Click here to load reader

Factsheet cultuur

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Factsheet cultuur, behorend bij Vrijetijdssector in cijfers 2012, Vrijetijdshuis Brabant

Text of Factsheet cultuur

 • 1CULTUURFACTSHEET

  UitgangspuntCultureleBasisinfrastructuurMeerdankwaliteit,eennieuwevisieophetcultuurbeleid2013-2016: Internationaletopmoetophoogniveaublijven;

  Erfgoedenbibliothekenwordenzoveelmogelijkontzien;

  Productiegaatvoorondersteuning; Creatieveindustriewordtondersteund,vanwegebijdrageaaneconomischeontwikkeling(nvandesnelstgroeiendetopsectorenvandeNederlandseecono-mie).Aangewezenals1v/d9topsectoren.

  Gevolgenbezuinigingen: MinderenlagereaanvragenFondsPodiumkunstendoornieuweregels;

  Gemeentenvoegenorganisatiessamen,willenintensieveresamenwerkingleeg-standbeheerdersenvastgoedorganisaties,stotenoverbodigegebouwenaf,be-zuinigenopmuziekscholenenbibliotheken.

  UitvoeringsprogrammaErfgoed2012-2015goedgekeurddoorStatencommissievoorCultuur&Samenleving,9,6miljoenaanmiddelen.Doelakkoord:kenniserfgoedopbouwen,erfgoedtoegankelijkermakenvoorBrabandersenbezoekers,erfgoednieuweeconomischefunctiestoebedelen.Actielijnen: Kenniscentrumerfgoed:opbouwenbundelingkennis; Erfgoedmedia:ontsluitingentoegankelijkheid; Gebiedsontwikkeling:onderscheidendekwaliteit,identiteit;

  Erfgoedtoerismeenvrijetijdseconomie:versterkingverdienvermogen.

  Intijdenvanbezuinigingenisinzichtindeeconomischecomponentvancultuurbelangrijker.

  Brabantzetinopgrootschalige(inter)nationaleprojec-ten:JeroenBosch500,VanGoghBrabant(onderdeelvanVanGoghEurope),LiberationRouteBrabant(on-derdeelvanLiberationRouteEurope)enStartNationaleVieringvandeBevrijding(Breda).

  Eindhovenismogelijkkandidaat(juni2012definitievebesluitvorming)voortitelCultureleHoofdstadvanEuropain2018,medenamensBreda,Helmond,s-Hertogenbosch,TilburgendeprovincieNoord-Brabant.

  Trends en ontwikkelingen

  Aantal banen in de sector cultuur, recreatie en amusement: 8.120Consumentenbestedingen

  Nederlanders in Brabant: 253miljoen

  90%uitstapjesdoorBrabanderszelf

  Onderdeel van Vrijetijdssector in cijfers 2012 Zie www.kennispleinvrijetijd.nl

  Aantal culturele uitstapjes: 17,5miljoen,waarvan:

  Theater:2,9miljoen Bioscoop/filmhuis:5,6miljoen Kunst&erfgoed:2,1miljoen Muziekpodia,festivalsen

  evenementen:6,9miljoen

  Bronnen: CVTO 2010, LISA 2011

  Bronnen: www.rijksoverheid.nl, www.top-sectoren.nl, www.cultuursubsidie.nl, Kunsten 92 2012, Provincie Noord-Brabant 2012, www.2018Brabant.nl

 • 2Vakantie en cultuur

  Onderdeel van Vrijetijdssector in cijfers 2012 Zie www.kennispleinvrijetijd.nl

  TijdensbinnenlandsevakantiesinBrabantwordtmindervaakeencultureeluitstapjeondernomendantijdensdegemiddeldebinnenlandsevakantie.Vrijetijdssector in cijfers 2012 bestaat uit:

  Trendrapportage Brabant Negen factsheets Digitale ontsluiting op

  2

  4

  5

  13

  4

  4

  12

  23

  0 5 10 15 20 25

  Folkloristischevenement

  TheaterSchouwburg

  ConcertgebouwBioscoop

  Museum

  Bezienswaardigegebouwen

  Brabant Nederland

  Leesvoorbeeld: Tijdens 5% v/d vakanties in Brabant wordt een museum bezocht, terwijl het landelijk gemiddelde 12% is.

  Voor11%vandebuitenlandsebezoekersishetbezoekvaneenmuseumof(historische)bezienswaardigheiddebelangrijksteaanleidingvooreenreisnaarNederland.

