Click here to load reader

Esp Gr 7 Teachers Guide q12

 • View
  604

 • Download
  46

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TG for ESP grade 7

Text of Esp Gr 7 Teachers Guide q12

 • Gabay sa Pagtuturo

  MODYUL 1: MGA ANGKOP AT INAASAHANG

  KAKAYAHAN AT KILOS SA PANAHON NG

  PAGDADALAGA/PAGBIBINATA

  I. MGA LAYUNIN

  MGA PAMANTAYAN SA PAGKATUTO

  Pangnilalaman Pagganap

  Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-

  unawa sa mga inaasahang kakayahan

  at kilos sa panahon ng pagdadalaga

  /pagbibinata, sa kanyang mga talento,

  kakayahan, at kahinaan, hilig, at mga

  tungkulin bilang

  nagdadalaga/nagbibinata

  Naisasagawa ang mga angkop na

  hakbang tungo sa paglinang ng apat na

  inaasahang kakayahan at kilos

  (developmental tasks) sa panahon ng

  pagdadalaga/pagbibinata.

  Batayang Konsepto: Ang paglinang ng mga angkop na inaasahang

  kakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga /

  pagbibinata ay nakatutulong sa:

  pagkakaroon ng tiwala sa sarili,

  paghahanda sa susunod na yugto (stage) ng buhay (paghahanda sa

  paghahanapbuhay at paghahanda sa pag- aasawa / pagpapamilya), at

  pagiging mabuti at mapanagutang tao.

  A. MGA LAYUNIN SA PAGTUTURO

  1.1 Magabayan ang mga mag-aaral sa pag- unawa sa mga sumusunod

  na paksa:

  a. Mga Layunin ng mga Mga Inaasahang Kakayahan at Kilos

  (Developmental Tasks) sa Bawat Yugto ng Pagtanda ng Tao

  b. Mga Inaasahang Kakayahan at Kilos sa Panahon ng

  Pagdadalaga / Pagbibinata at mga Panuntunan sa Paglinang ng

  mga ito

  c. Mga Hakbang Tungo sa Pagtamo ng Bago at Ganap na

  Pakikipag-ugnayan sa mga Kasing-edad

  d. Mga Hakbang tungo sa Paglinang ng Tiwala sa sarili

  1.2 Malinang ang mga sumusunod na kasanayan sa mga mag-aaral:

  a. Pagkilala sa mga inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng

  pagdadalaga / pagbibinata

  b. Pagbibigay-katwiran kung bakit kailangang linangin ang mga

  angkop na inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng

  pagdadalaga / pagbibinata

 • c. Pagtukoy ng mga hakbang tungo sa paglinang ng mga angkop

  na inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga /

  pagbibinata

  d. Pagtukoy ng mga pagbabago sa kanilang sarili mula sa gulang

  na 8 - 9 hanggang sa kasalukuyan sa aspetong: (a) Pakikipag-

  ugnayan (more mature relations) sa mga kasing edad, (b) Papel

  sa lipunan bilang babae o lalaki, (c) Asal sa pakikipagkapwa / sa

  lipunan, at (d) Kakayahang makagawa ng maingat na

  pagpapasya

  e. Pagbibigay-katwiran kung bakit mahalagang kilalanin ang mga

  angkop na inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng

  pagdadalaga / pagbibinata sa aspetong: Pakikipag-ugnayan sa

  mga Kasing-edad, Papel sa Lipunan, Asal sa pakikipag-kapwa,

  Kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya

  f. Pagpapatutunay kung nakatutulong ang paglinang ng mga

  inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga /

  pagbibinata sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili (self-confidence)

  at sa pagiging mabuti at mapanagutang tao

  g. Pagpapaliwanag ng kaugnayan ng paglinang ng mga

  inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga /

  pagbibinata sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay

  (sa paghahanda sa paghahanapbuhay at paghahanda sa pag-

  aasawa at pagpapamilya)

  h. Pagsasakatuparan ng mga sariling paraan sa paglinang ng mga

  inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga /

  pagbibinata

  i. Pagbuo ng talaan ng mga positibong self-talk o affirmation tungo

  sa paglinang ng tiwala sa sarili

  j. Pagbibigay ng mga puna sa paraan ng ibang kabataan sa

  paglinang ng mga inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng

  pagdadalaga / pagbibinata

  B. MGA LAYUNING PAMPAGKATUTO

  Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 1- 2. Isa-sahin ang mga

  layuning pampagkatuto para sa Modyul 1 na nasa loob ng kahon.

