29
Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole Ann M. Aasen og Anne Kostøl

Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

  • Upload
    charo

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole. Ann M. Aasen og Anne Kostøl. Innhold. Evaluering av pilotprosjektet Problemstillinger Metode, utvalg og svarprosent Kvalitativ metode: Intervju Kvantitativ metode: Kartleggingsundersøkelse - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående

skoleAnn M. Aasen og Anne Kostøl

Page 2: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Innhold

• Evaluering av pilotprosjektet • Problemstillinger • Metode, utvalg og svarprosent• Kvalitativ metode: Intervju• Kvantitativ metode: Kartleggingsundersøkelse• En sammenfatning av kvalitative og kvantitative

funn• Mulige sammenhenger mellom de kvalitative og

kvantitative funnene i undersøkelsen

www.sepu.no

Page 3: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Evaluering av pilotprosjektet

• Å lykkes i videregående opplæring – viktig både for den enkelte og for samfunnet

• Få skoleomfattende utviklingsprosjekter rettet mot læringsmiljø, innhold og skolekultur i videregående opplæring

• LP-modellen i videregående skole: Et pilotprosjekt over to år

• 7 videregående skoler i 4 fylker• For å få kunnskap om hvordan LP-modellen fungerer i

videregående opplæring er det foretatt både en prosess- og en resultatorientert evaluering av pilotprosjektet

• Evalueringen er foretatt av Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning

• Lillegården Kompetansesenter er oppdragsgiver

www.sepu.no

Page 4: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Problemstillinger

• Hvilke erfaringer er gjort i forhold til skolenes initiering og implementering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring?

• Hvilke resultater viser kartleggingsundersøkelsen at skolene har oppnådd i løpet av prosjektperioden?

• Finnes det sammenhenger mellom de kvalitative og kvantitative funnene som kan relateres til arbeidet med LP-modellen?

www.sepu.no

Page 5: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Kvantitativ metode

Tidspunk

t

Informanter Metode Svarprose

nt

Høsten

2008

EleverKontaktlærereAlle lærere

Nettbasert spørreskjema

72,03 %76,97 %73,87 %

Høsten

2010

EleverKontaktlærereAlle lærere

Nettbasert spørreskjema

70,89 %65,99 %68,82 %

www.sepu.no

Page 6: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Kvalitativ metode

Tid Informanter Metode

Høsten 2009

•Rektor ved hver skole

•LP-koordinator ved hver skole

Intervju

•2 lærergrupper ved hver skole Gruppeintervju

•PPT-veileder fra alle fylkene

•Fylkeskoordinatorer ved 3 av fylkene

•1 veileder tilknyttet hver av skolene fra Lillegården kompetansesenter

Telefonintervju

www.sepu.no

Page 7: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Intervju av lærere, koordinatorer, rektorer, veiledere

• Tilslutning Introduksjon og

initiering Tilslutning i kollegiet

• Opplæring Fagdager Opplæringsheftene

• Ledelsens oppfølging• Veiledning

• Gjennomføring i lærergruppemøter Organisering Arbeid med

analysemodellen• Resultater og vurdering

av prosjektet Egen praksis Skolekultur Elevnivå

www.sepu.no

Page 8: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Intervju av lærere, koordinatorer, rektorer, veiledere Tilslutning:• Store forskjeller både mellom skolene og innad på den

enkelte skole. Noen skoler har hatt en økende tilslutning, noen stabil og andre en negativ utvikling

• Ved prosjektstart var det en tilslutning på mellom 50-100%. Lillegården anbefalte minimum ¾ oppslutning

• Det har vært ulike prosesser ved skolene i forkant og i oppstarten, Det ser ut til at de skoleomfattende prosjektene har vært mest vellykket

• Ved den skolen der tilslutningen var høyest: Skolens lærere var i utgangspunktet endringsvillige. Rektoren

vektlegger et forpliktende fellesskap og det å prioritere prosjektet. Denne skolen rapporterer også om et godt samarbeid med både PPT og veiledere fra Lillegården kompetansesenter

www.sepu.no

Page 9: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Intervju av lærere, koordinatorer, rektorer, veiledere • Opplæring:

Informantene fortalte om svært ulike erfaringer Ulike forståelser om hvordan opplæringen kunne vært

forbedret Gjelder både organisering og faglig innhold

• Ledelsens oppfølging av prosjektet: Svært varierende erfaringer fra lærergrupper. Lederne bekrefter dette