  41%vandebuitenlandsetoeristenbezoekteenmuseumen50%eenhistorischebezienswaar-digheid.

  HetaantalcultureleuitstapjesdoorNederlandersinBrabantissinds2006met12%afgenomen.Hetaandeelbleefongeveergelijk:12%vanallecultureleuitstapjesinNederlandwordtinBrabantondernomen.

  Dagje uit en cultuur

  13,3

  108

  13,1

  99,6

  11,7

  99,8

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  Brabant Nederland

  aant

  al c

  ultu

  rele

  uits

  tapj

  es (x

  mln

  .)2006 2008 2010

  Theater: cabaret

  Vervoermiddel:

  Fiets 11% Auto 81%Te voet 3%

  Metwiedeactiviteitondernomenwordt:

  54%metpartner

  Gemiddeldebestedingp.p.peruitstapje

  Nederland:20,57Brabant:20,92

  35%metvrienden

  Vr 21%Duur:4 UUR41 MIN.

  Za 20%

  Wo 23%

  22VSCD-theatersinBrabant(14%vanNL)Totaalaantaluitstapjesdans/balletvoorstelling,cabaret,

  klassiekconcert/opera/operette,musicalentoneel:2,9miljoenuitstapjesinBrabant(=12%vanNL).

  PopulairsteuitstapjebinnencategorieTheaterisbezoekcabaretvoorstelling,daaromwordthieropingezoomd.

  RIC-segmentatie:7%creatiefeninspirerendrood22%uitbundiggeel21%gezelliglime13%rustiggroen15%ingetogenaqua9%stijlvolenluxeblauw12%ondernemendpaars

  1,2miljoenuitstapjesinBrabant(21%vanNL)

  84%doorBrabanderszelf

  Reistotactiviteit:gem.24km

  Bronnen: CVTO 2010, VSCD 2011, SmartAgent 2011

  Bezoek bioscoop of filmhuis

  Vervoermiddel:

  Fiets 19% Auto 60%Te voet 7%

  Metwiedeactiviteitondernomenwordt:

  47%met2personen

  Gemiddeldebestedingp.p.peruitstapje

  Nederland:10,47Brabant:9,79

  53%jongeren2uur,zonderovernachting)doorNederlandersinBrabant.Kijkvoormeerinforma-tieoverdeRIC-segmentatieookopwww.recroninnovatiecampagne.nl.

 • 3Kunst & erfgoed: museumbezoek

  Vervoermiddel:

  Fiets 13% Auto 79%Trein 5%

  Metwiedeactiviteitondernomenwordt:

  34%metfamilie

  31%metpartner

  Duur:2 UUR57 MIN.

  34.395RijksmonumenteninBrabant(9%vanNL),134museainBrabant

  Totaalaantaluitstapjesoudheidkundige/archeologischeobjecten,galerie/atelier,monument/bezienswaardigheidenmusea:2,1miljoenuitstapjesinBrabant(=8%vanNL)

  PopulairsteuitstapjebinnencategorieKunst&erfgoedismuseumbezoek,daaromwordthieropingezoomd.

  134museainBrabant

  994.000uitstapjesinBrabant(6%vanNL)

  78%doorBrabanderszelf

  Reistotactiviteit:gem.37,6km

  Bronnen: CVTO 2010, Erfgoed Brabant 2011, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2011, SmartAgent 2011

  Onderdeel van Vrijetijdssector in cijfers 2012 Zie www.kennispleinvrijetijd.nl

  Za 19%

  Zo 24%

  Do 20%Gemiddeldebesteding

  p.p.peruitstapje

  Nederland:7,76Brabant:10,95

  Vervoermiddel:

  Fiets 28% Auto 44%Te voet 24%

  Metwiedeactiviteitondernomenwordt:

  37%metfamilie

  34%metvrienden

  Za 36%Duur:4 UUR54 MIN. Zo 37%

  2,4miljoenuitstapjesinBrabant(15%vanNL)

  91%doorBrabanderszelf

  31%=jongerdan13jr.

  Reistotactiviteit:gem.8,4km

  Bezoek cultureel evenement of festival

  Vervoermiddel:

  Fiets 24% Auto 49%Trein 12%

  Metwiedeactiviteitondernomenwordt:

  43%metpartner

  Gemiddeldebestedingp.p.peruitstapje

  Nederland:30,62Brabant:23,91

  52%metvrienden

  Vr 26%Duur:4 UUR14 MIN. Za 41%

  1,1miljoenuitstapjesinBrabant(15%vanNL)

  93%doorBrabanderszelf

  36%=35t/m44jr.

