29
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการ วันที 6-11 สิงหาคม 2553 ห้องประชุมสุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพฯ สํานักหอสมุดกลาง ศึกษาดูงาน The University of Da Nang ประเทศสาธารณรัฐเวียดนามและ มหาวิทยาลัยจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ********************* 1. หลักการและเหตุผล ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการผลักดันและเตรียมองค์กรสําหรับการแข่งขันกับองค์กร อื่นๆ เพื่อการก้าวไปสู ่การเป็นมืออาชีพในระดับสากลโดยเฉพาะบุคลากรระดับปฏิบัติการซึ่งเป็น กําลังสําคัญที่นํานโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู ่การปฏิบัติ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู ้รับบริการ ให้ คําปรึกษาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู ้บริหาร การติดตามประเมินผลและรายงาน ความก้าวหน้าของงานที่ปฏิบัติ การจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานและการ ให้ประสบการณ์ตรงในการไปศึกษาดูงานร่วมกันในมหาวิทยาลัยของประเทศเพื่อนบ้าน นอกจาก จะทําให้ได้รับรู ้และเรียนรู ้ในเรื่องการจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้านแล้ว ยังช่วยสร้างความกลมเกลียวในหมู ่คณะและแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาปรับปรุงงานของตนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การได้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศจะเป็นการเปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู และนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรระดับ ปฏิบัติการขึ้น 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดียิ่งขึ้น และ สามารถพัฒนาคุณภาพการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 2.2 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู ้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการเพื่อการให้บริการใน หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน 2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน 2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน

à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

โครงการฝกอบรมและศกษาดงานของบคลากรระดบปฏบตการ

วนท 6-11 สงหาคม 2553 ณ หองประชมสดใจ เหลาสนทร ชน 2 อาคารสมเดจพระเทพฯ สานกหอสมดกลาง

ศกษาดงาน ณ The University of Da Nang ประเทศสาธารณรฐเวยดนามและมหาวทยาลยจาปาสก ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว

*********************

1. หลกการและเหตผล ดวยมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ มนโยบายในการพฒนาบคลากรทกระดบในหนวยงาน

ใหมประสทธภาพและเพมศกยภาพในการผลกดนและเตรยมองคกรสาหรบการแขงขนกบองคกร

อนๆ เพอการกาวไปสการเปนมออาชพในระดบสากลโดยเฉพาะบคลากรระดบปฏบตการซงเปน

กาลงสาคญทนานโยบายของมหาวทยาลยไปสการปฏบต มการปฏสมพนธกบผ รบบรการ ให

คาปรกษาเสนอขอมลเพอการตดสนใจของผ บรหาร การตดตามประเมนผลและรายงาน

ความกาวหนาของงานทปฏบต การจดใหมการฝกอบรม เพอเพมทกษะทเกยวของกบงานและการ

ใหประสบการณตรงในการไปศกษาดงานรวมกนในมหาวทยาลยของประเทศเพอนบาน นอกจาก

จะทาใหไดรบรและเรยนรในเรองการจดการและการใหบรการของมหาวทยาลยเพอนบานแลว

ยงชวยสรางความกลมเกลยวในหมคณะและแรงบนดาลใจทจะพฒนาปรบปรงงานของตนใหม

ประสทธภาพยงขน การไดไปศกษาดงานในตางประเทศจะเปนการเปดโอกาสไดแลกเปลยนเรยนร

และนามาปรบใชกบการปฏบตงาน จงไดจดใหมการฝกอบรมและศกษาดงานของบคลากรระดบ

ปฏบตการขน

2. วตถประสงค 2.1 เพอใหบคลากรไดรบความรความเขาใจในการพฒนาคณภาพชวตของตนใหดยงขน และ

สามารถพฒนาคณภาพการทางานใหมประสทธภาพ

2.2 เพอใหบคลากรไดรบความรและประสบการณตรงเกยวกบการจดการเพอการใหบรการในหนวยงานของมหาวทยาลยเพอนบาน

2.3 เพอแลกเปลยนประสบการณปฏบตงานดานบรการวชาการกบมหาวทยาลยเพอนบาน

2.4 เ พอสรางความสมพนธอนดระหวางบคลากรในมหาวทยาลยศรนครนทรว โรฒ

กบมหาวทยาลยเพอนบาน

Page 2: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

3. หนวยงานทรบผดชอบ ศนยพฒนาประสทธภาพบคลากร มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ

4. ระยะเวลา 4.1 กลมท 1 ศกษาดงาน ณ มหาวทยาลยThe University of Da Nang ประเทศสาธารณรฐเวยดนาม

วนท 6-11 สงหาคม 2553 จานวน 40 คน

4.2 กลมท 2 ศกษาดงาน ณ มหาวทยาลยจาปาสก ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาววนท 6-10 สงหาคม 2553 จานวน 50 คน

หมายเหต วนท 6 สงหาคม 2553 เปนการฝกอบรมเชงปฏบตการ ณ หองประชมสดใจ เหลาสนทร

ชน 2 อาคารสมเดจพระเทพฯ สานกหอสมดกลาง

5. สถานทดาเนนโครงการ/กจกรรม 5.1 หองสดใจ เหลาสนทรอาคารสมเดจพระเทพฯ สานกหอสมดกลาง

5.2 มหาวทยาลย The University of Da Nang ประเทศสาธารณรฐเวยดนาม มหาวทยาลยประเทศ

สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว

5.3 มหาวทยาลยจาปาสก ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชน

6. วธการดาเนนการ 6.1 การฝกอบรมภายในประเทศจานวน 1 วน โดย เชญวทยากรผทรงคณวฒภายนอกบรรยาย

