Click here to load reader

Fail Meja Gbksm

  • View
    85

  • Download
    17

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Gbksm

FAIL MEJA GBKSM 2012

1

1.0 PENGENALAN ..................................................................................2 1.1 Latar Belakang..............................................................................2 1.2 Visi dan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia ............................3 1.3 Visi dan Misi Sekolah....................................................................4 1.4 Visi dan Misi Unit Bimbingan Dan Kaunseling ............................4 1.5 Falsafah Pendidikan Kebangsaan.................................................5 1.6 Piagam Pelanggan Sekolah .......................................................5 1.7 Piagam Pelanggan Unit Bimbingan Dan Kaunseling .....................5 1.8 Bidang Bimbingan Dan Kaunseling ............................................6 2.0 OBJEKTIF..........................................................................................9 2 .1 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia....................................9 2 .2 Objektif Sekolah.......................................................................10 2 .3 Objektif Unit Bimbingan Dan Kaunseling ................................10 3.0 CARTA ORGANISASI........................................................................12 3.1 Carta Organisasi Sekolah...........................................................12 3.2 Carta Organisasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling ....13 4.0 SENARAI TUGAS.............................................................................14 4 .1 Senarai Tugas Guru Kaunseling Sepenuh Masa........................14 4.2 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain 17 5.0 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING...............22 6.0 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN...................................29 PROSES KERJA......................................................................................41 7.0 BIDANG KERJAYA...........................................................................53 8.0 BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL...................62 9.0 BIDANG KEIBUBAPAAN..................................................................78 10.0 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MUEID...........................................89 11.0 BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN/ ROKOK/ .............................................................................................................95 ALKOHOL....................................................................................95 12.0 JENIS BORANG / REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN .........98 KAUNSELING..............................................................................98 13.0 Peraturan Pentadbiran ................................................................99 14.0 Senarai Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia dan . 101 Undang-Undang / Peraturan Untuk Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling..........................................................................................101 15.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI DI SEKOLAH......103 16.0 Norma Kerja Bagi Tugas-Tugas Yang Dijalankan.......................104 17.0 SENARAI TUGAS HARIAN...........................................................106

FAIL MEJA GBKSM 2012

2

1.0 PENGENALAN1.1 Latar Belakang Pembangunan ilmu insan merupakan agenda utama dalam

pembangunan negara. Justeru itu, peranan guru kaunseling menjadi tonggak utama dalam usaha merealisasikan hasrat tersebut. Memandangkan kelompok guru kaunseling mendapat kemahiran khusus dalam membimbing para murid adalah perlu mereka merancang dan menyusun program dengan lebih teratur dan teliti agar perkhidmatan yang diberikan lebih berkesan. Bidang tugas dalam perkhidmatan mental, bimbingan dan kaunseling adalah merangkumi dadah serta perkembangan akademik, kerjaya, psikososial dan kesejahteraan keibubapaan, pendidikan pencegahan pembangunan diri murid.

FAIL MEJA GBKSM 2012

3

Fail meja merupakan satu kerangka kerja yang sistematik bagi setiap guru kaunseling menyusun dan melaksanakan kerja-kerja hariannya dalam bidang perkhidmatan mereka. Fail meja ini akan menjadi garis panduan kepada guru kaunseling bagi memudahkan pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Usaha ini adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme, kredibiliti dan akauntabiliti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Adalah diharapkan fail meja ini akan dapat memberi panduan dalam membantu menjalankan tugas-tugas seharian sebagai seorang guru kaunseling.

1.2 Visi dan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia

VISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling peneraju suasana teraputik dan kondusif di sekolah

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Membangun modal insan murid melalui pendekatan insaniah

FAIL MEJA GBKSM 2012

4

1.3 Visi dan Misi Sekolah

VISI SEKOLAH ( Disi oleh GBKSM )

MISI SEKOLAH ( Diisi oleh GBKSM )

1.4 Visi dan Misi Unit Bimbingan Dan Kaunseling

VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING MISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEWUJUDKAN IKLIM PENDIDIKAN YANG KONDUSIF, TERAPUTIK DAN EFEKTIF DARI ASPEK FIZIKAL PERHUBUNGAN DAN PENGURUSAN BERTERASKAN KONSEP PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN Menguruskan program danMENYELURUH DANdengan aktiviti kaunseling BERKESAN KAUNSELING BERKUALITI SECARA cekap dan DEMI KECEMERLANGAN MURID DAN SEKOLAH. berkesan. Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia. Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik. Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan dan kaunseling. Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid. Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di

FAIL MEJA GBKSM 2012

5

1.5 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat, negara dan keluarga . 1.6 Piagam Pelanggan Sekolah

( D iis i o le h G B K S M

)

1.7 Piagam Pelanggan Unit Bimbingan Dan Kaunseling 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menyediakan bilik kaunseling yang kondusif dan teraputik. Menerima klien tanpa syarat dan prejudis. Menjalankan sesi kaunseling dengan penuh etika dan profesionalisme. Berusaha melindungi identiti klien berdasarkan Kod Etika Kerahsiaan tertakluk kepada persetujuan klien. Menjalankan sesi kaunseling dalam tempoh masa 40 hingga 60 minit bagi setiap sesi individu atau kelompok. Menepati temujanji bersama klien dengan memberi khidmat yang sesuai dalam tempoh 48 jam. Memberi keutamaan dengan mengambil tindakan segera bagi klien yang memerlukan kaunseling krisis. Berusaha merujuk klien kepada pihak tertentu dengan persetujuan klien atas dasar limitasi keupayaan Guru Kaunseling. 9. Memberi maklumat yang tepat dan terkini kepada klien dengan penuh jujur, ikhlas dan beretika.

FAIL MEJA GBKSM 2012

6

10.

Membangunkan potensi individu sebagai model insan yang mampu menyumbang kepada negara.

1.8 Bidang

Bimbingan Dan Kaunseling BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar dan waja, berwawasan dan berketrampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut:

Bi l

Bidang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2.

Input Akademik Kerjaya Psikososial Keluarga Peribadi Kes Disiplin Dadah HIV/ AIDS Krisis Maklumat Kerjaya Maklumat Pendidikan dan Latihan 3. Maklumat Dadah 4. Maklumat HIV/ Aids 5. Maklumat Bahaya Rokok dan Kesihatan 6. Rancangan Tahunan 7. Kertas Kerja Program 8. Buku Rekod Perkhidmatan 9. Borang-borang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 10 Jadual Waktu . Perkhidmatan 11 Maklumat Murid .

Kaedah Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Konsultasi

1.

Perkhidmata n Bimbingan dan Kaunseling

2.

Pengurusan dan Pentadbiran

Sistem Fail Paparan Sebaran Brosur / Pamplet Poster Buku Buku Skrap Perkongsian

FAIL MEJA GBKSM 2012

7

12 . 13 . 14 .

Laporan Program Keceriaan Bilik Kaunseling

Papan Kenyataan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 15 Laporan dan Rekod Sesi . 16 Penilaian Program . 17 Rekod dan Laporan . Kewangan Bi l Bidang 1. Input Pemilihan mata pelajaran elektif Kemahiran Belajar a Membaca . b Mencatat/ mengambil . nota c. Pengurusan masa d Pengurusan diri . e Mendengar . f. Mengingat Menghadapi i. peperiksaan Mengumpul maklumat pelajaran atau peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi. Inventori Minat Inventori Personaliti Inventori Nilai Pemilihan Mata Pelajaran Elektif Pengumpulan Maklumat Kerjaya Kaedah Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Bengkel Seminar Kem/Perkhemahan Tayangan Video Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Taklimat Kolokium Tutor Sebaya Mentor Mentee Lawatan Ceramah Pameran Bank maklumat manual Bank maklumat berkomputer Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Lawatan Ceramah Forum Seminar Tayangan video Pertandingan-

2. 3. Akademik

3. 4. Kerjaya

1. 2. 3. 4. 5.

FAIL MEJA GBKSM 2012

8

5.

Psikososial & Kesejahteraa n Mental

6.

Keibubapaan

pertandingan - Media Maklumat Kerjaya - Buku Skrap Kerjaya Eksplorasi Alam 7. Penyebaran Maklumat Kerjaya - Poster Kerjaya - Sketsa Kerjaya 1. Ujian Personaliti Bimbingan Kerjaya 2. Senarai semak masalah merentasi Kurikulum 3. Merujuk Kad Maklumat Diri Bimbingan Kelompok (Jika perlu) Bimbingan Individu Forum 4. Kemahiran Komunikasi 5. Kemahiran Asertif/Tegas Kursus Bengkel/Seminar diri Kem Bina Insan/ Diri 6. Penyaringan maklumat Kolokium 7. Pengurusan Tekanan Lawatan 8. Kemahiran Rohani Tayangan video 9. Kemahiran Membuat Kaunseling Keluarga Keputusan 10 Kemahiran Pengawalan Diri PRS Latihan Dalam . Kumpulan 11 Kemahiran Aplikasi Aktiviti Simulasi . Kumpulan 12 Kemahiran Sintesis Perkhemahan Ibadah . 13 Kemahiran Analisis Kritikal Ceramah . 14 Pengekalan Penghargaan . Kendiri/ Self Esteem 15 Perkembangan . Keremajaan 16 Konsep Kendiri . 17 Pengendalian Kendiri . 18 Program Orientasi . 1. Komunikasi Ceramah Seminar 2. Perkembangan individu Forum 3. Isu-isu Kekeluargaan Bengkel 3. Kepimpinan Perkhemahan 1 6. Pendedahan kerjaya Peluang latihan kerjaya

FAIL MEJA GBKSM 2012

9

3. 2

Perkembangan remaja masa kini dan akan datang

3. 3

Kerukunan dan kesejahteraan keluarga.