  Reistotactiviteit:gem.20,1km

  Bezoek concert (pop/jazz/blues/rock)

  Vervoermiddel:

  Fiets 13% Auto 46%Te voet 19%

  Metwiedeactiviteitondernomenwordt:

  33%metpartner

  47%metvrienden

  Za 46%Duur:5 UUR36 MIN. Zo 21%

  3,3miljoenuitstapjesinBrabant(15%vanNL)

  89%doorBrabanderszelf

  Reistotactiviteit:gem.20km

  Bronnen: CVTO 2010, SmartAgent 2011

  Bezoek muziekevenement of festival

  Gemiddeldebestedingp.p.peruitstapje

  Nederland:13,09Brabant:14,41

  Gemiddeldebestedingp.p.peruitstapje

  Nederland:19,43Brabant:23,99

  RIC-segmentatie:9%creatiefeninspirerendrood17%uitbundiggeel17%gezelliglime16%rustiggroen21%ingetogenaqua8%stijlvolenluxeblauw13%ondernemendpaars

  Anderepopulaireuitstapjes

  Winkelenindebinnenstad

  Uitetengaan

  RIC-segmentatie:10%creatiefeninspirerendrood23%uitbundiggeel19%gezelliglime13%rustiggroen15%ingetogenaqua10%stijlvolenluxeblauw13%ondernemendpaars

  Anderepopulaireuitstapjes

  Winkelenindebinnenstad

  Uitetengaan

  RIC-segmentatie:9%creatiefeninspirerendrood24%uitbundiggeel14%gezelliglime15%rustiggroen17%ingetogenaqua9%stijlvolenluxeblauw12%ondernemendpaars

  Anderepopulaireuitstapjes

  Winkelenindebinnenstad

  Uitetengaan

  RIC-segmentatie:10%creatiefeninspirerendrood22%uitbundiggeel21%gezelliglime11%rustiggroen16%ingetogenaqua10%stijlvolenluxeblauw10%ondernemendpaars

  AnderepopulaireuitstapjesOpterraszittenUitetengaan

  De Brabantse musea trekken in vergelijking met andere vrijetijdsaanbieders relatief weinig bezoekers aan uit de eigen provincie. Betrek de Brabantse bevolking intensief en zet Brabanders in als ambassadeur.

 • 4Onderdeel van Vrijetijdssector in cijfers 2012 Zie www.kennispleinvrijetijd.nl

  Waarde van cultuurHettotalebedragwaarmeedewaardevandewoonlocatiesinBrabantwordtverhoogdalsgevolgvandeaanwezigecultuurinBrabantisminstens3,5miljard:

  Waarde---------------------------------Musea ---------------------------------Historische monumenten

  ------------------------------- Podiumkunsten ------------------------------- Totaal

  400 mln.1,8 mld.

  1,3 mld.3,5 mld.

  Bronnen: Atlas voor Gemeenten 2011, 2012.

  Deoutputvanbestedingenaancultuurisgroterdandeinput:Brabandersbestedenmeerbuitendeeigenprovinciedandatniet-BrabandersinBrabantdoen.

  Bestedingen tijdens vakanties door cultuurtoeristenCultuurtoeristenbestedenmeerdangemiddeldetoeristen:

  Bijna5xzoveelalstijdenseenvakantieineenlandelijkeomgeving.

  2xzoveelalstijdenseenstrandvakantie. Ruim1,5xzoveelalstijdenseencitytrip.

  15%v/dwerkgelegenheidinNederlandsesectorcultuur, recreatie en amusement isinBrabant.

  Hetaantalbanenbinnendesectorcultuur, recreatie en amusementinBrabantisdeafgelopenjarentoegenomen.Ditisooklandelijkgezienhetgeval.

  Bron: OECD 2009

  WerkgelegenheidAantalbaneninsectorcultuur, recreatie en amusement

  6.8107.180

  7.4607.710

  8.120

  20072007 2008 2009 2010 2011

  Bron: LISA 2011

  Richt het vrijetijdsaanbod ook in voor internationale cultuurtoeristen.

  Vrijetijdssectorincijfers2012bestaatuit: TrendrapportageBrabant Negenfactshe

Search related