ใหความรเรองการปฎบตการทมความรบการดแลคณภาพชวตของตนเอง

6.2 การศกษาดงาน ในมหาวทยาลยเพอบานโดยแบงเปน 2 กลม

กลมท 1 ศกษาดงาน ณ มหาวทยาลย The University of Da Nang ประเทศสาธารณรฐเวยดนาม

กลมท 2 ศกษาดงาน ณ มหาวทยาลยจาปาสก ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว

7. วทยากร ผทรงคณวฒภายนอกมหาวทยาลย

8. ผเขารวมโครงการ 8.1 บคลากรระดบปฏบตการในสงกดหนวยงานของมหาวทยาลยโดยใหหนวยงานคดเลอก

บคลากรสงมาใหศนยพฒนาประสทธภาพบคลากร โดยใหพจารณาจากผ มคณสมบต ดงน

1. ปฏบตงานมาแลวไมนอยกวา 3 ป

2. มความวรยะ อตสาหะ อทศตนใหกบราชการ

3. มผลการปฏบตงานทโดดเดน

4. ยงไมมประสบการณการศกษาดงานในตางประเทศ

Page 3: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

หนวยงานละ 2 คน 2 โครงการรวมทงสน 90 คน

8.2 คณะกรรมการดาเนนการฯ 20 คน

8.3 วทยากร 2 คน

รวมทงสน 112 คน

9. ผลทคาดวาจะไดรบ

บคลากรระดบปฏบตการสามารถนาความรและประสบการณตรงมาปรบใชกบการปฏบตงาน

และสามารถสนองนโยบายมหาวทยาลยได

Page 4: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

กาหนดการฝกอบรมและศกษาดงานของบคลากรระดบปฏบตการ วนศกรท 6 สงหาคม 2553

ณ หองประชมสดใจ เหลาสนทร ชน 2 อาคารสมเดจพระเทพฯ สานกหอสมดกลาง มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ

*********************

วนศกรท 6 สงหาคม 2553

08.30-09.00 น. ลงทะเบยน

09.00-12.30 น. การเสรมสรางคณภาพงานคณภาพชวต ของบคลากร

โดย ดร.วลเลยม วมกตายนและคณะ

12.30-13.00 น. พกรบประทานอาหารกลางวน

13.30-14.00 น พบอธการบดและฟงบรรยายพเศษ

14.00-15.30 น. การเสรมสรางคณภาพงานคณภาพชวต ของบคลากร (ตอ)

หมายเหต เวลา 10.20-10.30 น. และเวลา 14.20-14.30 น. รบประทานอาหารวาง

Page 5: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

โครงการฝกอบรมและศกษาดงานของบคลากรระดบปฏบตการ

วนท 6-11 สงหาคม 2553 ศกษาดงาน ณ The University of Da Nang ประเทศสาธารณรฐเวยดนามและ

มหาวทยาลยจาปาสก ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว *********************

กาหนดการเดนทางกลมท 1 ศกษาดงาน ณ The University of Da Nang

ประเทศสาธารณรฐเวยดนาม วนท 6-11 สงหาคม 2553 วนศกรท 6 สงหาคม 2553 เวลา 17.30 น. ออกเดนทางจากกรงเทพฯ ไปจงหวดมกดาหาร

โดย รถ โคชปรบอากาศ

วนเสารท 7 สงหาคม 2553 เดนทางจากจงหวดมกดาหาร ไปสาธารณรฐเวยดนาม

วนอาทตยท 8 สงหาคม 2553 ทศนศกษา ชมวถชวตชาวเวยดนาม ท อ.ดานง

วนจนทรท 9 สงหาคม 2553 ศกษาดงาน ณ The University of Da Nang

วนองคารท 10 สงหาคม 2553 ออกเดนทางกลบจงหวดมกดาหาร สกรงเทพมหานคร

วนพธท 11 สงหาคม 2553 เวลา 04.00 น.ถงกรงเทพมหานครโดยสวสดภาพ

กาหนดการเดนทาง กลมท 2 ศกษาดงาน ณ มหาวทยาลยจาปาสก

ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว

วนท 6-10 สงหาคม 2553

วนศกรท 6 สงหาคม 2553 เวลา 17.30 น. เดนทางจากกรงเทพฯ ถง อบลราชธาน

เวลา 05.00 น. โดยรถโคชปรบอากาศ

วนเสารท 7 สงหาคม 2553 เดนทางจงหวดอบลราชธาน ถง อ.จาปาสก

วนอาทตยท 8 สงหาคม 2553 ทศนศกษาชมชนเมองจาปาสก

วนจนทรท 9 สงหาคม 2553 ศกษาดงานมหาวทยาลยจาปาสก

วนองคารท 10 สงหาคม 2553 เดนทางถงกรงเทพฯ เวลา 05.00 น.

Page 6: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É
Page 7: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É
Page 8: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É
Page 9: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É
Page 10: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

รายงาน การฝกอบรมและศกษาดงานของบคลากร

ระดบปฏบตการ

ณ มหาวทยาลยจาปาสก ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว

ระหวางวนท 6-10 สงหาคม 2553

Page 11: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

รายงานการศกษา ฝกอบรม ดงาน /สมมนา ปฏบตการวจยและการไปปฏบตงาน

ในองคการระหวางประเทศ

--------------------------------- สวนท 1 ขอมลทวไป 1.1 คณะบคคลทไปศกษาดงาน จานวนทงสน 43 คน ประกอบดวย 1) คณะกรรมการศนยพฒนาประสทธภาพบคลากร จานวน 8 คน 2) บคลากรสงกดหนวยงานตางๆ ของมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ จานวน 35 คน

