Click here to load reader

Fail Meja Asnah

  • View
    435

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Asnah

FAILM JA EPJ BTP L J RN ARH A BNN EAA EAA A DEA TMUAUITP NUUA A A E IK N EGRS N KDM

Nm : ANH INIAO aa SA B T J R Jwt n: Fs INSL E AI a aa aiL U ITRSNAMA AGENSI ALAMAT NO. TELEFON NO. FAKS E-MAIL : UNIT PENGURUSAN AKADEMIK : PEJABAT PELAJARAN DAERAH BEAUFORT : 087-212001 : 087-212797 : [email protected]

N .K L A A O EURN

N .P D A O IN A N

TR H A IK

1

0

17 JANUARI 2011

1

FAIL MEJA Ketua Unit Sains dan Matematik

SEMAKAN DAN KELULUSANDokumen ini disediakan oleh: ASNAH BINTI AJOR FasiLINUS LITERASI PEJABAT PELAJARAN DAERAH BEAUFORT

DISEMAK OLEH

DILULUSKAN OLEH

Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Beaufort

Pegawai Pelajaran Daerah Tambunan

EN. ZOLKIFLEE ABD HAMID

EN. SALLEH EDDRI1

Tarikh : 25 JANUARI 2011

Tarikh : 28 JANUARI 2011

2

FAIL MEJA Ketua Unit Sains dan Matematik

MK MTPGWI ALU A E A A

NAMA

:ASNAH BINTI AJOR

JAWATAN HAKIKI

:

PEGAWAI PENDIDIKAN PERKHIDMATAN SISWAZAH

GRED JAWATAN

:

DG41

JAWATAN

:

FasiLINUS LITERASI

TARIKH LAPOR DIRI KE PPD BEAUFORT

:

17 JANUARI 2011

3

FAIL MEJA Ketua Unit Sains dan Matematik

1.0uu Ngra Rkn eaBAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIAmendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dikalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil dimana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat yang prograsif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:-

Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara Keluruhan Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan Dan Kesusilaan

4

FAIL MEJA Ketua Unit Sains dan Matematik

20 Fa a hPnid a Kbnsa . lsfa ed ikn eagan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan

warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara

30 Mtla aPnid a Kbnsa . a mt ed ikn eagan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan

warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara .

5

FAIL MEJA Ketua Unit Sains dan Matematik

40 Tra Pnid a . e s ed ikn

Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap dan mementingkan diri sendiri Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara

Berpegang teguh kepada ajaran agama

50 MiKmn ria Pla ra Mlas . is e ete n e ja n a yiaMewujudkan Sistem Pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya saing ketahanan tinggi bagi memenuhi aspirasi kehendak individu, masyarakat dan Negara.

60 Ojetif Kmn ria Pla ra Mlas . b k e ete n e ja n a yia

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.

Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara.

Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia6FAIL MEJA Ketua Unit Sains dan Matematik

7.0ilaTra Kmn ria Pla ra Mlas N i e s e ete n e ja n a yiaBerakhlak mulia

Amanah Rajin Ikram Berilmu Berfikir

80 V iPjaaPla ra De hTmua . is e bt e ja n ara a bnnTambunan Gemilang Tahun 2014

90 MiPjaaPla ra De hTmua . is e bt e ja n ara a bnn1. Menjadikan Daerah Tambunan mempunyai sistem pengurusan pendidikan yang cemerlang, berkesan dan berkualiti. 2. Menjadikan setiap sekolah di Daerah Tambunan mempunyai sistem pengurusan yang cemerlang dan kualiti yang

berterusan. 3. Menjadikan setiap sekolah di Daerah Tambunan cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum. 4. Membentuk warga pendidik yang berwibawa, berdaya saing dan mengamalkan budaya kerja yang berkualiti dan berkesan. 5. Menyediakan infrastruktur dan kemudahan yang terbaik kepada sekolah untuk merangsang pengajaran dan

pembelajaran. 6. Melaksanakan dengan penuh komitmen Program Perdana Jabatan Pelajaran Negeri7

Sabah

dan

Kementerian

PelajaranMalaysia.FAIL MEJA Ketua Unit Sains dan Matematik

100 S gn . loa:Tmua Gm n:Mridd au kn,pnaa nd ta aa . a bnn e ilag u idhlua ecpia iu mkn

11.0 P gme ngnPjabatPlajaranDerahTmunan iaa Plaga: e e a a bBahawa kami seluruh staf Pejabat Pelajaran Daerah Tambunan Sabah dengan penuh tekad, berikrar dan berjanji menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami bagi mewujudkan khidmat pengurusan pendidikan yang berkualiti dan berkesan di sekolahsekolah Daerah Tambunan melalui ;

1.

