Explorer Izdanje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pc

Text of Explorer Izdanje

 • Explorer Info

  Takmi~enje hakera u Las Vegasu

  U sklopu godi{nje konferencije DefCon-a o sigurnosti ra~unarskih sistema, odr`ano je i tradicionalno takmi~enje hakera. Igru pod nazivom 'Root Fu' igraju istovremeno 8 timova hakera. U igri, ekipa ima cilj da spre~i

  Gateway je predstavio novi mp3 ru{enje vlastitog sistema i istovremeno player.da poku{a da probije za{titu drugih Sve ve}e tr`i{te prenosnih mp3 playera ekipa. Takmi~enje, po re~ima zainteresovalo je i firmu Gateway, koja organizatora, omogu}ava ispitivanje ja predstavila svoj prvi model. Re~ je o znanja i mogu}nosti pojedinih ekipa u ure|aju minijaturnih dimenzija, koji kontrolisanim uslovima i slu`i kao deo osim sviranja mp3 datoteka kodiranih treninga vrhunskih sigurnosnih na 64 i 120 Kbps, mo`e poslu`iti i kao stru~njaka.diktafon te prenosni USB disk. Podaci se ~uvaju na 128MB interne memorije, a za jesen je najavljeno izdavanje verzije sa 256MB. Ure|aj se napaja putem jedne AAA baterije koja mu osigurava 10-ak sati rada, a sve osnovne informacije

  vidljive su na osvetljenom LCD ekranu. Cena ovog multifunkcionalnog ure|aja iznosi 129 dolara.

  Me|unarodna organizacija za standardizaciju prihvatila je odluku da nova dvoslovna skra}enica za Srbiju i Crnu Goru u me|unarodnom standardu ubudu}e bude CS, a troslovna SCG.

  Izmeni}e se i dosada{nji sufiks .yu internetskog domena koji bi trebao da bude preimenovan u .cs. Agencija za dodelu internetskih domena ICAAN }e jo{ jednu ili nekoliko godina ostaviti u upotrebi .yu domen, kako bi korisnici imali vremena da se prebace na novi domen i o tome obaveste posetioce. Time je re{en problem internetskog domena, koji se javio prestankom postojanja Savezne Republike Jugoslavije.

  jednostavna pitanja poput konverzija izme|u odre|enih veli~ina ili valuta, ali i slo`ene zadatke iz oblasti fizike i matematike.

  Firma Minox, poznata po svojim klasi~nim fotoaparatima, dimenzijama i kvalitetom prilago|enim za snimanja u raznoraznim nepogodnim uslovima, predstavila je novi digitalni model DD1 i najavila ga kao pravi "morate imati" za svakog pravog tajnog agenta. Od milja nazvana {pijunska kamera }e svoje fotografije preko petoslojnog objektiva sa~uvati u 2.1 megapikselnoj rezoluciji na 32MB interne memorije. Radi jednostavnosti kori{}enja, sve kontrole dostupne su preko jednog upravlja~kog tastera, a vrlo male dimenzije od 83x75x32mm uslovile su ograni~eni LCD ekran na kojem je mogu}e videti samo Google re{ava matemati~ke problemetrenutno odabrane postavke i slobodni kapacitet memorijske kartice. Napajanje Najpoznatiji Internet pretra`iva~ ugra|ene baterije kao i prebacivanje Google ovih dana ponudio je slika na PC obavlja se putem USB porta.korisnicima potpuno novu uslugu koja

  omogu}ava izra~unavanje matemati~kih problema. Kao i kod uobi~ajenog pretra`ivanja, u polje za unos upisuje se matemati~ki izraz napisan brojevima ili kombinovano sa slovima i re~ima, nakon ~ega Google ispisuje re{enje. Mogu}e je postavljati

  Povratak Napstera

  Mp3 player, diktafon, USB disk

  Satelitski SMS

  Minoxova pijunska kamera

  Siemens predstavio ST55

  Servis koji je pokrenuo revoluciju razmene datoteka putem Interneta, Napster ponovo se vra}a. Alat za

  pretra`ivanje, razmenu i download muzi~kih datoteka bio je na meti ameri~kog pravosu|a zbog kr{enja autorskih prava besplatnom razmenom pesama. Nakon prestanka rada Napster je otkupila firma Roxio koja planira da nekada{nji nelegalni servis pretvori u legalni pla}eni servis. Korisnici }e putem novog Napstera 2.0 mo}i i dalje skidati pojedine pesme, kao i cele albume, po ceni koja jo{ nije definisana.

