 Ylikurssirahasto 17 8 920 8 920 8 9201p78(e),54(r) Muut rahastot 20 7 193 6 407 5 9541p78(e), 55 Kertyneet voittovarat 19 94 713 51 334 36 623

Oma pääoma yhteensä 128 676 84 511 69 347

Velat1p60,69 Lyhytaikaiset velat1 p54(m), IFRS7p8(f) Lainat 22 115 121 96 346 79 6621 p54(m), IFRS7p8(e) Johdannaisinstrumentit 11 135 129 1101p54(o), 1p56 Laskennalliset verovelat 23 12 370 9 053 7 6951p554(l), 1p78(d) Eläkevelvoitteet 24 4,635 2 233 1 8981p54(l), 1p78(d) Varaukset 25 1 320 274 123

133 581 108 035 89 4881p60, 1p69 Lyhytaikaiset velat1 p54(k), IFRS7p8(f) Ostovelat ja muut velat 21 16 670 12 478 10,4191p54(n) Kauden verotettavaan tuloon

perustuvat verovelat 2 566 2 771 2 2661 p54(m), IFRS7p8(f) Lainat 22 11 716 18 258 14 9771 p54(m), IFRS7p8(e) Johdannaisinstrumentit 11 460 618 5251p54(l) Varaukset 25 2 222 2 396 2 012

33 634 36 521 30 199IFRS5p38, 1p54(p)

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin varoihin liittyvät velat 16 220 – –

33 854 36 521 30 199

Velat yhteensä 167 435 144 556 119 687

Oma pääoma ja velat yhteensä 296 111 229 067 189 034

Sivuilla 19-109 esitetyt liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöksestä.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

186 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 187

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

Laaja tuloslaskelma

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 (oikaistu)

1p82(a) Liikevaihto 184 147 153 801

Liiketoiminnan kulut -91 541 -97 791

1p82(b) Rahoituskulut -6 070 -5 0721p82(c) Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen sijoituskoh-

teiden tuloksesta1 467 877

Voitto ennen veroja 88 003 51,8151p82d), 12p77 Tuloverot -44 644 -37 104IFRS5p33(a) Jatkuvien toimintojen voitto 43 359 14 711

Lopetettujen toimintojen voitto 20 –

Tilikauden voitto 43 379 14 711IFRS7p20(a)(ii) Muut laajan tuloksen erät

Voitto myytävissä olevista rahoitusvaroista 786 453

Laaja tulos 44 165 15 164

Rahavirtalaskelma

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 (oikaistu)

Liiketoiminnan rahavirrat 109 840 66 7897p31 Maksetut korot -6 070 -5 0727p35 Maksetut verot -41 731 -35 739

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 62 039 25 9787p21 Investointien rahavirrat 7p16(a) Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -69 390 -32 3647p16(a) Aineettomien hyödykkeiden hankinta -9 175 -4 7787p16(c) Rahoitusintrumenttien hankinta -11 841 -3 500

Investointeihin käytetyt nettorahavarat -90 406 -40 642

Rahoituksen rahavirrat:7p17(c) – Lainojen nostot 12 233 19 965

Nettorahavirrat -16 134 5 301

Rahavarat kauden alussa 34 062 28 761

Rahavarat kauden lopussa 17 928 34 062

Sivuilla 19-109 esitettävät liitetiedot muodostavat kiinteän osan konsernitilinpäätöksestä.

186 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 187

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

2 Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

Seuraavassa esitetään vain kohdat, jotka ovat relevantteja yhteisjärjestelyjen kannalta.

1p119 Konsernitilinpäätöksen laatiminen

(c) Yhteisjärjestelyt

31p57 Konsernin osuuksiin yhteisessä määräysvallassa olevissa yksiköissä sovellettiin 1.1.2012 saakka suhteellista yhdistelyä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset

8p28(a) IFRS 11 “Yhteisjärjestelyt” otettiin konsernissa käyttöön ennenaikaisesti 1.1.2012. Tämän seurauksena yhteisjärjestelyihin sovellettu tilinpäätöksen laatimisperiaate muuttui. IFRS GAAP plc otti samanaikaisesti käyttöön myös IFRS 10:n “Konsernitilinpäätös”, IFRS 12:n “Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä”, näistä seuranneet muutokset IAS 28:n “Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin” ja IAS 27:n ”Erillistilinpäätös”.

IFRS 11:n mukaan yhteisjärjestelyihin tehdyt sijoitukset luokitellaan joko yhteisiksi toiminnoiksi tai yhteisyrityksiksi. Luokittelu tehdään sijoittajille sopimuksen perusteella syntyneiden oikeuksien ja velvoitteiden, ei yhteisjärjestelyn oikeudellisen rakenteen pohjalta. IFRS GAAP plc on arvioinut yhteisjärjestelynsä ja todennut niiden olevan yhteisyrityksiä.