ชอและนามสกล ตาแหนง สงกดหนวยงาน 1. นางพรรณ บญประกอบ อาจารย สถาบนวจยพฤตกรรมศาสตร 2. นางทศนา ทองภกด นกวจย สถาบนวจยพฤตกรรมศาสตร 3. นางสาวชญานช ลกษณวจารณ อาจารย คณะมนษยศาสตร 4. นางสาววธญญา วณโณ อาจารย คณะมนษยศาสตร 5. นายเสถยร อกษรช บคลากรชานาญการ 8 กองการเจาหนาท 6. นายธวช สขสาราญ พนกงานพมพดดชน 2 กองการเจาหนาท 7. นายนนทกรณ พงษพฒน พนกงานพมพดดชน 3 กองการเจาหนาท 8. นางสกญยา ทรงเดช พนกงานพมพดดชน 2 กองคลง 9. นางลาใย ประดบส พนกงานพมพดดชน 2 กองคลง 10. นายประทป อมรธรรม นกการภารโรง กองบรการการศกษา 11. นายจรพนธ ดวงเพยร พนกงานอดสาเนา กองกจการนสต 12. นายชยสวฒน วองไว พนกงานบรการอดสาเนา กองแผนงาน 13. นางสาวกานดา จาดตานม เจาหนาทพมพดดชน 3 ฝายจดการทรพยสน 14. นายขรรคชย หงเจรญ เจาหนาทหองทดลอง คณะทนตแพทยศาสตร 15. นายอทย เกษร พนกงานขบรถ คณะพยาบาลศาสตร 16. นางสาวบญมา ศรปนเปา พนกงานเลยงสตวทดลอง คณะแพทยศาสตร 17. นายสมศกด ชยกจ คนงาน คณะเภสชศาสตร 18. นายสายชล กมารสงห พนกงานขบรถ คณะสหเวชศาสตร 19. นายวรวทย ประรงคทอง พนกงานพมพดด 3 คณะพลศกษา 20. นายชเกยรต เอกนาม พนกงานขบรถ คณะศลปกรรมศาสตร 21. นายบญเลศ เอยมสะอาด นกการภารโรง คณะวศวกรรมศาสตร 22. นายสมชาย หาบานแทน พนกงานบรการอดสาเนา คณะศกษาศาสตร

Page 12: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

-2-

ชอและนามสกล ตาแหนง สงกดหนวยงาน 23. นายประเสรฐ จนทรพม พนกงานขบรถ คณะสงคมศาสตร 24. นางสชานาถ รกศร นกการภารโรง คณะมนษยศาสตร 25. นายกาชย สงหสงหา พนกงานบรการอดสาเนา คณะวทยาศาสตร 26. นางสารวย คลายเจยว คนครว โรงพยาบาลชลประทาน 27. นายสรนทร นาคศร เจาหนาทบรหารงาน

การเกษตร ศนยการแพทย

28. นายสจต หมนมนคง หวหนาชาง ศนยกฬา มศว 29. นายสมภพ จนทรเพง นกการภารโรง สถาบนวฒนธรรมและศลปะ 30. นางประภา อวมพนธ พนกงานอดสาเนา สถาบนพฒนาการทองเทยวเพอ

อนรกษสงแวดลอม 31. นางดวงรตน ภานวงศ พนกงานบรการอดสาเนา สานกทดสอบทางการศกษาและ

จตวทยา 32. นายมานตย ขวญยน พนกงานบรการอดสาเนา สานกคอมพวเตอร 33. นายสขสนต คาเจรญ ผชวยชางเทคนค สานกงานบรหารกจการหอพก 34. นายกรช มะกลาเทศ พนกงานบรการอดสาเนา สานกสอและเทคโนโลยการศกษา 35. นายเจยม จนทรแบน นกการภารโรง สานกหอสมดกลาง 36. นางสาวพรภนนท สรกลเสฎฐ พนกงานบรการอดสาเนา ร.ร.สาธต มศว ประสานมตร (ฝาย

ประถม) 37. นายสมศกด หาบานแทน พนกงานสถานท ร.ร.สาธต มศว ประสานมตร (ฝาย

มธยม) 38. นายอดร ขนปกษ นกการภารโรง ร.ร.สาธต มศว ปทมวน 39. นางคานง พวงปนเพชร พนกงานพมพดด ศนยสารสนเทศและประชาสมพนธ 40. นายสาธต กรตวทยากร

พนกงานพมพดด 3

ศนยพฒนาสภาพกายภาพการจดการขนสงฯ

41. นายมนส คมจน พนกงานขบรถยนต ศนยพฒนาสภาพกายภาพการจดการขนสงฯ

42. นายปญญาณฏฐ ศรสวรรค พนกงานพมพดด ศนยพฒนาสภาพกายภาพการจดการขนสงฯ

43. นายชวลต อนธน พนกงานขบรถยนต

ศนยพฒนาสภาพกายภาพการจดการขนสงฯ

Page 13: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

-3-

1.2 ชอเรอง/หลกสตร : โครงการฝกอบรมและศกษาดงานของบคลากรระดบปฏบตการ ณ มหาวทยาลยจาปาสก ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว เพอ : 1. ฝกอบรมความร เรองการปฏบตการทมความรบผดชอบในการดแลคณภาพชวต ของตนใหดยงขน และสามารถพฒนาคณภาพการทางานใหมประสทธภาพ 2. ศกษาดงาน ณ มหาวทยาลยจาปาสก ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว แหลงผใหทน : งบประมาณเงนรายได ประจาปงบประมาณ 2553 ศนยพฒนาประสทธภาพบคลากร มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ งบประมาณ : 707.480 บาท (รวมกบกลมศกษาดงาน ณ The University of Da Nang/Hue

