of 68 /68
F4 - KRUHOVÝ DĚJ Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ 1 FYZIKA PRO II. ROČNÍK GYMNÁZIA

F4 - KRUHOVÝ DĚJ

 • Upload
  arion

 • View
  175

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FYZIKA PRO I I . ROČNÍK GYMNÁZIA. F4 - KRUHOVÝ DĚJ. Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. - PowerPoint PPT Presentation

Text of F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Page 1: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Mgr. Monika BouchalováGymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem

„PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“

1

FYZIKA PRO II. ROČNÍK GYMNÁZIA

Page 2: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

1) práce vykonaná plynem při stálém

a proměnném tlaku

2) kruhový děj

3) druhý termodynamický zákon

4) tepelné motory

Page 3: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

4. 1. PRÁCE PLYNU PŘI STÁLÉM TLAKU

•při expanzi koná práci plyn (∆V > 0)• při kompresi konají práci vnější síly (∆V < 0)

Př.: Plyn uzavřený v nádobě s pohyblivým pístem.

•tlaková síla

•práce vykonaná plynem

Práce plynu při konstantním tlaku:

SpF

VpWsSpsFW

´´

∆sS

F

Page 4: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Práce vykonaná plynem při izobarickém ději je rovna součinu

tlaku plynu a přírůstku jeho objemu.

12

´VVVVpW

4. 1. PRÁCE PLYNU PŘI STÁLÉM TLAKU

Page 5: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Práce plynu vyjádřená graficky:

(pracovní diagram)

Práce plynu vykonaná při izobarickém ději, při němž přejde plyn ze stavu A do stavu B,

je znázorněna obsahemplochy ležící pod izobarou.

p

V0 V1 ∆V V2

A B

4. 1. PRÁCE PLYNU PŘI STÁLÉM TLAKU

Page 6: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

VpVpW n ...´ 1

p

V0 V1 ∆V V2

p1

p12

p2

A

B

4. 1. PRÁCE PLYNU PŘI PROMĚNNÉM TLAKU

Page 7: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Práce vykonaná plynem při zvětšení jeho objemu je v p-V diagramu znázorněna obsahem plochy, která leží pod příslušným úsekem křivky p = f(V).

p

V0 V1 ∆V V2

A

B

p1

p12

p2

p

V0 V1 V2

A

B

4. 1. PRÁCE PLYNU PŘI PROMĚNNÉM TLAKU

Page 8: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

105/3 Jakou práci vykoná plyn při stálém tlaku 0,15 MPa, jestliže se jeho objem zvětší o 2,0 l?

105/4 Jakou práci vykoná plyn, jestliže se jeho původní objem0,2 m3 při stálém tlaku 0,5 MPa ztrojnásobí?

PRÁCE PLYNU - Řešte úlohy:

JWVpW

300´´

?´1022

101515,033

4

WmlV

PaMPap

?´1055,0

32,0

5

12

31

WPaMPap

VVmV

MJJW

JW

VVpW

2,0102´

2,06,0105´

´

5

5

12

Page 9: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

105/5 Vodík má hmotnost 5 kg a teplotu O °C. O kolik se musela zvýšit jeho teplota, aby při izobarickém ději vykonal práci 37,4 kJ?

[300 J]

[0,2 MJ]

PRÁCE PLYNU - Řešte úlohy:

mRMWTTR

MmW

TRMmVp

RTMmpV

RTMmpV

m

m

m

m

m

´´

22

11

?Tmol31,8

molkg 10 ·2

2730

5

1-1

1-3–2

KJR

HM

KTCt

kgm

m

o

KT

KT

8,131,85

10 ·2104,37 –33

Page 10: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

4. 2. KRUHOVÝ (CYKLICKÝ) DĚJ

je termodynamický děj, při kterém pracovní látka •koná práci •a vrací se do výchozího stavu.

