Click here to load reader

Fail Meja 2012

  • View
    250

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fail meja bg guru

Text of Fail Meja 2012

FAIL MEJA

MAZILA BT AB RAHIMJP ( SB ) / 04022

NAMA AGENSI: SEKOLAH KEBANGSAAN KEM TENTERA SANDAKANALAMAT : W.D.T 12, WISMA PERSEKUTUAN, 90500 SANDAKAN SABAHNO. TELEFON: 089-675066N0. FAKS: 089-674837E-MAIL:LAMAN WEB: httP :

Isi Kandungan

01 Objektif Jabatan 02 Objektif Sekolah / Visi / Misi / Falsafah / Cogan kata / Lagu Sekolah

03 Carta Organisasi Sekolah, Berdasarkan tanggungjawab guru

04 Senarai Tugas dan hubungan

05 Peraturan/ Proses Kerja / Carta Aliran / Senarai Semak

06 Senarai Undang-Undang/ Peraturan

07 Senarai Jawatan Kuasa Berkaitan

08 Senarai Borang Yang Digunakan

09 Norma Kerja

010 Senarai Tugas Harian

MAKLUMAT GURU J-QAFNamaMAZILA BINTI AB RAHIMJawatan HakikiGred JawatanDC 41Bahagian / UnitSEKOLAH RENDAHTarikh Memegang Jawatan12.07.2007Tarikh Penempatan12.07.2008Senarai Tugas GuruBertanggungjawab Kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan Pentadbiran , Guru Penolong Kanan HEM, Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Guru Panitia Dalam Membantu Merancang, Menyelaras, Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:PENGURUSAN SEKOLAHPengurusan KokurikulumPengurusan MuridPengurusan PrasaranaPengurusan kurikulum j-Qaf.BIDANG UMUMMelaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran, Timbalan Pengarah Pelajaran, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah.

OBJEKTIF JABATAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga Negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Membangunkan Sistem Pendidikan Berkualiti Yang Bertaraf Dunia ( World Class ). Bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia

OBJEKTIF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu

Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera

Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan Negara

Memberikan peluang-peluang Pendidikan kepada semua warga negara Malaysia

PIAGAM PELANGGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KAMI WARGAKEMENTERIAN PENDIDIKANDENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAMBERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI

1. Menyediakan sistem Pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan negara

2. Menentukan pengeluaran sistem Pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara

3. Memberi peluang yang sama kepada kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, agama dan keturunan untuk mendapat Pendidikan yang sebaik-baiknya

4. Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan Pendidikan yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan.

5. Menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana

6. Menyediakan staf yang mencukupi serta berdedikasi, komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif.

7. Menyediakan kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan standard tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang

8. Memastikan Kementerian sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan, murid, guru, masyarakat dan negara / kerajaan

9. Meningkatkan kegemilangan dan martabat profesion keguruan untuk menarik individu-individu yang terbaik menyertai perkhidmatan Pendidikan

KAMI WARGA KEMENTERIAN BERSEDIA DAN AKAN MENIMBANGKAN APA JUA YANG DIKEMUKAKAN KEPADA KEMENTERIAN BERKAITAN DENGAN PERLAKSANAAN PIAGAM PELANGGAN INI

OBJEKTIF SEKOLAH

OBJEKTIF AM

i. Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaranii. Membangun kemahiran penyelidikan di kalangan guru mata pelajaran

OBJEKTIF KHUSUS

i. Guru Mata Pelajaran mendapat paduan tentang tugas masing-masingii. Melahirkan guru mata pelajaran yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi meningkatkan prestasi yang tinggi

OBJEKTIF SEKOLAH

i. Pelajar dapat memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan awam

ii. Menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik

iii. Menjadi pelajar yang berakhlak mulia, berterima kasih, penyayang, berdaya saing dan hormat menghormati

iv. Bergiat secara aktif dalam bidang sukan, pakaian seragam, persatuan di dalam dan di luar sekolah

v. Menyumbang fikiran dan tenaga untuk pembangunan dan kemajuan sekolah

vi. Mempunyai ketahanan diri dalam menghadapi cabaran budaya yang bercanggah dengan nilai-nilai budaya kita

vii. Memenuhi keperluan dan peluang pekerjaan dalam sektor awam dan swasta

viii. Berfikiran terbuka dan positif serta mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat majmuk

ix. Peka dengan keadaan masyarakat dan masalah sejagat serta memberi sumbangan aktif dan berkesan

x. Menjadi pemimpin yang diteladani

Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan pegawai dengan pegawai lain

