Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

 • View
  238

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  1/187

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  2/187

  1. Proslov (1,1-18) – I dio

  S obzirom da je od 15. rije!i u Evanđelju po Ivanu samo 1. razli!i"i#,

  na prvi po$led se s"je!e dojam da je ono sa jezi!%e s"rane veoma jednos"avno, nouspr%os "ome nje$ov je "eolo&%i izri!aj nevjeroja"no viso%. 'ovor mu vrluda po "eolo&%im visinama i dubinama i za"o $a r%vena "radi ija rado simbolizira li%om orla.

  Proslov zapravo obu#va a ijelo po$lavlje Iv 1, no 1,1-18 jes" poe"s%i a 1,1*- 51 nara"ivni "e%s".

  Proslov, jer spominje +ije!, zapo!inje s"avljanjem na$las%a na u#o, a zavr&ava spominjanjem ono$a &"o o!i ne mo$u vidje"i (1,18). a%le, pu"em +ije!i, %oja je i svje"lo i ivo", objavljuje se do sada ne!uveni i nevidljivi o$.

  /ijedna dru$a biblijs%a %nji$a nema "a%o veli!ans"ven po!e"a% %ao Iv %oji odma# sa "oli%om si$urno& u iznosi "vrdnje o +ije!i i 0ivo"u sve &"o poslije slijedi – ijelo Evanđelje po Ivanu – jes" u bi"i razrada i po%azivanje &"o zna!e rije!i Prolo$a.

  S"o$a je Proslov popu" uver"ire u %ojoj se najavljuju mo"ivi ne%e sim2onije %oja ima zapo!e"i. 3 povijes"i "eolo$ije Proslov je popu" ne%e nalazi&"a dra$ulja iz %oje$ se uzimaju najva nija razmi&ljanja o bo ans%im osobama i u"jelovljenju Sina o je$a.

  4i"a"elj ima osje aj da se nalazi pred ne!im veli!ans"venim &"o se ne da ras jep%a"i i slo i"i u pojedina!ne pojmove %ao da je u ovim rije!ima zasjao zra!a% mis"i!no$ svje"la.

  S"o$a e povijes" sva%o$ !ovje%a, sva%o$ in"ele%"ualno$ i du#ovno$ #oda prona i u Prolo$u is%ru elje za vje!nim %oju je u sr e !ovje%a u$radio je!ni, 6naj %oji je od vije%a.

  Prolo$ izra ava onu dubo%u i "ajans"venu elju za proma"ranjem o$a, za slu&anjem ono$a &"o 6n poru!uje u svojoj +ije!i – %a%o eli ob$rli"i !ovje!ans"vo i uzdi i $a u svje"lo, u sjaj svoje slave.

  7o e li se svjedo!ans"vo Ivanove zajedni evidjesmo slavu njegovu (1,1 ) os"vari"i u li%ovima %oje +ije! u Evanđelju susre e, #o e li se os"vari"i u ivo"u !i"a"elja9 Evanđelje po Ivanu napisano je %ao svjedo!ans"vo %oje "reba vodi"i "om ilju (: ,; -;1).

  :

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  3/187

  1,1a +ije! je izvan vremena i s"varanja jer o S"varanju se po!inje $ovori"i "e% u ;. re"%u. 6vdjeavrch, , početak da%le ne ozna!ava po!e"a% u vremens%om smislu ne$o "emelj, principium s"varnos"i. +ije! je prisu"na u najdubljem "emelju s"varnos"i.

  /a &"o Iv misli %ad $ovori o +ije!i9 3 S=-u o$ s"vara svije" svojom rije!ju (Ps ;:,?.*), pomo u nje %omuni ira i objavljuje se proro ima (@er 1, ). S dru$e s"rane, lo,goj , logos u $r!%om zna!imisao i riječ ona u $r!%oj 2ilozo2ijiozna!ava smisao %oji pro ima !i"av %ozmos i !ini $a smislenom #armoni!nom

  jelinom – lo$os je da%le smisao svije"a. >om s#va anjulogosa blis%a je S=-na upo"reba pojmamudrost %oja u Izr

  8,::-:;.; -;1 ima is"a%nu"u ulo$u u S"varanju, do% je Audr *,1- "oli%o blis%a o$u da sjedi na nje$ovom prijes"olju i osnova je smislenos"i sve$a s"voreno$.

  eli% broj is"ra iva!a sma"ra da je %od Iv posrijedi %ombina ija spomenu"i# zna!enja. jeroja"no i s"o$a &"o je ve prije nje$a Bilon Cle%sandrijs%i (:5.pr.Dr.- .$.) po%u&avao spoji"i $r!%u 2ilozo2s%u misao i idovs%u "eolo$iju.

