Evo 11 10 11

 • View
  583

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Evo 11 10 11

 • 1. Evolucija religioznosti 21.1.2011
 • 2.
 • 3. Religija?
  • mentalne reprezentacije ne-fizikih entiteta i vjerovanje u njihovo postojanje
  • predmeti povezan i navedenim reprezentacijama
  • rituali
  • moralne intuicije
  • specifine forme ponaanja
  • etnike veze i suradniki procesi meukulturalne univerzalnosti
 • 4. Religioznost i Evolucijska Psihologija
  • Religioznost kao istraivaki problem postoji koliko i sama znanost
  • Durkheim (1912); James (1902); Weber (1930)
  • Naturalistika perspektiva bez pozivanja na postojanje nadnaravnih sila i dogaaja
  • Velik broj kvantitativnih i kvalitativnih studija bez jedinstvene teoretske perspektive
  • Evolucija religije se u proteklih pet do osam godina namee kao nova relevantna tema unutar evolucijske psihologije
 • 5. Evolucijska psihologija religioznosti kre e od hipoteze kako cjelokupno ljudsko pona anje , a time i religiozno , do odre ene razine mo e biti obja njeno u kontekstu evolucije ljudskog mozga .
 • 6. Lekcija naih "predaka"
  • Ulogu razvoja mozga za mogu nost razvijanja religijskih reprezentacija najbolje mo emo vidjeti kroz promatranje ne - ljudskih primat a
  • N a i najbli i evolucijski srodnici pokazuju mnoge osobine koje se smatraju klju nim kod razvoja religioznosti u ljudi
   • V i a inteligencija , kapacitet za simboli ku komunikaciju , osjetljivost na socijalne norme i pojam o sebi ( King , 2007)
  • Dunbar (1998, 2003) i Ehrlich (2000) interpretiraju religioznost kao posljedicu mozga dovoljno velikog da formulira religiozne i filozofske ideje
  • T ijekom evolucije hominida veliina mozga se utrostruila, a rast se veinom odnosio na podruje neokorteksa , n eophodnog za sloene kognitivne funkcije
 • 7. Neokorteks
  • Izmeu ostalog zasluan za samo-svjesnost, razvoj jezika i emocija
  • Relativna veliina neokorteksa bilo koje vrste je povezana s nizom socijalnih varijabli poput veliine socijalne grupe i kompleksnosti rituala parenja
  • Jedno objanjenje zavisnosti veliine neokorteksa i religije, kao i mogui razlog zbog ega ne moemo pronai religioznost kod ostalih primata, jest jezik
  • Lieberman (1991) smatra kako je za razvoj religioznosti potreban sustav simbolike komunikacije, poput jezika, koji bi omoguio prenoenje ideja unutar grupe, te da se religiozna misao i moralnost oslanjaju na iste kognitivnolingvistike procese
 • 8. To adapt or not to adapt
  • U kontekstu evolucijske psihologije, iako postoji konsenzus da se tendencija ka religioznosti pojavila relativno rano u evoluciji nae vrste, ne postoji slaganje oko mehanizama koji su vodili evoluciju religioznog mozga
  • Adaptacije i prirodna selekcija jesu centralni koncepti evolucijske psihologije, no tek uz sluajne nusprodukte i rezidualni um moemo u potpunosti objasniti kompleksne funkcionalne organske mehanizme (Buss i sur., 1998)
 • 9. Adaptacija/Nusprodukt
  • Adaptacija
   • T eorija socijalne solidarnosti ( npr . Alcorta i Sosis, 2005; Purtycki i Sosis, 2009)
  • Nusprodukt
   • P rodukt okoliskih indbenika i nekih temeljnih konitivnih mehanizama, vie ili manje specifinih za ovjeka
  • T e orija uma
  • Adaptacija Nusprodukt
 • 10. To adapt
  • Jedan dio znanstvenika religioznost objanjava kao rezultat prirodne selekcije i kao adaptaciju koja prua evolucijsku prednost (Alcorta i Sosis, 2005; Bulbulia, 2006; Granqvist, 2006; Harris i McNamara, 2008; Sanderson, 2008; Wilson, 2002)