University สาธารณรฐเวยดนาม) ระหวางวนท 6-10 สงหาคม 2553 รวมระยะเวลา 5 วน ภายใตโครงการ : โครงการฝกอบรมและศกษาดงานของบคลากรระดบปฏบตการ ณ มหาวทยาลยจาปาสก ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว ของหนวยงาน : ศนยพฒนาประสทธภาพบคลากร สวนท 2 ขอมลทไดรบจาการศกษาฝกอบรม ดงาน /สมมนา ปฏบตการวจยและการไปปฏบตงาน ในองคการระหวางประเทศ (โปรดใหขอมลในเชงวชาการ หากมรายงานแยกตางหาก กรณาแนบ File สงไปดวย) 2.1 วตถประสงค 2.1.1 เพอใหบคลากรไดรบความรความเขาใจในการพฒนาคณภาพชวตของตนใหดยงขน และสามารถพฒนาคณภาพการทางานใหมประสทธภาพ 2.1.2 เพอใหบคลากรไดรบความรและประสบการณตรงเกยวกบการจดการเพอการให บรการในหนวยงานของมหาวทยาลยเพอนบาน 2.1.3 เพอแลกเปลยนประสบการณการปฏบตงานดานบรการวชาการกบมหาวทยาลย เพอนบาน 2.1.4 เพอสรางความสมพนธอนดระหวางบคลากรในมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒกบ มหาวทยาลยเพอบาน

-4-

Page 14: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

2.2 เนอหา 2.2.1 การปฏบตการทมความรบผดชอบในการดแลคณภาพชวตของตนเอง กจกรรมกลมสมพนธ เพอพฒนาบคลากรใหรจกการดแลคณภาพชวตของตนเอง ทกษะการสอสารสมพนธระหวางบคคล การทางานรวมกน และการกลาแสดงออก 2.2.2 ศกษาดงาน ณ มหาวทยาลยจาปาสก ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว การศกษาของลาว มระบบคลายๆ ไทย โดยเรยนระดบประถม มธยมตน และมธยมปลาย ใชเวลาราว 12 ป จากนนจงเขาเรยนตอระดบมหาวทยาลยอก 4 ป ลาวแบงออกเปน 3 ภาค คอ เหนอ กลาง และใต ดงนน เทากบวา ตอนนมสถาบนการศกษารองรบความตองการของผเรยนครบทกภาค

มหาวทยาลยจาปาสก เปนมหาวทยาลย 1 ใน 3 ของลาว ตงอยทเมองปากเซ แควนจาปาสก ซงเปนลาวตอนใต เพงกอตงขนเมอไมนานมานเองและกอตงหลงสดเมอเทยบกบอก 2 มหาวทยาลย คอ มหาวทยาลยแหงชาตลาว ทเมองเวยงจนทร ตอนกลาง และมหาวทยาลยสภานวงศ ทเมองหลวงพระบาง ตอนเหนอ

มหาวทยาลยจาปาสก อยหางจากปากเซออกไปทางดานทศตะวนออก ระยะทาง

ไมเกน 10 กโลเมตร พนทกวางใหญไพศาล กวาหมนไร

Page 15: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

-5-

มหาวทยาลยจาปาสก ตงขนเมอป 2545 เปดสอนหลกสตรปรญญาตร และ

อนปรญญารวม 5 คณะ คอ ศกษาศาสตร เกษตรศาสตร วศวกรรมศาสตร นตศาสตร และรฐศาสตร โดยไดรบความรวมมอจากมหาวทยาลยตาง ๆ ในเอเชย อาท จน ไทย เวยดนาม ในการแลกเปลยนความร ดานวชาการและการพฒนารวมกน

Page 16: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

-6-

ปจจบน มพนกงาน 259 คน อาจารย 231 คน นกศกษา 4,803 คน แบงเปน

นกศกษาหญง 1,960 คน นกศกษาชาย 2,843 คน การเรยนการสอนของทนมระดบอนปรญญาจนถงปรญญาตร

Page 17: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

-7-

2.3 ประโยชนทไดรบ 2.3.1 ตอตนเอง

2.3.1.1 ทาใหไดรบความรความเขาใจในการพฒนาคณภาพชวตของตนใหด ยงขน และสามารถพฒนาคณภาพการทางานใหมประสทธภาพ

2.3.1.2 ไดรบความรและประสบการณตรงเกยวการบรหารจดการภายในเพอการให บรการในหนวยงานของมหาวทยาลยเพอนบานทแตกตางกบมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ

2.3.1.3 ทาใหรจกบคลากรนอกหนวยงานและเกดการสรางสมพนธภาพทดและม ปฏสมพนธทดระหวางบคลากรแตละหนวยงานในมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ ทเขารวมศกษาดงานในครงน ไดรจกและคนเคยกนซงจะสงผลดตอการทาทางาน การตดตอประสานงานดานตางๆ ในอนาคต (เพอนใหมวยคละกน) 2.3.1.4 เกดแรงจงใจในการปฏบตงานมากยงขน มหาวทยาลยและหนวยงานเลงเหนความสาคญของผปฏบต สงเสรมใหมโอกาสในการเปดเรยนร กอใหเกดทศนคตทดในการปฏบตงาน 2.3.2 ตอหนวยงาน 2.3.2.1 ทาใหรจกและเกดการสรางสมพนธภาพบคลากรนอกหนวยงาน ซงจะสงสงผลตอการตดตอประสานงานในการทางานทดในอนาคต 2.3.2.2 กอใหเกดแนวคดในการวางแผนและจดการบรหารงานตางๆ ภายใตทรพยากรทจากด

2.3.3 ทศนศกษาเพอเรยนรทางดานวฒนธรรมศลปะ เศรษฐกจ สงคม วถชวตของคนลาว ทชมชนเมองจาปาสก

Page 18: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

-8- สวนท 3 ปญหา/อปสรรค

1. การตดตอประสานงานกบประเทศ/หนวยงานทจะไปศกษาดงานยงไมชดเจน 2. หวขอการศกษาดงานยงไมสามารถระบประโยชนรวมกนไดชดเจน 3. การเดนทางทใชเวลามากเกนไป ทาใหเมอยลาและอาจไมเปนผลดตอสขภาพ