Unit : SEKOLAH RENDAH Jawatan : GURU AKADEMIK Guru Pemulihan j-QAF

Tugas Pegawai AtasanYang Ada HubunganTugas & TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Guru BesarMemantau pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Guru Penolong KananMemantau pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Guru Kelas yang diajar

JP(SB)04/022

FAIL [email protected]

Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan pegawai dengan pegawai lainTugas Pegawai AtasanYang Ada HubunganTugas & TanggungjawabTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Guru Besar Kes luar biasa

Guru Penolong KananHEM dan guru disiplinKanan

Rawatan ke hospital Masalah disiplin pelajar1. Bertanggungjawab menguruskan mingguan seluruhnya supaya berjalan teratur

2. Mengawas pelajr-pelajar pada masa rehat supaya keadaan di kantin terkawal

3. Menemui pelajar-pelajar yang sakit dan menguruskan pemergian mereka ke hospital untuk mendapatkan rawatan, pengangkutan dan sebagainya

4. Mermastikan kenyataan-kenyataan dan pengumumnan ditulis dengan sempurna oleh guru dan pengawas di papan notis yang dikhaskan untuk kenyataan /pengumuman harian. Pastikan catatan berada dalam keadaan kemaskini

5. Memeriksa kebersihan sekolah dan melaporkan keadaan sekolah kepada Guru Penolong Kanan atau Guru Penyelaras sekiranya memerlukan tindakan.

6. Dengan bantuan pengawas-pengawas disiplin pelajar sepanjang waktu bertugas khususnya pada pada waktu pagi, rehat dan pulang.

7. Membuat laporan yang lengkap mengenai kejadian, kegiatan dan pemerhatian bagi tempoh menjalankan tugas mengikut panduan yang diberi

8. Menyerahkan buku kedatangan ko kurikulum dan buku laporan Guru Bertugas pada keesokkan harinya kepada Guru Besar untuk disemak.

9. Melaporkan sebarang kejadian luar biasa dengan segera kepada Guru Besar

10. Membuat pengumuman / laporan semasa perhimpuanan rasmi. Masa laporan tidak melebihi 5 minit.

Pemandu

-Menghantar pelajar ke hospital / rumah

Guru Pengawas-Perhimpunan mingguan disiplin pada waktu pagi dan rehat

Guru penyelaras & guru kelas

-Kebersihan dan keceriaan kelas

Unit : SEKOLAH RENDAH Jawatan : GURU BERTUGAS HARIAN

Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan pegawai dengan pegawai lain

Unit : SEKOLAH RENDAH Jawatan : AJK RUMAH SUKAN

Tugas Pegawai AtasanYang Ada HubunganTugas & TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Guru BesarMemantau pelaksanaan aktiviti sukan

Guru Penolong Kanan Ko-kurikulumMemantau pelaksanaan aktiviti sukan

1. Terima arahan daripada GB/GPK Kokurikulum

2. Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan, jadual latihan rumah sukan di peringkat sekolah

3. Buat perlantikan jawatankuasa pelaksana

4. Membuat pemilihan dan menyediakan murid-murid mengikut acara yang dipertandingkan

5. Laksanakan aktiviti yang dirancang

Guru-guru Rumah Hijau / AJK Rumah Hijau

PERATURAN-PERATURANSENARAI TUGAS DAN FUNGSI

Guru Mata Pelajaran

1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran berkaitan.2. Memahami dan mematuhi Pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi setiap kelas3. Mempunyai sebuah fail rekod mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan4. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun / sepenggal / harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan5. Menyediakan dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar, mencatat laporan pemeriksaan buku pelajar di dalam buku yang disediakan dan memulangkan semula secepat mungkin, menyerahkan buku latihan kepada Guru Besar atau wakilnya pada masa yang dikehendaki6. Menjalankan ujian bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan dalam fail rekod mengajar.7. Menganalisa keputusan mata pelajaran yang diajar dan menyerahkannya salinan keputusan kepada guru kelas / guru analisis / ketua panitia / MPS8. Mencatat keputusan di dalam buku analisis headcount9. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan pemulihan/ bimbingan dalam kelas.10. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran, menghadiri mesyuarat serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia.11. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh KPM / Jabatan Pendidikan dan PPG12. Memastikan keselamatan pelajar di bilik sains seta mengawasi penggunaan peralatan13. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh KPM / JPN / PPG. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama14. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran.15. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.16. Menjaga Keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan, memastikan bahawa alat-alat bantuan tersebut digunakan secara meluas. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan pusat sumber.17. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar18. Membantu menguruskan Bank Soalan19. Menjalankan tugas seorang kaunselor dan guru disiplin20. Bekerja dalam pasukan.

