Click here to load reader

Fail Meja HEM

 • View
  321

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fail meja, hem

Text of Fail Meja HEM

 • FAIL MEJAPENGURUSAN HAL EHWAL MURID

  MOHAMMAD B SAIDGPKHEM SMKTI

  16/4/2011

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH730000 TAMPIN

  NEGERI SEMBILAN

  http://myhemsmti.blogspot.com Page 2 HEM SMK Taman Indah 2012

 • 1.0PENGURUSAN

  DISIPLIN

  http://myhemsmti.blogspot.com Page 3 HEM SMK Taman Indah 2012

 • 1.1 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR1.1.1 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI

  DENGAN PEGAWAI LAIN.

  1.1.1.1 SENARAI TUGAS PENGURUSAN DISIPLIN (AM)

  Tugas PegawaiAtasan

  Yang AdaHubungan

  Tugas DanTanggungjawab

  Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain

  Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

  PPD Mendapatkan laporandisiplin daripada sekolah-sekolah

  Merujuk kepada semuaperaturan danpekeliling serta edaranBuku PanduanPengurusan Disiplinyang dikeluarkan olehKementerian PelajaranMalaysia.

  JPNS

  Pengetua Menghantar laporan kePPD.Mengambil tindakan

  disiplin termasukgantung dan buangsekolah

  Merujuk kepada BukuPanduan PengurusanDisiplin Sekolah

  Pek. Ikhtisas Bil.3/1971Pek. Ikhtisas Bil.

  1/72, Bil 9/75,Peraturan Am

  Sekolah,1951Ordinan Pelajaran,

  1957, Peraturan-peraturan Pelajaran(Disiplin Sekolah)1959.Pek. Ikhtisas Bil.

  8/1983Pek. Ikhtisas Bil.8/1983

  PPD

  Merancang programdisiplinMemastikan

  pengurusan disiplinberjalan baikMenghantar laporan

  kepada Guru Besar

  sama seperti di atas PengetuaPPD

  Guru Disiplin Menjalankan programpeningkatan.Mengambil tindakan

  disiplinMembuat laporan

  Merujuk BukuPeraturan DisiplinSekolah

  Pengetua

  http://myhemsmti.blogspot.com Page 4 HEM SMK Taman Indah 2012

 • 1.1.1.2 SENARAI TUGAS PENGURUSAN DISIPLIN (KES BERAT)

  Tugas PegawaiAtasan

  Yang AdaHubungan

  Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain

  Yang AdaHubungan

  Serta Jenis TugasPegawaiPelajaranDaerah

  1.Menerima laporan2.Membuat lawatan/

  tinjauan ke sekolah.3.Mengesahkan dan

  memanjangkan kepadapihak tertentu

  4.Menyediakan laporan keJPNS

  5.Memastikan sekolahmemiliki dan merujukdokumen-dokumenberkaitan disiplin.

  Merujuk kepada semuaperaturan-peraturan danpekeliling-pekelilingserta edaran BukuPanduan PengurusanDisiplin yangdikeluarkan olehKementerian PelajaranMalaysia.

  Jabatan PelajaranNegeri.

  Pengetua 1.Mempengerusikanmesyuarat lembagadisiplin

  2.Menimbang kewajaranhukuman

  3.Menandatangani suratmenjatuhkan hukuman

  4.Maklumkan kepada ibu-bapa/pelajar bagi-melaksanakan hukuman-menimbang kes rayuan-memanggil mesyuaratkhas kes rayuan.

  Merujuk kepada BukuPanduan PengurusanDisiplin Sekolah1. Pek. Ikhtisas Bil.

  3/19712. Pek. Ikhtisas Bil.

  1/72, Bil 9/75,3. Peraturan Am

  Sekolah,19514. Ordinan Pelajaran,

  1957, Peraturan-peraturan Pelajaran(Disiplin Sekolah)1959.

  5. Pek. Ikhtisas Bil.1983

  6. Pek. Ikhtisas Bil.8/1983

  Pejabat PelajaranDaerah

  Guru Disiplin 1.Mengumpulkan dokumenyang berkaitan dengan kes2.Memanggil mesyuaratlembaga disiplin3.Mencatat minit mesyuarat4.Melaksanakan sistemrekod5.Menghubungi ibu bapa/penjaga pelajar atas arahanPengetua6.Membantu GPK HEMmenyediakan laporan.