V p-V diagramu je znázorněn uzavřenou křivkou.

p

0 V1 V2 V

Page 11: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

4. 2. KRUHOVÝ (CYKLICKÝ) DĚJ

p

0 V1 V2 V

A C

B

expanze A → B → C•plocha V1ABCV2

(práce vykonaná plynem při expanzi)

Page 12: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

4. 2. KRUHOVÝ DĚJ

p

0 V1 V2 V

A C

B

expanze A → B → C•plocha V1ABCV2

(práce vykonaná plynem při expanzi)

komprese C → D → A•plocha V1ADCV2

(práce vykonaná okolními tělesy)

D

Page 13: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

4. 2. KRUHOVÝ DĚJ

p

0 V1 V2 V

A C

BObsah plochy uvnitř křivky znázorňuje

užitečnou práci vykonanou plynem.

Celková změna VE pracovní látky po ukončení jednoho cyklu je nulová.

∆U = 0

D

Page 14: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

ohřívačtěleso, od kterého pracovní látka příjme teplo Q1,T1 - teplota ohřívače

4. 2. KRUHOVÝ DĚJ

ohřívač

PL

T1

Q1

Page 15: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

ohřívač těleso, od kterého pracovní látka příjme teplo Q1,T1 - teplota ohřívače

chladič těleso, kterému pracovní látka předá teplo Q2,T2 - teplota chladiče

4. 2. KRUHOVÝ DĚJ

ohřívač

chladič

PL

T1

W´= Q1 - Q2

Q1

Q2

T2

Page 16: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

1. termodynamický zákon:

QWWW

UWQU

´´

0

4. 2. KRUHOVÝ DĚJ

21 TTT

ohřívač

chladič

PL

T1

W´= Q1 - Q2

Q1

Q2

T2

Page 17: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Celková práce W´, kterou vykoná pracovní látka během jednoho cyklu, se rovná celkovému teplu Q, které příjme během tohoto cyklu od okolí.

Účinnost η kruhového děje je dána vztahem:

1

2

1

21

1

1´QQ

QQQ

QW

1

2

1

21 1TT

TTT

1

4. 2. KRUHOVÝ DĚJ

QW ´

Page 18: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

• je nejznámějším příkladem vratného kruhového děje• skládá se ze čtyř fází:

expanze

1. izotermická

4. 2. KRUHOVÝ DĚJ – CARNOTŮV CYKLUS

p

0VV1 V2

A

B1 - izoterma

p1

p2

Page 19: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

• je nejznámějším příkladem vratného kruhového děje• skládá se ze čtyř fází:

expanze

1. izotermická 2. adiabatická

4. 2. KRUHOVÝ DĚJ – CARNOTŮV CYKLUS

p

0VV1 V2

A

B1 - izoterma

p1

p2

C

2 - adiabata

p3

V3

Page 20: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

• je nejznámějším příkladem vratného kruhového děje• skládá se ze čtyř fází:

expanze

1. izotermická 2. adiabatická komprese3. izotermická

4. 2. KRUHOVÝ DĚJ – CARNOTŮV CYKLUS

p

0VV1 V2

A

B1 - izoterma

p1

p2

C

2 - adiabata

p3

V3

D

V4

p4

3

Page 21: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

• je nejznámějším příkladem vratného kruhového děje• skládá se ze čtyř fází:

expanze

1. izotermická 2. adiabatická komprese3. izotermická4. adiabatická

4. 2. KRUHOVÝ DĚJ – CARNOTŮV CYKLUS

p

0VV1 V2

A

B1 - izoterma

p1

p2

C

2 - adiabata

p3

V3

D

V4

p4

3

4

Page 22: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Účinnost není závislá na druhu použitého plynu.

4. 2. KRUHOVÝ DĚJ – CARNOTŮV CYKLUS

p

0V

A

B

C

DW´

Q1

Q2

21´ QQW ∆Q = 0∆Q = 0

Page 23: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Termodynamické děje lze rozdělit na

vratné (reverzibilní) děje – původního stavu lze dosáhnout obrácením pořadí jednotlivých úkonů.

nevratné (ireverzibilní) děje – probíhají bez vnějšího působení pouze v jednom směru. K dosažení původního stavu je nutno vynaložit určitou energii, která nepatří dané soustavě.

V přírodě jsou všechny reálné děje nevratné.