1. 2. Pembanguna n Diri 3. 4. 5. 6. 7. Pendidikan Pencegahan Dadah / Rokok / Inhalan dan HIV/ AIDS 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

Kemahiran Komunikasi Kemahiran Penyelesaian Masalah Kepimpinan Kemahiran Tegas Diri Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Kemahiran Sosial Kemahiran Memilih Keutamaan Tugas Pengurusan Diri Kemahiran Asertif Kemahiran Sosial Perkembangan Seksual Sikap Benci kepada dadah Kemahiran Menghindar Jangkitan HIV/ AIDS Pendidikan Kekeluargaan

keluarga/ Hari Keluarga Lawatan ke rumah Khidmat Konsultasi Kursus Kemahiran Keibubapaan Konferens Buletin Keluarga Pameran Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Latihan Dalam Kumpulan Lawatan ke rumah Ceramah Bengkel Praktikum PRS

Ceramah Seminar/Bengkel Sebaran maklumat Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok

2.0 OBJEKTIF2 .1 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu 2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera 3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara 4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

FAIL MEJA GBKSM 2012

10

2 .2 Objektif Sekolah

( Diisi oleh Guru Kaunseling Sekolah Menengah )

2 .3 Objektif Unit Bimbingan Dan Kaunseling 2.3.1 Meningkatkan kecemerlangan akademik murid dengan mengadakan: 2.3.1.1 2.3.1.2 Pemilihan mata pelajaran secara berkesan. Kemahiran belajar.

2.3.2 Memberi pendedahan kerjaya kepada murid dengan cara melaksanakan : 2.3.2.1 Mengumpul dan menyebarluaskan maklumat pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan

FAIL MEJA GBKSM 2012

11

pelajaran di institusi pengajian tinggi awam, swasta dan institusi latihan kemahiran. 2.3.2.2 Ujian psikometrik. 2.3.3 Berusaha mempertingkatkan sahsiah murid melalui: 2.3.3.1 2.3.3.2 Program psikososial. Program kesejahteraan mental.

2.3.4 Meningkatkan kefahaman mengenai keibubapaan dan perkembangan kesejahteraan individu melalui: 2.3.4.1 2.3.4.2 2.3.5 Konsultasi keibubapaan. Kaunseling keluarga.

Mencapai Sekolah Bebas Dadah menggunakan pendekatan pendidikan pencegahan dadah melalui:2.3.5.1 Pendekatan Keluarga Cemerlang 2.3.5.2 Pembentukan Jati Diri Remaja 2.3.5.3 Sekolah Bebas Dadah

2.3.6

Membangunkan daya kepimpinan dan pembangunan diri murid melalui:2.3.6.1 Mengenal Diri Dan Potensi Diri 2.3.6.2 Kemahiran Kepimpinan 2.3.6.3 Kehidupan Bermasyarakat 2.3.6.4 Penyelesaian Masalah

FAIL MEJA GBKSM 2012

12

3.0 CARTA ORGANISASI3.1 Carta Organisasi Sekolah CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA

PENGETUA / GURU BESAR

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

PENOLONG KANAN PETANG

GURU KAUNSELING SEPENUH MASA / GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA

FAIL MEJA GBKSM 2012

13

3.2 Carta Organisasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

CARTA ORGANISASI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH PENGERUSI PENGERUSI Pengetua NAIB PENGERUSI GPK Pentadbiran GPK HEM GPK Kokurikulum SETIAUSAHA Guru Kaunseling SM 1

PENOLONG SETIAUSAHA Guru Kaunseling SM 2

AHLI JAWATANKUASA

Ketua Bidang Kemanusiaan Matematik Ketua Bidang Teknik & Vokasional Guru Pendidikan Islam Ketua Guru Asrama (Warden) Kokurikulum Guru Penyelaras Ting: 1 Ting: 4 Guru Penyelaras Ting: 2 Ting: 5 Guru Penyelaras Ting: 3 Ting: 6

Ketua Bidang Sains Dan Ketua Bidang Bahasa Ketua Guru Disiplin Guru Penyelaras Guru Penyelaras Guru Penyelaras Guru Penyelaras

FAIL MEJA GBKSM 2012

14

4.0 SENARAI TUGAS4 .1 Senarai Tugas Guru Kaunseling Sepenuh Masa 4.1.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. 4.1.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temubual dan perbincangan dengan murid, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas murid. 4.1.3 Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid. 4.1.4 Mengumpul, menyelia, menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua murid melalui sebarang media yang sesuai. 4.1.5 Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang meransang perkembangan murid secara optimum. 4.1.6 Merancang, melaksana, mengawalselia perkhidmatan bimbingan dan kaunseling individu secara profesional dan beretika. 4.1.7. Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua murid. 4.1.8 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. 4.1.9 Menjadi ahli jawatakuasa program pencegahan inhalan, rokok, alkohol dan HIV/AIDS. dadah,

4.1.10 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan murid kepada peluang

FAIL MEJA GBKSM 2012

15

melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. 4.1.11 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling, kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah. 4.1.12 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa , guru ,kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. 4.1.13 Membuat penilaian aktiviti modul, model, instrumen dan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah . 4.1.14 Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. 4.1.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Penyelaras

4.1.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebar kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. 4.1.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada murid, guru, kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya. 4.1.18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan . 4.1.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah dan PIBG. 4.1.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah, Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas. 4.1.21 Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah. 4.1.22 Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan murid kolokium, motivas, kem jaya diri, kepimpinan dan kursus ketatanegaraan.

FAIL MEJA GBKSM 2012

16

4.1.23 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib, Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan (Kemasukan ) murid di sekolah. 4.1.24 Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri. 4.1.25 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan dari semasa ke semasa.

FAIL MEJA GBKSM 2012

17

4.2 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain BAHAGIAN: Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling JAWATAN : Guru Kaunseling Sepenuh Masa TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN 1. Pengetua 2. GPK Pentadbiran 3. GPK HEM 4. Penyelia Petang 1.1 Merancang dan melaksanakan sesi kaunseling individu, kaunseling kelompok, bimbingan individu, bimbingan kelompok dan khidmat konsultasi TUGAS DAN TANGGUNGJAWA B 1.0 Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling KUASA YANG DIBERI 1. Akta 580 TUGAS PEGAWAI YANG ADA HUBUNGAN

1. Mendapat maklumat 2. Pekeliling daripada guru Perkhidmatan disiplin tentang . masalah salahlaku murid. 3. Buku Panduan 2. Berhubung Pelaksanaan dengan semua Perkhidmatan guru untuk Bimbingan mendapat Dan maklumat murid Kaunseling di cemerlang, sekolah. sederhana dan lemah dalam pelajaran 3. Menerima rujukan daripada guru tentang keperluan kaunseling dan bimbingan untuk murid yang berkenaan.

1. Pengetua 2. GPK Pentadbiran 3. GPK HEM

2.0 Pengurusan dan pentadbiran 2.1 Memastikan bilik kaunseling terurus dan kondusif untuk menjalankann aktiviti bimbingan. 2.2 Mengurus sistem fail, buku

1. Pekelilingpekeliling perkhidmata n. 2. Buku Panduan

1. Kerjasama erat daripada guru kaunseling, guru SLAD, Guru Kesihatan dan guru yang berkenaan bagi memastikan pengurusan dan pentadbiran berjalan dengan lancar. 2. Guru Kaunseling

FAIL MEJA GBKSM 2012

18

rekod/ borangborang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dan rekod sesi kaunseling dengan baik. 2.3 Merancang, melaksana dan menilai aktiviti tahunan serta menyediakan laporan. 2.4 Menerima, menyusun dan mempamir maklumat pendidiikan kerjaya, pencegahan dadah, HIV, Aids dan rokok. 1. Pengetua mengeluarkan surat arahan 2. Guru Penolong Kanan Pentadbiran 3. Guru Penolong Kanan HEM 4. Guru Kanan Mata Pelajaran 3.0 Akademik Merancang, melaksana dan mengawal selia 3.1 Pemilihan mata pelajaran Elektif 3.2 Kemahiran Belajar Membaca Mencatat Nota Pengurusan masa Pengurusan Diri Mendengar Mengingat Mengulangka ji Menghadapi Peperiksaan Menjawab 1. Pekelilingpekeliling Perkhidmata n. 2. Buku Panduan pelaksanaan Perkhidmata n Bimbingan dan Kaunseling di sekolah

menghubungi agensi yang berkaitan bagi mendapatkan maklumat yang relevan

1. Ketua Panitia mengumpul maklumat tentang pencapaian mengikut mata pelajaran. 2. Guru Mata Pelajaran mengenalpasti murid yang berpotensi dan lemah. 3. Setiausaha Peperiksaan dalaman menganalisa pencapaian murid

