Evolution of Physical Media Arun Joseph

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Evolution of Physical Media Arun Joseph

  • 1. SSeemmiinnaarr oonnEEVVOOLLUUTTIIOONN OOFF PPHHYYSSIICCAALL Presented by,S . Arun Joseph.M.L.I.Sc.

2. CCOONNTTEENNTTSS IInnttrroodduuccttiioonn BBrroonnzzee aaggee wwrriittiinngg CCuunneeiiffoorrmm ssccrriipptt MMeessooppoottaammiiaa HHiieerrooggllyypphhiiccss EEggyypptt IInndduuss SSccrriippttss CChhiinneessee wwrriittiinngg IIrroonn aaggee wwrriittiinngg HHiissttoorryy ooff aallpphhaabbeett MMooddeerrnn wwrriittiinngg AAnncciieenntt wwrriittiinngg mmaatteerriiaallss CCllaayy PPaarrcchhmmeenntt PPaappeerr CCoonncclluussiioonn 3. IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN LLaanngguuaaggee eexxiisstteedd lloonngg bbeeffoorree wwrriittiinngg PPaaiinnttiinngg PPiiccttuurreess oonn ccaavvee wwaallllss TTeelllliinngg aa ssttoorryy HHuunntteerr ggaatthheerr ssoocciieettiieess ppeerrmmaanneenntt aaggrraarriiaann eennccaammppmmeennttss AAggrraarriiaann ssoocciieettyy WWrriitttteenn llaanngguuaaggee HHaarroolldd AAddaammss IInnnniiss ------ BBiiaass ooff ccoommmmuunniiccaattiioonnMMeeddiiaaTTiimmee bbiiaasseedd mmeeddiiaa SSppaaccee bbiiaasseedd mmeeddiiaa((CCllaayy ttaabblleettss,, ppaarrcchhmmeennttss,, oorraall ((RRaaddiioo,, tteelleevviissiioonn,, ccoommppuutteerr,, NNeewwss ppaappeerrss))ssoouurrcceess ssuucchh aass HHoommeerrsseeppiicc PPooeemmss)) 4. BBRROONNZZEE AAGGEE WWRRIITTIINNGGii)) CCuunneeiiffoorrmm ssccrriipptt MMeessooppoottaammiiaa ((SSuummeerriiaannss)).. TThhee oorriiggiinnaall SSuummeerriiaann wwrriittiinngg ssyysstteemm ddeerriivveessffrroomm aa ssyysstteemm ooff ccllaayy ttookkeennss.. BByy tthhee eenndd ooff tthhee 44tthh MMiilllleennnniiuumm BBCC,, tthhiiss hhaaddeevvoollvveedd.. 5. HHiieerrooggllyypphhiicc WWrriittiinngg -- EEggyypptt HHiieerrooggllyypphhiicc ssyysstteemm wwaass aallwwaayyss ddiiffffiiccuulltt ttoolleeaarrnn WWrriittiinngg wwaass iimmppoorrttaanntt iinn mmaaiinnttaaiinniinngg tthheeEEggyyppttiiaann eemmppiirree.. LLiitteerraaccyy wwaass ccoonncceennttrraatteedd aammoonngg aanneedduuccaatteedd eelliittee ooff SSccrriibbeess.. 6. iiiiii)) IInndduuss SSccrriippttss TThhee mmiiddddllee bbrroonnzzee aaggee IInndduuss ssccrriipptt wwhhiicchh ddaatteeddbbaacckk ttoo tthhee eeaarrllyy HHaarraappppaann pphhaassee ooff aarroouunndd33000000 BBCC.. IItt iiss uunncclleeaarr wwhheetthheerr iitt sshhoouulldd bbee ccoonnssiiddeerreedd aassaann eexxaammppllee ooff pprroottoo wwrriittiinngg oorr llooggooggrraapphhiiccssyyllllaabbiicc ttyyppee.. 7. iivv)) CChhiinneessee WWrriittiinngg MMaarrkkiinngg oonn ttuurrttllee sshheellllss oorr jjiiaagguuwweenn ,, aarreeaatttteesstteedd ffrroomm tthhee llaattee sshhaanngg ((11220000 11005500 BBCC)).. TThhee wwrriittiinnggss ffrroomm tthhee sshhaanngg DDyynnaassttyy aarree tthheeddiirreecctt aanncceessttoorr ooff mmooddeerrnn CChhiinneessee cchhaarraacctteerrss.. 