  Sabihin:

  Mayroon ba

  kayong

  gustong

  linawin

  tungkol sa

  mga layuning

  binasa?

 • II. PAUNANG PAGTATAYA

  Pasagutan ang paunang pagtataya sa pahina 2-5. Hayaang markahan ng

  mga mag-aaral ang kanilang sariling papel gamit ang susi sa pagmamarka sa

  Annex 1. Makatutulong din kung isusulat ng guro sa pisara ang susi sa

  pagmamarka.

  Ipabilang sa mag-aaral ang kabuuang iskor na kanilang nakuha.

  Ipataas ang kamay ng mga batang nakakuha ng iskor na 10 at bilangin

  ang mga ito. Itala sa pisara ang kabuuang bilang. Ipataas ang kamay ng

  nakakuha ng 5 hanggang 9 na puntos; bilangin at itala sa pisara ang

  kabuuang bilang. Gayundin ang gawin para sa 0 hanggang 4 puntos.

  Kung lahat halos ng mga mag-aaral (95%) ay nakakuha ng iskor na 10,

  maaring dumako na ang guro sa bahaging Pagpapalalim.

 • Maaaring gawing gawaing-bahay ang ilang mga gawain sa mga bahaging

  Pagtuklas sa Dating Kaalaman at Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan at Pag-

  unawa para sa mga nakakuha ng 5-9 puntos.

  Ang mga nakakuha naman ng 0 hanggang 4 na puntos ay maaring

  mangailangan ng karagdagang gawain sa bahaging Paglinang ng mga Kaalaman,

  Kakayahan at Pag-unawa.

  III. PLANO NG PAGTUTURO-PAGKATUTO

  A. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN

  Mga Hakbang:

  1. Ipagawa ang Gawain 1 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa

  mga mag-aaral sa pahina 5 ng Modyul 1.

  2. Ipabasa ang Panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa

  Panuto?

  3. Ipabasa ang halimbawa sa pahina 6.

 • Paalala sa Gawain 2 pahina 8-9

  Matapos ipabasa sa mga

  mag-aaral ang Panuto at ang

  halimbawa ng Profayl Ko, Noon

  at Ngayon sa Gawain 2, maaari

  itong gawing Takda o Gawaing

  Bahay bilang kasunduan.

  4. Ilagay ang mga kagamitan sa ibabaw ng mesa ng guro at sabihing ito ay

  maaring gamitin ng lahat ng mag-aaral. Ipaalala ang halaga ng

  pagbibigayan at pagtitiyaga sa paggamit ng mga kagamitan.

  5. Ipagawa ang gawain. Bigyan sila ng 15 minuto para sa gawaing ito.

  6. Matapos ang 15 minuto ay tumawag ng ilang mag-aaral upang basahin

  ang kanilang mga pagbabagong itinala sa kuwaderno.

  Gawain 2

  Mga Hakbang

  1. Idikit sa pisara ang inihandang Tsart

  ng Profayl Ko, Noon at Ngayon. Sa

  tulong ng mga mag-aaral, punan ang

  tsart ng mga halimbawa ng pagbabago

  na itinala sa pisara sa unang gawain.

  2. Ipabasa ang Panuto at halimbawa ng

  Profayl Ko, Noon at Ngayon sa pahina

  7. Papunan ang Tsart sa pahina 8.

  Bigyan ang mga mag-aaral ng 15

  minuto upang buuin ang tsart.