FAIL MEJA GBKSM 2012

19

soalan * Menilai aktiviti 1. Pengetua mengeluarkan surat arahan. 2. Guru Penolong Kanan Pentadbiran 3. Guru Penolong Kanan HEM 4.0 Kerjaya dan Pendidikan Tinggi 4.1 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program Bimbingan dan Kaunseling kerjaya. 1. Pekelilingpekeliling Perkhidmata n. 1. Guru Penasihat kelab Bimbingan dan Kaunseling / Kerjaya 2. Buku menyebarkan Panduan maklumat pelaksanaan kerjaya. Perkhidmata n 2. Guru Penasihat Bimbingan Pembimbing dan Rakan Sebaya. Kaunseling di sekolah 3. Buku Panduan Kerjaya Jilid 1 - 6, Kementerian Pelajaran Malaysia 1. Pekeliling1. Jawatankuasa pekeliling Bimbingan dan Perkhidmata kaunseling n. membantu melaksanaka 2. Buku n program Panduan kemahiran pelaksanaan sosial, Perkhidmata perkembang n an diri dan Bimbingan orientasi. dan Kaunseling 2. Panitia di Pendidikan sekolah. Islam dan Moral Memberi dan 3. Ujian-ujian mengemba psikometri ngkan seperti input ujian dalam

4.2 Merancang, menyedia dan mendedahkan peluang melanjutkan pelajaran di IPTA, IPTS, di dalam dan luar negara. 1. Pengetua mengeluarkan arahan 2. Guru Penolong Kanan HEM 5.0 Psikososial dan Kesejahteraa n Mental 5.1 Menyedia, mentadbir dan menginterpreta sikan ujian-ujian psikometrik 5.2 Merancang, menyelaras dan melaksana programprogram yang melibatkan kemahiran sosial

FAIL MEJA GBKSM 2012

20

seperti: Komunikasi Asertif Pengurusan stress Kemahiran kerohanian Kemahiran membuat keputusan Kemahiran aplikasi Kemahiran sintesis Kemahiran analisis kritikal perkembanga n remaja penghargaan kendiri konsep kendiri pengendalian kendiri 5.3 Merancang, menyelaras dan melaksanakan program orientasi murid. 1. Pengetua mengeluarkan arahan 2. YDP PIBG Menyediakan peruntukan kewangan bagi pembiayaan program 3. Guru Penolong Kanan Pentadbiran 6.0 Keibubapaan 6.1Merancang, melaksana, mengawal selia, menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam

personaliti, ujian minat, dan lainlain.

program yang dijalankan 3. Badan Kebajikan

1. Pekeliling1. Setiausaha PIBG pekeliling memaklumk Perkhidmatan an kepada . ibu bapa yang 2. Buku terlibat. Panduan pelaksanakan 2. Badan Perkhidmatan Kebajikan Bimbingan mengenalpa dan sti masalah/ Kaunseling di isu penting sekolah. murid di sekolah. 3. Mesyuarat dan surat

FAIL MEJA GBKSM 2012

21

4. Guru Penolong Kanan HEM

proses pendidikan dan perkembangan murid. 6.2 Merancang, melaksanakan, mengawal selia, menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi, keibubapaan dan khidmat rujukan.

edaran daripada PIBG.

3. Guru Mentor menyimpan rekod perkembangan kendiri murid 4. Guru Tingkatan menyimpan rekod perkembangan akademik murid.

1. Pengetua mengeluarkan surat arahan 2. Pegawai Kesihatan Tempatan 3. Guru Penolong Kanan HEM

7.0 Pembangunan Diri 7.1 Mengendalikan sesi kaunseling individu/ kelompok berkaitan kemahiran penyelesaian masalah. 7.2 Mewujudkan, melatih dan menilai pasukan Pembimbing Rakan Sebaya. 7.3 Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai programprogram kepimpinan murid.

1. Buku Panduan Perkhidmata n Bimbingan & Kaunseling 2. Modul latihan Pembimbing Rakan Sebaya 3. Pekelilingpekeliling perkhidmata n 4. Buku Panduan disiplin murid

1. Guru Disiplin menyimpan rekod-rekod disiplin dan merujuk murid kepada GBKSM 2. Guru Tingkatan menyimpan rekod butiran murid untuk rujukan 3. Guru Penasihat PRS

1. Pengetua mengeluarkan surat arahan

8.0 Pendidikan Pencegahan 8.1 Merancang, melaksana,

1. Buku Panduan Perkhidmata n Bimbingan &

1. Pegawai Pendidikan Pencegahan Dadah, JPN mengawalsel

FAIL MEJA GBKSM 2012

22

2. Pegawai Kesihatan tempatan 3. Guru Penolong Kanan HEM 4. Pegawai Pendidikan Pencegahan Dadah JPN 5. Cawangan Pencegahan Dadah dan Narkotik, PDRM

mengawalselia, menilai program dan aktiviti pencegahan dan pemulihan seperti merokok, dadah inhalan dan HIV/AIDS.

Kaunseling 2. Pekelilingpekeliling perkhidmata n 3. Buku Panduan disiplin murid

ia urine test menyediaka n program khas kepada murid-murid berisiko tinggi

2. Pegawai AADK, PDRM dan Pegawai Kesihatan. berhubung rapat dengan pihak sekolah (bahagian disiplin)

5.0 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGAktiviti 5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Kelompok/ Individu Secara Profesional Dan Beretika

Sub aktiviti

5.1.1

BI L

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKA N /DIRUJUK

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

FAIL MEJA GBKSM 2012

23

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Menerima klien yang datang secara sukarela/ dirujuk. Membuat temujanji dengan klien. Membuat sesi. Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang. Mencatatkan butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling. Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling kepada pengetua. Membuat sesi bimbingan dan kaunseling kelompok susulan (jika diperlukan). Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu). Mengemaskinikan laporan bimbingan dan kaunseling Kelompok.

GBKSM GBKSM GBKSM GBKSM

GBKSM GBKSM GBKSM GBKSM GBKSM Sulit

Carta Aliran KerjaAktiviti 5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Kelompok/Individu Secara Profesional Dan Beretika

Sub aktiviti

5.1.1 .

Menerima klien sukarela/dirujuk.Tidak lengkap

yang

datang

secara

Lengkap

FAIL MEJA GBKSM 2012

24

Membuat temujanji dengan klien berkaitan dengan tarikh dan masa untuk sesi bimbingan dan kaunseling kelompok/individu Mengadakan sesi bimbingan dan kaunseling kelompok/ individu Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang Mencatat butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling kepada Pengetua untuk perhatian dan ditandatangani Membuat sesi konsultasi dan rujukan kelompok/individu susulan sekiranya perlu

Mengadakan khidmat konsultasi dan rujukan (jika perlu) Mengemaskini laporan bimbingan dan kaunseling kelompok/individu Tamat

Senarai SemakAktiviti 5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Kelompok / Individu Secara Profesional Dan Beretika

Sub aktiviti

5.1.1

FAIL MEJA GBKSM 2012

25

BI L 1

PROSES KERJA Menerima klien yang datang secara sukarela/ dirujuk oleh guru. Membuat temujanji dengan klien Membuat sesi Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang. Mencatatkan butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling. Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling kepada pengetua untuk perhatian dan ditandatangani. Membuat sesi bimbingan dan kaunseling kelompok susulan (jika perlu. Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu) Mengemaskinikan Laporan Bimbingan dan Kaunseling Kelompok.

TANDAKAN (/)

CATATAN

2

3

4

5

6

7 8 9

Proses KerjaAktiviti 5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Memberi Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling Krisis Kepada Murid Dan Individu Yang Berkaitan Dengan Kes

Sub aktiviti

5.1.2

FAIL MEJA GBKSM 2012

26

BIL.

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Pengetua / PKHEM/ Guru Disiplin/ GBKSM GBKSM GBKSM GBKSM GBKSM Pakar Rujuk GBKSM GBKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Menerima klien yang dirujuk Membuat analisis keperluan Membuat temujanji Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis. Membuat analisa dan tindakan susulan (jika perlu) Konsultasi (Jika perlu) Menetapkan tarikh sesi bimbingan / kaunseling krisis seterusnya (jika perlu) Merekod hasil bimbingan dan kaunseling krisis dengan klien dan laporan difailkan.

Sulit

FAIL MEJA GBKSM 2012

27

Carta Aliran KerjaAktiviti 5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Memberi Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling Krisis Kepada Murid Dan Individu Yang Berkaitan Dengan Kes

Sub aktiviti

5.1.2

Menerima klien yang dirujuk Membuat analisa keperluan sesi bimbingan dan kaunseling

Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis bersama klien Membuat analisa dan tindakan susulan yang perlu hasil daripada sesi bimbingan dan kaunseling krisis yang dijalankan Konsultasi (jika perlu)

Menetapkan tarikh sesi bimbingan kaunseling krisis seterusnya (jika perlu)

dan

Merekod hasil bimbingan/kaunseling krisis dan laporan. Tamat

FAIL MEJA GBKSM 2012

28

Senarai SemakAktiviti 5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Memberi Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling Krisis Kepada Murid-Murid Dan Individu Yang Berkaitan Dengan Kes

Sub aktiviti

5.1.2

BI L 1 2 3 4

PROSES KERJA Menerima klien yang dirujuk Membuat analisis keperluan Membuat temujanji Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis. Membuat analisa dan tindakan susulan (jika perlu) Konsultasi (Jika perlu) Menetapkan tarikh sesi bimbingan / kaunseling krisis seterusnya (jika perlu) Merekod hasil bimbingan dan kaunseling krisis dengan klien dan laporan difailkan.