Kommentti – pääomasijoittajat ja sijoitusrahastot

Pääomasijoittajat, sijoitusrahastot ja muut vastaavat yhteisöt saavat luokitella yhteisyrityssijoituksensa myös käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi. Koska IFRS GAAP plc ei täytä näitä kriteerejä, sen täytyy soveltaa yhteisyrityksiinsä pääomaosuusmenetelmää.

IFRS11pC2 Uutta laatimisperiaatetta on sovellettu IFRS 11:n siirtymäsääntöjen mukaisesti niihin yhteisyritysosuuksiin, jotka konsernilla on 1.1.2011 tai sen jälkeen. Konsernin sijoitukset yhteisyrityksiin kirjattiin aikaisimman esitettävän kauden alussa (1.1.2011) määrään, joka vastasi aiemmin suhteellisesti yhdisteltyjen varojen ja velkojen yhteenlaskettuja kirjanpitoarvoja. Tätä on käytetty konsernin yhteisyrityssijoitusten oletushankintamenona pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa.

28p10 Osuudet yhteisyrityksissä merkitään pääomaosuusmenetelmän mukaisesti konsernitaseeseen alun perin hankintamenoon, jota sen jälkeen oikaistaan, jotta otettaisiin huomioon konsernin osuus hankinnan jälkeisistä voitoista tai tappioista ja muista laajan tuloksen eristä. Silloin kun konsernin osuus yhteisyrityksen tappioista on yhtä suuri tai suurempi kuin sen osuus yhteisyrityksessä (johon luetaan myös sellaiset pitkäaikaiset erät, jotka tosiasiallisesti muodostavat osan konsernin nettosijoitusta yhteisyrityksiin), konserni ei kirjaa lisää tappioita, ellei sillä ole yhteisyrityksiä koskevia velvoitteita tai se ei ole suorittanut maksuja niiden puolesta.

IFRS11pC2-3 28p28

Konsernin ja sen yhteisyritysten välisistä liiketoimista syntyneistä realisoitumattomista voitoista eliminoidaan konsernin osuutta vastaava osa. Myös realisoitumattomat tappiot eliminoidaan, ellei liiketoimi anna näyttöä luovutetun omaisuuserän arvon alentumisesta. Yhteisyritysten noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet muutetaan tarvittaessa vastaamaan konsernin soveltamia periaatteita. Muuttuneita tilinpäätöksen laatimisperiaatteita on sovellettu 1.1.2011 alkaen. Muutoksella ei ole ollut vaikutusta tilinpäätöksessä esitettävien kausien nettovaroihin.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

188 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 189

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

Seuraavassa esitetään yhteenveto tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksen vaikutuksesta konsernin taseeseen, laajaan tuloslaskelmaan ja rahavirtalaskelmaan 1.1.2011 ja 31.12.2011. Laatimisperiaatteen muutos ei ole vaikuttanut osakekohtaiseen tulokseen.

8p28(f) Kommentti – tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutosta koskevien tietojen laajuus

IAS 8:n ‘”Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet” mukaan yritysten täytyy antaa tilinpäätöksessään tietoja oikaisuista, jotka tehdään kuhunkin tilinpäätöksen erään tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksen seurauksena. Informaatiota ei tarvitse esittää taulukon muodossa. IFRS GAAP plc esittää informaation tässä muodossa, koska suhteellisen yhdistelyn lopettaminen voisi vaikuttaa useimpiin tilinpäätöksen eriin.

188 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 189

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksen vaikutus taseeseen

31.12.2012

Tilinpää- töksen

laatimis-periaat-

teen muutos

Esitetty 31.12. 2012

31.12.2011

(aiemminesitetty

Tilinpää- töksen

laatimis-periaat-

teen muutos

31.12. 2011

(oikaistu)

1.1.2011(aiemminesitetty)

Tilinpää-töksen

laatimis-periaat-

teen muutos

1.1.2011 (oikaistu)

8p28 Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet 164 941 -4 600 160 341 109 243 -4 010 105 233 90 198 -3 460 86 738

Aineettomat hyödykkeet 27 180 -908 26 272 21 583 -883 20 700 17 595 -858 16 737

Pääomaosuusmene-telmällä käsiteltävät sijoitukset – 5 276 5 276 – 3 ,809 3 809 – 2 932 2 932

Laskennaliset verosaamiset 3 520 – 3 520 3 321 – 3 321 2 823 – 2 ,823

Myytävissä olevat rahoitusvarat 17 420 – 17 420 14 910 – 14 910 12 674 – 12 674

Johdannais- instrumentit 395 – 395 245 – 245 208 – 208

Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 322 2 322 1 352 – 1 352 1 149 – 1 149

215 778 -232 215 546 150 654 -1 ,084 149 570 124 647 -1 386 123 261

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 26 529 -1 829 24 700 19 452 -1 270 18 182 15 455 -925 14 530

Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 620 -1 855 19 765 19 448 -1 118 18 330 15 581 -683 14 898

Myytävissä olevat rahoitusvarat 1 950 – 1 950 – – – – – -

Johdannais- instrumentit 1 069 – 1 069 951 – 951 808 – 808

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 11 820 – 11 820 7 972 – 7 972 6 776 – 6 776

