(Evaluare naţională, Bacalaureat) - Subiecte - Bareme

Embed Size (px)

Text of (Evaluare naţională, Bacalaureat) - Subiecte - Bareme

 • Ministerul Educatiei Na~ionale

  Centrul National de Evaluare $i Examinare

  EVALUAREA NATIONAL6. PENTRU ABSOLVENTII CLASEI A VIII-A

  Anul ~colar 2013-2014

  Limba ~i literatura romanaSIMULARE

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu . Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

  SUBIECTUL I

  Cite~te, cu atentie, textul:

  Cate culori au fost, 0, Doamne,$i-acum totul e alb, totul e alb -Pana departe sub dealuriZapada saruta intinderile.

  (42 de puncte)

  Din cerul metalic a$teptam fulgii,Ca sa inchid ochii $i sa-i simt atingandu-mi pleoapele -Oar unde mai merq cand e seara$i pe zapada urme nu se vad?

  Cand eram copil era destul sa privescin preajma serii intinderi de zapada,Ca sa aud urletele pustii ale lupilor$i sa-mi joace prin fata naluci.

  Acum $tiu ca lupul se teme de oameni,Mai mutt decat arborii se teme -Oar ca $i-atunci, a$ sta zile-n $irPrivind mereu inzapezitele campuri.

  Seara albastra - alb fara margini,lata $i fulgii pe care ii a$teptam,incremenire - doar timpul se duce departe,insa urmele pa$ilor lui nu se vad pe zapada.

  (A.E. Baconsky, Zapada saruta intinderile)

  A. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:1. Noteaza cate un sinonim potrivit pentru sensu I din text al cuvintelor subliniate: merg, destul,incremenire. 6 puncte2. Precizeaza diftongii din urmatoarele cuvinte: Doamne, dealuri, mereu. 6 puncte3. Selecteaza un epitet ~i 0 repetitie din textul dat. 6 puncte4. Mentioneaza doua trasaturi ale genului liric prezente Tn textul dat. 6 puncte5. Prezinta, Tn 30-50 de cuvinte, semnificatia versurilor: Cate culori au fost, 0, Doamne,l$i-acumtotul e alb, totul e alb - /Pana departe sub dealuri/Zapada saruta intinderile. 6 puncte

  B. Redacteaza 0 compunere de 150-250 de cuvinte, Tn care sa-ti exprimi opinia despre?emnificatia titlului poeziei Zapada saruta intinderile de A.E. Baconsky. 12 puncteIn compunerea ta, trebuie:- sa formulezi 0 opinie despre semnificatia titlului poeziei;- sa-ti sustii opinia formulata prin doua argumente potrivite, valorificand textul dat;- sa ai un continut adecvat cerintei;- sa respecti precizarea referitoare la numarul de cuvinte.

  Limba ~i literatura romana Simulare

 • SUBIECTUL alII-leaCite~te, cu atentie, textul:

  Ministerul Educatiei Na\ionale

  Centrul National de Evaluare ~iExaminare

  (36 de puncte)

  Maramure$ul este un tinut de legenda situat Tn nordul Romaniei $i Tn centrul Europei.Denumit $i Tara Lemnului, Maramure$ul este un loc unde traditiile $i obiceiurile parca stau Tnlocde peste 2000 de ani. [ ..]

  Omul este, de asemenea, un element important TnMaramure$. Este Tntelept, caracterizatprin creativitate, simt artistic, hotarare $i curaj, un om de onoare $i tara frica. EI a creat Tnacestspatiu un loc unic cu 0 lege proprie nescrisa, 0 arhitectura aparte a spatiului Tncare traie$te, unport popular $i un folclor autentic. Inspiratia izvora$te din activitatile milenare ce privesc muncilecampului, munca in padure $i cre$terea animalelor.

  Ca/atorul ce viziteaza prima oara aceasta zona ramane surprins sa descopere oamenioriginali, care .$i astazi folosesc in activitafile lor multe din mijloacele $i uneltele folosite destramo$ii lor. In Maramure$ exista multi me$teri $i creatori populari, pastratori ai traditiilor $isecretelor me$te$ugurilor populare, care pot fi surprin$i la lucru Tnatelierele lor.

  Elementul care completeaza imaginea Maramure$ului este relieful incantator, variat camorfologie $i complex prin alcatuire. Personalitatea reliefului este data de 0 zona montanaimportanta prin altitudini ce depa$esc 2000 metri, dealuri, pOdi$uri $i piemonturi $i, in cele dinurma, zone joase, depresiuni, lunci $i campie. Deliciullocurilor este dat de peisaje unice presaratecu capite $i clai de fan, cu paduri de foioase frumos pastelate toamna, cu panorame surprinzatoare$i ierni geroase cu zapada ce creioneaza imagini desprinse parca din car(i1ede pove$ti.

  (***, Maramure!j: oameni, traditii, locuri)

  A. Scrie, pe foaie de examen, raspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:1. Formuleaza dUe un enunlin care sa precizezi urmatoarele aspecte din textul dat:- zona geografica descrisa;- numirea a doua forme de relief care se regasesc in zona geografica descrisa. 4 puncte2. Indica doua trasaturi ale locuitorilor din zona geografica descrisa. 4 puncte3. Menlioneaza ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenla: Elementulcare completeaza imaginea Maramuresului este relieful incantator, variat ca morfologie $i complexprin alcatuire. 4 puncte4. Precizeaza funclia sintactica a cuvintelor subliniate din secvenla: Este Tntelept, caracterizat princreativitate, simt artistic, hotarare $i curaj, un om de onoare $i fara frica. 4 puncte5. Transcrie fiecare propozilie din fraza urmatoare, precizand felul subordonatei: in Maramure$exista multi me$teri $i creatori populari, pastratori ai traditiilor $i secretelor me$te$ugurilor populare,care pot fi surprin$i la lucru Tnatelierele lor. 4 puncte6. Construie~te 0 fraza alcatuita din doua propozilii in care sa existe 0 propozilie subordonatapredicativa, introdusa prin pronumele relativ ceo 4 puncte