TANDAKAN (/)

CATATAN

5

6

7

8

FAIL MEJA GBKSM 2012

29

6.0 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Proses KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengenal Pasti Keperluan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Sub aktiviti

5.2.1

Bi l. 1.

Proses Kerja Mendapatkan jumlah sebenar murid di sekolah. Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Penyediaan borangborang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Edaran senarai semak keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Pengumpulan senarai semak Analisis keperluan utama perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Perbincangan dengan pentadbir sekolah berdasarkan analisa yang diperoleh Perancangan program bimbingan dan kaunseling. Pendokumentasian

Pegawai yang meluluskan/dir ujuk Guru data

Undangundang/Peratu ran

2.

GBKSM

3.

GBKSM

Borang tersedia dalam UBK Senarai Semak Mooney

4.

GBKSM Guru Tingkatan

5.

6.

GBKSM Guru Tingkatan GBKSM Pengetua GBKSM

7.

8.

9.

GBKSM

FAIL MEJA GBKSM 2012

30

Carta Aliran KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PWNGURUSAN & PENTADBIRAN Mengenal Pasti Keperluan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Sub aktiviti

5.2.1

Mula Mendapatkan jumlah sebenar murid di sekolah. Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Penyediaan borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Edaran senarai semak keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Pengumpulan senarai semak Analisis keperluan utama perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Perbincangan dengan pentadbir sekolah berdasarkan analisa yang diperoleh Perancangan program bimbingan dan kaunseling. Pendokumentasian Tamat

FAIL MEJA GBKSM 2012

31

Senarai SemakAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengenal Pasti Keperluan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Sub aktiviti

5.2.1

BI L 1

PROSES KERJA Mendapatkan jumlah sebenar murid di sekolah Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Penyediaan borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Edaran senarai semak keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Pengumpulan senarai semak Analisis keperluan utama perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Perbincangan dengan pentadbir sekolah berdasarkan analisa yang diperoleh Perancangan program bimbingan dan kaunseling Pendokumentasian

TANDAKA N (/)

CATATAN

2

3

4

5

6 7

8

9

FAIL MEJA GBKSM 2012

32

Proses KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Rancangan Tahunan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Sub aktiviti

5.2.2

BIL

PROSES KERJA Perbincangan dengan Pentadbir tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling Perbincangan dengan GBKSM tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling serta pengagihan tugas bersama GBKSM menjalankan tugastugas yang telah diagihkan. Perbincangan mengenai draf pertama rancangan tahunan. Pengubahsuaian dilakukan jika perlu Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat kelulusan. Draf akhir Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Perlaksanaan program mengikut draf Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling

1

PEGAWAI YANG MELULUSKAN /DIRUJUK Pengetua / PK 1 / PK HEM GBKSM GBKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

2

Takwim Sekolah

3

GBKSM

4

GBKSM

5

Pengetua Pengetua GBKSM GBKSM

6

8

FAIL MEJA GBKSM 2012

33

Carta Aliran KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Rancangan Tahunan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Sub aktiviti

5.2.2

Mula Perbincangan dengan pentadbir tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling Perbincangan dengan GBKSM tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling serta pengagihan tugas bersama GBKSM menjalankan tugas-tugas yang telah diagihkan. Perbincangan mengenai draf pertama rancangan tahunan. Pengubahsuaian dilakukan jika perlu Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat kelulusan. Draf akhir Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Perlaksanaan program mengikut draf Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Tamat

FAIL MEJA GBKSM 2012

34

Senarai SemakAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Rancangan Tahunan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Sub aktiviti

5.2.2

BI L 1

PROSES KERJA Perbincangan dengan pentadbir tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling Perbincangan dengan GBKSM tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling serta pengagihan tugas bersama GBKSM menjalankan tugastugas yang telah diagihkan. Perbincangan mengenai draf pertama rancangan tahunan. Pengubahsuaian dilakukan (jika perlu) Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat kelulusan. Draf akhir rancangan tahunan unit bimbingan dan kaunseling sekolah Pelaksanaan program mengikut draf Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling

TANDAKAN (/)

CATATAN

2

3

4

5

6

7

FAIL MEJA GBKSM 2012

35

Proses KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti

Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam Bidang Akademik, Kerjaya, Psikososial & 5.2.3 Kesejahteraan Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran Mengatasi Masalah Kepada MuridMurid. PEGAWAI YANG MELULUSKA N /DIRUJUK UNDANGUNDANG/ PERATURA N

BI L

PROSES KERJA Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling melalui pelbagai sumber. Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya dan dikategorikan mengikut bidang Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reachout) berdasarkan jenis dan isi kandungannya. Membuat penilaian terhadap reachout yang telah disebarkan. Pengubahsuaian (jika perlu)

1

GBKSM

2

GBKSM

3

4

GBKSM

5

FAIL MEJA GBKSM 2012

36

Carta Aliran KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam Bidang Akademik, Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran Mengatasi Masalah Kepada Murid-Murid.

Sub aktiviti

5.2.3

Mula Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan dengan Bimbingan dan Kaunseling melalui pelbagai sumber Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya dan diasingkan mengikut bidang. Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reach out) berdasarkan jenis dan isi kandungannya. Membuat penilaian terhadap reach out yang telah disebarkan daripada klien, kos dan sebagainya. Melakukan pengubahsuaian Tamat

FAIL MEJA GBKSM 2012

37

Senarai SemakAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam Bidang Akademik, Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran Mengatasi Masalah Kepada Murid-Murid.

Sub aktiviti

5.2.3

BI L

PROSES KERJA Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling melalui pelbagai sumber. Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya dan dikategorikan mengikut bidang. Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reachout) berdasarkan jenis dan isi kandungannya. Membuat penilaian terhadap reach out yang telah disebarkan daripada klien, kos dan sebagainya.

TANDAKA N (/)

CATATAN

1

2

3

4

FAIL MEJA GBKSM 2012

38

5

Melakukan pengubahsuaian jika perlu

Proses KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang, Mengawalselia Dan Mengemaskini Rekod Dan Inventori MuridMuka surat ini

Sub aktiviti

5.2.4

1/1

BI L.

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK GBKSM /GPK/GPK HEM

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

1

Mengumpul data/maklumat murid. Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan. Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah. Menghantar laporan kepada pengetua.

2

GBKSM

3

Pengetua

4.

Pengetua

FAIL MEJA GBKSM 2012

39

Carta Aliran KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub aktiviti

5.2.4

Merancang, Mengawalselia Dan Mengemaskini Rekod Dan Inventori Murid

Mula Mengumpul data/maklumat murid.

Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan.

Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah.

Menghantar laporan kepada pengetua.

Tamat

FAIL MEJA GBKSM 2012

40

Senarai SemakAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang, Mengawalselia Dan Mengemaskini Rekod Dan Inventori Murid

Sub aktiviti

5.2.4

BI L 1

PROSES KERJA Mengumpul data/maklumat murid. Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan. Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah. Menghantar laporan kepada pengetua.

TANDAKA N (/)

CATATAN

2

3

4

FAIL MEJA GBKSM 2012

41

Proses KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Jawatankuasa Menyelaras Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Sub aktiviti

5.2.5

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKA N /DIRUJUK

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

1

Mendapatkan maklumat tentang keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis keperluan semasa. Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat. Merangka kertas cadangan program. Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan.