Rahavarat

(ei sisällä luotollisia tilejä) 18 518 -590 17 928 34 452 -390 34 062 28 953 -192 28 761

81 506 -4 274 77 232 82 275 -2 778 79 497 67 573 -1 800 65 773

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 3 333 3 333 – – – – – -

84 839 -4 274 80 565 82 275 -2 778 79 497 67 573 -1 800 65 773

Varat yhteensä 300 617 -4 506 296 111 232 929 -3 862 229 067 192 220 -3 186 189 034

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

190 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 191

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

31.12.2012

Tilinpää- töksen

laatimis-periaat-

teen muutos

Esitetty 31.12. 2012

31.12.2011

(aiemminesitetty

Tilinpää- töksen

laatimis-periaat-

teen muutos

31.12. 2011

(oikaistu)

1.1.2011(aiemminesitetty)

Tilinpää-töksen

laatimis-periaat-

teen muutos

1.1.2011 (oikaistu)

Velat ja oma pääoma

Yhtiön osakkeen-omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 17 850 – 17 850 17 850 – 17 850 17 850 – 17 850

Ylikurssirahasto 8 920 – 8 920 8 920 – 8 920 8 920 – 8 920

Muut rahastot 7 193 – 7 193 6 407 – 6 407 5 954 – 5 954

Kertyneet voittovarat 94 713 – 94 713 51 334 – 51 334 36 623 – 36 623

Oma pääoma yhteensä 128 676 – 128 676 84 511 – 84 511 69 347 – 69 347

Velat

Pitkäaikaiset velat

Lainat 118 342 -3 221 115 121 99 100 -2 754 96 346 81 894 -2 232 79 662

Johdannais- instrumentit 135 – 135 129 – 129 110 – 110

Laskennalliset verovelat 12 370 – 12 370 9 053 – 9 053 7 695 – 7 695

Eläkevelvoitteet 4 635 – 4 635 2 233 – 2 233 1 898 – 1 898

Varaukset 1 608 -288 1 320 472 -198 274 234 -111 123

137 090 -3 509 133 581 110 987 -2 952 108 035 91 831 -2 343 89 488

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat 16 991 -321 16 670 12 719 -241 12 478 10 606 -187 10 419

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2 665 -99 2 566 2 864 -93 2 771 2 355 -89 2 266

Lainat 12 268 -552 11 716 18 805 -547 18 258 15 519 -542 14 977

Johdannais- instrumentit 460 – 460 618 618 525 525

Varaukset 2 247 -25 2 222 2 425 -29 2 396 2 037 -25 2 012

34 631 -997 33 634 37 431 -910 36 521 31 042 -843 30 199

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 220 – 220 – – – – – –

34 851 -997 33 854 37 431 -910 36 521 31 042 -843 30 199

Velat yhteensä 171 941 -4 506 167 435 148 418 -3 862 144 556 122 873 -3 186 119 687

Oma pääoma ja velat yhteensä 300 617 -4 506 296 111 232 929 -3 862 229 067 192 220 -3 186 189 034

190 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 191

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksen vaikutus laajaan tuloslaskelmaan

8p281.1.-31.12.

2012

Tilinpää-töksen

laatimis-periaatteen

muutos

Esitetty 1.1.-31.12.

20121.1.-31.12.

2011

Tilinpää-töksen

laatimis-periaatteen

muutos

1.1.-31.12. 2011

(oikaistu)

Laaja tulos- laskelma

Liikevaihto 195 957 -11 810 184 147 165 380 -11 579 153 801

Liiketoiminnan kulut

-99 699 8 158 -91 541 -10 5940 8 149 -97 791

Rahoituskulut -6 847 777 -6 070 -5 898 827 -5 072

Osuus pääoma-osuusmenetelmällä käsiteltävien sijoituskohteiden voitosta

– 1 467 1 467 – 877 877

Voitto ennen veroja 89 411 -1 408 88 003 53 542 -1 727 51 815

Verokulu -46 052 1 408 -44 644 -38 830 1 727 -37 104

Jatkuvien toimintojen voitto

43 359 – 43 359 14 711 – 14 711

Lopetettujen toimintojen voitto

20 – 20 – – -

Tilikauden voitto 43 379 – 43 379 – – -

Muut laajan tuloksen erät

Voitto/tappio myytävissä olevista rahoitusvaroista 786 – 786 453 – 453

Laaja tulos 44 165 – 44 165 15 164 – 15 164

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

192 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 193

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksen vaikutus rahavirtoihin

8p28

1.1.-31.12. 2012

Tilinpää-töksen

laatimis-periaatteen

muutos

Esitetty 1.1.-31.12.

20121.1.-31.12.