สวนท 4 ขอคดเหนและขอเสนอแนะ 4.1 โครงการน เปนโครงการทดทมหาวทยาลยควรใหการสนบสนนจดโครงการลกษณะนอก เพอใหบคลากรสายสนบสนนวชาการระดบตน ไดมโอกาสไดเขารวมโครงการ ทงน เพอเปนขวญและกาลงใจในการปฏบตงาน อนจะนาซงความทมเทในการปฏบตงาน อกทง ยงสามารถสรางสมพนธภาพทดระหวางบคลากรของแตละหนวยงานมหาวทยาลย 4.2 ควรจดอบรมบคลกรทอยในสายงานเดยวกนของแตละคณะ/หนวยงาน เพอใหรจกกน อนจะนามาซงการตดตอประสานงานทด ทาใหการปฏบตงานเปนไปดวยความราบรน ถกตองและมประสทธภาพ

4.3 ความตองการไปศกษาดงานในลกษณะเชนนอก เนองจากในครงนถกจากดในเรองของเวลา ทาใหไมสามารถแยกกลมเขาไปศกษาดงานในลกษณะเจาะลกในสายวชาชพเทาทควร

4.4 ควรปรบปรงดานการตดตอประสานงานกบประเทศหรอหนวยงานทจะไปศกษาดงานเพอประสทธภาพของโครงการ

Page 19: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

รายงาน การฝกอบรมและศกษาดงานของบคลากร

ระดบปฏบตการ

ณ มหาวทยาลยดานง (The University of Danang)

ประเทศสาธารณรฐสงคมนยมเวยดนาม ระหวางวนท 6-11 สงหาคม 2553

Page 20: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

รายงานการศกษา ฝกอบรม ดงาน /สมมนา ปฏบตการวจยและการไปปฏบตงาน

ในองคการระหวางประเทศ

--------------------------------- สวนท 1 ขอมลทวไป 1.1 คณะบคคลทไปศกษาดงาน จานวนทงสน 43 คน ประกอบดวย 1 ) คณะกรรมการศนยพฒนาประสทธภาพบคลากร จานวน 4 คน 2) บคลากรสงกดหนวยงานตางๆ ของมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ จานวน 39 คน

ชอและนามสกล ตาแหนง สงกดหนวยงาน 1. นายศภสทธ เสรจประเสรฐ อาจารย ภาควชาจตวทยา คณะมนษยศาสตร 2. นายธระชน พลโยธา อาจารย ภาควชาจตวทยา คณะมนษยศาสตร 3. นายชยพร ถาวรรตน บคลากร กองการเจาหนาท 4. นายนรนทร ทนกร ณ อยธยา บคลากร กองการเจาหนาท 5. นางสาวณฐภาส ถาวรวงษ บคลากร กองการเจาหนาท 6. นางมาล อมสมบต นกวชาการเงนและบญช กองคลง 7. นางเสาวนย หนฤกษ นกวชาการเงนและบญช กองคลง 8. นางสาวจตราวด เรองไพศาล นกวชาการศกษา กองบรการการศกษา 9. นายนฤพนธ สแสด นกแนะแนวการศกษาและอาชพ กองกจการนสต 10.. นายสรเชษฐ กนตชาพพฒน นกวเคราะหนโยบายและแผน กองแผน 11.. นางสาวภททภา แสงอากาศ เจาหนาทบรหารงานทวไป ฝายจดการทรพยสน 12.. นางสาวจตรลดา สฉา นกวชาการศกษา ฝายวจย 13.. นางยพน ศรแสง เจาหนาทบรหารงานทวไป คณะทนตแพทยศาสตร 14.. นางสธาว จนตกสกรรม นกวชาการศกษา คณะพยาบาลศาสตร 15.. นายประเวศน ฟกเชอก นกวชาการศกษา คณะแพทยศาสตร 16.. นางสาวอรวรรณ นามวงศเนาว ผปฏบตงานวทยาศาสตร คณะเภสชศาสตร 17.. นางอญชล ออนจอย นกวชาการเงนและบญช คณะสหเวชศาสตร 18.. นายสมคร ภมเขต ผปฏบตงานบรหาร คณะพลศกษา 19.. นางศรรตน ปยเวชอมพร นกวเคราะหนโยบายและแผน คณะศลปกรรมศาสตร 20.. นายสภกจ ขาวเนตร ชางเทคนค คณะวศวกรรมศาสตร 21.. นายพสณห บญปก นกวชาการศกษา คณะศกษาศาสตร 22.. นางสาวกญญาภค ชมสกล ผปฏบตงานบรหาร คณะสงคมศาสตร

Page 21: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

-2-

ชอและนามสกล ตาแหนง สงกดหนวยงาน 23.. นางปยกานต ศรพรสวรรค นกวชาการเงนและบญช คณะมนษยศาสตร 24.. นางสาวธญญาภค แผนคา นกวชาการพสด คณะวทยาศาสตร 25. นางรนนา วฒกล พยาบาลชานาญการ โรงพยาบาลชลประทาน 26.. นางสะบาไพ เสรมศรพงษ เจาหนาทงานสทธประโยชน ศนยการแพทยฯ 27.. นางพชรา ใหญลายอง บคลากร ศนยกฬา มศว 28.. นางสภาภรณ วงษทน นกวชาการเงนและบญช สถาบนวฒนธรรมและศลปะ 29.. นายชนะชย ทองอย เจาหนาทบรหารงานทวไป สถาบนพฒนาการทองเทยว

เพออนรกษสงแวดลอม 30.. นางวรรณ สมบญประเสรฐ ผปฏบตงานบรหาร สานกคอมพวเตอร 31.. นายไพรตน เทพเนาว นกวชาการศกษา สานกงานบรหารกจการหอพก 32.. นายยอดชาย ไทยประเสรฐ ผปฏบตงานโสตน สานกสอและเทคโนโลยการศกษา 33.. นางสาวปณสรา แกวมณ นกวชาการเงนและบญช สานกหอสมดกลาง 34.. นางเกษกนก ตมชยพร เจาหนาทบรหารงานทวไป โรงเรยนสาธต มศว ประสานมตร