GBKSM

2

GBKSM

3 4 5

GBKSM GBKSM Pengetua

FAIL MEJA GBKSM 2012

42

6 7 8

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program yang dirancang berjalan mengikut jadual. Penyediaan laporan untuk dihantar kepada Pengetua

Pengetua

AJK

9

GBKSM

Carta Aliran KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Jawatankuasa Menyelaras Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Sub aktiviti

5.2.5

Mula Mendapatkan maklumat tentang keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis keperluan semasa. Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibatTidak Lengkap Lengkap

Merangka kertas cadangan program Perbincangan dengan Pengetua untuk mendapat kelulusan. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua

FAIL MEJA GBKSM 2012

43

(jika perlu) Program yang dirancang berjalan mengikut jadual. Penyediaan laporan untuk dihantar kepada Pengetua Tamat

Senarai SemakAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti

5.2.5

Jawatan Kuasa Menyelaras Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

BIL

PROSES KERJA

TANDAKAN (/)

CATATAN

1

Mendapatkan maklumat tentang keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis keperluan semasa. Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat Merangka kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

2

3

4

5

6 7

FAIL MEJA GBKSM 2012

44

8

Program yang dirancang berjalan mengikut jadual. Penyediaan laporan untuk dihantar kepada Pengetua

9

Proses KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Bimbingan & Kaunseling Di Sekolah

Sub aktiviti

5.2.6

BIL

PROSES KERJA Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan sepanjang tahun semasa. Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan dengan perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan Aktiviti Tahunan. Mengumpulkan maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan serta kesannya. Meneliti halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang tertangguh

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK GPK HEM GBKSM

UNDANGUNDANG / PERATURA N

1

2

GBKSM

3 4

GBKSM

GBKSM

FAIL MEJA GBKSM 2012

45

5

Membuat satu laporan menyeluruh semua program dan aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun. Memastikan program dan aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual dibawa ke tahun berikutnya. Mengadakan perbincangan dengan pengetua dan menyerahkan salinan laporan

GBKSM

6

GBKSM

7

Pengetua

Carta Aliran KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling

Sub aktiviti

5.2.6

Mula

Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan sepanjang tahun semasa Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang berjaya dengan perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan Program Tahunan Mengumpul maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan serta kesannya Meneliti sebab dan halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang tidak berjaya dijalankan Membuat satu laporan menyeluruh berkenaan semua program dan aktiviti yang telah dijalankan Membuat satu laporan berkaitan dengan program dan

FAIL MEJA GBKSM 2012

46

aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual perancangan untuk dibawa ke tahun berikutnya. Mengadakan perbincangan dengan menyerahkan salinan laporan Tamat Pengetua dan

Senarai SemakAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Sub aktiviti

5.2.6

BIL

PROSES KERJA

TANDAKAN (/)

CATATAN

1

Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan sepanjang tahun semasa Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan dengan perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan Aktiviti Tahunan. Mengumpulkan maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan beserta kesannya. Meneliti halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang tertangguh seperti yang telah dirancangkan

2

3

4

FAIL MEJA GBKSM 2012

47

5

Membuat satu laporan menyeluruh semua program dan aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun. Memastikan program dan aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual untuk dibawa ke tahun berikutnya. Mengadakan perbincangan dengan Pengetua dan menyerahkan salinan laporan

6

7

Proses KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Sub aktiviti

5.2.7

BIL

PROSES KERJA Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar. Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan program kemahiran belajar. Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu tahun.

PEGAWAI YANG MELULUSKA N /DIRUJUK

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

1

Pengetua

GBKSM

2

3

FAIL MEJA GBKSM 2012

48

4

5

Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan merangkumi : 4.1Alatan 4.2Perabot 4.3Kemudahan 4.4Bahan Rujukan Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS . Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan. Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

GBKSM

6

GBKSM GBKSM

7

8

GBKSM

Carta Aliran KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Sub aktiviti

5.2.7

Mula Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan Program Kemahiran Belajar Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu tahun

FAIL MEJA GBKSM 2012

49

Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Membuat rujukan dan perancangan meningkatkan mutu perkhidmatan bagi

Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Tamat

Senarai SemakAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Sub aktiviti

5.2.7

BIL

PROSES KERJA

TANDAKAN (/)

CATATAN

1

2 3

Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar. Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan program kemahiran belajar Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu

FAIL MEJA GBKSM 2012

50

tahun Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan merangkumi: 4.1 Alatan 4.2 Perabot 4.3 Kemudahan 4.4 Bahan Rujukan Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS . Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan. Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

4

5

6

7

8

Proses KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

Sub aktiviti

5.2.8

BI L

PROSES KERJA Menerima surat atau arahan daripada pengetua/wakilnya mengenai sesuatu tugas. Berbincang dengan pengetua /

PEGAWAI YANG MELULUSKAN /DIRUJUK Pengetua

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

1 2

Pengetua /

FAIL MEJA GBKSM 2012

51

GPK HEM berkaitan dengan sesuatu tugas yang berkenaan. 3 4 5 Menyediakan kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk mendapatkan kelulusan. Melaksanakan program yang telah dirancang. Mendokumentasikan laporan program dan menyerahkan kepada pengetua.

GPK1 / GPK HEM

Pengetua GBKSM

6

Carta Aliran KerjaAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

Sub aktiviti

5.2.8

Mula Berbincang dengan pengetua / GPK HEM berkaitan dengan sesuatu

Lengkap

FAIL MEJA GBKSM 2012

52

tugas yang berkenaan Menyediakan kertas cadangan program.

Tidak Lengkap

Pembentangan kertas cadangan program bersama pengetua Melaksanakan program yang telah dirancang Mendokumentasikan laporan program dan menyerahkan kepada pengetua Tamat

Senarai SemakAktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

Sub aktiviti

5.2.8

BIL

PROSES KERJA

TANDAKAN (/)

CATATAN

1 2

Menerima surat atau arahan daripada Pengetua/wakilnya mengenai sesuatu tugas. Berbincang dengan pengetua /

FAIL MEJA GBKSM 2012

53

GPK HEM berkaitan dengan sesuatu tugas yang berkenaan. Menyediakan kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan. Melaksanakan program yang telah dirancang. Mendokumentasikan laporan dan menyerahkan kepada pengetua.

3

4

5

6

7.0 BIDANG KERJAYA Proses KerjaAktiviti Sub aktiviti 5.3

BIDANG KERJAYA Program Pameran Kerjaya

5.3.1

BIL

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK GBKSM

UNDANGUNDANG / PERATURA N

1

FAIL MEJA GBKSM 2012

54

2

Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk mendapatkan kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Menghubungi agensi-agensi luar yang berkaitan Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Program Pameran Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk diserahkan kepada pengetua

GBKSM Guru Kanan Bidang

3

GBKSM

4

Pengetua

5 6

Pengetua Pengetua GBKSM Pengetua

7

8 9

AJK GBKSM

Carta Aliran KerjaAktiviti 5.3

BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti

5.3.1

Program Pameran Kerjaya

Muka surat ini

1/1

Mula Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya

FAIL MEJA GBKSM 2012

55

Mengenal pasti kumpulan sasaran Menyediakan kertas cadangan programTidak lengkap Lengkap

Perbincangan kelulusan

dengan

pengetua

untuk

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Menghubungi agensi luar Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Jika perlu) Program berlangsung Penyediaan laporan dan diserahkan kepada pengetua Tamat

Senarai SemakAktiviti 5.3

BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti

5.3.1

Program Pameran Kerjaya

BIL 1

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya

TANDAKAN (/)

CATATAN

FAIL MEJA GBKSM 2012

56

2

Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Menghubungi agensi-agensi luar yang berkaitan Mesyuarat Jawatankuasa kedua (Jika perlu) Program Pameran Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk diserahkan kepada pengetua

3

4 5 6

7

8

9

Proses KerjaAktiviti 5.4

BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti

5.4.2

Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN

UNDANGUNDANG / PERATURAN

FAIL MEJA GBKSM 2012

57

/ DIRUJUK 1 Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat kerjaya Mengenal pasti kumpulan sasaran Menyediakan kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Pelaksanaan Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua AJK Inventori Minat Kerjaya GBKSM Mengikut carta aliran perkhidmatan kaunseling

2

GBKSM

3

GBKSM Pengetua

5 6

7

8

9

Pengetua

Carta Aliran KerjaAktiviti Sub aktiviti 5.4 5.4.2

BIDANG KERJAYA Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya

Mula

FAIL MEJA GBKSM 2012

58

Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat kerjaya Mencari kumpulan sasaran murid yang terlibat Penyediaan kertas cadangan program Tidak lengkap Lengkap Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung Penyediaan pengetua Tamat laporan untuk dihantar kepada

Senarai SemakAktiviti Sub aktiviti 5.4 5.4.2

BIDANG KERJAYA Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya

BIL 1

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat kerjaya

TANDAKAN (/)

CATATAN

FAIL MEJA GBKSM 2012

59

2

Mengenal pasti kumpulan sasaran Menyediakan kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Pelaksanaan Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

3

4 5

6

7

8

Proses KerjaAktiviti 5.4

BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti

5.4.3

Informasi Bidang-Bidang Kerjaya

BIL

PEGAWAI

UNDANG-

FAIL MEJA GBKSM 2012

60

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang informasi bidangbidang kerjaya Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mencari informasi-informasi terkini tentang bidang kerjaya Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program Informasi BidangBidang Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

YANG MELULUSKAN / DIRUJUK GBKSM

UNDANG / PERATURAN

1

2

3

GBKSM

4 5 6 7 8 9

Pengetua Pengetua AJK

AJK Pelaksana Pengetua

Carta Aliran KerjaAktiviti Sub aktiviti 5.4 5.4.3

BIDANG KERJAYA Informasi Bidang-Bidang Kerjaya

Mula

Lengkap

FAIL MEJA GBKSM 2012

61

Mengumpul data dan keperluan murid tentang informasi bidangbidang kerjaya Mencari kumpulan sasaran muridTidak lengkap

Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mencari informasi-informasi terkini tentang bidang kerjaya Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Program Informasi Bidang-Bidang Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Senarai SemakAktiviti Sub aktiviti 5.4 5.4.3

BIDANG KERJAYA Informasi Bidang-Bidang Kerjaya

BIL 1

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang informasi bidang-

TANDAKAN (/)

CATATAN

FAIL MEJA GBKSM 2012

62

bidang kerjaya 2 Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mencari informasi-informasi terkini tentang bidang kerjaya Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program Informasi BidangBidang Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

3

4 5 6 7 8 9

8.0 BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL Proses KerjaAktiviti Sub aktiviti 5.5 5.5.1

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Orientasi Murid

FAIL MEJA GBKSM 2012

63

BI L 1. 2. 3.