Guru Bertugas Harian / Mingguan

1. Guru bertugas hendaklah datang sekurang-kurangnya 15 minit sebelum persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangnya 15 minit setelah sekolah berakhir

2. Memastikan bilik-bilik kelas telah disapu, sampah-sarap telah dibuang serta lampu dan kipas / tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan

3. Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum loceng pertama dibunyikan, sekitar kawasan sekoklah dan mengambil tindakan yang segera dan munasabah; jika perlu

4. Mengawasi kebersihan bilik darjah, tandas , kantin , bilik khas dan kawasan sekolah berdasarkan jadual waktu bertugas harian yang telah disediakan

5. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah

6. Menguruskan rawatan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke hospital / rumah

7. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama pelajar yang memohon.

8. Mengawasi pelajar menepati waktu datang dan pulang ke sekolah, masa rehat dan masa pertukaran guru

9. Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang

1. Menentukan keselamatan pelaajr di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda sekolah.2. Mencatatkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan, persatuan, unit beruniform dan aktiviti yang lain yang dijalankan.3. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari / minggu persekolah ke dalam Buku Laporan Bertugas, antara perkara-perkara yang dicatatkan ialah: 12.1 Kedatangan pelajar, guru dan staf sokongan12.2 Pelajar ponteng, tidak hadir atau sakit12.3 Lawatan-lawatan / pelawat12.4 Ucapan / pengumuman-pengumuman dalam perhimpunan12.5 Laporan hari Isnin ditulis di dalam buku khas mengenai perhimpunan.

4. Membuat laporan di dalam Buku Laporan Bertugas yang disediakan dan kalau perlu laporkan kepada Guru Besar supaya tindakan segera dapat diambil5. Perhimpunan14.1 Memastikan semua guru dan pelajar menghadiri perhimpunan14.2 Memastikan bendera-bendera, PA System dan tempat duduk guru telah disediakan14.3 Memastikan pelajar telah beratur dengan kemas

PERATURAN PENTADBIRAN, PROSES KERJA, CARTA ALIRAN DAN SENARAI SEMAK

PROSES UTAMA : 1. PENGURUSAN KURIKULUM FUNGSI UTAMA 1.1 MENYEDIAKAN RANCANGAN BILPROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK UNDANG-UNDANG / PERATURAN

1Terima panggilan mesyuarat/bengkel dari PPD PPD

Guru Besar

Guru Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

2Hadir mesyuarat / Bengkel

3Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema

4Memilih dan menyusun HP berdasarkan

5Menyediakan senarai semak matrik untuk setiap komponen

6Merancang cadangan aktiviti berdasarkan HPdan Tema

7Key in, cetak, bukukan dan tempatkan di rak rujukan guru

8Hantar 1 salinan ke PPD dan GB

PROSES UTAMA : 1. PENGURUSAN KURIKULUM FUNGSI UTAMA 1.2 MENYEDIAKAN RANCANGAN HARIAN

BILPROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK UNDANG-UNDANG / PERATURAN

1Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktu Guru Besar

Guru Penolong kanan

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

2Merancang aktiviti dan teknik pengajaran dan pembelajaran berdasarkan HP dan tema

3Membina BBM yang sesuai

4Menyediakan lembaran kerja

5Cetak dan failkan rancangan pelajaran harian

6Hantar rancangan pelajaran harian kepada GB untuk semakan dan pengesahan

PROSES UTAMA : 1. PENGURUSAN KURIKULUM FUNGSI UTAMA 1.3 MELAKSANAKAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANBILPROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK UNDANG-UNDANG / PERATURAN

1Menjalankan set induksi Guru Besar

Guru Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

2Melaksanakan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang

3Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar

4Menilai keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran terhadap murid

5Membuat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan

6Membuat refleksi

PROSES UTAMA : 1. PENGURUSAN KURIKULUM FUNGSI UTAMA 1.4 MEMBUAT PENILAIAN PENCAPAIAN MURID

BILPROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK UNDANG-UNDANG / PERATURAN