8. IIRROONN AAGGEE WWRRIITTIINNGG HHiissttoorryy ooffaallpphhaabbeett.. TThhee PPhhooeenniicciiaann aallpphhaabbeett iiss ssiimmppllyy tthhee pprroottoo ccoonnnnaanniittee aallpphhaabbeett aass iitt wwaass ccoonnttiinnuueedd iinnttoo tthheeIIrroonn aaggee.. TThhee GGrreeeekk aallpphhaabbeett ffoorr tthhee ffiirrsstt ttiimmee iinnttrroodduucceessvvoowweell ssiiggnnss.. AArraammiicc aallpphhaabbeett eevvoollvveedd iinnttoo tthhee HHeebbrreeww,, ssyyrriiaaccaanndd AArraabbiicc aabbjjaaddss.. 9. MMOODDEERRNN WWRRIITTIINNGG..** TThhee ppeenn pprriinnttiinngg pprreessss,, ccoommppuutteerr,, aanndd tthheemmoobbiillee pphhoonnee aarree tthhee tteecchhnnoollooggiiccaall wwhhiicchh hhaavveeaalltteerreedd pphhyyssiiccaall mmeeddiiaa..** DDuuee ttoo ddiiggiittaall tteecchhnnoollooggiieess,, cchhaarraacctteerrss ccaann bbeeffoorrmmeedd bbyy tthhee pprreessss ooff aa bbuuttttoonn,, rraatthheerr tthhaannmmaakkiinngg tthhee pphhyyssiiccaall mmoottiioonn wwiitthh tthhee hhaanndd.. 10. AANNCCIIEENNTT WWRRIITTIINNGG MMAATTEERRIIAALLSSii)) CCllaayy TThhee ccuunneeiiffoorrmm tteexxttss ooff BBaabbyylloonniiaa aanndd SSuummeerriiaa,, pplluuss tthhee aanncciieenntt GGrreeeekk ddooccuummeennttss iinn LLiinneeaarrBB aarree ffoouunndd oonn ccllaayy.. TThheessee ggiivvee uuss oouurr eeaarrlliieesstt lliinngguuiissttiicc eevviiddeenncceeffoorr bbootthh GGrreeeekk aanndd SSeemmiittiicc llaanngguuaaggeess.. 11. iiii)) PPaarrcchhmmeenntt PPaarrcchhmmeenntt iiss tthhee ddrriieedd sskkiinn ooff aanniimmaallss.. WWee hhaavvee aa ssuubbssttaannttiiaall lleeaatthheerr rroollll ffrroomm tthhee ttiimmeeooff RRaammeesseess IIII.. BBeesstt wwrriittiinngg mmaatteerriiaall kknnoowwnn ttoo tthhee aanncciieennttss.. 12. iiiiii)) PPAAPPYYRRUUSS MMaaddee ffrroomm ppaappyyrruuss ppllaanntt IInnddiivviidduuaall sshheeeettss ooff ppaappyyrruuss wweerree ooff ccoouurrssee oofftteenn ssoolldd ffoorr uussee iinn rreeccoorrdd kkeeeeppiinngg,,mmeemmoorraannddaa,, wwrriittiinngg mmaatteerriiaall eettcc.. OOnnee ooff tthhee rreeaall pprroobblleemmss wwiitthh ppaappyyrruuss wwaass iittssffrraaggiilliittyy.. EEaarrlliieesstt CChhrriissttiiaann wwrriittiinnggss wweerree oonn ppaappyyrruuss.. 13. iivv)) PPaappeerr.. EExxcceepptt tthhaatt eeaarrllyy ppaappeerr wwaass mmaaddee ffrroomm rraaggss,, eegg::ooff lliinneenn,, rraatthheerr tthhaann wwoooodd ppuullpp aanndd tthhaatt iittbbeeccoommee ppooppuullaarr aass aa wwrriittiinngg mmaatteerriiaall oonnllyyaarroouunndd tthhee ttwweellfftthh cceennttuurryy.. 14. CCOONNCCLLUUSSIIOONN.. TThhee ccoonncceeppttss ooff ttiimmee aanndd ssppaaccee rreefflleecctt tthhee ssiiggnniiffiiccaannccee ooffmmeeddiiaa ttoo cciivviilliizzaattiioonn.. MMeeddiiaa tthhaatt eemmpphhaassiizzee ttiimmee aarree tthhoossee dduurraabbllee iinn cchhaarraacctteerrssuucchh aass ppaarrcchhmmeenntt,, ccllaayy aanndd ssttoonnee.. MMeeddiiaa tthhaatt eemmpphhaassiizzee ssppaaccee aarree aapptt ttoo bbee lleessss dduurraabblleeaanndd lliigghhtt iinn cchhaarraacctteerr ssuucchh aass ppaappyyrruuss aanndd ppaappeerr.. TTeecchhnnoollooggiieess,, aanndd tthhee ppeeooppllee wwhhoo iinnvveenntt,, ddeevveelloopp aanndd uusseetteecchhnnoollooggiieess,, ppllaayy aa cceennttrraall rroollee iinn tthhee mmaakkiinngg ooff hhiissttoorryy.. 15. EVOLUTION PHYSICAL MEDIATHANK YOU!