(ฝายมธยม) 35.. นางอรอมา เมระยากรณ นกวชาการพสด โรงเรยนสาธต มศว ปทมวน 36.. นางสาวณชชศา พรประเสรฐรตน นกพฒนาชมชน วทยาลยโพธวชชาลย 37.. นายปญญา คาม นายชางเทคนค คณะเทคโนโลยและนวตกรรม

ผลตภณฑการเกษตร 38.. นางสาวพมพชญา ปอมทอง นกวชาการศกษา สานกวชาเศรษฐศาสตรและนโยบาย

สาธารณะ 39.. นางฉนทนยา วศปาแพว นกวชาการชางศลป ศนยสารสนเทศและประชาสมพนธ 40.. นายสมพนธ ศาสตรทรพย ชางเทคนค ศนยพฒนาสภาพกายภาพ การจดการ

ขนสงและความปลอดภย 41.. นายรกชาต ทรพยมล ชางเทคนค ศนยพฒนาสภาพกายภาพ การจดการ

ขนสงและความปลอดภย 42.. นายผดง สขเกษม วศวกรไฟฟา ศนยพฒนาสภาพกายภาพ การจดการ

ขนสงและความปลอดภย 43.. นางสาวจนทรเพญ สทธพนธ นกบรหารงานทวไป ศนยบรการวชาการ

Page 22: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

-3- 1.2 ชอเรอง/หลกสตร : โครงการฝกอบรมและศกษาดงานของบคลากรระดบปฏบตการ ณ มหาวทยาลยดานง(The University of Danang) สาธารณรฐสงคมนยม เวยดนาม เพอ : 1. ฝกอบรมความร เรองการปฏบตการทมความรบผดชอบในการดแลคณภาพชวต ของตนเอง 2. ศกษาดงาน ณ มหาวทยาลยดานง(The University of Danang) สาธารณรฐเวยดนาม แหลงผใหทน : งบประมาณเงนรายได ประจาปงบประมาณ 2553 ศนยพฒนาประสทธภาพบคลากร มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ งบประมาณ : 707.480 บาท (รวมกบกลมศกษาดงาน ณ มหาวทยาลยจาปาสก สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว) ระหวางวนท 6-11 สงหาคม 2553 รวมระยะเวลา 6 วน ภายใตโครงการ : โครงการฝกอบรมและศกษาดงานของบคลากรระดบปฏบตการ ณ มหาวทยาลยดานง (The University of Danang) สาธารณรฐเวยดนาม ของหนวยงาน : ศนยพฒนาประสทธภาพบคลากร สวนท 2 ขอมลทไดรบจาการศกษาฝกอบรม ดงาน /สมมนา ปฏบตการวจยและการไปปฏบตงาน ในองคการระหวางประเทศ (โปรดใหขอมลในเชงวชาการ หากมรายงานแยกตางหาก กรณาแนบ File สงไปดวย) 2.1 วตถประสงค 2.1.1 เพอใหบคลากรไดรบความรความเขาใจในการพฒนาคณภาพชวตของตนใหดยงขน และสามารถพฒนาคณภาพการทางานใหมประสทธภาพ 2.1.2 เพอใหบคลากรไดรบความรและประสบการณตรงเกยวกบการจดการเพอการให บรการในหนวยงานของมหาวทยาลยเพอนบาน 2.1.3 เพอแลกเปลยนประสบการณการปฏบตงานดานบรการวชาการกบมหาวทยาลย เพอนบาน 2.1.4 เพอสรางความสมพนธอนดระหวางบคลากรในมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒกบ มหาวทยาลยเพอบาน

Page 23: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

-4- 2.2 เนอหา 2.2.1 การปฏบตการทมความรบผดชอบในการดแลคณภาพชวตของตนเอง กจกรรมกลมสมพนธ เพอพฒนาบคลากรใหรจกการดแลคณภาพชวตของตนเอง ทกษะการสอสารสมพนธระหวางบคคล การทางานรวมกน และการกลาแสดงออก 2.2.2 ศกษาดงาน ณ มหาวทยาลยดานง(The University of Danang) สาธารณรฐเวยดนาม มหาวทยาลยดานง (THE UNIVERSITY OF DANANG) ถกตงขนตามคาสงรฐบาลสาธารณรฐสงคมนยมเวยดนาม เมอวนท 4 เมษายน 2537

ฐานะเปนวทยาลยของรฐ ทมพนฐานทเกดจากการผสมผสานกนระหวางวทยาลยและโรงเรยนอาชวะของเมองดานง เปนมหาวทยาลยแหงภมภาค ทสาคญทางดานการพฒนาทรพยากรมนษย การทาการคนควาวจยเกยวกบวทยาศาสตรเพอการพฒนาดานสงคมและเศรษฐกจของประเทศสาธารณรฐสงคมนยม เวยดนามในเขตภาคกลางและบรเวณทสงทางดานตะวนตกโดยเฉพาะเจาะจง และของประเทศโดยทวๆ ไป มหาวทยาลยดานง เปนการรรวมกนเขาดวยกนของสถานศกษา จานวน 8 แหง โดยแตละแหงจะเปดสอนในแตละศาสตรทแตกตางกนออกไปทงดานวศวกรรมศาสตร ดานเศรษฐศาสตร ดานการศกษา ดานภาษาตางประเทศ ดานเทคโนโลย ดานเทคโนโลยสารสนเทศดานการแพทยและเภสชศาสตร ซงมลกษณะคลายวทยาเขตเนองจากไมไดอยในสถานทเดยวกน ไดแก 1. College of Engineering

2. College of Economic 3. College of Education 4. College of Foreign Languagee 5. School of Technology 6. School of Information Technology 7. The University of Danang (ท Danang และBranch in Kon Tum) 8. Faculty of Medicine and Pharmacy

