of 163/163
Микроволновые печи Gorenje MO17MW , MO17MS : Инструкция пользователя

Инструкция Gorenje MO17MW, Gorenje MO17MS · Mikrotalasna rerna Ìèêðîáðàíîâàòà ïå÷êà Microwave oven Mikrohullámú sütõ Microunde Mikrovlnná rúra

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Инструкция Gorenje MO17MW, Gorenje MO17MS · Mikrotalasna rerna...

 • Микроволновые печи Gorenje MO17MW, MO17MS:Инструкция пользователя

  https://f.ua/shop/mikrovolnovye-pechi/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=mikrovolnovye-pechihttps://f.ua/shop/mikrovolnovye-pechi/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=mikrovolnovye-pechihttps://f.ua/gorenje/mo-17-mw-sxb177yz-u.html?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=mikrovolnovye-pechihttps://f.ua/gorenje/mo-17-ms-sxb177yz-u.html?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=mikrovolnovye-pechihttps://f.ua/shop/mikrovolnovye-pechi/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=mikrovolnovye-pechi#%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B

 • MO 17 MWMO 17 MS

  Navodila za uporabo

  Upute za uporabu

  Uputstvo za upotrebu

  Óïàòñòâà çà óïîòðåáà

  Instruction manual

  Használati útmutató

  I

  Instrukcja obs³ugi

  Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà

  Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

  Návod na použití

  Istruzioni d'uso

  Manual de utilizare

  Návod na obsluhu

  íöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿

  SI

  BIH HR

  BIH SRB MNE

  MK

  GB

  H

  RO

  SK

  UA

  PL

  BG

  RUS

  CZ

  IT

  Mikrovalovna peèica

  Mikrovalovna peænica

  Mikrotalasna rerna

  Ìèêðîáðàíîâàòà ïå÷êà

  Microwave oven

  Mikrohullámú sütõ

  Microunde

  Mikrovlnná rúra

  ̳êðîõâèëüîâà ï³÷

  Kuchenka mikrofalowa

  Ìèêðîâúëíîâàòà ôóðíà

  Ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü

  Mikrovlnná trouba

  Forno a microonde

 • 2

  SI Navodila za uporabo ......................... 3

  HR Upute za uporabu ........................... 14

  SRB-MNE Uputstvo za upotrebu ................... 25

  MK ✂�✁✄☎✄✆✁ ✝✁ ✞�✟✄✠✡☛✁ ................... 36

  GB Instruction manual ......................... 47

  HU ☞✌✍✎✏✑✒✌✓✔ ✕✓✌✍✖✓✑✍ .......................... 58

  RO ✗✏✍✓✘✕✙✚✔✕✏✔ ✛✜ ✕✓✔✒✔✎✌✘✜ ................... 69

  SK ✢✑✣✤✛ ✏✌ ✤✥✍✒✕✦✕ ............... ✧✧✧★★80

  UA ✗✩☎✄✠✞✪✫✬✭ ✝ ✡✪☎�✮✞✁✄✁✫✬✯ .. ✧✧✧★★91

  PL ✗✏✍✓✘✕✰✙✱✌ ✤✥✍✲✕✳✔.......................... 102

  BG ✴✩☎✄✠✞✪✫✵✵ ✝✁ ✞�✟✄✠✡☛✁ ............. 115

  RU ✴✩☎✄✠✞✪✫✵✭ �✟ ✝✪☎�✮✞✁✄✁✫✵✵ . ... 127

  CZ ✢✑✣✤✛ ✏✌ ✶✤✕✷✔✓✖............................ 138

  IT Istruzioni d'uso .......................... ... 150

 • 3

  �✁✂✄☎✆✝✞☎✆✟✝ ✠✡☛✁☞✝ SI

  Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih skrbno shranite!

  ☎✌✍✎✏✍✑ ✒✑✓✍✔✕✍✑ ✖✗✌✒✍✎✌✒✔

  Poraba energije: .................................................................. 230 V ~ 50 Hz, 1200 W ✘✙✚✛✜✢✣ ✤✛✥✦................................................................................................... 700 W Delovna frekvenca: .................................................................................. 2450 MHz Zunanje dimenzije: ................................... 452 mm (✧) ★ ✩62 mm (V) ★ ✪✪5 mm (G) Dimenzije notranjosti (komore): .............. 315 mm (✧✫ ★ 198 mm (V) ★ 294 mm (G) ✬✣✭✣✮✯✰✱✰✣ ✭✱✥✯✮✱✦ ........................................................................................ 17 litrov ✲✣✥✯✢ ✳✴✚✣✢✵✣✦ ........................................... S✯✶✰✱✤ ✷✸✰✹✵✯✷✱✺✣ ✭✛✜✶✰✣✷✳✣ ✻✼✩✽✾ mm) ✿✣✶✣ ✭✸✣✙✢✱ ✭✱✥✯✮✱✦ .................................................................................... 10,5 kg Raven hrupa:..................................................................................... Lc < 58 dB (A)

  ❀❁ ❂❃❄❅❆❁ ❇❅ ❂❈❉❁❊❅❉❁ ❋ ●❍■❁❏❑ ❈ ❅❋❄❂❃●❍❂ ●mernico 2002/96/EG o ❂❏❃❁❏❉▲ ❅■❅❍▼❄▲❊❉▲ ▲❉ ❅■❅❍▼❄❂❉●❍▲ ❂❃❄❅❆▲ ◆❖❁●▼❅ ❅■❅P▼❄▲P❁■ ❁❉❏ ❅■❅P▼❄❂❉▲P

  equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje ❈ ❂❏❃❁❏❉❂ ❅■❅❍▼❄▲❊❉❂ ▲❉ ❅■❅❍▼❄❂❉●❍❂ ❂❃❄❅❆❂◗ ❍▲ ❋❅■❇❁❇❂ ❋ P❅■❂▼❉▲ ❘❋❄❂❃●❍▲

  Uniji.

  Nasveti ❙❚✑❯✑✍ ❙✎❱✖✔✕✑✒✑ ✌✑❚✏✔✌✑❚❲✗

  1. ❳✱ ✭✱✥✯✮✣ ✶✭✹✛✚ ✢✱ ✜✱✹✴✵✱❨ ✥✱ ✵✱ ✱✳✸✣✢ ✭✸✣✙✱✢ ✛✙❩ ✢✣✭✯✶ ✯✙ ✱✳✸✣✢✣ ✯✙✺✯✢✱✦ a) ✭✸✱✷✱✸✯✰✱❨ ✥✱ ✵✱ ✭✱✥✯✮✣ ✴✶✰✸✱✙✢✛ ✭✸✯✳✹✵✴✥✱✢✣❩ ❳✱ ✢✯❨ ✛✜✶✰✸✣✢✯✰✱ ✷✰✯✥ ✯✙ ✷✰✯✥✢✯✮✱❨

  ✭✛✥✣✳✣✵✰✱ ✜✱✶✱✰ ✶✱✳✴✢✜ ✯✢ ✺✣ ✭✛✢✛✷✢✛ ✥✷✸✶✰✛ ✷✶✰✣✷✯✰✱ ✷ ✷✰✯✥✢✯✮✛❩ b) ❬✸✱✷✱✸✯✰✱❨ ✥✱ ✢✯ ✭✸✱✺✛✸✱✹✣ ✱✹✱✳✰✸✯✥✢✣ ✷✣✸✛✷✣✹✳✣ ✛✙❩ ✥✱ ✢✯ ✺✹✣✷✢✛ ✷✣✸✢✛✶✰✢✛

  ✶✰✯✳✣✹✛ ✻❭✘❪✫ ✭✸✱✳✯✢✯✹✛ ✱✹✱✳✰✸✯✥✢✯ ✰✛✳✛✳✸✛✺❩ ❳✱ ✰✛ ✢✯ ✷✙✸✛✳ ✰✱❫✣✷✱❨ ✭✛✶✳✴✶✯✰✱✢✣ ✯✶✰✛ ✷✰✯✥✢✯✮✛ ✭✸✯✳✹✵✴✥✯✰✯ ✜✸✴✺ ✣✭✣✸✣✰❩

  2. ❳✱ ✤✯✳✸✛✷✣✹✛✷✢✣ ✭✱✥✯✮✣ ✢✱ ✜✱✹✴✵✱✦ a) ❬✸✱✷✱✸✯✰✱❨ ✥✱ ✶✰✱ ✢✣✶✰✣✷✯✹✯ ✥✣✶ ✜✱✹✛✷✣✢✵✣❩ b) ❬✸✱✷✱✸✯✰✱❨ ✥✱ ✶✛ ✷✸✣✰✣ ✰✸✜✢✛ ✙✣✭✸✰✣❨ ✜✣ ✶✛ ✷✣✸✢✛✶✰✢✣ ✙✣✭✯✸✣✹✣ ✣✳✰✯✷✯✸✣✢✣❩ ❳✱

  ✢✯✶✛❨ ✭✱✥✯✮✣ ✢✱ ❴✛ ✙✣✥✱✹✣ ✶✭✸✛❵✥✣✰✯ ✤✯✳✸✛✷✣✹✛✷✢✱ ✱✢✱✸✺✯✵✱❩

  ❳❛ ❜ ❜❝❞❡✲❢✘✿✘ ❣✬❡❛❬✘ ✲✘❤❪❛ ❞✐❬❡❥❦✘❧✘ ✲❥❬❥✬❛❨ ❬❞✬❧✘❳✘❪❛✲❥❢♠❧✘♥❢❛❝❥ ♦♣♣qrst✉❘✈❘✇s ①❘②③④①❘②JA.

 • 4

  Motnje radijskih signalov

  �✁✂✄☎✆✝✞✁ ✟✠✡☛✄☎✆✂✄☎✝✁ ☞✁✌✠✍✁ ✂✆✎✡✄ ☞✄☎✏☛✄✌✆ ✟✄✑✝✞✁ ✝✆ ✒✆✓✁✟ ☛✆✔✠✞✕✡✁✟✖✑✁✂✁☎✠✏✠✞✕✡✁✟ ✆✂✠ ✔☛✗✘✁✟ ☞✄✔✄✙✝✁✟ ✕☞☛✁✞✁✟✝✠✡✗✚ ✛✁ ☞☛✠✔✁ ✔✄ ✟✄✑✁✝✞✖ ✞✠✎ ✂✆✎✡✄✗✙✂✆✜✠✑✁ ✆✂✠ ✄✔☞☛✆☎✠✑✁ ✏ ✝✆✕✂✁✔✝✞✠✟✠ ✗✡☛✁☞✠✢ a) ✣✌✠✕✑✠✑✁ ☞✄☎☛✓✠✝✄ ☎☛✆✑ ✑✁☛ ✑✁✕✝✠✂✝✁ ☞✄☎☛✓✠✝✁ ☞✁✌✠✍✁✚ b) ✤✄✕✑✆☎✠✑✁ ☛✆✔✠✞✕✡✠ ✄✏✚ ✑✁✂✁☎✠✏✠✞✕✡✠ ✕☞☛✁✞✁✟✝✠✡ ✌✠✟ ✔✂✞✁ ✄✔ ✟✠✡☛✄☎✆✂✄☎✝✁ ☞✁✌✠✍✁✚ c) ✥✆ ☛✆✔✠✞✕✡✠ ✄✏✚ ✑✁✂✁☎✠✏✠✞✕✡✠ ✕☞☛✁✞✁✟✝✠✡ ✗☞✄☛✆✙✠✑✁ ✗✕✑☛✁✏✝✄ ✝✆✟✁✓✌✁✝✄ ✆✝✑✁✝✄✖

  ✡✠ ✙✄ ✄✟✄✘✄✌✠✂✆ ✌✠✟ ✟✄✌✝✁✞✓✠ ✕☞☛✁✞✁✟ ✕✠✘✝✆✂✆✚

  Namestitev mikrovalov✦✧ ★✧✩✪✫✧

  ✤✁✌✠✍✄ ☞✄✕✑✆☎✠✑✁ ✝✆ ☛✆☎✝✄ ☎✄✔✄☛✆☎✝✄ ☞✄✔✂✆✘✄✖ ✡✠ ✞✁ ✔✄☎✄✂✞ ✑☛✔✝✆✖ ✔✆ ☞☛✁✝✁✕✁ ✑✁✜✄☞✁✌✠✍✁✚ 1. ✣✙ ✝✆✟✁✕✑✠✑☎✠ ☞✁✌✠✍✁ ☞✄✕✡☛✙✠✑✁✖ ✔✆ ✙✄ ✄✡✄✂✠ ✝✞✁ ✔✄☎✄✂✞ ☞☛✄✕✑✄☛✆ ✏✆ ✏☛✆✌✁✝✞✁✖

  ✑✆✡✄ ✔✆ ☞✗✕✑✠✑✁ ☎✕✆✞ ✬✭✍✟ ✮✯☞✆✂✍✁✰ ☞☛✄✕✑✄☛✆ ✏✆ ☞✁✌✠✍✄ ✠✝ ✄✙ ✝✞✁✞ ✑✁☛ ✱✭✍✟ ✮✲ ☞✆✂✍✁☎✰ ✝✆✔ ☞✁✌✠✍✄✚

  2. ✣✔✕✑☛✆✝✠✑✁ ✁✟✙✆✂✆✜✄ ☎ ✝✄✑☛✆✝✞✄✕✑✠ ☞✁✌✠✍✁✚ ✳✆✟✁✕✑✠✑✁ ✂✁✜✆✞✝✠ ✄✙☛✄✌ ✠✝ ☎☛✑✂✞✠☎✠☞✄✔✕✑✆☎✁✡✚ ✤☛✁☎✁☛✠✑✁✖ ✌✁ ✕✁ ☎☛✑✂✞✠☎✠ ☞✄✔✕✑✆☎✁✡ ☞☛✄✕✑✄ ☎☛✑✠✚

  3. ✳✠✡✄✂✠ ✝✁ ☞☛✁✡☛✠✞✑✁ ☞☛✁✏☛✆✌✁☎✆✂✝✠✎ ✄✔☞☛✑✠✝✖ ✕✆✞ ✕✁ ✂✆✎✡✄ ☞✁✌✠✍✆ ☞☛✁✘☛✁✞✁✚ 4. ✛✁ ✞✁ ☞☛✠✡✂✞✗✌✝✠ ✡✆✙✁✂ ☞✄✓✡✄✔✄☎✆✝✖ ✘✆ ✟✄☛✆ ✏✆✟✁✝✞✆✑✠ ☞✄✄✙✂✆✓✌✁✝✠ ✕✁☛☎✠✕✁☛✚ 5. ✳✁ ✝✆✟✁✓✌✆✞✑✁ ✟✠✡☛✄☎✆✂✄☎✝✁ ☞✁✌✠✍✁ ☎ ☎☛✄✌✁✟ ✆✂✠ ☎✂✆✜✝✁✟ ✄✡✄✂✞✗✖ ✝✆ ☞☛✠✟✁☛

  ☞✄✂✁✘ ✄✙✠✌✆✞✝✁ ☞✁✌✠✍✁ ✆✂✠ ☛✆✔✠✆✑✄☛✞✆✚ 6. ✤☛✁✔ ☞☛☎✄ ✗☞✄☛✆✙✄ ☞✁✌✠✍✁ ✄✙☛✠✓✠✑✁ ✝✄✑☛✆✝✞✄✕✑ ✠✝ ✑✁✕✝✠✂✆ ☎☛✆✑ ✏ ☎✂✆✜✝✄ ✡☛☞✄✚ 7. ✣✔✕✑☛✆✝✠✑✁ ☎✕✄ ✁✟✙✆✂✆✜✄ ✠✏ ✝✄✑☛✆✝✞✄✕✑✠ ☞✁✌✠✍✁ ✄✏✚ ☎☛✆✑✚ 8. ✴✄ ✄✔✕✑☛✆✝✠✑✁ ✁✟✙✆✂✆✜✄✖ ☞☛✁☎✁☛✠✑✁✖ ✌✁ ✞✁ ✝✆ ☞✁✌✠✍✠ ☞☛✠✓✂✄ ✔✄ ☎✠✔✝✠✎ ☞✄✓✡✄✔✙✖

  predvsem: - zamaknjena vrata, - ☞✄✓✡✄✔✄☎✆✝✆ ☎☛✆✑✆✖ - udrtine ali luknje na steklenem okencu na vratih ali na zaslonu, - ✗✔☛✑✠✝✁ ☎ ✝✄✑☛✆✝✞✄✕✑✠ ✮✡✄✟✄☛✠✰ ☞✁✌✠✍✁✚ ✛✁ ✕✑✁ ✄☞✆✏✠✂✠ ✡✆✡✓✝✄ ✠✏✟✁✔ ✝✆☎✁✔✁✝✠✎ ☞✄✓✡✄✔✙✖ NE ✗☞✄☛✆✙✂✞✆✞✑✁ ☞✁✌✠✍✁✚ 9. Mikrovalovn✆ ☞✁✌✠✍✆ ✑✁✎✑✆ 10,5 kg; postavite jo na vodoravno podlago, ki je

  ✔✄☎✄✂✞ ✑☛✔✝✆✖ ✔✆ ☎✏✔☛✜✠ ✝✞✁✝✄ ✑✁✜✄✚ 10. Ne odstranjujte pogonske gredi vrtljivega podstavka. 11. Kot pri vsakem drugem aparatu velja, da ga smejo otroci uporabljate le pod

  budnim nadzorom.

  OPOZORILO ✵ Ta aparat je potrebno ozemljiti.