  Kada je firma Iridium pre nekoliko godina zapo~ela sa pru`anjem usluga satelitske telefonije, mogu}nost razgovora sa

  bilo koje ta~ke na Zemljinoj povr{ini nije privukla velik broj korisnika. Razlog tome bila je visoka cena kori{}enja i mali broj dostupnih dodatnih usluga. Nakon bankrota, novi vlasnici odlu~ili su postepeno ponuditi korisnicima satelitske telefonije iste usluge koje imaju i korisnici GSM tehnologije. Pre nekoliko meseci, nekoliko desetina hiljada Iridium pretplatnika dobilo je mogu}nost prenosa podataka preko satelita, a od danas mogu}e je slati i SMS poruke du`ine do 160 znakova. Cena jedne poslane poruke iznosi 0.40 dolara.

  Siemens je predstavio novi model mobilnog telefona ST55 sa ugra|enom digitalnom kamerom. Unutar dimenzija 98.5x47.2x21.6 mm i mase od 87 grama sme{tena je digitalna kamera sa 4X zumom, 1.2MB memorije za ~uvanje slika, tonova, igrica, polihronih melodija itd. TFT ekran u boji rezolucije 120 x 160 piksela sa podr{kom za 65,000 boja. Standardna Litijum-jonska baterija kapaciteta 750 mAh omogu}uje oko 4,5 sata razgovora.

  DefCon

  Ukida se yu domen

  Raj za kolarce

  Googl TM

  6

 • zuma, nego samo digitalnog (2X). [to se ti~e memorije ona je integrisana i to

  8Mb Flash RAM-a, {to je dovoljno za nekih 15-20 slika, zavisno od pode{ene rezolucije. Naravno, postoji i mogu}nost pro{irivanja memorije, koriste}i Secure Digital memorijske kartice. Koristi dve standardne AA baterije. Aparat tako|e mo`e da snima i kratke video sekvence ({to je danas ve} postao standard na sa kvalitetom i cenom jednog ovakvog

  digitalnim foto aparatima), i to u aparata.rezoluciji od 320x240 ta~aka sa 20 Kvalitet fotografija je u svakom

  frejmova u sekundi. Kad smo ve} kod slu~aju zadovoljavaju}i, jer ne video mogu}nosti, ovaj "mali{a" mo`e da zaboravite da smo na po~etku bude i web kamera, pa ga mnogi napomenuli da je ovo aparat za svrstavaju u proizvode tipa All in one. amatersku primenu. Kao i kod ve}ine

  Rukovanje aparatom je vrlo ovakvih aparata, slike napravljene na Genius DSC 1.3M TFT, kako je pun naziv jednostavno. Na raspolaganju vam je prirodnom, dnevnom svetlu }e biti

  ovog modela, je tipi~an digitalac nekoliko modova rada, koje aktivirate na mnogo o{trije, dok u uslovima slabijeg namenjen amaterskoj upotrebi i zabavi. to~ki}u sa zadnje strane aparata. Meni je osvetljenja ne treba da o~ekujete Pakovanje u kojem sti`e aparat, na prvi tako|e dosta jednostavno ura|en. Imate mnogo. Ono {to nas je odu{evilo, a {to pogled ne uliva veliko poverenje, ali mogu}nost izbora rezolucije, jezika, smo najmanje o~ekivali, jeste dosta kasnije, po otvaranju kutije bili smo pode{avanja datuma i vremena... Ono kvalitetan video snimak sa zvukom, koji prijatno iznena|eni. Pored aparata {to je interesantno, je da ovaj aparat mo`e biti onolike du`ine u zavisnosti dobijate i dva kabla, jedan klasi~an USB nije potpuno automatski (point and koliko memorije posedujete.

  shoot). Postoji i odre|eni broj za vezu aparata sa PC-jem i drugi TV Out Na kraju mo`emo re}i da ovaj mali{a, manuelnih pode{avanja (balans belog, kabl za povezivanje aparata sa TV-om. U ne ve}i od obi~nog mi{a, uvek mo`e da ekspozocija...). TFT displej je od 1,5 in~a kutiji se tako|e nalazi uputstvo i disk sa se na|e u va{em d`epu i otrgne od i malo je tamniji, {to je naravno u skladu prate}im softverom i torbica za aparat, zaborava neke zanimljive trenutke...