  Merujuk Buku PeraturanDisiplin Sekolah Pengetua

  http://myhemsmti.blogspot.com Page 5 HEM SMK Taman Indah 2012

 • 1.1.1.3 SENARAI TUGAS PENGURUSAN DISIPLIN(KES DISIPLIN SEDERHANA)

  Tugas PegawaiAtasan

  Yang AdaHubungan

  Tugas DanTanggungjawab

  Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain

  Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

  Pengetua 1. Terima laporan kes.2. Sahkan laporan kes.3. Jatuhkan hukuman.4. Tanda tangan surat

  laporan kepada ibu bapaatau pejaga.

  Pek. Iktisas Bil 2/ 1975

  Pek Iktisas Bil 2/1976

  Setiausaha disiplinLembaga disiplinGuru BimbinganMentorGuru KelasWaden.

  Setiausaha 1. Terima laporan untukdifailkan

  2. Rekodkan kes

  Lembaga disiplin

  GuruBimbingan Jalankan sesi kaunseling

  Mentor Beri nasihat kepadaMenteeWaden Awasi disiplin pelajarGuru Kelas Pantau kemajuan pelajar

  1.1.1.4 SENARAI TUGAS PENGURUSAN DISIPLIN (KES RINGAN)

  Tugas PegawaiAtasan

  Yang AdaHubungan

  Tugas DanTanggungjawab

  Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

  Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

  Pen.PPD(Sektor Peng.Kemanusiaan)

  PenyeliaKanan HEM(PPD)

  Pengetua

  Disiplin Kes Ringan Pek. Iktisas Bil 2/1975

  Pek. Iktisas Bil 2/1976

  Peraturan Am Sekolah1951.

  S/U DisiplinLembaga DisiplinGuru BimbinganMentorGuru KelasWarden

  http://myhemsmti.blogspot.com Page 6 HEM SMK Taman Indah 2012

 • 1.1.1.5 SENARAI TUGAS PENGURUSAN PENGAWAS

  Tugas PegawaiAtasan

  Yang AdaHubungan

  Tugas DanTanggungjawab

  Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain

  Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

  Pengetua Menyenaraikan danmengemukakan calonpengawas yang telahdipilih kepada GPK HEM

  Guru BimbinganGuru DisiplinSemua Guru

  Pengetua Menguruskan majlispelantikan pengawassekolah.

  Semua Guru

  Pengetua Mengadakan kursuskepimpinan dan kesedaranuntuk pengawas

  Surat PekelilingIkhtisas Bil.7/1986Langkah-langkahKeberkesanan DisiplinSekolah

  Guru BimbinganGuru Disiplin

  Pengetua Menyediakan danmenerangkan bidang tugasdan jadual tugas pengawas

  Guru PengawasGuru Disiplin

  1.Guru Disiplin2.Semua Guru

  Membimbing danmembantu pengawasdalam menguatkuasakanperaturan sekolah

  Semua gurupengawassemua guruguru bertugas harian

  Pengetua Menyediakan sijilpenghargaan kepadapengawas

  Guru Pengawas

  1.Guru Dsiplin2.Semua Guru

  Membantu pihak sekolahmemastikan hubunganantara guru dan pelajar danpihak sekolah sentiasaterjalin dengan erat ,harmoni dan mesra.

  Semua gurupengawas, Semuaguru

  1. Pengetua2.Semua Guru

  Menjadi penghubungantara pelajar dan pihakpentadbir dan guru dalammenyelesaikan masalah.

  Semua gurupengawasSemua guruGuru bertugas harian

  1. Pengetua2. Semua Guru

  Membantu pihak sekolahmemastikan peraturan danundang-undang sekolahberjalan dengan baik,lancar dan sempurna.

  Semua gurupengawasSemua guruGuru bertugas harian

  Pengetua Menjadi penggerak utamaaktiviti rasmi sekolahseperti Hari AnugerahCemerlang, Jamuan AkhirTahun , Sambutan HariGuru , Perayaan-perayaandan lain-lain.