  ✒✑✠✌✝✠✍✆✖ ✝✆ ✡✆✑✁☛✄ ✞✁ ☞☛✠✡✂✞✗✌✁✝✆ ☞✁✌✠✍✆✖ ✟✄☛✆ ✙✠✑✠ ✂✆✎✡✄ ✔✄✕✁✘✂✞✠☎✆✚ ✤✁✌ica za delovanje potrebuje vsaj 1,2KVA. ✤☛✠ ✝✆✟✁✓✌✆✝✞✗ ☞✁✌✠✍✁ ☞☛✠☞✄☛✄✌✆✟✄✖ ✔✆ ✕✁ ☞✄✕☎✁✑✗✞✁✑✁ ✕ ✕✁☛☎✠✕✁☛✞✁✟✚ POZOR: ☞✁✌✠✍✆ ✠✟✆ ✝✄✑☛✆✝✞✄ ✏✆✓✌✠✑✄ ☎ ✄✙✂✠✡✠ ☎✆☛✄☎✆✂✡✁ ✱✶✭✒✖ ✲✷✚

 • 5

  POMEMBNO � ✁✂ ✄☎✆✝✞☎ ✝✞✟✠✂✡✞ ✡☛✆☞✂ ✂✌✆ ✄☎✆✍✌✠✎☞✟✞ ✡☎✡✆✏✞✑ ✒✆✏✞ ✡ ✄☎✆✍✌✠✎☞✟✞✝ ✍✂✓✌u so pobarvane v skladu z naslednjimi oznakami: Zeleno-rumena: ozemljitev Modra: nevtralna Rjava: ✔✕✖✗ ✘✗✙✗ ✚✞☎ ✓✂☎✡✞ ✛✆✏ ✄☎✆✍✌✠✎☞✟✞✜✂ ✍✂✓✌✂ ✂✄✂☎✂☛✂ ✝✢☎✣✂ ✟✞ ✎✤☛☎✞✁✂✠✢ ✄✢✡✤✞✝ ✢✁✟✂✍✂✝✟✂ ☛✞☎✝✆✟✂✌✆✥ ✡☛✆☞✟✆✏✞✦ ✎✄✢✧☛✞✡✂✠☛✞ ✟✂✤✌✞✣✟✠✞★ ✒✆✏✢✦ ki je obarvana zeleno-☎✎✝✞✟✢✦ ✄☎✆✍✌✠✎☞✆☛✞ ✟✂ ☛✞☎✝✆✟✂✌ ✡☛✆☞✟✆✏✞✦ ✍✆ ✠✞✢✁✟✂☞✞✟ ✤ ☞☎✍✢ E ali simbolom za ozemljitev ✩, oz. terminal, pobarvan v zeleno ali zeleno-rumeno. ✪✢✣☎✢ ✛✆✏✢ ✄☎✆✍✌✠✎☞✆☛✞ ✟✂ ☛✞☎✝✆✟✂✌✦ ✢✁✟✂☞✞✟ ✤ ☞☎✍✢ N ✂✌✆ ✤ ☞☎✟✢ ✓✂☎✡✢✑ ✫✠✂✡✢ ✛✆✏✢ ✄☎✆✍✌✠✎☞✆☛✞ ✟✂ ☛✞☎✝✆✟✂✌✦ ✢✁✟✂☞✞✟ ✤ ☞☎✍✢ L ✂✌✆ ✁ ☎✣✞☞✢ ✓✂☎✡✢✑

  Pomembna navodila

  OPOZORILO - ✬✂ ✓✆ ✁✝✂✟✠✧✂✌✆ ☛✡✞✜✂✟✠✞ ✢✄✞✍✌✆✟✦ ✞✌✞✍☛☎✆☞✟✞✜✂ ✎✣✂☎✂✦ ✄✢✛✂☎✂✦☛✞✌✞✤✟✆✥ ✄✢✧✍✢✣✓ ✂✌✆ ✄☎✞✤✞✛✟✞ ✍✢✌✆☞✆✟✞ ✝✆✍☎✢✡✂✌✢✡✟✞ ✞✟✞☎✜✆✠✞★ 1. ✭☎✞✣ ✎✄✢☎✂✓✢ ✝✆✍☎✢✡✂✌✢✡✟✞ ✄✞☞✆✏✞ ✄☎✞✓✞☎✆☛✞ ✡sa navodila. 2. ✮✞✍✂☛✞☎✆ ✄☎✢✆✁✡✢✣✆✦ ✟✂ ✄☎✆✝✞☎ ✏✞✌✂ ✠✂✠✏✂ ✂✌✆ ✁✂☛✞✤✟✠✞✟✂ ✞✝✓✂✌✂✛✂ ✯✁✂✄☎☛✞

  ✤☛✞✍✌✞✟✍✞ ✂✌✆ ✤☛✞✍✌✞✟✆☞✍✞ ✁✂ ✢☛☎✢✧✍✢ ✥☎✂✟✢ ✁ ✣✎✣✢✰ ✌✂✥✍✢ ✄✢☞✆✠✢✦ ✁✂☛✢ ✠✆✥ ✟✞✤✞✜☎✞✡✂✠☛✞ ✡ ✝✆✍☎✢✡✂✌✢✡✟✆ ✄✞☞✆✏✆✑ ✮✂✣✂✌✠✟✠✞ ✄✢✣☎✢✓✟✢✤☛✆ ✄✢✆✧☞✆☛✞ ✡ ✍✎✥✂☎✤✍✞✝✄☎✆☎✢☞✟✆✍✎✑

  3. ✪✆✍☎✢✡✂✌✢✡✟✢ ✄✞☞✆✏✢ ✎✄✢☎✂✓✌✠✂✠☛✞ ✌✞ ✡ ✄☎✞✣✡✆✣✞✟✞ ✟✂✝✞✟✞✦ ✡ ✤✍✌✂✣✎ ✁ ✢✄✆✤✆ ✆✟✟✂✡✢✣✆✌✆ ✡ ☛✞✝ ✄☎✆☎✢☞✟✆✍✎✑

  4. ✱✄✂☎✂☛ ✟✆ ✟✂✝✞✟✠✞✟✦ ✣✂ ✓✆ ✜✂ ✎✄✢☎✂✓✌✠✂✌✆ ✢☛☎✢✏✆ ✆✟ ✢✤✞✓✞ ✁ ✁✝✂✟✠✧✂✟✆✝✆✲✆✁✆☞✟✆✝✆ ✂✌✆ ✄✤✆✥✆☞✟✆✝✆ ✤✄✢✤✢✓✟✢✤☛✝✆ ✆✟ ☛✎✣✆ ✟✞ ✢✤✞✓✞ ✤ ✄✢✝✂✟✠✍✌✠✆✡✆✝✆izku✧✟✠✂✝✆ ✆✟ ✁✟✂✟✠✞✝✦ ☎✂✁✞✟ ☞✞ ✠✆✥ ✄☎✆ ✎✄✢☎✂✓✆ ✟✂✣✁✢☎✎✠✞ ✂✌✆ ✠✆✝ ✤✡✞☛✎✠✞oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

  Otroci naj se ne igrajo z aparatom. 5. ✮✞ ✎✄✢☎✂✓✌✠✂✠☛✞ ✝✆✍☎✢✡✂✌✢✡✟✞ ✄✞☞✆✏✞✦ ☞✞ ✟✞ ✣✞✌✎✠✞ ✄☎✂✡✆✌✟✢✦ ☞✞ ✠✞

  ✄✢✧✍✢✣✢✡✂✟✂✦ ✂✌✆ ☞✞ ✡✂✝ ✠✞ ✄✂✣✌✂ ✁ ☎✢k. 6. ✬✂ ✓✆ ✁✝✂✟✠✧✂✌✆ ☛✡✞✜✂✟✠✞ ✄✢✛✂☎✂ ✡ ✟✢☛☎✂✟✠✢✤☛✆ ✄✞☞✆✏✞★

  a) ✭✂✁✆☛✞✦ ✣✂ ✟✞ ✄☎✞✍✎✥✂☛✞ ✥☎✂✟✞✑ ✳✞ ✤✢ ✡ ✄✞☞✆✏✆ ✁✂ ✌✂✛✠✞ ✍✎✥✂✟✠✞ ✄☎✆✤✢☛✟✆vnetljivi materiali, na primer papir ali plastika, skrbno spremljajte proces peke.

  b) ✭☎✞✣✞✟ ✄✢✤☛✂✡✆☛✞ ✡☎✞☞✍✢ ✡ ✄✞☞✆✏✢✦ ✢✣✤☛☎✂✟✆☛✞ ✛✆☞✟✂☛✂ ✁✂✄✆☎✂✌✂✑ c) ✳✞ ✤✞ ✡✤✞✓✆✟✂ ✄✞☞✆✏✞ ✡✟✂✝✞✦ ✄✎✤☛✆☛✞ ✡☎✂☛✂ ✁✂✄☎☛✂✦ ✆✁✍✌✢✄✆☛✞ ✄✞☞✆✏✢ ✆✟ ✠✢

  ✆✁✍✌✠✎☞✆☛✞ ✆✁ ✡☛✆☞✟✆✏✞ ✂✌✆ ✄✂ ✄☎✞✍✆✟✆☛✞ ✞✌✞✍☛☎✆☞✟✆ ☛✢✍✢✍☎✢✜ ✤ ✄✢✝✢☞✠✢ ✜✌✂✡✟✞✜✂stikala.

  ✴✵✶✷✸✹✺✷✵ ✷✵✻✸✼✽✾✵ ✿✵ ✹❀✾✸❁✷✸ ❂❀✸✶✵❃✸

  V nadaljevanju navajamo ✟✞✍✂✠ ✤✄✌✢✧✟✆✥ ✄☎✂✡✆✌✦ ✍✆ ✠✆✥ ✠✞✦ ✍✢☛ ✄☎✆ ✡✤✞✥ ✂✄✂☎✂☛✆✥✦✄✢☛☎✞✓✟✢ ✎✄✢✧☛✞✡✂☛✆✦ ✣✂ ✓✆ ✁✂✜✢☛✢✡✆✌✆ ✍✂☎ ✟✂✠✓✢✌✠✧✞ ✣✞✌✢✡✂✟✠✞ ✄✞☞✆✏✞✑

 • 6

  1. �✁ ✂✄✁☎✆✝✞✟✆✠✡ ✄✡☛☞✌✁ ✍✆✟ ✝✁✎✁ ✏✠✡✑✞✡✍☞ ✄✁✎✏✠✆✒✡✑✓ ☎✁☛☞✌✆ ✔✁✠✁☎✟✆✓ ✍✆✏✠✆✒✡✑✕✏✑✞✁✄✑✆✖ ✠✡☎ ✞✡✗✆✟✍☞ ✁✝☎✁☛ ✒✡✎✍✁ ✍✆✔✡✘☛✡✍☞✙

  2. P✡☛☞✌✁ ✂✄✁☎✆✝✞✟✆✟✠✡ ☞✚✑✞✟✂☛✍✁ ✚✆ ✄☎☞✄☎✆✒✁ ✛☎✆✍✡ ☞✍ ✍☞✑✁✞☞ ✚✆✓ ✍✆ ✄☎☞✔✡☎✓ ✏✂✘✡✍✟✡obleke, papirja ali drugih ne prehrambenih proizvodov ali za sterilizacijo.

  3. ✜✡ ✆✑✠☞✒☞☎✆✟✠✡ ✄✡☛☞✌✡✓ ✑✁ ✟✡ ✄☎✆✚✍✆✓ ✏✆✟ ✞✆✛✑✁ ✏ ✠✡✔ ✄✁✘✑✁✎✂✟✡✠✡ ✄✡☛☞✌✁✙ 4. ✢ ✍✁✠☎✆✍✟✁✏✠☞ ✄✡☛☞✌✡ ✍✡ ✏✛☎✆✍✟✂✟✠✡ ✍☞☛✡✏✆☎✓ ✏✄✞✁✛ ✄✆ ✍✡ ☛✆✏✁✄☞✏✆✓ ✑✂✛✆☎✏✑☞✛

  knjig ipd. 5. ✜✡ ✂✄✁☎✆✝✞✟✆✟✠✡ ✄✡☛☞✌✡ ✄☎☞ ✒✞✆✣✆✍✟✂ ✁✚✙ ✑✁✍✚✡☎✒☞☎✆✍✟✂ ✛☎✆✍✡✓ ✏✆✟ ✣✆

  ✔☞✑☎✁✒✆✞✁✒✍✡ ✄✡☛☞✌✡ ✍✡ ✁✔✁✣✁☛✆✟✁✙ ✜✡✂✏✠☎✡✚✍✁ ✑✁✍✚✡☎✒☞☎✆✍✆ ✛☎✆✍✆ ✏✡ ✞✆✛✑✁

  ✄✁✑✒✆☎☞✓ ✍✟✡✍✁ ✂✗☞✒✆✍✟✡ ✄✆ ✟✡ ✍✡✒✆☎✍✁✙ 6. Ne ✑✂✛✆✟✠✡ ✟✆✟✌ ✒ ✞✂✄☞✍☞✓ ✏✆✟ ✞✆✛✑✁ ✄✁☛☞✟✁✙ ✤✆✛✑✁ ✏✡ ✚✣✁✎☞✓ ✎✆ ✔✡✎ ✑✂✛✆✍✟✡✔

  ✄✁☛☞ ✠✂✎☞ ✁✞✂✄✞✟✡✍✁ ✟✆✟✌✡✙ ✢✡✎✍✁ ✟☞✛ ✑✂✛✆✟✠✡ ✄✁✑☎☞✠✆✓ ✄✁ ✑✂✛✆✍✟✂ ✄✆ ✄✁☛✆✑✆✟✠✡

  minuto, preden odstranite pokrov. 7. Ne kuhajte hrane, ki je obdana z membrano, kot so rumenjaki, krompir,

  ✄☞✘☛✆✍☛✟✆ ✟✡✠☎✆ ☞✄✎✙✓ ✍✡ ✎✆ ✝☞ ✄☎✡✎ ✠✡✔ ✁✒✁✟✍☞✌✁ ✍✆ ✒✡☛ ✔✡✏✠☞✛ ✄☎✡✝✁✎✞☞ ✚

  vilicami. 8. ✜✡ ✒✏✠✆✒✞✟✆✟✠✡ ✍☞☛✡✏✆☎ ✒ ✁✎✄☎✠☞✍✡ ✒ ✚✂✍✆✍✟✡✔ ✁✛☞✘✟✂✙ 9. ✜☞✑✁✞☞ ✍✡ ✁✎✏✠☎✆✍✟✂✟✠✡ ✄✁✏✆✔✡✚✍☞✛ ✎✡✞✁✒ ✄✡☛☞✌✡✓ ✍✆ ✄☎☞✔✡☎ ✍✁✣☞✌✓ ✏✄✁✟✑ ☞✄✎✙ 10. Ne kuhajte hrane neposredno na steklenem podstavku. Hrano postavite v/na

  ustrezen kos posode.

  POMEMBNO - �✥✦✧✜★✩�✧ ✪✫✧✪✬✭✬✮�✧✯ �✧ ★✧✦ ✜✰ ✩✭✰✱✰ ✥✪✬✫✲✳✤★✲✱✧

  ✢ ✭✧�✫✬✢✲✤✬✢✜✧ ✪✰✮✧✴✧ - ✜✡ ✂✄✁☎✆✝✞✟✆✟✠✡ ✑✁✒☞✍✏✑☞✛ ✄✁✏✁✎ ✆✞☞ ✞✁✍✌✡✒ ✏ ✑✁✒☞✍✏✑☞✔☞ ☎✁☛✆✟☞✙ - ✜✡ ✂✄✁☎✆✝✞✟✆✟✠✡ ✍☞☛✡✏✆☎ ✏ ✑✁✒☞✍✏✑✁ ✁✝☎✁✝o ali okrasom. - ✜✡ ✂✄✁☎✆✝✞✟✆✟✠✡ ✚✆✄☞☎✆✞ ✚✆ ✄✞✆✏✠☞☛✍✡ ✒☎✡☛✑✡ ☞✚ ✗☞✌✡✓ ✄☎✡✒✞✡☛✡✍✡ ✏ ✄✆✄☞☎✟✡✔✙ - Ne uporabljajte posod iz melamina, saj vsebujejo material, ki vsrkava ✔☞✑☎✁✒✆✞✁✒✍✁ ✡✍✡☎✣☞✟✁✙ ✵✆☎✆✎☞ ✠✡✣✆ ✞✆✛✑✁ ✛☎✆✍✆ ✄✁☛☞ ✆✞☞ ✏✡ ✔✡✏✠✁✔✆ ✁✏✔✁✎☞✓

  ☛✆✏ ✑✂✛✆✍✟✆ ✄✆ ✝✁ ✎✆✞✟✘☞✙ - Ne uporabljajte posod ali steklenic z ozkim vratom, saj lahko ob segrevanju v ✔☞✑☎✁✒✆✞✁✒✍☞ ✄✡☛☞✌☞ ✄✁☛☞✟✁✙

  - ✜✡ ✂✄✁☎✆✝✞✟✆✟✠✡ ✁✝☞☛✆✟✍☞✛ ✠✡☎✔✁✔✡✠☎✁✒ ✚✆ ✔✡✏✁ ✆✞☞ ✏✞✆✎☞✌✡✙ ✜✆ ✒✁✞✟✁ ✏✁✄✁✏✡✝✍☞ ✠✡☎✔✁✔✡✠☎☞ ✚✆ ✔☞✑☎✁✒✆✞✁✒✍✡ ✄✡☛☞✌✡✓ ✑☞ ✟☞✛ ✞✆✛✑✁ ✂✄✁☎✆✝✞jate.