1Mengenalpasti murid yang hendak dinilai Guru Besar

Guru Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

2Memerhati pelakuan / tingkahlaku murid

3Menentukan jenis rekod

4Membuat catatan dan melengkapkan rekod

5Kemaskini rekod

6Simpan di dalam fail peribadi murid

PROSES UTAMA : 2. PENGURUSAN KO KURIKULUM FUNGSI UTAMA 2.1 PENGURUSAN RUMAH SUKAN

BILPROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK UNDANG-UNDANG / PERATURAN

1Terima arahan dari PPD/GB/GPK Kokurikulum. Pegawai JPN

Pegawai PPD

Guru Besar

Guru Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

2Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan, jadual latihan rumah sukan di peringkat sekolah

3Buat perlantikan jawatankuasa pelaksana

4Sediakan murid murid mengikut acara yang dipertandingkan

5Laksanakan aktiviti yang dirancang

6Adakan Mesyuarat penambahbaikan

PROSES UTAMA : 3. PENGURUSAN PRASARANA FUNGSI UTAMA 3.1 MEWUJUDKAN SUASANA BILIK j-QAF YANG KONDUSIF

BILPROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK UNDANG-UNDANG / PERATURAN

1Menyediakan jadual

Guru Besar

Guru Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

2Menyediakan pelan lantai bilik sains

3Membuat susun atur perabot dan peralatan di bilik sains

4Melabelkan almari-almari peralatan sains

5Menyediakan peraturan bilik sains , senarai peralatan sains, cd dan bbb yang boleh diperolehi di bilik sains

6Merekodkan kerosakan peralatan, peminjaman bahan dan peralatan bilik sains di dalam buku rekod

7Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan bilik sains

PROSES UTAMA : 4. PENGURUSAN j-QAF FUNGSI UTAMA 4.1 MEMBUAT ANGGARAN PERBELANJAAN

BILPROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK UNDANG-UNDANG / PERATURAN

1Menyenaraikan semua barang keperluan mata pelajaran j-QAF

Guru Besar

Guru Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

2Membuat nota minta

3Berbincang dengan GB

4Mengisi borang pesanan

5Terima barang dan rekod dalam buku stok

CARTA ALIRAN KERJA GURU MATA PELAJARAN j-QAF SEKOLAH RENDAH PROSES UTAMA : 1. PENGURUSAN KURIKULUM FUNGSI UTAMA 1.1 MENYEDIAKAN RANCANGAN TAHUNAN

Terima panggilan mesyuarat / bengkel dari PPD /GBHadir MesyuaratMengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun temaMemilih dan menyusun HP berdasarkan buku KPK dan Huraian KPKSediakan senarai semak matrik untuk setiap komponenSesuai Tidak sesuai ?Merancang cadangan aktiviti berdasarkan HP dan TemaKey in, cetak dan bukukanBuat PembetulanHantar 1 salinan kepada GBTamat sesuai ?Ya

PROSES UTAMA : 1. PENGURUSAN KURIKULUM FUNGSI UTAMA 1.2 MENYEDIAKAN RANCANGAN HARIAN

Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktuMenyediakan aktiviti dan teknik pengajaran dan pembelajaran berdasarkan HP dan TemaMembina BBB dan menyediakan apparatus yang sesuaiSediakan lembaran kerja Cetak dan failkan rancangan pelajaran harianHantarkan kepada GB untuk semakan dan pengesahanTamat

PROSES UTAMA : 1. PENGURUSAN KURIKULUM FUNGSI UTAMA 1.3 MELAKSANAKAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Menjalankan set induksiMelaksanakan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancangMemberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajarMenilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran terhadap muridMembuat pemulihan, pengukuran dan pengayaanMembuat refleksiapa yang perlu diperbaikisejauh mana pencapaian murid.Tamat sesuai ?Memperbaiki langkah pengajaran dan pembelajaran

PROSES UTAMA : 1. PENGURUSAN KURIKULUM FUNGSI UTAMA 1.4 MEMBUAT PENILAIAN PENCAPAIAN MURID

Mengenalpasti murid yang hendak dinilaiMenyediakanMenentukan jenis rekodMembuat catatan dan melengkapkan rekodKemaskini rekodSimpan di dalam fail peribadi muridTamat sesuai ?Menyediakan

PROSES UTAMA : 2. PENGURUSAN KO KURIKULUM FUNGSI UTAMA 2.1 PENGURUSAN RUMAH SUKAN

Menerima arahan daripada GB/GPK KokurikulumHadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan di peringkat PPDBuat pelantikan jawatankuasa pelaksanaSediakan murid mengikut acara yang dipertandingkanLaksanakan aktiviti yang dirancangAdakan mesyuarat penambahbaikanTamat sesuai ?