• De eksterne veiledernes blikk på ledelsen: De skolene som får best resultater har er en ledelse som er sterkt

involvert, prioriterer prosjektet ved å legge til rette for arbeidet gjennom tydelige prioriteringer i hverdagen og har klare forventninger til både egen og lærernes innsats

• Veiledning: Delte erfaringer, men mange positive tilbakemeldinger fra

skolene

www.sepu.no

Page 10: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Intervju av lærere, koordinatorer, rektorer, veiledere• Gjennomføring i lærergruppemøter:• Store forskjeller mellom skolene mht. organisering av

lærergruppearbeidet: ledelsens deltakelse i lærergruppene,

gruppesammensetning, lengden på lærergruppemøtene, valg av gruppeledere

• De fleste ser ut til å være lojale til analysemodellen• Vurdering av prosjektet så langt:

Motstand fra flere lærere De fleste trekker fram at det har vært udelt positivt å bli

kjent med hverandre, og at de setter pris på dette Mange ser nytten av og muligheter ved prosjektet, men

ønsker at det er tilpasset videregående opplærings mangfold og egenart i sterkere grad

Uklare resultater

www.sepu.no

Page 11: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Kartleggingsundersøkelsene

• Første kartlegging (T1) ved oppstart For å vise et bilde av situasjonen på skolen før arbeidet med

LP-modellen starter Vise områder som kan være aktuelle å ta opp i Læregruppene

som skoleomfattende utfordringer

• Andre kartlegging (T2) på slutten av prosjektperioden For å se den endring/utvikling som har vært For å få kunnskap om hvilke områder skolen bør arbeide videre

med

www.sepu.no

Page 12: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Spørreundersøkelsen til elevene

Elevenes opplevelse av:

• Trivsel og syn på skolen

• Atferd undervisnings- og

læringshemmende atferd

sosial isolasjon utagering alvorlige

atferdsproblemer Passiv deltakelse

• Relasjoner lærer – elev elev – elev

• Undervisning Innhold og struktur Variasjon

www.sepu.no

Page 13: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Spørreundersøkelsen til kontaktlærer

Kontaktlærers opplevelse av:

• Elevens sosial kompetanse (sosiale ferdigheter) tilpasning til skolen normer selvkontroll selvhevdelse empati og rettferdighet

• Elevens motivasjon og arbeidsinnsats• Skolefaglige prestasjoner• Fravær fra skolen

www.sepu.no

Page 14: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Spørreundersøkelsen til lærere

Læreres opplevelse av:

• Skolens miljø Egen trivsel og kompetanse Samarbeid med andre Relasjoner til elevene Det fysiske miljøet

• Undervisning Ro og orden Ros og tilpasning

• Motivasjon og arbeidsinnsats• Atferdsproblematikk

Opplevelse av atferdsproblemer Kompetanse og arbeid med atferdsproblematikk

www.sepu.no

Page 15: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Hvordan endringer mellom T1 og T2 er beregnet

John Hattie (2009) viser i sin forskning til ulike effektstørrelser/mål:

• 0,20 st.av viser til ingen effekt.• 0,20 – 0,39 st.av viser til en liten effekt.• 0,40 – 0,59 st.av viser til en moderat effekt.• Over 0,60 st.av viser til en sterk effekt.

OBS:Hatties skala for effekt er kun knyttet til skolefaglig

læringsutbytte.

www.sepu.no

Page 16: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Resultater fra ELEV-skjemaet

Fokus-område

Faktor Gjennom-snitt T1

Gjennom-snitt T2

Forskjell uttrykt i standardavvik

Trivsel Trivsel 3,15 3,20 0,13

Atferd Undervisnings- og læringshemmende atferd

3,58 3,74 0,27

Sosial isolasjon 4,25 4,31 0,10

Utagering 3,96 4,18 0,29

Alvorlige atferdsproblemer

4,83 4,89 0,14

Passiv deltakelse 3,97 4,05 0,12

Relasjoner Relasjon lærer-elev 2,85 2,98 0,27

Elevrelasjoner arbeidsmiljø

3,25 3,32 0,13

Elevrelasjoner

sosialt miljø

2,79 2,91 0,23

Undervisning Innhold og struktur 3,29 3,40 0,22

Variasjon 3,62 3,63 0,02

www.sepu.no

Page 17: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Resultater fra KONTAKTLÆRER-skjemaet