  11. ✪☎☞✄✁✔✁☛✑✡ ✚✆ ✔☞✑☎✁✒✆✞✁✒✍✁ ✄✡☛☞✌✁ ✂✄✁☎✆✝✞✟✆✟✠✡ ✁✝ ✂✄✁✘✠✡✒✆✍✟✂ ✍✆✒✁✎☞✞

  njihovih proizvajalcev. 12. ✜✡ ✄✁✏✑✂✘✆✟✠✡ ✌✒☎✡✠☞ ✛☎✆✍✡ ✒ ✔☞✑☎✁✒✆✞✁✒✍☞ ✄✡☛☞✌☞✙ 13. ✜✡ ✄✁✚✆✝☞✠✡✓ ✎✆ ✔☞✑☎✁✒✆✞✁✒✍✆ ✄✡☛☞✌✆ ✏✡✣☎✡✟✡ ✞✡ ✠✡✑✁☛☞✍✁ ✒ ✄✁✏✁✎☞ ✆✞☞

  skodelici, ne pa tudi skodelice. Zato bo tudi v primeru, da pokrov ali posoda ✍☞✏✠✆ ✒☎✁☛✆ ✍✆ ✁✠☞✄✓ ✛☎✆✍✆ ✁✚✙ ✠✡✑✁☛☞✍✆ ✁✎✎✆✟✆✞✆ ✄✆☎✁ ✆✞☞ ✝✁ ☞✚ ✍✟✡ ✘✑☎✁✄☞✞✁✓ ✑✁

  ✟✁ ✒✚✆✔✡✠✡ ☞✚ ✄✡☛☞✌✡ - ✡✍✆✑✁ ✑✁✠ ✄☎☞ ✁✝☞☛✆✟✍✡✔ ✑✂✛✆✍✟✂✙ 14. ✢✡✎✍✁ ✏✆✔☞ ✄☎✡✒✡☎☞✠✡ ✠✡✔✄✡☎✆✠✂☎✁ ✏✑✂✛✆✍✡ ✛☎✆✍✡✓ ✘✡ ✄✁✏✡✝✡✟✓ ☛✡ ✄✁✣☎✡✒✆✠✡

  ✆✞☞ ✑✂✛✆✠✡ ✛☎✆✍✁✓✄☞✟✆☛✁ ✚✆ ✁✠☎✁✑✡✙ ✪☎☞✄✁☎✁☛✆✔✁✓ ✎✆ ✍☞✑✁✞☞ ✍✡ ✂✗☞✟✡✠✡ ✛☎✆✍✡✓

  ✠✡✑✁☛☞✍✡ ✍✡✄✁✏☎✡✎✍✁ ✄✁ ✠✡✔✓ ✑✁ ✟✁ ✒✚✆✔✡✠✡ ☞✚ ✄✡☛☞✌✡✓ ✠✡✔✒✡☛ ✎✆ ✄✁☛✆✑✆✠✡

  ✍✡✑✆✟ ✔☞✍✂✠ ☞✍ ✄☎✡✔✡✘✆✠✡✓ ✎✆ ✏✡ ✒☎✁☛☞✍✆ ✡✍✆✑✁✔✡☎✍✁ ✄✁☎✆✚✎✡✞☞✙

 • 7

  15. Po koncu kuhanja hrane ko je �✁✂✄☎✆ ✄✝✞✟✠�✟✡✁☛✆☞ ✄☛ ✌✆ ✍✎✁✏✑✡✁ ✒✁✓✆☛✄☎✠✒✆✎✌✄ ✄☛ ✍✠✔✁☞ ☛✆ �✕✄✒✁✕ ✡✑✓☛✁ ✠✎☛✠✍✁☞ ☛✆✡ ✌✆ ✎✌✠✡✄ ✍ �✁✂✄☎✄ ✓✁ ✖✗✘60 sekund, �✕✁✔✁☛ ✡✠ ✍✝✆✒✁✌✁ ✍✁☛✙ ✚ ✌✁✒ ✠✒✠✛✠✂✄✌✁☞ ✔✆ ✎✁ ✒✁✓✆☛✄☎✆ ✑✎✌✆✟✄☞ ✜✞✕✆✌✄ �✆

  �✕✁�✕✁✂✄✌✁ ✍✕✁✌✡✁✘✌✍✠✕✏✠ ✒✁✜✑✕✂✞✠✍☞ ✞✠ ✍✆☛✡✠ �✠✎✌✆✍✄✌✁ ✢✟✄☎✠ ali kocko. 16. ✣✠ �✕✄�✕✆✍✟✡✆✌✁ ✜✕✆☛✠ ✆✟✄ �✄✡✆✂✠ ✍✁✔☛✠ ✔✠✎✟✁✔☛✠ ✑�✠✓✌✁✍✆✡✌✁ ☛✆✍✠✔✄✟✆ ✍

  ✞✑✜✆✕✎✞✄ ✞☛✡✄✛✄ ✠✝✙ �✕✄✕✠✂☛✄✞✑ ✄☛ ☛✁ �✠✝✆✏✄✌✁☞ ✔✆ ✎✁ ☛✁✞✆✌✁✕✁ ✍✕✎✌✁ ✜✕✆☛✁☞ ☛✆

  �✕✄✒✁✕ ✏✠✢✄✂☛✄ �✑✔✄☛✛☞ ✒✆✕✒✁✟✆✔✆ ✄☛ �✄✌✆ ✝ ✒✟✁✌✄✒ ✒✁✎✠✒☞ ✎✁✛✕✁✡✁✡✠ ✝✁✟✠

  hitro. Hrane z visoko vsebnostjo masti ali sladkorja ne segrevajte ali kuhajte v �✟✆✎✌✄✂☛✄✜ �✠✎✠✔✆✜✙

  17. ✤✕✄�✠✒✠✂✞✄ ✝✆ ✞✑✜✆☛✡✁☞ ✞✄ ✡✄✜ ✑�✠✕✆✏✟✡✆✌✁☞ ✎✁ ✟✆✜✞✠ ✎✁✛✕✁✡✁✡✠ ✝✆✕✆✔✄ ✌✠�✟✠✌✁☞ ✞✄✡✠ ✠✔✔✆✡✆ ✜✕✆☛✆ ✍ ☛✡✄✜✙ ✥✠ ✍✁✟✡✆ �✠✎✁✏✁✡☞ ✂✁ ✎✌✁ ✂✁✝ ✍✕✜ ✆✟✄ ✂✁✝ ✕✠✂✆✡ �✠✟✠✢✄✟✄

  �✟✆✎✌✄✂☛o folijo. Zato boste morda potrebovali kuhinjske rokavice.

  DIAGRAM OSNOVNIH DELOV

  1 - Varnostni sistem za zapiranje vrat 2 - Okno 3 - ✦✁✢✆✡☛✄ ✠✏✕✠✂ 4 - Stekleni podstavek ✘ pladenj 5 - ✧✆✔✝✠✕☛✆ �✟✠✓✂✆

  ★✩✪✫✬✭✬✮✯✪

  1. ✧✆✎✌✆✍✁✞ ✰✎✞✟✠�✞✆✱✲ ✢✁ ☛✆✒✁✓✂✁☛✆ ☛✆ ✛✕✁✔ ✒✠✌✠✕✡✆ ☛✆ ✔☛✑ �✁✂✄☎✁✙ Namen: poganja oz. vrti vrtljivi podstavek. 2. ✦✁✢✆✡☛✄ ✠✏✕✠✂✲ �✠✎✌✆✍✄✌✁ ✛✆ ☛✆ ✎✕✁✔✄☛✠ ✎�✠✔☛✡✁ ✎✌✕✆☛✄☎✁ ✰✔☛✆✱ �✁✂✄☎✁✙ ✧✆✒✁☛✲ ✟✁✢✆✡☛✄ ✠✏✕✠✂ ☛✠✎✄ ✍✕✌✟✡✄✍✄ �✠✔✎✌✆✍✁✞✙

 • 8

  3. �✁✂✄☎✆✝✆ ✞✟✠✡✂☛✝☞✌✍ ✞✟✡✂☛✝✆✂☞ ✎☛ ✏☛ ✄☞✑☛☎✏✆ ✟✒✁✟✓ ✂☛✌✟✔ ✠☛ ✡☞ ✏☛ ✡✁☞✠✆✏✆ ✞✁✆✄☞✎☛nastavku (sklopki).

  ✕☛✖☞✏✍ �✁✂✄☎✆✝✆ ✞✟✠✡✂☛✝☞✌ ☎☞ ✟✡✏✟✝✏☛ ✞✟✝✁✗✆✏☛ ✘☛ ✌✙✚☛✏☎☞ ✟✘✛ ✞✁✆✞✁☛✝✟ ✚✁☛✏☞✛Lahko ga preprosto snamete in umijete.

  POMEMBNO: ✕☞ ✙✞✟✁☛✒✄☎☛☎✂☞ ✞☞✓✆✜☞✔ ✓☞ ✄☞✑☛☎✏✆ ✟✒✁✟✓ ✆✏ ✝✁✂✄☎✆✝✆ ✞✟✠✡✂☛✝☞✌ ✏✆✡✂☛✏☛✖☞✗✓☞✏☛✢

  ✣✤✥✦✧★✣✤ ✩✪✧✫✬✤

  ✭✮✯✰ ✱✲✳✴✵✲ ✶✷✯✸✰✹✮✳✰✹✺✮ ✻✲✼✷✽✮

  �☛✄✟✝✆ ✡✟ ✝✆✡✟✌✟✾✁☞✌✝☞✏✓✏✆ ☞✄☞✌✂✁✟✖☛✎✏☞✂✏✆ ✝☛✄✟✝✆✿ ☞✏☞✁✎✆☎☛✔ ✌✆ ☎✟ ✡✞✁✟✗✓☛☎✟✟✖✟✎✟✓☛ ✡☞✎✁☞✝☛✏☎☞ ☛✄✆ ✌✙✚☛✏☎☞ ✚✁☛✏☞✔ ✏☞ ✠☛ ✒✆ ✂☛ ✡✞✁☞✖☞✏✆✄☛ ✟✒✄✆✌✟ ☛✄✆ ✒☛✁✝✟✛ ❀✖✆✌✁✟✝☛✄✟✝✏✟ ✞☞✓✆✜✟ ✄☛✚ko odtajate, hitro pogrevate, kuhate.

  PRINCIP DELOVANJA

  1. ❁✟ ✡☞ ✚✁☛✏☛ ✝✁✂✆ ✏☛ ✝✁✂✄☎✆✝☞✖ ✞✟✠✡✂☛✝✌✙✔ ✡☞ ✑☛✁✌✆✔ ✌✆ ☎✆✚ ✟✠✠☛☎☛ ☞✄☞✌✂✁✟✖☛✎✏☞✂(magnetron), enakomerno porazdelijo; tako je hrana skuhana enakomerno.

  2. ❂✁☛✏☛ ✝✡✁✌☛ ✑☛✁✌☞ ✠✟ ✎✄✟✒✆✏☞ ✞✁✆✒✄✆✑✏✟ ❃ ✞☛lca (2,5cm). Kuhanje se nato ✏☛✠☛✄☎✙☎☞ ✂☛✌✟✔ ✠☛ ✡☞ ✝✁✟✓✆✏☛ ✗✆✁✆ ✞✟ ✚✁☛✏✆✛

  3. ❄☛✡ ✌✙✚☛✏☎☛ ✡☞ ✁☛✘✄✆✌✙☎☞ ✎✄☞✠☞ ✏☛ ✝✁✡✂✟ ✚✁☛✏☞ ✆✏ ✏☎☞✏☞ ✄☛✡✂✏✟✡✂✆✍ - ✌✟✄✆✓✆✏☛ ✆✏ ✎✟✡✂✟✂☛✔ - vsebnost vode oz. vlage, - ✘☛✓☞✂✏☛ ✂☞✖✞☞✁☛✂✙✁☛ ❅✟✚✄☛☎☞✏☛ ✚✁☛✏☛❆✛ Ker se hrana v sred✆✜✆ ✡✌✙✚☛ ✡ ✗✆✁☎☞✏☎☞✖ ✝✁✟✓✆✏☞✔ ✡☞ ✌✙✚☛✏☎☞ ✏☛✠☛✄☎✙☎☞ ✂✙✠✆ ✞✟✂☞✖✔✌✟ ✡✂☞ ✚✁☛✏✟ ✑☞ ✟✠✡✂✁☛✏✆✄✆ ✆✘ ✞☞✓✆✜☞✛ ❀☛✂✟ ✙✞✟✗✂☞✝☛☎✂☞ ✓☛✡✔ ✌✟ ✏☛☎ ✚✁☛✏☛ ✞✟✌✙✚☛✏☎✙ ✡✂✟☎✆✔ ✏☛✝☞✠☞✏ ✝ ✁☞✜☞✞✂✆✚ ✂☞✁ ✝ ✂☞☎ ✌✏☎✆✑✆✜✆✔ ✡☛☎ ✡ ✂☞✖ ✘☛✎✟✂✟✝✆✂☞✍ - enakomerno kuhanje hrane vse do sredice,

  1 - ❇✙✖✒ ✘☛ ✏☛✡✂☛✝✆✂☞✝ ✓☛✡☛ ❅❈ - 30 minut) 2 - Gumb za nastavitev stopenj.

 • 9

  - enako temperaturo po vsem kosu hrane.

  �✁✂✄✂✁☎✆✝☎✂✞ ✟✂ ✠✂✟✡☛✆ ☞✂✌✍☎✂ ✠✁✆✄✡✌✝✎

  1. Postavite Skledo vode na vrtljivi podstavek. 2. ✏✑✒✓ ✔✕ ✖✕✗✘✕✙✚✘✛✙ ✒✜✢✚ ✣✕✤✥✜✙ ✜✓✤✖✚✘✛ ✖✕ ✖✕✦✙✚✧✦✜ ✖✕✗✘✕✙✚✘✛✙★ 3. ✩ ✪✑✒✓✜✒ ✔✕ ✖✕✗✘✕✙✚✘✛✙ ✢✕✗✕ ✚✔✓✛✤✚✘✛ ✢✕✗ ✫ - 5 minut★ ✬✛✢✚✭✕ ✒✜✤✕ ✮✤✚ ✘✛✒

  ✓✚✘✚ ✮✤✚✥✯✦✑✢✛✖✕ ✖✕ ✑✗✘✤✛✔✖✜ ✙✘✚✢✖✚✭✜★ ✰✤✘✯✦✚✙✚ ✮✜✱✗✘✕✙✛✥ ✒✜✤✕ ✓✚✘✚ ✖✕✒✛✧✢✛✖★ ✲✛✖✛ ✚✔✓✛✤✛✘✛ ✒✕✥✗✚✒✕✯✖✛ ✒✜✢✚ ✣✕✤✥✜✙✳ ✓✜ ✘✤✕✦✕✯✜ ✱✯✦✛✳ ✱✕ ✙✜✱✕ ✔✕✙✤✛★

  ✴✆☎ ✵✶✎✁✡✶✡✞ ✟✂ ✵✶✂ ✄ ☞✄✎✷✡✸ ✆✌✡ ✟✂ ✡✷✆✶✂ ✶✂✹✆✄✎

  ✲✛ ✗✛ ✮✜✦✕✙✚ ✥✕✘✛✤✕ ✚✔✒✛✱ ✗✮✜✱✕✦ ✖✕✙✛✱✛✖✚✺ ✘✛✣✕✙✳ ✦✜ ✮✜✗✥✑✧✕✦✘✛ ✜✱✮✤✕✙✚✘✚ ✗✮✤✛✱✯✕✪✕✖✚✒✚ ✑✥✤✛✮✚★ ✻✕✗✯✛✱✖✦✛ ✦✛ ✜✓✚✢✕✦✖✜✼ - ✥✜✖✱✛✖✔✚✤✕✖✕ ✙✯✕✪✕ ✙ ✖✜✘✤✕✖✦✜✗✘✚ ✮✛✢✚✭✛✳ - ✮✤✛✘✜✥ ✔✤✕✥✕ ✜✥✤✜✪ ✙✤✕✘ ✮✛✢✚✭✛ ✚✖ ✙ ✜✥✜✯✚✭✚ ✜✺✚✧✦✕✳ - ✜✱✗✛✙ ✯✑✢✚ ✙ ✜✥✜✯✚✭✚ ✙✤✕✘ ✚✖ ✜✺✚✧✦✕✳ - para uhaja iz okolice vrat al✚ ✗✥✜✔✚ ✮✤✛✔✤✕✢✛✙✕✯✖✛ ✜✱✮✤✘✚✖✛★

  ✽ ✾✜ ✔✕✙✤✘✚✘✛ ✪✑✒✓ ✔✕ ✖✕✗✘✕✙✚✘✛✙ ✢✕✗✕✳ ✗✛ ✮✛✢✚✭✕ ✖✛ ✙✥✯✜✮✚★ ✿✯✚ ✗✜ ✙✤✕✘✕zaprta?

  ✽ ❀✤✕✖✕ ✗✮✯✜✺ ✖✚ ✥✑✺✕✖✕★ ✿✯✚ ✗✘✛ ✮✤✕✙✚✯✖✜ ✖✕✗✘✕✙✚✯✚ ✢✕✗ ✥✑✺✕✖✦✕❁ ❂✜ ✙✤✕✘✭✕✔✕✮✤✘✕❁ ✿✯✚ ✗✘✛ ✮✤✛✜✓✤✛✒✛✖✚✯✚ ✛✯✛✥✘✤✚✢✖✜ ✜✒✤✛✣✦✛ ✚✖ ✦✛ ✔✕✘✜ ✮✤✛✪✜✤✛✯✕ ✙✕✤✜✙✕✯✥✕✳ ✕✯✚ ✗✛ ✦✛ ✗✮✤✜✣✚✯✕ ✖✕✮✤✕✙✕ ✔✕ ✮✤✛✥✚✖✚✘✛✙ ✘✜✥✜✥✤✜✪✕❁

  ✽ ❀✤✕✖✕ ✦✛ ✮✤✛✥✑✺✕✖✕ ✕✯✚ ✮✤✛✒✕✯✜ ✥✑✺✕✖✕★ ✿✯✚ ✗✘✛ ✖✕✗✘✕✙✚✯✚ ✮✤✚✒✛✤✛✖ ✢✕✗✥✑✺✕✖✦✕❁ ✿✯✚ ✗✘✛ ✚✔✓✤✕✯✚ ✑✗✘✤✛✔✖✜ ✤✕✙✛✖ ✒✜✢✚ ✣✕✤✥✜✙❁

  ✽ ✰ ✖✜✘✤✕✖✦✜✗✘✚ ✮✛✢✚✭✛ ✮✤✚✺✕✦✕ ✱✜ ✚✗✥✤✛✖✦✕★ ✿✯✚ ✑✮✜✤✕✓✯✦✕✘✛ ✮✜✗✜✱✜ ✗ ✥✜vinskimi ✜✥✤✕✗✥✚ ✕✯✚ ✜✓✤✜✓✕✒✚❁ ❂✘✛ ✙ ✮✛✢✚✭✚ ✮✑✗✘✚✯✚ ✙✚✯✚✭✛ ✕✯✚ ✱✤✑✪ ✥✜✙✚✖✗✥✚ ✮✤✚✮✜✒✜✢✛✥❁

  ✿✯✚ ✦✛ ✕✯✑✒✚✖✚✦✕✗✘✕ ❃✜✯✚✦✕ ✘✚✥ ✜✓ ✗✘✛✖✕✺ ✮✛✢✚✭✛❁ ❄❅❆❇❈ ❉❊❋● ❍❅❄■❊❆

  Visoka (High) 100%

  Srednje visoka (Medium High) 85%

  Srednja (Medium) 66%

  Srednje nizka (Medium Low) 48%

  Nizka (Low) 17%

  Odtajanje (Defrost) 40%

 • 10

  Hitri vodnik za uporabo

  ODTAJANJE HRANE

  �✁✂✄☎✆✝✞ ✟✠✡✞✝✞✂✝✞ ☛✞☞ ✟☞✟✌✟✍✞ ✟✠✡✞✝✞✂✝✎ ☞✎✏✞✑ ✒✎✓✁✡✂✆✂✎ ✆✂ ✓✆✔✕ ✖✟✏✡✞✗✆✡✎

  zamrznjeno hrano na sredino vrtljivega podstavka in zaprite vrata. 1. Gumb za nasta✗✆✡✎✗ ☞✟✍✆ ✘✞✓✄✟✗ ✟✔✓✂✆✡✎ ✂✞ ✙DEFROST" (odtajanje) je med

