of 13/13

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta Eestis. Tulemuste hindamine

 • View
  246

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2011. aasta oli Euroopa Liidus Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta. 2011. a lõpus viisime partnerite seas läbi tulemuste hindamise küsitluse ja küsisime nende hinnangut aastale.

Text of Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta Eestis. Tulemuste hindamine

 • Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 Eestis. Tulemuste hindamine.

  Koostas Marten Lauri

  Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 projektijuht

  2012 Siseministeerium

 • Ksitlus koosnes 16-st enamasti kohustuslikust ja valikvastustega ksimusest ning sellele vastati kahe

  ndala jooksul kokku 94 korda2. Ksitlus koosnes viiest mttelisest osast: taustainfo, vabatahtliku

  tegevuse aasta kasu vabahendusele ja kasu hiskonnale, vabatahtliku tegevuse aasta

  kommunikatsioonitegevused ja programmi raames toimunud ritused.

  Ksitluse levitamine toimus peamiselt kahes etapis esmalt said e-kirjaga palve ksitlusele vastata

  organisatsioonid, kellega Euroopa vabatahtliku tegevuse aastal tihedalt kokku puutusime.

  Paralleelselt edastasime teavet ka erinevatesse infolistidesse ning veebilehtedele, kus kik inforingi

  kuulujad vastata said.

  Palve ksitlusele vastata said:

  o siseministeeriumi partnerid kodanikuhiskonna valdkonnas (vabahenduste liit EMSL,

  Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus ja Kodanikuhiskonna Sihtkapital)

  o 3.-7. maini 2011 Nokia Kontserdimajas toimunud vabatahtlike messil osalejad (ligi 50

  vabahendust)

  o vabahendused, kellest kirjutasime raamatus Olen vabatahtlik, muudan maailma! (kokku

  19 vabahendust, neist osa kordus, uusi hendusi ji kmmekond)

  o maakondlike arenduskeskuste kodanikuhenduste konsultandid (vhemalt 15 konsultanti)

  1 Ksitluse viisime lbi vabavaralises ksitluskeskkonnas www.kwiksurveys.com

  2 hel vastajal ei olnud vimalik sama arvuti tagant ksitlusele mitu korda vastata.

 • Infot edastasime jrgmistes kanalites:

  o Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta teavituslist

  o vabahenduste liidu EMSL ndalakiri ja veebileht

  o Vabatahtlike vrava ndalakiri ja veebileht

  o maakondlike arenduskeskuste infoportaal www.makis.ee

  o sotsiaalmeedia (Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta Facebooki kanal, lisaks Hea Kodaniku ja

  Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse Facebooki lehed)

  o Arengukoost marlaua infolist

  Lisaks edastati infot ksitluse kohta paljude henduste enda infolistidesse.

  Ksitlusele vastas 42% vabahenduste liikmeid vi vabatahtlikke, 55% mratles end juhatajaks vi

  eestvedajaks ning 3% arvas, et ei saa end nimetada hekski eelmainituks ning valis muu (joonis 1).

  Joonis 1

  Kige aktiivsemad vastajad olid noorsoot valdkonnas (joonis 2). Kikidest vastustest oli sellest

  valdkonnast 18%, jrgnesid 12%-ga klaliikumise ja kohaliku elu valdkond ning 10%-ga laste ning

  noorte huvide kaitse. Kigis meie vlja pakutud valdkondades3 oli vhemalt ks vastus, seega oli

  vastajate koosseis esinduslik. Vastamisel vidi valida ka mitu valdkonda keskmiselt valis ks vastaja

  kaks valdkonda.

  3 Valdkondade valikul lhtusime TNS Emori ja PRAXISe koosts lbi viidud analsist Vabatahtlikus tegevuses

  osalemine Eestis 2009. Kttesaadav http://www.siseministeerium.ee/public/VTosalemine2009.pdf

  juhataja vi eestvedaja

  55%

  liige vi vabatahtlik 42%

  muu 3%

  Vastaja ametikoht organisatsioonis

 • Joonis 2

  58% vastanutest leidis, et nende henduses on vabatahtlike arv tnu vabatahtliku tegevuse aastale

  tusnud vi pigem tusnud (joonis 3). Oluline on mainida, et ksitlusele visid vastata ka niteks

  maakondlike arenduskeskuste ttajad, kes talaselt kindlasti vabatahtlikke ei kaasa.