4. 2. KRUHOVÝ DĚJ

Page 24: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

3.103 Na obr. je nakreslen graf kruhového děje s ideálním plynem v diagramu p-V. Sled stavů plynu je ABCA. Určete

a) práci, kterou plyn vykoná při ději zobrazeném úsečkou AB, b) práci, kterou plyn vykoná při ději zobrazeném úsečkou CA, c) práci, kterou plyn vykoná při kruhovém ději ABCA.

KRUHOVÝ DĚJ - Řešte úlohy:

JW

JW

VVppWc

3

36

1212

102,1´

1028102,06,021´

21´)

0´0) WVb

JW

JW

VVpWa

3

36

12

106,3´

1028106,0´

´)

Page 25: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

3.104 Na obr. je nakreslen graf kruhového děje s ideálním plynem v diagramu p–V. Sled stavů plynu je ABCDA. Určete

a) práci, kterou plyn vykoná při ději zobrazeném úsečkou AB, b) práci, kterou plyn vykoná při ději zobrazeném úsečkou BC, c) celkovou práci vykonanou při kruhovém ději ABCDA.

KRUHOVÝ DĚJ - Řešte úlohy:

JW

VVppWc3

1212

102,3´

´)

0´0) WVb

JW

VVpWa3

12

104,2´

´)

Page 26: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

TEPELNÉ MOTORYPeriodicky pracující stroje

fungující na principu kruhových dějů v plynu.

Tepelný motor o přijímá teplo od teplejšího

tělesa (ohřívače), • část z něj odevzdá

chladnějšímu tělesu (chladiči)

• část přemění na mechanickou práci.

ohřívač

chladič

PL

T1

W´= Q1 - Q2

Q1

Q2

T2

4. 3. DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

Page 27: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

1. TDZ nedovoluje určit směr, ve kterém může TD děj probíhat.

Je možný přenos tepla z teplejšího tělesa na chladnější, ale taky naopak.

Perpetuum mobile 1. druhu:

není možné sestrojit periodicky pracující stroj, který by měl výkon

vetší než příkon.

ohřívač

PL

T1

Q1

chladič

Q2

T2

W´= Q1 - Q2

4. 3. DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

Page 28: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

1. TDZ umožňuje sestrojit

Perpetuum mobile (2. druhu)

Cyklicky pracující stroj pracující podle

tohoto schématu.

(Mohl by trvale pracovat jen ochlazováním jednoho tělesa.)

ohřívač

PL

T1

W´= Q1

Q1

4. 3. DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

Page 29: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

W. Thomsonova a Planckova formulace

Není možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by jen přijímal teplo od ohřívače a vykonal stejně velkou práci.

4. 3. DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

Page 30: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

W. Thomsonova a Planckova formulace

Obr.: 1 - William Thomson - lord Kelvin Obr.: 2 - Max Planck

4. 3. DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

Page 31: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Clausiova formulace

Není možné, aby studenější těleso samovolně předávalo teplo tělesu teplejšímu.

Obr.: 3 - Rudolf Clausius

4. 3. DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

Page 32: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

W. Thomsonova a Ostwaldova formulace Nelze sestrojit perpetum mobile druhého druhu.

Obr.: 4 - Wilhelm Ostwald

4. 3. DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

Page 33: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Carnotova formulace Žádný tepelný stroj pracující mezi dvěma teplotami nemůže mít vyšší účinnost než Carnotův stroj pracující mezi stejnými teplotami.

Obr.: 5 - Sadi Carnot

4. 3. DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

Page 34: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

TŘETÍ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

vyjadřuje nedosažitelnost absolutní nuly.

Popisuje chování látek v blízkosti absolutní nulové teploty

0T

4. 3. (DRUHÝ) TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

Page 35: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

přeměňují část vnitřní energie paliva v mechanickou energii (hořením, při jaderných reakcích,…)

Skládají se ze tří části:

1. pracovní látky2. ohřívače 3. chladiče

4. 4. TEPELNÉ MOTORY

Page 36: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Rozdělení:

A) Parní motory pracovní látkou je vodní pára z parního kotle.

B) Spalovací motory pracovní látkou je plyn, vznikající hořením paliva uvnitř motoru.