  ✏✓✎✠✂✝✟✚ ✛✎✠✆✁☞✜ ✆✂ ✢✓✎✠✂✝✎ ✂✆✣✄✟ ✚ ✛✎✠✆✁☞ ✤✟✥✜ ☞✟✍✝✟ ✘✞✓✄✟✗✕ 2. ✦ ✗✓✡✎✂✝✎☞ ✌✁☞✔✞ ✣✞ ✂✞✏✡✞✗✆✡✎✗ ✍✞✏✞ ✄✁✧✞✂✝✞ ✆✣✔✎✓✆✡✎ ✘✎★✎✂ ✍✞✏✕

  KUHANJE / SEGREVANJE

  Naslednji postopek opisuje, kako skuhate ali pogrejete hrano. VEDNO preverite ✂✞✏✡✞✗✆✡✗✎ ✄✁✧✞✂✝✞✑ ✒✓✎✠✎✂ ✟✠✆✠✎✡✎ ✒✓✟✍ ✟✠ ✠✎★✁✝✟✍✎ ✒✎✍✆☎✎✕ ✂✞✝✒✓✎✝ ✒✟✏✡✞✗✆✡✎

  hrano na sredino vrtljivega podstavka. zaprite vratca. 1. ✦ ✌✁☞✔✟☞ ✣✞ ☞✟✍ ✘✞✓✄✟✗ ✂✞✏✡✞✗✆✡✎ ✓✞✗✎✂ ☞✟✍✆ ✂✞ ✂✞✝✗✆✩✝✟ ✚✧✆✌✧-maksimalna

  ☞✟✍✪ ✫✬0Watt). 2. ✦ ✌✁☞✔✟☞ ✣✞ ✂✞✏✡✞✗✆✡✎✗ ✍✞✏✞ ✆✣✔✎✓✆✡✎ ✁✏✡✓✎✣✂✟ ✡✓✞✝✞✂✝✎ ✄✁✧✞✂✝✞✕ ✤✁✍ ✗

  ✂✟✡✓✞✂✝✟✏✡✆ ✒✎✍✆☎✎ ✣✞✏✗✎✡✆ ✆✂ ✗✓✡★✝✆✗✆ ✒✟✠✏✡✞✗✎✄ ✏✎ ✣✞✍✂✎ ✗✓✡✎✡✆✕ 3. ✛✎✠ ✄✁✧✞✂✝✎☞ ★✞✧✄✟ ✣ ✟✔✓✞✍✞✂✝✎☞ ✌✁☞✔✞ ✣✞ ✂✞✏✡✞✗✆✡✎✗ ✏✒✓✎☞✎✂✆✡✎ ☞✟✍

  ✘✞✓✄✟✗✕

 • 11

  Zaustavitev kuhanja

  1. �✁ ✂✁✄✁☎✆✝ ✂✁✞☎✟✁✠✡✟☛✠ ☞✌✍☛✎✡✆✡✟☛✠✏ ✎✞✑✁✆✒✁✓ - odprite vrata in kuhanje se zaustavi, za nadaljevanje zaprite vrata. 2. �✁ ✌✝✌✝✔✆✝ ✂✁✞☎✟✁✠✡✟☛✠ ☞✌✍☛✎✔✡✕✏ ✎✞✑✁✆✒✁✓ ✂✁✠✍✟✡✟☛ ✖✞✗✘ ✂✁ ✆✁☎✟✁✠✡✟☛✠ ✄✁☎✁ ✆✁ ✙✚ ✛✜✢✣✤✥✦ ✧★✦✧✩✪✩✫✬✭ Primeren

  za uporabo Opomba

  Aluminijasta folija Previdno ✮✯✰✱✲ ✳✴✲✵✯✶✷✸✹ ✺✯✻✼✽✹ ✱✲✾✹✿ ❀✯ ❁✯✽❂✷✸✷✸✹✴✲✾✯✺✹❁✻✹ ❀✹❃✹ ✰✵✯✻✹ ✴✵✹❀ ✴✵✹❄✵✹✸✼✹✺❅ ❆✹

  ✼✹ ❇✲❃✷✼✹ ✴✵✹❈✹❂ ✯❃✷ ✼✹ ✴✵✹✶❃✷❁✳ ✾✸✹✻✯✿ ❃✯✰✱✲

  pride do isker.

  ❉❃✲✽❂✯ ❁✯ ❁✯✴✹✱✲ Da ❊✹ ✾✹❄✵✹❈✯✼✸✹ ✼✷✰ ❈✹❂ ✱✲✸ ❋ ✺✷✻✳✸❅

  Porcelan in glinene posode Da ●✶✷❂✯✼✻✲ ✴✵✷✺✹✵✻✹✿ ❂✹ ✻✷✺✯✼✲ ✱✲❈✷✻✾✱✷✰okraskov

  Posode iz kartona in poliestra za enkratno uporabo

  Da Nekatere vrste zamrznjene hrane so v ✸✯✱✽✻✷ ✹✺✶✯❃✯❍✷❅

  ■✺✶✯❃✯❍✯ ✰✷✸✵✲ ✴✵✷✴✵✯❈❃✼✹✻✹

  hrane - skodelice iz polistirena

  Da Primerno za pogrevanje, vendar se lahko ob pregretju polistiren stali.

  ❉✯✴✷✵✻✯✸✹ ❈✵✹❂✱✹ ❏ ❂✯✾✲✴✷✾ Ne Lahko se vname.

  Recikliran papir in kovinska ✹✺✶✯❃✯❍✯

  Ne ❃✯✰✱✲ ✴✲❈❁✵✲❂✷ ✷✾✱✵✹✻✼✹❅

  ❑✸✹✱❃✹✻✯ ✹✺✶✯❃✯❍✯ - nepregorne posode

  Da ❉✵✷✺✹✵✻✹✿ ❂✹ ✻✷✺✯✼✲ ✱✲❈✷✻✾✱✷✰ ✲✱✵✯✾✱✲❈

  Fina steklena posoda in kozarci

  Da ●✶ ✰✷✸✵✹✺ ✾✹❄✵✹❈✯✻✼✳ ❃✯✰✱✲ ✲✶❂✳✸❃✼✷❈✲ ✾✸✹✱❃✲✴✲❂✷❅

  Steklenke Da Odstranite pokrov, primerno le za pogrevanje

  Kovinske posode Ne ✮✯✰✱✲ ✴✲❈❁✵✲❂✷✼✲ ✷✾✱✵✹✻✼✹ ✯❃✷ ✴✲❍✯✵❅

  ▲✵✹❂✱✹ ❁✯ ❁✯✺✵❁✲❈✯❃✻✷✱ ✾

  kovino Ne ✮✯✰✱✲ ✴✲❈❁✵✲❂✷✼✲ ✷✾✱✵✹✻✼✹ ✯❃✷ ✴✲❍ar.

  ❉✯✴✷✵✻✯✸✷ ✱✵✲❍✻✷✱✷ ✷✻

  skodelice, papirnate ✾✹✵❈✷✹✸✹✿ ✴✯✴✷✵✻✯✸✹ ✶✵✷✾✯❂✹

  Previdno ❉✵✷✺✹✵✻✲ ✲✶ ✱✵✯✼✽✹✺ ❂✯✾✳ ✱✳✰✯✻✼✯ ✯❃✷ ❁✯pogrevanje. Uporabno tudi za vsrkavanje ✲❀❈✹❂✻✹ ❈❃✯❄✹❅

  Recikliran papir Ne ✮✯✰✱✲ ✴✲❈❁✵✲❂✷ ✷✾✱✵✹✻✼✹❅

  ❉❃✯✾✸✷❂✻✹ ✴✲✾✲❀✷▼✹ Da Najbolj uporabne so posodice, odporne na ❈✵✲❂✷✻✲❅ ◆✵✳❄✯ ✴❃✯✾✸✷✱✯ ✾✹ ❃✯✰✱✲ ✴✲✴✯❂✷ ✯❃✷

  razbarva. NE UPORABITE MELAMINA.

  PVC folija Da ❖✴✲✵✯✶✻✯ ❁✯ ❁✯❀✵❍✹❈✯✻✼✹ ❈❃✯❄✹❅ ❊✹ ✾✺✹ ✾✹dotikati hrane, odstranite previdno.

  ▲✵✹❂✱✹ ❁✯ ❁✯✺✵❁✲❈✯❃✻✷✱ Previdno ✮✹✿ ❂✹ ✾✲ ✴✵✷✺✹✵✻✹ za vretje ali uporabo v ✴✹❂✷▼✯✰✿ ✻✹ ✾✺✹✼✲ ✶✷✸✷ ❁✵✯✱✲✸✹✾✻✹✿ ❈✹❀✻✲ ✼✷✰

  prebodite z vilicami. ❉✲❈✲✽❂✹✻ ✯❃✷ ✴✲✺✯✽❂✹✻

  papir Da ❖✴✲✵✯✶✹✻ ❁✯ ✴✵✹✴✵✹❂✹❈✯✻✼✹ ✽✱✵✲✴❃✼✹✻✼✯ ✯❃✷

  ❁✯ ❁✯❀✵❍✹❈✯✻✼✹ ❈❃✯❄✹❅

 • 12

  Odtajanje

  �✁✂✄☎✆✝✞☎✆✟✝ ✠✡☛✁☞✝ ✌✡ ✁✍✆✄✎✏✡✟ ✠✄✁✠☎✑☎☛✡✂ ✍✝ ☎✒✏✝✌✝✟✌✡ ✍✝✑✄✍✟✌✡✟✡ ✓✄✝✟✡✔ ✕✝✄✂✁✟✡✖✟☎ ☎✒✏✝✞✁✌☎ ✓✄✝✟☎ ✆ ✂✄✝✏✂✡✑ ☛✝✎✗✔ ✘☎ ✌✡ ✞✝✓✂☎ ✙✡ ✠☎✎✡✚✡✌ ✠✄✁✄☎☛✟☎✛ ✂☎ ✒☎✚✁✏✡✟✡✠✄✁☛✝✂☎✆✝✟ ☎✚✁✎✂✔ ✜✝✑✄✍✟✌✡✟☎ ✠✡✄✗✏✟✁✟☎ ✌✡ ✠☎✏✄✡✚✟☎ ✠✄✡✒ ✂✗✓✝✟✌✡✑ ✏✡✑✡✞✌✁✏☎☎✒✏✝✞✁✏✁✔ ✢✒✎✏✄✝✟✁✏✡ ✂☎✆✁✟✎✂✡ ✎✠☎✟✂✡ ✁✟ ✆✍✡✑✁✏✡ ✑✡✎☎ ✁✍ ✡✑✚✝✞✝✖✡✛ ✒✝ ✞✝✓✂☎☎✒✏✝✞✌✡✟✝ ✏✡✂☎☛✁✟✝ ☎✒✏✡☛✡✔ ✜✝✑✄✍✟✌✡✟☎ ✓✄✝✟☎ ✠☎✎✏✝✆✁✏✡ ✆ ✠☎✎☎✒☎ ✚✄✡✍ ✠☎✂✄☎✆✝✔✣✝ ✠☎✞☎✆✁☞✁ ☎✒✏✝✌✝✟✌✝ ✌☎ ☎✚✄✟✁✏✡✛ ☎✒☞✡✒✁✏✡ ✏✡✂☎☛✁✟☎ ✁✟ ☎✒✎✏✄✝✟✁✏✡ ✒✄☎✚☎✆✁✟☎ ✏✝✂☎✌✛✂☎ ✌✡ ✏☎ ✑☎✤☎☛✡✔ ✢✚☛✝✎✟☎ ✠✄✡✆✡✄✁✏✡✛ ☛✡ ✟✁ ✠☎✆✄✙✁✟✝ ✓✄✝✟✡ ✏☎✠✞✝✔ ✥✡ ✎✡ ✑✝✟✌✙✁ ✁✟✏✝✟✌✙✁ ✒✡✞✁ ✑✡✎✝ ✍✝☛✟✡✌☎ ✎✡✤✄✡✆✝✏✁✛ ✌✁✓ ✞✝✓✂☎ ✍✝✙☛✁✏✁✏✡ ✍ ✑✝✌✓✟✁✑✁ ✏✄✝✂☎✆✁✝✞✗✑✁✟✁✌✝✎✏✡ ✦☎✞✁✌✡✛ ✂✁ ✌☎ ✑✡✒ ☎✒✏✝✌✝✟✌✡✑ ☎✆✁✌✡✏✡ ☎✂☎✞✁ ✟✌✁✓✔ ✥✡ ✎✡ ✍✝☛✟✡ ✍✗✟✝✟✌✝✠☎✆✄✙✁✟✝ ✠✡✄✗✏✟✁✟✡ ✎✡✤✄✡✆✝✏✁✛ ✠✄✡✟✡✓✝✌✏✡ ✍ ☎✒✏✝✌✝✟✌✡✑ ✁✟ ✠✗✎✏✁✏✡✛ ✒✝ ✠✄✡✒nadaljevanjem stoji vsaj 20 minut. NAMIG: ✧☎✎✁ ✓✄✝✟✡ ✍ ✄✝✆✟☎ ✠☎✆✄✙✁✟☎ ✎✡ ☎✒✏✝✞✁✌☎ ✠✄✡✌ ✂☎✏ ✒✡✚✡✞✁ ✂☎✎✁ ✁✟ ✍✝ ✑✝✟✌✙✡✂☎✎✡ ✌✡ ☛✝✎ ✠☎✏✄✡✚✡✟ ☛✝✎ ☎✒✏✝✌✝✟✌✝ ✂✄✝✌✙✁ ✂☎✏ ✍✝ ✆✡☛✌✡✔ ★✠☎✙✏✡✆✝✌✏✡ ✏☎✛ ✂☎zamrzujete hrano.

  ✩✪✫✬✭✮✯✭ ✰✪✱✲✳✴✵✶✳✴✮✭ ✷✭✬✪✸✭

  ✹✝ ✠✄✡✠✄✡☛✁✏✡ ✟✝✞✝✤✝✟✌✡ ✑✝✎✏✁ ✁✟ ☎✎✏✝✟✂☎✆ ✓✄✝✟✡✛ ✄✡✒✟☎ ☎☛✁stite naslednje dele ✎✆☎✌✡ ✑✁✂✄☎✆✝✞☎✆✟✡ ✠✡☛✁☞✡✺ - ✟☎✏✄✝✟✌☎ ✁✟ ✍✗✟✝✟✌☎ ✠☎✆✄✙✁✟☎✛ - vrata in tesnila vrat, - ✆✄✏✞✌✁✆ ✠☎✒✎✏✝✆✡✂ ✁✟ ✞✡✖✝✌✟✁ ☎✚✄☎☛✔ ✻✡✒✟☎ ✎✡ ✠✄✡✠✄✁☛✝✌✏✡✛ ✒✝ ✎☎ ✏✡✎✟✁✞✝ ✆✄✝✏ ☛✁✎✏✝ ✏✡✄ ✒✝ ✎✡ ✆✄✝✏✝ ✒☎✚✄☎ ✍✝✠✁✄✝✌☎✔ 1. ✜✗✟✝✟✌✡ ✠☎✆✄✙✁✟✡ ☎☛✁✎✏✁✏✡ ✍ ✑✡✓✂☎ ✂✄✠☎ ✁✟ ✏☎✠✞☎ ✆☎✒☎ ✍ ✟✡✂☎✞✁✂☎ ☛✁✎✏✁✞✟✡✤✝

  sredstva. 2. ✢✒✎✏✄✝✟✁✏✡ ✑☎✄✡✚✁✏✟✡ ✂✝✠✞✌✁☞✡ ✑✝✎✏✁ ✝✞✁ ✑✝✒✡✖✡ ✟✝ ✟☎✏✄✝✟✌✁ ✠☎✆✄✙✁✟✁ ✏✡✄ ✟✝

  ✞✡✖✝✌✟✡✑ ☎✚✄☎☛✗ ✎ ✂✄✠☎✛ ✟✝✑☎☛✡✟☎ ✆ ✚✞✝✤☎ ✄✝✍✏☎✠✁✟☎ ☛✁✎✏✁✞✟✡✤✝ ✎✄✡✒✎✏✆✝✛✁✍✠✡✄✁✏✡ ✁✟ ☎✎✗✙✁✏✡✔

  3. ✹✝ ✚✁ ☎✑✡✓☛✝✞✁ ✎✏✄✌✡✟✡ ☎stanke hrane in zatrli neprijeten vonj, postavite ✎✂☎✒✡✞✁☞☎ ✄✝✍✄✡✒☛✡✟✡✤✝ ✞✁✑☎✟✁✟✡✤✝ ✎☎✂✝ ✟✝ ✆✄✏✞✌✁✆ ✠☎✒✎✏✝✆✡✂ ✁✟ ✤✝ ✒✡✎✡✏✑✁✟✗✏ ✎✡✤✄✡✆✝✌✏✡ ✠✄✁ ✑✝✂✎✁✑✝✞✟✁ ✑☎☛✁✔

  4. Steklen vrtljivi podstavek lahko umivate tudi v pomivalnem stroju; umijte ga, ko je potrebo.

  ✼✽ ✾✿❀❁❂❃❄❅✽ ❂✿❆✽ ❂ ✾❇✽❈❇❃❉✽❂❃❀❊✽ ✿❆✾❇❅❁❊✽❋ ❊❁●✿❀❁ ❊✽ ❍✾✿❇❃■❀❄❃❄❅✽ ❏❇✿■❁❑❉❁▲❅❁❀❊❁❑ ✾❇❁✾✿▼✿❉●✿❂ ❃❀❁ ●✽▼❁❉❊❁❑ ❇❃❈❇✽❆❉❁❀❋ ◆✿▲✽■✽❄ ■✿❆❁❅✽ ✾✿❈✿❇❊❁ ✾❇❁❉❁❖❉✽❊❄❍ ❅✽▲❊❁❀ ❊❃ ❂❇❃❅❁❑P ✾❇✽✾❇❁❉❃❄❅✽ ▲✽◗ ❆❃ ▲✽ ❊❃ ❊❄❁❑ ❊✽ ❊❃■✽❇✽ ❊✽❉❁▲❅✿❉❃◗●❁ ■❁ ✾❇✽✾❇✽❉✽❂❃❀❃ ✾❇❃❂❁❀❊✿ zapiranje vrat.