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat orientasi murid Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Membuat perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Pelaksanaan program orientasi Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK GBKSM GBKSM GBKSM Pengetua

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

4.

Pengetua 5. 6 Pengetua AJK 7

GBKSM

8

Carta Aliran KerjaBIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Aktiviti

5.5

FAIL MEJA GBKSM 2012

64

Sub aktiviti

5.5.1

Program Orientasi Murid

Mula Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat program orientasi Mencari kumpulan sasaran muridTidak Lengkap

Membuat Lengkap

kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Program berlangsung orientasi murid

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Senarai SemakAktiviti 5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

FAIL MEJA GBKSM 2012

65

Sub aktiviti

5.5.1

Program Orientasi Murid

BI L 1

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat program orientasi Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Program Orientasi Murid berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

TANDAKA N (/)

CATATAN

2

3

4 5 7

8

9

Proses Kerja

FAIL MEJA GBKSM 2012

66

Aktiviti

5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti

5.5.2

Program Selepas PMR

PEGAWAI YANG BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / Mengumpul data dan keperluan 1 murid tentang maklumat program selepas PMR 2 GBKSM Mengenalpasti kumpulan sasaran GBKSM 3 Membuat kertas cadangan program Membuat perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Pengetua Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Pelaksanaan program. AJK Guru Tingkatan Penyediaan laporan untuk 8 dihantar kepada pengetua 3 GBKSM Pengetua DIRUJUK GBKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

4 5 6

7

FAIL MEJA GBKSM 2012

67

Carta Aliran KerjaAktiviti Sub aktiviti 5.5 5.5.2

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Selepas PMR

Mula Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat program selepas PMR Mencari kumpulan sasaran muridTidak Lengkap

Membuat kertas cadangan program Lengkap Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program selepas PMR berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

FAIL MEJA GBKSM 2012

68

Senarai SemakBIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Selepas PMR

Aktiviti

5.5

Sub aktiviti

5.5.2

BI L

PROSES KERJA

TANDAKA N (/)

CATATAN

Mengumpul data dan 1 keperluan murid tentang maklumat program selepas PMR Mencari kumpulan sasaran 2 murid Membuat kertas cadangan 3 program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Program selepas PMR berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

4 5 6

7

8

FAIL MEJA GBKSM 2012

69

Proses KerjaBIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Aktiviti

5.5

Sub aktiviti

5.5.3

Program Kem Bina Diri Murid

PEGAWAI YANG BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / Mengumpul data dan keperluan murid daripada maklumat SSDM Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan 3 program Membuat perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Edaran borang kebenaran ibu 6 bapa Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Pelaksanaan program Kem Bina Diri Murid Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua AJK Guru Disiplin GBKSM Pengetua Pengetua AJK DIRUJUK GBKSM Guru SSDM GBKSM GBKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

1 2

4 5

7 8

9

FAIL MEJA GBKSM 2012

70

Carta Aliran KerjaAktiviti Sub aktiviti 5.5 5.5.3

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Kem Bina Diri

Mula Mengumpul data dan murid daripada SSDM keperluan

Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program Lengkap Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Tidak Lengkap

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Edaran borang kebenaran ibu bapa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program Kem Bina Diri berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

FAIL MEJA GBKSM 2012

71

Senarai SemakAktiviti Sub aktiviti 5.5 5.5.3

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Kem Bina Diri

BI L

TANDAKA PROSES KERJA Mengumpul data dan N (/) keperluan murid tentang maklumat program selepas PMR Mencari kumpulan sasaran CATATAN

1

2

murid Membuat kertas cadangan

3

program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Edaran borang kebenaran ibu

4 5

6

bapa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Program selepas PMR berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

7

8

9

FAIL MEJA GBKSM 2012

72

Proses KerjaAktiviti 5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Mentor-Mentee

Sub aktiviti

5.5.4

PEGAWAI YANG BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / Mengumpul data dan keperluan 1 murid untuk Program Mentor Mentee Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan 3 program Membuat perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Taklimat kepada Mentor Taklimat kepada Mentee Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Penyerahan Mentor kepada Mentee Program Mentor Mentee berlangsung AJK Pengetua Pengetua GBKSM GBKSM DIRUJUK GBKSM Guru SSDM GBKSM GBKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

2

4 5 6 7 8

9 10

FAIL MEJA GBKSM 2012

73

11

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

GBKSM

Carta Aliran KerjaBIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Mentor-Mentee Sekolah

Aktiviti

5.5

Sub aktiviti

5.5.4

Mula Mengumpul data dan keperluan murid untuk program Mentor Mentee Mencari kumpulan sasaran muridTidak Lengkap Lengkap

Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Taklimat kepada Mentor Taklimat kepada Mentee Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Penyerahan Mentor kepada Mentee Program berlangsung Mentor Mentee

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

FAIL MEJA GBKSM 2012

74

Tamat

Senarai SemakBIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Mentor-Mentee

Aktiviti

5.5

Sub aktiviti

5.5.4

BI L

TANDAKA PROSES KERJA Mengumpul data dan N (/) keperluan murid untuk program Mentor Mentee Mencari kumpulan sasaran CATATAN

1

2

murid Membuat kertas cadangan

3

program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Taklimat kepada Mentor Taklimat kepada Mentee Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Penyerahan Mentor kepada Mentee Program Mentor kepada Mentee berlangsung Penyediaan laporan untuk

4 5 6 7 8

9

10 11

FAIL MEJA GBKSM 2012

75

dihantar kepada pengetua

Proses KerjaBIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL

Aktiviti

5.5

Sub aktiviti

5.5.5

Program Sekolah Selamat

PEGAWAI YANG BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / Mengumpul data dan keperluan 1 murid untuk Program Sekolah Selamat Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan 3 program Membuat perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Perbengkelan Polisi Sekolah 6 Selamat Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Majlis Pelancaran Sekolah Selamat Program Sekolah Selamat berlangsung AJK AJK Pengetua Pengetua GPK HEM GBKSM GBKSM DIRUJUK GBKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

2

4 5

7 8 9

FAIL MEJA GBKSM 2012

76

10

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

GBKSM

Carta Aliran KerjaBIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESJAHTERAN MENTAL Program Sekolah Selamat

Aktiviti Sub aktiviti

5.5

5.5.5

Mula Mengumpul data dan keperluan murid untuk program Sekolah Selamat Mencari kumpulan sasaran muridTidak Lengkap

Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Lengkap

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Majlis Pelancaran Sekolah Selamat Program berlangsung Sekolah Selamat

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

FAIL MEJA GBKSM 2012

77

Senarai SemakBIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL

Aktiviti

5.5

Sub aktiviti

5.5.5

Program Sekolah Selamat

BI L

TANDAKA PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid untuk program Sekolah Selamat Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Majlis Pelancaran Program Sekolah Selamat N (/) CATATAN

1

2

3

4 5

6

7 8 9

FAIL MEJA GBKSM 2012

78

Program Sekolah Selamat berlangsung 10 Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

9.0 BIDANG KEIBUBAPAAN Proses KerjaBIDANG KEIBUBAPAAN

Aktiviti

5.6

Sub aktiviti

5.6.1

Kursus Kemahiran Keibubapaan

PEGAWAI YANG BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / Mengumpul data dan keperluan 1 ibu bapa untuk kursus kemahiran keibubapaan Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan 3 program Membuat perbincangan dengan pengetua dan YDP untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Menghubungi agensi luar (Jika Pengetua YDP PIBG Pengetua GBKSM GBKSM GBKSM DIRUJUK GBKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

2

4 5 6

FAIL MEJA GBKSM 2012

79

berkaitan) Mesyuarat Jawatankuasa Kedua 7 (jika perlu) Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua AJK GBKSM

8 9

Carta Aliran KerjaAktiviti Sub aktiviti 5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN Kursus Kemahiran Keibubapaan

5.6.1

Mula Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan Mencari kumpulan sasaranTidak Lengkap Lengkap Membuat

kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Menghubungi berkaitan) agensi luar (Jika

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Kursus Kemahiran Keibubapaan

FAIL MEJA GBKSM 2012

80

berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Proses KerjaAktiviti 5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti

5.6.1

Kursus Kemahiran Keibubapaan

PEGAWAI YANG BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / Mengumpul data dan keperluan 1 ibu bapa untuk kursus kemahiran keibubapaan Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan 3 program Membuat perbincangan dengan pengetua dan YDP untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan) Pengetua YDP PIBG Pengetua GBKSM GBKSM GBKSM DIRUJUK GBKSM

UNDANGUNDANG/ PERATUR AN

2

4 5 6

FAIL MEJA GBKSM 2012

81

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua 7 (jika perlu) Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua AJK GBKSM

8 9

Carta Aliran KerjaAktiviti Sub aktiviti 5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN Kursus Kemahiran Keibubapaan

5.6.1

Mula Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan Mencari kumpulan sasaranTidak Lengkap Lengkap Membuat

kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Menghubungi berkaitan) agensi luar (Jika