  Imaju i pred sobommudrost i riječ , Iv se odlu!io za pojamlogos, riječ jer mu ona o"vara mo$u nos" da pomo u "o$ pojma izre%ne jo& ne&"o. +ije! pre"pos"avlja ne%o$ %oji $ovori i "ime se izri!e, daruje se. 6naj "%o slu&a, pri#va a "u rije! i po#ranjuje unu"ar sebe, analizira je iz nje upija mudros" i #rani se njome. +ije! pre"pos"avlja dvije osobe %oje ulaze u međusobni odnos, dijalo$. C%o jo& pre"pos"avimo ma%simalnu bla$ona%lonos" obiju s"rana, rije! se "ada rađa iz ljubavi ono$ %oji $ovori i pri#va ena je s ljubavlju ono$ %oji slu&a.

  C%o imamo u vidu da u 1,1 %a e Riječ tijelom postala i nastanila se među nama, "ime Iv eli re i dain principio, u počelu na&e s"varnos"i nije ne%a slijepa

  nu nos" ili !is"i slu!aj, ne$o jes" +ije!. +ije! %ojom se o$ izri!e i daruje!ovje%u. In principio, u počelu pos"ojanja sve$a &"o vidimo jes" o ja volja i ljubav %ojom eli s"upi"i s nama u odnos i za"o e nam upu"i"i svoju +ije!.

  o% Dnji$a Pos"an%a "vrdi da jein principio, u počelu "o da je o$ s"vorio i uredio %ozmos, evanđelis" Ivan na "emelju svo$ is%us"va s Isusom "vrdi da jeu počelu sve$a +ije! %ojom o$ eli s nama s"upi"i u odnos.

  Dad $ovori o odnosu +ije!i i o$a, $r!%i ori$inal /=-a se mo e s#va"i"i na dva na!ina< dinami!%i – Riječ bijaše usmjerena, okrenuta, u pokretu prema Bogu, i s"a"i!%i – Riječ bijaše kod Boga, u Boga. e ina prevodi"elja iblije daje prednos" s"a"i!%oj varijan"i< Riječ bijaše kod Boga. >o zna!i da je prije sva%e svoje a%"ivnos"i +ije! u nepre%idnom zajedni&"vu s o$om. Don"empla ija i

  ;

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  4/187

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  5/187

  sinu. Posjedova"i ivo" samo za sebe, ne pri#va"i"i $a %ao dar ne$o $a o"r$nu"i od zajedni&"va s 6 em zna!i ne$ira"i mu izvor, uni&"i"i vlas"i"i iden"i"e" sina.

  +ije!, %oja je i sama o$, prebiva s o$om i prema /jemu je usmjerena, izvor je ivo"no$ da#a !ovje%u. 0ivo" i ljubav %oje dijeli s o$om, +ije! svojim

  da#om &iri i eli nada#nu"i sva s"vorenja. 6no &"o ima %ao @edinorođeni Sin elida"i i nama –mo! da postanemo djeca Božja (1,1:). >oli%o je sna an du# zajedni&"va %oje$ dijele 6"a i Sin.

  1, < I život bijaše ljudima svjetlo....

  3 pre"#odnoj re!eni i je re!eno da ono &"o se do$odilo i os"aje u o$osu bijaše život . Sada Iv ide dalje i %a e da "aj život bija&e ljudima svjetlost . /a%on &"o o!i"uje sna$u ivo"a svojim rije!ima i djelima, Isus e u 8,1: re i< Ja sam svjetlo svijeta, tko ide "a mnom ne!e oditi u tami# nego !e imati svjetlost života. 3s%rsnu e azara "e Isusovo us%rsnu e i uzlaza% 6 u "o e doda"no po"vrdi"i.4ovje% is%ons%i eđa za puninom ivo"a. +eli$iozni !ovje% vjeruje da je izvor nje$ovo$ ivo"a u o$u. S"o$a sva%a reli$ija eli o"%ri"i zra%u bo ans%o$ ivo" u !ovje%u, do i u dodir s nje$ovim izvorom. a bi bio obasjan "im svjetlom, prema Iv, !ovje% ne "reba poseza"i ni za %a%vim "e#ni%ama ni"i as%ezom. Ilumina ija je plod slu&anja i od$ovaranja na 6!evo nada#nu e.