 • 13

  OKOLJE

  �✁✂✄✂☎✂ ✁✆ ✁✄✝☎✝✞✟ ✠✡☛☞✌✝✍✌✎✞✝ ✏✆✑✝ ✍✝ ✒✂☛✄✒✡☎✝ ✎✞✟✁✂✌ ✒ ✆✑✡✓✂✌✍✡✔✡

  ✕✆✎✁✆✏✡✍✌✎✞✡✔✡ ✆✏✁✂✏✞✡✖ ☎✝✔☛✝✓ ✕✂ ✆✏☞✆✠✡☎✝ ✍✂ ✟✄✂✏✍✝✔ ✒✑✡✄✍✝✔ ✔✝✎☎✟ ✒✂

  recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

  GARANCIJA IN SERVIS

  Za informacije ali v ✁✄✡✔✝✄✟ ☎✝✠✂☛ ✎✝ ✆✑✄✍✡☎✝ ✍✂ ✗✆✄✝✍✌✝☛ ✘✝✍☎✝✄ ✒✂ ✁✆✔✆✓✟✁✆✄✂✑✍✡✞✆✔ ☛ ☛✂✙✡ ✏✄✠✂☛✡ ✚☎✝☞✝✛✆✍✎✞✆ ✙☎✝☛✡☞✞✆ ✍✂✌✏✝☎✝ ☛ ✔✝✏✍✂✄✆✏✍✝✔

  ✕✂✄✂✍✘✡✌✎✞✝✔ ☞✡✎☎✟✜✢ ✣✝ ☛ ☛✂✙✡ ✏✄✠✂☛✡ ☎✂✞✙✍✝✕✂ ✘✝✍☎✄✂ ✍✡✖ ✎✝ ✆✑✄✍✡☎✝ ✍✂ ☞✆✞✂☞✍✝✕✂

  Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate. Samo za osebno uporabo!

  ✤✥✦✧★✩ ✪✫✧✬★� ✩✭ ✪✮✩✯�✭✧ ✤�✰✥ ✱✧★✯✩✤�✦✩✤✲✥ ✮✥✣✧✳✥ ✤�✱ ✫✥✦✧

  ✴✆✏✂☎✍✂ ✁✄✡✁✆✄✆✓✡☞✂ ✒✂ ✁✝✓✝✍✌✝ ✒ ✔✡✞✄✆☛✂☞✆☛✡ ☎✝✄ koristne nasvete najdete na spletni strani: http://microwave.gorenje.com

 • 14

  �✁✂✄☎✆✝✞☎✆✟✝ ✠✡☛✟✁☞✝ ✌✄

  ✍✎✏✑✒✓✔✕ ✖✗✕✘✓✙✎✒✙✚ ✕✔✎ ✛✖✛✙✜✙✔✎ ✓ ✜✎✘✛✔✎✒✙✚ ✓✢ ✣✎ ✤✎✜✥✓✒✛ ✛✖✕✙✗✚✦✛✧

  ★✡✌✟✁✩✂✡ ✪✠✡☞✁✫✁✂✝☞✁✬✡

  ✍✕✙✗✕✭✥✒✎ ✚✥✚✗✮✓je ................................................................ 230 V ✯ 50 Hz, 1200 W Radna snaga ................................................................................................... 700 W Radna frekvencija ..................................................................................... 2450 Mhz Vanjske dimenzije .................................... 452 mm (✰) x 262 mm (V) x 335 mm (G) ✱✓✲✚✥✣✓✒✚ ✛✥✛✙✗✎✭✥✒✚✮ ✕✙✔✕✗✎ .................................... 315 mm x 198 mm x 294 mm Kapacitet ...................................................................................................... 17 litara Kuhanje ................................................. sistem okretnog pladnja (promjer 245 mm) ✳✚✙✕ ✙✚✏✓✥✎ ..................................................................................... ✍✗✓✦✑✓✏✥✕ 10,5 kg Razina buke: ...................................................................................... Lc < 58 dB (A)

  ✠✄✁✬✡ ✟☎ ✴★☎ ✠☎✵☎✆✡★✡ ✪✡✄✆✁✪ ✶✷✸✹✺✻✷✼✽✻✾

  1. ✿✤✕ ✖✚❀✥✓❁✎ ✥✚ ✗✎❂✓❃ ✎✤✕ ✜✚ ✚✤✗✎✥ ✥✚ ✖✕✒✎✔✓❃ ✓✑✓ ✎✤✕ ✥✚✜✙✎✥✚ ✥✎✙✖✓✜ ✥✎ ✚✤✗✎✥✛❄ a) ❂✎✑✓ ✒✚ ✖✚❀✥✓❁✎ ✕❂✮✕✔✎✗✎✒✛❀✚ ✖✗✓✤✑✒✛✘✚✥✎✧ ✿✤✕ ✖✚❀✥✓❁✎ ✒✕✭ ✛✔✓✒✚✤ ✥✚ ✗✎❂✓❃

  ✓✣✔✛❁✓✙✚ ✛✙✓✤✎✘ ✓✣ ✛✙✓✘✥✓❁✚ ✓ ✥✎✤✕✥ ❂✚✜✚✙✎✤ ✜✚✤✛✥❂✓ ✖✕✥✕✔✕ ✮✎ ✛✤✑✒✛✘✓✙✚❅ b) ❂✎✑✓ ✒✚ ✖✗✚✮✕✗✓✕ ✕✜✓✮✛✗✎✘❃ ✕❂✥✕✜✥✕ ❂✎✑✓ ✒✚ ✮✑✎✔✥✓ ✜✓✮✛✗✥✕✜✥✓ ✖✗✚✤✓❂✎✘ ❆❇❈✱❉

  ✖✗✚✤✓✥✛✕ ✚✑✚✤✙✗✓✘✥✛ ✚✥✚✗✮✓✒✛ ❆✛ ✛✙✓✘✥✓❁✛ ✖✗✓✤✑✒✛✘✓✙✚ ❂✗✛✮✓ ✚✑✚✤✙✗✓✘✥✓ ✎parat); 2. Ako mikrovalna energija ne radi:

  a) ✖✗✕✔✒✚✗✓✙✚ ❂✎✑✓ ✒✚ ✖✕❂✚✭✚✥✕ ✔✗✓✒✚✲✚ ❂✒✚✑✕✔✎✥✒✎❅ b) ✖✗✕✔✒✚✗✓✙✚ ❂✎✑✓ ✜✛ ✔✗✎✙✎ ✖✚❀✥✓❁✚ ✘✔✗✜✙✕ ✣✎✙✔✕✗✚✥✎ ❆✜✓✮✛✗✥✕✜✥✎ ✦✗✎✔✎ ✒✚

  ✣✎✙✔✕✗✚✥✎❉❅ ✎✤✕ ✔✗✎✙✎ ✥✓✜✛ ✖✗✎✔✓✑✥✕ ✣✎✙✔✕✗✚✥✎❃ ✲✓✤✗✕✔✎✑✥✎ ✚✥✚✗✮✓✒✎ ✥✚❀✚funkcionirati.

  AKO USTANOVITE DA SE NE RADI NI O JEDNOM, NI O DRUGOM, A ✍❊❋✳❈●✿ ❍■✰ ❏❑❈❍❊▲ ✳❊ ▼✿✱❈❃ ■◆▼✿❖❈❖❊ P❊ ✳✿❍◆◗❈❘❊❙

  ❚❯❱❲❳❨❩❬❚❭ ❪❩❫❯❴❪❵.

  SMETNJE RADIO SIGNALA

  ❛❜❝❞❡❢❣❤✐❣ ❥❦❧✐❜♠❣ ♥❡♦❦ ♣q❞❡❝❡❢❣r❜ s♥❦r✐t❦ ❥❞❜t❣♥❣ s❜✉✐❣❤❣ ✐❣ ✈✇❜ ❞❣①❜❡ ❣❥❣❞❣r❜♥❣② ③❢❡ ♥❡♦❦r❦ ❜q④t❦❧❜ ako: a) ✕✘✓✜✙✓✙✚ ✔✗✎✙✎ ✖✚❀✥✓❁✚ ✓ ✦✗✙✔✚✥✚ ✖✕✔✗✭✓✥✚❅ b) postavite radio ili TV-✖✗✓✒✎✲✥✓✤ ✭✙✕ ❂✎✑✒✚ ✕❂ ✖✚❀✥✓❁✚❅ c) ✎✥✙✚✥✛ ✖✕✜✙✎✔✓✙✚ ✙✎✤✕ ❂✎ ✕✲✕✮✛❀✛✒✚ ✖✗✓✒✎✲ ✒✎✘✚✮ ✜✓✮✥✎✑✎✧

 • 15

  POSTAVLJANJE

  1. �✁✂✄☎✆✁✝✞✆ ✟✠✡✝ ☎✆ ☛✄✠ ✠☞✌✠✡✠✍✠ ✂✟☛✞✁✠✎☎✆✎✠✏ ✎✠✁✂✑✝✞✂ ✝✒ ✓✎✓✞✁✠✔✎☎✂☛✞✝ ✕✆✖✎✝✗✆✘ 2. �✁✂✄☎✆✁✝✞✆ ✟✠✡✝ ✎✠✙✂✎ ✓✙✡✠✎☎✠✎☎✠ ✠☞✌✠✡✠✍✆ ✎✠ ✕✆✖✎✝✗✝ ✎✆☞✠ ✄✝✟✡☎✝✄✝✚ ✂✔✞✆✖✆✎☎✠✏

  ✙✠✂ ✔✞✂ ☛✓✛ a) zamaknuta vrata; b) ✂✔✞✆✖✆✎✠ ✄✁✠✞✠ ☛✆ ✎✆ ✒✠✞✄✠✁✠☎✓ ✕✁✠✄✝✡✎✂✜ c) ✎✠ ✆✙✁✠✎✓ ✝ ✎✠ ✕✂✙✠✒✝✄✠✑✓ ✝☞✠ ✂✢✁✆✌✂✞✝✎✠ ✝✡✝ ✓✡✆✙✎✓✖✠✜ d) ✂✢✁✆✌✂✞✝✎✆ ✓ ✓✎✓✞✁✠✔✎☎✂☛✞✝ ✕✆✖✎✝✗✆✘ ✣✙✂ ✂✕✠✒✝✞✆ ✌✝✡✂ ✙✂☎✆ ✂✟ ✢✂✁✆ ✎✠✄✆✟✆✎✝✚ ✂✔✞✆✖✆✎☎✠✏ ✕✆✖✝✗✓ ✤✥UPOTREBLJAVAJTE!

  3. ✦✠✔✠ ☞✝✙✁✂✄✠✡✎✠ ✕✆✖✎✝✗✠ ☎✆ ✞✆✔✙✠ 10,5 kg. Prilikom postavljanja pazite da ✄✂✟✂✁✠✄✎✠ ✕✂✄✁✔✝✎✠✏ ✎✠ ✙✂☎✓ ✖✆✞✆ ✕✂☛✞✠✄✝✞✝ ✠✕✠✁✠✞✏ ☞✂✍✆ ✝✒✟✁✍✠✞✝ ✞✠✙✄✓ ✞✆✍✝✎✓✘

  4. �✆✖✎✝✗✠ ✎✆ smje stajati u blizini izvora pare ili toplote. 5. ✤✠ ✢✂✁✎☎✝ ✟✝✂ ✕✆✖✎✝✗✆ ✤✥ ✧★✣✩✪✫✥ ✎✝✠✙✄✆ ✕✁✆✟☞✆✞✆✘ 6. �✆✖✎✝✗✓ ✕✂☛✞✠✄✝✞✆ ✞✠✙✂ ✟✠ ☎✆ ✎☎✆✎✠ ☛✞✁✠✍✎☎✠ ☛✞✁✠✎✠ ✌✠✁✆☞ ✬✭ ✗☞✏ ✠ ✌✂✑✎✆

  ☛✞✁✠✎✆ ✌✠✁✆☞ ✮ ✗☞ ✓✟✠✡☎✆✎✆ ✂✟ ✒✝✟✂✄✠✏ ✝✡✝ ✟✁✓✢✝✚ ✕✁✆✟☞✆✞✠✘ ✧✠☞✂ ✂✄✠✙✂ ✖✆✞✆osig✓✁✠✞✝ ✂✟✢✂✄✠✁✠☎✓✖✆ ✒✁✠✑✆✎☎✆✘

  7. NE SKIDAJTE vodilice okretnog pladnja. 8. ✯☎✆✗✠ ☛☞✝☎✓ ✓✕✂✞✁✆✌✡☎✠✄✠✞✝ ✕✆✖✎✝✗✓ ☛✠☞✂ ✕✂✟ ☛✞✁✂✢✝☞ ✎✠✟✒✂✁✂☞ ✁✂✟✝✞✆✡☎✠✘

  UPOZORENJE - �✆✖✎✝✗✠ ☞✂✁✠ ✌✝✞✝ ✓✒✆☞✡☎✆✎✠✘ �✂✌✁✝✎✝✞✆ ☛✆ ✟✠ ☎✆ ✓✞✝✑✎✝✗✠ ✒✠ ✆✡✆✙✞✁✝✑✎✝ ✙✠✌✆✡ ✕✆✖✎✝✗✆ ✟✂☛✞✓✕✎✠✘ ✰✠ ✟☎✆✡✂✄✠✎☎✆ ✕✆✖✎✝✗✆ ✕✂✞✁✆✌✎✠ ☎✆ ☛✎✠✢✠ 1,2 KVA ✱ ✕✁✆✟ ✕✁✝✙✡☎✓✑✆✎☎✆☞ ✎✠✆✡✆✙✞✁✝✑✎✓ ☞✁✆✍✓ ✕✂☛✠✄☎✆✞✓☎✞✆ ☛✆ ☛ ☛✆✁✄✝☛✆✁✂☞✘ UPOZORENJE - �✆✖✎✝✗✠ ☎✆ ✒✠✔✞✝✖✆✎✠ ✓✎✓✞✁✠✔✎☎✝☞ ✂☛✝✢✓✁✠✑✆☞ ✲✳✭ ✦✏ ✮ ✣☞✕✘

  ✴✵✶✷✸✹ ✦✂✟✝✑✝ ✓✞✝✙✠✑✠ ✂✒✎✠✑✆✎✝ ☛✓ ✌✂☎✠☞✠✏ ✙✠✙✂ ☛✡✝☎✆✟✝✛ zeleno-✺✻✼✽ uzemljenje; modra neutralna; ✾✿❀❁✽ struja. ❂✂☎✠ ✄✂✟✝✑✠ ☞✂✍✟✠ ✎✆ ✂✟✢✂✄✠✁✠ ✌✂☎✠☞✠✏ ✙✂☎✝☞✠ ☛✓ ✂✒✎✠✑✆✎✝ ✞✆✁☞✝✎✠✡✝ ✎✠ ✄✠✔✂☎✓✞✝✑✎✝✗✝✘ ❃ ✞✂☞ ☛✡✓✑✠☎✓ ✕✂☛✞✓✕✝✞✆ ✙✠✙✂ ☛✡✝☎✆✟✝✛ - ✍✝✗✓✏ ✂✌✂☎✆✎✓ ✒✆✡✆✎✂-✍✓✞✂ ✕✁✝✙✡☎✓✑✝✞✆ ✎✠ ✞✆✁☞✝✎✠✡✏ ✂✒✎✠✑✆✎ ☛✡✂✄✂☞ E, ili

  simbolom za uzemljenje, obojenim zeleno; - ✍✝✗✓✏ ✂✌✂☎✆✎✓ ✕✡✠✄✂✏ ✕✁✝✙✡☎✓✑✝✞✆ ✎✠ ✞✆✁☞✝✎✠✡✏ ✂✒✎✠✑✆✎ ☛✡✂✄✂☞ N ili obojen crno; - ☛☞✆❄✓ ✍✝✗✓ ☛✕✂☎✝✞✆ ✎✠ ✞✆✁☞✝✎✠✡✏ ✂✒✎✠✑✆✎ ☛✡✂✄✂☞ L, ili obojen crveno.

  ❅❆❇❈❆ ❉❊❋●❋❍■❈❏❆

  ❑▲▼ ◆❖P◗❘❖ ❙❚❯❱❲◗❘◗ ❳◗❨◗▲ ❱❯❙❘❯❱▲❯ ▼❨P❲❖❩❯❬ ❖P❖▲❘❳◗❭❱▼❪ ▲❳❯❘▲▼❪ ❙❫▼❲❯❬❫▼◆❯❳❯ ◗P◗ ❫❳❖▲▼❚❲❖❳❱❖ ❚◗▲❳▼❴❯P❱❖ ❖❱❖❳❪◗❲❖❵

 • 16

  1. �✁✂✄☎ ✆✝✞✟✁☎✠☎ ✝✡☛☞✄✂✌✞ ✝✁✞✍✂✟✡✄✟☎ ✆✝✆✟✎✟✌✡ ✏✡ ✆✝✞✟✁☎✠✆✑ 2. ✒☎✓✂ ✝✁✞✂✏✌✞✔✂✕ ✖✝✁✑ ✄✡✄✡ ✂☞✂ ✏✡✟✌✞✁☎✖☎ ✓✞✖✏☎✁✌☎ ✗✎✟✡✓☞☎✖✓☎ ✂☞✂ ✠✞✍✂✘☎ ✏✡ ✔✄☎✘✆✙

  mogu tijekom kuhanja puknuti, zato ih u mikroval✖✞✄ ✝☎✚✖✂✘✂ ✖☎ ✎✛✂✄☎✟☎ugrijavati.

  3. ✜✂✓✁✞✌✡☞✖✆ ✝☎✚✖✂✘✆ ✓✞✁✂✎✟✂✟☎ ✎✡✛✞ ✆ ✞✖☎ ✎✌✁✢☎✕ ✏✡ ✓✞✄☎ ✄☎ ✖✡✛✂✄☎✖✄☎✖✡✕ ✂onako, kako je to opisano u uputstvima.