Fokus-område

Faktor Gjennom-snitt T1

Gjennom-snitt T2

Forskjell uttrykt i standardavvik

Sosial kompetanse

Tilpasning 2,83 2,95 0,18

Selvkontroll 2,90 3,02 0,21

Selvhevdelse 3,00 3,06 0,10

Empati/rettferdighet 2,56 2,64 0,11

Motivasjon og arb.innsats

Motivasjon og arbeidsinnsats

3,50 3,60 0,12

Fravær Dager uten gyldig fravær 4,44 4,62 0,19

Timer uten gyldig fravær 3,91 4,27 0,33

www.sepu.no

Page 18: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Resultater fra LÆRER-skjemaet

Fokus-område

Faktor Gjennom-snitt T1

Gjennom-snitt T2

Forskjell uttrykt i standardavvik

Skolens miljø

Trivsel og kompetanse 2,86 3,00 0,29

Lærersamarbeid 2,49 2,67 0,30

Relasjon mellom lærer og elev

2,37 2,50 0,24

Fysisk miljø 2,38 2,66 0,33

Undervisning Ro og orden 3,71 3,84 0,30

Ros og tilpasning 3,85 3,94 0,18

Motivasjon og arb.innsats

Motivasjon og arbeidsinnsats

2,79 2,98 0,37

Atferds-problematikk

Lærerens opplevelse av atferdsproblemer

2,90 3,15 0,32

Lærerens kompetanse og arbeid med atferdsproblematikk

2,66 2,83 0,25

www.sepu.no

Page 19: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

www.sepu.no

Hvilke utfordringer finnes i videregående skole?

• Uro og forstyrrelser som hindrer undervisning og læring• Elever som kommer for sent til timer• Elevers fravær fra undervisning og prøver• Lav motivasjon og innsats blant elever• Elever som bruker PC til annet enn skolefaglig arbeid• Elever som ikke leverer pålagt arbeid/oppgaver til fristen• Elever som samspiller dårlig med andre elever

Punktene er hentet fra artikkelsamlingen ”Ja, visst gjør det vondt”

Page 20: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

www.sepu.no

Uro og forstyrrelser som hindrer undervisning og læring

• Elevskjemaet Undervisnings- og læringshemmende atferd Relasjon mellom lærer og elev Innhold og struktur

• Lærerskjemaet Atferdsproblematikk Relasjon mellom lærer og elev Ro og orden i undervisningen

Page 21: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Resultater fra kartleggingsundersøkelsen

Skjema Faktor Gjennom-snitt T1

Gjennom-snitt T2

Forskjell uttrykt i standardavvik

Elev Undervisnings- og læringshemmende atferd

3,58 3,74 0,27

Relasjon lærer-elev 2,85 2,98 0,27

Innhold og struktur 3,29 3,40 0,22

Lærer Lærerens opplevelse av atferdsproblemer

2,90 3,15 0,32

Lærerens kompetanse og arbeid med atferdsproblematikk

2,66 2,83 0,25

Relasjon mellom lærer og elev

2,37 2,50 0,24

Ro og orden 3,71 3,84 0,30

www.sepu.no

Page 22: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Undervisnings- og læringshemmende atferd, elev

www.sepu.no

Page 23: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Lærerens opplevelse av atferdsproblemer

www.sepu.no

Page 24: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Relasjon mellom lærer og elev

www.sepu.no

Page 25: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Relasjon mellom lærer og elev

www.sepu.no

Page 26: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Ro og orden i undervisningen

www.sepu.no

Page 27: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Ro og orden i undervisningen

www.sepu.no

Page 28: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

www.sepu.no

En sammenfatning av kvalitative og kvantitative funn

• Høsten 2009: De kvalitative funnene viser motstand blant mange

lærere Videregående skole svært sammensatt Mange ledere var positive til prosjektet og gjorde en del

endringer underveis Ingen klare resultater

• Høsten 2010: Positiv utvikling på flere fokusområder som er sentrale

mht. elevenes trivsel og læringsmiljø

Page 29: Evaluering av pilotprosjektet, LP-modellen i videregående skole

Mulige sammenhenger mellom de kvalitative og kvantitative funnene i undersøkelsen • Motstand i utviklingsarbeider

• Skoleomfattende prosjekt – Felles samarbeidskultur

• Forpliktelse – lojalitet til prosjektet – tilpasning

• En ledelse som prioriterer prosjektet og følger det tett opp

• Systematisk arbeid over tid

• Rektor ved en av skolene: ”Ingen stor motstand lenger. Det gjelder å holde ut”.

www.sepu.no