Page 24: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

-5- การบรหารจดการ : ตาแหนงบรหารสงสดของแตละวทยาเขต คอ อธการ (Rector) สวนตาแหนงบรหารสงสดของมหาวทยาลยทดแลทง 8 แหงคอ อธการบด (President) ไมมสภามหาวทยาลย ไมมสภาวชาการ แตมคณะกรรมการบรหารงานมหาวทยาลยมการบรหารจดการแบบบรณาการ แบงงานหลกออกเปนหนวยงานบรหาร 10 หนวย และ งานดานวชาการ 22 หนวย ดงรป

รปแสดงแผนผงองคกรของมหาวทยาลยดานง

Page 25: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

-6- นสตนกศกษาและการเรยนการสอน : มหาวทยาลยดานงรบนสตนกศกษาภาคปกตและภาคพเศษ ระดบอนปรญญาตร และปรญญาตร ประมาณ 70,000 คน และระดบปรญญาโทและปรญญาเอก ประมาณ 30,000 คน โดยมการจด การเรยนการสอนจานวนตงแตระดบอนปรญญา ระดบปรญญาตรจนถง ปรญญาเอก สาหรบนสตนกศกษาทมผลการเรยนดจะไดรบการพจารณาคกเลอกใหเรยนตอทงในและตางประเทศ จากการสนบสนนทนการศกษาจากรฐบาล และทนการศกษาจากภาคสวนอนๆ

ความรวมมอกบนานาชาตและรปแบบการจดการศกษาสสากล : มหาวทยาลยดานงมความรวมมอกบสถาบนอดมศกษา ไดแก ฝรงเศส เยอรมน เบลเยยม องกฤษ รสเซย แคนาดา สหรฐอเมรกา ออสเตรย ออสเตรเลย จน ญปน ไตหวน สงคโปร และไทย สาหรบประเทศไทย มความรวมมอกบมหาวทยาลยขอนแกน มหาวทยาลยราชภฎอดรธาน มหาวทยาลยบรพา และจฬาลงกรณมหาวทยาลย และการเปดใหนสตนกศกษาตางชาตและประเทศเพอนบานและประเทศอนเขามาศกษาตอเปนจานวนมาก รวมทงโครงการการแลกเปลยนนสตนกศกษาหลายประเทศ ในปจจบนมหาวทยาลยดานงมนสตนกศกษาตางชาตทเรยนหลกสตรระยะสนจานวนมาก เปนนสตนกศกษาประเทศลาวประมาณ 400 คน จน 150 คน ออสเตรเลย 100 คน สวนนสตไทยจะมาชวงสน ประมาณ 10 วน เปนการเรยนภาษาเวยดนามและแลกเปลยนวฒนธรรม ครงละประมาณ 10 คน

Page 26: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

-7-

ดานการพฒนาบคลากร : มหาวทยาลยดานงมอาจารยและบคลากร ประมาณ 20,000 คน โดยสนบสนนใหอาจารยและบคลากรไดศกษาตอทงในภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะอาจารยจะสงไปศกษาตอทงในยโรปและอเมรกา ประมาณปละ 100 คน นอกจากนยงคดเลอกนสตนกศกษาทมผลการเรยนดเขาเปนอาจารยของมหาวทยาลย แตมเงอนไขสาคญวา ในระยะเวลา 3 ป จะตองหาทนไปเรยนตอตางประเทศใหได และทาสญญาใหกลบมาทางานในมหาวทยาลย จดแขงของมหาวทยาลยดานง : 1) หลกสตรการศกษา ทมความหลากหลายและการจดการศกษาทมระดบตอเนองตงแตระดบตากวาปรญญาตรจนถงปรญญาตรไดแก หลกสตรดานวศวกรรมศาสตร ดานวทยาศาสตร นอกจากนนยงมศนยวจย และศนยบรการวชาการดานตางๆ รวมทงโครงการ ความรวมมอกบหลายประเทศและความรวมมอระหวางประเทศ 2) การบรหารจดการของมหาวทยาลยดานง มนสตนกศกษาจานวนมาก แตสดสวนบคลากรนอย ไมแนชดวามลกษณะการบรหารเชนไร จงทาใหมบคลากรตอจานวนนสตนกศกษานอย มความเพยงพอมากเทาใดในการบรหารจดการทงสายวชาการและสายสนบสนนวชาการ 3) โครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษาตางประเทศทมหลายประเทศและหลายสถาบน 4) การพฒนานสตนกศกษาและบคลากร : การสนบสนนใหนสตนกศกษาทมผลการเรยนดเขาเปนอาจารยในสถาบน การใหทนการศกษาเพอเขาศกษาตอ สวนสาคญคอการผลกดนใหอาจารยตองแสวงหาทนเพอไปศกษาตอตางประเทศดวยตนเองภายใน 3 ป 2.3 ประโยชนทไดรบ 2.3.1 ตอตนเอง

2.3.1.1 ทาใหไดรบความรความเขาใจในการพฒนาคณภาพชวตของตนใหด ยงขน และสามารถพฒนาคณภาพการทางานใหมประสทธภาพ

2.3.1.2 ไดรบความรและประสบการณตรงเกยวการบรหารจดการภายในเพอการให บรการในหนวยงานของมหาวทยาลยเพอนบานทแตกตางกบมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ

2.3.1.3 ทาใหรจกบคลากรนอกหนวยงานและเกดการสรางสมพนธภาพทดและม ปฏสมพนธทดระหวางบคลากรแตละหนวยงานในมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ ทเขารวมศกษาดงานในครงน ไดรจกและคนเคยกนซงจะสงผลดตอการทาทางาน การตดตอประสานงานดานตางๆ ในอนาคต (เพอนใหมวยคละกน) 2.3.1.4 เกดแรงจงใจในการปฏบตงานมากยงขน มหาวทยาลยและหนวยงานเลงเหนความสาคญของผปฏบต สงเสรมใหมโอกาสในการเปดเรยนร กอใหเกดทศนคตทดในการปฏบตงาน