  4. ✣✌✡✄ ✡✝✡✁✡✟ ✖✂✄☎ ✖✡✛✂✄☎✖✄☎✖ ✞✎✞✠✡✛✡ ✗✆✓☞✄✆✍✆✄✆✚✂ ✔✄☎✘✆✙ ✎✡ ✎✛✡✖✄☎✖✂✛✤✂✏✂✍✓✂✛ ✂☞✂ ✛☎✖✟✡☞✖✂✛ ✎✝✞✎✞✠✖✞✎✟ima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala ✔✞✝✆✥✟☎✖✄☎ ✂☞✂ ✂✢ ✆✝✆✟✂☞✡ ✆ ✓✞✁✂✥✟☎✖✄☎ ✡✝✡✁✡✟✡✑

  Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom. 5. ✦✓✞ ✄☎ ✝☎✚✖✂✘✡ ✞✥✟☎✚☎✖✡✕ ili Vam je pala iz ruku, ne smijete je upotrebljavati. 6. ✧✡ ✆ ✝☎✚✖✂✘✂ ✖☎ ✠✂ ✝✞✍☎☞✞ ★✞✁✄☎✟✂✩ a) ✖☎ ✝✁☎✓✆✢✡✄✟☎ ✢✁✡✖✆✪ ✝✁✂☞✂✓✞✛ ✆✝✞✟✁☎✠☎ ✝☞✡✎✟✂✍✖✂✢✕ ✝✡✝✂✁✖✡✟✂✢ ✂☞✂ ✔✁✆★✂✢

  ✏✡✝✡☞✄✂✌✂✢ ✛✡✟☎✁✂✄✡☞✡✕ ✝☎✚✖✂✘✆ ✠✆✔✖✞ ✖✡✔✏✞✁✆✄✟☎✪ b) prije nego stavite kesice s hranom ✆ ✝☎✚✖✂✘✆✕ ✞✔✎✟✁✡✖✂✟☎ ✂✛ ☛✂✍✡✖☎ ✝✞✌☎✏☎ ✂

  trake; c) ✡✓✞ ✎☎ ✛✡✟☎✁✂✄✡☞ ✆ ✝☎✚✖✂✘✂ ✏✡✝✡☞✂✕ ✖☎ ✞✟✌✡✁✡✄✟☎ ✌✁✡✟✡✕ ✖☎★✞ ✎✛✄☎✎✟✡ ✝✁☎✓✂✖✂✟☎

  ✔✞✌✞✔ ☎☞☎✓✟✁✂✍✖☎ ☎✖☎✁★✂✄☎✪ ✂✏✌✆✘✂✟☎ ✆✟✂✍✡✓ ✂✏ ✆✟✂✍✖✂✘☎ ✂☞✂ ✞✔✎✟✁✡✖✂✟☎ ✞✎✂★✆✁✡✍

  ✖✡ ★☞✡✌✖✞✄ ✁✡✏✌✞✔✖✞✄ ✝☞✞✍✂✑

  UPUTSTVA ZA SIGURNU UPOTREBU

  ✫✬✭✮✯✰✯✱✲ ✳✴✳✵✶✵✷✲ ✭ ✳✴✸✹✸✺✯✻✮✲ ✶✬✳✼✯ ✽✲✾ ✰✲ ✿✯✹✿✮✯✰✻✸ ✭✶❀✸✺✭✶✵✭✵✯

  ✶✷✯ ✾✸❁✳✱✻✸✶✵✭❂ ❀✸✮✯ ✽✲✾ ✾✭❀✺✸✷✲✬✻✲ ✴✯✱✻✭❃✲ ✻✳✰✭❄ 1. ❅✡✔ ✝☎✚✖✂✘✡ ✁✡✔✂✕ ✎✡✎✟✡✌✖✂ ✔✄☎☞✞✌✂✕ ✓✡✞ ✥✟✞ ✎✆ ✞✓✁☎✟✖✂ ✝☞✡✔✡✖✄✕ ✖✞✎✡✍✂ ☞☎☛✡✄✡✕

  ✝✞✔✖✞☛✄☎ ✂ ✞✠✁✆✍✕ ✛✞✁✡✄✆ ✆✌✂✄☎✓ ✠✂✟✂ ✝✞✎✟✡✌☞✄☎✖i na svoje mjesto. 2. �☎✚✖✂✘✆ ✓✞✁✂✎✟✂✟☎ ✎✡✛✞ ✏✡ ✝✁✂✝✁☎✛✆ ✢✁✡✖☎✕ ✡ ✖✂✓✡✓✞ ✏✡ ✎✆✥☎✖✄☎ ✁✆✠☞✄✡✕ ✝✡✝✂✁✡

  ✂☞✂ ✔✁✆★✂✢ ✝✁☎✔✛☎✟✡✑ �☎✚✖✂✘✆ ✖☎ ✆✝✞✟✁☎✠☞✄✡✌✡✄✟☎ ✏✡ ✎✟☎✁✂☞✂✏✡✘✂✄✆ ✢✁✡✖☎✑ 3. �☎✚✖✂✘✆ ✖☎ ✆✓☞✄✆✍✆✄✟☎ ✡✓✞ ✄☎ ✝✁✡✏✖✡✑ ❆✝✞✟✁☎✠✡ ✝✁✡✏✖☎ ✝☎✚✖✂✘☎ ✛✞☛☎ ✄☎

  ✞✥✟☎✟✂✟✂✑ 4. ❆✖✆✟✁✡✥✖✄✞✎✟ ✝☎✚✖✂✘☎ ✖☎ ✆✝✞✟✁☎✠☞✄✡✌✡✄✟☎ ✏✡ ✔✁☛✡✖✄☎ ✓✆✢✡✁✂✘✡✕ ✝✡✝✂✁✡ ✂ ✎☞✂✍✖✞✑ 5. �☎✚✖✂✘✆ ✖☎ ✆✝✞✟✁☎✠☞✄✡✌✡✄✟☎ ✏✡ ✎✝✁☎✛✡✖✄☎ ✏✂✛✖✂✘☎✑ ✜✂✓✁✞✌✡☞✖☎ ✝☎✚✖✂✘☎ ✖✂✎✆

  programirane za pravilan postupak kiseljenja, a nepravilno ukiseljena hrana ✛✞☛☎ ✥✟☎✟✂✟✂ ✏✔✁✡✌☞✄✆✑

  6. ❆ ✝☎✚✖✂✘✂ ✖☎ ✓✆✢✡✄✟☎ ✘✄☎☞✡ ✄✡✄✡✕ ✄☎✁ ✎☎ ✛✞★✆ ✁✡✎✝✁✎✖✆✟✂✑ �✁✂✂☞✂✓✞✛ ✝✁✂✝✁☎✛☎✆✛✆✚☎✖✂✢ ✄✡✄✡ ✆✌✂✄☎✓ ✓✞✁✂✎✟✂✟☎ ✝✞✓☞✞✝✡✘✑ �✁✂✄☎ ✖✞ ✥✟✞ ✆✓☞✞✖✂✟☎ ✝✞✓☞✞✝✡✘✕ ✖☎✓✡

  hrana stoji najmanje jednu minutu. 7. ❇✁✡✖✆✕ ✓✡✞ ✥✟✞ ✄☎ ☛✆✛✡✖✄✡✓ ✞✔ ✄✡✄✡✕ ✓✁✞✛✝✂✁✕ ✝✂☞☎✚✡ ✄☎✟✁✡ ✂ ✎☞✂✍no, pred

  ✓✆✢✡✖✄☎✛ ✆✌✂✄☎✓ ✌✂✥☎ ✝✆✟✡ ✝✁✞✠✞✔✂✟☎ ✌✂☞✄✆✥✓✞✛✑ 8. ✒☎ ★✆✁✡✄✟☎ ✖✂✓✡✓✌☎ ✝✁☎✔✛☎✟☎ ✆ ✞✟✌✞✁☎ ✏✡ ✏✁✡✍☎✖✄☎ ✖✡ ✌✡✖✄✎✓✞✄ ✎✟✁✡✖✂ ✝☎✚✖✂✘☎✑ 9. ❈✏ ✝☎✚✖✂✘☎ ✖☎ ✞✔✎✟✁✡✖✄✆✄✟☎ ✔✄☎☞✞✌☎✕ ✓✡✞ ✥✟✞ ✎✆ ✖✞★☎✕ ★✆✛☎✖☎ ✘✂✄☎✌✂✕ ✂ ✎☞✂✍✖✞✑ 10. Hranu ne kuhajte neposredno na staklenom pladnju. Namirnicu uvijek stavite

  ✆ ✞✔★✞✌✡✁✡✄✆✚✆ ✝✞✎✆✔✆ ✏✡ ✓✆✢✡✖✄☎✑

 • 17

  � ✁✂✄☎✆✝✆ ☎✂ �✁✞✟✠✂✡☛☞✌✍✌☞✟✂ ✎☛✆☞✂✏✂✄✂ ✁✞✎�✑✂✒ - ✓✔ ✕✖✗✘✙✔✚✛✜✢✣✢✜✘✔ ✤✔✘✢✛✓✗ ✖✗✥✕✦✔✧ ★✛★ ✖✗✥✕✦✔ ✥ ✤✔✘✢✛✓★✤ ✙✕✩✪✢✤✢✫ - ✓✔ ✕✖✗✘✙✔✚✛✜✢✣✢✜✘✔ ✖✗✥✕✦✔ ✥ ✤✔✘✢✛✓★✤ ✤✙✔✬★✭✢✤✢ ★✛★ ✗✪✣★✙★✤✢✫ - n✔ ✕✖✗✘✙✔✚✛✜✢✣✢✜✘✔ ✖✢✖★✙✓✢✘✔ ✪✔✥★✭✔✧ ✖✗✣✔✮✢✓✔ ✬★✩✢✓★✤ ✣✔✮★✭✢✤✢✫ - ✓✔ ✕✖✗✘✙✔✚✛✜✢✣✢✜✘✔ ✖✗✥✕✦✔ ★✮ ✤✔✛✢✤★✓✢✧ ✜✔✙ ✥✢✯✙✬★ ✘✣✢✙★✧ ✪✗✜✔ ✕✖★✜✢✜✕✤★✪✙✗✣✢✛✓✕ ✔✓✔✙✰★✜✕✫ ✖✗✥✕✦✔ ✤✗✬✔ ★✮✰✗✙✜✔✘★ ★✛★ ✖✗✕✰✛✜✔✓★✘★✫

  - ✓✔ ✕✖✗✘✙✔✚✛✜✢✣✢✜✘✔ ✥✘✗✛✓✗ ✖✗✥✕✦✔ ✘★✖✢ Centura✱ ✖✗✣✙✲★✓✥✪✢ ✗brada ovog ✖✗✥✕✦✢ ✓★✜✔ ✖✙★✪✛✢✯✓✢ ✮✢ ✕✖✗✘✙✔✚✕ ✕ ✤★✪✙✗✣✢✛✓✗✜ ✖✔✳✓★✭★✫ ★✥✘✗ ✘✢✪✗ ✓✔✕✖✗✘✙✔✚✛✜✢✣✢✜✘✔ ✥✘✗✛✓✗ ✖✗✥✕✦✔ ✘★✖✢ Corelle;

  - ✕ ✖✔✳✓★✭★ ✓✔ ✮✢✰✙★✜✢✣✢✜✘✔ ✚✗✩★✭✔ ✥ ✓✔✖✙✗✖✕✥✓✗ ✮✢✘✣✗✙✔✓★✤ ✩✔✖✗✣★✤✢ ✴✓✖✙✱boce s uljem), jer mogu puknuti;

  - ne upotrebljavajte sta✓✯✢✙✯✓✔ ✘✔✙✤✗✤✔✘✙✔ ✮✢ ✤✔✥✗ ★✛★ ✪✗✛✢✩✔✫ ✓✢ ✘✙✬★✲✘✕✖✗✥✘✗✜✔ ✥✖✔✭★✜✢✛✓★ ✘✔✙✤✗✤✔✘✙★ ✮✢ ✕✖✗✘✙✔✚✕ ✕ ✤★✪✙✗✣✢✛✓★✤ ✖✔✳✓★✭✢✤✢✫

  11. ✵✗✤✢✰✢✛✢✧ ✪✗✜✢ ✥✘✔ ✯✗✚★✛★ ✥ ✤★✪✙✗✣✢✛✓✗✤ ✖✔✳✓★✭✗✤✧ ✕✖✗✘✙✔✚✛✜✢✣✢✜✘✔ ✥✢✤✗

  sukladno uputstvima. 12. ✶★✪✙✗✣✢✛✓✢ ✖✔✳✓★✭✢ ✓★✜✔ ✖✙★✪✛✢✯✓✢ ✮✢ ✖✙✬✔✓✜✔✱ 13. ✷✗✯★✘✔ ✙✢✩✕✓✢ ✯✢ ✤★✪✙✗✣✢✛✓✢ ✖✔✳✓★✭✢ ✮✢✰✙★✜✢✣✢ ✘✔✪✕✳★✓✕✧ ✢ ✓✔ ✖✗✥✕✯✕✧ ✕ ✪✗✜✗✜

  ✥✔ ✘✔✪✕✳★✓✢ ✓✢✛✢✮★✱ ✸✢✪✗ ✳✔ ✖✗✥✕✯✢✧ ✪✢✯ ✜✔ ★✮✣✢✯★✘✔ ★✮ ✖✔✳✓★✭✔✧ ✚★✘★ ✓✢ ✗✖★✖✹✛✢✯✓✢✧ ✘✔✪✕✳★✓✢ ★✛★ ✹✙✢✓✢ ✕ ✓✜✗✜ ✚★✘ ✳✔ ✕✖✙✢✣✗ ✘✗✛★✪✗ ✣✙✕✳✢ ✪✢✗ ★ ✪✗✯ ✗✚★✩✓✗✰

  kuhanja. 14. ✺✣★✜✔✪ ✖✙✗✣✜✔✙★✘✔ ✘✔✤✖✔✙✢✘✕✙✕ ✹✙✢✓✔✻✘✔✪✕✳★✓✔✧ ✓✢✙✗✩★✘✗ ✢✪✗ ✮✢✰✙★✜✢✣✢✘✔ ✹✙✢✓✕

  ✮✢ ✯✗✜✔✓✩✢✯✱ ✵✙✔✖✗✙✕✩✛✜★✣✗ ✜✔ ✖✗✩✔✪✢✘★ ✓✔✪✗✛★✪✗ ✤★✓✕✘✢✧ ★ ✹✙✢✓✕ ✖✙✗✤★✜✔✲✢✘★✖✙★✜✔ ✓✗ ✲✘✗ ✜✔ ✖✗✩✓✔✘✔ ✪✗✓✮✕✤★✙✢✘★✱

  15. ✼✢✤★✙✓★✭✔ ✪✗✜✔ ✥✢✯✙✬✔ ✤✢✥✓✗✳✕ ★ ✣✗✯✕ ✕✣★✜✔✪ ✗✥✘✢✣★✘✔ ✕ ✖✔✳✓★✭★ ✜✗✲ ✚✢✙✔✤ ✽✾-✿✾ ✥✔✪✕✓✯★ ✓✢✪✗✓ ✰✢✲✔✓✜✢ ✖✔✳✓★✭✔✱ ✼✢ ✗✣✢✜ ✳✔ ✥✔ ✓✢✩★✓ ✤✜✔✲✢✣★✤✢ ✕✤★✙★✘★ ★✓✢✤★✙✓★✭✢ ✥✔ ✓✔✳✔ ✖✜✔✓★✘★✱

  16. ❀✛★✜✔✯★✘✔ ✕✖✕✘✥✘✣★✤✢ ★✮ ✓✢✲✔ ✪✕✹✢✙✥✪✔ ✪✓✜★✰✔✧ ★ ✣✗✯★✘✔ ✙✢✩✕✓✢ ✯✢ ✥✔ ✓✔✪✔namirnice (pudinzi, mljeveno meso) zagriju vrlo brzo. Za kuhanje namirnica s ✣★✥✗✪★✤ ✖✗✥✘✗✘✪✗✤ ✤✢✥✓✗✳✔ ★✛★ ✲✔✳✔✙✢ ✓✔ ✕✖✗✘✙✔✚✛✜✢✣✢✜✘✔ ✖✛✢✥✘★✩✓✗ ✖✗✥✕✦✔✱

  17. ✵✙★✛★✪✗✤ ✪✕✹✢✓✜✢ ✥✔✧ ✮✚✗✰ ✮✢✰✙★✜✢✓✔ ✹✙✢✓✔ ★✛★ ✘✔✪✕✳★✓✔✧ ✮✢✰✙★✜✢ ★ ✖✗✥✕✯✢✧ ✮✢✘✗✮✢ ✣✢✦✔✓✜✔ ✖✗✥✕✯✔ ★✮ ✖✔✳✓★✭✔ ✕✣★✜✔✪ ✪✗✙★✥✘★✘✔ ✮✢✲✘★✘✓✔ ✙✕✪✢✣★✭✔✱

 • 18

  Opis dje�✁✂✄ ☎✆✝✞✟✠✆

  1 - Sigurnosni sistem za zatvaranje vrata 2 - ✡☛☞✌✍✎ ✏✑ ✏✍✑✒✓✔✕✓ 3 - ✖✓✗✑✕✔✎ ✌✘✍✙✒ 4 - Stakleni pladanj 5 - ✚✑✛✏✌✍✔✑ ✜✢✌✒✑

  ✣✄✤✥✁✦✞✄ ☎�✁✧✄

  1 - ★✙✩✘ ✏✑ ✜✌✛✓✪✑☞✑✔✕✓ ☞✍✓✩✓✔✑ ✫✬ - 30 minuta) 2 - ★✙✩✘ ✏✑ ✜✌✛✓✪✑☞✑✔✕✓ ✕✑✒✎✔✓✭

 • 19

  �✁✂✄✂☎ ✆✁✝✞✟✝✠ ✠✡✝✟☛☞✂✌✡✂ ✆✝✍✌✎✏✝

  1. ✑✒✓✔✕✖✗✔✘ ✙✚✕✛✜ ✜ ✢✘✣✛✗✤✜✥ ✦✧✚✘✔✕✛★✘✩ ✪✜✩✫✕ ✬✕ ✢✒✭✘✮✕✖✕✛★✘ ★✕✯✗✛✘✒✭✕✫✘✚✗✔✘ ✰✘✱★✘✛✜ ★✕✯✗✛✜ ✬✚✕✯✘✛★✕✥

  2. ✦✧✚✘✔✕✛★✘✩ ✪✜✩✫✕ ✬✕ ✢✒✭✘✮✕✖✕✛★✘ ✖✚✘✩✘✛✕ ✒✭✕✫✘✚✗✔✘ ✰✘✱✘✛✒ ✖✚✗★✘✩✘✥

  Ako ✲elite odmrzavati hranu

  1. ✳✜✩✫ ✬✕ ✢✒✭✘✮✕✖✕✛★✘ ★✕✯✗✛✘ ✬✚✕✯✘✛★✕ ✢✒✓✔✕✖✗✔✘ ✛✕ ✴DEFROST" (odmrzavanje).