  B. Redacteaza, in 80-150 de cuvinte, 0 scurta naraliune in care sa prezinli 0 intamplare petrecutain timpul unei vizite reale/imaginare intr-o zona turistica. 12 punctein compunerea ta, trebuie:- sa relatezi 0 intamplare, respectand succesiunea logica a evenimentelor;- sa precizezi doua elemente ale contextului spalio-temporal;- sa ai un conlinut adecvat cerinlei;- sa respecli precizarea referitoare la numarul de cuvinte.

  Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerinlelor nu este obligatorie.Vei primi 12 puncte pentru redactarea intregii lucrari (unitatea compoziliei - 1 p; coerenlatextului - 2 p; registruI de comunicare, stilul ~i vocabularul adecvate conlinutului - 2 p; ortografia - 3 p;punctualia- 2 p; a~ezareacorecta in pagina, lizibilitatea- 2 p)

  Limba !?i literatura romana2

  Simulare

 • Ministerul Educa\iei Na\ionaleCentrul National de Evaluare $; Examinare

  EVALUAREA NATIONALA PENTRU ABSOLVENTII CLASEI A VIII-A

  Anul ~colar 2013-2014

  Limba ~i literatura romana

  BAREM DE EVALUARE ~I DE NOTARESIMULARE

  Se puncteaza oricare alte formulari I modalitati de rezolvare corecta a cerintelor . Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem.Nu se acorda fractiuni de punct. Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea la 10 apunctajului total acordat pentru lucrare.

  SUBIECTUL I (42 de puncte)A. 1. cate 2 puncte pentru notarea fiecarui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelorsubliniate (de exemplu: merg - ma duc, plec; destu/ - suficient, indeajuns; incremenire -nemi~care, neclintire) 3x2p=6 puncte2. cate 2 puncte pentru precizarea fiecarui diftong din cuvintele indicate (Doam-ne, dea-/uri, me-reu)

  3x2p=6 puncte3. cate 3 puncte pentru selectarea oricarui epitet (de exemplu: ceru/ metalic) ~i a oricarei repetitii(de exemplu: totu/ e a/b, totul e a/b) din textul dat 2x3p=6 puncte4. cate 3 puncte pentru mentionarea oricaror doua trasaturi ale genului liric prezente in text (deexemplu: transmiterea directa a unor idei ~i sentimente; prezenta marcilor lexico-gramaticale alesubiectivitatii) 2x3p=6 puncte5. prezentarea adecvata a semnificatiei versurilor, respectand precizarea referitoare la numarul decuvinte 6 p./prezentarea partial adecvata a semnificatiei versurilor, cu respectarea numarului decuvinte indicat 3 p./incercare de prezentare a semnificatiei versurilor 1p. 6 puncteB.

  - formularea adecvata a opiniei despre semnificatia titlului 4 p./incercare de formulare a opiniei despresemnificatia titlului 2 p. 4 puncte- suslinerea opiniei formulate prin doua argumente, valorificand textul dat 4p./incercare desustinere a opiniei formulate printr-un argument, valorificand textul dat 2p./incercare de sustineresau argumentare, fara valorificarea textului 1p. 4 puncte- adecvarea conlinutului la cerinla: (claritatea ~i coerenta ideilor; echilibru intre componentelecompunerii) 2p./continut partial adecvat 1p. 2 puncte- respectarea precizarii privind numarul de cuvinte 2 puncteSUBIECTUL alII-lea (36 de puncte)A. 1. cate 2 puncte pentru formularea corecta a celor doua enunturi cerute (de exemplu: Zonageografica descrisa este Maramure$ul; Doua forme de relief care se gasesc in Maramure$ suntmuntii $i dealuri/e.) 2x2p=4 puncte2. cate 2 puncte pentru indicarea a doua trasaturi ale locuitorilor din zona geografica descrisa

  2x2p=4 puncte3. cate 1 punct pentru mentionarea fiecarei parti de vorbire (care - pronume relativ; Maramure$u/ui- substantiv propriu; este - verb copulativ; incantator- adjectiv propriu-zis) 4x1p=4 puncte4. cate 2 puncte pentru precizarea fiecarei functii sintactice (inte/ept - nume predicativ; artistic -atribut adjectival) 2x2p=4 puncte5. - cate 1 punct pentru transcrierea fiecarei propozitii din fraza data (de exemplu: TnMaramure$exista multi me$teri $i creatori popu/ari, pastratori ai traditiilor $i secrete/or me$te$uguri/or populare;care pot fi surprin$i la lucru in atelierele lor) 2x1p=2 puncte

  - 2 puncte pentru precizarea felului propozitiei subordonate transcrise: propozitie subordonataatributiva 2 puncte6. construirea unei fraze alcatuite din doua propozitii in care sa existe 0 propozitie subordonatapredicativa, introdusa prin pronumele relativ ce 4 puncte

  - 1 punct pentru construirea unei fraze alcatuite din doua propozitii

  Limba ~i literatura romanaBarem de evaluare $; de nolare

  Simulare

 • - adecvarea con'inutului la cerin,a (claritatea !?i coeren,acompunerii) 2 p./con'inut pa~ial adecvat 1 p.- respectarea precizarii privind numarul de cuvinte

  Ministerul Educatiei Na\ionaleCentrul National de Evaluar