 • 3. Matapos ang 15 minuto, pangkatin ang mga mag-aaral. Hindi dapat hihigit sa

  lima ang kasapi sa pangkat. Gamit ang binuong Profayl Ko, Noon at Ngayon,

  iisa-isahin at ipaliliwanag ng lider ng bawat pangkat ang mga nilalaman nito sa

  kanyang pangkat.

  4. Ipabasa sa mga mag-aaral ang Panuto para sa Linya ng Profayl Ko, Noon at

  Ngayon. Ipabasa ang ibinigay na halimbawa sa pahina 7.

  Gamit ang halimbawang tsart ng Profayl Ko, Noon at Ngayon sa pahina 8,

  suriin ang halimbawang Linya ng Profayl Ko, Noon at Ngayon sa pahina 9.

  Halimbawa:

  Sa halimbawang ito, masasabing positibo ang pagbabago sa sarili sa

  aspetong, pakikipag-ugnayan sa mga kasing-edad. Hayaang magtungo sa pisara

  ang isa sa mga mag-aaral upang ilagay ang unang guhit sa Linya. Isusulat sa tapat

  ng guhit ang aspeto ng pagbabago ukol dito. Gayundin ang gawin sa mga

  sumusunod pang halimbawa.

  Ako Noon (Gulang na

  8-11)

  Ako Ngayon

  Pakikipag-ugnayan sa

  mga kasing-edad

  Hal. Kalaro ko ang

  aking mga kaibigan.

  Hal. Karamay ko ang

  mga kaibigan ko sa

  mga hinaharap na

  suliranin.

  Paalala: Makatutulong kung mayroong nakapaskil o nakaguhit na kopya ng Linya ng Profayl Ko, Noon at Ngayon sa pisara.

 • Ipagawa ang

  Linya ng Profayl

  Ko, Noon at

  Ngayon sa pahina

  9.

  Pakikipag-ugnayan sa kasing-edad Dito ka

  magsimula

  Sa paggamit ng pahina 9-10: Maaaring ipagawa bilang takdang aralin ang Pagninilay pagkatapos ipaliwanag ang panuto. Ipasulat ito sa kanilang dyornal.

 • B. PAGLINANG NG KAALAMAN, KAKAYAHAN AT PAG-UNAWA

  2.1 Ipabasa sa mga mag-aaral ang mga palatandaan ng pag-unlad bilang

  isang nagdadalaga/nagbibinata sa pahina 11-13. Iisa-isahin ng guro ang

  mga palatandaang ito.

  2.2 Ipatukoy sa mga mag-aaral kung ang bawat palatandaan ay positibo o

  negatibo. Hayaang ipaliwanag nila ito at pangatwiranan ang kanilang mga

  sagot.

  2.3 Bigyang-diin na bagamat maaaring totoo o naglalarawan sa kanila ang

  ilan sa mga palatandaang ito, hindi nangangahulugan na tama ang mga

  ito. Maaaring ang ilan dito ay hindi nila dapat gawin o ipamalas. Kaya

  ngat sa huling bahagi ng pag-aaral sa Modyul 1 ay inaasahang

  mapamamahalaan nila ang mga pagbabagong ito sa ibat ibang aspekto

  ng kanilang pagkatao.

  Paalala: Maaariing gumamit ng ibang kwento o pelikula tungkol sa pagdadalaga

  at pagbibinata para sa bahaging Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan at

  Pag-unawa. Tiyakin lamang na ang ipinakikita rito ay ang mga angkop at

  epektibong pamamaraan ng pamamahala sa mga pagbabagong pinagdaraanan

  ng mga nagdadalaga at nagbibinata.

 • Sa paggamit ng pahina 12: Mas makabubuti kung sama-samang panonoorin

  ng klase ang pelikula. Mamamasid ng guro ang reaksyon ng mga mag-aaral

  dito. Mas makatutulong din kung pagagawain ng movie review o pagsusuri ng

  pelikula o kwento ang mga mag-aaral gamit ang mga gabay na tanong sa

  pahina 14. Mahalagang

Search related