2011

Tilinpää-töksen

laatimis-periaatteen

muutos

1.1.-31.12. 2011

(oikaistu)

Rahavirta- laskelma

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta

112 575 -2 735 109 840 69 797 -3 008 66 789

Maksetut korot -6 848 778 -6 070 -5 889 827 -5 072

Maksetut verot -43 134 1 403 -41 731 -37 462 1 723 -35 739

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 62 593 -554 62 039 26 436 -458 25 978

Investointien rahavirra

Aineellisten käyttöomaisuus-hyödykkeiden hankinta

70 180 790 -69 390 -33 114 750 -32 364

Aineettomien hyödykkeiden hankinta

-9 212 37 -9 175 -4 815 37 -4 778

Rahoitusinstrue-menttien hankinta

-11 841 – -11 841 -3 500 – -3 500

-91 233 827 -90 406 -41 429 787 -40 642

Rahoituksen rahavirrat

Lainojen nostot 12 705 -427 12 233 20 492 527 19 965

Rahavarojen nettomuutos -15 935 -199 -16 134 5 499 -198 5 301

192 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 193

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

4.3 Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut

IFRS 12p7 Yhteisjärjestelyjen luokittelu

IFRS GAAP plc:llä on yhteisjärjestelyissään 50 % äänioikeuksista. Konsernilla on näissä järjestelyissä yhteinen määräysvalta, koska yhtiösopimuksen mukaan kaikkiin merkittäviä toimintoja koskeviin sopimuksiin tarvitaan kaikkien osapuolten yksimielinen suostumus.

Konsernin yhteisjärjestelyt ovat osakeyhtiöitä, ja konsernilla ja muilla osapuolilla on järjestelyjen perusteella oikeudet osakkuusyhtiöiden nettovarallisuuteen. Tämän vuoksi ne luokitellaan konsernin yhteisyrityksiksi.

Kommentti – yhteisjärjestelyjen luokittelu

IFRS GAAP plc:n yhteisjärjestelyjä koskevat sopimukset ovat selkeitä. Yhteisjärjestelyn luokitteleminen saattaa kuitenkin edellyttää merkittävää harkintaa.

8 Osuudet yhteisyrityksissä

IFRS 12p21(a) Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin yhteisyritykset, jotka johdon harkinnan mukaan ovat olennaisia konsernille 31.12.2012. Yhteisyritysten osakepääoma koostuu yksinomaan kantaosakkeista, jotka ovat suoraan konsernin hallussa, ja yhtiöiden rekisteröintimaa on myös niiden pääasiallinen toimipaikka.

Sijoitukset yhteisyrityksiin 2012 ja 2011

Yrityksen nimiToimipaikka/ rekisteröintimaa Omistusosuus % Suhteen luonne

Arvostus- menetelmä

JV1 Britannia 50 lisätieto 1pääomaosuus-

menetelmä

JV2 Italia 50 lisätieto 2pääomaosuus-

menetelmä

Lisätieto 1: JV1 valmistaa tuotteita ja tuottaa palveluja jalkineteollisuudelle Britanniassa. Kyseessä on strateginen sijoitus, jonka kautta konsernin jalkineliiketoimintaan saadaan uutta teknologiaa ja uudenlaisia prosesseja.

Lisätieto 2: JV2 valmistaa jalkineteollisuuden tarvitsemia osia, ja sen tuotteiden jakelu on maailmalaajuista. JV2 on strategisessa asemassa ajatellen konsernin kasvua Euroopan markkinoilla, ja sen välityksellä konserni saa käyttöönsä jalkineteollisuuden tehokkaisiin tuotantoprosesseihin ja tärkeisiin muotivirtauksiin liittyvää asiantuntemusta.

IFRS12p21 (b)iii)

JV1 ja JV2 ovat yksityisiä osakeyhtiöitä, joten niiden osakkeille ei ole saatavissa hintanoteerausta.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

194 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 195

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

Kommentti – yhteisyritysosuuden käypä arvo

Jos yhteisyritykseen tehdylle sijoitukselle on olemassa noteerattu markkinahinta, osuuden käypä arvo on esitettävä tilinpäätöksessä.

Yhteisyrityksiin liittyvät sitoumukset ja ehdolliset velat

IFRS12p23(a) Konsernilla on seuraavat yhteisyrityksiin liittyvät sitoumukset.

2012 2011

Sitoumus rahoituksen antamiseen tarvittaessa. 100 100

IFRS12p23(b) Konsernin yhteisyritysosuuksiin ei liity ehdollisia velkoja. JV 1:llä on ehdollinen velka, joka koskee asiakkaan kanssa syntyneeseen sopimuserimielisyyteen liittyvää oikeustapausta. Koska oikeuskäsittely on vielä alkuvaiheessa, ei ole mahdollista määrittää sen korvauksen todennäköisyyttä tai suuruutta, jonka JV1 joutuisi maksamaan, jos päätös ei olisi sen edun mukainen.

194 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 195

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

Yhteenveto laajasta tuloslaskelmasta

JV1 JV2 Total

31.12. 31.12. 31.12.