4. 4. TEPELNÉ MOTORY

Page 37: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

4. 4. TEPELNÉ MOTORY

A) Parní motory

parní strojprvní tepelný motor vhodný pro využití v průmyslu a dopravě

(konec 18. stol. James Watt)

Obr.: 6

Page 38: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

A) Parní motory

4. 4. TEPELNÉ MOTORY

Obr.: 7 - Animované schéma práce stroje.

Page 39: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

A) Parní motory

4. 4. TEPELNÉ MOTORY

1 - Píst2 - Pístní tyč3 - Křižák4 - Ojnice5 - Klika čepu ojnice

6 - Excentrický mechanismus (jednoduchý vnější rozvod)7 - Setrvačník8 - Šoupátko9 - Wattův odstředivý regulátor.

Schematický popis jednoválcového parního stroje.

Obr.: 8

Page 40: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

A) Parní motory

parní turbínasoustava kol s lopatkami,na které dopadá pára a roztáčí je

4. 4. TEPELNÉ MOTORY

Obr.: 9

Page 41: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

B) Spalovací motory

pracovní látkou je plyn, vznikající hořením paliva uvnitř motoru.

Rozdělení:1) zážehový

• čtyřdobý• dvoudobý• trojdobý

4. 4. TEPELNÉ MOTORY

2) vznětový3) proudový4) raketový

Page 42: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Princip:1. sání – otevře se sací ventil a do válce

se nasaje směs paliva a vzduchu, ventil se uzavře

2. komprese – píst stlačí nasátou směs a svíčka ji jiskrou vznítí

3. výbuch – expanze – směs vybuchne a zatlačí na píst

4. výfuk – otevře se výfukový ventil a vyhořelá směs je pístem vytlačena ven

Cyklus se opakuje.

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (1) zážehový - čtyřdobýpracovní látkou je směs benzínových par a vzduchu.

Obr.: 10

Page 43: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Popište princip:

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (1) zážehový - čtyřdobý

Obr.: 11

Page 44: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Pracovní fáze motoru:• sání a komprese

◦ Píst se pohybuje směrem nahoru. ◦ Vzniká podtlak, tím se nasaje do

klikové skříně zápalná směs. ◦ Uzavírá se výfukový a přepouštěcí

kanál. ◦ Směs v prostoru nad pístem se

stlačuje, nastává komprese.

Obr.: 12

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (1) zážehový- dvoudobý

Page 45: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Pracovní fáze motoru:•expanze a výfuk

◦ Před horní úvratí přeskočí jiskra, nastává zážeh a expanze.

◦ Expanzí je píst tlačen dolů. ◦ Spodní hrana pístu uzavírá sací kanál. ◦ Směs v klikové skříni se pohybem

pístu stlačuje. ◦ Při dalším pohybu pístu otevírá horní

hrana pístu výfukový kanál, pak i přepouštěcí kanál a stlačená směs začne vytlačovat zplodiny a dostává se do prostoru nad píst.

Obr.: 12

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (1) zážehový- dvoudobý

Page 46: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (1) zážehový- dvoudobý

Vizualizace přibližuje význam správně vyladěného výfuku - sledujte proudění zeleně vyznačené čerstvé směsi.

Obr.: 13

Page 47: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (1) zážehový - dvoudobý

Použití(benzínové motory malých výkonů):

• jednostopá motorová vozidla - mopedy, skútry, • starší automobily - Trabant, Wartburg

• motorové pily, křovinořezy, sekačky na trávu

Page 48: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

rotační stroje - Wankelův motor;cyklicky se zvětšuje a zmenšuje prostor mezi válcem a pístem, těžiště se rovnoměrně otáčí

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (1) zážehový - trojdobý

Obr.: 15Obr.: 14 - Felix Wankel

Page 49: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Automobilový průmysl: Citroen Dnes • japonská Mazda

ve sportovních automobilech

• ruská Lada ve vozidlech ozbrojených složek Ruska.

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (1) zážehový - trojdobý

Obr.: 16

Page 50: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

dieselový motor - naftový motor - Dieselův motor

• palivo – nafta• tzv. kompresní zapalování • výhodou je velká tažná síla

při nízkých otáčkách

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (2) vznětový

Obr.: 17 - Rudolf Diesel

Page 51: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Pracuje jako čtyřdobý nebo dvoudobý spalovací motor.