  {to nas je posebno iznenadilo.Iz naziva zaklju~ujete da aparat ima

  1,3 miliona piksela, {to omogu}uje pravljenje fotografije u maksimalnoj rezoluciji od 1280x1024 ta~aka. U uputstvu, pa ~ak i na kutiji proizvoda pi{e da je maksimum piksela 2,1 milion, odnosno rezolucija 1600x1200 ta~aka, ali to je jedino mogu}e uz takozvanu, hardversku interpolaciju. Objektiv ima fiksnu `i`nu daljinu, {to zna~i da nema opti~kog

  Hardver

  Digitalni aparati su dostigli takav nivo kvaliteta i pristupa~nu cenu da prose~nim korisnicima omogu}avaju da lako i jednostavno dobiju kvalitetne

  fotografije. Pored toga, sve je lak{e preneti fotografiju na papir, naro~ito zahvaljuju}i sve jeftinijim ink-jet {tampa~ima, a i mnoge fotografske radnje danas imaju mogu}nost izrade digitalnih fotografija. Iz tog razloga predstavljamo vam "mali{u" iz Genius-ove palete proizvoda, koji mnogo toga

  mo`e...

  MaliaMalia

  Genius DSC 1.3M TFT

  Genius, www.geniusnet.com.tw

  7920 din

  Tech Company, Tel: 021/339-630, 021/331-579

  Proizvo|a~:

  Cena:

  Proizvod ustupio:

  10

 • Bilo da tek u~ite osnove elektrotehnike ili ste ve} pravi nau~nik, pa `elite da isporobate svoje izume, ovo je program upravo za vas.

  Ovo je izuzetan program, koji }e vas na interesantan na~in uvesti u svet elektrotehnike. Program nudi slaganje i kreiranje elektri~nih kola, pra}enje njihovih osobina i merenje struje i napona. Pored toga na raspolaganu vam je velika koli~ina elemenata koji se mogu koristiti. Na primer: tu su razli~ite baterije, sijalice, prekida~i, ventilatori, kondenzatori, potenciometri, releji, vremenske sklopke itd.

  Strujna kola se kreiraju jednostavnim raspore|ivanjem elemenata, a zatim njihovim povezivanjem provodnicima. Ako niste zadovoljni time kako ste o elementima koje `elite da iskoristite, mo`ete iskoristiti ako tra`ite povezali neke elemente, provodnike nalaze se u malom prozoru iznad samog eventualnu gre{ku u sastavljanju mo`ete jednostavno ise}i klje{tima, bez menija sa elementima. strujnog kola.bojazni od strujnog udara. Isto tako, i Posebno se isti~u simulacije Ako ne{to mo`da ne razumete ili ne ostale elemente klje{tima mo`ete instrumenata za merenje struje, napona mo`ete pokrenuti, kliknite na ikonu ukloniti iz sklopa. i otpora. Otpor nemojte meriti u Tour, pa }e vam korak po korak biti

  Sklopke i prekida~e uklju~ujete na strujnom kolu pod naponom. Sto se ti~e opisan rad sa programom.odgovaraju}oj ikoni (Switch Mode). ograni~enja, u strujno kolo je mogu}e Na kraju treba re}i, da je ovo jedan

  postaviti do tri voltmetra i tri odli~an program, koji se izdvaja od Mogu}e je i zaokretanje elemenata, ampermetra. Ozna~eni su razli~itim drugih svojom jednostavno{}u, kako bi ih uklopili na univerzalnoj bojama, tako da o~itavanja na nji