  Joonis 3

  Jrgmine graafik (joonis 4) oli ksitluse kige htlasemalt jaotunud nimelt leidis kokku 70%

  vastanutest, et vabatahtliku tegevuse aastast on nende organisatsioonile kas olnud kasu vi pigem

  olnud kasu. Jaatavalt vastanutel oli vimalus jrgmises ksimuses tpsustada, milles kasu seisnes

  toodi vlja jrgmist:

  hea koost maakondlike vabatahtlike keskustega

  Klaliikumine / kohalik elu

  12% Keskkonnakaitse ja loodushoid

  7%

  Sotsiaalt ja eakad 8%

  Laste ja noorte huvide kaitse

  10%

  Noorsoot 18%

  Haridus ja teadus 12%

  Kunst ja kultuur 6%

  Korrakaitse. 2%

  Sport 4%

  Arengukoost 3%

  Loomakaitse 2%

  Religioon 1% Tervishoid

  8%

  Muu 7%

  Vastanud organisatsiooni tegevusvaldkond

  pigem on tusnud 17%

  ei ole tusnud 32%

  on tusnud 41%

  info puudub 10%

  Vastanud organisatsioonis tegutsevate vabatahtlike arvu tus 2011. aastal

 • saadi rohkem meediakajastust

  vabatahtliku tegevuse pilootprogrammist leiti uusi koostpartnereid

  elanikud on muutunud hoolivamaks ja on teadlikumad vabatahtlikust tegevusest

  saadi uusi kontakte ja tutvusi, lisaks kasvas vabatahtlike maine

  Lisaks toodi vlja kasulikke ritusi ja positiivset infovahetust. Negatiivse poole pealt mainiti, et on

  osaletud kll vabatahtlike kaasamise koolitustel, kuid hetkel pole reaalset kasu sellest tusnud. Ka

  leiti, et elanikkonna teadlikkuse kasv on asjade loomulik kik, mitte otseselt Euroopa vabatahtliku

  tegevuse aasta tulemus.

  Joonis 4

  Ligi kolmandik vastanutest leidis, et Eesti elanikkond on tnu tnavusele aastale vabatahtlikust

  tegevusest teadlikum kui varem. Kui arvestada sinna hulka ka 55% neid, kes vastasid, et elanikkond

  on pigem teadlikum, ulatub protsent 85-ni. Vaid 15% tles, et seis on sama mis eelmisel aastal (vt

  joonis 5 jrgmisel lehel).

  pigem on olnud kasu 35%

  ei ole olnud kasu 30%

  on olnud kasu 35%

  Vabatahtliku tegevuse aasta kasu organisatsioonidele

 • Joonis 5

  Vabatahtliku tegevuse vrtustamise koha pealt oli pilt enam-vhem sarnane teadlikkuse

  tulemustega (joonis 6), suurenenud on kll nende osakaal, kes leidsid, et seis on sama mis eelmisel

  aastal. 28% leidis, et vabatahtlikku tegevust on hakatud tnu 2011. aastale rohkem vrtustama.

  Joonis 6

  elanikkond on pigem teadlikum

  55%

  seis on sama mis eelmisel aastal

  15%

  elanikkond on teadlikum

  30%

  Kas elanikkond on tnu vabatahtliku tegevuse aastale vabatahtlikust tegevusest teadlikum

  kui varem?

  pigem on 47%

  seis on sama mis eelmisel aastal

  25%

  jah, on 28%

  Kas tnu vabatahtliku tegevuse aastale on hakatud vabatahtlikku tegevust rohkem

  vrtustama?

 • Ka vabatahtlikuna tegutsemise vimaluste graafik (joonis 7) neb sarnane eelpool vlja toodud kahe

  graafikuga. See nitab, et vabatahtliku tegevuse teadlikkus hiskonnas, selle vrtustamine ning

  vabatahtlikuna tegutsemise vimalused kivad suuresti koos ning vivad olla vrdelises seoses kui

  kasvab teadlikkus, teatakse ka rohkem vabatahtlikuna tegutsemise vimalustest. Kuivrd eelmainitud

  ksimused koos praeguse ksimusega moodustasidki omaette kolmese grupi, on selliste tulemuste

  ngemine igati loogiline.