  @er iden"i"e" +ije!i, u %ojoj je "emelj ljuds%o$ pos"ojanja, sas"oji se u dijalo$u s 6 em i usmjerenos"i prema /jemu. S"o$a e i za !ovje%a ivo" bi"i dijalo$ s

  o$om, pos"ojanje %oje je od$ovorno jer od$ovara na dar ivo"a. o$osova

  %omuni%a ija s o$om !ovje%u je svjetlo jer $a dr i u %on"a%"u s nje$ovimizvorom, !ini $a sinom po uzoru na Sina usmjereno$ prema o$u (usp. 1,1b).

  1,5

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  6/187

  1,?-8< Bi čovjek poslan od Boga...

  /a%on $ovora o onom &"o je pre"#odilo S"varanju (1,1-:) "e op eni"o o odnosu +ije!i i ljudi (1,;-5), Iv nam po$led usmjerava na %on%re"nu povijes" i spu&"a $a na pojavu Ivana Drs"i"elja.

  Izrazom poslan od Boga preds"avlja misiju Ivana Drs"i"elja na na!in na %oji su preds"avljani S=-ni proro i (usp. Iz ?,8). 4e"vr"o evanđelje ni jednom Ivana ne zove $rstiteljem ni"i $a iden"i2i ira %ao Isusovo$ pre"e!u jer Iv inzis"ira na "ome da je Drs"i"elj svjedok svjetla. Po&"o svjetlo ozna!ava objavu, Drs"i"elj je poslan od o$a da svjedo!i za Isusa da je on objavi"elj i objava o ja.

  a%le, Drs"i"elj je jo& jedan u du$a!%om nizu svjedo%a svje"la. Svi oni su svjedo!ili s iljem da svi prepoznaju svjetlo i uđu u mis"eriozni dijalo$ s o$om %a%o bi osvije"lili svoje pos"ojanje i za ivjeli svoje sinovs"vo. Ia%otama ne mo e nadvlada"i svjetlo – jer i najmanja zra%a svje"la raspr&uje "amuF – ne unije"i svoje pos"ojanje u svjetlo i svjetlo ne unije"i u nj zna!ilo bi prepus"i"itamida $a obavija i %ona!no po"puno obuzme.

  jeroja"no zbo$ pos"ojanja supro"ni# mi&ljenja, evanđelis" u 1,8 sma"ra po"rebnim na ne$a"ivan na!in pod r"a"i posredni!%u narav Ivanovo$ svjedo!ans"va

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  7/187

  :. Proslov (1,1-18) – II dio

  1,*

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  8/187

  darovao Otac' djeca se Božja "ovemo# i jesmo( ) %jubljeni# sad smo djeca Božja i još se ne očitova što !emo biti( *namo' kad se očituje bit !emo njemu slični(1Iv ;,1-:).

  1,1;< $oji nisu rođeni od krvi... 'ovore i o prin ipu rađanja zadjecu Božju, Iv pomo u "ri ne$a ije is%lju!uje

  u"je aj "jelesno$ u"je aja "j. sve ono &"o je nu no za naravno rađanje. /adnaravno rođenje ne ovisi o naravnim 2a%"orima. /a!in na %oji ljudi pos"aju dje a o ja odra ava na!in na %oji se +ije! u"jelovila – rođenje od o$a "j. sna$om u#a Sve"o$a (usp. ;,5).

  3 ne%im od drevni# ru%opisa Ivanovo$ evanđelja ova re!eni a s"oji u jednini, a u ne%im u mno ini. /e%i od o"a a r%vene s"arine sma"raju da varijan"a u jednini (koji nije rođen od krvi) $ovori o Isusovom djevi!ans%om za!e u i upravljen je pro"iv oni# %oji su nije%ali Isusovo bo ans"vo (ebioni"i), do% bi varijan"a u mno ini (koji nisu rođeni od krvi) pobijala $nos"i%e %oji su "vrdili da se dje"e"om o jim pos"aje oslanjanjem na vlas"i"e ljuds%e sna$e.

  3mjes"o re2orme – novo s"varanjeF /aime, na%on &"o vjera o"vori sr e, o$ prolazi %roz !ovje%a, %ao &"o je u po!e"%u pro&ao iznad "ame i %aosa i za sobom os"avio svje"lo((( Prolaze i, u !ovje%u os"avlja svje"lo – o"isa% svoje bo ans%e naravi dodaje !ovje%u "oli%o svoje$a da Iv ne zna %a%o

Search related