  • Karakteristike jedinke koje u interakciji sa fizikim, socijalnim ili intervalnim okruenjem favoriziraju reprodukciju i ponaanje jedinke i/ili njenih genetskih srodnika (Tooby i Cosmides, 1990)
  • Mora se dosljedno pojavljivati u relativno nepromijenjenom obliku tokom ivota nekog organizma i biti karakteristina za veinu pripadnika neke vrste
  • Iako za mnoge osobine moemo izdvojiti adaptivne karakteristike, nije jednostavno odrediti one za koje moemo sa sigurnou tvrditi da su adaptacije
  • Pinker (2002) navodi razliku izmeu itanja i pisanja
 • 11. To adapt
  • Teorije socijalne solidarnosti (Alcorta i Sosis, 2005; Purtycki i Sosis 2009; Richardson i Boyd, 1998; Sosis, 2004; Wilson 2002 )
   • religioznost je evoluirala zbog poboljavanja suradnje i identificiranja ne suradnikog ponaanja
   • religija se promatra kao adaptivni sustav kognitivnih, afaktivnih, bihevioralnih i razvojnih osobina
   • doprinosila prevlada va nju ekolokih izazova
  • A daptacij a koja nam primarno omoguuje ivot s naom evolucijom steenom sposobnosti percipiranja samog sebe i vlastite smrtnosti ( Apler , 2006)
   • za hominide koji su preli prag kognitivnog razvoja potreban za samopercepciju, postojale su dvije mogunosti napretka; ili zamiranje svjesnosti zbog ometajuih posljedica straha i anksioznosti na funkcioniranje ili adaptiranje na nuspojave svjesnosti
   • selekcija je preferiral a one samosvjesne jedinke, koje su bile u stanju razviti mehanizme suoavanja sa smrtnosti, uvodei time aspekt duhovnosti u raspon ljudskih kapaciteta
 • 12. Not to adapt
  • Druga interpretacija jest kako su religiozna vjerovanja i ponaanja nusprodukt adaptivnih osobina i nisu odabrani zbog njihove adaptivne koristi (Richerson i Newson, 2008)
  • Kritika panglosijanske tendencije evolucijskih psihologa
  • Osobine kod kojih se prirodna selekcija dogodila za neku drugaiju funkciju od sadanje nazivaju egzaptacije
  • Sluajne nusprodukte funkcionalnih prilagodbi nazivamo trompe i u njih osim religioznosti, svrstavamo glazbu, umjetnost i ratne obiaje
 • 13. Evolucijska psihologija religioznosti
  • Darwin (1874) pretpostavlja kako se religioznost razvila im su se djelomino razvile vane komponente imaginacije, uenja i znatielje uparene s moi rezoniranja koje su ovjeka nagnale da pone prirodno teiti razumijevanju svijeta koji ga okruuje i spekulirati o svom postojanju
  • integracija spoznaja o ljudskoj kogniciji i prirodnoj evoluciji (Boyer, 1994)
  • na e spoznaje o evolucijskim uzrocima religioznosti do nedavno predstavljale svojevrsnu nepoznanicu
 • 14. Evolucijska psihologija religioznosti
  • Zbog ega se u neolitskog ovjeka javila potreba za vjerom?
  • Koji su to mehanizmi u evoluiranom mozgu zasluni za takve reprezentacije?
  • Zbog ega ovjek nije postao intuitivni empirist, naturalist i agnostik?
 • 15. Teorija uma?
  • atribucija svjesne namjere nekom organizmu i simuliranje mentalnih stanja tog organizma kako bi se stvorila predodba o njegovim vjerovanjima i namjerama (Carruthers i Smith, 1996)
  • razlog razvoja ovog sustava: uinkovitije predvianj e ponaanja predatora i lovine (Van Schaik i Van Hooff, 1983)
  • poveanje veliine grupe, stabilnija interakcija i uinkovitija koordinacija izmeu jedinki daje velike selekcijske prednosti pojedincu, ali postavja i vee zahtjeve na poznavanje namjera drugih jedinki
 • 16.
  • http://www. youtube . com / watch ?v=8hLubgpY2_w&NR=1 /
 • 17. Teorija uma i evolucija