  Joonis 7

  Ksitluse ks positiivseima tagasiside saanud ksimus seisnes selles, kas meedias rgiti tnu

  vabatahtliku tegevuse aastale vabatahtlikust tegevusest rohkem kui mullu (joonis 8). Tervelt 95%

  leidis, et sellest kas rgiti vi pigem rgiti rohkem kui mullu. Me ei saa olla kindlad, kuigi ksimus

  oli nii pstitatud, kas see testi oli vabatahtliku tegevuse aasta teene, kuid oluline on tulemus.

  pigem teatakse 55%

  seis on sama mis eelmisel aastal

  18%

  jah, teatakse 27%

  Kas tnu vabatahtliku tegevuse aastale teatakse rohkem vabatahtlikuna

  tegutsemise vimalustest?

 • Joonis 8

  Paljude valikuvariantidega ksimusega, milliseid vabatahtliku tegevuse aastaga seotud vi seda

  tutvustavaid kommunikatsioonitegevusi mrkasite 2011. aastal (joonis 9), andis tulemuseks sna

  kirju pildi.

  Rm oli nha, et peaaegu viiendik vastanuist oli ninud vabatahtliku tegevuse aasta reklaamklippe

  ETV ja ETV2 kanalitel. 15% vastanuist oli kursis ja mrkas vabatahtlikku tegevust tutvustava raamatu

  Olen vabatahtlik, muudan maailma! esitlusega vi jrelkajaga seotud infot, teist samapalju ehk 14%

  oli lugenud/kuulnud vabatahtliku tegevuse pilootprogrammi uudistega. Sellele jrgnesid vabatahtlike

  messi reklaamkampaania trkimeedias, vlitingimustes ja raadios vastavalt 13%, 13% ja 6%-ga (kokku

  35%). Meele tegid rmsaks 4% vastanuist, kes olid novembris kndinud lbi Tallinna Vabaduse

  vljaku tunneli ning mrganud sinna les pandud nitust.

  Muu puhul toodi vlja vabatahtliku tegevuse aasat logo erinevatel veebilehtedel, sotsiaalmeediat,

  vabatahtlike lugusid kohalikus meedias ning Hea Kodaniku erinumbrit.

  pigem rgiti rohkem

  51%

  ei rgitud rohkem 5%

  jah, rgiti rohkem 44%

  Kas meedias rgiti tnu vabatahtliku tegevuse aastale vabatahtlikust tegevusest rohkem kui

  mullu?

 • Joonis 9

  Peamiste kanalitena, kust vabatahtliku tegevuse aasta kohta infot saadi, toodi vlja meedia (sh

  raadio, televisioon ja trkimeedia), aga sellele ei jnud palju alla Vabatahtlike vrava veebileht

  (24%). Peaaegu viiendik sai toimuva kohta infot enda vabahendusest, alla 15% jid

  siseministeeriumi spetsiaalne veebileht ja sbrad-tuttavad (joonis 10).

  Mujalt sai infot 7% vastanuist niteks Facebookist, infokirjadest (nii vabahenduste liidu EMSL,

  Vabatahtlike vrava kui EVTA infolistist) ja EMSLi ajakirjast Hea Kodanik ning tnavusest suvekoolist,

  mis ksitles professionaalsete vabatahtlike kaasamist (vt graafik jrgmisel lehel).

  reklaamklipid ETV-s ja ETV2-s

  19%

  vabatahtlike messi raadioreklaam

  6%

  reklaamkampaania trkimeedias

  13%

  vabatahtlike messi vlireklaamid

  13%

  rinnamrgid suurrituste vabatahtlikel

  12%

  nitus Vabaduse vljaku tunnelis

  4%

  raamatu "Olen vabatahtlik,

  muudan maailma!" esitlus vi jrelkaja

  15%

  vabatahtliku tegevuse

  pilootprogrammi uudised

  14%

  muu 4%

  Vabatahtliku tegevuse aasta kommunikatsioonitegevuste mrkamine

 • Joonis 10

  Uurisime vastajatelt ka seda, millistel ritustel nad Euroopa vabatahtliku tegevuse aastal osalesid

  (joonis 11). Ksimus oli valikuvariantidega ning lhtus aasta kinnitatud programmist. Ligi kolmandik

  vastanuist osales maikuus vabatahtlike messil, veerand vastanuist oli kokku puutunud maakondlike

  koolituspevadega (korraldaja Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus), jrgnesid avafoorum jaanuari

  lpus KUMUs, CEV kevadkonverents (10%) ja EMSL suvekool. Kinnine ritus riiklik vabatahtlike

  tunnustamisritus oli endaga liitnud 11% vastanutest.