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua

FAIL MEJA GBKSM 2012

82

(Jika perlu) Kursus Kemahiran berlangsung Keibubapaan

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Senarai SemakAktiviti Sub aktiviti 5.6 5.6.1

BIDANG KEIBUBAPAAN Kursus Kemahiran Keibubapaan

BI L

TANDAKA PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk kursus kemahiran keibubapaan Mencari kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Menghubungi agensi luar (Jika N (/) CATATAN

1

2

3

4

5 6

FAIL MEJA GBKSM 2012

83

berkaitan) 7 9 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

10

Proses KerjaAktiviti 5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti

5.6.2

Program Permuafakatan Ibu Bapa / Penjaga

BIL

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK GBKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

1

ibu bapa untuk Program Permuafakatan Ibu Bapa /Penjaga Mengenal pasti kumpulan GBKSM

2

sasaran Membuat kertas cadangan GBKSM

3

program Membuat perbincangan dengan Pengetua YDP PIBG

4

pengetua dan YDP untuk kelulusan

FAIL MEJA GBKSM 2012

84

5 6 7 8

Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program Permuafakatan Ibu Bapa / Penjaga berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Pengetua

AJK GBKSM

Carta Aliran KerjaAktiviti Sub aktiviti 5.6 5.6.2

BIDANG KEIBUBAPAAN Program Permuafakatan Ibu Bapa / Penjaga

Mula Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk Program Permuafakatan Ibu Bapa/Penjaga Mencari kumpulan sasaranTidak Lengkap

Lengkap Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

FAIL MEJA GBKSM 2012

85

Program Permuafakatan Ibu Bapa berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Senarai SemakAktiviti Sub aktiviti 5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN Program Permuafakatan Ibu Bapa

5.6.2

BI L

PROSES KERJA

TANDAKA N (/)

CATATAN

Mengumpul data dan 1 keperluan ibu bapa untuk Program Permuafakatan Ibu Bapa Mencari kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan 3 program Perbincangan dengan 4 pengetua / YDP untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

2

5 6

FAIL MEJA GBKSM 2012

86

7 8

Kedua (Jika perlu) Program Permuafakatan Ibubapa berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Proses KerjaBIDANG KEIBUBAPAAN

Aktiviti

5.6

Sub aktiviti

5.6.3

Konferens Bersama Agensi Luar Yang Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan Perkembangan Murid

PEGAWAI YANG BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / Mengumpul data dan keperluan 1 ibu bapa untuk konferens bersama agensi luar Mengenal pasti kumpulan 2 sasaran Membuat kertas cadangan 3 4 program Membuat perbincangan dengan pengetua dan YDP untuk Pengetua YDP PIBG GBKSM GBKSM DIRUJUK GBKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

FAIL MEJA GBKSM 2012

87

5

kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Menghubungi agensi luar yang

Pengetua

6

berkaitan Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Konferens bersama agensi luar Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua AJK GBKSM

7 8 9

Carta Aliran KerjaBIDANG KEIBUBAPAAN Konferens Dengan Agensi Luar Yang Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan Perkembangan Murid

Aktiviti

5.6

Sub aktiviti

5.6.3

Mula Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk program konferens dengan agensi luar Mencari kumpulan sasaranTidak Lengkap

Membuat kertas cadangan program Lengkap Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

FAIL MEJA GBKSM 2012

88

Menghubungi agensi luar Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Konferens dengan agensi luar Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Senarai SemakBIDANG KEIBUBAPAAN Konferens Bersama Agensi Luar Yang Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan Perkembangan Murid TANDAKA PROSES KERJA Mengumpul data dan 1 keperluan ibu bapa untuk konferens bersama agensi luar Mencari kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan 3 program Perbincangan dengan 4 pengetua / YDP untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Berhubung dengan agensi luar N (/) CATATAN

Aktiviti

5.6

Sub aktiviti

5.6.3

BI L

2

5 6

FAIL MEJA GBKSM 2012

89

7

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Program Permuafakatan Ibu bapa Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

8

9

10.0

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MUEID

Proses KerjaAktiviti Sub aktiviti 5.7 5.7.1

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKA N / DIRUJUK GBKSM GBKSM GBKSM Pengetua GBKSM GBKSM GBKSM

UNDANGUNDANG / PERATURA N

1.

Menyediakan kertas cadangan program Mengadakan outreach PRS di sekolah Perbincangan dengan pengetua Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa program Pemilihan peserta dan melantik AJK PRS Mesyuarat AJK PRS sekolah

2.

3. 4. 5. 6.

FAIL MEJA GBKSM 2012

90

7.

Mengadakan kursus bagi PRS Bongsu, Muda dan Sulong Mengadakan kursus PRS Bestari Penganugerahan Tindakan susulan: Penyelarasan dan penyediaan program yang akan datang. Menyerahkan laporan kepada pengetua.

GBKSM

GBKSM

8.

9. 10. 11.

Pengetua GBKSM GBKSM

Carta Aliran KerjaAktiviti Sub aktiviti 5.7 5.7.1

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya

Mula Mengadakan outreach PRS di sekolah Memaklumkan kepada pengetua untuk mendapatkan persetujuan Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa program Pemilihan peserta dan melantik AJK PRS Mesyuarat AJK PRS sekolah Mengadakan kursus PRS Bongsu, Muda dan Sulong Mengadakan kursus PRS Bestari

FAIL MEJA GBKSM 2012

91

Penganugerahan Penyerahan Laporan Tamat

Senarai SemakAktiviti Sub aktiviti 5.7 5.7.1 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya

BI L 1.

PROSES KERJA Menyediakan kertas cadangan program penubuhan PRS di sekolah Menyediakan rancangan tahunan PRS. Mendapatkan persetujuan / pengesahan pengetua Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa program Pemilihan peserta Melantik AJK PRS Mesyuarat AJK PRS sekolah

TANDAKA N (/)

CATATAN

2.

3.

4.

5. 6. 7.

FAIL MEJA GBKSM 2012

92

8.

Mengadakan kursus PRS Bongsu,Muda dan Sulong Mengadakan kursus PRS Bestari Pentauhliahan Tindakan susulan: Penyelarasan dan penyediaan program yang akan datang. Menyerahkan laporan kepada pengetua

9. 10. 11. 12.

Proses KerjaBIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Aktiviti

5.7

Sub aktiviti

5.7.2

Program Disiplin Murid

PROSES KERJA BIL

1.

Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada SSDM

PEGAWAI YANG LULUSKAN / DIRUJUK Guru Disiplin / Guru Tingkatan Warden / GBKSM Pengetua Pengetua

UNDANGUNDANG / PERATURA N

2. 3.

Membuat kertas cadangan Perbincangan dengan pengetua. Mesyuarat pembentukan jawatankuasa. Menyediakan alatan keperluan program

4. 5.

FAIL MEJA GBKSM 2012

93

6.

Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola Pelaksanaan program. Penyediaan dan laporan program untuk dihantar kepada pengetua GBKSM Pengetua

7. 8.

Carta Aliran KerjaBIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Aktiviti

5.7

Sub aktiviti

5.7.2

Program Disiplin Murid

Mula Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada SSDMTidak Lengkap

Lengkap Merangka kertas cadangan Membuat pengubahsuaian kertas cadangan setelah perbincangan dengan pengetua Mesyuarat pembentukan jawatankuasa pertama untuk merancang program yang akan dijalankan Menyediakan alatan keperluan program

FAIL MEJA GBKSM 2012

94

Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola. Program yang dirancang berjalan mengikut jadual. Penyediaan dan pelaporan program untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Senarai SemakBIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Aktiviti

5.7

Sub aktiviti

5.7.2

Program Disiplin Murid

BIL

PROSES KERJA Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada SSDM

1.

TANDAKAN (/) Guru Disiplin / Guru Tingkatan Warden / GBKSM Pengetua Pengetua

CATATAN

2. 3.

Membuat kertas cadangan Perbincangan dengan pengetua. Mesyuarat pembentukan jawatankuasa. Menyediakan alatan keperluan

4. 5.

FAIL MEJA GBKSM 2012

95

program Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola Pelaksanaan program. Penyediaan dan pelaporan program untuk dihantar kepada pengetua GBKSM

6.

7.

8.

Pengetua

11.0 BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN/ ROKOK/ ALKOHOL Proses KerjaAktiviti Sub aktiviti 5.8 5.8.1 BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL Program Pendidikan Pencegahan Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV / AIDS

PROSES KERJA BIL Membuat kajian keperluan program. Mengenal pasti kumpulan sasaran. Merangka kertas cadangan

PEGAWAI YANG LULUSKAN / DIRUJUK Guru Displin/Guru Tingkatan/ Waden / GBKSM

UNDANGUNDANG / PERATURA N

1.

2. 3.

FAIL MEJA GBKSM 2012

96

program. 4. Perbincangan dengan pengetua. Mesyuarat jawatankuasa pengelola. Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat. Mesyuarat penyelarasan jawatankuasa pengelola Program dijalankan. Mesyuarat post mortem. Menghantar laporan. Membuat tindakan susulan (Jika perlu) Pengetua Pengetua

5.

Pengetua

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pengetua Pengetua

Carta Aliran KerjaBIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL

Aktiviti

5.8

Sub aktiviti

5.8.1

Program Pendidikan Pencegahan Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV / AIDS

Mula Membuat kajian keperluan program. Mengenal pasti sasaran Lengkap Menyediakan kertas cadangan program.