2012 2011 2012 2011 2012 2011IFRS12p B12(b)(v) Liikevaihto 10 629 9 263 12 991 13 895 23 620 23 158IFRS12pB13(d) Poistot -191 -175 -233 -254 -424 -429IFRS12pB13(e) Korkotuotot1 - - - - - - IFRS12p B12(b)(vi)

Jatkuvien toimintojen voitto tai tappio 3 668 2 745 3 627 4 166 7 295 6 911

IFRS12p B13(e)(f) Korkokulut -700 -662 -855 -992 -1,555 -1,654IFRS12pB13(g) Verot -1 267 -1 381 -1 548 -2 072 -2 815 -3 453IFRS12p B12(b)(vi)

Jatkuvien toimintojen voitto verojen jälkeen 1 701 702 1 224 1 102 2 925 1 804

IFRS12p B12(b)(vii)

Lopetettujen toimintojen voitto verojen jälkeen1 - - - - - -

IFRS12p B12(b)(viii) Muut laajan tuloksen erät1 - - - - - - IFRS12pB12(b)(ix) Laaja tulos 1 701 702 1 224 1 102 2 925 1 804IFRS12pb12(a) Yhteis- tai osakkuusyritykseltä

saadut osingot1 - - - - - -

IFRS12pB14 Ylläoleva informaatio kuvastaa yhteisyritysten tilinpäätöksissä esitettyjä lukuja (ei siis IFRS GAAP plc:n osuutta kyseisistä luvuista) oikaistuna konsernin ja yhteisyritysten noudattamien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden välisillä eroilla.

Kommentti – taloudellisen informaation yhteenvedot

Taloudellisen informaation yhteenvedot on esitettävä konsernin olennaisista yhteisyritysosuuksista. IFRS GAAP plc. esittää kokonaismäärät vapaaehtoisesti.

1 Osa edellä esitetyistä riveistä on nollan suuruisia, mutta ne esitetään kuitenkin havainnollistamistarkoituksessa

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

196 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 197

Liite VII – IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12

Sijoitukset yhteisyrityksiinJV1 JV2 Total

Sijoitukset yhteisyrityksiin 2012 2011 2012 2011 2012 2011

1.1. 1 524 1 173 2 285 1 759 3 809 2 932

Osuus voitosta 850 351 617 526 1 467 877

Muut laajan tuloksen erät [1] - - - - - -

31.12. 2 374 1 524 2 902 2 285 5 276 3 809

Taloudellisen informaation yhteenvedon täsmäytykset

IFRS12 pB14(b)

Esitetyn taloudellisen informaation yhteenvedon täsmäytys yhteisyritysosuuksien kirjanpitoarvoon:

JV1 JV2 Total

Taloudellisen information yhteenveto 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Nettovarallisuus 1.1. 3 047 2 345 4 571 3 519 7 618 5 864

Tilikauden voitto/tappio(-) 1 701 702 1 224 1 102 2 925 1 804

OCI1 - - - - - -

Nettovarallisuus kauden lopussa 4 748 3 047 5 795 4 621 10 543 7 668

Yhteisyritysosuus 50% 2 374 1 524 2 902 2 285 5 276 3 809

Liikearvo1 - - - - - -

Kirjanpitoarvo 2 374 1 524 2 902 2 285 5 276 3 809

1 Osa edellä esitetyistä riveistä on nollan suuruisia, mutta ne esitetään kuitenkin havainnollistamistarkoituksessa

196 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 197

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite VIII – IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen

Liite VIII – IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen

Tässä liitteessä esitetään esimerkki IFRS 13:n “Käyvän arvon määrittäminen” edellyttämistä liitetiedoista, kun oletetaan, että konsernilla oli 31.12.2011 käypään arvoon arvostettuja sijoituskiinteistöjä ja biologisia hyödykkeitä.

Maatalouteen liittyvien omaisuuserien käypiä arvoja koskevat tiedot perustuvat IFRS 13:n vaatimuksiin. IAS 41 sisältää lisävaatimuksia, joita ei ole otettu tässä huomioon. Osa IAS 41:n mukaisista vaatimuksista on päällekkäisiä IFRS 13:n kanssa, jolloin IFRS 13:n mukaiset vaatimukset voidaan täyttää antamalla IAS 41:n mukaiset tiedot

IFRS13p93 (a-b)

Käypien arvojen hierakia

Käypään arvoon arvostetut erät 31.12.2012 arvostuksessa käytetyn informaation mukaan

Toimivilla markkinoilla täysin samanlaisille erille

noteeratut hinnat (taso 1)

Merkittävät muut havainnoitavissa

olevat syöttötiedot(taso 2)

Merkittävät ei havainnoitavissa

olevat syöttötiedot (taso 3)

Toistuvasti määritettävät käyvät arvot

Sijoituskiinteistöt:

– Toimistorakennukset – Britannia – 25 012 –

– Ostoskeskukset – Britannia – 57 112 –

– Ostoskeskukset – USA – 41 598 –

– Ostoskeskukset – Aasia ja Tyynen meren alue – 35 730 10 520

Biologiset hyödykkeet

– Lohet – 1 154 –

-Öljypalmuviljelmä – – 6 815

IFRS13p93c Tasojen 1 ja 2 välillä ei tapahtunut siirtoja vuoden aikana.