  Guru penasihat yangberkaitan

  http://myhemsmti.blogspot.com Page 7 HEM SMK Taman Indah 2012

 • Tugas PegawaiAtasan

  Yang AdaHubungan

  Tugas DanTanggungjawab

  Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain

  Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

  1. Pengetua2. Guru

  Disiplin3. Guru

  Pengawas

  Mengadakan mesyuaratAgung , mesyuarat bulanandan mesyuarat khas (jikaperlu)

  Guru Pengawas

  1 . Pengetua2. Guru

  Disiplin3. Guru

  Pengawas

  Bertindak sebagaiPengerusi Majlis Penasihatdan Kebajikan Pengawas

  1.1.1.6 SENARAI TUGAS LAPORAN SSDM & e-disiplin

  Tugas PegawaiAtasan

  Yang AdaHubungan

  Tugas DanTanggungjawab

  Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

  Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

  Penolong PPDHEM

  Kumpul dan satukanmaklumat

  a. Akta Pendidikanb. Surat Pekeliling

  Iktisas

  Guru Bimbingankumpulkan data danmasukkan dalamdisket.Guru Bimbinganhantar ikut tarikhyang telahditetapkan.

  Pengetua Semak data dan pastikandata tepat dan benar.

  Akta PendidikanSurat Pekeliling Iktisas

  Semua gurumerujukkan kesdisiplin kepada gurudisiplin.Guru disiplin ambiltindakan danmerekod.

  Guru Bimbinganmemberibimbingan dankaunseling kepadamurid yangdirujukkan.

  http://myhemsmti.blogspot.com Page 8 HEM SMK Taman Indah 2012

 • 1.1.1.7 SENARAI TUGAS LAPORAN MEDIA/POLIS

  Tugas PegawaiAtasan

  Yang AdaHubungan

  Tugas DanTanggungjawab

  Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

  Yang AdaHubungan

  Serta Jenis Tugas

  Unit HEM JPN Majukan laporan yangditerima kepada KPM

  a. Akta Pendidikanb. Surat Pekeliling

  Iktisas

  PPD (HEM)Pengetua GuruBimbingan

  PPD (HEM) Bantu pihak sekolahmenjalankan siasatan.

  a. Akta Pendidikanb. Surat Pekeliling

  Iktisas

  PengetuaGuru BimbinganGuru DisiplinGuru yangterlibat

  Pengetua a. Buat siasatanUntuk memastikanKesahihan kes

  b. Bat laporansiasatan danmenghantarnya.

  a. Akta Pendidikanc. Surat Pekeliling

  Iktisas

  Guru BimbinganGuru DisiplinGuru Yang terlibatIbu bapa yangterlibat

  1.1.1.8 SENARAI TUGAS PROGRAM SALAH LAKU SIFAR

  TugasPegawaiAtasan

  Yang AdaHubungan

  Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi

  Tugas Pegawai-Pegawai Lain

  Yang AdaHubungan

  Serta Jenis Tugas

  PegawaiPelajaranDaerah

  a) Membuat pemantauanke sekolah.

  b) M enerima laporandaripada pihak sekolah.

  c) Membuat pemantauanke sekolah.

  d) Menyediakan laporanke Jabatan PendidikanNegeri.

  e) Memastikan sekolahmemiliki dan merujukdokumen dokumenberkaitan Salah LakuSifar Khasnya dandisiplin amnya.

  Rujuk kepada semuaperaturan peraturandan perkeliling perkeliling serta edaranbuku panduanpengurusan disiplinKementerian PelajaranMalaysia.

  Pengarah PelajaranNegeri

  http://myhemsmti.blogspot.com Page 9 HEM SMK Taman Indah 2012

 • TugasPegawaiAtasan

  Yang AdaHubungan

  Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi

  Tugas Pegawai-Pegawai Lain

  Yang AdaHubungan

  Serta Jenis Tugas

  Pengetua a) Menubuhkanjawatankuasaprogram kearah Salah LakuSifar.

  b) Memberidorongankepada guru guru AhliJawatankuasa.

  c) Sentiasaperihatin danpeka terhadappenubuhanyang berlaku.

  d) Meneliti semualaporan disiplin.

  e) Mengambiltindakanbersesuaian.

  f) Menerimamaklum balasprogramdijalankan.