Pracovní fáze čtyřdobého vznětového motoru:1. Sání • píst se pohybuje směrem dolů • přes sací ventil nasává vzduch.

2. Komprese • oba ventily jsou uzavřené• píst se pohybuje nahoru a stlačuje nasátý vzduch

(zmenšuje se objem, zvětšuje se tlak a teplota)• do válce je vstříknuto palivo

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (2) vznětový

Page 52: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

3. Expanze • oba ventily jsou uzavřené• směs paliva a vzduchu se vznítí a hoří• zvýší se teplota i tlak vzniklých plynů• ty expandují a během pohybu pístu směrem dolů

konají práci

4. Výfuk • píst se pohybuje nahoru• výfukový ventil je otevřený• splodiny z pracovního prostoru válce jsou vytlačovány

ven

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (2) vznětový

Page 53: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

• princip akce a reakce• palivo – kerosin

(podobný petroleji)

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (3) proudový

Obr.: 18 - Frank Whittle

Page 54: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

části• turbodmychadlo, kterým vstupuje vzduch• kompresor vzduch stlačí• spalovací komora – do stlačeného vzduchu se vstříkne

palivo, zažehnutím směsi se uvolní energie a vznikající horké plyny vycházejí ze spalovací komory a roztáčejí turbínu v zadní části motoru

• (+) velká účinnost, (–) hluk a spotřeba

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (3) proudový

Obr.: 19

Page 55: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (3) proudový

Obr.: 20

Page 56: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

• akce a reakce…• pracuje i ve vzduchoprázdnu (mimo atmosféru)

• použití:vynesení družic, kosmických sond na oběžnou dráhu, pohon raketoplánu

• má zásoby paliva a kyslíku (zápalná směs)

• pevné palivo – připravené předem (použití u pomocných raketových motorů, které se po dosažení rychlosti odhazují)• tekuté palivo – v oddělených zásobnících, lépe se ovládá

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (4) raketový

Page 57: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

• pevné palivo

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (4) raketový

Obr.: 21

Page 58: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Raketoplán používá dva

pomocné motory na

tuhé palivo.

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (4) raketový

Obr.: 22

Page 59: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

4. 4. TEPELNÉ MOTORY – (4) raketový

• tekuté palivo• výkonnější, účinnější, složitější.• využívá dvě nádrže – na palivo a okysličovadlo

Obr.: 23

Page 60: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Tepelné motory pracují cyklicky v tzv. rozpojeném cyklu (po expanzi je plyn vypuzován a komprimuje se nová dávka).

Expanzní práce plynu je větší než práce kompresní, kterou s plynem konají vnější síly.

4. 4. TEPELNÉ MOTORY

Page 61: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

maximální účinnost tepelného motoru pracujícího mezi teplotami T1 a T2 je:

účinnost je tím větší, čím • je teplota ohřívače • je teplota chladiče

1

2

1

21max 1

TT

TTT

4. 4. TEPELNÉ MOTORY

větší menší

Page 62: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Tepelný motor η max η

parní stroj 0,35 0,09 - 0,15

parní turbína 0,60 0,25 - 0,35

plynová turbína 0,55 0,22 - 0,37

čtyřdobý zážehový 0,65 0,20 - 0,33

vznětový motor 0,73 0,30 - 0,42

raketový motor 0,75 0,50

4. 4. TEPELNÉ MOTORY

Page 63: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

3.105 Určete maximální účinnost parního stroje, který pracuje s párou teploty 177 °C a jehož chladič má teplotu 42 °C.

3.106 Jaká je teplota chladiče parního stroje, je-li při teplotě páry 200 °C jeho účinnost 21 %?

ÚČINNOST- Řešte úlohy:

1

2max

1

21max

1TTTTT

KTCt

KTCto

o

31542

450177

?

22

11

max

%30

3,04503151

max

max

?473200

%21

2

11

max

tKTCt o

max12

211max

1

21max

1

TTTTTTTT

Ct

KTKT

o101

37421,01473

2

2

2

Page 64: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

3.107 Carnotův tepelný stroj má účinnost 12 %. Určete teplo- tu ohřívače a teplotu chladiče, je-li rozdíl jejich teplot 40 °C.