PROSES UTAMA : 3. PENGURUSAN PRASARANA FUNGSI UTAMA 3.1 MEWUJUDKAN SUASANA BILIK SAINS YANG KONDUSIF

Menyediakan jadual penggunaan bilik sains untuk sesi pagi dan sesi petangMenyediakan pelan lantai bilik sains, jadual bertugas pembersihan bilik sainsMembuat susun atur perabot dan peralatan di bilik sainsMelabelkan almari berdasarkan peralatan/apparatus sainsMenyediakan peraturan bilik sains dan risalah tentang peralatan Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan bilik sainsTamat sesuai ?

PROSES UTAMA : 4. PENGURUSAN BILIK j-QAF FUNGSI UTAMA 4.1 MEMBUAT ANGGARAN PERBELANJAAN

Menyenaraikan semua barang keperluanMembuat nota mintaMengadakan perbincangan dengan GBSetuju ?Tidak setujuMengisi borang pesananTerima borang dan merekod dalam buku stokBuat PembetulanTamat sesuai ?Ya

SENARAI SEMAK GURU AKADEMIK

PROSES UTAMA: 1. PENGURUSAN KURIKULUM FUNGSI UTAMA: 1.1 PENYEDIAAN RANCANGAN TAHUNAN

BilAktiviti TindakanCatatan

1Terima panggilan mesyuarat / bengkel dari PPD

2Hadir Mesyuarat

3Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema

4Memilih dan menyusun HP berdasarkan berdasarkan buku KPK dan Huraian KPK

5Menyediakan senarai semak matrik untuk setiap komponen

6Menyediakan cadangan aktiviti berdasarkan HP dan Tema

7Key in, cetak dan bukukan

8Hantar 1 salinan ke PPD dan GB

SENARAI SEMAK GURU AKADEMIK

PROSES UTAMA: 1. PENGURUSAN KURIKULUM FUNGSI UTAMA: 1.2 PENYEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

BilAktiviti TindakanCatatan

1Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktu

2Merancang aktiviti dan teknik pengajaran dan pembelajaran berdasarkan HP dan tema

3Membina BBB yang sesuai.

4Menyediakan lembaran kerja / latihan

5Cetak dan failkan rancangan pelajaran harian

6Hantar rancangan pelajaran harian kepada GB untuk semakan dan pengesahan

7Mencatat Refleksi

SENARAI SEMAK GURU AKADEMIK

PROSES UTAMA: 1. PENGURUSAN KURIKULUM FUNGSI UTAMA: 1.3 MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BilAktiviti TindakanCatatan

1Menjalankan set induksi

2Melaksanakan langkah-langkah pengjaran dan pembelajaran yang telah dirancang

3Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar

4Menilai keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran terhadap murid