Tidak Lengkap

FAIL MEJA GBKSM 2012

97

Perbincangan dengan pengetua Mesyuarat ahli jawatankuasa Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat. Program dijalankan Mesyuarat post mortem Menyediakan laporan. Tamat

Senarai SemakAktiviti Sub aktiviti BI L 1. 5.8 5.8. 1 BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL Program Pendidikan Pencegahan Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV / AIDS

PROSES KERJA Membuat kajian keperluan program.

TANDAKAN (/) Guru Displin/Guru Tingkatan/ Waden / GBKSM

CATATAN

2. 3.

Mengenal pasti kumpulan sasaran. Merangka kertas cadangan

FAIL MEJA GBKSM 2012

98

program. Perbincangan dengan pengetua. Mesyuarat jawatankuasa pengelola. Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat. Mesyuarat penyelarasan jawatankuasa pengelola Program dijalankan. Mesyuarat post mortem. Pengetua Pengetua

4.

5. 6. 7.

Pengetua

Pengetua Pengetua

8. 9.

10 Menghantar laporan. . Membuat tindakan susulan (Jika 11 perlu) .

12.0 JENIS BORANG / REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGBIL 1 2 3 4 5 JENIS BORANG Borang Khidmat Kaunseling Individu Borang Khidmat Kaunseling Kelompok Borang Temujanji Khidmat Kaunseling Borang Memohon Kebenaran Berjumpa Murid Borang Rujukan Khidmat Kaunseling NO. RUJUKAN BK05 BK06 BK07 BK08 BK09 CATATAN

FAIL MEJA GBKSM 2012

99

BIL

JENIS BORANG

NO. RUJUKAN

CATATAN

6 7 8 9 10 11 12

Borang Rujukan Murid oleh pihak lain Borang Rujukan Murid oleh Guru Kaunseling Rekod Sesi Kaunseling Individu Rekod Sesi Kaunseling Kelompok Laporan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Menengah Borang Perancangan Tahunan Borang Penyata Kewangan

BK10 BK11 BK12 BK13 BK18 BK22 BK24

13.0 Peraturan Pentadbiran7.1 Aktiviti : Proses Penerimaaan dan Pemfailan Sesi Kaunseling Individu / Kelompok. Peraturan Pentadbiran a) Klien atau perujuk menghubungi GBKSM untuk membuat temujanji dengan menggunakan borang BK07. Fail klien dibuka dan direkodkan nombor rujukan dan bilangannya. Bagi klien yang terus datang tanpa temujanji, sesi kaunseling boleh dilaksanakan dengan menggunakan borang BK04 sebelum memulakan sesi ( SULIT ). b). Klien datang sendiri (sukarela ) atau dirujuk oleh Guru Tingkatan / Guru Disiplin / Guru Guru / Ahli Keluarga / lain-lain perlu mengisi borang BK09 dan BK04.

FAIL MEJA GBKSM 2012

100

c) Apabila tiba pada tarikh temujanji, klien dialu-alukan kehadirannya. GBKSM dan klien memperkenalkan diri. d) Pada permulaan sesi, GBKSM memberikan borang pernyataan masalah kepada klien untuk diisi mengikut apa yang dirasakan olehnya. Ini bertujuan untuk membantu GBKSM memfokus dan mengenalpasti situasi klien. e) Sesi dijalankan. f) GBKSM akan menentukan keadaan kes bagi penamatan sesi, masa yang bersesuaian, tarikh temujanji yang berikutnya dan lain-lain. g) Laporan hendaklah disediakan dan diserahkan kepada Pengetua apabila kes-kes rujukan selesai melalui sesi kaunseling. h) Fail klien disimpan dan sesi ditamatkan. 7.2 Aktiviti: Pengendalian Kem, Kursus, Lawatan, Seminar, Dan Lain-lain Peraturan Pentadbiran a) Menyedia dan mendapatkan kelulusan daripada Pengetua berkaitan dengan kertas cadangan program. Mendapat kebenaran daripada Jabatan Pelajaran (Unit Pendafatarn Dan Perhubungan untuk mengutip yuran melebihi RM 1.00). Memohon kebenaran mengadakan lawatan daripada Pejabat Pelajaran Daerah/Pejabat Pelajaran Kecil/Pejabat Pelajaran Daerah Gabungan/Jabatan Pelajaran Negeri (mengikut negeri masing-masing). Memastikan syarikat pengangkutan yang membawa murid untuk aktiviti luar mengikut peraturan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga. Menyediakan garis panduan bagi tujuan langkahlangkah keselamatan yang perlu dipatuhi oleh murid-murid sebelum, semasa dan selepas program.

b)

c)

d)

e) f)

FAIL MEJA GBKSM 2012

101

g)

Sekiranya berlakunya kemalangan semasa program dijalankan, guru perlulah mengambil tindakan kecemasan mengikut prosedur Sekolah Selamat. Menyediakan Laporan Program.

h) 7.3

Aktiviti: Pengendalian Ujian Psikometrik Peraturan Pentadbiran a) b) c) d) e) Ujian hendaklah dijalankan oleh Guru Kaunseling yang mahir dengan ujian tersebut. Hasil ujian perlu dianalisa dan diinterpretasikan untuk diperjelaskan kepada klien. Keputusan ujian hendaklah dijelaskan bahawa ia mempunyai limitasi kesahihan. Hasil dapatan boleh digunakan oleh Guru Kaunseling semasa sesi kaunseling dijalankan. Keputusan ujian adalah sulit dan terikat dengan etika kerahsiaan.

14.0 Senarai Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia dan Undang-Undang / Peraturan Untuk Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling1. KP : 8613/Jld 3/6. Asrama Sekolah (Selain daripada asrama-asrama sekolah berasrama penuh dan Sekolah Menengah Sains), Bertarikh 2 Oktober 1973. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6A/1975. Disiplin, Murid-murid Menghisap Rokok, September 1975. Bertarikh 5

3. Surat Pekeliling Bil 7/1975 Salahguna Dadah, Garis Panduan Untuk Guru Panduan Dan Guru Besar, Bertarikh 19 Ogos 1975.

FAIL MEJA GBKSM 2012

102

4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1978. Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 2 Mei 1978. 5. KP(BS) 8786-51/Jld III/ (34). Laporan Penggal Kes-kes Bertarikh 27 Jun 1978. Penyalahgunaan Dadah,

6. Surat Pekeliling Ikhtisan Bil 1/1983. Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 25 Februari 1983. 7. KP(BS) 8591/Jld II (4). Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 17 Mac 1983. 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1983. Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran, Bertarikh 7 November 1983. 9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1984. Perhimpunan Sekolah, Bertarikh 14 Jun 1984. 10. Surat Kelulusan Perbendaharaan Bil KK/BP(29.00) 248/14.25 (Jld 2/73). Kelulusan Kadar Penyediaan Bermasak Bagi Pesertapeserta Kursus Dalam Perkhidmatan Yang Menghadiri Kursus Di Dalam Kawasan Ibu Pejabat ( Lingkungan 25 KM). 11. Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 1995. Peraturan Mengenai Kadar-kadar Dan Syarat Bayaran Saguhati Kepada Pensyarah/Penceramah Sambilan. 12. Surat Pekeliling Iktisas Bil.1 / 1995. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. 13. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 9 / 1995. Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. 14. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1996. Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Berpakaian. dan Kerapian

15. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 3 / 1996. Panduan Tambahan : Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa di Sekolah Menengah.

FAIL MEJA GBKSM 2012

103

16. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 1997. Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok. 17. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1999. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 18. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 2002. Pelaksanaan Program Sekolah Selamat. 19. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 5 / 2002. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan. 20. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 14 / 2002. Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003. 21. Surat Pekeliling Iktisas Bil 3 / 2003. Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih. 22. Undang-undang Malaysia Akta 611. Akta Kanak-kanak 2001. 23. Undang-undang Malaysia Akta 580. Akta Kaunselor. 24. Hak Asasi Kanak-kanak di Konvensyen Geneva.

15.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI DI SEKOLAH(DIISI OLEH GBKSM ) Bil Jawatankuasa Jawatan Yang Disandang

FAIL MEJA GBKSM 2012

104

16.0 Norma Kerja Bagi Tugas-Tugas Yang DijalankanBIL . 1. JUMLAH UNIT SEMINGGU 10

JENIS TUGAS Sesi Kaunseling Individu Sesi Kaunseling Kelompok Pengurusan dan Pentadbiran

MASA DIAMBIL 40 minit

2.

40 minit

3

3.

30 minit

4

FAIL MEJA GBKSM 2012

105

4.

Pengajaran Kaunseling Mesyuarat / Kursus / Bengkel Penyediaan Kertas Kerja Pelaksanaan Program

40 minit

4

5.

40 minit

1

6. 7.

40 minit 80 minit Jumlah Keseluruhan Masa Diambil

2 1

1000 minit

FAIL MEJA GBKSM 2012

106

17.0

SENARAI TUGAS HARIAN

FAIL MEJA GBKSM 2012

107

Nama Guru : Jawatan: Tarikh: Bil Butir-Butir Tugas Catatan