  2. Okretanjem gumba ✬✕ ✢✒✭✘✮✕✖✕✛★✘ ✖✚✘✩✘✛✕ ✧✜✙✕✛★✕ ✒✭✕✫✘✚✗✔✘ ✔✚✕✰✘✛✒vrijeme.

  Kako mikrovalna pe✵nica djeluje

  Mikro valovi su visoko-frekvencijski elektromagnetski valovi; energija koju ✢✚✒✗✬✖✒✭✘ ✒✩✒✪✜✣✜★✘ ✬✕✪✚✗★✕✖✕✛★✘ ✒✭✛✒✓✛✒ ✧✜✙✕✛★✘ ✙✚✕✛✘✶ ✫✘✬ ✩✗★✘✛★✕✛★✕ ✛★✘✛✒✪oblika ili boje. ✷ ✩✗✧✚✒✖✕✱✛✒★ ✢✘✣✛✗✤✗ ✩✒✰✘✔✘✸ ✹ odmrzavati; ✹ brzo podgrijati; ✹ kuhati hranu.

  ✺✻✼✽✾✿ ❀❁❂✻❃❄✻

  1. Kad se hrana vrti na okretnom pladnju, zrake koje isijava elektromagnet (magnetron) se ravnomjerno razdijele; tako je hrana ravnomjerno skuhana.

  2. Hrana prima ✬✚✕✧✘ ✭✒ ✭✜✫✗✛✘ ✢✚✗✫✱✗✰✛✒ ❅ ✢✕✱✤✕ ❆❇✶❈ ✤✩❉✥ ❊✜✙✕✛★✘ ✓✘ ✬✕✔✗✩✛✕✓✔✕✖✱★✕ ✔✕✧✒ ✭✕ ✓✘ ✔✒✢✱✒✔✕ ✮✗✚✗ ✢✒ ✙✚✕✛✗✥

  3. ❋✚✗★✘✩✘ ✧✜✙✕✛★✕ ✚✕✬✱✗✧✜★✘ ✓✘ ✒✫✬✗✚✒✩ ✛✕ ✖✚✓✔✜ ✙✚✕✛✘ ✗ ✛★✘✛✘ ✬✛✕✯✕★✧✘✸ - ✧✒✱✗✯✗✛✕ ✗ ✪✜✓✔✒✣✕✶ - ✓✕✭✚✰✕★ ✖✒✭✘ ✒✭✛✒✓✛✒ ✖✱✕✪✘✶ - ✢✒✯✘✔✛✕ ✔✘✩✢✘✚✕✔✜✚✕ ❆✚✕✓✙✱✕●✘✛✕ ✙✚✕✛✕❉✥

  ✦✫✬✗✚✒✩ ✭✕ ✓✘ ✙✚✕✛✕ ✜ ✓✚✘✭✗✛✗ ✓✧✜✙✕ ✮✗✚✘✛★✘✩ ✔✒✢✱✒✔✘✶ ✧✜✙✕✛★✘ ✓✘ ✛✕✓✔✕✖✱★✕ ✗✛✕✧✒✛ ✮✔✒ ✓✔✘ ✙✚✕✛✜ ✖✘✣ ✗✬✖✕✭✗✱✗ ✗✬ ✢✘✣✛✗✤✘✥ ❍✕✔✒ ✒✓✔✕✖✗✔✘ ✭✒✖✒✱★✛✒ ✖✚✘✩✘✛✕✶✧✒★✘ ★✘ ✛✕✖✘✭✘✛✒ ✜ ✚✘✤✘✢✔✗✩✕ ✜ ✒✖✒★ ✧✛★✗✰✗✤✗✶ ✭✕ ✙✚✕✛✕ ✒✭✓✔✒★✗ ✛✕✧✒✛ ✧✜✙✕✛★✕✶je✚ ✣✘✔✘ ✔✗✩✘ ✒✓✗✪✜✚✕✔✗✸ - ✚✕✖✛✒✩★✘✚✛✒ ✧✜✙✕✛★✘ ✙✚✕✛✘ ✓✖✘ ✭✒ ✓✚✰✗✶ - ★✘✭✛✕✧✜ ✔✘✩✢✘✚✕✔✜✚✜ ✢✒ ✯✗✔✕✖✒✩ ✧✒✩✕✭✜ ✙✚✕✛✘✥

  Provjeravanje dali pe✵nica djeluje pravilno

  1. Postavite zdjelu vode na okretni pladanj. 2. ✳✜✩✫ ✬✕ ✢✒✭✘✮✕✖✕✛★✘ ★✕✯✗✛✘ ✬✚✕✯✘✛★✕ ✒✧✚✘✛✗✔✘ ✛✕ ✛✕★✖✘✣✗ ✓✔✜✢✕✛★✥ 3. ✳✜✩✫✒✩ ✬✕ ✢✒✭✘✮✕✖✕✛★✘ ✖✚✘✩✘✛✕ ✒✭✕✫✘✚✗✔✘ ✖✚✗★✘✩✘ ■ - ❈ ✩✗✛✜✔✕✥ ✑✘✣✛✗✤✕

  ✩✒✚✕ ✢✚✗✔✒✩ ✫✗✔✗ ✢✚✗✧✱★✜✯✘✛✕ ✛✕ ✒✭✪✒✖✕✚✕★✜✣✜ ✜✔✗✯✛✗✤✜✶ ✕ ✒✧✚✘✔✛✗ ✢✱✕✭✕✛★ ✩✒✚✕

 • 20

  �✁✂✁ ✄☎ ✆✝✞✟ ✟✠✡✆✂☛☞ ✌✍✞ ✄✡ ✁✎☎�✡✏✡✂✡ ✟☎✍✆✁✟☎✑✄☛ ✠☎✒✁✄☛ ✓✠✡✑✞✝☎✄✠☎✔ ✂✏☎✠☎✂✁ ✕✡✓☛✖✡ ✓☎ ✝oda provrije.

  ✗✘✙ ✚✛✜✢✜✘✜ ✣✤✙ ✢✜✥✘✦ ✥✜✧✚★✢✜ ✜✩✜ ✢✣✜✪✦✘✦ ✢✣ ✫★✙✬✩✦✭

  ✌✍✞ ✆✡ ✮✞✠☎✝✁ ✄✡✍✁ ✞✓ ✓✞✑✠✡ ✄☎✝✡✓✡✄✁✯ ✍✝☎✏✞✝☎✔ ✮✞✍☛✰☎✠✂✡ ✱☎ ☛✍✑✞✄✁✂✁ ✮✏✡✓✑☎✱☎✄✁✟zahvatima. ✲✑✁✠✡✓✡✕✡ ✮✞✠☎✝✡ ✆☛ ☛✞�✁✒☎✠✡✄✡✳ - ✍✞✄✓✡✄✎✁✏☎✄☎ ✝✑☎✱☎ ☛ ☛✄☛✂✏☎✰✄✠✞✆✂✁ ✮✡✕✄✁✴✡✔ - ✍✏☛✖✡✄✠✡ ✎✏☎✍☎ ✞✍✞ ✝✏☎✂☎ ✮✡✕✄✁✴✡ ✁ ☛ ✞✍✞✑✁✴✁ ✍☛✕✁✰✂☎✔ - ✞✓✆✠☎✠ ✆✝✠✡✂☎✑☎ ☛ ✞✍✞✑✁✴✁ ✝✏☎✂☎ ✁ ✍☛✕✁✰✂☎✔ - ✮☎✏☎ ✁✎✑☎✎✁ ✁✎ ✞✍✞✑✁✄✡ ✝✏☎✂☎ ✁✑✁ ✍✏✞✎ ✞✂✝✞✏✡ ✎☎ ✎✏☎✒✡✄✠✡☞ ✵ ✶☎✓ ✞✍✏✡✄✡✂✡ ✱☛✟� ✎☎ ✮✞✓✡✰☎✝☎✄✠✡ ✝✏✡✟✡✄☎✔ ✮✡✕✄✁✴☎ ✆✡ ✄✡ ☛✍✑✠☛✒✁✷

  Dali su vrata zatvorena?

  ✵ ✸✏☎✄☎ ☛✞✮✕✡ ✄✁✠✡ ✆✍☛✯☎na; Dali ste pravilno podesili vrijeme kuhanja? Dali su vrata zatvorena? ✹☎✑✁ ✆✂✡ ✮✏✡✞✮✂✡✏✡✂✁✑✁ ✡✑✡✍✂✏✁✒✄☛ ✟✏✡✖☛✔ ✮☎ ✠✡ ✮✏✡✱✞✏✠✡✞ ✞✆✁✱☛✏☎✒✔ ✓☎✑✁ ✆✡ ✠✡☛✍✑✠☛✒✁✑☎ ✄☎✮✏☎✝☎ ✎☎ ✮✏✡✍✁✓ ✆✂✏☛✠✄✞✱ ✍✏☛✱☎✺

  ✵ Hrana je prekuhana, ili premalo kuhana; Dali ste podesili pravilno vrijeme kuhanja? ✹☎✑✁ ✆✂✡ ✁✎☎�✏☎✑✁ ✞✓✱✞✝☎✏☎✠☛✕☛ ✠☎✒✁✄☛ ✎✏☎✒✡✄✠☎✺

  ✵ ✻ ☛✄☛✂✏☎✰✄✠✞✆✂✁ ✮✡✕✄✁✴✡ ✓✞✑☎✎✁ ✓✞ ✁✆✍✏✡✄✠☎✷ ✹☎✑✁ ✍✞✏✁✆✂✁✂✡ ✮✞✆☛✼✡ ✆ ✟✡✂☎✑✄✁✟ ☛✍✏☎✆✁✟☎ ✁✑✁ ✏☛�✞✝✁✟☎✺ ✹☎✑✁ ✆✂✡ ☛ ✮✡✕✄✁✴✁ ✞✆✂☎✝✁✑✁ ✝✁✑✠☛✰✍☛ ✁✑✁ ✄✡✍✁ ✓✏☛✱✁ ✟✡✂☎✑✄✁ ✮✏✡✓✟✡✂✺ Dali je aluminij✆✍☎ ✽✞✑✁✠☎ ✂✁✍ ☛✎ ✆✂✠✡✄✍☛ ✮✡✕✄✁✴✡✺

  ✵ ✾✡✕✄✁✴☎ ✞✟✡✂☎ ✓✠✡✑✞✝☎✄✠✡ ✏☎✓✁✠☎ ✁✑✁ ✂✡✑✡✝✁✎✁✠✆✍✞✱ ✮✏✁✠✡✟✄✁✍☎✷ ✿✁✠✡✍✞✟ ✏☎✓☎ ✮✡✕✄✁✴✡ ✟✞✱☛ ✆✡ ✮✞✠☎✝✁✂✁ ✟☎✄✠✡ ✆✟✡✂✄✠✡ ❀✁✄✂✡✏✽✡✏✡✄✴✡❁ ☛ ✓✠✡✑✞✝☎✄✠☛✂✡✑✡✝✁✎✁✠✆✍✁✯ ✁ ✏☎✓✁✞ ✮✏✁✠✡✟✄✁✍☎☞ ❂✝✞ ✠✡ ✮✞✆✝✡ ☛✞�✁✒☎✠✡✄✞✷ ✓☎ �✁ ✂✞ ✁✎�✠✡✱✑✁✔ ☛maknite ✟✁✍✏✞✝☎✑✄☛ ✮✡✕✄✁✴☛ ✓☎✑✠✡ ✞✓ ✂✡✑✡✝✁✎✁✠✆✍✁✯ ✁ ✏☎✓✁✞ ✮✏✁✠✡✟✄✁✍☎ ✁✑✁ ☎✄✂✡✄☎☞ ❃❄❅ ❆❇❈❉ ❊❋ ❈❅●❋❍❋ ❅❍❄■❅❊❉❍❉ ❄❏❇❑▲ ▼❅◆❅❏❉❍❋ ❊❇❖P■❉●◗ ❍❑❘❅❏❉❊◗ ❃❙❚❃▲ ❉■❉▼❅◆❅❏❉❍❋ ❯❋❊❍❇❑ ◆❇ ▼❅❈❅❱ ❄❅❑❉❆❊❉❯❉❈❇ ❃❙❚❃ ❊❇ P❑❅❖ ❲❳❨❲ ❨❩❨❬❩❲❲❭

  ❪❫❴❵❛❫ ❜❫❝❵❛❞ ❴❡❫❝❞❛❜❫

  Visoka (High) 100%

  Srednje visoka (Medium High) 85%

  Srednja (Medium) 66%

  Srednje niska (Medium Low) 48%

  Niska (Low) 17%

  Odmrzavanje (Defrost) 40%

 • 21

  Kuhanje / podgrijavanje

  � ✁✂✄☎✂✆✝✞ ✟✠ ✡☛☞✄✂✁ ☛✡✄☎✞☛✂✝✌ ✝✂✝✡ ✍✠☎✠ ✄✝✞✎✂☎☞ ☞✏☞ ✑✂✒✓☞✟✂☎☞ ✎✓✂✁✞✔ �✕✖✗✘✙

  ☛✓✡✆✟✠✓☞☎✠ ☛✡✚✠✛✠✁✡✄☎ ✝✞✎✂✁✟✂ ☛✓☞✟✠ ✁✡ ✛☎✡ ✄☎✠ ✡☎☞✛✏☞ ✡✚ ✞✝✏✟✞✜✠✁✠ ☛✠✍✁☞✢✠✔ Najprije smjestite hranu na sredinu okretnog pladnja i zatvorite vrata. 1. ✣✞✤✥✡✤ ✑✂ ✟✂✜☞✁✞ ✑✓✂✜✠✁✟✂ ☛✡✚✠✄☞☎✠ ✓✂✑☞✁✞ ✟✂✜☞✁✠ ✁✂ ✁✂✟✟✂✜✞ ✦✎☞✒✎✌

  ✤✂✝✄☞✤✂✏✁✂ ✟✂✜☞✁✂ ✧★★✩✂☎☎✪✔ 2. ✣✞✤✥✡✤ ✑✂ ☛✡✚✠✛✂✆✂✁✟✠ ✆✓✠✤✠✁✂ ✡✚✂✥✠✓☞☎✠ ✡✚✒✡✆✂✓✂✟✞✍✠ ☎✓✂✟✂✁✟✠ ✝✞✎✂✁✟✂✔

  ✫✆✟✠☎✏✡ ✞ ✞✁✞☎✓✂✛✁✟✡✄☎☞ ☛✠✍✁☞✢✠ ✑✂✄✆☞✟✠☎✏☞ ☞ ✡✝✓✠☎✁☞ ☛✏✂✚✂✁✟ ✄✠ ☛✡✜✁✠ ✆✓☎✟✠☎☞✔ ✬✭✮✯✰ ✱✲ ✳✯✴✭✵✲ ✳✲✶✱✭✷✸✹ ✮✯✰ ✺✲ ✻✼✯ ✳✽✯✾✱✯✿ ❀☞✟✠✝✡✤ ✝✞✎✂✁✟✂ ✤✡❁✠☎✠ ✡✝✓✠☎✂✁✟✠✤ ✒✞✤✥✂ ✑✂ ☛✡✚✠✛✂✆✂✁✟✠ ✤☞✟✠✁✟✂☎☞ ✟✂✜☞✁✞

  ✑✓✂✜✠✁✟✂✔

  Prekid kuhanja

  1. Za prijevremen prekid kuhanja: - otvorite vrata. Kuhanje se zaustavi, za nastavak zatvorite vrata. 2. Za potpuno zaustavljanje (opoziv) kuhanja: ❂✝✓✠✁☞☎✠ ✒✞✤✥ ✑✂ ☛✡✚✠✛✂✆✂✁✟✠ ✆✓✠✤✠✁✂ ✁✂ ★✔

  Pode❃avanje vremena kuhanja

  Preostalo vrijeme ku✎✂✁✟✂ ☛✡✚✠✄☞☎✠ ✡✝✓✠☎✂✁✟✠✤ ✒✞✤✥✂ ✑✂ ☛✡✚✠✛✂✆✂✁✟✠ ✆✓✠✤✠✁✂✔

  Ru❄no odmrzavanje hrane

  ❅✞✁✝✢☞✟✂ ✡✚✤✓✑✂✆✂✁✟✂ ✕✂✤ ✡✤✡✒✞✍✞✟✠ ✡✚✤✓✑✂✆✂✁✟✠ ✤✠✄✂✌ ☛✠✓✂✚☞ ☞ ✓☞✥✠✔

  Postavite zamrznutu hranu na sredinu okretnog pladnja i zatvorite vrata. 1. ✣✞✤✥ ✑✂ ☛✡✚✠✛✂✆✂✁✟✠ ✟✂✜☞✁✠ ✑✓✂✜✠✁✟✂ ✡✝✓✠✁☞☎✠ ✁✂ ❆✚✠❇✓✡✄☎❆ ✦✡✚✤✓✑✂✆✂✁✟✠✪✔ 2. Gumbom za po✚✠✛✂✆✂✁✟✠ ✆✓✠✤✠✁✂ ✡✚✂✥✠✓☞☎✠ ✡✚✒✡✆✂✓✂✟✞✍✠ ✆✓☞✟✠✤✠

  ✡✚✤✓✑✂✆✂✁✟✂✌ ☞ ☛✡✄☎✞☛✂✝ ✑✂☛✡✜✁✠✔

 • 22

  �✁✂✄☎ ✆✝ ✞✟✠✝✡☛✞✝ ☞✁✌✝✍✝✎✝

  Kuharsko pomagalo Prikladan za

  upotrebu Napomena

  Aluminijska folija Oprez, vidi napomenu

  ✏✑✒✓✔✓ ✕✑✖✗✘✔✗✔✗ ✙✚✛✜✓ ✕✑✙✚✢✓ ✣✚✣✚✤✔✗✔✥ pojedinih djelova hrane pred pregrijavanjem. Ako je folije ✦✖✓✧✗✤✓★ ✗✩✗ ✚✕✑ ✜✓ ✦✖✓✪✩✗✣✥ ✘✔✜✓✛✕✗★✙✑✒✓ ✢✑✫✗ ✢✑ ✗✘✕✖✓✛✜✚✬

  ✭✩✑✮✚ ✣✚ ✣✚✦✓✕✚✛✜✓ Da ✯✓ ✣✚✰✖✗✜✚✧✚✜✔✓ ✗✱ ✧✗✤✓ ✑✢ ✲minuta.