Page 27: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

-8- 2.3.2 ตอหนวยงาน 2.3.2.1 ทาใหรจกและเกดการสรางสมพนธภาพบคลากรนอกหนวยงาน ซงจะสงสงผลตอการตดตอประสานงานในการทางานทดในอนาคต 2.3.2.2 กอใหเกดแนวคดในการวางแผนและจดการปรบปรงซอมแซมอาคารสถานทเสนอตอหนวยงาน (เวยดนามจะมการปรบปรงซอมแซมสถานทในชวงปดภาคเรยน เพอใหพรอมสาหรบการอานวยความสะดวกตางๆ ในชวยเปดภาคเรยนเพอไมใหสงผลกระทบการการเรยนการสอน) 2.3.3 ทศนศกษาเพอเรยนรทางดานวฒนธรรมศลปะ เศรษฐกจ สงคม วถชวตของคนเวยดนาม ตามสถานทสาคญทางประวตศาสตรของสาธารณรฐสงคมนยมเวยดนาม เชน อโมงคและหลมหลบภยวนหมอก วดเทยนม พระราชวงไคดง เมองมรดกโลก (Hoi An) ลานาหอม เมองเว สวนท 3 ปญหา/อปสรรค

1. ดานภาษา เนองจากไมเขาใจภาษาทใชระหวางการนาเสนอและแลกเปลยนขอมล ระหวาง The University of Danang กบมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ จงทาใหไมไดรบความกระจางในการรบรขอมล

2. ไมสามารถศกษาดการปฏบตงานจรงของเจาหนาทของ The University of Da Nang เนองจากอยในชวงปดภาคการศกษาและมการปรบปรงอาคารสถานท

3. การตดตอประสานงานกบประเทศ/หนวยงานทจะไปศกษาดงานยงไมชดเจน 4. หวขอการศกษาดงานยงไมสามารถระบประโยชนรวมกนไดชดเจน 5. การเดนทางทใชเวลามากเกนไป ทาใหเมอยลาและอาจไมเปนผลดตอสขภาพ

สวนท 4 ขอคดเหนและขอเสนอแนะ 4.1 โครงการน เปนโครงการทดทมหาวทยาลยควรใหการสนบสนนจดโครงการลกษณะนอก เพอใหบคลากรสายสนบสนนวชาการระดบตน ไดมโอกาสไดเขารวมโครงการ ทงน เพอเปนขวญและกาลงใจในการปฏบตงาน อนจะนาซงความทมเทในการปฏบตงาน อกทง ยงสามารถสรางสมพนธภาพทดระหวางบคลากรของแตละหนวยงานมหาวทยาลย 4.2 ควรจดอบรมบคลกรทอยในสายงานเดยวกน เชน จดอบรมบคลากรสายบรหารและธรการ สายพสด สายการเงน ของแตละคณะ/หนวยงาน เพอใหรจกกน อนจะนามาซงการตดตอประสานงานทด ทาใหการปฏบตงานเปนไปดวยความราบรน ถกตองและมประสทธภาพ 4.3 ความตองการไปศกษาดงานในลกษณะเชนนอก เนองจากในครงนถกจากดในเรองของเวลา ทาใหไมสามารถแยกกลมเขาไปศกษาดงานในลกษณะเจาะลกในสายวชาชพเทาทควร

4.4 ควรปรบปรงดานการตดตอประสานงานกบประเทศหรอหนวยงานทจะไปศกษาดงานเพอประสทธภาพของโครงการ

Page 28: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É
Page 29: à ¦ µ¦ ¹ ° ¦¤Â¨³« ¹ ¬µ ¼ µ ° » ¨µ ¦¦³ ´ · ´ · µ¦pedc.swu.ac.th/Portals/159/โครงการศึกษาดูงาน...ª´ « » ¦ r ¸É

สรปประเมนผลโครงการฝกอบรมและศกษาดงานของบคลากรระดบปฏบตการ วนท 6-11 สงหาคม 2553

ณ สานกหอสมดกลาง มศว และ สาธารณรฐเวยดนาม/สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว

ตอนท 1 (หมายเหต จานวนผตอบแบบสอบถามจากการศกษาดงานประเทศเวยดนามจานวน 40 คน ประเทศลาวจานวน 38 คน)

เพศ ชาย 52.6% หญง 47.4%

ตอนท 2 ความคดเหนเกยวกบโครงการ (คานวณจากผตอบแบบสอบถามทกคน)

รายการประเมน

คาเฉลย สวนเบยงเบนมาตรฐาน

การแปลผล

1. ประโยชนทไดรบจากการเขารวมกจกรรมตอไปน

1.1 การบรรยายเกยวกบการเสรมสรางคณภาพงานคณภาพชวตของบคลากร (6 ส.ค.53)

1.2 การบรรยายพเศษจากอธการบด (6 ส.ค.53) 1.3 กจกรรมสมพนธ (6 ส.ค.53)

4.45

4.40 4.33

.60

.65

.72

มาก มาก มาก

3. ความพงพอใจโดยรวมจากการเขารวมโครงการ 4.66 .51 มากทสด

รายการประเมน

ศกษาดงานประเทศเวยดนาม ศกษาดงานประเทศลาว

คาเฉลย สวน

เบยงเบนมาตรฐาน

การแปลผล

คาเฉลย สวน

เบยงเบนมาตรฐาน

การแปลผล

ประโยชนจากการศกษาดงาน ณ มหาวทยาลย 4.27 .72 มาก 4.53 .69 มากทสด

2. ความพงพอใจทมตอประเดนตอไปน 2.1 สถานทจดโครงการ/สถานทในการศกษาดงาน 2.2 ยานพาหนะและการเดนทาง 2.3 ทพก 2.4 อาหารและเครองดม

4.65 4.42 4.45 4.37

.48 .75 .68 .74

มากทสด มาก

มาก

มาก

4.63 4.61 4.68

4.08

.54 .50 .53 .78

มากทสด มากทสด

มากทสด

มาก