  Kige nnestunumaks (vastajatel oli vimalus valida vaid ks variant) peeti neist kuuest vabatahtlike

  messi (20%) ja maakondlikke koolituspevi (16%). Tervelt 41% ei tahtnud loetelust midagi valida ning

  vastasid muu seal toodi vlja raamatu Olen vabatahtlik, muudan maailma! vljaandmist,

  regionaalministri koordineeritavat vabatahtliku tegevuse pilootprogrammi, EMSLi pooltevahetu

  programmi jm. Samas toodi seal vlja, et kuna osaleti vaid hel programmi raames toimunud

  ritusel, ei ole neil sobilik valida hte kige nnestunumat sndmust.

  siseministeeriumi veebilehelt

  13%

  Vabatahtlike vrava veebilehelt

  24%

  meedia 26%

  enda vabahendusest

  18%

  spradelt-tuttavatelt

  12%

  mujalt 7%

  Kanalid, kust aasta ja sndmuste kohta infot saadi

 • Joonis 11

  Peamise phjusena ritustel mitteosalemiseksv (joonis 12) tid aktiivsed vastajad vlja aja- (47%)

  ning osalt ka infopuuduse (31%). Samas mainiti ka seda, et suuremad ritused olid kodukohast kaugel

  ning niteks Narvast selleks spetsiaalselt pealinna sita oli keeruline. Infopuuduse kapsaaeda lks

  he vastaja arvates ka see, et info toimuva kohta judis temani liiga hilja, kui juba reageerimiseks

  liiga vhe aega oli. Huvipuudust mainis vaid 4% vastanutest.

  Joonis 12

  avafoorum 15%

  vabatahtlike mess 30%

  maakondlikud koolituspevad

  24%

  CEV kevadkonverents

  10%

  EMSL suvekool 10%

  riiklik vabatahtlike tunnustamisritus

  11%

  Osalemine vabatahtliku tegevuse aasta sndmustel

  liiga vhe infot 31%

  ei olnud aega 47%

  ei olnud huvi 4%

  muu 18%

  Peamine phjus vabatahtliku tegevuse aasta sndmustel mitte osalemiseks

 • Jah-ei ksimusena uurisime vastajatelt, kas nad on teadlikud oktoobris 2011 Eestis esmakordselt

  kivitunud pilootprogrammist (joonis 13), mille eesmrk on soodustada nii era- kui avaliku sektori

  ttajate tegutsemist vabatahtlikuna tandja toetusel. 36% vastas, et on sellest teadlikud. Kuna me

  ei saatnud ksitlusele vastamise leskutset otse pilootprogrammis osalevatele ettevtetele ja

  vabahendustele (st et on praktiliselt vlistatud, et kik jaatavalt vastanud on programmiga seotud),

  vib tulemusega rahul olla.

  Joonis 13

  Ksitluse viimane tuleproov oli seotud tulevikuga me uurisime, kas vastajad teavad, millisele

  teemale on phendatud Euroopa Liidus aasta 2012. Vihjeks selgitasime ksimuses, et soovime teada

  saada samasuguse Euroopa aasta kohta nagu tnavu oli vabatahtliku tegevuse aasta.

  Pnevamate vastustena toodi vlja, et 2012. a on EL-s phendatud taastuvenergia ja

  keskkonna(kaitse) teemadele vi stabiilse ja vastutustundliku Euroopa loomisele. Mni vastaja oli aus

  ja tunnistas avatud ksimuse juures, et otsis abi internetist ning vastas seejrel igesti. Selle le ei

  saa kurjustada, sest ksimuse eesmrk oligi eelkige panna neid, kes tna veel ei tea, mis aastaga

  tegemist on, lisainfot otsima. igeid vastuseid vi sellele lhedasi vastuseid oli suurusjrgus 20-25.

  Olgu eldud, et 2012. aasta on Euroopa Liidus Aktiivsena vananemise ja plvkondadevahelise

  solidaarsuse Euroopa aasta.

  olen teadlik 36%

  ei ole teadlik 64%

  Teadlikkus regionaalministri kivitatud vabatahtliku tegevuse pilootprogrammist