IFRS13p93d Tasolla 2 olevien käypien arvojen määrittämiseen käytetyt menetelmät

Tasolla 2 olevat rakennusten ja ostoskeskusten käyvä arvot on yleensä johdettu kiinteistöjen myyntihinnoista. Lähistöllä sijaitsevien vertailukelpoisten kiinteistöjen myyntihintoja on oikaistu keskeisten erojen, kuten kiinteistön koon, huomioon ottamiseksi. Merkittävin syöttötieto käypää arvoa määritettäessä on neliöhinta.

Eläville kaloille ei ole olemassa toimivia markkinoita. Sen vuoksi niiden IFRS 13:n mukaisen arvon määrittäminen edellyttää sen myyntihinnan arvioimista, joka elävistä kaloista saataisiin hypoteettisilla markkinoilla. Yli 4-kiloisille täysikasvuisille kaloille saadaan hinta perustuen vastaavanlaatuisten ja -kokoisten pyydettyjen (toisin sanoen teurastettujen ja myytäväksi valmiiden) kalojen suotuisimpiin markkinoihin, joille konsernilla on pääsy. Myyntihintoja oikaistaan lisämenoilla, jotka aiheutuvat elävien kalojen saattamisesta myyntikuntoon, mukaan lukien kalojen nostamisesta ja kuljettamisesta aiheutuvat menot, jolloin päästään elävistä kaloista saatavaan nettohintaan.

Yhdestä neljään kiloa painavien kalojen osalta edellä mainittua hintaa oikaistaan suhteellisesti kalan massan mukaisesti. Alle kilon painoisten kalojen, kalanpoikasten ja lisääntymistarkoituksiin käytettävien kalojen arvo on lähellä niiden kertynyttä hankintamenoa.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

198 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 199

Liite VIII – IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen

IFRS13p93e Käyvät arvot, joiden määrittämiseen on käytetty merkittäviä muita kuin havainnoitavissa olevia syöttötietoja (taso 3)

Ostos-keskukset

– Aasia ja Tyynen meren alue

Kauden alussa –

Siirrot tasolle 3 ja sieltä pois1 9 302

Lisäykset 989

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot ja tappiot 229

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot ja tappiot –

Kauden lopussa 10 520IFRS13p93 (e)(i)

Tulosvaikutteisesti erässä ”Muut voitot” esitetyt kokonaisvoitot tai -tappiot raportointikauden lopussa hallussa olevista omaisuuseristä 229

IFRS13p93(f) Tulosvaikutteisesti kirjattu realisoitumattomien voittojen tai tappioi-den muutos raportointikauden lopussa hallussa olevista omaisuus-eristä 103

Öljypalmuviljelmä

Kauden alussa 4 312

Istutettuihin alueisiin kohdistetuista menoista aiheutuvat lisäykset 1 503

Korjuusta johtuvat vähennykset -500

Käyvän arvon muutoksesta johtuva tulosvaikutteisesti kirjattu voitto 1 500

Kauden lopussa 6 815IFRS13p93 (e)(i)

Tulosvaikutteisesti erässä ”Muut voitot” esitetyt kokonaisvoitot tai -tappiot raportointikauden lopussa hallussa olevista omaisuuseristä’ 1 500

IFRS13p93(f) Tulosvaikutteisesti kirjattu realisoitumattomien voittojen tai tappioi-den muutos raportointikauden lopussa hallussa olevista omaisuus-eristä 653

IFRS13p93d Tilikaudella ei tapahtunut muita muutoksia arvostusmenetelmissä.

IFRS13p93c, e(iv)

Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma tai olosuhteiden muutos on toteutunut.

1 Konserni aloitti tilikauden aikana ostoskeskuksen uudistamistyön Kiinassa. Uudistustyö laajentaa kiinteistön vuokrattavissa olevaa pinta-alaa merkittävästi, ja sen odotetaan valmistuvan vuonna 2013. Ennen uudistustyön aloittamista kiinteistö arvostettiin myyntihinnan perusteella, jolloin sen käypä arvo sijoittui tasolle 2. Uudistustyön käynnistyttyä siihen ryhdyttiin soveltamaan keskeneräisten kiinteistöjen arvostamiseen käytettävää menetelmää. . Tässä menetelmässä käytetään merkittäviä muita kuin havainnoitavissa olevia syöttötietoja, ja siksi kyseinen käypä arvo on siirretty tasolle 3.

Muuttuneen arvostusmenetelmän mukaan valmiiden kiinteistöjen käypä arvo johdetaan vertailukelpoisista myyntihinnoista. Keskeneräisten kiinteistöjen käypää arvoa määritettäessä vähennetään seuraavat erät: n arvioidut rakentamismenot ja muut kiinteistön valmiiksi saattamisesta johtuvat menot, joita markkinaosap-

uolelle syntyisi; ja n arvioitu kate, jonka markkinaosapuoli vaatisi kiinteistön hallussapidosta ja sen valmiiksi saattamisesta

31.12.2012 vallitsevan tilanteen perusteella.