5Membuat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan

6Membuat refleksi

SENARAI SEMAK GURU AKADEMIK

PROSES UTAMA: 1. PENGURUSAN KURIKULUM FUNGSI UTAMA: 1.4 MEMBUAT PENILAIAN PENCAPAIAN MURID

BilAktiviti TindakanCatatan

1Mengenalpasti murid yang hendak dinilai

2Memerhati pelakuan / tingkahlaku murid

3Menentukan jenis rekod

4Membuat catatan dan melengkapkan rekod

5Kemaskini rekod

6Simpan di dalam fail peribadi murid

SENARAI SEMAK KETUA RUMAH SUKAN

PROSES UTAMA: 2. PENGURUSAN KO KURIKULUM FUNGSI UTAMA: 2.1 PENGURUSAN RUMAH SUKAN

BilAktiviti TindakanCatatan

1Terima arahan dari PPD / GB / GPK Kokurikulum

2Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan di peringkat PPD

3Buat pelantikan jawatankuasa pelaksana

4Sediakan murid mengikut acara yang dipertandingkan

5Laksanakan aktiviti yang dirancang

6Adakan mesyuarat penambaikan

SENARAI SEMAK GURU AKADEMIK

PROSES UTAMA : 3. PENGURUSAN PRASARANAFUNGSI UTAMA 3.1 MEWUJUDKAN SUASANA BILIK j-QAF YANG KONDUSIF

BilAktiviti TindakanCatatan

1Menyediakan jadual penggunaan bilik j-QAF

2Menyediakan pelan lantai bilik j-QAF, jadual bertugas membersihkan bilik j-QAF

3Menyediakan peraturan-peraturan bilik j-QAF dan risalah-risalah peralatan

4Mengemaskini almari Iqra dan Al-Quran

5Membuat susun atur perabot dan peralatan bilik j-QAF

6Mengemas kini stok bilik j-QAF

7Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan dan bilik j-QAF

PROSES UTAMA : 4. PENGURUSAN j-QAF FUNGSI UTAMA 4.1 MEMBUAT ANGGARAN PERBELANJAAN

BilAktiviti TindakanCatatan

1Menyenaraikan semua barang keperluan

2Membuat nota minta

3Berbincang dengan GB

4Mengisi borang pesanan

5Terima barang dan rekod dalam buku stok

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

6.1.1 Mematuhi Akta, Surat Pekeliling dan Surat Siaran KPM.

6.1.2Menggunakan Panduan Mengurus Program dan Aktiviti yang dikeluarkan oleh KPM atau agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan oleh KPM.

6.1.3Menggunakan prosedur kualiti proses berasaskan Sistem pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2000 yang diwujudkan oleh Jabatan Pelajaran Sabah

6.1.4Menggunakan Buku Panduan membuat kertas konsep atau cadangan dan Panduan Penyediaan Laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Sabah

6.1.5Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secara rasmi dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran dan KPM.

Senarai Undang-Undang Pekeliling

SURAT PEKELILING IKHTISAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai

Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan;

Nama Pegawai :MAZILA BINTI AB RAHIM

Jawatan:GURU AKADEMIK ( PEMULIHAN j-QAF )

BilNama JawatankuasaKekerapan Mesyuarat SetahunJenis Keanggotaan

1Jawatankuasa Kurikulum Sekolah8 AJK

2Jawatankuasa Keceriaan Sekolah0AJK

3Jawatankuasa Surau An -Nur5AJK

4Jawatankuasa j-QAF8AJK

5Jawatankuasa Rumah Sukan: Hijau3AJK

6

7

8

9

10

Senarai Borang-Borang Yang Digunakan

BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Norma Kerja

Ia merupakan jangka masa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja

BilJenis KerjaMasa Diambil (minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Setahun (hari)

1Proses Pengajaran dan pembelajaran1020 minit(34 waktu)5 unit ( kelas)

2Menyediakan buku rekod mengajar30 minit5 unit ( kelas)

3Menyediakan bahan bantu mengajar30 minit5 unit

4Menyemak buku-buku nota dan latihan mengajar murid300 minit5 unit

5Menyediakan soalan-soalan ujian dan peperiksaan120 minit( satu set soalan)2 unit

6Menyemak kertas ujian dan peperiksaan300 minit4 unit( ujian/peperiksaan)

7Menganalisis keputusan pelajar bagi ujian dan peperiksaan yang diadakan30 minit( 4 kali setahun)4 unit( ujian/peperiksaan)

8Pengurusan panitia60 minit1 unit

9Mengadakan mesyuarat panitia60 minit8 unit

10Menyelengarakan bilik j-QAF30 minit1 unit

11

12

13

14

15

Senarai Tugas Harian

Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.Nama : Jawatan :Tarikh :Hari :

Bil Tugas Saya Hari Ini Catatan

Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.Nama : Jawatan :Tarikh :Hari :

Bil Tugas Saya Hari Ini Catatan

Borang Tindakan Kerja

Bil

Proses KerjaPegawai Yang Bert/jwbTarikh Arahan DiterimaTarikh Siap Atau Dit/tgnArahan KepadaPegawai SeterusnyaTarikh Tindakan Selanjutnya Perlu Disiapkan

Catatan

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

UJIAN : SEMESTER 1 PENDIDIDKAN ISLAM

TAHUN SATUBILANGAN SOALAN

MUDAH

SEDERHANA

SUKAR

Di sediakan Oleh:Di Sahkan Oleh..Ustzh SumarniKetua Panitia Agama IslamSKKTS

Tarikh: .Tarikh: ..