  ✭✑✖✳✥✩✚✛ ✗ ✰✩✗✛✓✛✑ ✦✑✘✥✴✓ Da ✵✪✗✮✛✑ ✜✓ ✦✖✗✕✩✚✢✛✑★ ✚✕✑ ✛✓✙✚metalnih ukrasa

  Posude iz kartona i poliestera za jednokratnu upotrebu

  Da Neke vrste smrznute hrane su u ✔✚✕✧✑✜ ✚✙✪✚✩✚✒✗✬

  ✶✙✪✚✩✚✒✚ ✪✖✣✑ ✦✖✗✦✖✓✙✩✜✓✛✓hrane ✷✤✚✩✗✳✓ ✗✣ ✦✑✩✗✘✔✗✖✓✛✚

  Da Prikladno za podgrijavanje, no polistiren se prilikom pretjeranog zagrijavanja rastopi.

  ✭✚✦✗✖✛✚✔✓ ✧✖✓✫✗✳✓ ✸ ✮✚✘✑✦✗✘ Ne Mogu se zapaliti. Recikliran papir i metalna ✚✙✪✚✩✚✒✚

  Ne Mogu uzrokovati iskrenje.

  ✹✔✚✕✩✓✛✚ ✚✙✪✚✩✚✒✚ - negorljivo ✦✑✘✥✴✓

  Da Prikladno, ako nema metalnih ukrasa.

  ✺✗✛✑ ✘✔✚✕✩✓✛✑ ✦✑✘✥✴✓ ✗ ✮✚✤✓ Da Kod brzog zagrijavanja, osjetljivo ✘✔✚✕✩✑ ✙✑✒✓ ✦✥✕✛✥✔✗✬

  Boce Da Odstranite poklopac, prikladno samo za podgrijavanje.

  ✏✓✔✚✩✛✑ ✦✑✘✥✴✓ Ne ✏✑✒✓ ✥✣✖✑✕✑✧✚✔✗ ✗✘✕✖✓✛✜✓ ✗✩✗ ✦✑✒✚✖✬ ✻✖✓✫✗✳✓ ✣✚ ✣✚✙✖✣✗✧✚✮ ✘ ✙✓✔✚✩✑✙ Ne ✏✑✒✓ ✥✣✖✑✕✑✧✚✔✗ ✗✘✕✖✓✛✜✓ ✗✩✗ ✦✑✒✚✖✬ ✭✚✦✗✖✛✚✔✗ ✔✚✛✜✥✖✗ ✗ ✤✚✩✗✳✓★ ✦✚✦✗✖✛✚✔✓ salvete, papirnati ubrusi

  Oprez, vidi napomenu

  ✭✖✗✕✩✚✢✛✑ ✣✚ ✕✖✚✫✓ ✧✖✗✜✓✙✓kuhanja ili za podgrijavanje. ✼✦✑✔✖✓✪✩✜✗✧✑ ✗ ✣✚ ✥✦✗✜✚✛✜✓ ✧✗✤✕✚vlage.

  Recikliran papir Ne ✏✑✒✓ ✥✣✖✑✕✑✧✚✔✗ ✗✘✕✖✓✛✜✓✬ ✭✩✚✘✔✗✮✛✓ ✦✑✘✥✢✗✳✓ Da Najupotrebljivije su posudice,

  otporne na temperaturu. Druga ✦✩✚✘✔✗✕✚ ✙✑✒✓ ✘✓ ✢✓✽✑✖✙✗✖✚✔✗ ✗✩✗izgubiti boju. NE UPOTREBLJAVAJTE MELAMIN.

  Polivinil folija Da ✼✦✑✔✖✓✪✩✜✗✧✚ ✣✚ ✣✚✢✖✒✚✧✚✛✜✓ ✧✩✚✰✓✬✯✓ ✘✙✗✜✓ ✢✑✢✗✖✗✧✚✔✗ ✱✖✚✛✥★ ✦✚✒✩✜✗✧✑odstranite.

  ✻✖✓✫✗✳✓ ✣✚ ✣✚✙✖✣✗✧✚✮ Oprez, vidi napomenu

  Samo ako su prikladne i za vrenje ✗✩✗ ✣✚ ✕✑✖✗✤✔✓✛✜✓ ✥ ✦✓✫✛✗✳✚✙✚★ ✛✓smiju biti nepropusne, uvijek ih ✦✖✑✪✑✢✗✔✓ ✧✗✩✜✥✤✕✑✙✬

  ✻✑✤✔✚✛✗ ✗✩✗ ✗✙✦✖✓✰✛✗✖✚✛ ✦✚✦✗✖ Da ✼✦✑✔✖✓✪✩✜✗✧ ✣✚ ✘✦✖✓✮✚✧✚✛✜✓✤✦✖✗✳✚✛✜✚★ ✗✩✗ ✣✚ ✣✚✢✖✒✚✧✚✛✜✓ ✧✩✚✰✓✬

 • 23

  Odmrzavanje

  �✁✂✄☎✆✝✞✟✝ ✠✡☛✟✁☞✝ ✁✌✆✄✍✟☎ ✎✡ ✠☎✏✝galo za odmrzavanje zamrznute hrane. Mikro ✌✄✝✂✡ ✟✎✡✑✟☎ ☎✒✏✄✌✟✓ ✔✄✝✟✓ ✓ ✄✡✂☎✄✒✟☎ ✂✄✝✕✂☎✏ ✆✄✡✏✡✟✓✖ ✗✆☎ ✎✡ ✠☎✍✡✘✟☎✒☎✘✄☎✒☎✙✞☎✚ ✝✂☎ ✍✕✡ ✒☎✘✁✞✁ ✟✡☎✛✡✂✁✆✝✟✓ ✠☎✍✎✡✕✓✖ Zamrznutu perad prije kuhanja potrebno je temeljito odmrznuti. Odstranite ✏✡✕✝✞✟✡ ✂☎✠✛✡ ✁ ✏✡✍☎ ✁✌✆✝✒✁✕✡ ✁✌ ✝✏✘✝✞✝✑✡ ✒✝ ☎✒✏✄✌✟✓✕✝ ✕✡✂✓☛✁✟✝ ☎✕✡✛✡✖ Zamrznutu hranu stavite u posudu bez poklopca. Na polovini odmrzavanja je ☎✂✄✡✟✁✕✡✚ ☎☞✁✎✡✒✁✕✡ ✕✡✂✓☛✁✟✓ ✁ ☎✒✍✕✄✝✟✁✕✡ ✁✌✟✓✕✄✁☞✓ ✛✁✏ ✎✡ ✕☎ ✏☎✜✓☛✡✖ ✢☎✆✄✡✏✡✟☎✠✄☎✆✎✡✄✁✕✡ ✒✝✞✁ ✎✡ ✠☎✆✄✙✁✟✝ ✔✄✝✟✡ ✕☎✠✞✝✖ Ako se ma✟✎✁ ✁ ✕✝✟✎✁ ✒✎✡✞☎✆✁ ✏✡✍✝ ✠☎✛✟✓ ✌✝✜✄✁✎✝✆✝✕✁✚ ✏☎✑✡✕✡ ✁✔ ✌✝✙✕✁✕✁✕✁ ✏✝✟✎✁✏komadima aluminijske folije, koju tijekom odmrzavanja omotate oko njih. ✣✂☎ ✍✡ ✆✝✟✎✍✂✝ ✠☎✆✄✙✁✟✝ ✠✡✄✝✒✁ ✠☎✛✟✡ ✌✝✜✄✁✎✝✆✝✕✁✚ ✠✄✡✍✕✝✟✁✕✡ ✍ ☎✒✏✄✌✝✆✝✟✎✡✏ ✁dozvolite da prije nastavka odmrzavanja stoji barem 20 minuta. ✤✣✥✦✧★✩ ✪☎✏✝✒✁ ✔✄✝✟✡ ✍ ✄✝✆✟☎✏ ✠☎✆✄✙✁✟☎✏ ☎✒✏✄✌✟✓ ✍✡ ✘✄✑✡ ☎✒ ✒✡✘✡✞✁✔✂☎✏✝✒✝✚ ✁ ✌✝ ✏✝✟✎✡ ✂☎✏✝✒✡ ✎✡ ✆✄✁✎✡✏✡✚ ✠☎✕✄✡✘✟☎ ✌✝ ☎✒✏✄✌✝✆✝✟✎✡✚ ✂✄✝☛✡ ✟✡✜☎ ✌✝✆✡☛✡ ✂☎✏✝✒✡✖ ✗✆☎ ✕✄✡✘✝ ✓✌✡✕✁ ✓ ☎✘✌✁✄ ✠✄✁✞✁✂☎✏ ☎✒✄✡✫✁✆✝✟✎✝ ✆✄✡✏✡✟✝ ✌✝odmrzavanje.

  ✬✭✮✯✰✱✲✰ ✳✭✴✵✶✷✸✹✱✰ ✺✰✯✱✭✻✰

  ✼✝ ✘✁ ✍✠✄✁✎✡✛✁✞✁ ✕✝✞☎✑✡✟✎✡ ✏✝✍✟☎☛✡ ✁ ☎✍✕✝✕✝✂✝ ✔✄✝✟✡✚ ✄✡✒☎✆✁✕☎ ✛✁✍✕✁✕✡ ✍✞✁✎✡✒✡☛✡✒✎✡✞☎✆✡ ✍✆☎✎✡ ✏✁✂✄☎✆✝✞✟✡ ✠✡☛✟✁☞✡✩ - ✓✟✓✕✄✝✙✟✎✓ ✁ ✆✝✟✎✍✂✓ ✠☎✆✄✙✁✟✓✚ - vrata i brtve vrata, - ☎✂✄✡✕✟✁ ✠✞✝✒✝✟✎ ✁ ✞✡✑✝✎✟✁ ☎✘✄✓✛✖ Uvijek provjerite dali ✍✓ ✘✄✕✆✡ ✛✁✍✕✡✚ ✕✡ ✒✝✞✁ ✍✡ ✆✄✝✕✝ ✒☎✘✄☎ ✌✝✕✆✝✄✝✎✓✖ 1. ✥✝✟✎✍✂✡ ✠☎✆✄✙✁✟✡ ☎✛✁✍✕✁✕✡ ✏✡✂☎✏ ✂✄✠☎✏ ✁ ✕☎✠✞☎✏ ✆☎✒☎✏✚ ✍ ✏✝✞☎ ✍✄✡✒✍✕✆✝ ✌✝

  ✛✁✙☛✡✟✎✡✖ 2. ✗✒✍✕✄✝✟✁✕✡ ✡✆✡✟✕✓✝✞✟✡ ✂✝✠✞✎✁☞✡ ✏✝✍✟☎☛✡ ✁✞✁ ✏✝✒✡✑✡ ✟✝ ✓✟✓✕✄✝✙✟✎☎✎ ✠☎✆✄✙✁✟✁✚ ✕✡

  ✟✝ ✞✡✑✝✎✟☎✏ ☎✘✄✓✛✓ ✂✄✠☎✏ ✟✝✏☎✛✡✟☎✏ ✓ ✘✞✝✜✓ ✄✝✍✕☎✠✁✟✓ ✒✡✕✡✄✒✑✡✟✕✝✚✁✍✠✡✄✁✕✡ ✁ ☎✍✓✙✁✕✡✖

  3. ✼✝ ✘✁ ☎✏✡✂✙✝✞✁ ✍✕✆✄✒✟✓✕✡ ☎✍✕✝✕✂✡ ✔✄✝✟✡ ✁ ☎✒✍✕✄✝✟✁✞✁ ✟✡✠✄✁✎✝✕✝✟ ✆☎✟✎✚ ✠☎✍✕✝✆✁✕✡✙✝✞✁☞✓ ✄✝✌✄✁✎✡✫✡✟☎✜ ✞✁✏✓✟☎✆☎✜ ✍☎✂✝ ✟✝ ☎✂✄✡✕✟✁ ✠✞✝✒✝✟✎✚ ✁ ✒✡✍✡✕✝✂ ✏✁✟✓✕✝✌✝✜✄✁✎✝✆✝✎✕✡ ✠✡☛✟✁☞✓ ✟✝ ✏✝✂✍✁✏✝✞✟☎✎ ✎✝✛✁✟✁✖

  4. Stakl✡✟ ☎✂✄✡✕✟✁ ✠✞✝✒✝✟✎ ✏☎✑✡✕✡ ✠✄✝✕✁ ✁ ✓ ✍✕✄☎✎✓ ✌✝ ✠✄✝✟✎✡ ✠☎✍✓✫✝✽ ☎✠✡✄✁✕✡ ✜✝ ✠☎potrebi.

  ✾✿ ❀❁❂❃❄❅❆❇❈✿ ❅❂❉❊ ❊ ❂❈❅❂❁✿ ❋❆ ❋❁❆●✿❍❇✿■ ❍✿ ❊❀❂❈❁✿❏❃❇❆❅❆❇❈✿ ❑❁❊❏✿❉✿❈✿❁❉▲✿❍❈✿ ❄❃❄ ▼✿◆❄❇❖▼✿ ❁❆❋❁✿P❄❅❆●✿◗ ✾❆❁❂●❄❈❂ ❏❊❉❄❈✿ ❀❆▲❃❇❄❅❄ ❀❁❄❃❄▼❂◆●❄❘❙✿❍❇❆ ❏❁❈❅❄ ❍❆ ❅❁❆❈❄◆❆❚ ❀❁❂❅❇✿❁❄❈✿ ❉❆ ❍❆ ❍❇❄◆❆ ❍✿ ❂❖❈❆❇✿ ❍✿●❄❖❈❂❙❆■ ▼❂❇❆ ❏❄❖❀❁✿●❆❅❆❃❆ ❀❁❆❅❄❃❍❂ ❋❆❈❅❆❁❆❍❇✿ ❅❁❆❈❆◗

 • 24

  �✁✂✄☎✆✝ ✞ ✟✠✟✡✄✂☛✞ ☞✞✌✡✠✂✄✍☎✝ ✟✝✎☎✞☛✝

  ✏✑✒ ✓✔✕✖✗✘✑✙✚✛ ✜✢✣✚✔✤✛ ✥✙✑✦✢✧✢ ✔✙✔ ★✢ ✚✗✥✔✧✢ ✚✑ ✜✗✜✖✑✘✑✕✩ ✜✗✪✧✛★✧✢ ✚✢✕✗✙✔✕✗★✢✒✚✗✥✧✑✘✚✔✫ ✛✜✛✧✥✧✑✘✑✬ ✭✢✣✚✔✤✛ ✚✢ ✥✓✔★✢✧✢ ✛✜✗✧✖✢✮✙★✑✘✑✧✔, ako: - ✥✛ ✗✪✧✢✣✢✚✢ ✮✖✧✘✢ ✚✑ ✘✖✑✧✔✓✑✩ - ✥✛ ✗✪✧✢✣✢✚✔ ✥✧✗✦✢✖✔ ✘✖✑✧✑✩ - su brtve istrule, - j✢ ✗✪✧✢✣✢✚✗ ✕✛✣✔✪✧✢ ✜✢✣✚✔✤✢✬ ✯✰✱✲✳✴✵ ✶✷✸✰ ✹✷✹✺✻✼✽✾✻✿✳ ❀✻✶✷ ✷❁❂✷✼✻✺✻✾✵✱✰ ✷❀✹✷❀✷❃✽✾✰✲✻ ✷✼✽✻❄✿✰✲✻❀✿✺✵❅✲✻ ✷❀✷❃✻❆ ❇✔✕✑✒✑ ✚✢ ✗✒✥✧✖✑✚★✛★✧✢ ✘✑✚★✥✕✗ ✕✛✣✔✪✧✢ ✜✢✣✚✔✤✢✬ Ako pe✣✚✔✤✛ ✦✢✙✔✧✢ ✜✖✔✘✖✢✓✢✚✗ ✗✒✙✗✦✔✧✔✩ ✗✮✖✔✪✔✧✢ ✥ ✚★✢ ✜✖✑✪✔✚✛ ✔ ✔❈✑✮✢✖✔✧✢ ✥✛✫✛✜✖✗✥✧✗✖✔★✛✩ ✮✢❈ ✜✖✑✪✔✚✢ ★✢✖ ✘✙✑❉✑ ✔ ✜✖✑✪✔✚✑ ✓✗❉✛ ✗❈✮✔✙★✚✗ ✛✧★✢✤✑✧✔ ✚✑ ✒★✢✙✗✘✑✚★✢ ✔ ✚✑✑✕✧✔✘✚✢ ✢✙✢✓✢✚✧✢ ✜✢✣✚✔✤✢✬ ✭✢✣✚✔✤✑ ✚✔★✢ ✚✑✓✔★✢✚★✢✚✑ ✕✗✓✢✖✤✔★✑✙✚✗★ ✛✜✗✧✖✢✮✔✩✗✒✚✗✥✚✗ ✕✗✖✔✪✧✢✚★✛ ❈✑ ugostiteljstvo.

  Okolina

  ❊✔✓✮✗✙ ✚✑ ✜✖✗✔❈✘✗✒✛ ✔✙✔ ✚✑ ✚★✢❉✗✘✗★ ✑✓✮✑✙✑✦✔ ✗❈✚✑❋✛★✢✩ ✒✑ ✥✢ ✥ ✧✔✓✜✖✗✔❈✘✗✒✗✓ ✚✢ ✥✓✔★✢ ✜✗✥✧✛✜✔✧✔ ✕✑✗ ✥ ✗✧✜✑✒✗✓ ✔❈ ✒✗✓✑✣✔✚✥✧✘✑✬ ●✓★✢✥✧✗✧✗❉✑ ✧✖✢✮✑ ✮✔✧✔ ✛✖✛❋✢✚ ✜✖✔✕✙✑✒✚✔✓ ✥✑✮✔✖✚✔✓ ✧✗❋✕✑✓✑ ❈✑ ✖✢✤✔✕✙✔✖✑✚★✢ ✢✙✢✕✧✖✗✚✔❋✕✔✫ ✔✢✙✢✕✧✖✔❋✕✔✫ ✑✜✑✖✑✧✑✬ ❍✥✜✖✑✘✚✔✓ ✗✒✘✗✦✢✚★✢✓ ✗✘✗❉ ✜✖