198 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 199

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite VIII – IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen

IFRS13p93d, h(i)

Käyvät arvot, joiden määrittämisessä käytetään merkittäviä muita kuin havainnoitavissa olevia syöttötietoja (taso 3)

Kuvaus Käypä arvo 31.12.2012 (tuhatta C)

Arvostus menetelmä(t)

Muut kuin havainnoita-vissa olevat syöttötiedot1

Muiden kuin havainnoita-vissa olevien syöttötietojen vaihtelualue-(todennäköi-syyksillä painotettu keskiarvo)

Muiden kuin havainnoita-vissa olevien syöttötietojen suhde käypään arvoon

Ostoskeskuk-set – Aasian ja Tyynen meren alue

10 520 Oikaistu vertailukelpoi-nen myyntihin-ta

Arvioidut menot valmiiksi saattamisesta

2780000 C 3220000 C (3000000)

Mitä suuremmat arvioidut menot, sitä pienempi käypä arvo.

Arvioitu vaadittu kate kiinteistön hallussapidos-ta ja valmiiksi saattamisesta

10 %-15 % (12,5%) kiinteistön arvosta

Mitä suurempi kate, sitä pienempi käypä arvo.

Öljypalmuviljel-mä

6 815 Diskontatut rahavirrat

Palmuöljysato – tonnia hehtaaria kohden

20 - 30 (24) vuodessa

Mitä suurempi sato, sitä suurempi käypä arvo.

Palmuöljyn hinta

800-1100 USD (900) tonnilta

Mitä korkeampi markkinahinta, sitä suurempi käypä arvo.

Palmunydinöl-jyn hinta

1000-1200 USD (1050) tonnilta

Diskonttaus-korko

9 % - 11 % (10,5 %)

Mitä korkeampi korko, sitä pienempi käypä arvo.

IFRS13p93g Konsernissa käytettävät arvostusprosessit

IFRS13.IE 5 Konsernin talousosastolla toimii tiimi, joka tekee muiden omaisuuserien kuin kiinteistöjen arvonmääritykset tilinpäätöstä varten, mukaan lukien tasolle 3 kuuluvien käypien arvojen määrittäminen. Tiimi raportoi suoraan talousjohtajalle (CFO) ja tarkastusvaliokunnalle. Talousjohtaja, tarkastusvaliokunta ja tiimi keskustelevat arvonmääritysprosesseista vähintään neljännesvuosittain konsernin raportointirytmin mukaisesti.

Öljypalmujen käyvässä arvossa ei oteta huomioon maata, johon palmut on istutettu, eikä istutettujen alueiden hoitamiseen käytettäviä käyttöomaisuushyödykkeitä. Biologinen prosessi alkaa maan valmistelusta siementen kylvöä varten ja päättyy kypsien hedelmien korjuuseen. Sen jälkeen hedelmistä erotetaan palmuöljy ja palmunydinöljy. Öljypalmujen käypä arvo määritetään tämän prosessin mukaisesti diskontattuja rahavirtoja käyttäen. Määrittäminen perustuu arvioituun satoon jäljellä olevana aikana, jona puiden odotetaan tuottavan satoa, ja tämä on enintään 20 vuotta. Tuotantoprosessiin siirrettävät hedelmät arvostetaan arvioituun tuotantoarvoon, jossa otetaan huomioon kasvatus- ja korjuumenot sekä asianmukainen osuus yleismenoista. Arvioitu tuotantoarvo johdetaan palmuöljyn pitkän aikavälin hintaennusteista, joiden avulla määritetään seuraavien 20 vuoden aikana odotettavissa olevien rahavirtojen nykyarvo. Käypää arvoa määritettäessä käytettävä arvioitu sato johdetaan kertomalla viljelmän pinta-ala palmuöljyn tuottokertoimella.

1 Muiden kuin havainnoitavissa olevien syöttötietojen välillä ei ole merkittäviä riippuvuuksia.

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

200 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 201

Liite VIII – IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen

Kiinteistöjen arvojen määrittämisen konserni antaa ulkopuolisten riippumattomien ja pätevien arvioijien tehtäväksi jokaisen tilikauden lopussa. Kiinteistöjen käyvät arvot 31.12.2012 on määrittänyt ABC Property Surveyors Limited.