PENGURUSAN

-

PPDT sentiasa peka dan responsive kepada kehendakkehendak dan keperluan-keperluan pelanggan seperti

murid, guru, masyarakat dan negara. Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan. Menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana.

8

FAIL MEJA Ketua Unit Sains dan Matematik

2. GURU

-

Memantapkan kredibiliti profesion keguruan yang berfokus dan berkualiti.

-

Memastikan guru sentiasa komited dengan tugas dan tanggungjawab.

-

Memupuk

sifat

guru

penyayang

dan

bertimbangrasa

khususnya kepada anak didik di sekolah. Memastikan kebajikan guru diberi perhatian sewajarnya. Memastikan bahawa semua sekolah sentiasa dibekalkan dengan guru secukupnya mengikut keperluan sekolah. Memastikan penempatan dan pertukaran mengikut

prosedur yang telah ditetapkan.3. MURID

-

Mendapatkan ilmu pengetahuan yang berkualiti dalam semua bidang kurikulum, kokurikulum dan sahsiah.

-

Mendapat layanan yang adil dan saksama. Memberi peluang yang sama kepada setiap murid tanpa mengira latar belakang, agama dan keturunan untuk mendapat pendidikan yang seimbang.

-

Menyediakan

kemudahan-kemudahan

yang

kondusif,

selamat dan lengkap berteraskan piawaian tertentu selaras dengan pengamalan perkhidmatan penyayang.

9

FAIL MEJA Ketua Unit Sains dan Matematik

4. WARIS

-

Memberi layanan khidmat kaunter yang adil, cepat dan mesra.

-

Setiap aduan akan disiasat dan diberi maklumbalas dalam tempoh 3 hari serta hasil siasatan akan diambil tindakan dalam masa 14 hari.

-

Setiap cadangan akan diteliti dan diberi pertimbangan sewajarnya.

5. KEMENTERIAN PELAJARAN

-

Memastikan setiap arahan dan surat dari pihak JPN dan KPM diambil tindakan selewat-lewatnya 3 hari selepas surat atau arahan diterima.

10

FAIL MEJA Ketua Unit Sains dan Matematik

120 CrtaO aissPjaaPla ra De hTmua . a rgn ai e bt e ja n ara a bnn

11

FAIL MEJA Ketua Unit Sains dan Matematik

130 Mtla aUitPnu snAae ik . a mt n egrua kdmUnit Pengurusan Akademik Pejabat Pelajaran Daerah Tambunan, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah menjadi organisasi cemerlang dalam pengurusan perkhidmatan pendidikan di Malaysia menjelang 2012 dengan memberi perkhidmatan pendidikan terbaik kepada warga pendidik melalui pengurusan yang berkualiti dan berkesan untuk membentuk generasi yang cemerlang.

140 OjetifUitPnu snAae ik . b k n egrua kdm

Meningkatkan prestasi akademik murid sekolah rendah dan sekolah menengah.

Meningkatkan prestasi pepeperiksaan awam UPSR, PMR, SPM dan STPM.

Meningkatkan instruksional.

pengurusan

kurikulum

dan

kepimpinan

150 S teiUitPnu snAae ik . tra g n egrua kdmMeningkatkan prestasi akademik, peperiksaan awam, pengurusan kurikulum dan kepimpinan instruksional berdasarkan fungsi asas berikut :

Melaksana. Memantau. Melapor. Menyimpan rekod. Menilai. Menambahbaik.12FAIL MEJA Ketua Unit Sains dan Matematik

160FugiUitPnu snAae ik . ns n egrua kdmMelaksana, memantau, melapor, menyimpan rekod, menilai menambahbaik : dan

Bertanggungjawab kepada Pegawai Pelajaran Daerah. Program-program sokongan peningkatan prestasi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah.

Menyelia,

menyelaras,

mengesan,

memantau

dan

menilai

pelaksanaan program / kurikulum.

Mengumpul dan menganalisis data, maklumat, laporan dapatan berkaitan dengan mata pelajaran.

Membuat kajian / tinjauan / penyelidikan berhubung mata pelajaran.

Memberi khidmat bantu dan sokongan kepada Kementerian Pelajaran