3.108 Carnotův tepelný stroj, jehož ohřívač má teplotu 127 °C, nabere při každém cyklu teplo 20 kJ a odevzdá chladiči teplo 16 kJ. Určete teplotu chladiče.

ÚČINNOST- Řešte úlohy:

TT

TT

TTT

1

11

21

?1620

450127

2

2

1

11

tkJQkJQ

KTCt o

Ct

tt

o40

??

%12

2

1

Cttt

CtKT

KT

o

o

20

6033312,0

40

12

11

1

1

212

1

2

1

2

1

2

1

2 11

QQTT

QQ

TT

QQ

TT

Ct

KT

KT

o47

32010201016450

2

2

3

3

2

Page 65: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

3.109 Tepelný stroj má při teplotě chladiče 7 °C účinnost 40 %. Tato účinnost má být zvýšena na 50 %. O jakou hodnotu se musí zvýšit teplota ohřívače?

3.110 Plyn v tepelném stroji přijal během jednoho cyklu od ohřívače teplo 5,6 MJ a odevzdal chladiči teplo 4,7 MJ. Jakou práci při tom vykonal? Jaká je účinnost tohoto stroje?

ÚČINNOST- Řešte úlohy:

21211

2

21

1

21

1

22

1

21

11

11´

1

´11

TTTT

TTTT

TT

TT

MJQMJQ

7,46,5

2

1

?%50%40

2807

2

1

11

t

KTCt o

CtKT o9393

1

21

21´

QQQQQW

%1616,09,0´

MJW

??´

W

Page 66: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Použitá literatura

Literatura:

BARTUŠKA, K., SVOBODA,E. Molekulová fyzika a termika, Fyzika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2006. ISBN 80-7196-200-7LEPIL, O. Sbírka úloh pro střední školy. Fyzika Praha: Prometheus, 2010. ISBN 978-80-7196-266-3

Obrázky:

Obrázky 1 - 8 [online]. [cit. 2012-07-19]. Dostupné z: [1] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/William_Thomson_1st_Baron_Kelvin.jpg/434px-

William_Thomson_1st_Baron_Kelvin.jpg[2] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Max_planck.jpg[3] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Clausius.jpg[4] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Wilhelm_Ostwald.jpg/545px-Wilhelm_Ostwald.jpg[5] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Sadi_Carnot.jpeg/250px-Sadi_Carnot.jpeg[6] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/SwanningtonEngine_01.jpg/800px-SwanningtonEngine_01.jpg[7] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Steam_engine_in_action.gif[8] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Steam_engine_nomenclature.png/800px-

Steam_engine_nomenclature.png

Page 67: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Použitá literatura

Obrázky 9 - 18 [online]. [cit. 2012-07-23]. Dostupné z: [9] - http://www.automatizace.cz/images/article/5204_a_0509_strnka_17_obraz_0002.jpg[10] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif[11] - http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/texty/automobily-motocykly/zazehovy-a-vznetovy-motor-video-princip-demonstrace-

jaky-je-rozdil-mezi-motory [12] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Two-Stroke_Engine.gif[13] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/DEWankel.JPG[14] - http://digitaljournal.com/img/8/7/3/i/5/1/9/o/020823Wankel.jpg[15] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Wankel_Cycle_anim.gif[16] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/DEWankel.JPG[17] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Diesel_1883.jpg[18] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Frank_Whittle_CH_011867.jpg[19] - BARTUŠKA, K., SVOBODA,E. Molekulová fyzika a termika, Fyzika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2006. ISBN 80-7196-200-7Obrázky 11 - 23 [online]. [cit. 2012-07-25]. Dostupné z: [20] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Turbojet_operation-_centrifugal_flow.png[21] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/SolidRocketMotor_CZ.svg/300px-SolidRocketMotor_CZ.svg.png[22] - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Space_Shuttle_Columbia_launching.jpg/712px-

Space_Shuttle_Columbia_launching.jpg[23] - [online]. [cit. 2012-07-24]. Dostupné z:

http://www.cojeco.cz/attach/image/max/89/fc6a/89fc6a847595a535e6cfb22731648cb2.gif

Page 68: F4 - KRUHOVÝ DĚJ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem

„PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“