Tasolle 3 luokiteltavien käypien arvojen määrittämisessä käytetyt tärkeimmät syöttötiedot on johdettu ja arvioitu seuraavasti:

n Ostoskeskus – arvioidut menot uudistustyön valmiiksi saattamisesta ja vaadittava kate Nämä arviot tekee ABC Property Surveyors Limited, ja ne perustuvat 31.12.2012 vallinneisiin markkinaolosuhteisiin. Arviot vastaavat pitkälti konsern-issa sisäisesti tehtyjä budjetteja, jotka perustuvat johdon kokemukseen ja markkinoiden tuntemukseen.

n Biologiset hyödykkeet – palmuöljyn sato ja hinnat Palmuöljyn hinnat perustuvat Maailmanpankin pitkän aikavälin ennusteisiin ja johdon parhaaseen arvioon kunakin raportointipäivänä. Palmuöljyn sato on arvioitu aiemmin saadun sadon perusteella.

n Diskonttauskorot Korot on määritetty käyttäen Capital Asset Pricing -mallia. Sen avulla on laskettu ennen veroja määritetyt korkokannat, joka kuvastavat markkinoilla tarkasteluhetkellä vallitsevaa arviota rahan aika-arvosta ja kuhunkin omaisuuserään liittyvistä erityisistä riskeistä

Tasoille 2 ja 3 luokiteltavien käypien arvojen muutoksia analysoidaan talousjohtajan, tarkastusvaliokunnan ja arvonmääritystiimin neljännesvuosittaisissa keskusteluissa jokaisen raportointipäivän tilanteen perusteella. Tässä keskustelussa tiimi esittää raportin, jossa selitetään syyt käyvän arvon muutoksiin.

200 PwC Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 201

(Luvut tuhatta C, ellei toisin ilmoiteta)

Liite IX – IAS 1 (muutos)

Liite IX – IAS 1 (muutos) ”Voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittava laskelma”

Tämän julkaisun varsinaista esimerkkitilinpäätöstä koskevassa osassa esitetään voimassaolevan IAS 1:n mukainen konsernin laaja tuloslaskelma. Tässä esitetään ote muita laajan tuloksen eriä koskevasta osasta uusien vaatimusten mukaisesti varsinaisen esimerkkitilinpäätöksen lukuja käyttäen.

Voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä koskeva laskelma – esimerkki uusien esittämisvaatimusten soveltamisesta

2012 2011?

1Rp82A Muut laajan tuloksen erät:

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

Maa-alueiden ja rakennusten uudelleenarvostuksesta johtuvat voitot 755 7591Rp91 Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen

tappio – -494

755 2651Rp82A Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

Muuntoerot 2 413 -1 111

Osuus osakkuusyritysten muista laajan tuloksen eristä -86 911Rp91 Rahavirran suojaukset 64 -3

Nettosijoituksen suojaus -45 40

Euravian verokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin veroihin1 -10 –

Myytävissä olevien rahoitusvarojen muutos 362 62

ABC Groupista aiemmin omistetun osuuden arvonmuutos -850 850

1 848 -71

Muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioon otettuna 2 603 194

Laskelman erät on esitetty verovaikutus huomioon otettuna. Kuhunkin erään liittyvä vero esitetään liitetiedossa 13.

Kommentti

Muutokset tulevat voimaan tilikausilla, jotka alkavat 1.7.2012 tai sen jälkeen, ja niiden aikaisempi soveltaminen on sallittua. Muutoksia sovelletaan takautuvasti IAS 8:n “Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet” mukaisesti.

Muut laajan tuloksen erät saadaan esittää joko niihin liittyvä verovaikutus huomioon otettuna tai ennen verovaikutuksia. Jos ne esitetään verovaikutus huomioon otettuna, kuhunkin erään liittyvän tuloveron määrä esitetään liitetiedoissa.

1 Euravian verokannan muutoksen vaikutus esitetään havainnollistamistarkoituksessa.

202 PwC

Comperio IFRS-online -kirjasto

Comperio IFRS on kattava taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastusalan sähköinen kirjasto. Comperio sisältää kaikki standardit ja tulkinnat sekä PwC:n kirjallisuuden aiheesta. Standardien lisäksi Comperio sisältää lukuisia esimerkkejä standardien soveltamisesta käytännössä. Tiedot löytyvät helposti hakemistopuun avulla tai monipuolisen hakutoiminnon avulla.

Comperio IFRS:n sisältöä päivitetään jatkuvasti. Sen avulla saat kaiken ajantasaisen tiedon kätevästi ja nopeasti. Tutustu Comperio IFRS-kirjastoon ja kokeile sitä ilmaiseksi 30 päivän ajan osoitteessa www.pwc.com/comperio.

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös2012

Tämä julkaisu sisältää teollisuutta sekä tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittavan kuvitteellisen yrityksen (IFRS GAAP plc) esimerkinomaisen konsernitilinpäätöksen, joka on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Esimerkkiyritys IFRS GAAP plc ei ole IFRS-tilinpäätöksen ensilaatija.

Tämä julkaisu perustuu IFRS-standardien ja tulkintojen sisältämiin vaatimuksiin, jotka ovat voimassa 1.1.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Alueet, joilla esittämistapa on muuttunut merkittävästi vuoteen 2011 verrattuna, on esitetty harmaalla pohjalla.

Sisäkannessa on esimerkkejä muista IFRS-julkaisuista.

PricewaterhouseCoopers Oy, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 Helsinki. Puhelin 09 22 800.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.